ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB"

Átírás

1 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLY november 07. napján a Közgyűlés elfogadta és hatályba léptette

2 2 1. Egyesület neve: Alsóörsi Vitorlás Sport Club (AVSC) Székhelye: Közép-dunántúli Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség Alsóörsi Kikötője, 8226 Alsóörs, Vasút u. 17. Alapítás ideje: Bírósági száma: Veszprémi Bíróság sz Nyilvántartásba vétel: Működési területe: KDT. VIZIG Alsóörsi kikötője Vízterülete: Balaton Hivatalos nyelve: magyar Pecsétje: Alsóörsi Vitorlás Sport Club Szervezeti forma: Egyesület Szabályzatok: Alapszabály, Működési Szabályzat, Felügyelő Bizottsági és Fegyelmi Szabályzat, Pénzkezelési és Számviteli Szabályzat 2. Az Egyesület célja (1) Az Egyesület lehetőséget kíván adni a Club tagjainak és pártoló tagjainak, valamint közvetlen hozzátartozóinak pihenésre, sportolásra, túravitorlázásra, versenyzésre, az egészséges életmód gyakorlására. E tevékenységhez kapcsolódóan az Egyesület további céljai között szerepel a kikötő folyamatos fejlesztése, sporteszközök vásárlása és működtetése, valamint a Balaton környezetvédelmének a Club lehetőségei szerinti szolgálata. Az Egyesület őrizni kívánja a vitorlás és főleg a balatoni vitorlás hagyományokat, a horgász és főleg balatoni horgász hagyományokat, ezeket meg kívánja ismertetni a fiatal generációkkal. (2) A tagsági jogok gyakorlásával nem egyeztethető össze a tagsági, vagy pártoló tagsági jogviszony jövedelemszerzés céljából történő gyakorlása. 3. A cél elérésére szolgáló eszközök (1) Az Egyesület vitorlás és horgász szakosztályt működtet. A Vitorlás Szövetségnél AVSC (Alsóörsi Vitorlás Sport Club) néven került bejegyzésre. A sporthorgász szakosztály 1997-ben alakult, amely a Horgászegyesületek Veszprém megyei Szövetség tagjaként fejti ki tevékenységét. (2) A Club által nyújtott szolgáltatásokat a tagok, pártoló tagok és azok hozzátartozói valamint eseti jelleggel vendégeik vehetik igénybe. A kikötő szolgáltatásai a sport célokon túlmenően a tagok és pártoló tagok, valamint hozzátartozóik kényelmét hivatott szolgálni.

3 3 (3) Az AVSC zártkörű Club, ennek megfelelően a tagokon és pártoló tagokon valamint a közvetlen hozzátartozókon kívül, a Club területére való belépés, idegenek (vendégek) számára a Működési Szabályzat szerint történhet. (4) A vitorlás és sporthorgász szakosztály az egyesület anyagi eszközeinek igénybevételével működik az Egyesület anyagi lehetőségei függvényében. (5) Az AVSC tagjai és pártoló tagjai a vitorlázáshoz, sporthorgászathoz és versenyzéshez szükséges jogosítványok, valamint okmányok beszerzésével kapcsolatos terheket önállóan viselik, de a Közgyűlés határozata alapján a költségekhez az Egyesület hozzájárulhat. 4. Az egyesület vagyona (1) Az Egyesület működését saját anyagi eszközeivel biztosítja. (2) Az egyesület bevételei: - tagsági díj, tagi, illetve pártoló tagi hozzájárulások, - a tagok Közgyűlés által elhatározott eseti befizetései (7. (9) bek.), - az egyesület esetleges üzleti bevételei: nagyközönség számára szervezett díjak és rendezvények bevételei, kikötő használati, hajóbérleti, hirdetési, stb díjak, - a rendelkezésre álló forrásokat meghaladó, rendkívüli többletköltségek fedezését biztosító felajánlások, - esetleges juttatások, - szponzori támogatások, - pályázati úton megszerezhető támogatások. -tagi és szimpatizánsi támogatások (3) A tagsági díjat, illetve az évenként vagy az esetenként esedékes tagsági és pártoló tagi hozzájárulást, valamint egyéb, tagi hozzájárulásnak minősülő díjtételek mértékét és módját a Közgyűlés határozza meg a szolgáltatásokkal kapcsolatos tagi és pártoló tagi igénybevételek függvényében. Az a tag, aki egyáltalán nem veszi igénybe az Egyesület szolgáltatásait, csak tagdíjat köteles fizetni. A tag/pártoló tag számára meghatározott éves,hajóhellyel kapcsolatos tagi hozzájárulás a tagdíjat már tartalmazza. (4) Az Egyesület által használt ingatlan részben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség kezelésében van, amelyet az Egyesület tartós bérlet alapján használ, részben pedig az Egyesület tulajdona. A bérleményi ingatlan használatát, és a ráépítéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a bérleti szerződés rögzíti. (5) A sportkör céljainak megvalósítása érdekében a közgyűlés döntése alapján ingatlan és ingó eszközök szerzésére, valamint azok kezelésére és működtetésére is sor kerülhet.

