Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály"

Átírás

1 Ikt. sz.: xv / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Csulik Zsolt, dr. Sódar Anita, dr. Deák Zoltán Mell. : rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek módosítása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének december l8-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az időközben bekövetkezett változásokra, egyes pontosítandó rendelkezésekre figyelemmel a következő rendeletek módosítása vált szükségessé : I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi adókról szóló 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Adórendelet): Az Adórendelet idegenforgalmi adóra vonatkozó 3. (2) bekezdése fogalmi pontosításra kerül. Az Adórendelet idegenforgalmi adóra vonatkozó 3. -a kiegészül - kötelezettség egységesítése érdekében - a (3)-(4) bekezdéssel. a nyilvántartási Az Adórendelet kiegészül az elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét szabályozó 3/ A. Elektronikus ügyintézés alcímmel. Az Adórendelet kiegészül nyomtatványokat tartalmazó 1. és 2. melléklettel.

2 2 II. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ): A Közgyűlés november 27. napján tartott ülésén a közgyűlés egyes hatásköre i gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Hatáskör-átruházási rendelet) 4. -ában a nettó 6 millió forint értékhatárt el nem érő vállalkozási, megbízás i és szállítási szerződések megkötését ruházta át a polgármesterre. A Hatáskör-átruházási rendelet módosítására figyelemmel szükséges megállapítani a döntéshozatalra jogosult személyét azon esetekben, amikor a közbeszerzési értékhatárt nem éri el a szerződés, viszont meghaladja a polgármester nettó 6 millió forint értékhatárban megállapított döntési hatáskörét. Javaslom ezen döntések vonatkozásában a hatáskört - az SZMSZ kiegészítésével - az Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházni december 12-én hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény módosítása, amelynek alapján a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos hatáskörét a közgyűlés nem ruházhatja át. Erre tekintettel indokolt az SZMSZ 4. mellékiete 4. és pontjának hatályon kívül helyezése. III. Hatáskör-átruházási rendelet: A közbeszerzési ügyekkel kapcsolatos személyi kérdések rugalmasabb kezelése érdekében indokolt a bíráló bizottságok szakértelemmel rendelkező tagjai kijelölése esetében a közbeszerzési feladatokat ellátó bizottság, mint egyetértési jogot gyakorló helyett a gazdasági ügyekért felelős alpolgármestert megjelölni. A november 29. napján hatályba lépett SZMSZ 39. (4) bekezdése alapján a polgármester évente három alkalommal köteles beszámolni a közgyűlésnek az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-ben szabályozott beszámolási kötelezettség szélesebb körű és gyakoribb, a párhuzamos szabályozás megszüntetése érdekében célszerű a Hatáskör-átruházási rendelet 4. (3) bekezdésében szabályozott beszámolási kötelezettség hatályon kívül helyezése. Figyelemmel arra, hogy a fenti rendeletek viszonylag csekélyebb mértékű módosítása szükséges, a három rendeletre vonatkozóan egy módosító rendelettervezet került előkészítésre. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendeletalkotás várható hatásairól: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

3 3 Az Adórendeletben az idegenforgalmi adó ra vonatkozó nyilvántartások vezetésének előírása egységesíti a vendégéjszakát eltöltő magánszemélyek adatainak, illetve a mentességre vonatkozó jogosultságoknak vezetését, segítve ezzel az adóhatóság által lefolytatandó ellenőrzéseket. Az elektronikus adóbevallás a XXI. század követelményeinek megfelelve kiszolgálja a vállalkozói igényeket és elősegíti a takarékosabb munkavégzést. Az SZMSZ és a Hatáskör átruházási rendelet módosításának nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai. 2. Környezeti és egészségi következmények: Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások. 3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az Adórendelet vonatkozásában a nyilvántartások egyértelmű szabályozása csökkenti az eltérő jogértelmezés lehetőségét, elősegíti az adóalanyok adminisztrációs tevékenységét. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei: Az Adórendelet módosításának hiányában a fentekben kifejtett előnyök elmaradnak. Az SZMSZ módosításának hiányában a közgyűlésnek kellene döntenie a polgármesterre és az ÖKDB-re átruház ott hatáskörű ügyek közé eső értékhatárú ügyekben, továbbá nem lenne összhangban a rendelet a központi jogszabály rendelkezéseivel. A Hatáskör átruházási rendelet módosításának hiányában a jogalkotásra vonatkozó jogszabályokban tilalmazott indokolatlanul párhuzamos szabályozás maradna hatályban. 5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. A véleményező bizottságok előterjesztéssel ismertetésre. kapcsolatos álláspont jai a közgyűlésen kerülnek Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító rendeletet amellékelt rendelettervezet szerint megalkotni szíveskedjen. A rendelet végrehajtásában közreműködő felelős hivat li gység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály, valamint a Pénzügyi és Gaz das á\r, zt ly. Békéscsaba, december ll. rl/' Dr. Kiss Gyula aljegyző

4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (... ) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló évi C. törvény 43. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és 6. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A helyi adókról szóló 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Adórendelet) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. " (2) A fizetendő adó összegét a helyi adókról szóló törvény szerint adóbeszedésre kötelezett közli az adóalannyal és az adót beszedi. " 2. Az Adórendelet 4. -a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:,,(3) Az idegenforgalmiadó-kötelezettség alóli mentességre jogosultság tényét az adóalanynak okirattal, valamint e rendelet 1. mellékiete szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a beszedésre kötelezett felé. Megfelelő igazolás hiányában az adóalanynak az adót meg kell fizetnie. Amentességre jogosultakról az adóbeszedésre kötelezett külön nyilvántartást vezet, amelynek részét képezik a kitöltött nyilatkozatok, valamint a mentességet igazoló okiratok másolatai. (4) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas, továbbá az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető, e rendelet 2. mellékiete szerinti nyilvántartást köteles vezetni. " 3. Az Adórendelet a következő 3/ A. alcímmel egészül ki:,,3/a. Elektronikus ügyintézés 6/A. Az önkormányzati adóhatóság előtti ügyintézés az Önkormányzat honlapján közzétett módon elektronikus úton is teljesíthető. "

5 2 Az Adórendelet kiegészül a jelen rendelet l. és 2. mellékletét képező l. és 2. mellékiettei A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. mellékletének 4. pontja és 6.1A. pontja hatályát veszti. Az SZMSZ 4. mellékletének 6.1. pontja kiegészül a következő alponttal: 6.,, Dönt a 6 millió forint értékhatárt elérő vagy azt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő vállalkozási (építési, szerelési, tervezési, kutatási), megbízási és szállítási szerződések megkötéséről." 7. A közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hatáskör-átruházási rendelet) l. a) pontjában a "közbeszerzési feladatokat ellátó bizottság" szövegrész helyébe a "gazdasági ügyekért felelős alpolgármester" szöveg lép. 8. A Hatáskör-átruházási rendelet 4. (3) bekezdése hatályát veszti. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az l január l. napján lép hatályba. 9. Szarvas Péter polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

6 l. melléklet Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról I oszlop Vendég neve Állandó lakcíme Születési hely, dátum Személyi igazolvány/útlevél száma Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendégéj szakák száma Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (a helyi adókról szóló évi C. törvény 31. -a alapján) a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; D b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátás ban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretén, a szolgálati kötelezettség teljesítése az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; D D d) a településen székhellyel, vagy V állalkozás neve: telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység Békéscsabai címe: D vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; Adószáma: e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakás szövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakás szövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozój a, valamint a D lakás szövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakás szövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk hj pontja]. Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. A mentesség megfelelő jogcím oszlopán ál "X" jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie. Kelt: Békéscsaba, év..... hó... nap vendég aláírása A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 30. (l) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemély t, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. a) pontja szerint az adó alapja a 30. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. a Htv pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy igy elszámolt - legfeljebb 24 óra.

7 2. melléklet Az idegenforgalmi adó nyilvántartása Magánszemély vendég neve: Születési helye: Személyi igazolvány/útlevél száma: Születési ideje: Állandó lakcíme: Érkezés időpont ja: Távozás időpont ja: Adóköteles napok száma: Szálláshely megnevezése: Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam: Békéscsaba, év... hó... nap aláírás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2013.(lV.26.} önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére 4924-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. december 18-án (csütörtökön) 14, órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben