KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: Számlaszám: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév: ÖRDÖGKONYHA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: ÖRDÖGKONYHA Kft. Székhely: 9024 Győr, Mészáros L. u. 10. Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: Képviselő: dr. Patonay László István ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél együttesen Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel: Megrendelő közbeszerzési eljárást indított Közétkeztetési feladatok ellátása Kóny községben, a főzőkonyha kialakításával. tárgyában. Az eljárás során Vállalkozó lett a nyertes ajánlattevő. 1 A jelen Szerződés tárgya 1.1 A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg a Vállalkozótól (továbbiakban: Feladatok): Kóny Község Önkormányzata által fenntartott intézmények részére közétkeztetés biztosítása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően, az ételek elkészítése a megrendelt adagszámban a vállalkozó konyhájában, az ételek teljesítés helyére történő kiszállítása a megadott időpontokban, a keletkezett hulladék elszállítása, a felsorolt feladatok ellátásához szükséges, az ételkészítéshez és -szállításhoz mindenben megfelelő eszközök és személyzet biztosítása. A feladatokat részletesen a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentáció tartalmazza A teljesítési helyszínek Kónyban (továbbiakban: Helyszínek) az 1. számú mellékletben foglaltak szerint A Vállalkozó a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt Feladatok elvégzését elvállalja a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint A Felek rögzítik, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelésért mindkét fél saját hatáskörében felel. 2. A szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás átadás-átvétele 2.1. A Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott intézményekbe, a Megrendelő rendelése alapján szállítja az ételeket. 2.2 A Megrendelő minden héten legkésőbb az utolsó tanítási és vagy munkanapon 14:00 óráig leadja a naptári napok, intézmények és étkezések szerinti bontásban a következő hétre vonatkozó adagszámra vonatkozó megrendelését.

2 2.3 A rendelés módosítására az ebéd és az uzsonna esetén a Megrendelő legkésőbb szállítási napon 8:30 óráig, míg a tízórai esetén a szállítási napot megelőző tanítási vagy munkanapon 17:00 óráig jogosult faxon, telefonon vagy ben. 2.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat, vagy intézményei által szervezett nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyermekek, tanulók ellátásának megszervezésében közreműködik. Ennek keretében tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatást /reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora/ az érintett időszak szerinti, adott korosztálynak megfelelő iskolai étkeztetési árakkal biztosítja. 2.5 A Vállalkozó az étel átadásakor a teljesítés helyén a Megrendelőnek átadja a leszállított ételről szóló szállítólevelet. A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. 2.6 A Vállalkozó olyan I. osztályú élelmiszert köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint a közétkeztetésre az adott korcsoportban irányadó jogszabályokban foglalt feltételeknek. 2.7 A Vállalkozó a szolgáltatási tevékenysége során köteles működtetni a HACCP előírásait, és köteles megfelelni az Országos Tisztifőorvos által megfogalmazott mindenkori követelményeknek, ajánlásoknak (a szerződés aláírásakor irányadó ajánlás az Országos Tisztifőorvos HOTI /2011 számú, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára). 3. A Vállalkozó kötelessége 3.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a Megrendelő számára a teljesítés teljes folyamatába. A Megrendelő a Vállalkozónak utasításokat adhat, mely esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni A Vállalkozó köteles betartani a szolgáltatás biztonságára vonatkozó minden rendelkezést. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a baleset-, munka-, vagyon-, tűz-, környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint az idevonatkozó Megrendelői utasítások betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Vállalkozó köteles a szolgáltatás nyújtása, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet és az emberi egészség, biztonság védelmére A Vállalkozó felelősséget vállal az általa okozott kárért A szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök és anyagok megfelelőségéről, megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó köteles biztosítani a szolgáltatás nyújtása során az azt végző személyek biztonságát a saját költségén A szolgáltatás nyújtása során a Vállalkozónak időről-időre el kell szállítania a keletkezett hulladékot, ételmaradékot A Megrendelő bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a hiányosságokat kijavítani, melyek a szerződéstől eltérnek. A Vállalkozó késlekedése ezeknek a hibáknak a kijavítására, vagy hogy a szolgáltatást nyújtsa, feljogosítja a Megrendelőt az összes szükséges feladat elvégeztetésére a Vállalkozó költségén, illetve az esedékes kifizetésekből az ilyen költségek levonására Vállalkozó köteles a kiszállított valamennyi ételből mintát venni, és azt mintavételtől számított 48 óráig vagy ha jogszabály vagy egyéb előírás ettől hosszabb időtartamot ír elő a számára megőrizni Vállalkozó az étlap tervezetét véleményezésre legalább a tárgyi időszakot megelőző két héttel köteles a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó csak akkor tagadhatja meg a véleményben foglaltak teljesítését, ha az szakmailag indokolatlan, vagy jelentős költségnövekedést eredményezne Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyeket foglalkoztathat, akik

3 megfelelnek az egészségügyi, higiéniai követelményeknek Vállalkozó kötelessége a Kóny, Rákóczi u. 44. szám alatt (hrsz: 323) található volt óvodaépületében - az ajánlati dokumentáció részeként átadott építési engedély és műszaki dokumentáció szerint, az abban foglalt minőségben - a főzőkonyha kiépítése Vállalkozó köteles a kiépítés idejét, módját egyeztetni Megrendelővel Megrendelő a rendelkezésére álló konyhai eszközöket beépítés céljából Vállalkozó részére átadja Vállalkozó a főzőkonyhát a kiépítést követően, a minőséget tanúsító dokumentációval együtt, a hatályos adózási és ÁFA fizetési szabályok szerint átadja Megrendelő tulajdonába Megrendelő a Vállalkozó által kiépített főzőkonyha használatáért bérleti díjat a jelen szerződés időtartama alatt nem kér Vállalkozó a főzőkonyha kiépítését követően a szerződésben foglalt főzőkonyha igénybevételét megkövetelő szolgáltatásait a kiépített konyhából köteles ellátni. Ettől eltérni (más főzőkonyhából szolgáltatni) csak havaria esetén lehet. 4. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 4.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként Díjra (a továbbiakban: Díj ) jogosult, amelyet a jelen Szerződés rendelkezései szerint Megrendelő köteles megfizetni A Díj Vállalkozót a Megrendelő által elfogadott és leigazolt teljesítés alapján illeti meg a 2. sz melléklet díjai szerint: A díjak a felhasznált anyagok árát is tartalmazzák, így a Vállalkozó a Díjon túl semmilyen jogcímen nem jogosult további díjra vagy költségtérítésre A díjak elszámolására havonta kerül sor. A Vállalkozó a Megrendelő által leigazolt teljesítése alapján jogosult számláját kiállítani és benyújtani. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni A Megrendelő a jelen Szerződés alapján a Vállalkozót megillető kifizetéseket a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással fizeti meg. A számla kiegyenlítése a Kbt a alapján történik. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 5. A főzőkonyha és a melegítőkonyhák üzemeltetése 5.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás tárgyát képező melegítőkonyhákat és ebédlőket a folyamatos üzemeltetés feltételeinek biztosítása érdekében üzemképes állapotban leltár, és a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvvel adja át Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a konyhákat eredeti funkciójuk szerint továbbüzemelteti A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyekkel, ezeket az üzemeltetés megkezdése előtt köteles saját költségén beszerezni. Felel a szerződés tartama alatt a hatósági előírások betartásáért Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás során keletkezett hulladék, ételmaradék jogszabálynak megfelelő elszállításáról, illetve megsemmisítéséről saját költségén gondoskodik Vállalkozó kötelezi magát, hogy a HACCP rendszert a konyhán és melegítő-konyhákban saját költségén alakítja ki, és biztosítja az ennek megfelelő üzemeltetést.

4 5.6. A Megrendelő bármikor jogosult az étkeztetéshez használt edényzetet, eszközöket ellenőrizni A Vállalkozó köteles a megállapodás fennállásának ideje alatt az üzemeltetésre átvett valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használni. Felel mindazon kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi üzemeltetésre átvett helyiség rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartásáról, közegészségügyi előírásoknak megfelelő festésimázolási munkáinak elvégzéséről Vállalkozó a karbantartási munkákat a Megrendelő által megbízott szakemberek javaslatát figyelembe vevő műszaki terv szerint köteles elvégezni. A Vállalkozó a megvalósult karbantartások költségeiről minden év végén tételes kimutatást köteles küldeni az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat megbízott szakembere köteles ellenőrizni a karbantartási terv megvalósulását Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségekben a tűzoltó készülékeket ellenőriztetni, szükség szerint cserélni, a villamosbiztonsági méréseket, a kéményseprést, rágcsálóirtást saját költségén elvégeztetni Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségeket rendszeresen, az ÁNTSZ előírásainak megfelelően takarítani. Továbbá köteles valamennyi intézményi ebédlő vonatkozásában az ebédeltetést követő takarítást, továbbá a terítők beszerzését, mosatását saját költségén biztosítani Vállalkozó a helyiségeket saját költségén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával, tevékenységével összefüggésben átalakíthatja, vagy korszerűsítheti (a helyiség használhatóságát növelő egyéb, építési, szerelési munkákat végezhet el). A Megrendelő hozzájárulása nem mentesít azonban a szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól, amelyet a vállalkozó saját költségén köteles beszerezni Vállalkozó jelen szerződés megszűnésével azonos időben köteles az átvett helyiségek tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáról gondoskodni. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnését követően a helyiségek tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáig a Vállalkozó napi ,- Ft-ot köteles kötbér címén a Megrendelő részére megfizetni. Amennyiben a Vállalkozó az e pontban rögzített állapotnak megfelelő munkálatokat 30 napon belül nem végzi el, azt a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 6. Közüzemi költségek viselése 6.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az átadott helyiségek üzemeltetéséhez szükséges valamennyi közüzemi szolgáltatás biztosított A felek megállapodnak abban, hogy az átadott helyiségek üzemeltetése során keletkező valamennyi közüzemi költség a vállalkozót terheli jelen szerződés 6.3. és 6.4. pontja szerint A felek megállapodnak abban, hogy a főzőkonyha esetében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az önálló mérési lehetőséget a földgáz esetében legkésőbb annak elkészültéig, illetve átadásáig saját költségére kiépíti. A víz, szennyvíz és elektromos áram esetében a teljes épületben felhasznált víz, a csatornába vezetett szennyvíz, és az elektromos áram díját teljes egészében kifizeti a szolgáltatók felé. A meglévő önálló mérőórák a Vállalkozó részére történő névátírásáról a Vállalkozó, és a Megrendelő közösen intézkedik legkésőbb szeptember 01-ig A felek megállapodnak abban, hogy a melegítőkonyhák esetében a Vállalkozó a Megrendelőnek közüzemi költséget nem fizet. A PB gázpalackok cseréje Vállalkozó feladata és költsége.

5 6.5. A szemétszállítás költségeit a Vállalkozó közvetlenül fizeti meg a szolgáltatóknak. 7. A Szerződés tartama, hatálybalépés Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a határozott időtartamra, szeptember 1-től augusztus 31-ig jön létre és az aláírással lép hatályba. 8. A jelen Szerződés megszűnése 8.1.A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: (a) (b) (c) (d) írásba foglalt közös megegyezéssel; bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani A Megrendelő jogosult a Szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondani. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha neki felróható okból az általa szolgáltatott ételek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, vagy ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait második alkalommal hibásan teljesíti, nem teljesíti, vagy határidőn túl végzi el Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a jelen szerződés pontjában szereplő főzőkonyhát augusztus 31-ig nem, vagy nem az építési engedélyben és a műszaki dokumentációban szereplő módon, vagy minőségben építi ki és Megrendelőnek nem adja át. A augusztus 31-i határidő a főzőkonyha kiépítését, Megrendelő részére történő átadását, a szükséges engedélyek beszerzését, a konyha rendeltetésszerű, jogszerű használatbavételét jelenti Megrendelő a Kbt (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha: A Kbt (5) a) pontja alapján: a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (5) b) pontja alapján: a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A Kbt (6) bekezdése alapján, a 6.5. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 8.7.A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 9. Adatváltozás bejelentése 9.1. A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt alapján: A Kbt a) pontja alapján nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

6 A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 10. Vegyes rendelkezések A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó nem, vagy hibásan teljesít a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. A Vállalkozó, ha hibásan teljesít, kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a hibásan teljesített feladatra eső bruttó díj 5 %-a, de minimum ,-Ft. A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal mondja fel, vagy a Vállalkozónak felróható okból megszűnik, vagy nem teljesül meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 20 % a felmondás napján a szerződésből még hátralévő napok száma szerint számított díjra vetítve Vállalkozó az általa elvégzett munkáért ill. annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében különösen felel mindazon kárért, amely nem megfelelő feladatvégzésére, vagy nem megfelelő élelmiszer felhasználására vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben, amely Vállalkozó vagy alvállalkozói tevékenységére vezethető vissza A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól A Vállalkozó köteles bármilyen kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik alvállalkozójának, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el A Vállalkozó felelősséggel tartozik, és kártalanítania kell a Megrendelőt minden veszteségért, kiadásért és panaszért, a fizikai tulajdonban keletkező veszteségekért és károkért, valamint a személyi sérülésekért és halálesetekért, amelyek Vállalkozó magatartására visszavezethetőek A Felek kapcsolattartói: Megrendelő részéről: Név: Aller Imre polgármester Telefon: 96/ Fax: 96/ Továbbá a megrendelés és átadás-átvétel tekintetében az 1. számú mellékletben feltüntetett személyek. Vállalkozó részéről: Név: Stoller Imre társtulajdonos Telefon: 0670/ Fax: 96/ A jelen Szerződés csak írásban módosíthatók a Felek által, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jelen szerződés módosítása nélkül - fenntartói döntése alapján jogosult a jelen megállapodás mellékletében szereplő intézmények bármelyikét átszervezni, megszüntetni, vagy fenntartónak átadni, ennek tényéről a döntést követően értesíti a Vállalkozót. Vállalkozó ebben az esetben az Önkormányzattól semmiféle kártérítési igényt nem követelhet.

7 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. Kóny, július Megrendelő Vállalkozó

8 1. számú melléklet Kimutatás az ellátandó intézményekről - Tündér-tavi Óvoda (9144 Kóny, Petőfi S. u. 40/B - tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Családi napközi Gesztenye és Százszorszép csoportok (9144 Kóny, Soproni u. 2. tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Alsó és felső tagozatosok ebédeltetése 9144 Kóny, Rákóczi u. 44. Az alsósok részére a tízórai, uzsonna 9144 Kóny, Rákóczi u. 52. Adagszám / év tízórai: (-100%) Adagszám / év ebéd: (-100%) Adagszám / év uzsonna: (-100%) - Általános iskolai táborok (napközis és kézműves) Adagszám: 92 adag ebéd a nyári hónapokban. (-100%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Idősek Napközbeni Ellátása (9144 Kóny, Rákóczi u. 3. tálalókonyha) Adagszám / év: (+10%) - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés Kóny, Rákóczi u. 44. Adagszám / év: (+10%)

9 2. számú melléklet Az étkezési szolgáltatás díjai Étkezések Óvodások egész napos ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna) Családi napközi egész napos ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna) Iskola alsó tagozat Nyersanyag norma /Nettó Ft/ Rezsi díj Nettó Ft/adag Nettó étkezési díj Nettó Ft/adag tízórai ebéd uzsonna Iskola felső tagozat ebéd Felnőtt szociális ebéd

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Q&C Webshop Üzletszabályzat

Q&C Webshop Üzletszabályzat A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata Q&C Webshop Üzletszabályzat Hatálya: 2011. június 1.-jétől Készítés dátuma: 2011.05.01. Tartalomjegyzék A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata, szolgáltatásaival

Részletesebben