4 4 5. Az Egyesület pénz- és vagyonkezelése (1.) Az Egyesület önálló gazdálkodó szerv. Az egyesületi vagyonról az Egyesület vezetősége naprakész leltárt vezet. Az Egyesület tulajdonában, vagy használatában álló ingatlanjának és ingóságainak megfelelő karbantartásáról, állagmegóvásáról, rendeltetésszerű használatáról a gondnok gondoskodik. A gondnok feladatköri leírása nyilvános. (2.) Az Egyesület már megszerzett vagyona, valamint a jövőben megszerzendő vagyon és annak növekményei az Egyesület tulajdonát képezi, mely kizárólag az Egyesület megszűnése esetén osztható fel. (3.) Az Egyesület non-profit szervezet, nyereséget nem képez, a célok érdekében a jó gazda gondosságával gazdálkodik az Egyesület vagyonával. A gazdálkodás fő szempontjait a Szabályzatok és a közgyűlési határozatok figyelembe vételével a Vezetőség határozza meg. (4.) Az Egyesület pénzeszközeinek forrás- és kiadás oldali kezelését a jogszabályok, az Alapszabály, az Egyesület Pénzkezelési és Számviteli Szabályzata és a közgyűlési határozatok betartásával a Vezetőség végzi. (5.)A költségvetés keret jellegű tételeinek, valamint az esetleges pénzmaradványoknak konkrét felhasználásáról a vezetőség dönt. (6.) Az Egyesület pénzkezeléssel megbízott tagjai a gondjaikra bízott pénzeszközök tekintetében korlátlan anyagi felelősséggel tartoznak. 6. Az Egyesület tagjai, pártoló tagjai, tagok, pártoló tagok felvétele (1.) Az Egyesület tagjai azok a személyek, akiket napja előtt az elnökség taggá nyilvánított, valamint akiket a Közgyűlés ezen időpont után tagként elfogadott, vagy a jövőben tagként elfogad. (2.) Az Egyesület pártoló tagjai azok a személyek, akiket az Egyesület vezetősége pártoló tagként elfogad. A pártoló tag tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga azonban nincs. Pártoló tagi jogviszony maximum egy évre létesíthető és évente meghosszabbítható a pártoló tag és a vezetőség kölcsönös szándéka alapján. (3.) A tagfelvételről a vezetőség javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A vezetőség előnyben részesíti és támogatja azon személy tagfelvételi kérelmét, aki: - elhunyt tag örököse (az elhunyt tag helyett, ha több örökös van, csak egy örökös kérheti tagként történő felvételét), vagy az általa ajánlott személy,

5 5 - az Egyesületnek már pártoló tagja, -az egyesületi tagsági jogviszonyát megszüntető tag által ajánlott személy. (4.) Vezetőség vagy a közgyűlés az ajánlott személy felvételének feltételévé teheti egyszeri rendkívüli tagi hozzájárulás megfizetését. (5.) Tag / pártoló tag lehet minden, szándékos bűncselekmény miatt nem büntetett előéletű személy, és aki az Egyesület szabályzatait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A (3) bekezdésben fel nem sorolt belépni kívánók esetén ahhoz, hogy a vezetőség a felvételi kérelmet a közgyűlés elé terjessze, legalább két egyesületi tag írásbeli ajánlása is szükséges. 7. A tagok jogai és kötelezettségei (1) Egyesületi tag csak természetes személy lehet, egy személy több tagsági joggal nem rendelkezhet. Minden tag 1 szavazati joggal rendelkezik és tisztségviselőnek választható. A tagsághoz fűződő jogokat ezen Alapszabályban foglalt módon gyakorolhatják. A közös ügyekben történő döntésekben a tag személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt vagy az Egyesület vezetősége részére megküldött elektronikus levélben megbízott képviselője útján vehet részt. (2) A Vezetőség részére minden tag / pártoló tag köteles megadni elérhetőségi adatait (lakcímet vagy tartózkodási címet, elektronikus levélcímet ( ), telefonszámot). Az ezekben történő bármilyen évközi változást a tag köteles a vezetőséghez hitelt érdemlően bejelenteni. A tagok/pártoló tagok, az Egyesület vezetősége valamint Felügyelő Bizottsága között az információ áramlás és a kommunikáció eszközei a következők: Elektronikus levél ( ): elsődleges eszköz Egyesület honlapja: Székhely központi épület hirdetőtáblája Telefax Telefon Postai küldemény A hatékonyság, a költségkímélés és a késedelmek elkerülése érdekében minden tagnak rendelkeznie kell elektronikus kézbesítési lehetőséggel. Az Egyesület részéről elküldött elektronikus levél ( ) az Egyesület hivatalos értesítésének számít. (3) Az Egyesület tagjai és pártoló tagjai a tagi hozzájárulás (tagi befizetés) ellenében, a Szabályzatokban foglaltak szerint használhatják az Egyesület területét, helyiségeit, eszközeit, vehetik igénybe szolgáltatásait.

6 6 (4) A tagsági díj, valamint a hajóhellyel, lakókocsival, hűtőszekrénnyel kapcsolatos tagi hozzájárulás évente március 31-ig fizetendő az érvényes Díjjegyzék szerint. A fizetés módjával, fizetési halasztással és késedelmes fizetéssel kapcsolatos eljárást a Működési Szabályzat tartalmazza. (5) A tagok egy kijelölt hajóhely igénybevételére jogosultak. A tárgyi évben az Egyesület rendelkezik annak a tagnak a hajóhelyével, aki: - az Egyesület javára nyilatkozattal lemond hajóhelye igénybevételéről, - tagi hozzájárulását, vagy ennek engedélyezett részletét határidőre nem fizette meg, - az Egyesület felé bármilyen jogcímen fennálló fizetési tartozását / hátralékát elektronikus levélben történt felszólítás ellenére március 31-ig sem teljesítette. (6) A tagoknak, pártoló tagoknak lehetőségük van egy lakókocsi elhelyezésére a kikötő területén a Díjszabásnak meg felelő tagi hozzájárulás megfizetésével. Mivel a kikötő területe véges nagyságú, ezért csak korlátozott számú lakókocsi elhelyezése lehetséges. Egyéb más vagyontárgyak csak a Vezetőség írásos engedélyével tárolhatók a kikötő területén egyedileg meghatározott tagi hozzájárulás befizetése ellenében. (7) A kikötő vízterületén a kikötőkre vonatkozó rendelkezések szerint csak érvényes hajóokmánnyal rendelkező úszólétesítmények vesztegelhetnek. Az Egyesület által használt területen csak megfelelő tulajdoni, bérleti, üzemeltetési, üzembentartási, használói jogosultságot egyértelműen igazoló okmánnyal rendelkező vizijármű tartható. Amennyiben ezt a dokumentumot az Egyesület felszólítás ellenére sem kapja meg, a vizijárművet az AVSC a területéről eltávolítja és nem vállal felelősséget az eltávolított vagyontárgyakban bekövetkezett esetleges károkért Ezekért a károkért valamint az Egyesületnél felmerült költségekért kizárólag a felszólított tagot/pártoló tagot terheli a helytállási kötelezettség. (8) A Club területén idegenek nem tartózkodhatnak. Vendégeket tagok/ pártoló tagok és közvetlen családtagjaik, személyesen fogadhatnak. A vendéglátó a szabályok betartásáért vendégei tekintetében is személyes, anyagi és erkölcsi felelősségel tartozik. (9) Különösen indokolt esetben, konkrét cél elérése érdekében, a közgyűlés a tagok együttes eseti anyagi tehervállalását határozhatja el a jelenlévő tagok minimum 75%-os igenlő szavazatával. 8. Tagsági jogviszony megszűnése A tagság megszűnik: (1) Az Egyesületből történő kilépéssel. A kilépés a vezetőséghez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik, A nyilatkozatban a kilépő tag javasolhatja maga helyett új tag felvételét. Az a tag, aki helyett az általa ajánlott személy taggá válik, 5 éven belül nem kérheti ismét rendes tagi felvételét.

7 7 (2) A tag halála esetén. Az elhunyt tag örököse a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kérheti a rendes tagként történő felvételét az Egyesületbe. Több örökös esetén a hagyatékátadó végzésben megjelölt személy jogosult az Egyesületbe tagként belépni vagy maga helyett tagot felvételre jelölni. Amennyiben az Egyesület az örököst tagjai sorába nem veszi fel és az örökös tagot sem ajánl maga helyett, úgy az örökössel el kell számolni. (3) Az Egyesületből történő jogerős kizárás következtében. (3) 1. Kizárás által megszűnthető a tagsági jogviszonya annak, aki: - az Egyesület Szabályzataival szándékosan össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, e szabályokat vagy a Közgyűlés határozatait szándékosan megszegi, az Egyesület vezetőségének írásbeli figyelmezetése ellenére olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze az Egyesület működésével, és ezzel a sportkör céljainak elérését akadályozza vagy veszélyezteti, illetve az Egyesület tekintélyét, jó hírnevét lejáratja, külső megítélését negatív irányba befolyásolja. A tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetése a Felügyelő Bizottság szabályzatában rögzített fegyelmi eljárás szerint történik. A tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetését a Felügyelő Bizottság, fegyelmi eljárás lefolytatása után hozott határozatával mondja ki, mely ellen a Közgyűléshez benyújtható panasznak van helye. A tagsági jogviszony kizárással történő megszűntetése esetén a kizárt taggal el kell számolni. (3) 2. Fegyelmi eljárás nélkül megszűnik annak a tagnak a tagsági viszonya, akinek az Egyesülettel szembeni tartozása a tárgyévben a tagok számára meghatározott nagyhajós tagi hozzájárulás mértékét meghaladja. A Felügyelő Bizottság, a vezetőségnek a tag tartozásának maximális mértékére vonatkozó jelzése és kimutatása alapján 10 napon belül a kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat átvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a vezetőséget tájékoztatja. Amennyiben a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a tartozás a Szabályzatok és közgyűlési határozatok tag részéről történő megsértése miatt halmozódott fel, a vezetőség elektronikus és postai levélben értesíti a kizárásról. A kizárt tag panasszal élhet a Közgyűlés felé. A panasszal élésnek a kizárás végrehajtására vonatkozóan nincs halasztó hatálya. A tagsági jogviszony fegyelmi eljárás nélküli megszűnése estén is a kizárt taggal el kell számolni...(4) Az Egyesület megszünésével. Az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a tagsági jogviszonyok is megszűnnek.

8 8 9. Az Egyesület irányító szervei Az egyesület demokratikus elvek alapján működik, irányító szervei: - Közgyűlés - Vezetőség - Felügyelő Bizottság 10. A Közgyűlés (1.) A Közgyűlést a tagok összessége alkotja, amely az Egyesület legfőbb irányító és döntéshozó szerve, hatásköre minden, az Egyesületet érintő kérdésre kiterjed. (2.) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal, vagy a bíróság által elrendelt esetben össze kell hívni. A Közgyűlés összehívható a Vezetőség által szükségesnek tartott esetben, vagy konkrét céllal a tagság legalább egyharmadának kezdeményezésére. (3.) A Közgyűlést a vezetőség által megbízott vezetőségi tag, írásbeli meghívóval, a napirend, valamint a közgyűlés időpontjának, helyének feltüntetésével hívja össze. A meghívót a Közgyülés napját megelőzően legalább 8 nappal elektronikus levélben kell kiküldeni és az Egyesület székhelyén kifüggeszteni. (4.) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő aláír. (5.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság ötven százalékot meghaladó hányada képviselve van. Ha az alapszabály minősített többséget ír elő, akkor a tagság 75 %-ot meghaladó hányadának jelenléte szükséges.amennyiben a jelenlévők száma ezt két egymást követő közgyűlésen nem érné el, úgy az adott napirendi pontban a harmadik közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül, 50%+1 szavazattal dönthet. (6.) A Közgyűlés határozatait ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. (7.) A tagok egy szavazati joggal rendelkeznek, amellyel a Közgyűlésen az Alapszabály 7. (1) pontja szerint élhetnek. (8.) Ha a Közgyűlésre szóló meghívó azt tartalmazza, úgy a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti meghívóban közölt napirend szerint az eredeti meghívóban közölt, ugyanazon napra kitűzött megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (9.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: A/ a Vezetőség tagjainak és az Egyesület elnökének megválasztása, ill.

9 9 visszahívása, B/ az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, C/ az éves beszámoló és az éves elszámolás elfogadása D/ a Szabályzatok elfogadása illetve módosítása, E/ a tagsági viszonnyal összefüggő kérelmek elbírálása F/ az Egyesület más érdekképviseleti szervhez való csatlakozásának kimondása, G/ a tagdíj, tagi hozzájárulás és egyéb tagi hozzájárulásnak minősülő költségtérítés összegének megállapítása, H/ az Egyesület megszűnésének, vagy szétválásának kimondása, I/ döntés mindazon ügyekben, amelyet a jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, J/ Egyesület tagjainak felvétele K/ döntés a Felügyelő Bizottság, mint fegyelmi bizottság által hozott határozatok elleni panasz ügyében L/ Vitorlás szakosztályvezető, horgász szakosztályvezető megválasztása M/ Felügyelő Bizottság elnökének és a bizottság tagjainak megválasztása Az F, H, K pontokban írt kérdésekben, valamint a 7. /7/. Bek. szerinti döntéshez a jelenlévők 75 %-os igenlő szavazata szükséges. (10) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Egyesület elnökének, a Vezetőség tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének valamint tagjainak megválasztásához 50 % + 1 fő, míg visszahívásához 75% igenlő szavazat szükséges. (11) Visszahívási eljárásra okot adó körülmények: 1. Szándékosságból elkövetett bűncselekmény jogerős bírósági ítélete. 2. A tagság legalább 1/3-ának a Vezetőséghez benyújtott, a tagok által személyesen aláírt és a bizalmatlanságot megindokolt írásbeli.javaslata. (12) Visszahívási eljárás: A Vezetőség köteles az 1. pont esetében a hiteles dokumentummal alátámasztott tudomására jutást követő, a 2. pont esetében az eredeti kérelem átvételét követő 10 napon belül vezetőségi ülést összehívni, az ügyet megvizsgálni és határozati javaslatát a dokumentumokkal együtt a 30 napon belül összehívott Közgyűlés elé terjeszteni. 11. A Vezetőség (1) Tisztségviselőnek az Egyesület tagja választható, a Vezetőség választása 5 (öt) évre szól. A vezetőség tagjai: -Az elnök, és a vezetőség négy tagja. A négy vezetőségi tag közül a vezetőség választ két elnökhelyettest, egy általános elnökhelyettest a kikötő működésével, üzemeltetésével, valamint egy gazdasági elnökhelyettest az Egyesület gazdasági ügyeivel kapcsolatos tevékenységek irányításának és felügyeletének feladataira.

10 10 (2) A Közgyűlésen az Egyesület elnökét, és a Vezetőség tagjait nyilt szavazással választják, ha a tagság másként nem rendelkezik. Az elnök és a mindenkor megválasztott vezetőségi tagok képviselik az egyesületet, irányítják az egyesület működését, felügyelnek a Szabályzatok betartására és a közgyűlési határozatok végrehajtására. (3) Az Egyesületet az elnök egy személyben, vagy két vezetőségi tag együttesen jegyzi, ill. képviseli, figyelembe véve az 5. -ban foglaltakat. (4) A Vezetőség a hatáskörébe utalt ügyekben egyszerű szavazattöbbséggel dönt. 5) A Vezetőség ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket a sportkör irattárában kell elhelyezni és őrizni. (6) Az Egyesület elnöke: - gondoskodik az egyesület stratégiai céljainak meghatározásáról, a vezetőségi munka rendszeres ellenőrzéséről, - képviseli az egyesületet az alapvető működési feltételek biztosításával kapcsolatos tárgyalásokon és szerződéskötések esetében, - vezeti a vezetőségi üléseket, - éves beszámoló keretében számot ad a közgyűlésnek a vezetőség munkájáról, a sportkör tevékenységét érintő lényeges döntésekről, körülményekről, problémákról (7) A Vezetőség tagjai: - szervezik és irányítják az Egyesület napi működését - felügyelik az Egyesület pénzgazdálkodásával, vagyonkezelésével, és az operatív működésével kapcsolatos tevékenységeket az ésszerű gazdálkodás követelményeinek érvényesülése érdekében, - szervezik és előkészítik a Vezetőség működését, - ellenőrzik és koordinálják Vezetőség döntéseinek végrehajtását - a Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet készít és elhelyezi az irattárba, - gondoskodik a működéshez szükséges szabályzatok elkészíttetéséről, szükség szerinti aktualizálásáról. 12. A Felügyelő Bizottság (1) A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. A bizottság tagjai csak az Egyesület rendes tagjai lehetnek. A Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés választja meg. (2) A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak

11 11 beszámolással tartozik. (3) A Felügyelő Bizottság ellátja az Egyesület működésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat és eljár fegyelmi ügyekben is. (4) A Felügyelő Bizottság megválasztásának módját, feladatait és működési rendjét az Ellenőrzési és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza Hatályba léptető rendelkezés Jelen Alapszabály a Közgyűlés elfogadó határozatának napján, november 07. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időpont után kell alkalmazni. Kelt Alsóörsön, november 07. Dr Malárics Viktor elnök

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA. 2008. május 1. napján a közgyűlés által elfogadva és hatályba lépteve

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA. 2008. május 1. napján a közgyűlés által elfogadva és hatályba lépteve 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA 2008. május 1. napján a közgyűlés által elfogadva és hatályba lépteve 2 1. Az egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Hivatalos nyelve: Pecsétje:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör 1 MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT Újpesti Torna Egylet Baráti Kör Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kövegy, 2008. augusztus 18. ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az

Részletesebben

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya 2014. június 14. Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, mint a MVSZ szervezeti egysége és annak Elnöksége által jóváhagyott határozata alapján öntevékeny

Részletesebben