VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Képviseli: Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u statisztikai számjel: , törzsszáma: , adószáma: , számlaszám: Telefon: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester Telefax: honlap: mint megrendelő, a továbbiakban: megrendelő másrészről Név: Hungast-Nyugat Kft Képviseli: Herczeg Csaba ügyvezető Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85 cégjegyzékszám: adószáma: számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt Telefon: Telefax: mint vállalkozó, a továbbiakban: vállalkozó megrendelő és vállalkozó továbbiakban együttesen mint felek, illetve szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (továbbiakban: szerződés) I. ELŐZMÉNYEK 1./ Megrendelő mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában június 29. napján 2012/S számon megjelent részvételi felhívással a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény II. rész szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást indított Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában levő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a szerződés megkötésétől számított 60 hónap időtartamra tárgyában. 2./ Az eljárás eredményeként vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a augusztus 1. napján megküldött összegezés tanúsága szerint.

2 3./ A szerződés 1. sz. alapdokumentumát képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, 2. sz. alapdokumentumát az ajánlati dokumentáció, 3. sz. alapdokumentumát vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 4./ A 3./ pont szerinti alapdokumentumok a szerződés teljesítése során megfelelően irányadóak. II. SZERZŐDÉS TÁRGYA Megrendelő a szerződés aláírásával megrendeli, vállalkozó elvállalja a megrendelő fenntartásában működő közintézményekben közétkeztetési szolgáltatás nyújtását a szerződésben, illetve az I. 3./ pont szerinti dokumentumokban meghatározottak szerint. III. ÜZEMELTETÉS FORMÁJA A Vállalkozó jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatást a korcsoportoknak megfelelően, a jogszabályi előírások betartásával biztosítja. IV. TELJESÍTÉS HELYE Jelen szerződés 1. számú mellékletét képező listában szereplő intézmények. V. SZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szolgáltatás nettó díját az első időszakra (2012. augusztus december 31.) az alábbiak szerint állapítja meg: augusztus december 31. Intézmények és étkezések Óvodai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna) Nyersanyagár Rezsiköltség Adagár (Ft/adag/étkezés) (Ft/adag/étkezés) (Ft) 278,5 195,5 474,- Óvodai felnőtt ebéd 244,5 163,5 408,- Általános iskolai napközi otthon, (tízórai, ebéd, uzsonna) 361,- 272,- 633,- Általános iskolai ebéd és felnőtt ebéd 224,- 172,- 396,- Középiskolai kollégium 593,- 437, ,- (reggeli, ebéd, vacsora) Középiskolai ebéd, felnőtt ebéd 265,- 193,- 458,-

3 2013. január december 31. Intézmények és étkezések Óvodai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna) Nyersanyagár Rezsiköltség Adagár (Ft/adag/étkezés) (Ft/adag/étkezés) (Ft) 295 Ft 207 Ft 502 Ft Óvodai felnőtt ebéd 265 Ft 155 Ft 420 Ft Általános iskolai napközi otthon, (tízórai, ebéd, uzsonna) 381 Ft 291 Ft 672 Ft Általános iskolai ebéd és felnőtt Gy: 237 Ft, F:265 Ft Gy:183 Ft, F:155 Ft 420 Ft ebéd Középiskolai kollégium 610 Ft 483 Ft 1093 Ft (reggeli, ebéd, vacsora) Középiskolai ebéd 265 Ft 221 Ft 486 Ft Középiskola felnőtt ebéd 265 Ft 155 Ft 420 Ft 2./ A fenti adatok alapján az adott intézményre vonatkozó adagárat vállalkozó a számlázási egység alatt (egy hét alatt) adott intézményben megrendelt és le nem mondott adagszámmal megszorozza. Ez képezi az adott elszámolási időszakra (hét) vonatkozó számla értékét. 3./ Felek megállapodnak, hogy a számlát vállalkozónak intézményenként külön-külön kell kiállítania az intézmények nevére. A számlák kiegyenlítését az intézmények illetve az óvodák tekintetében az OGESZ önállóan teljesítik, melyet vállalkozó tudomásul vesz és elfogad. Felek megállapodnak, hogy a számlát vállalkozónak az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet (OGESZ)-hez kell benyújtania, azonban intézményenkénti megbontásban. 4./ Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a megrendelt mennyiség alapján hetente utólag, a tárgyhetet követő héten számlát állít ki, melyet az intézményeknek 30 napos fizetési határidővel kell kiegyenlíteniük. A számlák 15 napot meg nem haladó késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 5./ Felek megállapodnak, hogy 15 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén, a késedelembe esett intézmény az esedékesség napjától számított, a Ptk 301/A. (2) bekezdése szerint növelt összeg megtérítésére köteles. 6./ A számla kifizetése banki átutalással történik. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog szerint jogosult. A teljesítésigazolásnak a számla mellékletét kell képeznie. 7./ A felek megállapodnak abban, hogy a térítési díjak beszedését, az étkezési igények nyilvántartását az intézmények végzik. 8./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az intézményi élelmezés nyersanyagköltségének mértékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése mindenkor önkormányzati rendeletben határozza meg, rezsiköltség mértékét pedig a vállalkozó javaslata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban fogadja el a város területére egységes, de intézménytípusonként különböző összegben. Vállalkozó kijelenti, hogy e rendeletben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és azt mindenkor betartja.

4 9./ Vállalkozó vállalja, hogy a rendeletben meghatározott nyersanyagnormák, illetve rezsiköltség módosítására a tárgyévet megelőző november 30-ig javaslatot tesz (először 2013-ban), az emelés mértéke az előző évi szakmai infláció mértékével. A javaslatról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 10./ A vállalkozó a szakmai felelősségbiztosításának kötvényét köteles a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül bemutatni és annak egy másolati példányát a szerződéshez csatolni. A felelősségbiztosítás mértéke évenként és káreseményenként el kell, hogy érje az ,- Ft/év és /káresemény. Felek kijelentik, hogy ezen szerződéses feltétel nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződés megrendelő általi azonnali hatályú felmondására ad okot. VI. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Jelen szerződés aláírásával vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás augusztus 6 napjától augusztus 5. napjáig történő szerződésszerű ellátására (60 hónap). A szerződés határozott időtartamának lejártát megelőzően legalább 30 nappal Felek a szerződés időtartamát változatlan feltételekkel meghosszabbítják további öt év időtartamra, amennyiben vállalkozó az általa vállalt fejlesztéseket, racionalizálást elvégezte határidőben, és Megrendelő azt leigazolta. VII. A HELYISÉG HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1./ Megrendelő bérbe adja, vállalkozó pedig bérbe veszi az 1. számú mellékletben feltüntetett 9 főzőkonyhát a kapcsolódó helyiségeivel jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének időtartamára. Az átvett helyiségeket vállalkozó rendeltetésszerűen kizárólagosan használja. 2./ A bérlet nem terjed ki a tálalókonyhákra. 3./ A felek a bérleti díj összegét a vállalkozó által kizárólagosan használt terület figyelembe vételével, 2700 Ft/m 2 /év + ÁFA összeg alapulvételével, jelen szerződés 2. sz. mellékletének adatait figyelembe véve kötik ki. A vállalkozó a bérleti díjat az érintett intézmények által kiállított számla alapján évtől féléves egyenlő részletekben köteles megfizetni. A számla kibocsátásának határideje minden évben január 5. illetve július 5., amit a vállalkozó 15 banki napon belül köteles kiegyenlíteni. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Ptk 301/A. (2) bekezdése szerint növelt összeget köteles megfizetni. A évre esedékes bérleti díj összegét az intézmények egy összegben számlázzák ki október 31-ig, amit a vállalkozó e pont szerinti határidőre és jogkövetkezménnyel köteles kiegyenlíteni. 4./ A felek megállapodnak abban, hogy a naptári évre megállapított bérleti díj évente, a fogyasztói árindex mértékével azonos mértékben emelkedik. A bérleti díj emelésére először évben kerülhet sor. 5./ A vállalkozó a szerződés fennállásának ideje alatt rendeltetésszerűen köteles a jelen szerződés tárgyát képező helyiségeket használni.

5 6./ A felek megállapodnak abban, hogy a helyiségek működtetésével összefüggésben felmerülő karbantartási költségeket, a közegészségügyi tisztasági előírások miatt szükségessé váló munkálatok elvégzésének költségeit a vállalkozó viseli. 7./ A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó jelen cím 1. pontjában meghatározott bérleti jogviszony tárgyát képező intézményi főzőkonyhákat az e szerződésben foglaltakon túl, egyéb célra kizárólag az intézménnyel kötött írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja. E tevékenység azonban csak addig folytatható, amíg az e megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését nem akadályozza. 8./ A vállalkozó az e megállapodás tárgyát képező azon helyiségeket, amelyekre jelen cím 1. pontjában meghatározott bérleti jogviszony nem terjed ki, kizárólag az étkeztetéshez szükséges idő alatt, az e megállapodásban foglaltak szerint jogosult használni, amennyiben az érintett intézménnyel eltérő megállapodást nem köt. Az intézménnyel kötendő megállapodás szerint a tevékenység csak addig végezhető, ameddig az e szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését nem akadályozza. 9./ A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó az általa e megállapodás jelen cím 1. pontja alapján bérbevett helyiségekben átalakítást kizárólag az önkormányzat előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás alapos indok hiányában nem tagadható meg. 10./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa működtetett főző-, és tálalókonyhákon HACCP rendszert működtet, illetve megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 számú szabvány követelményeinek. 11./ A felek kijelentik, hogy a konyhákban a 100 mft-os konyhafejlesztés és felszerelés keretében a Vállalkozó által elhelyezett berendezések, konyhai eszközök, felszerelési tárgyak a szerződés megszűnésével (2017-ben) - további fizetési kötelezettség nélkül - azonnal a Megrendelő tulajdonába kerülnek, vagyis azok értéke Megrendelőnél realizálódik. Amennyiben a Megrendelő a felszerelési tárgyakra nem tart igényt, úgy Vállalkozó külön térítés nélkül köteles azokat elszállítani. 12./ Vállalkozó a fejlesztés befejezését követően 10 napon belül elküldi Megrendelő részére a megvalósított fejlesztéseket hitelesen alátámasztó dokumentumok másolatait (számlák és/vagy megrendelések és/vagy részletes költségkimutatást munkálatok Vállalkozó által történő elvégzése esetén). Ezzel egyidejűleg Vállalkozó köteles a fejlesztéseket részletező kimutatásokat az alábbi tartalommal Megrendelőnek átadni: beruházott eszköz megnevezése, beruházáskori nettó és bruttó érték, az adott állóeszköz aktiválásának időpontja, értékcsökkentés időtartama. A kimutatásokból Megrendelő számára egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen a szerződés teljes futamideje alatt a fejlesztések mindenkori könyvszerinti értéke. 13./ A jelen cím 1. pontjában megjelölt bérleti jogviszony keretében használt konyhák üzemeltetéséhez szükséges közszolgáltatások díját (víz, gáz, elektromos energia, melegvíz, fűtés, telefonhasználat, szemétszállítás) a vállalkozó a tényleges fogyasztásának megfelelően köteles fizetni. Az elszámolás módja ott, ahol mérőórák vannak felszerelve, annak állása szerint, egyébként az intézményekkel kötött külön megállapodás alapján történik.

6 14./ A vállalkozó kötelezettsége az óvodai tálalókonyhák esetén a megrendelt ételadagok helyszínre szállítására, az általános és középiskolai tálalókonyhák esetén a szolgáltatás teljes körű biztosítására terjed ki. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmények általa működtetett tálalókonyhák esetén, a felmerülő az étkeztetéssel összefüggő költségek fedezetéül a megrendelt és kiszállított ebédadagok után költségtérítést biztosít. A költségtérítés összege az igénybevett ebédadagok után 10 Ft/adag. A költségtérítés összege évente az előző évi infláció mértékével emelkedik Megrendelő dönthet úgy, hogy az általános és középiskolai tálalókonyhák működtetéséhez szükséges személyzet egy részét az intézmények biztosítsák. Az intézmények által biztosított személyzet intézményenkénti létszámát a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó a rezsiköltség számításánál az intézmények által biztosított létszámot figyelembe veszi. Vállalkozónak az általános és középiskolás tálalókonyhák esetén is szükséges a szolgáltatás teljes körűségét biztosítani azzal, hogy az alábbi iskolák esetén az intézmények munkavállalói a Vállalkozónak segítséget nyújtanak a szolgáltatásban: Izsák Imre ÁMK : 2,5 személy Dózsa György Tagiskola: 3 személy Béke ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola: 2 félállású személy Apáczai Csere János ÁMK: 1,5 személy Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2 személy áll rendelkezésre az intézménynél. Vállalkozó ezen adatok ismeretében szervezi meg a szolgáltatást, és a részéről szükséges személyi állományt, a vállalási árat is ennek megfelelően határozza meg. Amennyiben a fenti adatok változnak (az intézményekben jelen szerződést érintő személyi állományi változás következik be), azt felek a szerződés módosítására okot adó körülménynek tekintik, és jogosultak a vállalási árat is módosítani. VIII. ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben megjelölt konyhákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket eredeti funkciója szerint tovább üzemelteti. 2./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 1. számú mellékletében szereplő intézményekben elhelyezkedő konyhákat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 10 napon belül vállalkozó részére átadja, a vállalkozó és a jelenlegi szolgáltató által történt a szolgáltatás folyamatosságát biztosító megállapodásnak megfelelően. Az átadásról jegyzőkönyv készül, mely jelen szerződés szerves részét képezi. 3./ Felek megállapodnak abban, hogy a konyhák és kapcsolódó helyiségek működtetéséhez illetve rendeltetésszerű használatához szükséges jelenleg meglévő technikai eszközöket, berendezéseket megrendelő vállalkozó részére átadja. Az átadási jegyzőkönyvben rögzítik a meglévő berendezések műszaki állapotát is. 4./ Vállalkozó az átvett beépített technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalja. Ugyancsak vállalja az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjét, illetve pótlását.

7 5./ A szerződéses időszakban elvégzett a megrendelő által átadott eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával vállalkozó megrendelő tulajdonába adja. 6./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén valamennyi, e megállapodás tárgyát képező, átvett technikai eszközöket és berendezéseket üzemképes állapotban (az átvételkor meglévő műszaki állapotban és tartalommal, figyelemmel a rendeltetésszerű használat során előállt kopásra és elhasználódásra) az átadás- átvételi jegyzőkönyv, a selejtezési jegyzőkönyvek, figyelembevételével hiánytalanul, a közegészségügyi tisztasági előírásoknak megfelelően megrendelő részére átadja. 7./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a meglévő konyhák közötti eszközátcsoportosítást, valamint selejtezéseket csak az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával és képviselőjének vagy megbízottjának jelenlétében végezheti el. 8./ A felek megállapodnak abban, hogy az intézményekben található éttermek berendezései nem képezik a jelen megállapodás tárgyát, azok továbbra is az intézmény tulajdonában és használatában maradnak. 9./ A szolgáltatási tevékenység magába foglalja a vállalkozó által működtetett főző-, és tálalókonyhákon az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak. IX. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1./ A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállása idején, 1. sz. mellékletben felsorolt oktatási-nevelési intézmények élelmezési feladatait, az e szerződésben foglaltak szerint látja el. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben szereplő oktatási, nevelési intézmények számára az alábbiak szerint étkeztetési szolgáltatást nyújt: Szolgáltatással érintett napok száma egy naptári évben: Iskolák esetén: 185 Kollégiumokban: 200 Óvodákban: 220 (melyből 20 nap nyári időszakra esik) Óvodákban: napi háromszori étkezés Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Általános iskolákban napközis ellátás: napi háromszori étkezés Tízórai: Ebéd: Uzsonna: 15.30

8 Középfokú oktatási intézményekben (közép és szakközépiskolákban): napi egyszeri étkezés Ebéd: Kollégiumokban Reggeli: Ebéd: Vacsora: / Vállalkozó kötelezettséget vállal a nyári napközis táboroztatásban résztvevők étkeztetésének megszervezésére. Az étkezést az adott korosztálynak megfelelő intézménytípusra e szerződésben megállapított térítési díjnak megfelelő összegen biztosítja. 3./ A vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a leadott rendeléseknek megfelelően speciális étkeztetést (pl. lisztérzékenyek, cukorbetegek, tejcukor érzékenyek, CHRON betegek részére) is biztosít, melyre vonatkozóan külön díjat nem állapít meg. 4./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ételeket az intézmények tálalókonyháira saját szállítóeszközeivel és szállító edényzetében, jelen cím 2. pontjában meghatározott étkezési időpontok előtt legalább fél órával kiszállítja. A szállítás költségei vállalkozót terhelik, emiatt külön díjazás nem illeti meg. 5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általános iskolákban, a középfokú oktatási intézményekben és kollégiumokban ebédre kétféle teljes menüt (A és B menü) biztosít. 6./ Megrendelő vállalja, hogy az étkezési igényeket, illetve a speciális étkezési igényeket a tárgyhetet megelőző hét péntekig vállalkozó részére megadja. 7./ Vállalkozó vállalja a megrendelt ételadagok időben történő elkészítését és kiadagolását. Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a megrendelt étkezés lemondását, módosítását, valamint pótrendelést, a tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig fogad el. 8./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy megrendelő a vállalkozó által biztosított étkeztetés minőségét rendszeresen megbízottja útján ellenőrizteti. A minőségellenőrzési vizsgálatok eredményeit bizonyító okiratokba megrendelő megbízottja betekinthet. Ha az ellenőrzés a vállalkozóval történő előzetes egyeztetés után történik, akkor az ellenőrzéssel felmerülő költségeket %-ában viselik a felek. 9./ Vállalkozó vállalja, hogy a feladat ellátását megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyzet beállításával biztosítja a szerződéses időszakban. Vállalja továbbá, hogy a közétkeztetésre vonatkozó mindenkori jogszabályokban foglaltakat betartja. X. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1./ A késedelmi kötbér mértéke a meghatározott időtartamokhoz képest 60 perccel később történő ételkiszállítás esetére a napi késedelmesen kiszállított adagszám nettó ellenértékének 5 %-a.

9 2./ Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve nem a jogszabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási érték 10 %-a. 3./ A részvételi felhívás II.2.1 pontjában meghatározott eszközberuházásnak az ajánlatban megjelölt éves bontás szerinti meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevőnek évente kötbért kell fizetnie, melynek mértéke azonos az elmaradt beruházás mértékével, továbbá az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. XI. JOGVISZONY TARTALMA, MEGSZŰNÉSE 1./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés mindkét fél részéről rendkívüli felmondással, csak súlyos szerződésszegés, vagy jogszabálysértés esetén, különösen indokolt esetben szüntethető meg. 2./ A másik fél szerződésszegése esetén a megrendelő 30 napos felmondási idővel, a vállalkozó csak az iskolai tanév végével mondhatja fel a szerződést úgy, hogy a vállalkozó a felmondást köteles a tárgyév március 30. napjáig a megrendelővel írásban közölni. A felmondás ideje alatt vállalkozó köteles a szerződéses kötelezettségeit ellátni 3./ A szerződés felmondásának írásban kell megtörténnie. A felmondást minden esetben meg kell előznie egy, a másik félhez intézett írásos figyelmeztetésnek, mely pontosan tartalmazza a kifogásokat. A figyelmeztetett fél köteles a kifogás okát haladéktalanul, illetve 15 munkanapon belül elhárítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél jelen szerződést a XI.2./ pontban meghatározottak szerint felmondhatja. 4./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy: a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 5./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy: Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

10 c) a jelen szerződés teljesítésében közreműködő bármely gazdasági szereplő a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek. 6./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 7./ Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdésében foglaltak betartására XII. SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK 1./ A vállalkozó és a megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni, a felek jelen zerződésben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot vagy címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az üzenetet írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 2./ Amennyiben a szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. 3./ Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rögzíteni. 4./ A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásba foglalták. XIII. JOGVÁLASZTÁS, ALÁVETÉS, JOGVITÁK RENDEZÉSE 1./ A megrendelőnek és a vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy tárgyalásos úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 2./ Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres annak megkezdésétől számított 30 napon belül vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol érdemben 30 napos határidőn belül, bármely fél jogosult a vita végléges és végrehajtandó rendezése érdekében a jelen szerződésben kikötött jogi fórumhoz fordulni a jogvita eldöntése végett.

11 3./ Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak teljesülésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő felek kikötik a pertárgy értékétől függően a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 4./ A szerződésre, annak értelmezésre és teljesítésére, vagy azzal összefüggő bármilyen cselekményre a magyar jog az irányadó. XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1./ Amennyiben a jelen szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelen, az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, vagy a nyertes ajánlatban foglaltakkal ellentétes lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. 2./ A szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 132. rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor. Ennek megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg a tárgyalások eredményeképpen benyújtott végső ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés módosítására írásban, a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor. 3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései, valamint a felek által a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során tett nyilatkozatai az irányadók. 4./ Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. A szerződés készült hat eredeti példányban 12 oldal terjedelemben, amelyből három a megrendelőt, kettő a vállalkozót és egy eredeti példány az ellenjegyző ügyvédet illeti meg. Szerződés mellékletei: 1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező intézmények megnevezése 2. számú melléklet: Főzőkonyhák mérete 3. számú melléklet: intézmények által biztosított személyek 4. számú melléklet: Részvételi felhívás, részvételi dokumentáció, Ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció. 5. Biztosítási kötvény. Zalaegerszeg, augusztus Megrendelő Vállalkozó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Hungast-Nyugat Kft Herczeg Csaba Gyutai Csaba ügyvezető polgármester

12 A szerződés tárgyát képező intézmények megnevezése 1. sz. melléklet Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépés Szakiskola, Sportiskola, Deák Ferenc Székhelyiskola Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Kertvárosi Általános Iskola Eötvös Székhelyiskola Zalaegerszeg, Köztársaság út 68. Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola Zalaegerszeg, Köztársaság u. 50. Kovács Károly Tagkollégium Zalaegerszeg, Puskás T. u. 3. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12. Kaffka Margit tagkollégium konyhája Zalaegerszeg, Gasparich u. 27. Öveges J. ÁMK Zalaegerszeg, Iskola u. 1. Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola Zalaegerszeg, Kosztolányi u. Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi u Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u. Béke Ligeti Általános Iskola Zalaegerszeg, Béke Liget 6. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Zalaegerszeg, Jókai út 6. Izsák Imre ÁMK Zalaegerszeg, Klapka Gy. u Dózsa György Tagiskola Zalaegerszeg Kis u.6 Apáczai ÁMK Zalaegerszeg, Apáczai tér 5 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30 Páterdombi Szakképző Iskola Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Ságodi Tagóvoda Zalaegerszeg, Ságodi u. 92. Bazitai Óvoda Zalaegerszeg, Toposházi u. 7. Izsák Imre ÁMK Óvoda Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Csillagközi Óvoda Zalaegerszeg, Csillag köz 1. Kodály Zoltán utcai Óvoda Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15. Kosztolányi téri Óvoda Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 25. Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/A. Mikes Kelemen utcai Óvoda Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/A. Napsugár utcai Óvoda Zalaegerszeg, Napsugár u. 30. Petőfi Sándor utcai Óvoda Zalaegerszeg, Petőfi u Radnóti utcai Óvoda Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. Szent László utcai Óvoda Zalaegerszeg, Szt. László u. 53. Öveges ÁMK Óvoda Zalaegerszeg, Gát u sz. melléklet 1.1.) A főzőkonyhák területére vonatkozó adatok (Vállalkozó által kizárólagosan használt területek) m 2 1. Kovács Károly Tagkollégium 365,0 2. Kaffka Margit Tagkollégium konyhája 349,0 3. Kertvárosi Általános Iskola Eötvös Székhelyiskola 245,0 4. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 195,0 5. Kertvárosi Általános Iskola, Liszt Ferenc Tagiskola 260,0

13 6. Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola 264,0 7. Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola, Deák Ferenc Székhelyiskola 304,0 8. Öveges J. ÁMK 380,0 9. Kölcsey Ferenc Gimnázium 420,0 Összesen: 2782,0 1.2.) A tálalókonyhák területére vonatkozó adatok 1. Ady Endre Általános Iskola 118,0 2. Béke Ligeti Általános Iskola 37,4 3. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola 50,0 4. Izsák Imre ÁMK 226,3 5. Dózsa György Tagiskola 128,0 6. Apáczai ÁMK 136,0 7. Zrínyi Miklós Gimnázium 85,0 8. Páterdombi Szakképző Iskola 42,0 9. Ságodi Tagóvoda 10,0 10. Bazitai Óvoda 8,5 11. Izsák Imre ÁMK Óvoda Csillagközi Óvoda 44, Kodály Zoltán utcai Óvoda 65,0 14. Kosztolányi téri Óvoda 48,8 15. Landorhegyi Óvoda 48,0 16. Mikes Kelemen utcai Óvoda 18,0 17. Napsugár utcai Óvoda 23, Petőfi Sándor utcai Óvoda 51,5 19. Radnóti utcai Óvoda 23, Szent László utcai Óvoda 29,8 21. Öveges ÁMK Óvoda - Intézmények által biztosított személyek 3. sz. melléklet Izsák Imre ÁMK : 2,5 személy Dózsa György Tagiskola: 3 személy Béke ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola: 2 félállású személy Apáczai Csere János ÁMK: 1 személy Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2 személy 4. sz. melléklet A részvételi felhívás, részvételi dokumentáció, ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció fizikailag nem képezi a szerződés mellékletét.

14

15

16

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ A helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Az új étkezési normák maguk után vonják az alapanyagköltség növekedését is.

Az új étkezési normák maguk után vonják az alapanyagköltség növekedését is. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~1, 1 ) számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben