VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Képviseli: Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u statisztikai számjel: , törzsszáma: , adószáma: , számlaszám: Telefon: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester Telefax: honlap: mint megrendelő, a továbbiakban: megrendelő másrészről Név: Hungast-Nyugat Kft Képviseli: Herczeg Csaba ügyvezető Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85 cégjegyzékszám: adószáma: számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt Telefon: Telefax: mint vállalkozó, a továbbiakban: vállalkozó megrendelő és vállalkozó továbbiakban együttesen mint felek, illetve szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (továbbiakban: szerződés) I. ELŐZMÉNYEK 1./ Megrendelő mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában június 29. napján 2012/S számon megjelent részvételi felhívással a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény II. rész szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást indított Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában levő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a szerződés megkötésétől számított 60 hónap időtartamra tárgyában. 2./ Az eljárás eredményeként vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a augusztus 1. napján megküldött összegezés tanúsága szerint.

2 3./ A szerződés 1. sz. alapdokumentumát képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, 2. sz. alapdokumentumát az ajánlati dokumentáció, 3. sz. alapdokumentumát vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 4./ A 3./ pont szerinti alapdokumentumok a szerződés teljesítése során megfelelően irányadóak. II. SZERZŐDÉS TÁRGYA Megrendelő a szerződés aláírásával megrendeli, vállalkozó elvállalja a megrendelő fenntartásában működő közintézményekben közétkeztetési szolgáltatás nyújtását a szerződésben, illetve az I. 3./ pont szerinti dokumentumokban meghatározottak szerint. III. ÜZEMELTETÉS FORMÁJA A Vállalkozó jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatást a korcsoportoknak megfelelően, a jogszabályi előírások betartásával biztosítja. IV. TELJESÍTÉS HELYE Jelen szerződés 1. számú mellékletét képező listában szereplő intézmények. V. SZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szolgáltatás nettó díját az első időszakra (2012. augusztus december 31.) az alábbiak szerint állapítja meg: augusztus december 31. Intézmények és étkezések Óvodai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna) Nyersanyagár Rezsiköltség Adagár (Ft/adag/étkezés) (Ft/adag/étkezés) (Ft) 278,5 195,5 474,- Óvodai felnőtt ebéd 244,5 163,5 408,- Általános iskolai napközi otthon, (tízórai, ebéd, uzsonna) 361,- 272,- 633,- Általános iskolai ebéd és felnőtt ebéd 224,- 172,- 396,- Középiskolai kollégium 593,- 437, ,- (reggeli, ebéd, vacsora) Középiskolai ebéd, felnőtt ebéd 265,- 193,- 458,-

3 2013. január december 31. Intézmények és étkezések Óvodai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna) Nyersanyagár Rezsiköltség Adagár (Ft/adag/étkezés) (Ft/adag/étkezés) (Ft) 295 Ft 207 Ft 502 Ft Óvodai felnőtt ebéd 265 Ft 155 Ft 420 Ft Általános iskolai napközi otthon, (tízórai, ebéd, uzsonna) 381 Ft 291 Ft 672 Ft Általános iskolai ebéd és felnőtt Gy: 237 Ft, F:265 Ft Gy:183 Ft, F:155 Ft 420 Ft ebéd Középiskolai kollégium 610 Ft 483 Ft 1093 Ft (reggeli, ebéd, vacsora) Középiskolai ebéd 265 Ft 221 Ft 486 Ft Középiskola felnőtt ebéd 265 Ft 155 Ft 420 Ft 2./ A fenti adatok alapján az adott intézményre vonatkozó adagárat vállalkozó a számlázási egység alatt (egy hét alatt) adott intézményben megrendelt és le nem mondott adagszámmal megszorozza. Ez képezi az adott elszámolási időszakra (hét) vonatkozó számla értékét. 3./ Felek megállapodnak, hogy a számlát vállalkozónak intézményenként külön-külön kell kiállítania az intézmények nevére. A számlák kiegyenlítését az intézmények illetve az óvodák tekintetében az OGESZ önállóan teljesítik, melyet vállalkozó tudomásul vesz és elfogad. Felek megállapodnak, hogy a számlát vállalkozónak az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (OGESZ)-hez kell benyújtania, azonban intézményenkénti megbontásban. 4./ Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a megrendelt mennyiség alapján hetente utólag, a tárgyhetet követő héten számlát állít ki, melyet az intézményeknek 30 napos fizetési határidővel kell kiegyenlíteniük. A számlák 15 napot meg nem haladó késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 5./ Felek megállapodnak, hogy 15 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén, a késedelembe esett intézmény az esedékesség napjától számított, a Ptk 301/A. (2) bekezdése szerint növelt összeg megtérítésére köteles. 6./ A számla kifizetése banki átutalással történik. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog szerint jogosult. A teljesítésigazolásnak a számla mellékletét kell képeznie. 7./ A felek megállapodnak abban, hogy a térítési díjak beszedését, az étkezési igények nyilvántartását az intézmények végzik. 8./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az intézményi élelmezés nyersanyagköltségének mértékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése mindenkor önkormányzati rendeletben határozza meg, rezsiköltség mértékét pedig a vállalkozó javaslata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban fogadja el a város területére egységes, de intézménytípusonként különböző összegben. Vállalkozó kijelenti, hogy e rendeletben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és azt mindenkor betartja.

4 9./ Vállalkozó vállalja, hogy a rendeletben meghatározott nyersanyagnormák, illetve rezsiköltség módosítására a tárgyévet megelőző november 30-ig javaslatot tesz (először 2013-ban), az emelés mértéke az előző évi szakmai infláció mértékével. A javaslatról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 10./ A vállalkozó a szakmai felelősségbiztosításának kötvényét köteles a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül bemutatni és annak egy másolati példányát a szerződéshez csatolni. A felelősségbiztosítás mértéke évenként és káreseményenként el kell, hogy érje az ,- Ft/év és /káresemény. Felek kijelentik, hogy ezen szerződéses feltétel nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződés megrendelő általi azonnali hatályú felmondására ad okot. VI. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Jelen szerződés aláírásával vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás augusztus 6 napjától augusztus 5. napjáig történő szerződésszerű ellátására (60 hónap). A szerződés határozott időtartamának lejártát megelőzően legalább 30 nappal Felek a szerződés időtartamát változatlan feltételekkel meghosszabbítják további öt év időtartamra, amennyiben vállalkozó az általa vállalt fejlesztéseket, racionalizálást elvégezte határidőben, és Megrendelő azt leigazolta. VII. A HELYISÉG HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1./ Megrendelő bérbe adja, vállalkozó pedig bérbe veszi az 1. számú mellékletben feltüntetett 9 főzőkonyhát a kapcsolódó helyiségeivel jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének időtartamára. Az átvett helyiségeket vállalkozó rendeltetésszerűen kizárólagosan használja. 2./ A bérlet nem terjed ki a tálalókonyhákra. 3./ A felek a bérleti díj összegét a vállalkozó által kizárólagosan használt terület figyelembe vételével, 2700 Ft/m 2 /év + ÁFA összeg alapulvételével, jelen szerződés 2. sz. mellékletének adatait figyelembe véve kötik ki. A vállalkozó a bérleti díjat az érintett intézmények által kiállított számla alapján évtől féléves egyenlő részletekben köteles megfizetni. A számla kibocsátásának határideje minden évben január 5. illetve július 5., amit a vállalkozó 15 banki napon belül köteles kiegyenlíteni. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Ptk 301/A. (2) bekezdése szerint növelt összeget köteles megfizetni. A évre esedékes bérleti díj összegét az intézmények egy összegben számlázzák ki október 31-ig, amit a vállalkozó e pont szerinti határidőre és jogkövetkezménnyel köteles kiegyenlíteni. 4./ A felek megállapodnak abban, hogy a naptári évre megállapított bérleti díj évente, a fogyasztói árindex mértékével azonos mértékben emelkedik. A bérleti díj emelésére először évben kerülhet sor. 5./ A vállalkozó a szerződés fennállásának ideje alatt rendeltetésszerűen köteles a jelen szerződés tárgyát képező helyiségeket használni.

5 6./ A felek megállapodnak abban, hogy a helyiségek működtetésével összefüggésben felmerülő karbantartási költségeket, a közegészségügyi tisztasági előírások miatt szükségessé váló munkálatok elvégzésének költségeit a vállalkozó viseli. 7./ A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó jelen cím 1. pontjában meghatározott bérleti jogviszony tárgyát képező intézményi főzőkonyhákat az e szerződésben foglaltakon túl, egyéb célra kizárólag az intézménnyel kötött írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja. E tevékenység azonban csak addig folytatható, amíg az e megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését nem akadályozza. 8./ A vállalkozó az e megállapodás tárgyát képező azon helyiségeket, amelyekre jelen cím 1. pontjában meghatározott bérleti jogviszony nem terjed ki, kizárólag az étkeztetéshez szükséges idő alatt, az e megállapodásban foglaltak szerint jogosult használni, amennyiben az érintett intézménnyel eltérő megállapodást nem köt. Az intézménnyel kötendő megállapodás szerint a tevékenység csak addig végezhető, ameddig az e szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését nem akadályozza. 9./ A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó az általa e megállapodás jelen cím 1. pontja alapján bérbevett helyiségekben átalakítást kizárólag az önkormányzat előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás alapos indok hiányában nem tagadható meg. 10./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa működtetett főző-, és tálalókonyhákon HACCP rendszert működtet, illetve megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 számú szabvány követelményeinek. 11./ A felek kijelentik, hogy a konyhákban a 100 mft-os konyhafejlesztés és felszerelés keretében a Vállalkozó által elhelyezett berendezések, konyhai eszközök, felszerelési tárgyak a szerződés megszűnésével (2017-ben) - további fizetési kötelezettség nélkül - azonnal a Megrendelő tulajdonába kerülnek, vagyis azok értéke Megrendelőnél realizálódik. Amennyiben a Megrendelő a felszerelési tárgyakra nem tart igényt, úgy Vállalkozó külön térítés nélkül köteles azokat elszállítani. 12./ Vállalkozó a fejlesztés befejezését követően 10 napon belül elküldi Megrendelő részére a megvalósított fejlesztéseket hitelesen alátámasztó dokumentumok másolatait (számlák és/vagy megrendelések és/vagy részletes költségkimutatást munkálatok Vállalkozó által történő elvégzése esetén). Ezzel egyidejűleg Vállalkozó köteles a fejlesztéseket részletező kimutatásokat az alábbi tartalommal Megrendelőnek átadni: beruházott eszköz megnevezése, beruházáskori nettó és bruttó érték, az adott állóeszköz aktiválásának időpontja, értékcsökkentés időtartama. A kimutatásokból Megrendelő számára egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen a szerződés teljes futamideje alatt a fejlesztések mindenkori könyvszerinti értéke. 13./ A jelen cím 1. pontjában megjelölt bérleti jogviszony keretében használt konyhák üzemeltetéséhez szükséges közszolgáltatások díját (víz, gáz, elektromos energia, melegvíz, fűtés, telefonhasználat, szemétszállítás) a vállalkozó a tényleges fogyasztásának megfelelően köteles fizetni. Az elszámolás módja ott, ahol mérőórák vannak felszerelve, annak állása szerint, egyébként az intézményekkel kötött külön megállapodás alapján történik.

6 14./ A vállalkozó kötelezettsége az óvodai tálalókonyhák esetén a megrendelt ételadagok helyszínre szállítására, az általános és középiskolai tálalókonyhák esetén a szolgáltatás teljes körű biztosítására terjed ki. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmények általa működtetett tálalókonyhák esetén, a felmerülő az étkeztetéssel összefüggő költségek fedezetéül a megrendelt és kiszállított ebédadagok után költségtérítést biztosít. A költségtérítés összege az igénybevett ebédadagok után 10 Ft/adag. A költségtérítés összege évente az előző évi infláció mértékével emelkedik Megrendelő dönthet úgy, hogy az általános és középiskolai tálalókonyhák működtetéséhez szükséges személyzet egy részét az intézmények biztosítsák. Az intézmények által biztosított személyzet intézményenkénti létszámát a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó a rezsiköltség számításánál az intézmények által biztosított létszámot figyelembe veszi. Vállalkozónak az általános és középiskolás tálalókonyhák esetén is szükséges a szolgáltatás teljes körűségét biztosítani azzal, hogy az alábbi iskolák esetén az intézmények munkavállalói a Vállalkozónak segítséget nyújtanak a szolgáltatásban: Izsák Imre ÁMK : 2,5 személy Dózsa György Tagiskola: 3 személy Béke ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola: 2 félállású személy Apáczai Csere János ÁMK: 1,5 személy Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2 személy áll rendelkezésre az intézménynél. Vállalkozó ezen adatok ismeretében szervezi meg a szolgáltatást, és a részéről szükséges személyi állományt, a vállalási árat is ennek megfelelően határozza meg. Amennyiben a fenti adatok változnak (az intézményekben jelen szerződést érintő személyi állományi változás következik be), azt felek a szerződés módosítására okot adó körülménynek tekintik, és jogosultak a vállalási árat is módosítani. VIII. ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben megjelölt konyhákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket eredeti funkciója szerint tovább üzemelteti. 2./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 1. számú mellékletében szereplő intézményekben elhelyezkedő konyhákat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 10 napon belül vállalkozó részére átadja, a vállalkozó és a jelenlegi szolgáltató által történt a szolgáltatás folyamatosságát biztosító megállapodásnak megfelelően. Az átadásról jegyzőkönyv készül, mely jelen szerződés szerves részét képezi. 3./ Felek megállapodnak abban, hogy a konyhák és kapcsolódó helyiségek működtetéséhez illetve rendeltetésszerű használatához szükséges jelenleg meglévő technikai eszközöket, berendezéseket megrendelő vállalkozó részére átadja. Az átadási jegyzőkönyvben rögzítik a meglévő berendezések műszaki állapotát is. 4./ Vállalkozó az átvett beépített technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalja. Ugyancsak vállalja az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjét, illetve pótlását.

7 5./ A szerződéses időszakban elvégzett a megrendelő által átadott eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával vállalkozó megrendelő tulajdonába adja. 6./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén valamennyi, e megállapodás tárgyát képező, átvett technikai eszközöket és berendezéseket üzemképes állapotban (az átvételkor meglévő műszaki állapotban és tartalommal, figyelemmel a rendeltetésszerű használat során előállt kopásra és elhasználódásra) az átadás- átvételi jegyzőkönyv, a selejtezési jegyzőkönyvek, figyelembevételével hiánytalanul, a közegészségügyi tisztasági előírásoknak megfelelően megrendelő részére átadja. 7./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a meglévő konyhák közötti eszközátcsoportosítást, valamint selejtezéseket csak az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával és képviselőjének vagy megbízottjának jelenlétében végezheti el. 8./ A felek megállapodnak abban, hogy az intézményekben található éttermek berendezései nem képezik a jelen megállapodás tárgyát, azok továbbra is az intézmény tulajdonában és használatában maradnak. 9./ A szolgáltatási tevékenység magába foglalja a vállalkozó által működtetett főző-, és tálalókonyhákon az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak. IX. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1./ A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállása idején, 1. sz. mellékletben felsorolt oktatási-nevelési intézmények élelmezési feladatait, az e szerződésben foglaltak szerint látja el. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben szereplő oktatási, nevelési intézmények számára az alábbiak szerint étkeztetési szolgáltatást nyújt: Szolgáltatással érintett napok száma egy naptári évben: Iskolák esetén: 185 Kollégiumokban: 200 Óvodákban: 220 (melyből 20 nap nyári időszakra esik) Óvodákban: napi háromszori étkezés Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Általános iskolákban napközis ellátás: napi háromszori étkezés Tízórai: Ebéd: Uzsonna: 15.30

8 Középfokú oktatási intézményekben (közép és szakközépiskolákban): napi egyszeri étkezés Ebéd: Kollégiumokban Reggeli: Ebéd: Vacsora: / Vállalkozó kötelezettséget vállal a nyári napközis táboroztatásban résztvevők étkeztetésének megszervezésére. Az étkezést az adott korosztálynak megfelelő intézménytípusra e szerződésben megállapított térítési díjnak megfelelő összegen biztosítja. 3./ A vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a leadott rendeléseknek megfelelően speciális étkeztetést (pl. lisztérzékenyek, cukorbetegek, tejcukor érzékenyek, CHRON betegek részére) is biztosít, melyre vonatkozóan külön díjat nem állapít meg. 4./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ételeket az intézmények tálalókonyháira saját szállítóeszközeivel és szállító edényzetében, jelen cím 2. pontjában meghatározott étkezési időpontok előtt legalább fél órával kiszállítja. A szállítás költségei vállalkozót terhelik, emiatt külön díjazás nem illeti meg. 5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általános iskolákban, a középfokú oktatási intézményekben és kollégiumokban ebédre kétféle teljes menüt (A és B menü) biztosít. 6./ Megrendelő vállalja, hogy az étkezési igényeket, illetve a speciális étkezési igényeket a tárgyhetet megelőző hét péntekig vállalkozó részére megadja. 7./ Vállalkozó vállalja a megrendelt ételadagok időben történő elkészítését és kiadagolását. Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a megrendelt étkezés lemondását, módosítását, valamint pótrendelést, a tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig fogad el. 8./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy megrendelő a vállalkozó által biztosított étkeztetés minőségét rendszeresen megbízottja útján ellenőrizteti. A minőségellenőrzési vizsgálatok eredményeit bizonyító okiratokba megrendelő megbízottja betekinthet. Ha az ellenőrzés a vállalkozóval történő előzetes egyeztetés után történik, akkor az ellenőrzéssel felmerülő költségeket %-ában viselik a felek. 9./ Vállalkozó vállalja, hogy a feladat ellátását megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyzet beállításával biztosítja a szerződéses időszakban. Vállalja továbbá, hogy a közétkeztetésre vonatkozó mindenkori jogszabályokban foglaltakat betartja. X. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1./ A késedelmi kötbér mértéke a meghatározott időtartamokhoz képest 60 perccel később történő ételkiszállítás esetére a napi késedelmesen kiszállított adagszám nettó ellenértékének 5 %-a.

9 2./ Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve nem a jogszabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási érték 10 %-a. 3./ A részvételi felhívás II.2.1 pontjában meghatározott eszközberuházásnak az ajánlatban megjelölt éves bontás szerinti meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevőnek évente kötbért kell fizetnie, melynek mértéke azonos az elmaradt beruházás mértékével, továbbá az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. XI. JOGVISZONY TARTALMA, MEGSZŰNÉSE 1./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés mindkét fél részéről rendkívüli felmondással, csak súlyos szerződésszegés, vagy jogszabálysértés esetén, különösen indokolt esetben szüntethető meg. 2./ A másik fél szerződésszegése esetén a megrendelő 30 napos felmondási idővel, a vállalkozó csak az iskolai tanév végével mondhatja fel a szerződést úgy, hogy a vállalkozó a felmondást köteles a tárgyév március 30. napjáig a megrendelővel írásban közölni. A felmondás ideje alatt vállalkozó köteles a szerződéses kötelezettségeit ellátni 3./ A szerződés felmondásának írásban kell megtörténnie. A felmondást minden esetben meg kell előznie egy, a másik félhez intézett írásos figyelmeztetésnek, mely pontosan tartalmazza a kifogásokat. A figyelmeztetett fél köteles a kifogás okát haladéktalanul, illetve 15 munkanapon belül elhárítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél jelen szerződést a XI.2./ pontban meghatározottak szerint felmondhatja. 4./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy: a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 5./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy: Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

10 c) a jelen szerződés teljesítésében közreműködő bármely gazdasági szereplő a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek. 6./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 7./ Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdésében foglaltak betartására XII. SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK 1./ A vállalkozó és a megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni, a felek jelen zerződésben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot vagy címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az üzenetet írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 2./ Amennyiben a szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. 3./ Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rögzíteni. 4./ A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásba foglalták. XIII. JOGVÁLASZTÁS, ALÁVETÉS, JOGVITÁK RENDEZÉSE 1./ A megrendelőnek és a vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy tárgyalásos úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 2./ Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres annak megkezdésétől számított 30 napon belül vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol érdemben 30 napos határidőn belül, bármely fél jogosult a vita végléges és végrehajtandó rendezése érdekében a jelen szerződésben kikötött jogi fórumhoz fordulni a jogvita eldöntése végett.

11 3./ Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak teljesülésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő felek kikötik a pertárgy értékétől függően a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 4./ A szerződésre, annak értelmezésre és teljesítésére, vagy azzal összefüggő bármilyen cselekményre a magyar jog az irányadó. XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1./ Amennyiben a jelen szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelen, az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, vagy a nyertes ajánlatban foglaltakkal ellentétes lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. 2./ A szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 132. rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor. Ennek megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg a tárgyalások eredményeképpen benyújtott végső ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés módosítására írásban, a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor. 3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései, valamint a felek által a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során tett nyilatkozatai az irányadók. 4./ Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. A szerződés készült hat eredeti példányban 12 oldal terjedelemben, amelyből három a megrendelőt, kettő a vállalkozót és egy eredeti példány az ellenjegyző ügyvédet illeti meg. Szerződés mellékletei: 1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező intézmények megnevezése 2. számú melléklet: Főzőkonyhák mérete 3. számú melléklet: intézmények által biztosított személyek 4. számú melléklet: Részvételi felhívás, részvételi dokumentáció, Ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció. 5. Biztosítási kötvény. Zalaegerszeg, augusztus Megrendelő Vállalkozó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Hungast-Nyugat Kft Herczeg Csaba Gyutai Csaba ügyvezető polgármester

12 A szerződés tárgyát képező intézmények megnevezése 1. sz. melléklet Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépés Szakiskola, Sportiskola, Deák Ferenc Székhelyiskola Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Kertvárosi Általános Iskola Eötvös Székhelyiskola Zalaegerszeg, Köztársaság út 68. Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola Zalaegerszeg, Köztársaság u. 50. Kovács Károly Tagkollégium Zalaegerszeg, Puskás T. u. 3. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12. Kaffka Margit tagkollégium konyhája Zalaegerszeg, Gasparich u. 27. Öveges J. ÁMK Zalaegerszeg, Iskola u. 1. Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola Zalaegerszeg, Kosztolányi u. Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi u Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u. Béke Ligeti Általános Iskola Zalaegerszeg, Béke Liget 6. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Zalaegerszeg, Jókai út 6. Izsák Imre ÁMK Zalaegerszeg, Klapka Gy. u Dózsa György Tagiskola Zalaegerszeg Kis u.6 Apáczai ÁMK Zalaegerszeg, Apáczai tér 5 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Páterdombi Szakképző Iskola Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Ságodi Tagóvoda Zalaegerszeg, Ságodi u. 92. Bazitai Óvoda Zalaegerszeg, Toposházi u. 7. Izsák Imre ÁMK Óvoda Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Csillagközi Óvoda Zalaegerszeg, Csillag köz 1. Kodály Zoltán utcai Óvoda Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15. Kosztolányi téri Óvoda Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 25. Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/A. Mikes Kelemen utcai Óvoda Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/A. Napsugár utcai Óvoda Zalaegerszeg, Napsugár u. 30. Petőfi Sándor utcai Óvoda Zalaegerszeg, Petőfi u Radnóti utcai Óvoda Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. Szent László utcai Óvoda Zalaegerszeg, Szt. László u. 53. Öveges ÁMK Óvoda Zalaegerszeg, Gát u sz. melléklet 1.1.) A főzőkonyhák területére vonatkozó adatok (Vállalkozó által kizárólagosan használt területek) m 2 1. Kovács Károly Tagkollégium 365,0 2. Kaffka Margit Tagkollégium konyhája 349,0 3. Kertvárosi Általános Iskola Eötvös Székhelyiskola 245,0 4. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 195,0 5. Kertvárosi Általános Iskola, Liszt Ferenc Tagiskola 260,0

13 6. Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola 264,0 7. Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, Deák Ferenc Székhelyiskola 304,0 8. Öveges J. ÁMK 380,0 9. Kölcsey Ferenc Gimnázium 420,0 Összesen: 2782,0 1.2.) A tálalókonyhák területére vonatkozó adatok 1. Ady Endre Általános Iskola 118,0 2. Béke Ligeti Általános Iskola 37,4 3. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola 50,0 4. Izsák Imre ÁMK 226,3 5. Dózsa György Tagiskola 128,0 6. Apáczai ÁMK 136,0 7. Zrínyi Miklós Gimnázium 85,0 8. Páterdombi Szakképző Iskola 42,0 9. Ságodi Tagóvoda 10,0 10. Bazitai Óvoda 8,5 11. Izsák Imre ÁMK Óvoda Csillagközi Óvoda 44, Kodály Zoltán utcai Óvoda 65,0 14. Kosztolányi téri Óvoda 48,8 15. Landorhegyi Óvoda 48,0 16. Mikes Kelemen utcai Óvoda 18,0 17. Napsugár utcai Óvoda 23, Petőfi Sándor utcai Óvoda 51,5 19. Radnóti utcai Óvoda 23, Szent László utcai Óvoda 29,8 21. Öveges ÁMK Óvoda - Intézmények által biztosított személyek 3. sz. melléklet Izsák Imre ÁMK : 2,5 személy Dózsa György Tagiskola: 3 személy Béke ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola: 2 félállású személy Apáczai Csere János ÁMK: 1 személy Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2 személy 4. sz. melléklet A részvételi felhívás, részvételi dokumentáció, ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció fizikailag nem képezi a szerződés mellékletét.

14

15

16

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Postai. ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

Postai. ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyberki

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Székhely: 2335 Taksony, Fő út 85. Adószám: 15782951-1-13 KSH szám: 15782951-8411-371-13 Bankszámlaszám: 11742180-15782951

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 11/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Javaslat a Decsi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására Az előterjesztés száma: 173/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 18 órakor megtartandó ülésére Javaslat a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/22-49/2012. amely létrejött egyrészről az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8184 Balatonfűzfő, Irinyi utca 2., képviseli: Polyák István

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Döbrököz Község

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T) amely létrejött egyrészről Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., adószám 15732949-2-16, törzsszám: 732954) képviselője: Wenner-

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közétkeztetés

ELŐ TERJESZTÉS közétkeztetés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közétkeztetés Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 118/2010. (XII.20.) határozatával a saját fenntartású és üzemeltetésű főzökonyha átszervezése, a főzőkonyha

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés Közétkeztetési szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (képviseli: Szitka Péter polgármester, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4, adószám:15350057-2-05, törzsszám:

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/23-39/2012. amely létrejött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15., képviseli: Salamon Tamásné óvodavezető), mint Megrendelő,

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A Comenius Általános Iskola kérelmének megvitatása, és a szolgáltatói szerződés jóváhagyása

A Comenius Általános Iskola kérelmének megvitatása, és a szolgáltatói szerződés jóváhagyása Az előterjesztés száma: 25/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én 18-órakor megtartandó ülésére A Comenius Általános

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel és óvodai feladatellátással összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására, műfüves pálya használatára Kunszentmárton Város a székhelye: 5440

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 228/2016.

Az előterjesztés száma: 228/2016. Az előterjesztés száma: 228/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. december 15.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlatkérő: Neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Képviseli: Józsa Katalin igazgató Telefonszám: +36-76/481-523 Telefax szám: +36-76/481-686 E-mail: ifjusagi@kio.hu (a

Részletesebben