ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA május 1. napján a közgyűlés által elfogadva és hatályba lépteve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA. 2008. május 1. napján a közgyűlés által elfogadva és hatályba lépteve"

Átírás

1 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA május 1. napján a közgyűlés által elfogadva és hatályba lépteve

2 2 1. Az egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Hivatalos nyelve: Pecsétje: Színe: Szervezeti forma: Alsóörsi Vitorlás Sport Club (AVSC) Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség Alsóörsi Kikötője, 8226 Alsóörs, Vasút u. 17. KDT. VIZIG Alsóörsi kikötője Balaton magyar Alsóörsi Vitorlás Sport Club (alak: kör) Piros-fekete Egyesület 2. Az egyesület vitorlás és sporthorgász szakosztályból áll. Az egyesület 1996-ban alakult. Telephelye: a Közép-dunáltúli VIZIG Alsóörsi kikötője (8226 Alsóörs, Vasút u. 17.) Az egyesület a Vitorlás Szövetségnél AVSC (Alsóörsi Vitorlás Sport Club) néven került bejegyzésre. A sporthorgász szakosztály 1997-ben alakult, amely a Horgászegyesületek Veszprém megyei Szövetség tagjaként fejti ki tevékenységét. 3. Az Egyesület célja (1) Az egyesület lehetőséget kíván adni a Club tagjainak és közvetlen hozzátartozóinak pihenésre, sportolásra, túravitorlázásra, versenyzésre, az egészséges életmód gyakorlására. E tevékenységhez kapcsolódóan az egyesület további céljai között szerepel a kikötő folyamatos fejlesztése, sporteszközök vásárlása és működtetése, valamint a Balaton környezetvédelmének a Club lehetőségei szerinti szolgálata. Az Egyesület őrizni kívánja a vitorlás és főleg a balatoni vitorlás hagyományokat, a horgász és főleg balatoni horgász hagyományokat, ezeket meg kívánja ismertetni a fiatal generációkkal. (2) A tagsági jogok gyakorlásával nem egyeztethető össze a tagsági, vagy pártoló tagsági jogviszony jövedelemszerzés céljából történő gyakorlása. 4. A cél elérésére szolgáló eszközök (1) Az egyesület vitorlás és horgász szakosztályt működtet. (2) A kikötő és a club által nyújtott szolgáltatásokat az egyesületi tagok, azok hozzátartozói és eseti jelleggel külső jelentkezők vehetik igénybe. A kikötő szolgáltatásai a sport célokon túlmenően az egyesületi és pártoló tagok, valamint hozzátartozóik kényelmét hivatott szolgálni.

3 3 (3) Az AVSC zártkörű Club, ennek megfelelően a tagokon és pártoló tagokon, valamint a közvetlen hozzátartozókon kívül, a Club területére való belépés, idegenek számára a Működési Szabályzat szerint történhet. (4) A vitorlás és sporthorgász szakosztály az egyesület anyagi eszközeinek igénybevételével működik. (5) Az AVSC tagjai és pártoló tagjai a vitorlázáshoz, sporthorgászathoz és versenyzéshez szükséges jogosítványok, valamint okmányok beszerzésével kapcsolatos terheket önállóan viseli. 5. Az egyesület vagyona (1) Az egyesület működését saját anyagi eszközeivel biztosítja. (2) Az egyesület bevételei: - tagi, illetve pártoló tagi hozzájárulások, - az egyesület esetleges üzleti bevételei: díjak és rendezvények, bevételei (kikötő használati-, hajóbérleti-, hirdetési-, hajó kiemelési-, és tárolási díjak, - a rendelkezésre álló forrásokat meghaladó, rendkívüli többletköltségek fedezését biztosító felajánlások, - esetleges juttatások, - szponzori támogatások, - pályázati úton megszerezhető támogatások. -tagi és szimpatizánsi támogatások (3) Az évenként esedékes tagsági és pártoló tagsági díj, valamint egyéb díjtételek mértékét, a közgyűlés határozza meg. (4) Az egyesület által használt ingatlan részben a Közép-dunátúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség kezelésében van, amelyet az egyesület tartós bérlet alapján használ, részben az egyesület tulajdona. A bérleményi ingatlan használatát, és a ráépítéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a bérleti szerződés rögzíti. (5) A sportkör céljainak megvalósítása érdekében a közgyűlés döntése alapján ingatlan és ingó eszközök szerzésére, valamint azok kezelésére és működtetésére is sor kerülhet. 6. Az Egyesület pénz- és vagyonkezelése (1.) Az Egyesület önálló gazdálkodó szerv. Az egyesületi vagyonról az Egyesület vezetősége naprakész leltárt vezet. Az Egyesület tulajdonában, vagy használatában álló ingatlanjának és ingóságainak megfelelő karbantartásáról, állagmegóvásáról, rendeltetésszerű használatáról a gondnok gondoskodik. A gondnok feladatköri leírása nyilvános.

4 4 (2.) Az Egyesület már megszerzett vagyona, valamint a jövőben megszerzendő vagyon és annak növekményei az Egyesület tulajdonát képezi, mely kizárólag az Egyesület megszűnése esetén osztható fel. (3.) Az Egyesület non-profit szervezet, nyereséget nem képez, a célok érdekében a jó gazda gondosságával gazdálkodik az Egyesület vagyonával. A gazdálkodás fő szempontjait az alapszabály, a taggyűlési határozatok figyelembe vételével a vezetőség határozza meg. (4.) Az Egyesület pénzeszközeinek forrás- és kiadás oldali kezelését a jogszabályok, az alapszabály, az egyesület pénzkezelési és számviteli szabályzata és a taggyűlési határozatok betartásával a vezetőség végzi. A vezetőség e feladatra önálló felelősséggel bíró tagot, vagy tagokat bízhat meg. (5.)A költségvetés keret jellegű tételeinek, valamint az esetleges pénzmaradványoknak konkrét felhasználásáról a vezetőség dönt. (6.) Az Egyesület pénzkezeléssel megbízott tagjai a gondjaikra bízott pénzeszközök tekintetében korlátlan anyagi felelősséggel tartoznak. 7. Az Egyesület tagjai, tagok felvétele (1.) Az Egyesület tagjai azok a személyek, akiket napja előtt az elnökség taggá nyilvánított, valamint akiket a taggyűlés ezen időpont után tagként elfogadott, vagy a jövőben rendes tagként elfogad. (2.) Az Egyesület pártoló tagjai azok a személyek, akiket az Egyesület vezetősége pártoló tagként elfogad. A pártoló tag tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga azonban nincs. Pártoló tagi jogviszony egy évre létesíthető. (3.) A tagfelvételről a vezetőség javaslata alapján a taggyűlés dönt. A vezetőség előnyben részesíti és támogatja azon személy tagfelvételi kérelmét, aki: - Elhunyt tag örököse (az elhunyt tag helyett, ha több örökös van, csak egy örökös kérheti tagként történő felvételét), vagy az általa ajánlott személy, - Az Egyesületnek már pártoló tagja, -Az egyesületi tagsági jogviszonyát megszüntető tag által ajánlott személy. (4.) Vezetőség vagy a taggyűlés az ajánlott személy felvételének feltételévé teheti egyszeri rendkívüli tagi hozzájárulás megfizetését. (5.) Tag / pártoló tag/ lehet minden, szándékos bűncselekmény következtében nem büntetett előéletű személy, aki az Egyesület alapszabályát és szabályzatait magára

5 5 nézve kötelezőnek elfogadja. A (3) bekezdésben fel nem sorolt belépni kívánók esetén ahhoz, hogy a vezetőség a felvételi kérelmet a taggyűlés elé terjessze, legalább két egyesületi tag írásbeli ajánlása szükséges. 8. A tagok jogai és kötelezettségei (1) Az egyesület tagjai szavazati joggal és valamennyi a tagsághoz fűződő joggal rendelkeznek, mely jogokat ezen alapszabályban foglalt módon gyakorolhatják. Egyesületi tag csak természetes személy lehet, egy személy több tagsági joggal nem rendelkezhet. A közös ügyekben, történő döntésekben a tag személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján vehet részt. (2) Az egyesület tagjai a tagsági díj és tagi hozzájárulás ellenében, az egyesület alapszabályában és szabályzataiban foglaltak szerint használhatják az egyesület helyiségeit, eszközeit, vehetik igénybe szolgáltatásait. (3) A tagsági díj és tagi hozzájárulás évente január hó 31-ig fizetendő a taggyűlés határozata szerint. Indokolt esetben a vezetőség engedélyezheti a tagi hozzájárulás két egyenlő részletben történő fizetését. A taggyűlés határozatát minden taggal írásban közölni kell legkésőbb 30 nappal a fizetés esedékességét megelőzően. Késedelmes fizetéssel kapcsolatos eljárást a működési szabályzat tartalmazza. (4) A tagok egy kijelölt hajóhely igénybevételére jogosultak. A tárgyi évben az egyesület rendelkezik annak az alapító, vagy rendes tagnak a hajóhelyével, aki: - az egyesület javára, nyilatkozattal lemond hajóhelye igénybevételéről, - tagi hozzájárulását, vagy ennek engedélyezett részletét határidőre nem fizette meg, - a sportkörrel szemben egyéb fizetési hátralékát felszólítás ellenére sem teljesítette. (5) A tagok teljes felelősséggel tartoznak az általuk fogadott vendégek tekintetében (6) A Club területén idegenek nem tartózkodhatnak. Vendégeket tagok/tag közvetlen családtagja, pártoló tagok/ személyesen fogadhatnak. A vendéglátó a rá vonatkozó szabályok betartásáért vendégei tekintetében is személyes, anyagi és erkölcsi felelősséget vállal. (7) Különösen indokolt esetben, konkrét cél elérése érdekében, a közgyűlés a tagok együttes eseti anyagi tehervállalását határozhatja el a jelenlévő tagok minimum 75%-os igenlő szavazatával.

6 6 9. Tagsági jogviszony megszűnése A tagság megszűnik: (1) Az Egyesületből történő kilépéssel. A kilépés a vezetőséghez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik, A nyilatkozatban a kilépő tag javasolhatja maga helyett új tag felvételét. Az a tag, aki helyett az általa ajánlott személy taggá válik, 5 éven belül nem kérheti ismét rendes tagi felvételét. (2) A tag halála esetén. Az elhunyt tag egyik örököse a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kérheti a rendes tagként történő felvételét az egyesületbe. Több örökös esetén az örökösöknek egymás között meg kell állapodnia, hogy melyikük kíván az Egyesületbe tagként belépni. Több örökös esetén a tagfelvétel feltétele, hogy a tagként belépő örökös átadja a többi örökös nyilatkozatát, mely szerint az egyesülettel szemben semmilyen igényük nincs. Amennyiben az Egyesület az örököst tagjai sorába nem veszi fel, vagy egyetlen örökös sem kéri a tagként való felvételét, és tagot sem ajánl maga helyett, úgy az örökös(ök)kel a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően, vagy amennyiben a hagyatékkal kapcsolatosan per megindítására kerül sor, úgy annak jogerős befejezését követő 30 napon belül, el kell számolni. (3) Az egyesületből történő jogerős kizárás következtében. Kizárás által megszűnhet a tagsági jogviszonya annak, aki: - Az egyesület Alapszabályával, vagy Működési Szabályzatával szándékosan össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, e szabályokat vagy a taggyűlés határozatait szándékosan megszegi, az egyesület írásbeli figyelmezetése ellenére olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze az egyesület működésével, és ezzel a sportkör céljainak elérését akadályozza, vagy veszélyezteti..a Tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetése a Felügyelő Bizottság szabályzatában rögzített fegyelmi eljárás szerint történik. A tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetését a Felügyelő Bizottság, fegyelmi eljárás lefolytatása után hozott határozatával mondja ki, mely ellen a taggyűléshez benyújtható panasznak van helye. A tagsági jogviszony kizárással történő megszűntetése esetén a kizárt taggal el kell számolni...(4) Az egyesület megszüntetésével. Az egyesület megszűnésével egyidejűleg a tagsági jogviszonyok is megszűnnek.

7 7 Az egyesület irányító szervei 10. (1) Az egyesület demokratikus elvek alapján működik, irányító szervei: - A közgyűlés - A vezetőség - A Felügyelő Bizottság 11. A közgyűlés (1.) A közgyűlést a tagok összessége alkotja, amely az egyesület legfőbb irányító és döntéshozó szerve, hatásköre minden, az egyesületet érintő kérdésre kiterjed. (2.) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, vagy a bíróság által elrendelt esetben össze kell hívni. A közgyűlés összehívható a vezetősége által szükségesnek vélt esetben, vagy konkrét céllal a tagság legalább egyharmadának kezdeményezésére. (3.) A közgyűlést a vezetőség által megbízott vezetőségi tag, írásbeli meghívóval, a tárgy, valamint a közgyűlés időpontjának, helyének feltüntetésével hívja össze. A meghívót, az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal dokumentált módon kell kiküldeni. (4.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő aláír. (5.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság ötven százalékot meghaladó hányada jelen van Ha az alapszabály minősített többséget ír elő, akkor a tagság 75 %-ot meghaladó hányadának jelenléte szükséges.amennyiben a jelenlévők száma ezt két egymást követő közgyűlésen nem érné el, úgy az adott napirendi pontban a harmadik közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül, 50%+1 szavazattal dönthet. (6.) A közgyűlés határozatait ha a közgyűlés másként nem rendelkezik nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. (7.) A tagok egy szavazati joggal rendelkeznek, amely a közgyűlésen személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott útján gyakorolható. (8.) Ha a közgyűlésre szóló meghívó azt tartalmazza, úgy a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti meghívóban közölt napirendről az eredeti meghívóban közölt, ugyanazon napra kitűzött megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (9.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: A/ A vezetőség tagjainak és az egyesület elnökének megválasztása, ill.

8 8 visszahívása, B/ Az egyesület éves költségvetésének megállapítása, C/ az éves beszámoló és az éves elszámolás elfogadása D/ Az alapszabály módosítása, a tagsági viszonnyal összefüggő kérelmek elbírálása E/ Az egyesület más érdekképviseleti szervhez való csatlakozásának kimondása, F/ A tagdíj, tagi hozzájárulás és költségtérítés összegének megállapítása, G/ Az egyesület megszűnésének, vagy szétválásának kimondása, H/ Döntés mindazon ügyekben, amelyet a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, I/ Egyesület tagjainak felvétele J/ Döntés a Felügyelő Bizottság, mint fegyelmi bizottság által hozott határozatok elleni panasz ügyében K/ Vitorlás szakosztályvezető, horgász szakosztályvezető megválasztása L/ Felügyelő Bizottság elnökének és a bizottság tagjainak megválasztása (10) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a vezetőség tagjainak és az egyesület elnökének, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához 50 % + 1 fő, míg visszahívásához 75% igenlő szavazat szükséges. Az E, G, J pontokban írt kérdésekben, valamint a 8. /7/. Bek. szerinti döntéshez a jelenlévők 75 %-os igenlő szavazata szükséges. 12. A Vezetőség (1) Tisztségviselőnek az egyesület tagja választható, a vezetőség választása 5 (öt) évre szól. A többséget érintő változás új választásnak minősül. A vezetőség tagjai: -Az elnök, és a vezetőség négy tagja, akik közül maguk döntenek az ügyvezető elnökhelyettesi, gazdasági elnökhelyettesi teendők ellátásáról. E funkciók szükség esetén összevonhatók.. 2) A közgyűlésen az Egyesület elnökét, és a Vezetőség tagjait nyilt szavazással választják, ha a tagság másként nem rendelkezik. Az elnök és a mindenkor megválasztott vezetőségi tagok képviselik az egyesületet, irányítják az egyesület működését, felügyelnek az Alap- és a Működési Szabályzat betartására és a határozatok végrehajtására. (3) Az egyesületet az elnök egy személyben, vagy két vezetőségi tag együttesen jegyzi, ill. képviseli, figyelem bevéve a 6. -ban foglaltakat. (4) A vezetőség a hatáskörébe vont ügyekben egyszerű szavazattöbbséggel dönt. 5) A vezetőség ülésein hallgatóként az egyesület minden tagja,tárgyalási és beszámolási jogosítványokkal a meghívottak, a gondnok és a felügyelő bizottság vezetője vehet részt. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

9 9 jegyzőkönyveket a sportkör irattárában kell elhelyezni és őrizni. (6) Az egyesület elnöke: - gondoskodik az egyesület stratégiai céljainak meghatározásáról, e célból az elnökségi munka rendszeres ellenőrzéséről, - képviseli az egyesületet az alapvető működési feltételek biztosításával kapcsolatos tárgyalásokon és szerződéskötések esetében, - vezeti a vezetőségi üléseket, - éves beszámoló keretében számot ad a közgyűlésnek a vezetőség munkájáról, a sportkör tevékenységét érintő lényeges döntésekről, körülményekről, problémákról (7) A vezetőség által erre megbízott elnökhelyettes, elnökhelyettesek,vagy vezetőségi tag /tagok/: - szervezik és irányítják az egyesület operatív működését - felügyelik az egyesület pénzgazdálkodásával, vagyonkezelésével, és az operatív működésével kapcsolatos tevékenységeket az ésszerű gazdálkodás követelményeinek érvényesülése érdekében, - intézik a pénzeszközök utalványozását és a bankszámláról való kifizetéseket a 6. -ban foglaltak figyelembe vételével, - szervezik és előkészítik a vezetőség működését, - ellenőrzik és koordinálják vezetőség döntéseinek végrehajtását - a vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet készít és elhelyezi az irattárba, - gondoskodik a működéshez szükséges szabályzatok elkészíttetéséről, szükség szerinti aktualizálásáról. A vezetőség tagjai közül elnökhelyettest vagy helyetteseket is választhat, meghatározva feladatkörüket. (8) A vitorlás-szakosztály vezető feladatai: - az egyesület vitorlás sportéletének irányítása, - kapcsolattartás a Vitorlás Szövetséggel, egyéb vízi rendészeti szervekkel, - a sportprogramok, gyermektáborok, túraprogramok szervezése, lebonyolítása, értékelése, - téli tárolás szakmai irányítása (9) A sporthorgász szakosztály vezető feladata: - kapcsolatot tart a Horgász Egyesületek Veszprém megyei Szövetségével, Küldöttként képviseli a szakosztály a HEVMESZ Megyei Küldöttközgyűlésén. - szervezi a szakosztály munkáját, biztosítja a működéshez szükséges jogosítványok beszerzési lehetőségét, - felügyeli a horgászatra vonatkozó jogszabályok és etikai szabályok betartatását, - versenyeket szervez.

10 A Felügyelő Bizottság (1) A felügyelő bizottság elnökből és két tagból áll. A bizottság tagjai csak az egyesület rendes tagjai lehetnek. A felügyelő bizottság tagjainak személyére a bizottság már megválasztott elnöke tesz javaslatot. (2) A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint tarja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. (3) A felügyelő bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolással tartozik. (4)A felügyelő bizottság feladata: Ellenőrzési szabályzata szerint felügyeli, ellenőrzi, és figyelemmel kíséri az egyesület működését, a vonatkozó jogszabályok, az alapszabály és az egyesült szabályzatainak, valamint a közgyűlés és a vezetőség határozatainak teljesítését, segítve ezzel a kitűzött célok megvalósítását Hatályba léptető rendelkezés Az alapszabály a közgyűlés elfogadó határozatának napján, 2008 május 1 napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időpont után kell alkalmazni. Kelt Alsóörsön, május 1. Malárics Viktor Elnök Közgyűlési módosítás: 8. (1) bek utolsó mondat: A közös ügyekben, történő döntésekben a tag személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt vagy az Egyesület vezetősége részére megküldött elektronikus levélben megbízott képviselője útján vehet részt.

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben