PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett MENET című pályázathoz Az infokommunikációs szolgáltatások bővítése, fejlesztése és népszerűsítése a nonprofit szervezetek projektjeinek támogatásával Pályázat jele / Kódszáma: MENET december 29. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Háttér... 3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 4 Támogatott pályázatok várható száma A PÁLYÁZÓK KÖRE... 4 Pályázók köre... 4 Kizáró okok... 5 Projekt területi megvalósíthatósága... 6 Beszámolási kötelezettség... 6 Egyéb kötelezettségvállalás PROJEKT-TARTALOM... 6 Támogatható tevékenységek köre... 6 Nem támogatható tevékenységek köre PÉNZÜGYI FELTÉTELEK... 7 Támogatás formája... 7 Támogatás mértéke... 7 Támogatás összege... 7 Önrész... 7 Biztosítékok köre... 8 A támogatás igénylése (előleg) és folyósítása... 8 Regisztrációs díj A pályázat tartalma és mellékletei... 9 A pályázat tartalma... 9 A pályázathoz csatolandó dokumentumok Pályázat hiánypótlása A nyertes Pályázó kötelezettségei A Pályázat elbírálása A szakmai és pénzügyi beszámoló tartalma, a PROJEKT ZÁRÁSA Szakmai beszámoló tartalma, a projekt zárása Elszámolható költségek köre El nem számolható költségek köre Az elszámolható számviteli bizonylatok alaki követelményei Elszámoláshoz csatolandó mellékletek KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt értékelőlap Értékelési szempontok ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje A Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásának módja, helye, határideje Kapcsolattartás, információkérés A Pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK FOGALOMJEGYZÉK

3 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Háttér A Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap a Pályázati útmutató elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges összes feltételt tartalmazza. A Pályázati útmutatóban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV.24.) MeHVM rendelet ( Rendelet ), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ( Ámr. ), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, valamint a jelen a Pályázati útmutató 9. pontjában felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen pályázati eljárás keretében a nyertes Pályázóknak nyújtott Támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK Bizottsági Határozata alapján. Döntéshozó az infokommunikácóért felelős kormánybiztos, vagy az általa írásban felhatalmazott személy. Alapvető cél A Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MeH) által kezdeményezett MENET program egy összehangolt támogatási rendszer része az információs társadalom és digitális kultúra fejlesztéséért, az internet- használat és -ismeret bővüléséért. A MENET program célja, a nonprofit szervezetek, országos, nagy volumenű projektjeinek pályázati úton történő támogatásával, o o o o o o o o o a nonprofit szektor és az állami törekvések összehangolása, a társadalom digitálisan felkészületlen csoportjainak felzárkóztatása, a számítógép- és internet használatot gátló motivációs és képzettségbeli hiányok leküzdése, az infokommunikációs eszközök használatához szükséges szakmai háttér megteremtése, a digitális kultúra, és digitális gazdaság fejlesztésében elért eddigi eredmények elterjedésének és ismertségének növelése, a kidolgozott és alkalmazott oktatási programok fejlesztése, a célcsoport igényeinek mind pontosabb felmérése, megismerése révén, a jelenlegi és jövőbeni e-közszolgáltatások a társadalom minden rétegére való kiterjesztése, az e-közszolgáltatások ismeretéhez, és használatához szükséges oktatási projektek megvalósítása, a digitális gazdaság fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges szabályozási, minősítési háttér alakítása,

4 o a stratégiai kutatások támogatása, kapcsolódva a MeH egyéb e-közszolgáltatási programjaihoz is. A program olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a fenti célokkal összhangban az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és szolgáltatások használatának elterjesztése érdekében hozzájárulnak az internet- használat iránti érdeklődés felkeltéséhez, a nyitottság növeléséhez, az e-ügyintézés, és e-közszolgáltatások előnyeinek tudatosításához, a felhasználói ismeretek megszerzéséhez, társadalmi, gazdasági fogadókészség növeléséhez, és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez. A nyertes Pályázóval, mint Kedvezményezettel a Közreműködő Szervezet a nyertes projekt ( Projekt ) megvalósítására Támogatási Szerződést köt. A MeH, mint támogatást nyújtó és pályázatot kiíró a pályázati eljárás teljes körű lebonyolításával beleértve a pályázatok befogadását és a támogatás folyósítását is Közreműködő Szervezetként az NT Nemzetközi Technológiai Kht-t (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.) bízta meg ( Közreműködő Szervezet ). Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló összeg összesen 280 millió forint a évi támogatási keret terhére. Támogatott pályázatok várható száma A rendelkezésre álló források alapján a meghatározott kritériumoknak megfelelő nyertes pályázatok várható száma 80 db. 2. A PÁLYÁZÓK KÖRE Pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű, nyilvántartásba vett, január 1. napja előtt a cégjegyzékbe bejegyzett, a Pályázati Útmutató 2.2 pontban felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem álló: 1) egyesület 1, 2) alapítvány 2, 3) közhasznú társaság 3 ; 4) nonprofit gazdasági társaság 4 ; 1 Lásd a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ( Ptk. ) ait, az egyesületekről szóló évi II. törvény ( Etv. ) 4. (1) bekezdését, 3. (1) bekezdését. 2 Lásd a Ptk. 74/A-74/F. -ait. 3 Lásd a Ptk ait, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) át. 4 Lásd Gt. 4. -t. (mivel nonprofit gazdasági társaság alapítására csak július 1-jét követően van lehetőség, viszont a Gt (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a közhasznú társaság július 1-jét követő 2 éven belül társasági szerződése 4

5 5) társadalmi szervezet, vagy társadalmi szervezetek szövetsége 5, kivéve a biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy 6) egyházi jogi személyek 6, beleértve egyházak szövetségeit is. A továbbiakban együttesen: Pályázók. Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére: amely a 2.1 pontban foglalt kritériumoknak nem felel meg (nonprofit gazdasági társaság esetén a jogelődnek kell a 2.1 pontban feltüntetett időpont előtti tevékenység kezdésre vonatkozó kritériumnak megfelelni!); amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a Magyar Köztársaság államháztartásának alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, a Strukturális Alapokból, illetőleg a Rendelettel szabályozott célelőirányzatból juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget, kivéve a vis maior esetét; amelynek a magyar hatóságok felé 60 napot meghaladó lejárt esedékességű és meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha annak megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott; amellyel szemben a magyar hatóságok a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogerősen munkaügyi vagy munkabiztonsági bírságot szabtak ki; amely olyan tevékenységhez kéri a támogatást, amelyhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik, illetve az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben (Eht) előírt bejelentési kötelezettségének (amennyiben releváns) nem tett eleget; amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely az Ámr (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; amely az Ámr. 83. (2) bekezdésében, illetve a Rendelet 8. (2) bekezdésében foglalt írásbeli nyilatkozatot nem teszi meg; azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában meghatározott általános és különös feltételeinek, illetve ezen feltételek fennállását nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja; amely a évi CLXXXI. tv. 6. (1) bekezdés hatálya alá tartozik (összeférhetetlenség), ill. amely szintén e törvény 8. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek (érintettség bejelentése) a törvényben foglaltaknak megfelelően nem tett eleget. módosításával nonprofit kft-ként működhessen tovább, vagy más nonprofit gazdasági társasággá alakulhasson át, ezért a pályázaton azok a nonprofit gazdasági társaságok indulhatnak, melyek jogelődje tevékenységét a fenti időpont előtt már megkezdte. 5 Lásd az Etv ait, a Ptk ait és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény ( Ksztv. ) 2. (1) bekezdés a) pontját. 6 A lelkiismeret és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény aiban meghatározott jogi személyek. 5

6 Projekt területi megvalósíthatósága Jelen Pályázati kiírás keretében a Magyarország területén megvalósuló, valamint a határon túli, magyar lakta településeken létrejövő projektek is támogathatók. Beszámolási kötelezettség A Pályázó, mint kötelezettségvállaló vállalja, hogy a MENET Program keretében a MeH támogatásával megvalósuló projektjével kapcsolatban eleget tesz a vele a Közreműködő Szervezet által megkötendő Támogatási Szerződésben és jelen Pályázati útmutatóban előírt szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettségének. Egyéb kötelezettségvállalás A Pályázó vállalja, hogy a MENET Program keretében megvalósuló projektjével kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban feltünteti az alábbi szöveget: A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósult meg. A Pályázó vállalja továbbá, hogy amennyiben projektje a MENET Program keretében támogatásban részesül, akkor a megvalósítást követően amennyiben a MeH, illetve a Közreműködő Szervezet erre külön felkéri részt vesz a Program népszerűsítése érdekében szervezett konferencián, ahol bemutatja projektjét és annak eredményét. Közhasznú társaság Pályázó a Gt (3) bekezdésében foglaltak alapján kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy pályázati nyertessége esetén, legkésőbb június 30. napjáig társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködését határozza el, vagy más nonprofit gazdasági társasággá alakul át és ugyanezen határidőig kéri annak cégbírósági nyilvántartásba vételét, valamint ennek megtörténtét az illetékes cégbíróság végzésével legkésőbb július hó 15. napjáig a Közreműködő Szervezetnél igazolja. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Közreműködő Szervezet eláll a Támogatási Szerződéstől. Ez esetben a folyósított támogatási előleget a Kedvezményezett az Ámr. 88. (4) bekezdése szerinti kamattal növelten tartozik a Közreműködő Szervezet részére az elállás közlésétől számított 5 banki napon belül visszafizetni, és a megítélt támogatás annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. 3. PROJEKT-TARTALOM Támogatható tevékenységek köre A Pályázók olyan innovatív és mintaértékű projektjei kerülnek támogatásra, amelyek az állampolgárok és a vállalkozások igényei köré szerveződnek annak érdekében, hogy megvalósuljon egy hatékonyan működő e-közszolgálati, állami szolgáltató modell. A programokban az új kihívásoknak megfelelően nagy hangsúlyt kap a személyre szabott, specifikus igényekre épülő megközelítés kialakítása is, mely egyszerre támogatja az e- közszolgáltatás hatékonyságát és az ügyfelek elégedettségének növelését. Ugyanakkor iránymutatást nyújt, hogy az e-közszolgáltatási rendszerek még hatékonyabban és átláthatóbban működjenek, illetve a felhasználói igényekre való reagálás célirányos legyen. Ennek megfelelően, azok a projektek támogathatók, amelyek: a) az e-közszolgáltatással összefüggő, azok használatát közvetve vagy közvetlenül generáló digitális tartalombővítést, hálózatépítést, integrált online rendszerek kialakítását, tudásportálok létrehozását tűzték ki célul, 6

7 b) országos szintű, ügyfélorientált szolgáltatások elektronizáltságának fejlesztésére, valamint személyre szabott, helyi, specifikus igényekre épülő megközelítés kialakítására adnak megoldásokat, c) az információs társadalmat értékelő szakmai anyagokat készítenek, a meglévő e- közszolgáltatások eredményességének szakmai és minőségi vizsgálatát végzik, nemzetközi tapasztalatokra épülő kutatások, általános-, vagy helyi, specifikus igények, szükségletek felmérése révén, d) az internet- és az e-közszolgáltatások használatának növelésében elért eredmények elterjedését szolgáló képzések, oktatási programok, fejlesztési modellek kialakításában és lebonyolításában vesznek részt, e) e-közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, társadalmi és gazdasági fogadókészség növeléséhez, az érdeklődés felkeltéséhez, a használat előnyeinek tudatosításához, a szolgáltatás alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, a felhasználói képzettség javulásához, és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez járulnak hozzá. Nem támogatható tevékenységek köre A támogatható tevékenységek (3.1) közé nem besorolható tevékenységek nem támogathatóak. 4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 90%-a lehet. Támogatás összege Az igényelhető támogatás minimum összege 3 millió forint, maximum összege 30 millió forint benyújtott projektenként. Egy Pályázó egy projektet nyújthat be. A szakmailag kiemelkedő színvonalú pályázatok támogathatósága érdekében, a pályázatban igényelt támogatás összege, a Bíráló Bizottság javaslata alapján csökkenthető. Önrész Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a Pályázónak kell biztosítania. Jelen pályázatban a Pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének minimum 10%-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. 7 7 Lásd Ámr pont. 7

8 Biztosítékok köre A támogatás kedvezményezettje a Támogatási Szerződés megkötéséhez köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és március 31. napjáig a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI.24.) MNB rendelet mellékletének 5. sz. mintája szerinti felhatalmazó levél útján valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni az NT Nemzetközi Technológiai Kht-t, mint Közreműködő Szervezetet, azzal, hogy a fenti határidőt megelőzően a felhatalmazás csak a jogosult Közreműködő Szervezet írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. A támogatás igénylése (előleg) és folyósítása Támogatási előleg: Jelen Pályázati kiírás keretében minden Kedvezményezett jogosult legfeljebb a támogatási összeg 25%-ának erejéig az Ámr. 91. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előleget igényelni, amellyel a projekt végelszámolásával, a Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásával egyidejűleg kell elszámolni. Az előleg igénylésére a pályázat benyújtásakor, egyszer van lehetőség a pályázat mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Elszámolás: A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatási összeg utalásáig a Kedvezményezett az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel: a) nincs lejárt esedékességű adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása, illetve adók módjára behajtandó egyéb köztartozása, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, b) nem áll fenn támogatáshalmozódás, c) nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt és maga sem kezdeményezte bármely ilyen eljárás elindítását, illetve nincs tudomása arról, hogy ellene ilyen eljárások megindítása iránt kérelmet terjesztettek volna elő, d) megfelel az Ámr. 87. (1) bekezdésében előírt feltételeknek, e) a Szakmai és Pénzügyi beszámolót határidőre benyújtotta, az esetleges hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, az elszámolása elfogadásra került, f) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában meghatározott követelményeinek. Amennyiben a Közreműködő Szervezet és/vagy a Magyar Államkincstár vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezettnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van a Támogatás nem folyósítható a köztartozás megfizetéséig, valamint akkor sem, ha a Kedvezményezett felszámolási, csőd-, végelszámolási-, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alá kerül. A támogatás igénybevétele utólag, egyszeri elszámolással történik a Szakmai és Pénzügyi beszámoló elfogadását követően. 8

9 A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik. Forinttól eltérő pénznemben kiállított szállítói számla esetén a forintra történő átváltás alapja a kiegyenlítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyam. A Közreműködő Szervezet a teljesítést igazoló Szakmai és Pénzügyi beszámolók elfogadását követően a megítélt támogatás összegének, az előleg után fennmaradó részét a Kedvezményezetteknek a Támogatási Szerződésben megjelölt bankszámlájára átutalja. Regisztrációs díj A pályázat benyújtásakor egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni. A regisztrációs díj mértéke bruttó Ft (azaz tízezer forint), mely összeg 20 % áfát tartalmaz. A regisztrációs díjat az NT Nemzetközi Technológiai Kht. számlaszámára: K&H Bank, , a MENET-2008 regisztrációs díja megjegyzéssel kérjük átutalni. A regisztrációs díj befizetéséről szóló nyilatkozatot ( Pályázati adatlap 6. számú melléklet) a es faxszámra kérjük elfaxolni az alábbi adatok megadásával: pályázó neve, székhelye, adószáma, levelezési címe. Közreműködő Szervezet a regisztráció visszaigazolásaként a megadott adatok alapján 10 napon belül számlát állít ki, melyet postai úton juttat el Pályázó részére. A regisztráció visszaigazolását Pályázónak a pályázathoz csatolnia kell. A regisztrációs díj megfizetésekor kérjük figyelembe venni, hogy annak visszaigazolása 10 napot vesz igénybe és a Pályázat benyújtását ennek megfelelően kell ütemezni! A regisztrációs díj a Pályázó számára nem kerül visszafizetésre. 5. A PÁLYÁZAT TARTALMA ÉS MELLÉKLETEI A pályázat tartalma A pályázatot a honlapon található online adatlapon kell kitölteni. Az adatlap a honlapról január 15-től tölthető le. A Pályázónak hiánytalanul ki kell töltenie a Pályázati adatlapot, meg kell adnia a Pályázati adatlapon kért valamennyi adatot. A megadott adatokon túl, részletes projekttervet kell készítenie, melynek tartalmaznia kell: - a pályázatban szereplő program, projekt célja, megnevezése, a megvalósítás helye, - a pályázatban szereplő projekt, megvalósítási terv részletes leírása, ismertetése, - a projekt megvalósításának ütemterve, - a projekt hatékonyságának, eredményességének várható mértéke, - az eddigi tapasztalatok, előtanulmányok, hasonló projektek vizsgálati eredményei (ha van ilyen) a pályázatban szereplő projekt tekintetében, - az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségtervezetet, valamint a projekt részletes költségvetés- tervezetét, a projekt egyes részfolyamataira lebontva, olyan módon, hogy a források tekintetében részletezze a saját forrás, az adott pályázati támogatás, egyéb állami támogatás, egyéb támogatás forrásösszetevőit, - a kiadásból visszaigényelhető általános forgalmi adó összege, - a megvalósításhoz igényelt támogatás összege, - a Pályázónak az Ámr. 83. (2) bekezdésében meghatározott körülményekre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, amelyek az Ámr. 83 (3) szerint a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 9

10 - a Pályázónak írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a évi CLXXXI. Törvény 6. -ban foglalt korlátozás alá nem esik. A pályázathoz csatolandó dokumentumok A Pályázati adatlaphoz és projekttervhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 1) Jogi státusz igazolására, 30 napnál nem régebbi működést igazoló dokumentum (pl. gazdasági társaság esetében cégkivonat, alapítványok esetében működési bizonyítvány, egyházak esetében az egyház székhelye szerint illetékes megyei, illetve Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételről szóló határozata) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat, 2) A Pályázó hivatalos képviselőjének, 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített, cégszerű, hivatalos aláírást igazoló dokumentuma, névaláírási címpéldánya, vagy annak a Pályázó által hitelesített másolata, 3) Az előlegről szóló nyilatkozat, 4) A pályázati adatlapról szóló nyilatkozat, 5) Az OTMR adatlap 2 példányban, 6) Az Ámr. 83 (2) bekezdése, valamint a Rendelet 8. (2) bekezdése szerinti pályázói nyilatkozat, 7) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi, kizártsági nyilatkozat, 8) Regisztrációs díj befizetésének Közreműködő Szervezet általi visszaigazolása 9) Az önrész (saját forrás) meglétéről szóló nyilatkozat 10) Jogerős hatósági engedélyek, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata (amennyiben olyan tevékenységet végez, vagy a projekt keretében olyan tevékenységet kíván végezni, amely hatósági engedélyhez kötött, akkor az engedély megléte kötelező, mely feltétele a támogatás folyósításának). Pályázat hiánypótlása A benyújtott pályázatok hiánypótlására egy ízben, a hiánypótlásra felszólító ajánlotttértivevényes levélben, telefaxon, vagy ben kiküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételének levélben történő kiküldése esetén a visszaérkezett tértivevényen átvételként megjelölt időpontban, ha a címzett a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján, míg ha az a Közreműködő Szervezethez nem kereste jelzéssel érkezett vissza, úgy a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon történő kiküldés esetén a hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételének a telefax activity report -ban (visszaigazolásban) vagy esetén az automatikusan generált válaszüzenetben, illetve a címzett számítógépén történő megjelenítés időpontjaként a visszaérkezett visszaigazolásban feltüntetett időpont minősül. A hiánypótlás teljesítésére a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt formában kerülhet sor. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a Pályázó kizárását vonja maga után. A határidő akkor minősül teljesítettnek, ha a hiánypótlást tartalmazó küldeményt a határidő utolsó napján 24 óráig postára adták (illetve telefaxon vagy en elküldték) a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt formában és címre. 10

11 A nyertes Pályázó kötelezettségei A Pályázó részére ide nem értve az adható előleget - csak abban az esetben folyósítható támogatás, amennyiben olyan Szakmai és Pénzügyi beszámolót nyújt be, amely alapján megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott feladat, cél teljes egészében szerződésszerűen teljesült (projekt fizikai megvalósítása). A támogatási döntés kedvezményezettje köteles a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az eredeti dokumentumokat rendelkezésre bocsátani a támogatással megvalósított cél teljes költségvetésére vonatkozóan. Ellenőrzésre a támogatás folyósítása előtt (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során (folyamatba épített ellenőrzés), és a támogatás lezárását követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. A Pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokat a formai és tartalmi feltételek meglétének ellenőrzését követően a pályázati Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) részére döntési javaslat megtétele céljából a Közreműködő Szervezet készíti elő. A pályázatokról, illetve a támogatás összegéről a pályázati Bíráló Bizottság javaslata alapján, az infokommunikációért felelős kormánybiztos vagy az általa írásban felhatalmazott személy dönt. A döntés nem minősül közigazgatási határozatnak, ellene jogorvoslatnak helye nincs. A Közreműködő Szervezet a beérkezett pályázatokat a pályázat benyújtásától számított 60 napon belül köteles a Bizottság részére döntésre előkészíteni. A Bizottság a pályázatokkal kapcsolatos szakmai álláspontját és döntési javaslatát a pályázat beadási határidejétől számított 90 napon belül a Pályázati útmutatóban megjelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki. Az elbírálás eredményéről a Pályázókat a Közreműködő Szervezet a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban értesíti. 6. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ TARTALMA, A PROJEKT ZÁRÁSA Szakmai beszámoló tartalma, a projekt zárása A Szakmai beszámoló elszámoló lapját a honlapon, található online adatlapon kell kitölteni. Az elszámolási lap a honlapról július 1-jétől tölthető le. Az elszámolásban a Pályázónak meg kell adnia az elszámolási adatlapon szereplő valamennyi adatot, valamint az adatokon túl, részletes Szakmai és Pénzügyi beszámolót kell készítenie. A részletes Szakmai és Pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell: - a projekt megvalósításának részletes leírását, - a végrehajtott projekt költségeit, - az elért eredmények, megszerzett tapasztalatok felsorolását, értékelését, - a projekt megvalósításának statisztikai elemzését (ahol ez releváns), - a projekt jövőbeni folytatásának lehetőségeit. A projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a Kedvezményezett valamennyi, a nevére kiállított, elszámolható költségszámlát pénzügyileg teljesítette, továbbá a projekt eredményeként létrejött vagyontárgyakon tulajdonjogot szerzett. 11

12 A Pályázó a projekt fizikai megvalósításáról Szakmai és Pénzügyi beszámolót nyújt be, melyben a teljes projekt megvalósítási időszakot lefedően bemutatja a támogatott projekt megvalósításának menetét, az elért eredményeket, illetve a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Kedvezményezett Szakmai és Pénzügyi beszámolója elfogadásra és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatás átutalásra került. Elszámolható költségek köre Elszámolhatóak a pályázatban szereplő projekt megvalósításával közvetlenül összefüggő, a támogatható tevékenységek körébe besorolható alábbi költségek: Elszámolható költségek köre I. Személyi jellegű ráfordítások: Kizárólag a projekt megvalósítására alkalmazott / megbízott személy alapbére / megbízási díja és ezek járulékai belső számla alapján számolhatók el. Az elszámolt munkatárssal kötött munka- vagy megbízási szerződésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy őt kizárólag vagy részben a projekt megvalósítása céljából alkalmazzák. II. Immateriális javak és forgóeszközök: mint pl. a projekthez szükséges szoftverek beszerzése, szükséges dologi kiadások (például: fénymásoló papír, CD, DVD, flip chart, oktatáshoz, képzéshez szükséges tananyag nyomtatásával, fénymásolásával kapcsolatos, számlával igazolt költségei) stb. III. Igénybe vett szolgáltatások, úgy mint pl. alkalmazott szoftverek adaptálásának költségei; weblapkészítés, fejlesztés, fenntartás költségei; szoftverfejlesztés költségei; szakértői, kutatási díjak; tananyagfejlesztési díjak, egyéb szolgáltatások díjai, stb. számlával igazolt költségei IV. Egyéb költségek: úgy mint pl. marketing költségek, postaköltségek, kommunikációs költségek, terembérlet, projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségek stb. számlával igazolt költségei Elszámolható költség a nyert összeg %-ában Maximum 25 % Maximum 25% V. Vissza nem igényelhető ÁFA: Kizárólag vissza nem igényelhető ÁFA számolható el költségként El nem számolható költségek köre El nem számolható költségek: Mindazon költségek, melyek 1. nem szerepelnek az elszámolható költségek között, 2. valamint a projekt megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódnak: a nyertes Pályázó szervezet általános működési költségei, 3. tárgyi eszköz vásárlására fordított összeg, 4. melyek teljesítése január 1. előtti, vagy szeptember 30. utáni. 12

13 Az elszámolható számviteli bizonylatok alaki követelményei Számlák: 1) A számlán vevőként minden esetben a Pályázó / Kedvezményezett neve szerepeljen. 2) A teljesítés számlában szereplő ideje 8 nem lehet korábbi, mint: január 1. és nem lehet későbbi, mint: szeptember 30. 3) A beszámolóban benyújtott számlamásolaton piros felirat jelezze: Jelen számla az eredetivel mindenben megegyező másolat; a MENET kódjelű pályázat keretében lett elszámolva és azt a Pályázó eredeti aláírással és pecséttel köteles ellátni. 4) Valamennyi számlához csatolni kell a számlán szereplő tevékenység elvégzését igazoló teljesítésigazolást; 5) Az átutalásos számlához csatolni kell a számla kifizetését igazoló dokumentumot, azaz a bankszámlakivonatot is. Készpénzben történő kifizetés esetén a kifizetési pénztárbizonylat csatolandó. Egyéb számviteli bizonylatok: 1) Az I. pontban foglalt személyi ráfordításokhoz kapcsolódó munkabér elszámolásához, a fizetendő adókat és járulékokat is tartalmazó belső számlát kell kiállítani. 2) Munkabérfizetésről szóló belső számla esetén munka-, vagy megbízási szerződést, munkaköri leírást, járulékok kifizetését igazoló banki kivonatot is csatolni kell. Elszámoláshoz csatolandó mellékletek A Szakmai és Pénzügyi beszámolóhoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 1) A létrehozott vagy üzemeltetett honlap nyitólapjának nyomtatott változata és URL címe, 2) Nyilatkozat köztartozás-mentességről, 3) Áfa nyilatkozat, 4) Az elszámolt számlákhoz tartozó szerződések, Pályázó által hitelesített másolata. 7. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt értékelőlap Adminisztratív feltételek Kritérium megnevezése A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázat megfelel a Pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek (lásd. 8. pont). A pályázat a Pályázati útmutatóban előírtaknak megfelelően a Pályázati adatlap minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A megfelelő nyilatkozatok, Amennyiben nem felel meg a Pályázó az adott kritériumnak Elutasítás Elutasítás Hiánypótlás 8 Ez nem azonos a fizetési határidővel, hanem a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás időpontját és ily módon a teljesítés időpontját jelenti. 13

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jóváhagyom: Dr. Fazekas Sándor A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2011. december 5. 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 4 1.1. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK, MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE... 4 1.2. PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Sport pályázat Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Sport pályázat A pályázat kódja: HM TKHKF SPORT-2015 A pályázat tárgya: sport pályázat A Honvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében tárgyában

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben