PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett MENET című pályázathoz Az infokommunikációs szolgáltatások bővítése, fejlesztése és népszerűsítése a nonprofit szervezetek projektjeinek támogatásával Pályázat jele / Kódszáma: MENET december 29. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Háttér... 3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 4 Támogatott pályázatok várható száma A PÁLYÁZÓK KÖRE... 4 Pályázók köre... 4 Kizáró okok... 5 Projekt területi megvalósíthatósága... 6 Beszámolási kötelezettség... 6 Egyéb kötelezettségvállalás PROJEKT-TARTALOM... 6 Támogatható tevékenységek köre... 6 Nem támogatható tevékenységek köre PÉNZÜGYI FELTÉTELEK... 7 Támogatás formája... 7 Támogatás mértéke... 7 Támogatás összege... 7 Önrész... 7 Biztosítékok köre... 8 A támogatás igénylése (előleg) és folyósítása... 8 Regisztrációs díj A pályázat tartalma és mellékletei... 9 A pályázat tartalma... 9 A pályázathoz csatolandó dokumentumok Pályázat hiánypótlása A nyertes Pályázó kötelezettségei A Pályázat elbírálása A szakmai és pénzügyi beszámoló tartalma, a PROJEKT ZÁRÁSA Szakmai beszámoló tartalma, a projekt zárása Elszámolható költségek köre El nem számolható költségek köre Az elszámolható számviteli bizonylatok alaki követelményei Elszámoláshoz csatolandó mellékletek KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt értékelőlap Értékelési szempontok ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje A Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásának módja, helye, határideje Kapcsolattartás, információkérés A Pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK FOGALOMJEGYZÉK

3 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Háttér A Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap a Pályázati útmutató elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges összes feltételt tartalmazza. A Pályázati útmutatóban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV.24.) MeHVM rendelet ( Rendelet ), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ( Ámr. ), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, valamint a jelen a Pályázati útmutató 9. pontjában felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen pályázati eljárás keretében a nyertes Pályázóknak nyújtott Támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK Bizottsági Határozata alapján. Döntéshozó az infokommunikácóért felelős kormánybiztos, vagy az általa írásban felhatalmazott személy. Alapvető cél A Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MeH) által kezdeményezett MENET program egy összehangolt támogatási rendszer része az információs társadalom és digitális kultúra fejlesztéséért, az internet- használat és -ismeret bővüléséért. A MENET program célja, a nonprofit szervezetek, országos, nagy volumenű projektjeinek pályázati úton történő támogatásával, o o o o o o o o o a nonprofit szektor és az állami törekvések összehangolása, a társadalom digitálisan felkészületlen csoportjainak felzárkóztatása, a számítógép- és internet használatot gátló motivációs és képzettségbeli hiányok leküzdése, az infokommunikációs eszközök használatához szükséges szakmai háttér megteremtése, a digitális kultúra, és digitális gazdaság fejlesztésében elért eddigi eredmények elterjedésének és ismertségének növelése, a kidolgozott és alkalmazott oktatási programok fejlesztése, a célcsoport igényeinek mind pontosabb felmérése, megismerése révén, a jelenlegi és jövőbeni e-közszolgáltatások a társadalom minden rétegére való kiterjesztése, az e-közszolgáltatások ismeretéhez, és használatához szükséges oktatási projektek megvalósítása, a digitális gazdaság fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges szabályozási, minősítési háttér alakítása,

4 o a stratégiai kutatások támogatása, kapcsolódva a MeH egyéb e-közszolgáltatási programjaihoz is. A program olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a fenti célokkal összhangban az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és szolgáltatások használatának elterjesztése érdekében hozzájárulnak az internet- használat iránti érdeklődés felkeltéséhez, a nyitottság növeléséhez, az e-ügyintézés, és e-közszolgáltatások előnyeinek tudatosításához, a felhasználói ismeretek megszerzéséhez, társadalmi, gazdasági fogadókészség növeléséhez, és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez. A nyertes Pályázóval, mint Kedvezményezettel a Közreműködő Szervezet a nyertes projekt ( Projekt ) megvalósítására Támogatási Szerződést köt. A MeH, mint támogatást nyújtó és pályázatot kiíró a pályázati eljárás teljes körű lebonyolításával beleértve a pályázatok befogadását és a támogatás folyósítását is Közreműködő Szervezetként az NT Nemzetközi Technológiai Kht-t (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.) bízta meg ( Közreműködő Szervezet ). Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló összeg összesen 280 millió forint a évi támogatási keret terhére. Támogatott pályázatok várható száma A rendelkezésre álló források alapján a meghatározott kritériumoknak megfelelő nyertes pályázatok várható száma 80 db. 2. A PÁLYÁZÓK KÖRE Pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű, nyilvántartásba vett, január 1. napja előtt a cégjegyzékbe bejegyzett, a Pályázati Útmutató 2.2 pontban felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem álló: 1) egyesület 1, 2) alapítvány 2, 3) közhasznú társaság 3 ; 4) nonprofit gazdasági társaság 4 ; 1 Lásd a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ( Ptk. ) ait, az egyesületekről szóló évi II. törvény ( Etv. ) 4. (1) bekezdését, 3. (1) bekezdését. 2 Lásd a Ptk. 74/A-74/F. -ait. 3 Lásd a Ptk ait, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) át. 4 Lásd Gt. 4. -t. (mivel nonprofit gazdasági társaság alapítására csak július 1-jét követően van lehetőség, viszont a Gt (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a közhasznú társaság július 1-jét követő 2 éven belül társasági szerződése 4

5 5) társadalmi szervezet, vagy társadalmi szervezetek szövetsége 5, kivéve a biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy 6) egyházi jogi személyek 6, beleértve egyházak szövetségeit is. A továbbiakban együttesen: Pályázók. Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére: amely a 2.1 pontban foglalt kritériumoknak nem felel meg (nonprofit gazdasági társaság esetén a jogelődnek kell a 2.1 pontban feltüntetett időpont előtti tevékenység kezdésre vonatkozó kritériumnak megfelelni!); amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a Magyar Köztársaság államháztartásának alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, a Strukturális Alapokból, illetőleg a Rendelettel szabályozott célelőirányzatból juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget, kivéve a vis maior esetét; amelynek a magyar hatóságok felé 60 napot meghaladó lejárt esedékességű és meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha annak megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott; amellyel szemben a magyar hatóságok a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogerősen munkaügyi vagy munkabiztonsági bírságot szabtak ki; amely olyan tevékenységhez kéri a támogatást, amelyhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik, illetve az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben (Eht) előírt bejelentési kötelezettségének (amennyiben releváns) nem tett eleget; amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely az Ámr (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; amely az Ámr. 83. (2) bekezdésében, illetve a Rendelet 8. (2) bekezdésében foglalt írásbeli nyilatkozatot nem teszi meg; azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában meghatározott általános és különös feltételeinek, illetve ezen feltételek fennállását nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja; amely a évi CLXXXI. tv. 6. (1) bekezdés hatálya alá tartozik (összeférhetetlenség), ill. amely szintén e törvény 8. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek (érintettség bejelentése) a törvényben foglaltaknak megfelelően nem tett eleget. módosításával nonprofit kft-ként működhessen tovább, vagy más nonprofit gazdasági társasággá alakulhasson át, ezért a pályázaton azok a nonprofit gazdasági társaságok indulhatnak, melyek jogelődje tevékenységét a fenti időpont előtt már megkezdte. 5 Lásd az Etv ait, a Ptk ait és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény ( Ksztv. ) 2. (1) bekezdés a) pontját. 6 A lelkiismeret és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény aiban meghatározott jogi személyek. 5

6 Projekt területi megvalósíthatósága Jelen Pályázati kiírás keretében a Magyarország területén megvalósuló, valamint a határon túli, magyar lakta településeken létrejövő projektek is támogathatók. Beszámolási kötelezettség A Pályázó, mint kötelezettségvállaló vállalja, hogy a MENET Program keretében a MeH támogatásával megvalósuló projektjével kapcsolatban eleget tesz a vele a Közreműködő Szervezet által megkötendő Támogatási Szerződésben és jelen Pályázati útmutatóban előírt szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettségének. Egyéb kötelezettségvállalás A Pályázó vállalja, hogy a MENET Program keretében megvalósuló projektjével kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban feltünteti az alábbi szöveget: A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósult meg. A Pályázó vállalja továbbá, hogy amennyiben projektje a MENET Program keretében támogatásban részesül, akkor a megvalósítást követően amennyiben a MeH, illetve a Közreműködő Szervezet erre külön felkéri részt vesz a Program népszerűsítése érdekében szervezett konferencián, ahol bemutatja projektjét és annak eredményét. Közhasznú társaság Pályázó a Gt (3) bekezdésében foglaltak alapján kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy pályázati nyertessége esetén, legkésőbb június 30. napjáig társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködését határozza el, vagy más nonprofit gazdasági társasággá alakul át és ugyanezen határidőig kéri annak cégbírósági nyilvántartásba vételét, valamint ennek megtörténtét az illetékes cégbíróság végzésével legkésőbb július hó 15. napjáig a Közreműködő Szervezetnél igazolja. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Közreműködő Szervezet eláll a Támogatási Szerződéstől. Ez esetben a folyósított támogatási előleget a Kedvezményezett az Ámr. 88. (4) bekezdése szerinti kamattal növelten tartozik a Közreműködő Szervezet részére az elállás közlésétől számított 5 banki napon belül visszafizetni, és a megítélt támogatás annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. 3. PROJEKT-TARTALOM Támogatható tevékenységek köre A Pályázók olyan innovatív és mintaértékű projektjei kerülnek támogatásra, amelyek az állampolgárok és a vállalkozások igényei köré szerveződnek annak érdekében, hogy megvalósuljon egy hatékonyan működő e-közszolgálati, állami szolgáltató modell. A programokban az új kihívásoknak megfelelően nagy hangsúlyt kap a személyre szabott, specifikus igényekre épülő megközelítés kialakítása is, mely egyszerre támogatja az e- közszolgáltatás hatékonyságát és az ügyfelek elégedettségének növelését. Ugyanakkor iránymutatást nyújt, hogy az e-közszolgáltatási rendszerek még hatékonyabban és átláthatóbban működjenek, illetve a felhasználói igényekre való reagálás célirányos legyen. Ennek megfelelően, azok a projektek támogathatók, amelyek: a) az e-közszolgáltatással összefüggő, azok használatát közvetve vagy közvetlenül generáló digitális tartalombővítést, hálózatépítést, integrált online rendszerek kialakítását, tudásportálok létrehozását tűzték ki célul, 6

7 b) országos szintű, ügyfélorientált szolgáltatások elektronizáltságának fejlesztésére, valamint személyre szabott, helyi, specifikus igényekre épülő megközelítés kialakítására adnak megoldásokat, c) az információs társadalmat értékelő szakmai anyagokat készítenek, a meglévő e- közszolgáltatások eredményességének szakmai és minőségi vizsgálatát végzik, nemzetközi tapasztalatokra épülő kutatások, általános-, vagy helyi, specifikus igények, szükségletek felmérése révén, d) az internet- és az e-közszolgáltatások használatának növelésében elért eredmények elterjedését szolgáló képzések, oktatási programok, fejlesztési modellek kialakításában és lebonyolításában vesznek részt, e) e-közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, társadalmi és gazdasági fogadókészség növeléséhez, az érdeklődés felkeltéséhez, a használat előnyeinek tudatosításához, a szolgáltatás alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, a felhasználói képzettség javulásához, és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez járulnak hozzá. Nem támogatható tevékenységek köre A támogatható tevékenységek (3.1) közé nem besorolható tevékenységek nem támogathatóak. 4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 90%-a lehet. Támogatás összege Az igényelhető támogatás minimum összege 3 millió forint, maximum összege 30 millió forint benyújtott projektenként. Egy Pályázó egy projektet nyújthat be. A szakmailag kiemelkedő színvonalú pályázatok támogathatósága érdekében, a pályázatban igényelt támogatás összege, a Bíráló Bizottság javaslata alapján csökkenthető. Önrész Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a Pályázónak kell biztosítania. Jelen pályázatban a Pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének minimum 10%-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. 7 7 Lásd Ámr pont. 7

8 Biztosítékok köre A támogatás kedvezményezettje a Támogatási Szerződés megkötéséhez köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és március 31. napjáig a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI.24.) MNB rendelet mellékletének 5. sz. mintája szerinti felhatalmazó levél útján valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni az NT Nemzetközi Technológiai Kht-t, mint Közreműködő Szervezetet, azzal, hogy a fenti határidőt megelőzően a felhatalmazás csak a jogosult Közreműködő Szervezet írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. A támogatás igénylése (előleg) és folyósítása Támogatási előleg: Jelen Pályázati kiírás keretében minden Kedvezményezett jogosult legfeljebb a támogatási összeg 25%-ának erejéig az Ámr. 91. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előleget igényelni, amellyel a projekt végelszámolásával, a Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásával egyidejűleg kell elszámolni. Az előleg igénylésére a pályázat benyújtásakor, egyszer van lehetőség a pályázat mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Elszámolás: A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatási összeg utalásáig a Kedvezményezett az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel: a) nincs lejárt esedékességű adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása, illetve adók módjára behajtandó egyéb köztartozása, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, b) nem áll fenn támogatáshalmozódás, c) nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt és maga sem kezdeményezte bármely ilyen eljárás elindítását, illetve nincs tudomása arról, hogy ellene ilyen eljárások megindítása iránt kérelmet terjesztettek volna elő, d) megfelel az Ámr. 87. (1) bekezdésében előírt feltételeknek, e) a Szakmai és Pénzügyi beszámolót határidőre benyújtotta, az esetleges hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, az elszámolása elfogadásra került, f) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, g) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában meghatározott követelményeinek. Amennyiben a Közreműködő Szervezet és/vagy a Magyar Államkincstár vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezettnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van a Támogatás nem folyósítható a köztartozás megfizetéséig, valamint akkor sem, ha a Kedvezményezett felszámolási, csőd-, végelszámolási-, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alá kerül. A támogatás igénybevétele utólag, egyszeri elszámolással történik a Szakmai és Pénzügyi beszámoló elfogadását követően. 8

9 A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik. Forinttól eltérő pénznemben kiállított szállítói számla esetén a forintra történő átváltás alapja a kiegyenlítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyam. A Közreműködő Szervezet a teljesítést igazoló Szakmai és Pénzügyi beszámolók elfogadását követően a megítélt támogatás összegének, az előleg után fennmaradó részét a Kedvezményezetteknek a Támogatási Szerződésben megjelölt bankszámlájára átutalja. Regisztrációs díj A pályázat benyújtásakor egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni. A regisztrációs díj mértéke bruttó Ft (azaz tízezer forint), mely összeg 20 % áfát tartalmaz. A regisztrációs díjat az NT Nemzetközi Technológiai Kht. számlaszámára: K&H Bank, , a MENET-2008 regisztrációs díja megjegyzéssel kérjük átutalni. A regisztrációs díj befizetéséről szóló nyilatkozatot ( Pályázati adatlap 6. számú melléklet) a es faxszámra kérjük elfaxolni az alábbi adatok megadásával: pályázó neve, székhelye, adószáma, levelezési címe. Közreműködő Szervezet a regisztráció visszaigazolásaként a megadott adatok alapján 10 napon belül számlát állít ki, melyet postai úton juttat el Pályázó részére. A regisztráció visszaigazolását Pályázónak a pályázathoz csatolnia kell. A regisztrációs díj megfizetésekor kérjük figyelembe venni, hogy annak visszaigazolása 10 napot vesz igénybe és a Pályázat benyújtását ennek megfelelően kell ütemezni! A regisztrációs díj a Pályázó számára nem kerül visszafizetésre. 5. A PÁLYÁZAT TARTALMA ÉS MELLÉKLETEI A pályázat tartalma A pályázatot a honlapon található online adatlapon kell kitölteni. Az adatlap a honlapról január 15-től tölthető le. A Pályázónak hiánytalanul ki kell töltenie a Pályázati adatlapot, meg kell adnia a Pályázati adatlapon kért valamennyi adatot. A megadott adatokon túl, részletes projekttervet kell készítenie, melynek tartalmaznia kell: - a pályázatban szereplő program, projekt célja, megnevezése, a megvalósítás helye, - a pályázatban szereplő projekt, megvalósítási terv részletes leírása, ismertetése, - a projekt megvalósításának ütemterve, - a projekt hatékonyságának, eredményességének várható mértéke, - az eddigi tapasztalatok, előtanulmányok, hasonló projektek vizsgálati eredményei (ha van ilyen) a pályázatban szereplő projekt tekintetében, - az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségtervezetet, valamint a projekt részletes költségvetés- tervezetét, a projekt egyes részfolyamataira lebontva, olyan módon, hogy a források tekintetében részletezze a saját forrás, az adott pályázati támogatás, egyéb állami támogatás, egyéb támogatás forrásösszetevőit, - a kiadásból visszaigényelhető általános forgalmi adó összege, - a megvalósításhoz igényelt támogatás összege, - a Pályázónak az Ámr. 83. (2) bekezdésében meghatározott körülményekre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, amelyek az Ámr. 83 (3) szerint a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 9

10 - a Pályázónak írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a évi CLXXXI. Törvény 6. -ban foglalt korlátozás alá nem esik. A pályázathoz csatolandó dokumentumok A Pályázati adatlaphoz és projekttervhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 1) Jogi státusz igazolására, 30 napnál nem régebbi működést igazoló dokumentum (pl. gazdasági társaság esetében cégkivonat, alapítványok esetében működési bizonyítvány, egyházak esetében az egyház székhelye szerint illetékes megyei, illetve Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételről szóló határozata) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat, 2) A Pályázó hivatalos képviselőjének, 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített, cégszerű, hivatalos aláírást igazoló dokumentuma, névaláírási címpéldánya, vagy annak a Pályázó által hitelesített másolata, 3) Az előlegről szóló nyilatkozat, 4) A pályázati adatlapról szóló nyilatkozat, 5) Az OTMR adatlap 2 példányban, 6) Az Ámr. 83 (2) bekezdése, valamint a Rendelet 8. (2) bekezdése szerinti pályázói nyilatkozat, 7) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi, kizártsági nyilatkozat, 8) Regisztrációs díj befizetésének Közreműködő Szervezet általi visszaigazolása 9) Az önrész (saját forrás) meglétéről szóló nyilatkozat 10) Jogerős hatósági engedélyek, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata (amennyiben olyan tevékenységet végez, vagy a projekt keretében olyan tevékenységet kíván végezni, amely hatósági engedélyhez kötött, akkor az engedély megléte kötelező, mely feltétele a támogatás folyósításának). Pályázat hiánypótlása A benyújtott pályázatok hiánypótlására egy ízben, a hiánypótlásra felszólító ajánlotttértivevényes levélben, telefaxon, vagy ben kiküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételének levélben történő kiküldése esetén a visszaérkezett tértivevényen átvételként megjelölt időpontban, ha a címzett a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján, míg ha az a Közreműködő Szervezethez nem kereste jelzéssel érkezett vissza, úgy a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon történő kiküldés esetén a hiánypótlásra felszólító értesítés kézhezvételének a telefax activity report -ban (visszaigazolásban) vagy esetén az automatikusan generált válaszüzenetben, illetve a címzett számítógépén történő megjelenítés időpontjaként a visszaérkezett visszaigazolásban feltüntetett időpont minősül. A hiánypótlás teljesítésére a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt formában kerülhet sor. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a Pályázó kizárását vonja maga után. A határidő akkor minősül teljesítettnek, ha a hiánypótlást tartalmazó küldeményt a határidő utolsó napján 24 óráig postára adták (illetve telefaxon vagy en elküldték) a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt formában és címre. 10

11 A nyertes Pályázó kötelezettségei A Pályázó részére ide nem értve az adható előleget - csak abban az esetben folyósítható támogatás, amennyiben olyan Szakmai és Pénzügyi beszámolót nyújt be, amely alapján megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott feladat, cél teljes egészében szerződésszerűen teljesült (projekt fizikai megvalósítása). A támogatási döntés kedvezményezettje köteles a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az eredeti dokumentumokat rendelkezésre bocsátani a támogatással megvalósított cél teljes költségvetésére vonatkozóan. Ellenőrzésre a támogatás folyósítása előtt (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során (folyamatba épített ellenőrzés), és a támogatás lezárását követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. A Pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokat a formai és tartalmi feltételek meglétének ellenőrzését követően a pályázati Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) részére döntési javaslat megtétele céljából a Közreműködő Szervezet készíti elő. A pályázatokról, illetve a támogatás összegéről a pályázati Bíráló Bizottság javaslata alapján, az infokommunikációért felelős kormánybiztos vagy az általa írásban felhatalmazott személy dönt. A döntés nem minősül közigazgatási határozatnak, ellene jogorvoslatnak helye nincs. A Közreműködő Szervezet a beérkezett pályázatokat a pályázat benyújtásától számított 60 napon belül köteles a Bizottság részére döntésre előkészíteni. A Bizottság a pályázatokkal kapcsolatos szakmai álláspontját és döntési javaslatát a pályázat beadási határidejétől számított 90 napon belül a Pályázati útmutatóban megjelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki. Az elbírálás eredményéről a Pályázókat a Közreműködő Szervezet a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban értesíti. 6. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ TARTALMA, A PROJEKT ZÁRÁSA Szakmai beszámoló tartalma, a projekt zárása A Szakmai beszámoló elszámoló lapját a honlapon, található online adatlapon kell kitölteni. Az elszámolási lap a honlapról július 1-jétől tölthető le. Az elszámolásban a Pályázónak meg kell adnia az elszámolási adatlapon szereplő valamennyi adatot, valamint az adatokon túl, részletes Szakmai és Pénzügyi beszámolót kell készítenie. A részletes Szakmai és Pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell: - a projekt megvalósításának részletes leírását, - a végrehajtott projekt költségeit, - az elért eredmények, megszerzett tapasztalatok felsorolását, értékelését, - a projekt megvalósításának statisztikai elemzését (ahol ez releváns), - a projekt jövőbeni folytatásának lehetőségeit. A projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a Kedvezményezett valamennyi, a nevére kiállított, elszámolható költségszámlát pénzügyileg teljesítette, továbbá a projekt eredményeként létrejött vagyontárgyakon tulajdonjogot szerzett. 11

12 A Pályázó a projekt fizikai megvalósításáról Szakmai és Pénzügyi beszámolót nyújt be, melyben a teljes projekt megvalósítási időszakot lefedően bemutatja a támogatott projekt megvalósításának menetét, az elért eredményeket, illetve a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Kedvezményezett Szakmai és Pénzügyi beszámolója elfogadásra és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatás átutalásra került. Elszámolható költségek köre Elszámolhatóak a pályázatban szereplő projekt megvalósításával közvetlenül összefüggő, a támogatható tevékenységek körébe besorolható alábbi költségek: Elszámolható költségek köre I. Személyi jellegű ráfordítások: Kizárólag a projekt megvalósítására alkalmazott / megbízott személy alapbére / megbízási díja és ezek járulékai belső számla alapján számolhatók el. Az elszámolt munkatárssal kötött munka- vagy megbízási szerződésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy őt kizárólag vagy részben a projekt megvalósítása céljából alkalmazzák. II. Immateriális javak és forgóeszközök: mint pl. a projekthez szükséges szoftverek beszerzése, szükséges dologi kiadások (például: fénymásoló papír, CD, DVD, flip chart, oktatáshoz, képzéshez szükséges tananyag nyomtatásával, fénymásolásával kapcsolatos, számlával igazolt költségei) stb. III. Igénybe vett szolgáltatások, úgy mint pl. alkalmazott szoftverek adaptálásának költségei; weblapkészítés, fejlesztés, fenntartás költségei; szoftverfejlesztés költségei; szakértői, kutatási díjak; tananyagfejlesztési díjak, egyéb szolgáltatások díjai, stb. számlával igazolt költségei IV. Egyéb költségek: úgy mint pl. marketing költségek, postaköltségek, kommunikációs költségek, terembérlet, projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségek stb. számlával igazolt költségei Elszámolható költség a nyert összeg %-ában Maximum 25 % Maximum 25% V. Vissza nem igényelhető ÁFA: Kizárólag vissza nem igényelhető ÁFA számolható el költségként El nem számolható költségek köre El nem számolható költségek: Mindazon költségek, melyek 1. nem szerepelnek az elszámolható költségek között, 2. valamint a projekt megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódnak: a nyertes Pályázó szervezet általános működési költségei, 3. tárgyi eszköz vásárlására fordított összeg, 4. melyek teljesítése január 1. előtti, vagy szeptember 30. utáni. 12

13 Az elszámolható számviteli bizonylatok alaki követelményei Számlák: 1) A számlán vevőként minden esetben a Pályázó / Kedvezményezett neve szerepeljen. 2) A teljesítés számlában szereplő ideje 8 nem lehet korábbi, mint: január 1. és nem lehet későbbi, mint: szeptember 30. 3) A beszámolóban benyújtott számlamásolaton piros felirat jelezze: Jelen számla az eredetivel mindenben megegyező másolat; a MENET kódjelű pályázat keretében lett elszámolva és azt a Pályázó eredeti aláírással és pecséttel köteles ellátni. 4) Valamennyi számlához csatolni kell a számlán szereplő tevékenység elvégzését igazoló teljesítésigazolást; 5) Az átutalásos számlához csatolni kell a számla kifizetését igazoló dokumentumot, azaz a bankszámlakivonatot is. Készpénzben történő kifizetés esetén a kifizetési pénztárbizonylat csatolandó. Egyéb számviteli bizonylatok: 1) Az I. pontban foglalt személyi ráfordításokhoz kapcsolódó munkabér elszámolásához, a fizetendő adókat és járulékokat is tartalmazó belső számlát kell kiállítani. 2) Munkabérfizetésről szóló belső számla esetén munka-, vagy megbízási szerződést, munkaköri leírást, járulékok kifizetését igazoló banki kivonatot is csatolni kell. Elszámoláshoz csatolandó mellékletek A Szakmai és Pénzügyi beszámolóhoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 1) A létrehozott vagy üzemeltetett honlap nyitólapjának nyomtatott változata és URL címe, 2) Nyilatkozat köztartozás-mentességről, 3) Áfa nyilatkozat, 4) Az elszámolt számlákhoz tartozó szerződések, Pályázó által hitelesített másolata. 7. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt értékelőlap Adminisztratív feltételek Kritérium megnevezése A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázat megfelel a Pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek (lásd. 8. pont). A pályázat a Pályázati útmutatóban előírtaknak megfelelően a Pályázati adatlap minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A megfelelő nyilatkozatok, Amennyiben nem felel meg a Pályázó az adott kritériumnak Elutasítás Elutasítás Hiánypótlás 8 Ez nem azonos a fizetési határidővel, hanem a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás időpontját és ily módon a teljesítés időpontját jelenti. 13

14 aláírásra kerültek. A Pályázó a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételeket betartotta. Előírt dokumentumok csatolása a pályázat anyagához. Elutasítás Hiánypótlás Jogosultsági feltételek Kritérium megnevezése A pályázat tartalma a Pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. A Pályázóra a Pályázati útmutatóban, különösen a 2.2 pontban található kizáró okok egyike sem áll fenn. Pénzügyi kritériumok Kritérium megnevezése A regisztrációs díj befizetése megtörtént a pályázat benyújtását megelőzően A regisztrációs díj befizetését visszaigazoló Közreműködő Szervezet által küldött - okiratot csatolta. A Pályázó igazolt 9 módon rendelkezzen minimum 10% önrésszel (saját forrással). Amennyiben nem felel meg a Pályázó az adott kritériumnak Elutasítás Elutasítás Amennyiben nem felel meg a Pályázó az adott kritériumnak Elutasítás Hiánypótlás Hiánypótlás Értékelési szempontok Szempont Adat forrása Pontszám Értékelési szempontok, megjegyzések 1. A projektjavaslat kidolgozottsága, megalapozottsága Projekt leírása 10 A projekt belső logikája, kidolgozottsága értékelendő. 2. A program célkitűzéseinek való megfelelés, a Pályázati útmutatóban megjelölt tevékenységhez való illeszkedés Projekt leírása 13 A Pályázati útmutatóban megjelölt, tevékenységhez való illeszkedés alátámasztása szükséges. 3. A projekt komplexitása Projekt leírása 12 A Pályázatban szereplő tevékenységek egyszerre szolgálják az érdeklődés felkeltését (4), internetes tartalomfejlesztést(4),készségfejles ztést(4). Indoklás szükséges. 9 Számlavezető vagy hitelintézet által igazoltan. 14

15 A projekt keretében elérni kívánt felhasználói célcsoportok A projekt eredményeinek fenntarthatósága (támogatás nélküli folytatásának lehetősége) Illeszkedés más programokhoz (helyi, regionális, országos, uniós) A projekt költségvetésének megalapozottsága Pályázati adatlap 10 Projekt leírása 10 Projekt leírása 15 Pályázati adatlap, projekt költségvetés 8. Működés időtartama Pályázati adatlap Referenciák (hasonló projektek felsorolása) Projekt dokumentáció Összes elérhető pontszám: Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek minél nagyobb számú felhasználói célcsoport elérését eredményezik: Állampolgár(2), nonprofit szervezet(2), gazdasági szervezet(2), közigazgatási szervezet(2), államigazgatási szerv(2) Egyszerre több célcsoport is megadható. A választ indokolni kell. Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek folytatását a Pályázó vállalja a támogatás kifutása után is. Támogatás nélküli folytatás esetén 10 pont adható, támogatás felhasználása esetén, a saját forrás arányában kapnak pontot a projektek. Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek további helyi, regionális, országos vagy uniós projektekhez kapcsolódnak. (Helyi vagy regionális: 5 pont, országos: 5 pont, uniós. 5 pont) Több illeszkedési pont is megadható, amit indokolni kell. Minél részletesebben kidolgozott és alátámasztott, annál jobb. Maximum pont csak részletes és megalapozott költségvetésnél adható. Alapítástól eltelt időszak. Kizáró ok, ha jan. 1. után alakult, évtől visszafelé minden év 2 pont. Pályázattal kapcsolatos, a kiírással összefüggő, igazolt referenciák száma Minden referencia 2 pontot ér. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését. A jelen Pályázati felhívásban foglalt követelményeknek megfelelő, a kizáró okok alatt nem álló, az esetleges hiánypótlási kötelezettségnek határidőben és maradéktalanul eleget tevő Pályázók pályázata kerül értékelésre. A pályázatok a kapott pontszámok alapján kerülnek sorrendbe állításra és a legnagyobb pontszámtól a legkisebb pontszám felé haladva, a keret kimerüléséig kerülnek támogatásra. Azonos pontszámmal rendelkező pályázatok esetén a döntési kritérium a benyújtás sorrendjében kapott regisztrációs szám nagysága, miszerint az alacsonyabb regisztrációs számú pályázat előnyt élvez a magasabb regisztrációs számú pályázathoz képest. Egy Pályázó csak egy Projekt megvalósítására pályázhat, és egy pályázatot nyújthat be. 15

16 8. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Pályázati adatlap benyújtásának lépései: a) A Pályázati adatlapot a honlapról kell letölteni és ott megadott kitöltő programmal, hiánytalanul kitölteni és online megküldeni. Az adatlapokat hiánytalanul, minden kérdésére választ adva kell benyújtani. b) Az online kitöltött adatlapot az online elküldés után 1 példányban ki kell nyomtatni, a jelölt helyeken cégszerűen aláírni, pecsételni, a többi oldalon szignálni. c) A szükséges mellékleteket a kinyomtatott, aláírt és pecséttel ellátott pályázathoz csatolni kell és azt összefűzve a Közreműködő Szervezet alábbi címére ajánlott, tértivevényes küldeményként kell megküldeni egy eredeti példányban: NT Nemzetközi Technológiai Kht. MENET Budapest, Pf Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel a pályázata jobb felső sarkában található pályázati azonosító számot. Felhívjuk a figyelmet, hogy A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igényeket nem áll módunkban figyelembe venni. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott adatlapban található eltérés esetén a kinyomtatott és aláírt, lepecsételt pályázatot vesszük figyelembe. A pályázat benyújtására január 15. napjától február 16. napjáig van lehetőség. (A postára adás dátuma legkésőbb február 16.). A határidő után postára adott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. A pályázat kizárólag a regisztrációs díj megfizetését és annak a Közreműködő Szervezet által a 4.6 pontban foglaltaknak megfelelően kiállított számlával történt visszaigazolását követően nyújtható be. A regisztrációs díj mértéke bruttó Ft, mely 20 % áfát tartalmaz. A regisztrációs díj megfizetésekor kérjük figyelembe venni, hogy annak visszaigazolása 10 napot vesz igénybe és a Pályázat benyújtását ennek megfelelően kell ütemezni! A Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásának módja, helye, határideje Az elszámolás magyar nyelven, kizárólag a Szakmai és Pénzügyi beszámoló elszámoló lapon nyújtható be. Az elszámoló lap benyújtásának lépései: 1) Az elszámoló lapot a honlapról kell letölteni és ott megadott kitöltő programmal, hiánytalanul kitölteni és online megküldeni. Az elszámoló lapot hiánytalanul, annak minden kérdésére választ adva kell benyújtani. 2) Az online kitöltött elszámoló lapot az online elküldés után 1 példányban ki kell nyomtatni, a jelölt helyeken cégszerűen aláírni, pecsételni, a többi oldalon szignálni. 16

17 3) A szükséges mellékleteket a kinyomtatott, aláírt és pecséttel ellátott elszámoláshoz csatolni kell és azt összefűzve a Közreműködő Szervezet alábbi címére ajánlott, tértivevényes küldeményként kell megküldeni: NT Nemzetközi Technológiai Kht. MENET Budapest, Pf Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel a Pályázati adatlap jobb felső sarkában található pályázati azonosító számot. Felhívjuk a figyelmet, hogy Az elszámolások személyes benyújtására nincs lehetőség. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott adatlapban található eltérés esetén a kinyomtatott, aláírt és bélyegzővel ellátott Szakmai és Pénzügyi beszámolót vesszük figyelembe. A Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtására szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig van lehetőség. A szeptember 30. után postára adott Szakmai és Pénzügyi beszámoló elfogadására nincs mód. Kapcsolattartás, információkérés A konkrét, pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Közreműködő Szervezet által üzemeltetett Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken: Telefon: Hétfőtől csütörtökig 09:00 16:00, pénteken 09:00 14:00 óra között hívható. Postacím: NT Nemzetközi Technológiai Kht Budapest, Pf Információt talál továbbá a és a honlapon is. A Pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók (MIELŐTT BENYÚJTJA PÁLYÁZATÁT, ELLENŐRIZZE, HOGY EZEN FELTÉTELEKNEK MEGFELEL E) A Pályázati adatlapot és mellékleteit magyar nyelven töltötte ki. A Pályázati adatlap minden kérdésére hiánytalanul válaszolt. A Pályázati adatlapot a honlapon található formátumban, az onnan letölthető kitöltő programmal töltötte ki és ONLINE elküldte. Az online kitöltés után az adatlapot kinyomtatta és a megjelölt helyeken a bírósági cégkivonatban, alapító okiratban lévő szabályozással megegyező módon (cégszerűen) aláírta, lepecsételte, valamint valamennyi oldalát szignálta. A kinyomtatott, aláírt, lepecsételt adatlaphoz és projekttervhez csatolta a szükséges mellékleteket (a nyilatkozatok az online kitöltést követően automatikusan nyomtathatóak): a. Működést igazoló dokumentum b. A Pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya c. Az előlegről szóló nyilatkozat d. A Pályázati adatlapról szóló nyilatkozat 17

18 e. Az OTMR adatlap (2 példányban) f. Az Ámr. 83 -a szerinti, köztartozás mentességről szóló nyilatkozat g. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi, kizártsági nyilatkozat h. Regisztrációs díj befizetésének Közreműködő Szervezet általi visszaigazolása i. Az önrész (saját forrás) meglétét igazoló dokumentum j. Jogerős hatósági engedélyek, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat Felhívjuk a figyelmet arra, hogy: A Pályázati adatlap kitöltésekor ügyelni kell az adatlap lapjain megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. A Pályázati adatlap formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot magyar nyelven, a megadott Pályázati adatlapon kell kitölteni. A Pályázati adatlapot és a mellékleteket oldalanként szignóval, a megjelölt helyeken pedig hivatalos aláírással (cégszerű aláírás és bélyegző lenyomat; bírósági bejegyző határozatban, létesítő okiratban lévő szabályozással megegyező módon) kell ellátni. A mellékleteket, a jelen útmutatóban megadott sorrendben kell csatolni. A pályázat minden információt tartalmazó oldalát oldalszámmal kell ellátni. A pályázatnak tartalmaznia kell oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket. A nyomtatott formátumú pályázat kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában adható be. A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az OTMR adatlap eredeti 2 példányát a pályázat többi mellékletével együtt le kell fűzni. A Pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy a Támogatási Szerződés megkötésével eleget tesz a rá vonatkozó projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvényben meghatározott, a pályázatot befogadó szervet terhelő adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségnek a Közreműködő Szervezet köteles eleget tenni. A támogatási döntés kedvezményezettje köteles a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az eredeti dokumentumokat rendelkezésre bocsátani a támogatással megvalósított cél teljes költségvetésére vonatkozóan. Ellenőrzésre a támogatás folyósítása előtt (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során (folyamatba épített ellenőrzés), és a támogatás lezárását követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. 9. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény évi XXXVIII. törvény az államháztartásról. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről. 18

19 A számvitelről szóló évi C. törvény évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Ámr.). 85/2004. (IV.29.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről. A Bizottság 2005/842/EK határozata az EK Szerződés 86. cikke második bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról. 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól (Rendelet). 10. FOGALOMJEGYZÉK Döntéshozó: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által kijelölt személy. Támogatást nyújtó szervezet: Miniszterelnöki Hivatal (MeH) Pályáztató, illetve Támogatást folyósító: NT Nemzetközi Technológiai Kht., mint Közreműködő Szervezet, a pályázatot befogadó intézmény ( Közreműködő Szervezet ). Pályázó: az a szervezet, amely a támogatást pályázati úton igényli. Pl. egyesület, alapítvány stb. Kedvezményezett: az a nyertes Pályázó, aki a Támogatási Szerződést kedvezményezettként jogi személyiség hiányában a kötelezettségvállaló szervezettel együttesen aláírja. Pl. egyesület, alapítvány stb. Kötelezettségvállaló intézmény: a támogatás felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy, amellyel a Közreműködő Szervezet szerződést köt. Pl. alapítvány. e-közszolgáltatás: az 1044/2005 (V.11) Kormányhatározat Függelékében meghatározott 27 db szolgáltatás, melyek használatát és megismerését a Kormány térítésmentesen nyújtja a lakosság részére. Ezek a következők: 1. Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe) 2. Adatközlés a statisztikai hivataloknak 3. Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról 4. Társasági adóbevallás, értesítés 5. Áfa-bevallás, -értesítés 6. Gépjárművezetői engedély ügyintézés, illetőleg vezetési jogosultság megszerzése 7. Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 8. Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 9. Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere) 10. Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, változásbejegyzése 11. Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés 12. Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés Járműigazgatás (új, használt és importált gépjárművek forgalomba helyezése, műszaki vizsgáztatása, járműigazgatási ügyek) 13. Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése 19

20 14. Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 15. Álláskeresés Interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban 16. Állásbejelentés Interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisába 17. Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások (munkáltatók bejelentési kötelezettségének elősegítése, munkavállalók számára betekintési lehetőség a róluk benyújtott információkba) 18. Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési lehetőségek elérése 1954-ig visszamenőleg 19. Környezetvédelemmel összefüggő engedélyek szerzése 20. Munkanélküli járadék igénylése 21. Tanulói ösztöndíj megpályázása 22. Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 23. Kötelező egészségbiztosítás ellátásai 24. Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás kórházi szolgáltatások elérhetőségéről, kórházi bejelentkezések) 25. Közbeszerzési eljárás (Formanyomtatványok, pályázati hirdetmény szövegének letöltése, valamint pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok és a tenderbontás eredményéről készült beszámoló, döntés megtekinthetősége.) 26. Rendőrségi online bejelentések, feljelentések 27. Építési engedély iránti kérelem e-ügyintézés: interneten történő, nem állami szerv által biztosított (nem közigazgatási) online szolgáltatás pl.: vásárlás webáruházban, jegyrendelés stb. Infokommunikációs eszköz: Az információ áramlásában, a kommunikáció létrehozásában hatékonyan részt vevő eszköz, pl: számítógépes, távközlési, vagy hírközlési rendszerhez kapcsolódó eszközök, úgy mint: asztali, vagy hordozható (PDA, laptop) számítógép, illetve annak alkatrészei (bővítőkártyák) és perifériái (nyomtató, szkenner, webkamera, projector, pen drive, stb.); mobil és asztali telefon; telefonközpont és alkatrészei (modem, router, stb.); fax, CD, DVD lejátszó, és egyéb a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó eszköz. Projekt: egy pályázati költségvetés keretében megvalósításra kerülő tevékenység sorozat, amely jelen pályázat feltételei szerint maximum 12 hónapig tarthat. Szakmai és Pénzügyi beszámoló: a Kedvezményezett beszámolója a Közreműködő Szervezet felé, mely a megvalósítási időszakot lefedően bemutatja a támogatott projekt megvalósításának menetét, az elért eredményeket, illetve a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését, valamint tartalmazza a honlapról letöltött, kinyomtatott, hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt elszámolást. 20

Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása céllal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása céllal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása céllal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett a NETre Kész Program keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus közszolgáltatások megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ A Miniszterelnöki Hivatal által az emagyarország program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Csongrád Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csongrád

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni! 3. számú melléklet Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) 2014. év Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben