KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: Számlaszám: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév: ÖRDÖGKONYHA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: ÖRDÖGKONYHA Kft. Székhely: 9024 Győr, Mészáros L. u. 10. Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: Képviselő: dr. Patonay László István ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél együttesen Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel: Megrendelő közbeszerzési eljárást indított Közétkeztetési feladatok ellátása Kóny községben, a főzőkonyha kialakításával. tárgyában. Az eljárás során Vállalkozó lett a nyertes ajánlattevő. 1 A jelen Szerződés tárgya 1.1 A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg a Vállalkozótól (továbbiakban: Feladatok): Kóny Község Önkormányzata által fenntartott intézmények részére közétkeztetés biztosítása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően, az ételek elkészítése a megrendelt adagszámban a vállalkozó konyhájában, az ételek teljesítés helyére történő kiszállítása a megadott időpontokban, a keletkezett hulladék elszállítása, a felsorolt feladatok ellátásához szükséges, az ételkészítéshez és -szállításhoz mindenben megfelelő eszközök és személyzet biztosítása. A feladatokat részletesen a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentáció tartalmazza A teljesítési helyszínek Kónyban (továbbiakban: Helyszínek) az 1. számú mellékletben foglaltak szerint A Vállalkozó a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt Feladatok elvégzését elvállalja a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint A Felek rögzítik, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelésért mindkét fél saját hatáskörében felel. 2. A szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás átadás-átvétele 2.1. A Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott intézményekbe, a Megrendelő rendelése alapján szállítja az ételeket. 2.2 A Megrendelő minden héten legkésőbb az utolsó tanítási és vagy munkanapon 14:00 óráig leadja a naptári napok, intézmények és étkezések szerinti bontásban a következő hétre vonatkozó adagszámra vonatkozó megrendelését.

2 2.3 A rendelés módosítására az ebéd és az uzsonna esetén a Megrendelő legkésőbb szállítási napon 8:30 óráig, míg a tízórai esetén a szállítási napot megelőző tanítási vagy munkanapon 17:00 óráig jogosult faxon, telefonon vagy ben. 2.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat, vagy intézményei által szervezett nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyermekek, tanulók ellátásának megszervezésében közreműködik. Ennek keretében tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatást /reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora/ az érintett időszak szerinti, adott korosztálynak megfelelő iskolai étkeztetési árakkal biztosítja. 2.5 A Vállalkozó az étel átadásakor a teljesítés helyén a Megrendelőnek átadja a leszállított ételről szóló szállítólevelet. A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. 2.6 A Vállalkozó olyan I. osztályú élelmiszert köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint a közétkeztetésre az adott korcsoportban irányadó jogszabályokban foglalt feltételeknek. 2.7 A Vállalkozó a szolgáltatási tevékenysége során köteles működtetni a HACCP előírásait, és köteles megfelelni az Országos Tisztifőorvos által megfogalmazott mindenkori követelményeknek, ajánlásoknak (a szerződés aláírásakor irányadó ajánlás az Országos Tisztifőorvos HOTI /2011 számú, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára). 3. A Vállalkozó kötelessége 3.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a Megrendelő számára a teljesítés teljes folyamatába. A Megrendelő a Vállalkozónak utasításokat adhat, mely esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni A Vállalkozó köteles betartani a szolgáltatás biztonságára vonatkozó minden rendelkezést. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a baleset-, munka-, vagyon-, tűz-, környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint az idevonatkozó Megrendelői utasítások betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Vállalkozó köteles a szolgáltatás nyújtása, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet és az emberi egészség, biztonság védelmére A Vállalkozó felelősséget vállal az általa okozott kárért A szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök és anyagok megfelelőségéről, megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó köteles biztosítani a szolgáltatás nyújtása során az azt végző személyek biztonságát a saját költségén A szolgáltatás nyújtása során a Vállalkozónak időről-időre el kell szállítania a keletkezett hulladékot, ételmaradékot A Megrendelő bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a hiányosságokat kijavítani, melyek a szerződéstől eltérnek. A Vállalkozó késlekedése ezeknek a hibáknak a kijavítására, vagy hogy a szolgáltatást nyújtsa, feljogosítja a Megrendelőt az összes szükséges feladat elvégeztetésére a Vállalkozó költségén, illetve az esedékes kifizetésekből az ilyen költségek levonására Vállalkozó köteles a kiszállított valamennyi ételből mintát venni, és azt mintavételtől számított 48 óráig vagy ha jogszabály vagy egyéb előírás ettől hosszabb időtartamot ír elő a számára megőrizni Vállalkozó az étlap tervezetét véleményezésre legalább a tárgyi időszakot megelőző két héttel köteles a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó csak akkor tagadhatja meg a véleményben foglaltak teljesítését, ha az szakmailag indokolatlan, vagy jelentős költségnövekedést eredményezne Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyeket foglalkoztathat, akik

3 megfelelnek az egészségügyi, higiéniai követelményeknek Vállalkozó kötelessége a Kóny, Rákóczi u. 44. szám alatt (hrsz: 323) található volt óvodaépületében - az ajánlati dokumentáció részeként átadott építési engedély és műszaki dokumentáció szerint, az abban foglalt minőségben - a főzőkonyha kiépítése Vállalkozó köteles a kiépítés idejét, módját egyeztetni Megrendelővel Megrendelő a rendelkezésére álló konyhai eszközöket beépítés céljából Vállalkozó részére átadja Vállalkozó a főzőkonyhát a kiépítést követően, a minőséget tanúsító dokumentációval együtt, a hatályos adózási és ÁFA fizetési szabályok szerint átadja Megrendelő tulajdonába Megrendelő a Vállalkozó által kiépített főzőkonyha használatáért bérleti díjat a jelen szerződés időtartama alatt nem kér Vállalkozó a főzőkonyha kiépítését követően a szerződésben foglalt főzőkonyha igénybevételét megkövetelő szolgáltatásait a kiépített konyhából köteles ellátni. Ettől eltérni (más főzőkonyhából szolgáltatni) csak havaria esetén lehet. 4. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 4.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként Díjra (a továbbiakban: Díj ) jogosult, amelyet a jelen Szerződés rendelkezései szerint Megrendelő köteles megfizetni A Díj Vállalkozót a Megrendelő által elfogadott és leigazolt teljesítés alapján illeti meg a 2. sz melléklet díjai szerint: A díjak a felhasznált anyagok árát is tartalmazzák, így a Vállalkozó a Díjon túl semmilyen jogcímen nem jogosult további díjra vagy költségtérítésre A díjak elszámolására havonta kerül sor. A Vállalkozó a Megrendelő által leigazolt teljesítése alapján jogosult számláját kiállítani és benyújtani. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni A Megrendelő a jelen Szerződés alapján a Vállalkozót megillető kifizetéseket a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással fizeti meg. A számla kiegyenlítése a Kbt a alapján történik. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 5. A főzőkonyha és a melegítőkonyhák üzemeltetése 5.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás tárgyát képező melegítőkonyhákat és ebédlőket a folyamatos üzemeltetés feltételeinek biztosítása érdekében üzemképes állapotban leltár, és a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvvel adja át Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a konyhákat eredeti funkciójuk szerint továbbüzemelteti A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyekkel, ezeket az üzemeltetés megkezdése előtt köteles saját költségén beszerezni. Felel a szerződés tartama alatt a hatósági előírások betartásáért Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás során keletkezett hulladék, ételmaradék jogszabálynak megfelelő elszállításáról, illetve megsemmisítéséről saját költségén gondoskodik Vállalkozó kötelezi magát, hogy a HACCP rendszert a konyhán és melegítő-konyhákban saját költségén alakítja ki, és biztosítja az ennek megfelelő üzemeltetést.

4 5.6. A Megrendelő bármikor jogosult az étkeztetéshez használt edényzetet, eszközöket ellenőrizni A Vállalkozó köteles a megállapodás fennállásának ideje alatt az üzemeltetésre átvett valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használni. Felel mindazon kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi üzemeltetésre átvett helyiség rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartásáról, közegészségügyi előírásoknak megfelelő festésimázolási munkáinak elvégzéséről Vállalkozó a karbantartási munkákat a Megrendelő által megbízott szakemberek javaslatát figyelembe vevő műszaki terv szerint köteles elvégezni. A Vállalkozó a megvalósult karbantartások költségeiről minden év végén tételes kimutatást köteles küldeni az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat megbízott szakembere köteles ellenőrizni a karbantartási terv megvalósulását Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségekben a tűzoltó készülékeket ellenőriztetni, szükség szerint cserélni, a villamosbiztonsági méréseket, a kéményseprést, rágcsálóirtást saját költségén elvégeztetni Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségeket rendszeresen, az ÁNTSZ előírásainak megfelelően takarítani. Továbbá köteles valamennyi intézményi ebédlő vonatkozásában az ebédeltetést követő takarítást, továbbá a terítők beszerzését, mosatását saját költségén biztosítani Vállalkozó a helyiségeket saját költségén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával, tevékenységével összefüggésben átalakíthatja, vagy korszerűsítheti (a helyiség használhatóságát növelő egyéb, építési, szerelési munkákat végezhet el). A Megrendelő hozzájárulása nem mentesít azonban a szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól, amelyet a vállalkozó saját költségén köteles beszerezni Vállalkozó jelen szerződés megszűnésével azonos időben köteles az átvett helyiségek tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáról gondoskodni. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését követően a helyiségek tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáig a Vállalkozó napi ,- Ft-ot köteles kötbér címén a Megrendelő részére megfizetni. Amennyiben a Vállalkozó az e pontban rögzített állapotnak megfelelő munkálatokat 30 napon belül nem végzi el, azt a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 6. Közüzemi költségek viselése 6.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az átadott helyiségek üzemeltetéséhez szükséges valamennyi közüzemi szolgáltatás biztosított A felek megállapodnak abban, hogy az átadott helyiségek üzemeltetése során keletkező valamennyi közüzemi költség a vállalkozót terheli jelen szerződés 6.3. és 6.4. pontja szerint A felek megállapodnak abban, hogy a főzőkonyha esetében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az önálló mérési lehetőséget a földgáz esetében legkésőbb annak elkészültéig, illetve átadásáig saját költségére kiépíti. A víz, szennyvíz és elektromos áram esetében a teljes épületben felhasznált víz, a csatornába vezetett szennyvíz, és az elektromos áram díját teljes egészében kifizeti a szolgáltatók felé. A meglévő önálló mérőórák a Vállalkozó részére történő névátírásáról a Vállalkozó, és a Megrendelő közösen intézkedik legkésőbb szeptember 01-ig A felek megállapodnak abban, hogy a melegítőkonyhák esetében a Vállalkozó a Megrendelőnek közüzemi költséget nem fizet. A PB gázpalackok cseréje Vállalkozó feladata és költsége.

5 6.5. A szemétszállítás költségeit a Vállalkozó közvetlenül fizeti meg a szolgáltatóknak. 7. A Szerződés tartama, hatálybalépés Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a határozott időtartamra, szeptember 1-től augusztus 31-ig jön létre és az aláírással lép hatályba. 8. A jelen Szerződés megszűnése 8.1.A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: (a) (b) (c) (d) írásba foglalt közös megegyezéssel; bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani A Megrendelő jogosult a Szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondani. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha neki felróható okból az általa szolgáltatott ételek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, vagy ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait második alkalommal hibásan teljesíti, nem teljesíti, vagy határidőn túl végzi el Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a jelen szerződés pontjában szereplő főzőkonyhát augusztus 31-ig nem, vagy nem az építési engedélyben és a műszaki dokumentációban szereplő módon, vagy minőségben építi ki és Megrendelőnek nem adja át. A augusztus 31-i határidő a főzőkonyha kiépítését, Megrendelő részére történő átadását, a szükséges engedélyek beszerzését, a konyha rendeltetésszerű, jogszerű használatbavételét jelenti Megrendelő a Kbt (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha: A Kbt (5) a) pontja alapján: a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (5) b) pontja alapján: a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (6) bekezdése alapján, a 6.5. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.7.A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 9. Adatváltozás bejelentése 9.1. A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt alapján: A Kbt a) pontja alapján nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

6 A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 10. Vegyes rendelkezések A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó nem, vagy hibásan teljesít a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A Vállalkozó, ha hibásan teljesít, kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a hibásan teljesített feladatra eső bruttó díj 5 %-a, de minimum ,-Ft. A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal mondja fel, vagy a Vállalkozónak felróható okból megszűnik, vagy nem teljesül meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 20 % a felmondás napján a szerződésből még hátralévő napok száma szerint számított díjra vetítve Vállalkozó az általa elvégzett munkáért ill. annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében különösen felel mindazon kárért, amely nem megfelelő feladatvégzésére, vagy nem megfelelő élelmiszer felhasználására vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben, amely Vállalkozó vagy alvállalkozói tevékenységére vezethető vissza A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól A Vállalkozó köteles bármilyen kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik alvállalkozójának, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el A Vállalkozó felelősséggel tartozik, és kártalanítania kell a Megrendelőt minden veszteségért, kiadásért és panaszért, a fizikai tulajdonban keletkező veszteségekért és károkért, valamint a személyi sérülésekért és halálesetekért, amelyek Vállalkozó magatartására visszavezethetőek A Felek kapcsolattartói: Megrendelő részéről: Név: Aller Imre polgármester Telefon: 96/ Fax: 96/ Továbbá a megrendelés és átadás-átvétel tekintetében az 1. számú mellékletben feltüntetett személyek. Vállalkozó részéről: Név: Stoller Imre társtulajdonos Telefon: 0670/ Fax: 96/ A jelen Szerződés csak írásban módosíthatók a Felek által, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jelen szerződés módosítása nélkül - fenntartói döntése alapján jogosult a jelen megállapodás mellékletében szereplő intézmények bármelyikét átszervezni, megszüntetni, vagy fenntartónak átadni, ennek tényéről a döntést követően értesíti a Vállalkozót. Vállalkozó ebben az esetben az Önkormányzattól semmiféle kártérítési igényt nem követelhet.

7 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. Kóny, július Megrendelő Vállalkozó

8 1. számú melléklet Kimutatás az ellátandó intézményekről - Tündér-tavi Óvoda (9144 Kóny, Petőfi S. u. 40/B - tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Családi napközi Gesztenye és Százszorszép csoportok (9144 Kóny, Soproni u. 2. tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Alsó és felső tagozatosok ebédeltetése 9144 Kóny, Rákóczi u. 44. Az alsósok részére a tízórai, uzsonna 9144 Kóny, Rákóczi u. 52. Adagszám / év tízórai: (-100%) Adagszám / év ebéd: (-100%) Adagszám / év uzsonna: (-100%) - Általános iskolai táborok (napközis és kézműves) Adagszám: 92 adag ebéd a nyári hónapokban. (-100%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Idősek Napközbeni Ellátása (9144 Kóny, Rákóczi u. 3. tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés Kóny, Rákóczi u. 44. Adagszám / év: (+10%)

9 2. számú melléklet Az étkezési szolgáltatás díjai Étkezések Óvodások egész napos ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna) Családi napközi egész napos ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna) Iskola alsó tagozat Nyersanyag norma /Nettó Ft/ Rezsi díj Nettó Ft/adag Nettó étkezési díj Nettó Ft/adag tízórai ebéd uzsonna Iskola felső tagozat ebéd Felnőtt szociális ebéd

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés Közétkeztetési szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (képviseli: Szitka Péter polgármester, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4, adószám:15350057-2-05, törzsszám:

Részletesebben

Postai. ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

Postai. ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyberki

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására Az előterjesztés száma: 173/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 18 órakor megtartandó ülésére Javaslat a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 11/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Javaslat a Decsi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlatkérő: Neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Képviseli: Józsa Katalin igazgató Telefonszám: +36-76/481-523 Telefax szám: +36-76/481-686 E-mail: ifjusagi@kio.hu (a

Részletesebben

mint szolgáltató, ( a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett: PREAMBULUM

mint szolgáltató, ( a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett: PREAMBULUM V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. képviselő: dr. Flórián Csaba

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen vállalkozási szerződés (továbbiakban a Szerződés ) létrejött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. adószám: 16882212-2-19

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2851 Környe, Alkotmány u. 2., törzskönyvi azonosító száma: 729963, adószáma: 15729961-2-11, KSH statisztikai

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Enying Város Önkormányzata (képviseli: Tóth Dezső polgármester), Enying, Kossuth L. u. 26., adószám: 15362838-2-07 törzsszám: 362830000

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben