ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

2 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (Egyesület) november 07-én elfogadta az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát. Ezért szükségessé vált a korábbi Működési Szabályzat felülvizsgálata, az új Alapszabályhoz történő illesztése. A Közgyűlés november 07. napján elfogadta, és hatályba léptette az alábbi új Működési Szabályzatot: I. Az Alapszabálynak megfelelő működés biztosítása Az AVSC elfogadott alapszabálya egyértelműen meghatározza a működés kereteit, feltétel rendszerét. A Működési Szabályzat hivatott az egyesületi élet szervezésével, a kikötő és létesítményeinek használatával és napi működtetésével, a tagok/pártoló tagok jogaival és kötelezettségeivel valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéskörök szabályozására. 1. Közgyűlési rendtartás 1.1. Törekedni kell arra, hogy a közgyűlések megtartásában rendszer alakuljon ki. Célszerűen az évi első Közgyűlésen kell határozni az előző évi beszámoló és a tárgyévi költségvetés elfogadásáról, az idény befejezése utáni közgyűlésen kell tájékoztatást adni a tárgyév teljesítésének várható számairól és a következő év kilátásairól, valamint határozni kell a következő évi Díjjegyzékről. Ha valamely akadály ezt nem gátolja, a vezetőség az évi első közgyűlést minden év április 25 május 15 között, az idényzáró közgyűlést minden év október 25- november 15 között hívja össze A Közgyűlés írásos anyagait legkésőbb a Közgyűlés előtt 3 nappal elektronikus levélben meg kell küldeni a tagoknak Az idényzáró közgyűlés előtt elektronikus levélben meg kell küldeni a tagoknak a Vezetőség által javasolt következő évi Díjjegyzéket. A Díjjegyzék tartalmazza az éves tagdíjat, a kötelező tagi hozzájárulás összegét (hajóhely, lakókocsik terület- és áramhasználata, hűtőszekrény, fagymentesítő téli tárolás), a vendégek fogadásával kapcsolatos költségtérítés, a vendéghajók és személyzetük kikötő igénybevételi díját, a pártoló tagok hajóinak nyári és/vagy téli tárolási díját, az egyesületi eszközök használatának díját. 2. A Vezetőség feladatai A Vezetőség hatáskörének kereteit az Alapszabály tartalmazza. Az Egyesület vezetőségének kötelessége, hogy biztosítsa az Alapszabály szerinti működés feltételeit. Ennek megfelelően feladatai: 2.1. Gondoskodik az Egyesület adminisztrációjáról, naprakész nyilvántartást vezet a tagokról, pártoló tagokról. Minden év decemberében beszerzi a következő évi működéshez szükséges tagi információkat.

3 3 Javaslatot tesz a Közgyűlés felé a következő évi Díjjegyzékre, amely tartalmazza az igénybevehető szolgáltatásokat, a fizetendő díjakat és/vagy a díj mértékének számítási módját, fizetési határidejét. Gondoskodik az Egyesület honlapjának ( ), mint az egyik legfontosabb információs csatorna működtetéséről A januári információ összesítését követően a Vezetőség legkésőbb március utolsó napjáig elkészítni a kikötő beosztást és kijelöli valamennyi hajó kikötő helyét Az Egyesület gazdasági feladatainak felelőse a gazdasági elnökhelyettes, a működéssel és a kikötő üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok felelőse az általános elnökhelyettes. A kikötő operatív, napi szintű feladatainak irányítását és ellátását a Gondnok végzi. A gondnoki tevékenység felügyeletét az általános elnökhelyettes látja el. A Vezetőség szerződéssel, eseti megbízással, vagy munkaviszonyban történő alkalmazással köteles biztosítani a gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység elvégzését és a kikötő napi működésével kapcsolatos gondnoki, kikötőmesteri, daruzási, karbantartási, beruházási, rendbiztosítási, takarítási munkák elvégzését. E feladatokat ellátók díjazására az éves költségvetésben megfelelő keretet kell biztosítani. A munkaköri leírások és szerződések az Egyesület tagjai részére nyilvánosak. A Vezetőség az Egyesület tagjai részére a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos bármely dokumentum megtekintésére évente a beszámoló közgyűlés napján nyílt napot tart. Az időtakarékosság érdekében a betekintésre kért dokumentumot célszerű elektronikus levélben előre jelezni A Vezetőség üléseit szükség szerint tartja, a Vezetőség tagjait az elnök, bármely elnökhelyettes, vagy bármely vezetőségi tag elektronikus levélben vagy telefonon hívja össze. A Vezetőség köteles ülést tartani, ha azt a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy bármely tagja a konkrét kérdés megjelölésével kéri. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha az 5 fős vezetőségből legalább 4 fő jelen van. A Vezetőség határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza. A Vezetőség tagjai e munkájukért ellenszolgáltatást nem kapnak.. 3. Információszolgáltatási, fizetési kötelezettségek 3.1. A tag / pártoló tag felvétele előtt elektronikus levélben megkapja az Egyesület szabályzatait. Amennyiben azt nem fogadja el, köteles ezt az Egyesület tudomására hozni a levél kiküldésétől számított 10 napon belül. Az Egyesület szabályzatait 1 példányban a klubház hirdetőtáblája környezetében el kell helyezni, valamint a Gondnok köteles 1 példányt magánál tartani A Vezetőség az idényzáró Közgyűlésről készült jegyzőkönyvvel együtt kiküldi a Díjjegyzéket is. A Díjjegyzéket a klubházban is ki kell függeszteni. A Díjjegyzék alapján a Vezetőség kiszámítja a tagok/pártoló tagok következő évben esedékes éves szintű tagi hozzájárulását (hajóhely, lakókocsi, hűtőszekrény tekintetében) és december 15-ig kiküldi a tagoknak/pártoló tagoknak.

4 4 Minden tag köteles legkésőbb december 31. napjáig elektronikus levélben nyilatkozni, ha a következő évben hajóhelyét nem kívánja igénybe venni vagy ha esetleges szünetelés után újra igénybe kívánja venni. Ugyancsak nyilatkozni kell arról, ha lakókocsival, hűtőszekrénnyel, stb helyzeten kíván változtatni. Pártoló tagsági jogviszony maximum egy évre létesíthető, ezért a pártoló tagnak december 31-ig nyilatkozni kell, hogy kéri-e a következő évre pártoló tagságának megújítását. A Vezetőség a tagok hajóhelyi igényének változása alapján január 15-ig értesíti azon pártoló tagokat, akiknek hajóhely megújítási kérelmét nem tudta elfogadni. A pártoló tagi jogviszony megszűnésével a pártoló tag köteles az Egyesülettel szembeni esetleges tartozásait rendezni, és a tulajdonában lévő tárgyakat az Egyesület területéről eltávolítani. Az Egyesület jogosult a pártoló tag esetleges tartozása ellenében a pártoló tag tulajdonában és a kikötő területén lévő eszközein zálogjogot gyakorolni és azok elszállítását a tartozás kiegyenlítéséig megakadályozni. Amennyiben a pártoló tagnak a pártoló tagi jogviszony megszűnésekor nincs tartozása az Egyesület felé, de az általa tulajdonolt eszközöket a jogviszony megszűnését követő 10 napon belül nem távolítja el, az Egyesület az eszközöket eltávolítja a kikötő területéről és semmiféle felelőséget nem vállal az esetleges károkárt. Ezekért és az Egyesületnek felmerülő költségeiért a pártoló tag köteles helytállni A pártoló tagsági jogviszony általában április 1-től március 31-ig áll fenn, de ettől az időtartamtól és időpontoktól a Vezetőség hozzájárulásával el lehet térni. A pártoló tagsági jogviszony életbelépéséről és időtartamáról a vezetőség a pártoló tagot elektronikus levélben értesíti Ha valamely tag azt közli, hogy hajóhelyét a következő évben bármely okból nem veszi igénybe, úgy mentesül az éves tagi hozzájárulás megfizetése alól. Az Egyesület ez esetben a helyet pártoló tag részére biztosítja, akinek a személyére a tag is javaslatot tehet Az Egyesület tagjai/pártoló tagjai tagdíjukat és éves jellegű tagi hozzájárulásukat (hajóhely, lakókocsi, hűtőszekrény) a tárgyév március 31. napjáig egyösszegben kötelesek az Egyesület bankszámlájára befizetni. Tagok részére a Vezetőség egyedi elbírálás alapján adhat halasztást és részletfizetést. Pártoló tag részére halasztott fizetés nem engedélyezhető. Amennyiben a pártoló tag március 31-ig fizetési kötelezettségét nem teljesítette, úgy a pártoló tagsági jogviszony nem jön létre Amennyiben a tag/pártoló tag bármilyen jogcímen kirótt fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesítette, a késedelem idejére köteles havi Ft késedelmi pótlékot is megfizetni a tartozás összegétől függetlenül.

5 5 II. Az Egyesület pénzkezelése 1. Az Egyesület pénzkezelése során az Alapszabály 5. -ában írtaktól eltérni nem lehet. Az Alapszabályban nem rendezett pénzkezelési és vagyonkezelési technikai szabályokat az egyesület pénzkezelési és számviteli szabályzata tartalmazza. 2. Az Egyesület a Ft fölötti értékű munkákra írásbeli szerződést kell kötni vagy írásbeli megrendelést kell adni Ft alatti megrendelés kiadására jogosult a gazdasági elnökhelyettes egy személyben, e fölötti megrendelés vagy megbízás esetén a Vezetőség döntése szükséges. 3. Ha az Egyesület likviditási helyzete az elfogadott költségvetéskor nem ismert körülmények miatt évközben elfogadhatatlanná válna, a Vezetőség köteles közgyűlést összehívni és pótköltségvetés elfogadását kérni. III. Belépés az Egyesület kikötőjébe 1. Az Egyesület zártkörű klub, melynek vállalt célja, hogy biztosítsa a tagok, pártoló tagok pihenését, kikapcsolódását. Ennek érdekében nem kívánatos, és a vagyonvédelem szempontjából is káros, ha a kikötőt oda nem tartozó személyek látogatják, berendezéseit használják, az ezzel kapcsolatos költségeket viszont nem viselik 2. A kikötő bejárati ajtaját elektromos kapunyitóval lehet kezelni. Az Egyesület minden tagja és pártoló tagja jogosult minimum 1 db kapunyitó megvásárlására és használatára, melyet minden külön engedély nélkül használatra átadhatnak házastársuknak, élettársuknak, fel és lemenő közvetlen családtagjaiknak. A kapunyitók használata nem teheti lehetővé idegen személyek bejövetelét. 3. Valamennyi tag, pártoló tag valamint fent írt közvetlen hozzátartozó alanyi jogon vehetik igénybe a klubház valamennyi szolgáltatását. A tagok és pártoló tagok valamint közvetlen hozzátartozójuk bármikor jogosultak vendégeket hozni, e vendégek azonban csak a vendéglátó tag / pártoló tag vagy annak közvetlen hozzátartozója jelenlétében, általa bebocsátva léphetnek be a klub területére. 4. A meghívó tag / pártoló tag személyes és anyagi felelősséget vállal arra, hogy vendégei magatartásukkal nem zavarják a klub tevékenységét, és ott kárt nem okoznak. Vendégek nem tartózkodhatnak a klub területén, ha vendéglátójuk nincs jelen. Amennyiben a vendéglátó a klubház berendezését, helységeit nagyobb létszámú (10 fő felett) alkalmi találkozóra kívánják használni (családi találkozó, baráti összejövetel stb.), az általános elnökhelyettes engedélye szükséges.

6 6 5. Vendéghajók vezetői kötelesek a gondnoknál jelentkezni, aki a vendéghajók utasait a vendégkönyvben regisztrálja, és beszedi a vendéghajóktól a térítési díjat. 6. Kutyát a kikötőbe a tagok, pártoló tagok, és vendégek csak pórázon vezetve hozhatnak be. IV. A kikötő használata 1. A Vezetőség minden év március 31-ig valamennyi tagot, pártoló tagot írásban értesíti arról, hogy részére melyik hajóhelyet jelölte ki a szokásoknak és a kikötő lehetőségeinek függvényében. A hajóhelylistát a klubházban ki kell függeszti. Hajó csak a kijelölt helyén tartható. 2. A tagokat, pártoló tagokat minden évben díjmentesen illeti meg egy ízben a daru használata a hajó vízretételekor, minden év április 1. és május 15. között, valamint kivételekor minden év október 20. és november 20. között. Aki nem ezen időpontok között teszi vízre, vagy veszi ki hajóját, köteles a daruhasználatot kifizetni. Május 15- től hajó és tároló állvány a kikötő használati részében nem lehet, azt a tulajdonos vízretétel hiányában köteles a hátsó telekre átvinni. E kötelezettség alól a Vezetőség írásban adhat felmentést, ha azt valamely műszaki probléma indokolja. 3. Minden tag, pártoló tag (a továbbiakban: hajós) köteles gondoskodni arról, hogy a számára kijelölt hajóhelyen a hajója biztonságosan, a hajózási előírásoknak megfelelően kerüljön kikötésre, úgy hogy az más hajóban kárt ne tehessen, laza köteleivel vagy alkatrészeivel zajt ne okozzon, vitorlázata úgy legyen rögzítve, hogy az még váratlan időjárási helyzetben sem szabadulhasson el. 4. A kikötő területén a hajók csak beépített vagy segédmotoruk igénybevételével, a legnagyobb gondossággal és a kormányozhatósághoz szükséges legcsekélyebb sebességgel közlekedhetnek. 5. Minden hajósnak kötelessége, ha olyan rendellenes állapotot észlel, mely a károsodás veszélyével fenyeget (rosszul kikötött hajó, meglazult kötél stb.), a rendellenes állapotot szüntesse meg, ha erre nem képes hívjon segítséget vagy tegyen jelentést a gondnoknak. Minden hajós köteles saját testi épségének vagy tulajdonának aránytalan veszélyeztetése nélkül minden segítséget megadni, ha bárki bármely okból ilyen segítségre szorul. 6. A kikötő használata során minden hajós köteles betartani a Vízügyi Igazgatóság kikötőmesterének, és az Egyesület gondnokának valamennyi a kikötőrendre vonatkozó utasítását. 7. A tároló kocsikat, a hajó nevét és a tulajdonost feltüntető felirattal kell ellátni, azok május 15-től a hajó kivételéig csak az arra kijelölt helyen, biztonságos körülmények között tárolhatóak.

7 7 Csak kerékkel ellátott, gördülőképes tároló állvány használható, ennek hiányában a tag / pártoló tag köteles úgy a vizretételnél, mint a kiemelésnél Ft hajómozgatási költségtérítést fizetni 8. Minden hajós köteles arra törekedni, hogy a baráti- közösségi szellem, a jó hangulat legyen a jellemző, ezért kerülnie kell minden olyan magatartást, ami ezt zavarhatná. 9. Az Egyesület a területére behozott eszközök tekintetében semmiféle vagyoni felelősséget nem vállal. Az Egyesület a hajók által másnak vagy másban okozott kárra 1 millió Ft értékhatárig felelősség biztosítást köt valamennyi hajóra. Ez a biztosítás csak az idényre ( 6 hónap ) szól. Minden más, a hajókkal és egyéb eszközökkel (pl: lakókocsi, stb) kapcsolatos kárlehetőség tekintetében a biztosításokat a tagoknak / pártoló tagoknak kell megkötni. Az Egyesület külön biztosítást köt a daruzásra és a klub vagyontárgyaira. 10. Hatósági engedély hatálya alá tartozó eszközöket és berendezéseket csak az arra jogosított személyek használhatják, a gondnok felügyelete mellett. Ezen eszközök használatáról a gondnok köteles nyilvántartást vezetni (daru, mentő hajó). 11. A vendéghajók személyzetével és utasaival szemben úgy kell viselkedni, ahogyan mi azt elvárnánk magunkkal szemben egy másik kikötőben. 12. A kikötő és klubház rendjére, tisztaságára minden tag/pártoló tag maximálisan köteles ügyelni. 13. A klubház helyiségei (zuhanyozók, WC-k, konyharész stb.) használata esetén a használat után mindenki köteles maga után rendet tenni és a tisztaságra ügyelni. A vendégek e kötelezettségei a vendéglátón számon kérhetők. 14. A sport- és horgásztevékenység irányítását a szakosztályvezetők látják el. A vitorlás-szakosztály vezető feladata: - az Egyesület vitorlás sportéletének irányítása, - kapcsolattartás a Vitorlás Szövetséggel, és a vízirendészeti szervekkel, - a sportprogramok, gyermektáborok, túraprogramok szervezése, lebonyolítása, értékelése, A sporthorgász szakosztály vezető feladata: - kapcsolatot tart a Horgász Egyesületek Veszprém megyei Szövetségével, Küldöttként képviseli a szakosztály a HEVMESZ Megyei Küldöttközgyűlésén. - szervezi a szakosztály munkáját, biztosítja a működéshez szükséges jogosítványok beszerzési lehetőségét, - felügyeli a horgászatra vonatkozó jogszabályok és etikai szabályok betartatását, - versenyeket szervez Az Egyesület minden évben legalább 3 vitorlás és egy horgász versenyt, szervez, melyeken a helyezetteket díjazza. Ezen események nevezési díjhoz

8 8 köthetőek, mely díjak kizárólag a versenyekkel kapcsolatos költségekre, és azok díjazására fordíthatóak. Minden hajós ha vitorlás versenyeken saját hajójával vesz részt köteles az Egyesület színeiben indulni. E szabály alól a Vezetőség eseti felmentést adhat A közgyűlés oklevéllel, kupával vagy egyéb díjjal ismerheti el annak tevékenységét, aki kiemelkedő módon segíti, vagy segítette a sportkör működését. Környezetvédelem és vagyonbiztonság 1. Minden hajósnak alapvető feladata és érdeke a környezet maximális védelme. Ezért a kikötőben semmilyen munka nem végezhető, amely a környezet szennyezésével járna. V. 2. Üzemanyagot a kikötőben vagy a hajókon tárolni nem szabad, kivéve az erre rendszeresített szabványos üzemanyag tároló kannákat, és a hajó erre rendszeresített üzemanyag tartályát. Az üzemanyagot a tartályba úgy kell beönteni, hogy abból vízbe vagy partra semmi nem kerülhet. A legkisebb olaj vagy benzinszennyezést is köteles mindenki a gondnoknál jelenteni, aki a mentesítési munkákat elvégzi, de ennek minden költsége a gondatlanul eljáró hajóst terheli. 3. A vízbe semmit bedobni, beejteni nem szabad. A horgászok tekintetében a horgász szakosztályvezető határozhatja meg, hogy hol, mivel, mennyit lehet etetni. Szemetet csak a kikötő kukáiban szabad elhelyezni, veszélyes hulladékot (üzemanyag, festék, akkumulátor stb.) a kikötőben senki nem hagyhat, azt maga köteles a megfelelő szabályok szerint máshol elhelyezni. 4. A kikötőben elhelyezett tűzoltó eszközök helyét, működését, mentőeszközöket valamennyi hajós köteles ismerni, és szükség esetén köteles azokat azonnal használni is. 5. Vihar esetén a vendéghajókra előírt szabályoktól eltérően mindenkit be kell fogadni, akinek erre szüksége van, a gondnok jelöli ki, hogy e menedéket kérő hajók hova kerüljenek, ezek elhelyezése érdekében a vihar elmúltáig a tag nem ragaszkodhat saját kikötőhelyének kizárólagos használatához. 6. Az Egyesület vagyonát minden tag/pártoló tag köteles védeni, köteles ügyelni arra, hogy semmi el ne tűnjön, meg ne rongálódjon. Más tulajdonával szemben mindenki úgy köteles eljárni, ahogy azt elvárná saját tulajdonával kapcsolatban. Az Egyesület a klubház, az Egyesület tulajdonát képező értékesebb vagyontárgyak károsodásának megelőzése érdekében köteles e vagyontárgyakra az anyagi lehetőségektől függő biztosítást kötni. 7. A Vízügyi Igazgatóság által használt kikötőrészben, vagy máshol az Igazgatóság által kikötött vagy tárolt semmilyen úszóeszközre felmenni, azokkal bármit tenni, tilos. 8. A kikötő területén tüzet rakni, vagy tüzet okozható tevékenységet folytatni tilos.

9 9 Jelen Működési Szabályzatot az Egyesület november 07. napján tartott Közgyűlésén fogadta el, ezzel a korábbi szabályzatok hatályukat vesztették november 07. Dr Malárics Viktor elnök.

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek A Szolgáltató adatai: Szálloda név: Cég név: HTZ Hotel Kft. Telephely: H- Levelezési cím: H- Telefon: +36-83/900-101, +36-20/8010-568 E-mail: info@hotelzenit.hu Web: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben