KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: Számlaszám: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév: ÖRDÖGKONYHA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: ÖRDÖGKONYHA Kft. Székhely: 9024 Győr, Mészáros L. u. 10. Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: Képviselő: dr. Patonay László István ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél együttesen Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel: Megrendelő közbeszerzési eljárást indított Közétkeztetési feladatok ellátása Kóny községben, a főzőkonyha kialakításával. tárgyában. Az eljárás során Vállalkozó lett a nyertes ajánlattevő. 1 A jelen Szerződés tárgya 1.1 A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg a Vállalkozótól (továbbiakban: Feladatok): Kóny Község Önkormányzata által fenntartott intézmények részére közétkeztetés biztosítása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően, az ételek elkészítése a megrendelt adagszámban a vállalkozó konyhájában, az ételek teljesítés helyére történő kiszállítása a megadott időpontokban, a keletkezett hulladék elszállítása, a felsorolt feladatok ellátásához szükséges, az ételkészítéshez és -szállításhoz mindenben megfelelő eszközök és személyzet biztosítása. A feladatokat részletesen a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentáció tartalmazza A teljesítési helyszínek Kónyban (továbbiakban: Helyszínek) az 1. számú mellékletben foglaltak szerint A Vállalkozó a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt Feladatok elvégzését elvállalja a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint A Felek rögzítik, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelésért mindkét fél saját hatáskörében felel. 2. A szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás átadás-átvétele 2.1. A Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott intézményekbe, a Megrendelő rendelése alapján szállítja az ételeket. 2.2 A Megrendelő minden héten legkésőbb az utolsó tanítási és vagy munkanapon 14:00 óráig leadja a naptári napok, intézmények és étkezések szerinti bontásban a következő hétre vonatkozó adagszámra vonatkozó megrendelését.

2 2.3 A rendelés módosítására az ebéd és az uzsonna esetén a Megrendelő legkésőbb szállítási napon 8:30 óráig, míg a tízórai esetén a szállítási napot megelőző tanítási vagy munkanapon 17:00 óráig jogosult faxon, telefonon vagy ben. 2.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat, vagy intézményei által szervezett nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyermekek, tanulók ellátásának megszervezésében közreműködik. Ennek keretében tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatást /reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora/ az érintett időszak szerinti, adott korosztálynak megfelelő iskolai étkeztetési árakkal biztosítja. 2.5 A Vállalkozó az étel átadásakor a teljesítés helyén a Megrendelőnek átadja a leszállított ételről szóló szállítólevelet. A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. 2.6 A Vállalkozó olyan I. osztályú élelmiszert köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint a közétkeztetésre az adott korcsoportban irányadó jogszabályokban foglalt feltételeknek. 2.7 A Vállalkozó a szolgáltatási tevékenysége során köteles működtetni a HACCP előírásait, és köteles megfelelni az Országos Tisztifőorvos által megfogalmazott mindenkori követelményeknek, ajánlásoknak (a szerződés aláírásakor irányadó ajánlás az Országos Tisztifőorvos HOTI /2011 számú, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára). 3. A Vállalkozó kötelessége 3.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a Megrendelő számára a teljesítés teljes folyamatába. A Megrendelő a Vállalkozónak utasításokat adhat, mely esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni A Vállalkozó köteles betartani a szolgáltatás biztonságára vonatkozó minden rendelkezést. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a baleset-, munka-, vagyon-, tűz-, környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint az idevonatkozó Megrendelői utasítások betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Vállalkozó köteles a szolgáltatás nyújtása, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet és az emberi egészség, biztonság védelmére A Vállalkozó felelősséget vállal az általa okozott kárért A szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök és anyagok megfelelőségéről, megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó köteles biztosítani a szolgáltatás nyújtása során az azt végző személyek biztonságát a saját költségén A szolgáltatás nyújtása során a Vállalkozónak időről-időre el kell szállítania a keletkezett hulladékot, ételmaradékot A Megrendelő bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a hiányosságokat kijavítani, melyek a szerződéstől eltérnek. A Vállalkozó késlekedése ezeknek a hibáknak a kijavítására, vagy hogy a szolgáltatást nyújtsa, feljogosítja a Megrendelőt az összes szükséges feladat elvégeztetésére a Vállalkozó költségén, illetve az esedékes kifizetésekből az ilyen költségek levonására Vállalkozó köteles a kiszállított valamennyi ételből mintát venni, és azt mintavételtől számított 48 óráig vagy ha jogszabály vagy egyéb előírás ettől hosszabb időtartamot ír elő a számára megőrizni Vállalkozó az étlap tervezetét véleményezésre legalább a tárgyi időszakot megelőző két héttel köteles a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó csak akkor tagadhatja meg a véleményben foglaltak teljesítését, ha az szakmailag indokolatlan, vagy jelentős költségnövekedést eredményezne Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyeket foglalkoztathat, akik

3 megfelelnek az egészségügyi, higiéniai követelményeknek Vállalkozó kötelessége a Kóny, Rákóczi u. 44. szám alatt (hrsz: 323) található volt óvodaépületében - az ajánlati dokumentáció részeként átadott építési engedély és műszaki dokumentáció szerint, az abban foglalt minőségben - a főzőkonyha kiépítése Vállalkozó köteles a kiépítés idejét, módját egyeztetni Megrendelővel Megrendelő a rendelkezésére álló konyhai eszközöket beépítés céljából Vállalkozó részére átadja Vállalkozó a főzőkonyhát a kiépítést követően, a minőséget tanúsító dokumentációval együtt, a hatályos adózási és ÁFA fizetési szabályok szerint átadja Megrendelő tulajdonába Megrendelő a Vállalkozó által kiépített főzőkonyha használatáért bérleti díjat a jelen szerződés időtartama alatt nem kér Vállalkozó a főzőkonyha kiépítését követően a szerződésben foglalt főzőkonyha igénybevételét megkövetelő szolgáltatásait a kiépített konyhából köteles ellátni. Ettől eltérni (más főzőkonyhából szolgáltatni) csak havaria esetén lehet. 4. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 4.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként Díjra (a továbbiakban: Díj ) jogosult, amelyet a jelen Szerződés rendelkezései szerint Megrendelő köteles megfizetni A Díj Vállalkozót a Megrendelő által elfogadott és leigazolt teljesítés alapján illeti meg a 2. sz melléklet díjai szerint: A díjak a felhasznált anyagok árát is tartalmazzák, így a Vállalkozó a Díjon túl semmilyen jogcímen nem jogosult további díjra vagy költségtérítésre A díjak elszámolására havonta kerül sor. A Vállalkozó a Megrendelő által leigazolt teljesítése alapján jogosult számláját kiállítani és benyújtani. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni A Megrendelő a jelen Szerződés alapján a Vállalkozót megillető kifizetéseket a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással fizeti meg. A számla kiegyenlítése a Kbt a alapján történik. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 5. A főzőkonyha és a melegítőkonyhák üzemeltetése 5.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás tárgyát képező melegítőkonyhákat és ebédlőket a folyamatos üzemeltetés feltételeinek biztosítása érdekében üzemképes állapotban leltár, és a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvvel adja át Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a konyhákat eredeti funkciójuk szerint továbbüzemelteti A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyekkel, ezeket az üzemeltetés megkezdése előtt köteles saját költségén beszerezni. Felel a szerződés tartama alatt a hatósági előírások betartásáért Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás során keletkezett hulladék, ételmaradék jogszabálynak megfelelő elszállításáról, illetve megsemmisítéséről saját költségén gondoskodik Vállalkozó kötelezi magát, hogy a HACCP rendszert a konyhán és melegítő-konyhákban saját költségén alakítja ki, és biztosítja az ennek megfelelő üzemeltetést.

4 5.6. A Megrendelő bármikor jogosult az étkeztetéshez használt edényzetet, eszközöket ellenőrizni A Vállalkozó köteles a megállapodás fennállásának ideje alatt az üzemeltetésre átvett valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használni. Felel mindazon kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi üzemeltetésre átvett helyiség rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartásáról, közegészségügyi előírásoknak megfelelő festésimázolási munkáinak elvégzéséről Vállalkozó a karbantartási munkákat a Megrendelő által megbízott szakemberek javaslatát figyelembe vevő műszaki terv szerint köteles elvégezni. A Vállalkozó a megvalósult karbantartások költségeiről minden év végén tételes kimutatást köteles küldeni az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat megbízott szakembere köteles ellenőrizni a karbantartási terv megvalósulását Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségekben a tűzoltó készülékeket ellenőriztetni, szükség szerint cserélni, a villamosbiztonsági méréseket, a kéményseprést, rágcsálóirtást saját költségén elvégeztetni Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségeket rendszeresen, az ÁNTSZ előírásainak megfelelően takarítani. Továbbá köteles valamennyi intézményi ebédlő vonatkozásában az ebédeltetést követő takarítást, továbbá a terítők beszerzését, mosatását saját költségén biztosítani Vállalkozó a helyiségeket saját költségén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával, tevékenységével összefüggésben átalakíthatja, vagy korszerűsítheti (a helyiség használhatóságát növelő egyéb, építési, szerelési munkákat végezhet el). A Megrendelő hozzájárulása nem mentesít azonban a szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól, amelyet a vállalkozó saját költségén köteles beszerezni Vállalkozó jelen szerződés megszűnésével azonos időben köteles az átvett helyiségek tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáról gondoskodni. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését követően a helyiségek tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáig a Vállalkozó napi ,- Ft-ot köteles kötbér címén a Megrendelő részére megfizetni. Amennyiben a Vállalkozó az e pontban rögzített állapotnak megfelelő munkálatokat 30 napon belül nem végzi el, azt a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 6. Közüzemi költségek viselése 6.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az átadott helyiségek üzemeltetéséhez szükséges valamennyi közüzemi szolgáltatás biztosított A felek megállapodnak abban, hogy az átadott helyiségek üzemeltetése során keletkező valamennyi közüzemi költség a vállalkozót terheli jelen szerződés 6.3. és 6.4. pontja szerint A felek megállapodnak abban, hogy a főzőkonyha esetében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az önálló mérési lehetőséget a földgáz esetében legkésőbb annak elkészültéig, illetve átadásáig saját költségére kiépíti. A víz, szennyvíz és elektromos áram esetében a teljes épületben felhasznált víz, a csatornába vezetett szennyvíz, és az elektromos áram díját teljes egészében kifizeti a szolgáltatók felé. A meglévő önálló mérőórák a Vállalkozó részére történő névátírásáról a Vállalkozó, és a Megrendelő közösen intézkedik legkésőbb szeptember 01-ig A felek megállapodnak abban, hogy a melegítőkonyhák esetében a Vállalkozó a Megrendelőnek közüzemi költséget nem fizet. A PB gázpalackok cseréje Vállalkozó feladata és költsége.

5 6.5. A szemétszállítás költségeit a Vállalkozó közvetlenül fizeti meg a szolgáltatóknak. 7. A Szerződés tartama, hatálybalépés Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a határozott időtartamra, szeptember 1-től augusztus 31-ig jön létre és az aláírással lép hatályba. 8. A jelen Szerződés megszűnése 8.1.A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: (a) (b) (c) (d) írásba foglalt közös megegyezéssel; bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani A Megrendelő jogosult a Szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondani. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha neki felróható okból az általa szolgáltatott ételek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, vagy ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait második alkalommal hibásan teljesíti, nem teljesíti, vagy határidőn túl végzi el Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a jelen szerződés pontjában szereplő főzőkonyhát augusztus 31-ig nem, vagy nem az építési engedélyben és a műszaki dokumentációban szereplő módon, vagy minőségben építi ki és Megrendelőnek nem adja át. A augusztus 31-i határidő a főzőkonyha kiépítését, Megrendelő részére történő átadását, a szükséges engedélyek beszerzését, a konyha rendeltetésszerű, jogszerű használatbavételét jelenti Megrendelő a Kbt (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha: A Kbt (5) a) pontja alapján: a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (5) b) pontja alapján: a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (6) bekezdése alapján, a 6.5. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.7.A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 9. Adatváltozás bejelentése 9.1. A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt alapján: A Kbt a) pontja alapján nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

6 A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 10. Vegyes rendelkezések A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó nem, vagy hibásan teljesít a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A Vállalkozó, ha hibásan teljesít, kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a hibásan teljesített feladatra eső bruttó díj 5 %-a, de minimum ,-Ft. A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal mondja fel, vagy a Vállalkozónak felróható okból megszűnik, vagy nem teljesül meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 20 % a felmondás napján a szerződésből még hátralévő napok száma szerint számított díjra vetítve Vállalkozó az általa elvégzett munkáért ill. annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében különösen felel mindazon kárért, amely nem megfelelő feladatvégzésére, vagy nem megfelelő élelmiszer felhasználására vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben, amely Vállalkozó vagy alvállalkozói tevékenységére vezethető vissza A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól A Vállalkozó köteles bármilyen kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik alvállalkozójának, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el A Vállalkozó felelősséggel tartozik, és kártalanítania kell a Megrendelőt minden veszteségért, kiadásért és panaszért, a fizikai tulajdonban keletkező veszteségekért és károkért, valamint a személyi sérülésekért és halálesetekért, amelyek Vállalkozó magatartására visszavezethetőek A Felek kapcsolattartói: Megrendelő részéről: Név: Aller Imre polgármester Telefon: 96/ Fax: 96/ Továbbá a megrendelés és átadás-átvétel tekintetében az 1. számú mellékletben feltüntetett személyek. Vállalkozó részéről: Név: Stoller Imre társtulajdonos Telefon: 0670/ Fax: 96/ A jelen Szerződés csak írásban módosíthatók a Felek által, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jelen szerződés módosítása nélkül - fenntartói döntése alapján jogosult a jelen megállapodás mellékletében szereplő intézmények bármelyikét átszervezni, megszüntetni, vagy fenntartónak átadni, ennek tényéről a döntést követően értesíti a Vállalkozót. Vállalkozó ebben az esetben az Önkormányzattól semmiféle kártérítési igényt nem követelhet.

7 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. Kóny, július Megrendelő Vállalkozó

8 1. számú melléklet Kimutatás az ellátandó intézményekről - Tündér-tavi Óvoda (9144 Kóny, Petőfi S. u. 40/B - tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Családi napközi Gesztenye és Százszorszép csoportok (9144 Kóny, Soproni u. 2. tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Alsó és felső tagozatosok ebédeltetése 9144 Kóny, Rákóczi u. 44. Az alsósok részére a tízórai, uzsonna 9144 Kóny, Rákóczi u. 52. Adagszám / év tízórai: (-100%) Adagszám / év ebéd: (-100%) Adagszám / év uzsonna: (-100%) - Általános iskolai táborok (napközis és kézműves) Adagszám: 92 adag ebéd a nyári hónapokban. (-100%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Idősek Napközbeni Ellátása (9144 Kóny, Rákóczi u. 3. tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés Kóny, Rákóczi u. 44. Adagszám / év: (+10%)

9 2. számú melléklet Az étkezési szolgáltatás díjai Étkezések Óvodások egész napos ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna) Családi napközi egész napos ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna) Iskola alsó tagozat Nyersanyag norma /Nettó Ft/ Rezsi díj Nettó Ft/adag Nettó étkezési díj Nettó Ft/adag tízórai ebéd uzsonna Iskola felső tagozat ebéd Felnőtt szociális ebéd

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Székhely: 2335 Taksony, Fő út 85. Adószám: 15782951-1-13 KSH szám: 15782951-8411-371-13 Bankszámlaszám: 11742180-15782951

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Postai. ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

Postai. ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyberki

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T) amely létrejött egyrészről Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., adószám 15732949-2-16, törzsszám: 732954) képviselője: Wenner-

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés Közétkeztetési szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (képviseli: Szitka Péter polgármester, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4, adószám:15350057-2-05, törzsszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/22-49/2012. amely létrejött egyrészről az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8184 Balatonfűzfő, Irinyi utca 2., képviseli: Polyák István

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

21. számú előterjesztés

21. számú előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 10.681/26/2014. Ügyintéző: Bereczk Balázs 21. számú előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására Az előterjesztés száma: 173/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 18 órakor megtartandó ülésére Javaslat a

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/23-39/2012. amely létrejött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15., képviseli: Salamon Tamásné óvodavezető), mint Megrendelő,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 11/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Javaslat a Decsi

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 228/2016.

Az előterjesztés száma: 228/2016. Az előterjesztés száma: 228/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. december 15.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés

Közétkeztetési szolgáltatási szerződés melléklet a 299/2014. (XII. 19.) határozathoz Közétkeztetési szolgáltatási szerződés Melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (képviselő: Szitka Péter polgármester, székhely: Fő

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

3. közbeszerzési rész Balatonfűzfő Város Önkormányzata - Szociális étkeztetés

3. közbeszerzési rész Balatonfűzfő Város Önkormányzata - Szociális étkeztetés Iktatószám: 3/22-49/2015. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. közbeszerzési rész Balatonfűzfő Város Önkormányzata - Szociális étkeztetés Jelen vállalkozási szerződés (továbbiakban a Szerződés ) létrejött egyrészről

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlatkérő: Neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Képviseli: Józsa Katalin igazgató Telefonszám: +36-76/481-523 Telefax szám: +36-76/481-686 E-mail: ifjusagi@kio.hu (a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

mint szolgáltató, ( a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett: PREAMBULUM

mint szolgáltató, ( a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett: PREAMBULUM V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. képviselő: dr. Flórián Csaba

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. 2. közbeszerzési rész Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. 2. közbeszerzési rész Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. közbeszerzési rész Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Jelen vállalkozási szerződés (továbbiakban a Szerződés ) létrejött egyrészről a Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (intézmény karbantartás, üzemeltetés)

KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (intézmény karbantartás, üzemeltetés) KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (intézmény karbantartás, üzemeltetés) Amely létrejött egyrészről Három Szirom Óvoda (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/a. szám; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 643768, adószám:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen vállalkozási szerződés (továbbiakban a Szerződés ) létrejött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. adószám: 16882212-2-19

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2851 Környe, Alkotmány u. 2., törzskönyvi azonosító száma: 729963, adószáma: 15729961-2-11, KSH statisztikai

Részletesebben