EMLÉKEZÉS A NÉPFÖLKELŐKRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZÉS A NÉPFÖLKELŐKRE"

Átírás

1 EMLÉKEZÉS A NÉPFÖLKELŐKRE Viszi a gőzös a zalai virágszálakat hazai tájakon át, mennek az öreg népfelkelők kötelességtudóan, becsületesen, mint ahogy öreg flegmás magyarokhoz illik. Pipával a szájukban honi határokat védeni mennek fölemelt fővel mennek mi megtettük kötelességünket menetelnek a tömegsír felé Hiába verekedtünk, hiába szenvedtünk, véreztünk és haltak oly sokam hősi halált. A muszkát megállítottuk, de a ránk agyarkodó gyáva népség békóba verte a büszke magyart. (Győri Sándor népf. százados: Zalai népfölkelők)

2 Népfelkelő [57] dala Muszka zörög a határon, Vót szeretőm kettő-három. Hagy sírják ki a szemüket, Kösse be más a fejüket, Tillaárom! Lövészárok, lövészárok! Meleg zupát hjába várok; Répát rágok a határon, Eszembe jut kettő-három, Tillaárom! Legeltettem még a nyáron, Tapicskolok vizen-sáron Hun kődökig, hun hónaljig... Fene nagy bummogás hallik, Tillaárom! Ki-kidugom a fejemet, Neki dűttöm a mellyemet Cement-zsákos fedezéknek, Úgy sóhajtok fel az égnek, Tillaárom! Még a télen meg a nyáron Eddig birtam, csak kiállom. Mást ölel már az a három... Esz a fene a határon, Tillaárom! 2

3 Mi zalaiak, kiknek legmagasabb hegye a Badacsony, melynek tetejére nem hófúváson, szakadékon, hanem szőlőkön át lehet följutni, négy napja már éjjel-nappal megszállva tartjuk [69] a hegyet. A közös hadsereg megalakításáról az évi 40. törvénycikk 1. - a mondta ki az általános hadkötelezettséget és a katonai szolgálat rendjét: az első vonalbeli közös K.u.k. hadsereget, benne a haditengerészet, második vonalbeli osztrák Landwehrt, a m. kir. honvédséget, valamint a harmadik vonalbeli magyar illetve osztrák népfelkelő alakulatokat. A magyar kir. honvédség alakulatai 8 gyalog- és 2 lovashadosztály kötelékében kerültek a harcterekre, tartalékcsapatai nem voltak, ezt kellett volna pótolniuk a népfelkelő csapatoknak. Ezeket az alakulatokat a békeévekben kidolgozott mozgósítási terveknek megfelelően szervezték meg. Mozgósításkor a hadosztályok állomáshelyein felálltak a népfelkelő dandárok és a népfelkelő lovasosztályok is A köztudatban sok esetben tévesen szerepel, hogy a népfölkelők önkéntes, "kiöregedett" katonák voltak, akiket csak a hadtápterületek biztosítására használtak volna. A 20-as és 31-es népfölkelő ezredek A tényleges állományú ezredek kiegészítésével (IV. zászlóalj) egyidejűleg 1914 augusztusában megkezdődött a nagyobbrészt tartalékos legénységi és tiszti állományú zalai és veszprémi népfelkelő ezredek feltöltése, megalakítása. mindazokat a polgárokat, akik a sorozásokon nem voltak alkalmasak katonai szolgálatra és még népfelkelő-köteles korban voltak, az úgynevezett népfelkelő szemléken újbóli vizsgálat alá vonták és fegyveres szolgálatra alkalmasnak találták, azokat a közös hadsereg, a honvédség, vagy a népfelkelés veszteségeinek pótlására igénybe vették. A háború elhúzódásával a törvényben 3

4 meghatározott legfelső korhatár a 42 évesek évfolyama is kimerült. Ezt úgy oldották meg, hogy a háború esetére érvényes kivételes törvények alkalmazásával egyre idősebb és idősebb korosztályokhoz nyúltak. A háború utolsó évében már 55 éves férfiakat is vettek igénybe népfelkelő szolgálatra. Azonban a legidősebb öt évfolyam nem fegyveres szolgálatot teljesített, hanem a hátországban és az ellátó szolgálat kevésbé veszélyes beosztásaiban szolgált. Ugyanez történt a népfelkelésre kötelezett fiatal évfolyamokkal is. A törvény szerint csak a 19. életévnél kezdődött a népfelkelő kötelezettség. A már említett kivételes törvény alapján azonban ezt a korhatárt is kitolták a 18. életévre. A fiatalkorú népfelkelők testi alkalmasságuk szerint, arcvonalbeli [64] szolgálatot teljesítettek. A "zalai" 20. népfelkelő gyalogezredet a mozgósítás elrendelése után Zala vármegyéből és Veszprém vármegye pápai és devecseri járásából töltöttek fel. A veszprémi 31-eseket a fennmaradó veszprémi járásokból és Fejér vármegye járásaiból egészítették ki. Mindét népfelkelő ezredben ott voltak a fürediek és arácsiak is, függetlenül attól, hogy a zalai vagy a veszprémi hadkiegészítőhöz voltak átjelentkezve. Többek között népfelkelő alakulathoz vonult be Ajtós Emil Imre, Berecz Imre, Bodó Lajos, Farkas Dezső, Győrfy József, Jónás József, dr. Scher Vilmos, Schmidt István - ők épségben hazatérhettek a katonai szolgálatból. A mozgósításkor többszörös volt a túljelentkezés, mert akkor még senki sem [66] tudta közülük, hogy mire is vállalkoztak, ez derül ki Győri Sándor 20-as népfelkelő százados naplójegyzetéből is: Szívesen mentem, hisz öreg népfelkelő vagyok. Mi már csak hidat meg vasutat fogunk őrizni valahol, talán Zalában, tán egyebütt. Ki gondolta volna akkor, hogy rövidesen tűzbe kerülünk, mi, a vén csontok! Pedig belékerültünk, sőt még mindig benne is vagyunk. Sokat láttunk, tapasztaltunk, végigverekedtük Orosz[67] országot Lublintól a porosz határig. A fentieket Szabó József János meg: [70] hadtörténész az alábbiakkal erősítette Kísérés, őrzés-védelem, vasútbiztosítás lett volna a feladata a soproni 18., a nagykanizsai 20. és veszprémi 31. népfelkelő gyalogezrednek. A szakállas, sokgyermekes családapák géppuska, telefon nélkül, régimódi, sötétkék ruhában, régimódi [62] Werndl puskákkal először csak hátul kísérték az előnyomuló 4

5 hadsereget. Aztán a helyzet válságosra fordultával erőltetett menetben rendelték őket előre, hogy az ellenség szélső oszlopait ők kerítsék be. A nagy menetekben, a rossz utakon elmaradtak a vonataik, ellátásuk rosszabb volt, mint a többieké, mégis augusztus 26-án Chodelnél ők törték át a drótakadályokkal [63] megerősített orosz állásokat. A nagykanizsai 20-as népf.ezred augusztus 10-én az ünnepélyes búcsúztatás után Szombathely-Sopron-Kismarton-Pozsony-Trencsén-ZwardMilow-ka-Ziwiec útvonalon történt vasúti szállítással érkezett meg a gyülekezési körletébe, majd gyalogmenetben egyesült a 101. népfelkelő dandárt alkotó másik két népfelkelő ezreddel, a veszprémi 31-es és a soproni 18-as népf. ezredekkel. Két hónappal később, 1914 októberének elején már újabb 177 fő népfelkelőt kellett kiállítani a füredi járásban. A nagykanizsai 20. népfelkelő ezred parancsnoki állománya a mozgósításkor: [60] Ezredparancsnok: Biffl Ferenc honvéd alezredes [59] Ezredsegédtiszt: Komlósi Gyula honv.főhadnagy Ezredorvos(főnök): dr. Hutiray Andor törzsorvos Gazdászati tiszt: Mathis Lajos főhadnagy I. zászlóalj pk.: Waldherr Rezső cs. és kir. százados II. zászlóalj pk.: Hausmanniger Károly cs. és kir. őrnagy III. zászlóalj pk.: Dobliczky Tivadar cs. és kir. alezredes [61] Tábori lelkész: dr. Sebők Imre, a Rákóczi-kollégium igazgatója. A század-, ill. szakaszparancsnokok tartalékos tisztek voltak - ezredünk[67] höz összesen hét tényleges tiszt volt beosztva., így pl. Győry Sándor [58] hadnagy mint utásztiszt, Moriandi Bálint hadnagy, Zsille Kálmán hadnagy, Kocsis Lajos hadnagy, Turi Jenő hadnagy. A háború folyamán a csapatoknál már csak az elnevezésük volt más a közös hadseregbeli, honvéd vagy harcoló vonalbeli népfelkelő alakulatok között, hiszen valójában nem is volt már közöttük különbség, mert a jól kiképzett sorkatonaság és tisztikar a háború [65] első évében odaveszett. A 101. népfelkelő dandár a harcok kezdetén parancsnoka Siegler Konrád [71] tábornok, vezérkari főnöke Kosmowszky József v.kari százados a [74] Viktor Dankl lovassági tábornok parancsnoksága (a mozgósítástól

6 májusig) alatt álló 1. hadsereg XVIII. hadtestébe [75] Tschurtschenhaler tbk. került besorolásra. [73] parancsnok Henrik A 101. népfelkelő dandár a legelső harcait augusztus 23-án, a lengyelországi Chimielnik Nw. község térségében vívta, váltakozó sikerrel. A harcokban még tapasztalatlan egységek jelentős része egyszerűen besétált az oroszok csapdájába: Tőlünk jobbra operál a Lilienhof-féle dandár, melybe az 5-ik számú vadászzászlóalj és az 56-ik cs. és kir. ezred is tartozik. Az ő feladatuk volt a Belizyce irányába az Egersdorf falut környező erdőkön át fölvonulni. Az összeköttetést velük a mi 31-ik népfölkelő ezredünknek kellett keresni. A vadászzászlóalj erős tűzben ért ba az egersdorfi nagy erdőségbe, melyen áthaladva, fehér zászlót lobogtató oroszokra akadt. A megadás eme jelére két század gyanútlanul közelíti meg az integető oroszokat, kik lépésről gyilkos puska- és gépfegyvertüzet zúdítanak reájuk. A két század teljesen megsemmisült, majdnem az összes tisztjeik elestek Ugyanezen eset ismétlődött meg állítólag az 56-ik ezreddel is aznap. Chodel és Krasnik: a 101. népf. dandár harcainak színhelye 1914 augusztusában 6

7 Három nappal később, augusztus 26-án a dandár már az egyik legfényesebb haditettét hajtotta végre: Chodelnél lekűzdötték az áthatolhatatlan orosz védelmi állásokat, de igen súlyos árat fizettek érte: A 18-asok ezredéből csak három gyenge századnyira való katona maradt, a 20-asok minden második embere elesett, a 31-esek 1/3-a odaveszett. Tízezer emberből négy és félezren élték túl a rohamot! szeptember 14-én Dankl lovassági tábornok, az 1. hadsereg parancsnoka Hadiparancs-ban köszönetet mondott a hőslelkű első hadsereg valamennyi tagjának, köztük a 101. népfelkelő dandár hősies népfelkelőinek között a mozgósításkor/után alakult 8+1 népfelkelő dandárt fokozatosan megszüntette a hadvezetés és más besorolást kaptak, a Siegler tbk. vezette 101. népfelkelő dandár a XVIII. hadtest parancsnoksága alá kerül. CS. ÉS KIR. XVIII. HADTESTPARANCSNOKSÁG december elején alakult a Gruppe Tschurtschenthaler nevű alakulatból és az északi fronton került bevetésre őszén a francia hadszíntérre [72] irányították. Harctéri alkalmazása: november közepe: Keleti /1.Armee (hadsereg)/ január vége: Keleti /3.A./ március közepe: Kárpátok /2.A./ június: É-i szárny /1.A./ július: É-i szárny /2.A./ 1918.augusztus - október vége: Ny-i fr. /d.11.a.- tartalékban/ Parancsnokai: áprilisig: Henrik Tschurtschenthaler altbgy szeptemberig: Emil Ziegler altbgy májusig: Czibulka Kolozs gy.tbk augusztusig: Viktor Weber gy.tbk novemberig: Henrik Goiginger gy.tbk. 7

8 Dr. Hutiray-Lukácsy Andor, a zalai 20-as népfölkelők törzsorvosa Népfölkelők pihenőben 8

9 TÓFEJI JÓZSEF Egy vitézségi éremmel kitüntetett szakaszvezető a [78] 20-ik népfölkelő gyalogezredből 1917 augusztusában Bukovina visszafoglalásáért küzdöttek a zalai népfölkelők. Ezekben a harcokban vesztette életét a balatonfüredi Böhm Lajos. A 20-ik népf. gyalogezred előrenyomulását Radautz (Radóc,Râdâuti) irányába legfőképp az ellenség által megszállt D. Sandrului magaslat akadályozta. A hegycsúcson védelemre berendezkedett és túlerőben levő oroszokkal szemben az ezred nem vehette fel a támadó harcot, ezért védekezésre kényszerült, az ellenség azonban vérszemet kapott s támadólag lépett fel. Varga Lajos zászlós ekkor önszántából rohamot vezetett az előre özönlő ellenség ellen, de megfelelő előkészítés hiányában sikert elérni nem tudott augusztus 2án, az esti szürkületben a zászlóaljából kiválasztott három rohamjárőrével újra támadást vezetett. Olyan lendületes erejű volt a támadás, hogy a meglepett oroszok első, és második védelmi vonala a Varga zászlós vezette rohamcsapat kezére került, az oroszok elmenekültek a magaslatról. Ebben a harcban jeleskedett Tófeji szakasza, akik félelmetes csataordítással kézigránát harcban megfutamították az oroszokat: tíz gépfegyvert zsákmányoltak, számtalan foglyot ejtettek, ennek következtében az ezred előtt az útvonal ismét szabaddá vált. 9

10 KŐVÁGÓÖRS ÉS ZAWIERCIE Milyen messzire esik Kővágóörstől Zawiercie. A balatonmenti községtől a lelket számláló oroszországi gyárváros. Furcsa, bizony nagyon furcsa! De hát mi köze a két távollevő helynek egymáshoz? Lényegegében semmi, tán egyiknek a lakója is alig tudta azelőtt a másikról, hogy ilyen nevű helység is van a világon. És Kovács István, zalai magyar, amonnan Kővágóörsről, elindult valahová, mert muszáj elindulnia. Megy, megy, hol előre, hol hátra, hol lassan, hol meg futva. Pipája elválaszthatatlan legkedvesebb barátja, ott lóg a szájában, mint ahogy flegmás magyar paraszthoz illik. Jár-kél sűrű esőben, golyózáporban, hideg szélben meg verőfényben és végül odaér Zawiercibe. No itt aztán majd csak pihenünk egy kicsit Reggelre aztán felharsan a trombita hangja de Kovács István már arra nem figyel, azaz csak egyedül ő hallja, mert csupán néki trombitálnak. Kovács Istvánnak a mennybéáli angyalok legjobb kürtöse a lefújást harsogtatja. Őkelme immár elvégzett a háborúval, ő már nem akar kárt tenni az ellenségben, a zord kaszás egy suhintással learatta a zalai virágszálat. Tíz korona harminc fillér, özvegy és négy árva maradt utána. Lefogom szemeit a bajtársnak, mikor utolsót sóhajt és eltünődöm világ sorján. Ki annyi sokszor nézett a halál szemébe, most itt a szalmán kinyúlva fekszik Nincs akit hazavárjanak, elment egyszer régen és többé [69/a] sohasem jön vissza. Balatonfüredi illetőségű népfelkelők, akik hősi halált haltak: [76] BLUMENFELD VILMOS ( március 9.), BÖHM LAJOS ( augusztus 12.), CSAPÓ GYULA ( február 25.), CSOMAI JÓZSEF ( Balatonfüreden temetve), GYENIS PÁL ( november 23.), KISS SÁNDOR ( augusztus 27.), MÉSZÁROS IMRE ( december 2.), PAPP JÁNOS ( Komárom, 1915.), SOÓS GÉZA GÁBOR ( Balatonfüreden anyakönyvezve), ZSOLDOS JÓZSEF ( 1916). 10

11 A zalai népfölkelők. [68] Egy vidám katonalevél következik alább. Zalai népfölkelő írta a Kárpátokból február 10-én, közvetlenül a harcok után, melyeket népfölkelőink együtt vívtak meg a derék tiroliakkal. A lelkesedésnek, a méltó büszkeségnek és a bölcs megnyugvásnak pompás vallomástétele ez a levél, melyet oly szerencsésen fest alá a magyar természet egészséges humora. Január 20-án kezdtük így szól a levél és február 8-án bevégeztük. A kijelölt magaslatokat elfoglaltuk, az orosz védősereg halálmegvető bátorsága és gyilkos, mindent megsemmisítő tüze mellett is. Előttünk két osztrák ezred két napig nem tudott ez okból előrejutni. Huszadikán délben indultunk mi, a zalai népfölkelők, támadásra, és 22-én hajnalban a magaslatok el voltak foglalva. De a magaslatokat tartani is kellett, míg az egész vonalon megtörik az oroszok ellenállása. Itt ismertük meg a tiroli landschützöket. Találkoztunk egymással azelőtt is, nem egy véres csata előtt, vagy után. Csodálattal párosult tisztelettel tekintettünk rájuk, hisz tudtuk, hogy ők a monarchia legjobb lövői, kitűnő katonái. Itt volt az alkalom megmutatni, hogy mi is kemény legények vagyunk. Soha sem fogom elfeledni a landschütz-tiszt csodálkozó tekintetét és szavait, mikor mi rohamra mentünk. «Nézzétek, fiúk, valamennyi népfölkelőnek pipa van a szájában, s az ezredesük megy legelöl!» Pipaszó mellett vertük szét a muszkát, csak úgy jókedvűen s bizony, még csak nem is haragudtunk rájuk. De a tiroliak is keményen dolgoztak. Mi puskatussal, «csak a fejét, hogy meg ne sántuljon», ők a puskáról levett bajonettel bicskáztak. 11

12 Mondogatták is az öregek, lévén ők a somogyiak után a legjobb bicskások, hej, hogy ez előbb eszünkbe nem jutott! Három napig dühöng a hóvihar, az orosz vidék hideg szele idáig hozza az éles, metsző, mindenünnen behatoló száraz havat s mi kitartunk rendületlenül, hisz itthon vagyunk, most már Magyarországot, hazánkat védjük. A landschützök bámulnak, hogy lehet azt kibírni, hisz náluk, otthon az Alpesekben sincs ilyen ítéletidő soha. «Hja, Kamerád, Ungarn, Vaterland!» mondogatják az öregek s most már értik a tiroliak. Hofer András juthat az eszükbe. A kamerádok fölszerelése elsőrangú, a mienk csak népfölkelő. Ők el vannak látva géppuskákkal, telefonnal, alpesi fölszereléssel, szkiosztaggal. Mégis csoda történik. Egy 1200 méteres gerincen járőrbe kell menni, jó messzire, előre az oroszok közé. A mieink mennek, sőt fontos jelentést is hoznak vissza. A landschütz szkiőrjárat pedig az út első ötödén megakadt és visszajött, persze jelentés nélkül. Egy másik 1200 méteres helyet kellett megszállni, nekik lehetetlen volt, sőt a járőreiket szanitéczpatrullal kellett lehozatni, hogy meg ne fagyjanak. Mi zalaiak, kiknek legmagasabb hegye a Badacsony, melynek tetejére nem hófúváson, szakadékon, hanem szőlőkön át lehet följutni, négy napja már éjjel-nappal megszállva tartjuk a hegyet. Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, mint ahogy a német kamerádok, Vilmos katonái dalolták. S az öregek mulatnak, ha a szél elülről fúj, odatartjuk neki a hátunkat is, ne mondhassa a nyavalyás, hogy azt hisszük, hideg van. Így védjük mi zalaiak a mi édes hazánkat. Az ezred már csak hétszáz puskát számlál, leapadt immár másodszor. Várjuk az erősítést, amely minden órában megérkezhet s aztán hajrá, előre, hogy újra diadalmasan utánamehessünk, kiverjük, elpusztítsuk az ádáz ellenséget. Jaj lesz neki, ha összekerülünk: a tiroli bajtársak eszünkbe juttatják a bicskázást s ebben igazán otthon vagyunk. 12

13 MÉGEGYSZER A 48-ASOKRÓL Nem tartoztak ők azokhoz, akik csak szóval mondják: Uram, Uram! Azt sem hogy: Hazám, Hazám! Azt sem: Testvéreim! Hanem tettekkel beszéltek, megtették azt, minél nagyobbat sem Isten, sem haza, sem ember nem kívánhat. Életüket adták, legyen hát életük. Amen. (Prohászka Ottokár) A 20-as háziezred árnyékában Mindegyik katonavárosnak megvoltak a kedvencei, az un. háziezredek, melyek szorosan kötődtek a városhoz, sőt nevét is viselték. Így pl. Székesfehérvárott e büszke címet a 17-esek, Pozsonyban a 12-esek, Budapesten a 32-esek, Veszprémben a 31-esek, úgy Nagykanizsán a 20. honvéd gyalogezred részesült ebben a kitüntetésben. A városban állomásozó másik Zalai ezred, a 48-asok már nem részesültek ebben a kitüntető figyelemben. A háború évei alatt a Zalai vármegyei lapok harctéri tudósításaiban pl. Zalai Közlöny sokkal többet megtudhatuk a 20. gyalogezred parancsnokának, Sypniewski ezredesnek a lováról, kardjáról, vagy Bugsch őrnagy kedvenc kutyáiról, mint a 48-asok helytállásairól, veszteségeiről! 13

14 Zala vármegye főt állított fegyverbe a Monarchia különböző alakulataiba, legtöbbet a cs. és kir. 48. közös gyalogezredbe, összesen főt! Megdöbbentető az első világháborús veszteségükről megismert szám: TIZENKETTŐEZER. Már a hadjárat első 5 hónapja alatt az ezred összes vesztesége halottakban, sebesültekben, eltűntekben és hadifoglyokban - a betegeket nem számítva fő volt. A harctérre megérkezett ütközetlétszámot [40] (3146 fő) alapul véve az ezred állományának 130,7%-át vesztette el! Kirchknopf Károly 48-as káplár: VERS A CSATATÉRRŐL (A krasniki csatában) Bús a csatatér, Folyt sok drága vér, És egy közvitéz, Most nagy útra kész. Szép szülőhazám, Jó édes anyám, Rám borult a csend, Jó pihenni lent. Vár otthon reám, Jó édes anyám! Madár elrebben, Hogy mi lett velem. Miért meg nem értem, Hogy fogd a kezem? Szíven elakadt, Nincs többé fiad. Méltatlanul kerültek a 48-asok mellett az árnyékba a veszprémi 31-esek is: A 906-os magaslat elfoglalásának napját, mint a 20. gyalogezred legfényesebb győzelmét az Ezred emléknapjá -nak nyilvánították, de valamiért hallgattak arról, hogy azt a fényes győzelmet a veszprémi 31-es zászlóaljak hősi rohamai nélkül soha el nem érték volna. A 48-asok Böhm-Ermolli tábornok parancsnoksága alatt álló 2. hadsereg V. hadtestének a katonáiként vívták meg első ütközeteiket Galíciában. (Kivételt ezalól az ezred I. zászlóalja, ők a hadüzenet napjától már a szerb fronton harcoltak.) 14

15 BÖHM-ERMOLLI vezérezredes 1914 augusztusától a 2. osztrák-magyar hadsereg parancsnoka az orosz fronton V. KORPS (Pozsony) Kmdt.: FZM. PAUL PUHALLO V. BRLOG Gstbschef: Obst. Hermann Sallagar 14. ID. (Pozsony) FML. Hugo Martiny 27. IBrig.: GM. Georg Schariczer v. Rény, IR. 71 (4), 72 (3), FJB IBrig.: GM. Rudolf Ritt. v. Willerding, IR. 48 (3), 76 (3), FJB. 19 Dionskav.: 1.,2. Schwd. HR FABrig.: GM. Heinrich Ströhr, FKR. 14 (5), I. Dion. FHR. 5 (2) 33. ID. (Komátom): FML. Karl Edl. v. Rebracha 65. IBrig.: GM. Konrad v. Essler, IR. 19 (4), 26 (4) 66. IBrig.: GM Joseph Lieb, IR.12 (3), 83 (4) Dionskav.: 3.,4. Schwd. HR FABrig.: Obst. Eduard Kaufmann, FKR. 15 (5), II. Dion. FHR. 5 (2) 37. HID. (Pozsony) FML. Adrian Wieber 73. HIBrig.: Obst. Paul v. Nagy, HIR. 13 (3), 18 (3) 74. HIBrig.: GM. Franz Cvrček, HIR. 14 (3), 15 (3) Dionskav.: 5.,6. Schwd. HR FABrig.: Obst. Karl Wondre, FKR.13 (5), HFKR.4 (4) Korpsunmittelbar: Rschwd. HR. 9, sfhd. 5 (2), 4.,5. Komp. SB. 5, 4. Komp. PB

16 A 48-asokkal Plzenben Švejk és társainak köszönhetően 1915-től a 48-as gyalogezredhez bevonult füredieknek már az sem adódott meg, hogy a frontra indulás előtt hazai földön búcsúzzanak el szeretteiktől, a messzi Plzenből indultak a szerelvények, hogy az orosz frontra szállítsák a harcokban elvérzett ezredek kiképzetlen, rosszul felszerelt utánpótlásait. A plseni időszakról egy volt 69es tiszt, Neusiedler [Arató] Jenő hadnagy az alábbiakat örökítette meg naplójában: "1916. május 2-án érkezem vissza az ezredhez és itt egy igen kellemes hírrel fogadnak: 14 tisztet közöttük engem is és 10 őrmestert, mint überflüssige Sabelcharge -kat Pilsenbe, a pótzászlóaljhoz vezényeltek nyarán több magyar ezred pótzászlóalját áthelyezik Csehországba, ugyanakkor a cseh ezredek pótzászlóaljait Magyarországra, így kerül a mi ezredünk pótzászlóalja Székefehérvárról Pilsenbe. Itt állomásozik egyébként a magyar 48. gyalogezred pótzászlóalja is. [...] Nagyon szedett-vedett a századom, altisztet mindössze nyolcat kapok, csupán hadikórházból előkerült embert, kiket hirtelen egészségesnek nyilvánítottak. Ezek legalább katonák, de a legénység? Van közöttük trén, pék, tüzérkocsis, katonai munkás, hadtápszolgálatos, olyan emberek is, kik a gyalogságnál sohasem szolgáltak. Azt sem tudják, hogyan vegyék kézbe a fegyvert, a századnál alig van egykét ember, aki ki is lenne képezve gyalogsági szolgálatra. [...] Pár napon át sor és menetgyakorlatokat, meg fegyverfogásokat végez a század, hogy legalább össze tudjanak állni. De tíz nap kevés idő, nem sokra megyek az emberekkel. Így vannak a többi századok is, a legénységük mint az én századomé is csupa mindenhonnan összekapart, gyalogsági szolgálatot nem ismerő ember, s a többi századparancsnok sem tud csodát tenni, ahogy én nem tudok. Végeredményben úgy megyünk ki a harctérre, hogy az emberek 90%-a soha életében élessel még nem lőtt július 16-án indulunk, katonazenével, kivirágozva, kipántlikázva, nemzeti színű [50] zászlókkal..." Természetesen ezekről, a körülményekről a hátország s a hozzátartozók nemigen értesülhettek. Mintha még az első katonavonatok indulnának a frontra, mintha újra Nagykanizsáról indulnának a zalai fiúk harcolni a királyért, ilyen s hasonló hírek érkeztek Plzenből. Nem kell aggódni a magyar katonákért, jól megy a soruk! "Már napok óta készülődnek. Vadonat új ruhát, felszerelést kaptak. Tegnap délután már a muníciót, konzervet, kenyeret is kiosztották s útra készen áll az egész batalion. A legénység kibokrétázva, nemzeti 16

17 színü pántlikával földíszítve jár-kel a városban. A szükséges bevásárlásokat végzi délután, mire az utolsó nap dinst freit" kaplak. Ezek a bevásárlások pedig haza szólnak Az apróbb gyermekeknek baba, lovaskatona, a nagyobbaknak kés, színes ceruza, az elhagyott feleségek kendő, kötény. [ ] Reggel ébresztőkor, négykor szokatlanul vidámabban kelnek, mint máskor Nóta az imádság, nóta az egész ház, az udvar. Rukkolás már nincs délelőtt, mert féltizenegykor már mennek. Mennek diadalmas csatákba, ismeretlen országokba hazát menteni, trónt védeni. Az egész délelőtt készülődésre, cihelődésre van szánva. Egyik-másik még elfut a közeli csapszékbe egy-két pohár pompás pilsenir.e 13 kr. egy nagy korsó, 7 pedig egy pohár. Nagy a sürgés-forgás, bizsergő izgatottság az egész kaszárnya. [ ] Eléneklik a Himnuszt, egy pár uj nótát rá fényes jókedvvel; gyönyörűséggel hallgatják az arra járó, ámuljak-bámulják a csehek, hogy indul a magyar baka a csatába. [ ] Pont kilenckor megszólal a trombita, gyülekezésre hiv az udvarra. A borjú reggel még szaporodott a pokróccal és a sátorral. Hatalmas súly! Nem megy már olyan könnyen a földobása, mint előbb. Megnyomja a katonát, megnehezíti a járást. Így érkeztek meg az állomás előtti térre, hol felállanak imához, azután bevonulnak a pályaudvarra. Megtörténik a bevaggonirozás. A zászlókat hozzá erősitik a kocsikhoz kivölről. Krétával mindegyikre felírják a cugot, a század, ezred számát. De megfenyegetik az ellenséget is tömör, rövid mondatokban, igy:»jaj neked muszka, ha megérkezünk!, Várj csak te gaz talján!«,»itt mennek a híres negyvennyolcasok!«a zenekar folyton játszik, fölváltva a 69-es bandával. Tisztek, altisztek futkosnak össze-vissza, olvassák össsze a legénységet, nehogy lemaradjon valaki. S hogy mi lett ezeknek a sebtiben frontra küldött menetzászlóaljaknak a sorsa? - A Plzenből feltöltött 69-esek III. zászlóalja nem sokkal később, július 29-én Ratysce falu melletti 395-ös magaslat elfoglalási kísérletekor megsemmisült, orosz fogságba esett. Ennek visszafoglalására az 5. marschbrigád kap parancsot. Ostoba parancs, mert a brigád három gyenge és katonailag féligmeddig kiképzett zászlóalja semmi ütőerőt nem képvisel (Neusiedler Jenő) - A 48-asok is hatalmas veszteségeket szenvedtek: 1916 júniusában gyakorlatilag megsemmisült az ezred, mindössze egy gyenge zászlóaljnyi katonája kb. 350 fő a harcbaindult közel 2000 főből! - s a Pilsenből érkező újabb nenetzászlóaljakkal feltöltve már egy új hadszíntérre, az olasz frontra irányították. Attól kezdve már az újabb s újabb menetszázadok bokrétaerdő és rezesbanda nélkül, s egyre halkabban mentek és egyre csendesebben elején már a visszatérőket látták volna szívesebben 17

18 A szoboravatás és az utolsó ezredparancs 1932 novemberében érkezett el az az idő, mikor első alkalommal való[44] színűleg a Zalai Közlöny akkori főszerkesztőjének, Barbarits Lajosnak a tollából, (ki maga is 48-as tiszt volt) felhívás és tudósítás jelent meg Mozgalom indult a 48-as hősi szobor gyors megvalósítására címmel. Alig van ma már magyar ezred, amelyiknek hősi véráldozatát ne örökítenék meg szebbnél-szebb emlékművek. Minden kis falu felállította már elesettjeinek díszes vagy szerényebb emlékét. Csak éppen az 1721 óta fennált és 1798 óta magyar 48. gyalogezrednek nincs emlékszobra abban a Zalavármegyében, ahonnét hősei és halottai rekrutálódtak s egy szerény falitáblán kívül nem hirdeti emlékét egyéb Nagykanizsán sem, az ezred székhelyén. A piactérre került 20-as honvédezred áldozatait örökítette bronzba, mert a 48asok már akkor külön hősi emlék felállítását tervezték. A terv azonban mindmáig csak terv maradt, az idők egyre romlottakm, már-már azt hittük, jobb napokra tevődött el a mozgalom. Örömmel üdvözöljük tehát most az erőteljes, új lendületet, mivel [43] szárnyra bocsátották ismét a 48-as gondolatot Megszólaltak az ezred volt parancsnokai is: Schöfl Rezső ny. ezredes, Szathmáry Béla és Bremser Gusztáv. A zalai ifjak ezrei ontották vérüket Tanew mocsaraiban, a Dnyeszter s a Szereth folyók partjain, a Kárpátok bércein, a felsőolaszországi síkságon s a borzadályoktól sem mentes nyugati harctéren. Tízezerre rúg azoknak a száma, kik lélekölő hadifogságban sínylődve vagy harctéren szerzett sebesülés és betegség következtében vesztették életüket De hol marad az elismerés, a hála a megdicsőült hősök iránnt, hol van a 48-ik gyalogezred fényes haditetteinek a megörökítése? Ezért elérkezettnek láttuk az időt, hogy 48-as hősi szobor gyors megvalósítása érdekében [45] mozgalmat indítsunk. * A 48-as hősök emlékművét Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotását szeptember 2-án leplezték le méltó körülmények között. Az ezred egykori ezredzászlója már előző nap, szeptemben 1-én 8 óra 51 perckor megérkezett a fellobogózott kanizsai állomásra. A volt ezredzászló fogadására fel- 18

19 sorakozott 48-as díszszázadot Szathmáry Béla volt 48-as százados vezette. Megjelent a fogadáson a helyőrség tisztikara, a város vezetői és az utolsó (ezred)parancsnokok: Pacor és Zsifkovocs ny. altábornagyok, Trommer és Zsákmándy tábornokok, valamint Habacher ezredes is. A vonat érkezésekor a kanizsai honvédzenekar rázendített a 48-as indulóra, majd a Himnusz hangjai alatt a Hadtörténeti Múzeum képviseletében Oszlányi volt 48-as őrnagy [50] nyújtotta át a lobogót az utolsó ezredparancsnoknak, Pacor altábornagynak. Az ezredzászlót az ünnepségsorozat időtartamára a kanizsai piarista kápolnában 48-as vitézek helyezték el. Ünnepi díszbe öltözőit tegnap délutánra Nagykanizsa. Nem csak a 48-as szobor környéke színesedett meg a házak ormán, magas rudakon lobogó nemzeti zászlóktól és a város piros-fehér lobogóitól, hanem végig az utcák is zászló-parádés ünnepi köntöst [45] öltöttek. Az ünnepségek sorozata 2 órakor kezdődött az országzászlónál, ahova felvonult az egykori 48-asok díszszázada és a Leventezenekar. Majd egymásután jöttek Zsifkovics Sándor ny. tábornok, vitéz Kacor József ny. altábornagy, vitéz Zsákmándy ny, tábornok, Götzl Virgil ny. tábornok, Schöffl Rezső ny. ezredes, Finta József, Czigány Gyula esperes, egykori ezredlelkész és a többi egykori parancsnok és vezetőtiszt Majd megékezezett dr. Krátky István polgármester, Király Sándor tanácsnok és a város számos vezető tényezője. A bécsi bajtársak Keszthely felől jöttek, ahová elébük [46] utazott Hremser Gusztáv testnevelési tanácsnok 19

20 A szoboravató beszédet az ezred utolsó parancsnoka, Pacor altábornagy tartotta, - bár kínosan érintette a szervezőket, hogy az arra felkért József főherceg, a 48-asok egykori hadseregparancsnoka az utolsó pillanatban lemondotta a részvételét a szoboravatáson. (A tervek szerint 2-án de. 10 órakor Balatonfüredről autón érkezett volna Nagykanizsára.) Ugyanígy, az utolsó pillanatban mondta le részvételét az egykori tábori püspök, Zadravecz István is. A lemondások valódi okait ma sem ismerjük. Részletek az avató beszédből: "...Aztán jött a világháború. Az ezred itt is minden fronton, a végtelen orosz síkságokon, a Kárpátok bércein, a kietlen Karszton, az Isonzo, a Piave poklában, mindenütt száz meg száz csatában, támadásokban és rohamokban, a lövészárok minden borzalmaiban, kimondhatatlan kinok, szenvedések és nélkülözések közben, mindig vitézül és férfiasan állta meg a helyét és mindig csak dicsőséget szerzett királynak, hazánknak és a zalai szülőföldnek. 1916ban a Doberdón, 19l7-ben a Tölgyes-szorosban József főherceg vezérlete alatt győzedelmeskedett.[ ] És ott, a világháború gránátvető bakája és az ezred dicső zászlaja mellett áll egy magasztos alak, a 'Talpra magyar"- halhatatlan költője, Petőfi Sándor. Mi, 48-asok, benne nem csak a magyar Parnassus dicsőséggel koszorúzott költőjét látjuk, hanem ezredbajtársunkat is. Petőfi 1839-től 1841-ig, mint Gemeiner Alexander Petrovics. 18 hónapig szolgált az akkori báró Gollner Linien-lnfanterie regimentben. Petőfi géniusza és szelleme vezette a 48-asokat a világháborúban, az vezesse a zalaiakat a jövőben is. [ ] Ameddig csak Zalának kies dombjai tükröződni fognak a Balaton vizében, és amíg csak kialudt vulkánjai termelni fogják a tüzes magyar bort, amig csak magyar szivek fognak dobogni és az édes magyar szó és ének fog hangzani ezeken a tájakon, addig élni [47] fog a 48-asok emléke..." * A SZOBOR FELAVATÁSA UTÁN KIOSZTÁSRA KERÜLT A VOLT 48-AS FRONTHARCOSOK KÖZÖTT A MINTEGY PÉLDÁNYBAN KINYOMTATOTT UTOLSÓ EZREDPARANCS IS, AMELY A SZOBORLELEPLEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÜNNEPSÉGEKEN KÍVÜL ISMERTETTE A SZOBORÉPITÉSI AKCIÓT MEGINDULÁSÁTÓL EGÉSZ BEFEJEZÉSÉIG AZ UTOLSÓ EZREDPARANCSOT MINDEN VOLT 48-AS MEGKAPTA, ÚGY A HELYBELIEK, MINT A VIDÉKIEK. 20

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban A Nagy Háború befejezése és következményei szakmai konferencia Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 2018. november 5. A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban Különös tekintettel a debreceni

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Honvédtemető, Hősök Temetője

Honvédtemető, Hősök Temetője Honvédtemető, Hősök Temetője A temető különlegessége, hogy 3 korszak hősi halottainak végső nyughelye 1849. augusztus 2-án a debreceni csatában elesett honvédek és orosz katonák 112 honvéd és 634 orosz

Részletesebben

Olaszország hadba lép

Olaszország hadba lép Doberdó & Isonzó Az olaszok átállása Olaszország az I. világháború előtt a hármas szövetség tagjaként Németország és a Monarchia szövetségese volt. Majd ellentétbe került a Monarchiával. A fiatal olasz

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8.

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8. A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, 2019. május 8. KTE - BMGE Tartalom 1. Előzmények (1914-1916) 2. A Bruszilov offenzíva

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett.

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született. 1848-ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Mivel az osztrákok előtt tette le a fegyvert, kegyelemből

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Kovács Gyula. tűzszerész főtörzsőrmester ( )

Kovács Gyula. tűzszerész főtörzsőrmester ( ) Kovács Gyula tűzszerész főtörzsőrmester 2008. június 10., Afganisztán (1978-2008) Egy bomba hatástalanítása közben halt meg, hiába volt rajta a legjobb védőfelszerelés. 30 éves volt. A házi készítésű bombát

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

Ismertetem. Emléktárgyat adományoz. Oklevelet adományoz

Ismertetem. Emléktárgyat adományoz. Oklevelet adományoz Ismertetem Magyarország Honvédelmi Miniszterének a Honvéd Vezérkar Főnökének a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnökének a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának

Részletesebben

A hetedik séta a fikció erdejében

A hetedik séta a fikció erdejében Sándor Iván A hetedik séta a fikció erdejében Gyáni Gábornak Umberto Eco könyvet szentelt hat sétájának a fikció erdejében. Megjegyezte, hogy nem Calvinóval, a Ha egy téli éjszakán egy utazó írójával kíván

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Ágoston István csendőr alezredes

Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr százados korában. Született: Szekszárd, 1896.05.18. Édesapja: Ágoston István törvényszéki bíró, táblabíró, végül az ítélő tanács elnöke (szül. Görbő,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Magyarok az I. világháborúban Doberdó, Isonzó

Magyarok az I. világháborúban Doberdó, Isonzó Magyarok az I. világháborúban Doberdó, Isonzó A Pécsi SzC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziumának tanulmányi kirándulása 2017. június 13-14. Résztvevő: Horvat Dorisz (9. B) Nagy Richárd (9. B) Riszt

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

Solti Hídfőcsata emléktúra

Solti Hídfőcsata emléktúra Solti Hídfőcsata emléktúra Molnár Gábor 2014 Tartalom A solti hídfőcsata története...2-3-4 A túra adatai...5 A túra útvonalak...6 A túra leírása...7 Befejezés...8 1 A solti hídfőcsata története 1944.november

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH Az Egészségügyi Minisztériumnak 2000 nyarán átadott hat honvédségi Mi 2-es helikopter egyike volt a 8918-as oldalszámú is. A helikopterek 2000.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t 1. sz. honvéd-kórház parancsnokság Bpest, XII., Királyhágó u. 1. sz. Ksz. 02/[1957.] 2. 1. sz. Honvéd Kórház Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Ki kicsoda? Nyomozás A padlásunkon egy naplót találtunk ez áll benne:

Ki kicsoda? Nyomozás A padlásunkon egy naplót találtunk ez áll benne: Ki kicsoda? Nyomozás A padlásunkon egy naplót találtunk ez áll benne: Kint azt kiáltják: [ ] Éljen a szabadság! Diákok mennek erre, föl-földobálják a sapkájukat, ujjongva éltetik a szabadságot. Ami az

Részletesebben

Karácsony József, csendőr alezredes

Karácsony József, csendőr alezredes Karácsony József, csendőr alezredes Szül. Kékes, Szolnok-Doboka vármegye (Erdély), 1895.06.13. Édesapja Karácsony Sándor földbirtokos, 1840-ben Erdélyben született, ott is halt meg 1916. március 29-én.

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ

A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE 1914 1918 NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ A Dornyay Béla Múzeum 2017-ben csatlakozott a Nagy Háború centenáriumi megemlékezéséhez. 2017. október 24. 2018. március

Részletesebben

Tüzér honvédtiszt-jelöltek éleslövészete a várpalotai lőtéren

Tüzér honvédtiszt-jelöltek éleslövészete a várpalotai lőtéren Tüzér honvédtiszt-jelöltek éleslövészete a várpalotai lőtéren A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszék III. és IV. éves tüzér honvédtiszt-jelöltjei

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. KÁPOLNA 2011. február 25-27.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. KÁPOLNA 2011. február 25-27. KÉPES KRÓNIKÁK fény KÁPOLNA 2011. február 25-27. MEGHÍVÓ VI. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó A Kápolnai csata 162. évfordulója alkalmából 2011. február 25. 26. - 27. Program: 5.

Részletesebben

CSÉMI KÁROLY KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI RENDFOKOZATAI

CSÉMI KÁROLY KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI RENDFOKOZATAI CSÉMI KÁROLY 1922. június 22. Tany, Csehszlovákia 1992. június 7. Diósd, Pest megye KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI Honvéd Akadémia Páncélos Tanszéke, tanszékvezető 1953. május 1. 1956.

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941 1941. június 27. 1941-1945: Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: Semlegességi taktika: Magyarország a II.

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből Az első honi meteorológiai feljegyzések a középkor századaiból maradtak fenn, így egy 1009- re utaló feljegyzésben arról olvashatunk, hogy abban az

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Hányan vagytok még életben? Veszteségek a Nagy Háborúban

Hányan vagytok még életben? Veszteségek a Nagy Háborúban Hányan vagytok még életben? Veszteségek a Nagy Háborúban Stencinger Norbert stencinger.norbert@nagyhaboru.hu A Nagy Háború befejezése és következményei Szakmai Konferencia Debrecen, 2018. november 5. Az

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben