Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. A rend nagymestere fogadja a magyar államfõt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. A rend nagymestere fogadja a magyar államfõt"

Átírás

1 Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 4. szám december A rend nagymestere fogadja a magyar államfõt

2 Tartalom M ÁLTAI H ÍREK december Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt, mi várható? 4 6 Máltai élet A délvidéki háború emlékei 7 Elnöki gondolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálat eszközei 8 Regionális körkép: Nyugat-Dunántúl 9 Rólunk Személyi hírek 10 Búcsúzunk 11 Hirdetéseink 12 Impresszum Államfõi látogatások Frá Andrew Bertie a Szuverén Máltai rünk vendége. Sólyom László hosszabb Lovagrend nagymestere a rendszerváltás óta háromszor is kitüntette látogatá- Bertie nagymesterrel. A hivatalos vacso- beszélgetést folytatott Frá Andrew sával hazánkat, valamint a Magyar Máltai Lovagok Szövetséget és a Magyar jos és Rabi József is részt vett, mindketra alkalmából, melyen Okolicsányi La- Máltai Szeretetszolgálatot. ten méltatták a kialakult történelmi viszonyt, és elismerésüket fejezték ki a Elõször 1993-ban, majd 1996-ban, legutoljára pedig 2004-ben (május gi tevékenysége kapcsán. rend és a szeretetszolgálat magyarorszá- között), kifejezésre juttatva a rend és a nagymester valamint Magyarország és A kölcsönösen kitüntetõ látogatások a magyar máltaiak között fennálló jó viszonyt. elismeréseként Frá Andew Bertie nagy- mellett az igen jelentõs együttmûködés mester és Frá Ludwig Hoffmann von A nagymester magyarországi útjait viszonzandó, 2002 nyarán (június 19.) meg a Magyar Köztársaság Érdemrend- Rumerstein nagykommendátor kapta Mádl Ferenc köztársasági elnök tett látogatást Rómában, a rend központjában, demrendjének nagykeresztjével tüntette jének nagykeresztjét, a rend pedig ér- ez év november 6-án pedig Prof. Dr. Sólyom László államfõ volt nagymesterenc ki Sólyom László és korábban Mádl Fe- államfõket. Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Felelõs kiadó: az MMLSz és az MMSz elnöke Fõszerkesztõ: Szabadhegÿ Péter Az MMLSz címe: 1014 Budapest, Fortuna u. 10. Honlap: Fax: Az MMSz címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út Honlap: Fax: Készítette a D-Plus Kft. ügyvezetõ: Németh László 1037 Budapest, Csillaghegyi út Tel./fax: internet: A következõ lapzárta: február 28. 2

3 2006. december MÁLTAI HÍREK Elnöki levél Elnöki levél Kedves Rendtársaink és Barátaink! A2006. évvel indult a hazatelepült szövetség elnökségének harmadik ciklusa. A választások 2005-ben kifejezésre jutatták a rendtagok akaratát a 10 évvel ezelõtt megkezdett út folytonossága felé. Ugyanakkor a meghozott személyi változások munkánk és eredményeink felerõsítését, hatékonyságát célozták meg. A MMLSz egyre szélesedõ tevékenységi köre kívánta meg a második, európai alelnök beiktatását Kállay Ubul Tamás személyében. Az õ kancellári székét, elõször szövetségünk életében, egy dáma, Pusztainé Podmaniczky Erzsébet foglalta el, aki körleveleivel, idõsebb rendtagjaink támogatását elõsegítõ javaslataival, passzív rendtársaink mozgósításával frissítette fel a szövetség vérkeringését. Ugron Imre, az új ispotályos, nemcsak a szeretetszolgálat felé fordult új figyelemmel, de megreformálta lourdes-i zarándoklatunkat is. Kiemeljük a lovagrend és fõ intézménye, a Kozma Imre atya vezetése alatt álló Máltai Szeretetszolgálat között felerõsödött együttmûködést. Így az év eredményei a kontinuitást, de egyben a megújulás jeleit tükrözik. A szövetség életében a évben több területen is új fejezet nyílt. A szövetség két tanácsülése a gyakorlati kérdésekre összpontosított, az elnöki kollokvium során egyes kérdések élénk vitákat váltottak ki. A Máltai Hírek Szabadhegÿ Péter fõszerkesztésével új köntösben, színesebb tartalommal és modern tördelésben jelent meg. A Genealógiai Bizottság új elnöke, Kóczy T. László kidolgozta a felvételi eljárás új genealógiai feltételrendszerét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját a szövetség külön rendezvényen ünnepelte. Rendi állományunk sajnos fogy: hét rendtársunk távozott a földi szolgálatból, de csak öt új rendtagot avattunk. Kállay Tamás a rotokollbizottság új elnöke obedienciás ígéretet tett. Rendünk karizmáját kifejezõ jelmondat két tevékenységi területet ölel fel: egyrészt a hit védelmét (tuitio fidei), amely magában foglalja az egyház szolgálatát, valamint a hitélet gyakorlatát, másrészt a szegények megsegítését (obsequium pauperum), azaz az elesettek, betegek, rászorulók, öregek támogatását. A jelmondat elsõ része, mely a másodiknak alapja és kiindulópontja, öt pilléren nyugszik: 1. A lelkigyakorlatok szám szerint évente hét, melyek igyekeznek a szétszórt rendtagságot bevonni a hitéletbe; 2. A zarándoklatok szám szerint három, a lourdes-i, a csíksomlyói, a kassai; Ez évben a lourdes-i zarándoklat 44 résztvevõvel, köztük csángókkal és 14 beteggel új elgondolás szerint, javított körülmények között folyt le. A kassai zarándoklat a Szent Erzsébet jubileumi évének megnyitása jegyében szervezõdött. 3. A heti szentmisék Bolberitz Pál káplánunk vezetésével; 4. Részvétel az egyház és a rend kivételes ünnepein. A számos esemény közül ez évben kiemelendõ; Szent János ünnepe, mert e napon került elhelyezésre kápolnánk oltárán Boldog Apor Vilmos rendünk volt káplánjának ereklyéje, amelyet Zichy Johanna rendtársunk ajándékozott kápolnánknak. Szent Erzsébet ünnepe, amikor a jubileumi évet nyitó szentmise után az ünnepi hangversenyen a Mûvészetek Palotájában Liszt Szent Erzsébet legendája címû zenemûvét hallgathattuk meg. 5. Konzultáció a püspöki karral és az apostoli nunciussal. E rendszeres eszmecseréink az aktuális egyházi kérdéseket tárgyalták baráti légkörben. A rend jelmondatának második része az elesettek, betegek, szegények, öregek támogatására vonatkozik. Szövetségünk karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a évben több mint 250 projektet vállalt fel és kezdeményezett segítõ akciókat nagy számban és rendszeresen. Külön meg kell említeni ebben az évben a libanoni és pakisztáni gyógyszer- és segélyküldeményeket, az erdélyi két iskolát, a Tarnabodi Befogadó Falu programot. Végül egy gyors pillantást vetítve a jövõ évre, stratégiai folyamatok, illetve kiemelt események kerültek terveinkbe: az újjáalakult bizottságok munkájának erõsítése, különösen a karitatív feladatok és mûködésünk anyagi finanszírozása tekintetében, a jövõ építésének folytatása a szövetség tevékenységének vezetése, irányítása szempontjából fiatal rendtagok aktivizálása, a székház jövõjének meghatározása és a Vajay Szabolcs könyvtárának átvétele, évre, a tradicionális programokon kívül, a Szent Erzsébet-év rendezvényein és az Osztrák Malteser Hospitaldienst 50. jubileumi ünnepségein való aktív részvétel megvalósítása. O sváth György 3

4 Naptár mi történt? MÁLTAI HÍREK december Naptár mi történt A Német Nyelvterületi Delegáció szeptember 15. és 17. között tartotta ez évi közgyûlését és lelkigyakorlatát Augsburgban, Rédey Barnabás és felesége szervezésében. A résztvevõk száma a vendégekkel együtt 17 volt, a szövetséget Kállay Ubul Tamás alelnök képviselte, mint vendég Pallavicini Friedrich, az osztrák nagypriorátus tagja vett részt. Az elmélkedéseket Káposztássy Béla, vecsési plébános atya tartotta A folytonos megtérés útján címmel. A közgyûlés új vezetõséget választott: Delegátus: Karácsonyi Miklós Delegátushelyettes: Máriássy Zsuzsa Titkár: Clary-Aldringen Mária Ispotályos: Baittrok László Kincstárnok: Tahy András Pénztári ellenõrök: dr. Rédey Barnabás és dr. Teleki László A kassai születésû Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásán szeptember 17-én szövetségünket protokollárisan dr. Buzády Tibor és Kassáról a Tóth házaspár képviselte. A Szent István teret betöltõ ünneplõk között a Kassai rendtársak által vezetett zarándokcsoportban voltak a magyarországi rendtagok is október 6 8. között került sor Lakitelken a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos konferenciájára, melyen idén csoportvezetõk és intézményvezetõk találkoztak. Azt a célt tûztük magunk elé, hogy erõsödjön közösségünk, és jó szándékú, minden rászoruló felé nyitott, szeretõ közösség legyen, amely valóban jel lehet a világban: Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn.13.35). A szakmai tapasztalatcsere és a személyes beszélgetés lehetõségén túl feledhetetlen lelki útravalót kaptunk Nemeshegyi Péter jezsuita atya elõadásából, melyet Kozma Imre atya a szeretet áradásának nevezett, és dr. Thorday Attila atya elõadásából, melyben Krisztus példáján szemléltette a konfliktuskezelés keresztény módját. A szövetség õszi tanácsülése október 21-én a Fortuna utcai székházban volt. A zárt ülés keretében a tanács megvitatta és elfogadta a szövetség jövõ évi költségvetését, majd személyi kérdésekben döntött: öt új várományos Dzuppa- Szemere Péter, ifj. dr. Kállay Tamás, Muskovszky-Csapó Judit, Pályi Felicia, dr. Szutrély Ferenc kezdheti meg felvételi próbaévét. Az ülések közötti idõben a Budavári Nagyboldogasszonytemplomban szentmise keretében tette le felvételi ígéretét Pavol Drab kassai káplánunk. A szövetségi tanácsülés után a tanács tagjaihoz csatlakozó rendtagok és családtagok bensõséges együttléttel emlékeztek meg 1956-ról. A Szövetség elnökének bevezetõ megemlékezése után vendégünk, Wittner Mária 56-os forradalmár elevenítette fel 1956 eseményeit, melyet Baittrok László és Buzády Tibor rendtársaink egészítettek ki. Ezután került sor a Wittner Mária által készített, és a szövetségnek adományozott 56-os zászló és magyar zászló átadására. Ezt követõen Bolberitz Pál káplánunk vezetésével imával és énekkel emlékeztünk 1956 hõseire, halottjaira és mártírjaira, miközben mindenki egy égõ mécsest helyezett el a zászlók elõterében. November 2-án, Halottak napján (ami idén csütörtökre esett) szokásos kápolnai szentmisénk helyett gyászünnepi szertartáson vettünk részt a Budavári Nagyboldogasszony- (közismert nevén a Mátyás-) templomban. A latin 4

5 2006. december MÁLTAI HÍREK Naptár mi történt? nyelvû szentmisét dr. Bolberitz Pál Ch.C.H. apostoli protonotárius tartotta. Életmentõ takarók címmel országos takarógyûjtési programot hirdetett Szent Márton napjával kezdõdõen a szeretetszolgálat. A takarógyûjtés célja, hogy a fagyos hideg miatt a kihûlés veszélyeztetett helyzetébe került embertársaink ilyen módon is segítséget kapjanak, s hogy felhívja a társadalom figyelmét azokra a rászorulókra, akik az emberi élethez elengedhetetlen alapvetõ feltételeket sem tudhatják magukénak, legyenek azok hajléktalanok, otthonukban egyedül élõ idõsek, kisgyermekes családok, akiknek a szegénység mellett még a hideggel is meg kell küzdeniük. Az Acheni Dóm Alapítvány ez évi konferenciáját és szentmiséjét a magyar forradalom és szabadságharc megemlékezésének szentelte. Az Acheni Dóm évszázadok óta különleges viszonyban állt hazánkkal, mert a magyarországi zarándoklatoknak egyik fõ célpontja volt. Ezért építette Anjou Nagy Lajos magyar király az Acheni Dómhoz kapcsolva a magyar kápolnát, melyet 1357-ben szenteltek fel. Az ez évi ünnepség keretében O sváth György elnök tartott november 11-én elõadást az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról. Az elõadást élénk vita követte. Az elõadáson részt vett Erdõ Péter bíboros érsek. Másnap a szentmisét Erdõ Péter, bíboros érsek, Magyarország prímása tartotta nagy papi segédlettel. Immár hatodik alkalommal került sor a kassai zarándoklatra, amelyet november között tartottunk meg. Ez évben különös jelentõsége volt annak, hogy ez az alkalom volt a Szent Erzsébet jubileumi év megnyitója is Kassán. Nyolcszáz évvel ezelõtt született Szent Erzsébet, és mivel születésének pontos napja nem ismeretes, égi születésnapját, halálának napját tekintjük a jubileumi év kezdetének. A zarándoklat csúcspontja a vasárnapi mise volt, melyet Frank Miklós konventuális káplán celebrált a zsúfolásig megtelt dómban. A szentmisén mintegy tizenöt rendtársunk vett részt. November 19-én a Szent István-Bazilikában délután 4 órakor ünnepélyes szentmisével nyitotta meg Erdõ Péter bíboros érsek, a jubileumi Szent Erzsébet-évet. A MMLSz tízfõs delegációval vett részt ezen az évnyitó ünnepélyes aktuson. A bíboros érsek ismertette az Árpád-házi királyleány életét, melyben egybeforrt az önfeláldozó szeretet családja és a szegények iránt november között Budapesten került megrendezésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében a Közép- és kelet-európai máltai segélyszervezetek konferenciája. A konferencián 9 nemzet segélyszolgálata vett részt. Lényeges témakörök az alábbiak voltak: a közös máltai identitás, szerepvállalás, célok és elképzelések meghatározása, a máltai önkéntesek szerepe, képzése, jogaik és kötelezettségeik, felkészülés a rend novemberi ausztriai konferenciájára, hozzájárulásunk lehetõségei, számbavétele azoknak a szolgálatoknak, melyeket a jelen lévõ szervezetek saját országukban egyaránt nyújtanak, a részt vevõ országok közös alapokon nyugvó tevékenységeinek ismertetése, felkészülés munkánkat (szerepünket) bemutató kampányra és az egyes országokban e kampány megindítása, az intranet program bemutatása, melynek segítségével az egyes szervezetek kommunikálhatnak egymással. Kozma Imre atya, az MMSz elnöke megnyitóbeszédében szolgálatunk fontosságára és a közösségek építésére figyelmeztetett. Beszéde akár jelszóként is használható: célunk Embereket menteni és közösségeket építeni. Ez lenne a máltai segélyszolgálatok közösségének (hálózatának) is a feladata. A konferencián az MMLSz részérõl rövidebb-hosszabb ideig részt vett Kállay Ubul Tamás európai alelnök, Ugron Imre ispotályos, Pusztainé Podmaniczky Erzsébet kancellár, Ugron Béla magyarországi delegátus, határon túli referens. A novemberi konferencia prog- 5

6 Naptár mi várható? MÁLTAI HÍREK december ramjának végsõ egyeztetése január 27-én lesz Rómában, melyre Kozma Imre atyát és Vecsei Miklóst is szeretettel várják. Naptár mi várható Magyar Máltai Lovagok Szövetsége évi rendezvények, programok november 25-én Bécsben az Irgalmasrend kórháztemplomában ünnepi szentmisén emlékeztünk meg a hõslelkû Mindszenty bíboros, hercegprímásról. A szentmise fõcelebránsa dr. Seregély István egri érsek volt. Szentmise után a kórház bejáratánál lévõ, Rieger Tibor szobrászmûvész által készített Mindszenty-szobor felavatásán vettünk részt. Találkoztunk és beszélgettünk Románusz irgalmasrendi testvérrel, aki Mindszenty bíboros úr segítségére volt betegágyánál, és tanúja volt halálküzdelmének. Kedves vendéglátóink az ünnepség után a kórház kertjében bécsi virslivel és punccsal vendégelték meg a legalább ezerfõnyi ünneplõ zarándokot, akik között több mint 200 fõ máltai testvérünk képviselte a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 500 darab kerékpárt oszt szét a Duna Tisza közi, tanyákon élõ, egyéb közlekedési eszközzel nem rendelkezõ rászoruló családok között. A kerékpárokra a térség tanya- és falugondnokai segítségével lehetett pályázni. A pályázati felhívásra 5 megyébõl 700 pályázat érkezett, melynek értékelése megtörtént. Az ünnepélyes átadásra december 12-én, Kecskeméten került sor. Dátum Hely Rendezvény Budapest/Váci u. Johannita Máltai találkozó Velence Szórvány lelkigyakorlat Fehérvárcsurgó Obedienciás lelkigyakorlat Sarrod Dámák lelkigyakorlata New York Észak-amerikai lelkigyakorlat Budapest/Fortuna u. Tanácsülés Esztergom Szövetségi lelkigyakorlat + elnöki kollokvium Lourdes Lourdes-i zarándoklat Esztergom Mindszenty emlékmise Csíksomlyó Csíksomlyói zarándoklat Sárospatak Szent Erzsébet-ünnep Bécs M.H.D.A. 50. évforduló Washington Szent János nap, É.-Am.Del. közgyûlés Budapest/Fortuna u. Magyar Delegáció Közgyûlés Budapest /Fortuna u. Szent János nap Szentmise Bécs Mariazell Szentatya látogatása Svájc/Champéry Nyári mozgássérült tábor 08. Erdély Közép-európai Mozgássérült tábor Budapest/Fortuna u. Elnöki kollokvium Budapest/Fortuna u. Fogadás Budapest Szent Jobb-körmenet Budapest/Fortuna u. Philermói Szûzanya ünnepe Gössweinstein Német Nyelvterületi Delegáció közgyûlés és lelkigyakorlat Budapest/Fortuna u. Magyar Del. lelkigyakorlata Budapest/Fortuna u. Tanácsülés Bp. Mátyás Templom Requiem Kassa/Sárospatak Szent Erzsébet-ünnep Budapest/Fortuna u. Karácsonyi áhítat Budapest/Fortuna u. Év végi hálaadás A szövetség Európában élõ obedienciás lovagjainak 3 napos lelkigyakorlatán 11 rendtag vett részt. A lelkigyakorlatot a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban és kápolnájában tartottuk december között, amelyen Bánhegyi Miksa bencés atya vezetésével a szerzetesi közösségi élet volt az elmélkedések témája. A Magyar Delegáció állandó programjai: minden héten csütörtökön órakor szentmise a szövetségi kápolnában. A szövetségi tanácsülés (1997. nov. 15.) határozata értelmében 3 magyarországi ünnepi programunkon Szent János-nap, Szent Jobb-körmenet, Philermói Szûzanya napja a részvétel a Magyarországon élõ, és ez idõpontokban itthon tartózkodó rendtagok részére kötelezõ, a távolmaradást és indoklást a kancellárnak jelenteni kell. 6

7 2006. december MÁLTAI HÍREK Máltai élet A délvidéki háború emlékei 15 évvel ezelõtt, 1991 novemberében mikor Jugoszláviában már dörögtek a fegyverek egy jeges, sötét estén Kozma Imre atya, az MMSz elnöke két munkatársával, Paulik Edittel és Schumicky Andrással elindult Horvátország felé, mivel telefonon értesítést kapott, hogy több ezer civil személyt öregeket, csecsemõket, betegeket és magatehetetleneket, sebesülteket kellene a szerbek által lerombolt Vukovárból és Eszékrõl kimenekíteni. A határok zárva voltak. A barcsi polgármester segítségével a három ember átjutott a határon, és Virovitica polgármestere közremûködésével értek Eszékre, majd Vinkovciba. Itt a polgármester a szétlõtt város polgármesteri hivatalának pincéjében gyertyafény mellett fogadta a máltaiakat. Annyit tudott segíteni, hogy elvitte õket a Vukovár elõtti utolsó, szétbombázott faluba, Nustárba, de kijelentette, hogy innen nem lehet tovább menni, mert a biztonságukat nem tudják garantálni. Azt tanácsolta, menjenek Zágrábba, és beszéljenek a csetnikek parancsnokával, Raseta tábornokkal. Zágrábba érkezve, csodával határos módon sikerült Imre atya egy régi barátját, Kugli Kálmánt megtalálniuk. Õ szervezte meg a találkozót Raseta tábornokkal. A félelmetes föld alatti bunkerrendszerbe lépve még nem tudták, kikerülnek-e onnan élve. Imre atya a tábornokkal történõ beszélgetést úgy kezdte, hogy õ olyan parancsnok követeként érkezett, akit még soha nem gyõztek le. A tábornok kérdõ várakozására feltárta titkát: ez a hadvezér nem más, mint Jézus Krisztus. A harcedzett kemény katona szemében könny csillant meg Raseta tábornok támogatta volna a civilek menekítését, de azt nem tudta garantálni, hogy az ellenõrzésén kívül álló szerb erõk nem fognak lõni. Innen Franjo Tudjman elnökhöz, majd a horvát parlament elnökéhez vezetett útjuk, de mindenütt hasonló válaszokat kaptak. Így nem maradt más hátra, mint a horvátokat arra kérni, legalább abban segítsenek, hogy az eszéki és vukovári szétlõtt kórház pincéibõl a sebesülteket, és az idõsek otthonában maradtakat Magyarországra szállíthassák. Magyarországon elõ voltak készítve a buszok, amikor Boross Péter, akkori belügyminiszter megtiltotta, hogy a jármûvek a határt átlépjék, mert információi szerint a konvojt meg akarták támadni. Így a máltai mentõk és gépkocsik mentek át megfelelõ kísérettel a határon, és éjjelnappal folyamatosan szállították a pécsi kórházakba a sebesülteket. Az idõseket, asszonyokat, gyerekeket horvát buszok hozták a határig, ahonnan pedig már magyar buszok vitték õket a hazai menekülttáborokba. Az idõsek szociális otthonából a nagyon leromlott állapotú idõseket, nyomorékokat nem egy esetben végtag nélkülieket nem tudták a határon a magyar buszokba átszállítani, így õket a horvát buszok vitték a hazai befogadó intézményekbe. Az MMSZ is létrehozott Tiszaörsön egy tábort családok és idõsek számára, melyet több évig tartott fenn Csörgõ József vezetésével. Eszéken Bíró László, Dobos János és Hoffman Lajos készítette elõ a sebesültek, valamint az idõsek és családok buszokkal történõ evakuálását. A mentõautókkal történõ szállítást Dobos András, Garai Gábor, dr. Szûcs Lajos, Missura Gábor, Pázmándi László, Wágner Sándor, Horváth József, Godó István és dr. Kozma István végezték életüket is kockáztatva. A menekítésben két máltai mentõ és egy személygépkocsi is megsemmisült, de szerencsére emberéletben nem esett kár. A határon Németh József vezetésével Tombor Sándor, Haraszti István, Ormosi Tibor és Avar Gábor fogadták a menekülteket és sebesülteket, és szervezték meg elhelyezésüket a központ segítségével. A központ önkéntesei közül Palotás Gusztávné és Paulik Edit kiemelkedõ szervezõ munkát végeztek. A segítségnyújtásban jelentõs szerepet vállaltak az MMSz pécsi (mindennap megjelent a határon 5 fõs csoportja), miskolci, békéscsabai, váci, budapesti és sok más máltai szervezet önkéntesei, a rend akkori tagjai részérõl pedig Ugron Imre és dr. Kállay Tamás. A máltaiak munkájának elismeréseként a német kormány az eseményeket követõen 3 új mentõautót ajándékozott az MMSz-nek. Kozma Imre atya az eseményekben vállalt szerepéért, a menekültek ellátásáért ben II. János Pál pápától apostoli protonotárius címet, dr. Antall József miniszterelnöktõl a Magyar Köztársaság Szolgálati Keresztjét, a Vinkovci kórház betegeinek ellátásáért és a kórház újjáépítésében vállalt tevékenységért 1993-ban horvátországi Zahvalnica-díjat kapott. A sok-sok önkéntesnek kiket felsorolni sem lehet köszönhetõen több száz sebesült és több ezer magatehetetlen, idõs, nyomorék ember talált oltalmat az evangéliumi nyolc boldogságot megjelenítõ nyolcágú máltai kereszt alatt. Áldozatvállalásukért áldja meg õket az Isten! 7

8 Elnöki gonodolatok M ÁLTAI H ÍREK december A Magyar Máltai Szeretszolgálat eszközei Az egyházi év vége felé közeledve, Krisztus Király ünnepkörében elmélkedem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésérõl, és visszatekintve az elmúlt esztendõre, felmerül bennem, sikerült-e elvégezni a küldetésszerûen kijelölt és vállalt feladatunkat. Mindez azon múlik, hogy szervezetünk elégedett-e, és él-e azzal az eszközrendszerrel, ami sajátja. A szeretetszolgálatnak nincsenek hatalmi eszközei, uralkodni sem akar, hanem a lelkierõrõl tanúskodó tetteivel kíván tanúságot tenni az igazságról az e világi világban. Ugyanis különbséget kell tenni az e világi, emberi igazság között, amely állandó válsággal küzd, mivel érdekorientált, és az isteni, túlvilágról való igazság, a Jézussal földre érkezõ Isten országának igazsága között amely az egyetlen igazság, amely értékközpontú. Világunkban szólal meg Pilátus, aki valójában nem kérdez: Mi az igazság?, hanem mint birodalmi tisztviselõ, cinikus kijelentést tesz. A gyakorlatból ismeri és jól megtanulta, hogy az e világi igazság csupán hatalmi érdekeket szolgál. Ennek fényében szükségesnek tûnik megvizsgálni saját gondolatvilágunkat és törekvéseinket. Úgy tûnik, hogy mi emberek mindent pontosan tudunk. Mi a helyes, mi a helytelen? Mikor, mit, hogyan kell tenni? Megfellebbezhetetlen ítéletet mondunk mindenrõl és mindenkirõl. Állítjuk és úgy viselkedünk, mintha birtokában lennénk az igazságnak. S mintha a mi dolgunk lenne annak érvényesítése is az élet minden területén. Nem kellene-e elgondolkodni azon, hogy a magabiztosan elõadott nézeteink mögött többnyire egyéni érdekek és célok rejlenek? Az igazság isteni, amely felülrõl való, nem e világi, de ebben a világban van jelen és ebben a világban hat. Ez szólal meg Jézusban és ismerhetõ fel tetteiben. Jézus Istenhez igazodva egészen újszerûen határozza meg, hogy mit szabad és mit nem. Mit tehet az ember és mit nem. Ez az igazság felszabadít az emberi erõszak alól és megszünteti a kirekesztõ határokat, mert az isteni mérce szerint mindenkinek azonosak a lehetõségei. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetése jézusi. Nekünk az evilági világban kell jelen lennünk úgy, mint a só az ételben, mint a kovász a lisztben, mint a fény a sötétben. Ennek megfelelõen a felebaráti szeretet tetteiben testvérként fogadunk el minden embert, s ezáltal annak az Istennek válaszolunk, Aki a szeretet ajándékaival közeledik felénk. Így az istenszeretet és a felebaráti szeretet összeolvad a legkisebbekben magával Jézussal, és Jézusban Istennel találkozunk. Ennek eszközei: Felül kell vizsgálnunk hagyományainkat, rokoni kapcsolatainkat a túlhangsúlyozott vérségi összetartozás felett, akár ellenében, s fel kell ismerni azokat a családtagokat, akik Istent vallják atyjuknak. El kell fogadnunk azt, hogy a felebaráti szeretet nem érzelmi és érdekkapcsolatok ápolásában áll, hanem az idegenek, jogfosztottak, kirekesztettek felkarolását jelenti. Be kell látnunk, hogy az istentisztelet nem kötelezõ parancs teljesítése, hanem az Isten akaratához való igazodás szóban és tettben. Tudomásul kell vennünk, hogy a bûn valójában nem csupán törvények és szabályok megszegése, hanem az ember téves elképzelése önállóságáról, önmagáról és Istenrõl, Akivel szemben igényeket támaszt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatban nem csupán az önérdekük ellenében cselekvõ és a felebaráti szeretetben az Isten szeretetére válaszoló emberek szolgálnak egyeseket, illetve a közfeladatokat vállaló szolgáltatásokban nem csupán az emberközpontú gondolkodást jelenítjük meg, hanem a fenti eszközök érvényre juttatásával formáljuk a társadalom arculatát is. A világnak új eszközrendszerre van szüksége, mennyei definíciókra, hogy megmeneküljön és élete legyen. Krisztus felülbírálja elképzeléseinket, keresztülhúzza számításainkat, elkötelezettségre, megbocsátásra igazítja bensõnket és javaink megosztására szólít fel, hogy békességünk legyen. Kozma Imre 8

9 2006. december MÁLTAI HÍREK Regionális körkép A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: Nyugat-Dunántúli Régió Központ: 9021 Gyõr, Amade L. u. l. Tel.: Fax: honlap: Megbízott régióvezetõ: Lendvai Rezsõ Régiótitkár: dr. Báthy Andrásné Észak-Magyarországi Régió, Észak-Alföldi Régió, Dél-Alföldi Régió, Közép-Magyarországi Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Közép-Dunántúli Régió, Dél-Dunántúli Régió Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiója AMagyar Máltai Szeretetszolgálat évi területi beosztásának megváltoztatását követõen, igazodva az európai uniós statisztikai régiós felosztáshoz, Zala, Vas és Gyõr-Moson-Sopron megye területe alkotja az új Nyugat- Dunántúli Régió néven mûködõ szervezeti egységet. 23 csoport, 5 intézmény és több, pályázati modellkísérleti program mûködik a szervezetünkön belül. A jövõben újabb intézmények megnyitását tervezzük. A hagyományos máltai tevékenységen túl betegek, idõsek látogatása, segítése, gyermekprogramok, adományok gyûjtése és osztása az elmúlt években erõteljes intézményesülés kezdõdött, fõleg Gyõr-Moson-Sopron megyében. Az intézmények elsõsorban a fogyatékosok alap- és nappali ellátására irányulnak. Egy országos szintû rehabilitációs foglalkoztatóval és a megyei munkaügyi központtal karöltve 30 fõ vak, illetve látássérült, valamint mozgássérült részére védett munkahelyet teremtettünk, mely 2003 óta sikeresen üzemel ban megvalósult a fogyatékosok jelzõrendszeres házigondozása, mely normatív finanszírozást kapott. Jelenleg Gyõrött 60 készülék mûködik, majd ez évben Kapuvár kistérségben további 70 készüléket szereltünk fel. Kiemelkedõ a jelnyelvi tolmácsszolgálat tevékenységünk, mely regionális szinten, majd pedig önálló megyei szolgálatonként mûködik, Vas és GYMS megyében. A soproni csoportunk hospice szolgálatot mûködtet, önkéntes szakemberek bevonásával, daganatos betegek és családtagjaik lelki támogatására. A munkaerõpiaci mentori szolgálatunk 11 éves múltra tekint vissza. E tevékenységünk a tartós munkanélküliség miatti nehéz sorsú családoknak nyújt támogatást a munka világába való visszavezetéssel, szociális helyzetük javításával. Vas és Zala megyében is szeretnénk megvalósítani az intézményes hátteret. Szombathelyi csoportunk épülete ad otthont a regionális szintû ÖTLET önkéntes modellkísérletnek. A közeljövõben itt nyitjuk meg az idõsek napközi otthonát. Nagykanizsán szenvedélybetegek közösségi ellátását indítjuk. Zalaegerszegen a csoport új ingatlanhoz jutott, keressük az intézményesülés lehetõségét. A csoportjaink tevékenységei közül kiemelkedik a fertõszentmiklósi, immár hagyományos nyári kéthetes, gyermek napközis tábor. A hajléktalanok téli segítése jelentõs Mosonmagyaróvárott, Zalaegerszegen, Nagykanizsán. Szinte valamennyi csoportunk foglalkozik gyermekprogramok megvalósításával. Fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását az önkéntes tevékenységbe, ezáltal biztosítva az utánpótlást és a jövõ elkötelezett nemzedékének nevelését. Tíz éve a nemzetközi EUROCAMP ifjúsági táborozáson sikerrel és méltón képviseli a máltai fiatalság a szervezetet. A régiós átalakulás nehézségein való átjutáshoz nagyban hozzájárultak a közös lelkigyakorlatok, ahol mindenkiben tudatosult, hogy tevékenységünket, szolgálatunkat nem a földrajzi határok, hanem a közös máltai lelkiség, a szegények, elesettek iránti elkötelezettség határozza meg. Dr. Báthy Andrásné régiótitkár 9

10 Rólunk M ÁLTAI H ÍREK december Régióvezetõk bemutatkozása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió vezetõje Lengyel Gyula vagyok, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán kaptam vegyész diplomát. Elsõ munkahelyem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében volt, majd a Csongrád megyei ÁNTSZ Kémiai Laboratóriumait vezettem nyugdíjazásomig. Jelenleg a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechológiai Intézetében dolgozom ban kötöttem házasságot, ban és 1986-ban született két lányunk és 2004 februárjában az unokánk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi csoportjának megalakulásától tagja vagyok tól pedig a Szegedi, jelenleg a Dél-Alföldi Régió vezetõjeként veszek részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájában. Észak-Magyarországi Régió vezetõje Kis Imre vagyok, az Észak-Magyarországi Régió vezetõje ban születtem, gyermekkoromat az Alföld kellõs közepén, egy tanyasi iskolában éltem meg. Szüleim az iskola pedagógusai voltak. Jelenleg Tokajban élek. Házi gyermekorvosként dolgozom és feleségemmel, Lengyel Katalinnal hét gyermeket nevelünk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájába tõl kapcsolódtunk be, kicsi de annál lelkesebb csoportunkkal. A korábbi vezetõt ért szerencsétlenség és a már addigra megszerzett ismeretségem okán választottak meg a terület vezetõjévé 2002-ben. Sokáig tiltakoztam a felkérés ellen, de nagy öröm számomra látni ezt a szerteágazó és nagy társadalmi jelentõséggel bíró karitatív munkát, amely régiónkra is jellemzõ. Mások lelkesedése, helytállása megerõsítést jelent számomra. Közép-Magyarországi Régió vezetõje Gyõri-Dani Lajos vagyok ban születtem. Kiskamasz korom óta élek Budapesten. Matematika fizika szakos tanárként végeztem tanulmányaimat, nyolc évig egy békásmegyeri általános iskolában tanítottam. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájával 1991-ben ismerkedtem meg, ekkor a szolgálat önkéntesévé is lettem. A tanítás mellett egyre nagyobb teret és idõt nyert az életemben a máltai munka. Az alkalmi segítõ, önkéntes feladatok után a Budapesti Szervezet Dél-budai csoportjának vezetését kaptam feladatul, amelyet nagy örömmel fogadtam el ben feladatom megváltozott, a Budapesti Szervezet titkári teendõire kaptam megbízást. Közben családot alapítottam, két gyermekem született, akik ma már 14 és 12 évesek. Az évek múlásával és a szeretetszolgálat növekedésével már nem volt lehetõségem, hogy megsokszorozódott máltai feladataim mellett fõállásban tanítsak, így 1996-tól már teljes erõmmel csak a szeretetszolgálat által adott feladatokat végeztem ban budapesti vezetõvé választott közgyûlésünk, amely szerep a szeretetszolgálat regionális átszervezése óta kiegészült, ma már a Közép-Magyarországi Régió vezetõi teendõit jelenti. 10

11 2006. december M ÁLTAI H ÍREK Rólunk Személyi hírek búcsúzunk Wettstein János nagykeresztes tiszteleti lovag november 20-án Budapesten, a szentségekkel megerõsítve, visszaadta lelkét teremtõjének. János a rend háborút követõ, majd fél évszázadnyi szünet utáni elsõ, idehaza felvettjeinek kiválasztott köréhez tartozott. Az ünnepélyes felavatásra akkor még nem is Magyarországon, hanem a bajorországi kegyhelyen, Altöttingben, a szövetségi lelkigyakorlat keretében került sor 1990-ben. Wettstein János felavatása után fontos szerepet töltött be a Magyar Máltai Lovagok szövetségének akkor frissen megalakuló Magyarországi Delegációjában. A Szövetség elnökségének tagja volt 1990-tõl 1995-ig, a genealógiai bizottság elnöke 1993-tól 2005-ig. Nagy mûveltségével és széles körû tudásával segítette idehaza a rend talpraállását és megerõsödését. A rendi hagyományok alapos ismeretét igyekezett az utánajövõ generációknak átadni. Rendszeres és hûséges résztvevõje volt a rendi hitélet eseményeinek, a lelkigyakorlatoknak és a csütörtök esti rendi szentmiséknek. Wettstein János március 2-án született Budapesten, ahol egész életét leélte. A szülõi ház mélyen vallásos légköre, majd a Budai Ciszterek kiváló gimnáziumában végzett 8 év alakította maradandóan egyéniségét ben szerzett építészdiplomájával mint egyetemi oktató tanított a (József Nádor) Mûszaki Egyetemen egészen addig, amíg a levert forradalom utáni tisztogatások áldozatául esve 1958-ban el nem bocsátották. Viszonylagos szerencsével egy beruházási hivatalban sikerült elhelyezkednie, hogy családjának megélhetést biztosítson. A szakmai életpálya kerékbetörése rányomta bélyegét egész életére, mígnem az ország újra visszaállt szabadsága meghozta a már nem remélt történelmi elégtételt számára is. A nehéz évtizedekben menedéket boldog házasságában talált októberében ünnepelhették 60. házassági évfordulójukat 3 gyermekük és 7 unokájuk körében. A rendben kifejtett tevékenysége, családjában és széles körben is élvezett elismertsége és közkedveltsége sok örömöt hozott számára még az utolsó években is. Wettstein János nemcsak hitét tartotta meg a legnehezebb idõkben is, hanem hûségét is az egyházhoz. Megalkuvás nélküli egyenessége és hite mellett gyakorolt nyilvános tanúságtétele nem segítette ugyan a világi sikerek és anyagi elõnyök elérésében, viszont megadta neki a megõrzött becsület és a jó lelkiismeret kegyelmét. Jekelfalussy Wolnhoffer Károly tiszteleti lovag meghalt november 19-én Párizsban. Károly november 5-én született Felsõtúron, 1944-tõl máltai lovag és a Vitézi Rendnek is tagja volt. Államtudományi doktorként szolgált, mint követségi titkár a m. kir. Külügyminisztériumban, majd Belgrádban a magyar konzuli képviselet helyettes vezetõje volt ban emigrált és 1960-tól Párizsban élt és dolgozott. A franciaországi magyar máltaiak közösségének aktív tagja és korelnökeként jó kapcsolatokat épített ki a francia szövetséggel, és segítette az emigrációba kényszerült magyar szövetség római vezetõségének munkáját. Mélyen megrendülve búcsúzik a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége november 15-én elhúnyt hû tiszteleti lovagjától, kálnói és ádámföldi Bornemissza Istvántól. Budapesten született november 24-én. Õsi magyar családból származott, egyik õsének, Bornemissza Gergelynek Gárdonyi Géza állított felejthetetlen emléket az Egri Csillagokban. István a jog- és az államtudományok doktora volt, majd okleveles erdész. A II. világháborúban négy évet tölt a fronton. A szépirodalom mûvelõje, több regénye és életrajza jelent meg, heraldikus és képzõmûvész. Magas kora ellenére hihetetlen aktív volt, egyik mûve a másik után jelent meg. Életét a nagy Bornemissza Péchy családok kebelében töltötte el. Rendünknek 1995-óta volt tiszteleti lovagja. A Felvidéken élõ magyar rendtagjainknak volt gondoskodó baráti vezetõje és szószólója. Részt vett rendünk és szövetségünk életében és a magyar szövetség vezetõivel együtt munkálkodott a Szlovákiában megalakítandó Máltai Lovagok Szövetségének érdekében. Õ dolgozta ki a megalakuló szövetség alapszabály tervezetét. 11

12 Hirdetéseink M ÁLTAI H ÍREK december Máltai Könyvek sorozat 3. kötete Jean Vanier: A közösség A megbocsátás és az ünnep helye Imre atyának Jean Vanier A közösség c. könyvéhez írt ajánlásából idézve: A Máltai Könyvek sorozat újabb kötete az önszeretetbe bonyolódott embert gyógyítja azáltal, hogy megmutatja az egyetlen utat, amelyen önmagunkra találunk, s amely elvezet egymáshoz, hogy létrejöjjön a közösség, mint kizárólagos élettere az embernek. A közösség az ember lényegébõl ered, mivel az ember csak úgy ébredhet tudatára saját én -je egyszeriségének, ha tapasztalja a más emberekkel való együttlétet. Az én megvalósulása és megmaradása a közösség ellenállhatatlan vonzásának köszönhetõ. Mi, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai naponta találkozunk a SZJA 1%-os felhívás magányosok soha be nem gyógyuló sebeivel, a társadalomból kiszorultak kínlódásaival és a fogyatékkal élõk teljesebb életre vágyódásával, s közben feltárulnak saját gyengeségeink is, amelyek alázatra intenek bennünket. Az Apostol a Mestertõl tanult szavakkal int: Fogadjátok el egymást. Fogadjátok el egymást, vagyis szabadítsátok ki egymást a gyûlölet cellájából. Fogadjátok el egymást, vagyis adjatok helyet a valóságnak, mert a valóság mi vagyunk, mindannyian, akik vagyunk s úgy, ahogyan vagyunk. S elfogadni egymást csak fenntartás nélkül lehet. Ez a könyv olyan fogalmakat hoz napvilágra és értelmez, amelyek mintha elhomályosultak volna: elfogadás, befogadás, megtartás. Figyeljünk mindannyian Jézusra, aki bátorít bennünket, hogy fogadjuk el és hordozzuk egymást, és ajándékképpen mi is megtapasztalhatjuk Isten irgalmas jóságát. Adni öröm Krisztus szeretete sürget minket a szegények szolgálatában! Karácsonyi élelmiszer-adomány gyûjtés Hátrányos helyzetû családok, kisnyugdíjas, magukra maradt idõs, nélkülözõ emberek várják tõlünk a segítséget. Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával növelje esélyüket Köszönjük! Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Adószám: Az idei évben is lehetõséget kaptunk a SPAR üzletlánc vezetõitõl, hogy üzleteikben a szeretetszolgálat önkéntesei élelmiszer adományokat gyûjtsenek karácsonyra a rászorulók megsegítésére. Karácsony elõtt, december 15-e és 20-a között az országban 97 helyszínen, Interspar, Spar és Kaiser s áruházakban gyûjtünk tartós élelmiszer-adományokat, melyekbõl összeállított csomagokat még az ünnepek elõtt eljuttatjuk a legjobban rászoruló embertársainknak. Tavaly ebben a gyûjtésben több mint ezer önkéntes vett részt, és tízezer rászoruló család, idõs, magányos, beteg ember számára tudtunk örömet szerezni az általunk összegyûjtött adományokkal. Segítõ kezekre most is szükség van. 12

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. A 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenete:

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. A 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenete: Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIV. évfolyam 4. szám 2008. december A 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenete: Tartalom M á lta i H í

Részletesebben

Máltai Hírek. Szentmise a Zugligeti templomban az MMSz megalakulásának 20. évfordulóján

Máltai Hírek. Szentmise a Zugligeti templomban az MMSz megalakulásának 20. évfordulóján Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XV. évfolyam 1. szám 2009. március Szentmise a Zugligeti templomban az MMSz megalakulásának 20. évfordulóján Tartalom

Részletesebben

Máltai Hírek. A Máltai Lovagrend folyamatosan segíti a haiti földrengés áldozatait

Máltai Hírek. A Máltai Lovagrend folyamatosan segíti a haiti földrengés áldozatait Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVI. évfolyam 1. szám 2010. március A Máltai Lovagrend folyamatosan segíti a haiti földrengés áldozatait Tartalom

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. Csíksomlyói búcsú

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja. Csíksomlyói búcsú Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XV. évfolyam 2. szám 2009. június Csíksomlyói búcsú Tartalom M á lta i H í r e k 2009. június Tartalom Elnöki

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

Negyedszázad szolgálat. Nem félünk a civilektôl. Máltaiak a Mésztelepen. Kórház a XII. században

Negyedszázad szolgálat. Nem félünk a civilektôl. Máltaiak a Mésztelepen. Kórház a XII. században A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XX. évfolyam :: 1. szám :: 2014. március Nem félünk a civilektôl Máltaiak a Mésztelepen Kórház a XII. században Negyedszázad

Részletesebben

Üzenet a. képviselôknek. Máltai alakulat Kijevben. Az akadálymentesített kapcsolatok napja. Ferenc pápa és a szegénység

Üzenet a. képviselôknek. Máltai alakulat Kijevben. Az akadálymentesített kapcsolatok napja. Ferenc pápa és a szegénység A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XX. évfolyam :: 2. szám :: 2014. június Üzenet a képviselôknek Máltai alakulat Kijevben Az akadálymentesített kapcsolatok napja

Részletesebben

Befogadás. Napja. Czibere Károly: Nincs külön útja a cigányságnak. Balog Zoltán: A legjobb szociálpolitika a megelôzés. Egy árvízi önkéntes naplójából

Befogadás. Napja. Czibere Károly: Nincs külön útja a cigányságnak. Balog Zoltán: A legjobb szociálpolitika a megelôzés. Egy árvízi önkéntes naplójából A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XX. évfolyam :: 3. szám :: 2014. szeptember Czibere Károly: Nincs külön útja a cigányságnak Balog Zoltán: A legjobb szociálpolitika

Részletesebben

A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár

A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 2. szám :: 2012. június A diákok szolgálata Máltai lovagrend csak egy van A hevesi vár A kerekesszékek Balatonföldvárra

Részletesebben

Boldoggá avathatják. Fra Andrew Bertie nagymester. Piszkítsuk be kezünket! Az elfogadásnak nincsenek feltételei. Segítség Kárpátaljának

Boldoggá avathatják. Fra Andrew Bertie nagymester. Piszkítsuk be kezünket! Az elfogadásnak nincsenek feltételei. Segítség Kárpátaljának A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 1. szám :: 2015 március Piszkítsuk be kezünket! Az elfogadásnak nincsenek feltételei Segítség Kárpátaljának

Részletesebben

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 2. szám (40. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. február AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE XVI. Benedek pápa üzenete a Béke Világnapjára (1.) Az

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Látás. ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat. Máltai iskolák. A reményt adjuk. Címerpajzsok a Mátyástemplomban

Látás. ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat. Máltai iskolák. A reményt adjuk. Címerpajzsok a Mátyástemplomban A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 4. szám :: 2012. december Látás ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat Máltai iskolák

Részletesebben

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám :: 2011. szeptember Idegesített, hogy idegen emberek tervezik a kastély jövôjét Károlyi György máltai

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007

KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007 KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007 KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997 2007 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2007 KPSZTI, 2007 ISBN 978 963 87636 0 0 Ajánlás Bajzák Erzsébet

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalom 1. A RÉGIÓ TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKA/EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A CSOPORTOK BESZÁMOLÓI ALAPJÁN... 3 1.1. SZOCIÁLIS

Részletesebben

Nem aratni jöttünk, magvetők vagyunk. A felemelkedés útjai

Nem aratni jöttünk, magvetők vagyunk. A felemelkedés útjai Nem aratni jöttünk, magvetők vagyunk A felemelkedés útjai É v e s j e l e n t é s 2 0 1 1 É v e s j e l e n t é s 2 0 1 1 Magot vetni jöttünk Nem aratásra készülünk, magvetôk vagyunk, magot vetni jöttünk

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell!

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell! KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. OKTÓBER A fiatalok hidat képeznek az elválasztott térségek között Az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben