Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 Nagyfa - Alföld Kft.

9 Nagyfa - Alföld Kft. I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI... 5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI... 6 A. Befektet ett eszközök... 6 A. I. Im m a t e ri ál is javak... 6 A. II. T á r g yi e s z k özök... 7 A.III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök B. I. K é szlet ek B. I. 1. Anya gok B. I. 2. Befejez e tlen termel és és félkész termék ek B. I. 3. Nö v en d ék -, hízó és egyé b á l l atok B. I. 5. Áruk B. II. K ö vetel és e k B. II. 1. V evőkövetel é sek B. II. 5. E g yé b k övet el é s ek B. III. É rt é kpapírok B. IV. P énz esz köz ök D. S a ját tőke D. I. J e g yz e t t tőke D. II. Tőketartalék D. III. E r e d m én yt a r t al é k D. IV. É rt é k el és i t artal é k D. V. Le k ö tött tartal é k D. V II. M é r l e g sz e ri nti eredm é n y E. C él t artal ék képz és F. K ötel ez et tségek F.I. H á t r as o ro lt kötelez ettségek F.II. H o ssz ú l e j áratú kötel ez et tségek F.III. Rövid l e járat ú kötelezettségek F.III. 1. R övid l ej á ratú kölcsönök F.III. 3. V evőktől kapott előlegek F.III. 4. Kö telezettség áruszállításból F.III. 8. E g yé b r övid l ej á r at ú kötel ezettségek G. P a sszív időbel i elhat á r olás ok IV. EGYÉB MELLÉKLETEK 1

10 Nagyfa - Alföld Kft. I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság megnevezése: Rövidített megnevezése: Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. Nagyfa Alföld Kft. A társaság székhelye: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 11. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 87. A társaság alapítója: A társaság tulajdonosa: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Magyar Állam 100 %-ban Tulajdonosi jogok Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. gyakorlója: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Vagyonkezelési szerződés alapján tulajdonosi jogok Budapest V., Steindl I. u. 8. Gyakorlója:. Felügyeleti szerv: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Budapest V., Steindl I. u. 8. A cég tevékenysége megkezdésének időpontja: január 01. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbíróság bejegyzésének száma: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: KHB Zrt Szeged Telefonszám: (62) Telefax: (62) Internetes honlap: Nagyfai telep: 6750 Szeged, Nagyfa 1. Nagyfai telep telefonszáma: (62) A társaságba beolvadó cég adatai: Név: Nagyfai Mezőgazdasági KFT. 2

11 Nagyfa - Alföld Kft. Telephely: 6750 Szeged, Nagyfa 1. Alapító: Igazságügyi Minisztérium/1055 Budapest, Kossuth tér 4./ Cégjegyzékszám: / ig/ / ig/ / tól/ Beolvadás cégbírósági bejegyzés kelte: június 18. A társaság könyvvizsgálója: Cégbejegyzésre jogosult: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság (ZRT.) 1027 Budapest, Fő u. 71. MKVK: JT Képviselője: Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagsági igazolvány száma: évben könyvvizsgálatért kifizetett díj: 1.020eFt+Áfa Borsi János november Szeged, Nyitra u. 15/b. III. em. 10. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Tövisfalvi Andrea nyilvántartási szám: Jogelőd adatai: Jogelőd neve: Alföldi Bútorgyár A cégbírósági bejegyzés száma: Alapítás ideje: július 14. Alapító szerv: Igazságügyi Minisztérium Az Igazságügyi Miniszter a 99096/1993. IM. Határozatával elrendelte az Alföldi Bútorgyár január 01. hatályú átalakulását Korlátolt Felelősségű Társasággá. Az átalakulás a jelzett határidőre megtörtént, az Alföldi Bútorgyártó Kft. minden tekintetben az Alföldi Bútorgyár általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat a fogvatartottak foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terhelték. A Magyar Állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Igazságügyi Minisztérium képviseletében az igazságügyi-miniszter, mint alapító december 18-án kelt 9/2002. számú határozata szerint az Alföldi Bútorgyártó Kft és a Nagyfai Mezőgazdasági Kft egyesülését határozta el oly módon, hogy a Nagyfai Mezőgazdasági Kft beolvadásával önálló gazdasági társaságként megszűnik, a jogutód gazdasági társaság az Alföldi Bútorgyártó Kft., új nevén Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. Az egyesülő gazdasági társaság alapfeladata változatlanul az elítéltek foglalkoztatása. A társaság főbb tevékenységi körei: 3

12 Nagyfa - Alföld Kft. TEÁOR kód Megnevezés Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése (főtevékenység) Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése Egyéb, nem évelő növény termesztése Almatermésű, csonthéjas termesztése Fűszer-, aroma, narkotikus, gyógynövény termesztése Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Baromfitenyésztés Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Édesvízi halászat Édesvízi halgazdálkodás Húsfeldolgozás, - tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Fűrészáru gyártás Falemezgyártás Épületasztalos-ipari termék gyártása Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása Háztartási kerámia gyártása Egyéb kerámiatermék gyártása Fémmegmunkálás Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Gépjárműjavítás, - karbantartás Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Hulladék-nagykereskedelem Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4

13 Nagyfa - Alföld Kft Munkaerő kölcsönzés Csomagolás Szakmai középfokú oktatás Alkotóművészet Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása A társaság alapvetően kettős feladatot lát el: - állami feladatnak minősülő büntetés-végrehajtási feladatot, valamint - vállalkozói feladatnak minősülő termelői, kereskedelmi, gazdálkodási feladatot Az állami vagyonról szóló szeptember 25-én hatályba lépett évi CVI. Törvény értelmében a társaság, mint állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A Tanács a feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt útján, annak ügyvezető szerveként látja el. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 238/2008. (IV.30) számú határozatában úgy döntött, hogy vagyonkezelői jogát ideiglenesen, december 31-ig terjedő időtartamra a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére átadja, így a BVOP vezetője a vagyonkezelési szerződés alapján jogosult lesz a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében gyakorolni. Az SZT/ számú ideiglenes vagyonkezelői szerződést felek május 23-án kötötték. A szerződés célja, hogy állami vagyonnal történő gazdálkodás során a Vagyonkezelő az állami feladatellátást, a szakágazati tevékenységet érintő, illetve a kormányzati koncepcióhoz kapcsolódó tulajdonosi döntéseket meghozza, valamint az állami vagyon megóvása, hatékony és gazdaságos működtetése, továbbá az állami és közfeladatok ellátása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosított legyen. A Nemzeti Vagyonkezelői Tanács 838/2008.(XII.29) számú határozatában az ideiglenes vagyonkezelői szerződés helyett határozatlan időre szóló végleges vagyonkezelői szerződés megkötéséről döntött, ennek megfelelően felek január 22-én az ideiglenes vagyonkezelői szerződést módosították. II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI A évi C törvény 14. -ban meghatározott alapelveket a társaság működése során maradéktalanul betartja és alkalmazza, ettől év során nem tért el. Az éves beszámoló fordulónapja: december 31. A beszámoló készítés időpontja: április 30. Üzleti év: az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A törvény 12 -ban foglaltaknak megfelelően a társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Az SZTV. 19. (3) bekezdése szerint a Mérlegben és az Eredmény kimutatásban az előző év oszlopában a évi adatok szerepelnek. A számviteli politika további bemutatása, részletezése az egyes mérlegcsoportoknál található. 5

14 Nagyfa - Alföld Kft. III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI A. Befektet ett eszközök Amortizáció elszámolása A társaság döntése alapján az eszköz várható hasznos élettartama és a SZTV előírásai szerint a bruttó alapú lineáris értékcsökkenési leírási módszer szerint történik az amortizáció elszámolása napra havonta. Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától kezdődően a kivezetés napjáig kerül elszámolásra. Pótaktiválás esetén az eredeti bruttó értékre kerül az aktiválás, s ez az amortizáció alapja. A társaság döntése és a SZTV től hatályos 80. (2) alapján a 100 eft alatti egyedi beszerzési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszköz értéke használatbavételkor egy összegben amortizáció címén kerül elszámolásra. A társaság ezen döntését a számviteli politikájában rögzítette évben elszámolt értékcsökkenés: - Terv szerinti értékcsökkenés: eft eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása eft Elszámolt összes értékcsökkenési leírás eft A. I. Im m a t e ri ál is javak A bruttó érték és értékcsökkenési leírás évi alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Alapítás átszervezés aktivált értéke adatok eft-ban Immateriális javak összesen I. Bruttó érték alakulása Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány II. Értékcsökk. alakulása Nyitó állomány Tárgyévi écs Egyéb növekedés Csökkenés Záró állomány Tárgyévi nettó érték Vagyoni értékű jogok között aktiváltunk 769 eft értékben 18 db MS Office 2007 segédprogramot, 96 eft értékben 4 db Windows 7 Home operációs rendszer programot, valamint 1 eft értékben 1 db mobil hívószám belépési díját. 6

15 Nagyfa - Alföld Kft. A. II. T á r g yi e s z k özök A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása évben Sorszám M e g n e v e z é s I.Bruttó érték alakulása Földterület termőföld adatok eft-ban a b c d e f g h i Ingatlhoz Műszaki Egyéb Épületek Egyéb kapcs. Összesen ber. Tenyész berend. építmények ingatlanok vagyoni a+b+c+d felsz. állatok felsz. érékű járművek jogok Összesen e+f+g+h 01. Nyitó állomány Új beszerzés létesítés, értéknövekedés Egyéb növekedés Selejtezés, megsemmisülés Kiadás, átadás Egyéb csökkenés Tárgyévi záróállomány ( ) II. Értékcsökkenés alakulása Nyitó állomány Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés 0 0 Értékcsökkenés egyéb növekedése 0 0 Értékcsökkenés 12. csökkenése Tárgyévi záróállomány 13. ( ) Tárgyévi záróállomány nettó értéke 14. (07-13) Tárgyi eszözök 2010.évi értékhelyesbítése Tárgyi eszközök mérlegértéke

16 Nagyfa-Alföld Kft. Bruttó érték növekedés: A piacképesség és gazdaságosság megőrzése érdekében társaságunk az alábbi beruházásokat valósította meg 2010-ben: adatok eft-ban Megnevezés Ingatlanok 625 m2 szigetelt almos trágyatároló Új makadám út építése Meglévő út újraaszfaltozása Istállók padozatának újrabetonozása Pulykatelepi betonutak, betonplaccok építése tonnás hídmérleg betonalappal Biztonsági kamerarendszer 195 Gépek, berendezések, járművek Informatikai eszközök 514 OSC kompresszor Nagynyomású melegvizes mosó db használt Peugeot J5 furgon BV-től 260 Irodai berendezések, légkondicionáló 741 Motoros kasza, motoros fűrész, sarokcsiszoló, szivattyúk, gravírozó gép Villanybojler, fékpofa szabályozó, kézi fényszóró Személygépkocsi pótaktiválás 628 Mindösszesen: Megjegyzés EMVA pályázatból EMVA pályázatból EMVA pályázatból EMVA pályázatból EMVA pályázatból EMVA pályázatból Bruttó érték csökkenése: A műszaki berendezések, felszerelések, járművek esetén kivezetésre került: - selejtezés miatt összesen eft bruttó értékű, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas gép, berendezés, - értékesítés miatt összesen eft bruttó értékben. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetén kivezetésre került: - selejtezés miatt összesen 121 eft bruttó értékű, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas gép, berendezés, A tenyészállatok 359 eft összegű bruttó érték csökkenését 15 db anyajuh és 1 db tenyészkos elhullása okozta

17 Nagyfa-Alföld Kft. Értékcsökkenés változása Növekedés év folyamán a tárgyi eszközök után összesen eft terv szerinti értékcsökkenési leírást számolt el a társaság. Csökkenés Az értékcsökkenés csökkenésének jogcímenkénti és eszközcsoportonkénti bontását az alábbi táblázat mutatja: adatok eft-ban Összesen Jogcím Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Értékesítés Selejtezés Leltárhiány Összesen: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: A Sztv. 57 (3) bekezdése szerint a tárgyi eszközök vonatkozásában a Nagyfai telep kivételével az érintett eszközöknél tárgy évben a piaci értéken történő értékelést alkalmaztuk. Az ingatlanforgalmi szakértői vélemény kétféle eljárással készült, egyrészt költségalapú érték számítással, másrészt piaci forgalmi érték számítással. Az értékhelyesbítés összegének meghatározásakor társaságunk a gazdasági válság hatását is figyelembe vevő szakértői véleményben szereplő a minimum piaci forgalmi érték és a költségalapú forgalmi érték egyszerű számtani átlagával számolt. A évi értékhelyesbítés egyedi eszközönként, elkülönítetten került nyilvántartásba. Értékhelyesbítés megoszlása és változása adatok eft-ban Megnevezés Központi telep ingatlan épületek, építmények egyéb építmények Értékelési Különbözet év év Változás Központi telep összesen: Mindösszesen:

18 Nagyfa-Alföld Kft. Beruházások: Az év folyamán megvalósított beruházások értéke eft volt. A beruházások saját teljesítményértéke 309 eft. Az időszak alatt aktiválásra került a tárgyi eszközöknél részletezetten eft, az immateriális javak között 866 eft. Befejezetlen beruházásként maradt a tárgyév végén eft az alábbiak szerint: - Elítélt WC csoport tervezési költsége 336 eft - Magtisztító tervezése 75 eft - Szilvaültetvény eft - Erdőtelepítés 936 eft A.III. Befektetett pénzügyi eszközök Az egyéb tartósan adott kölcsönként a lakásépítési kölcsöntartozás év végi záró állománya került kimutatásra 118 eft értékben, mely összeg nem tartalmazza a évi várható törlesztő részletek értékét. A kölcsönadósok száma év végén 9 fő. Befektetett eszközök hatása a társaság évi eredményére: Immateriális javak Értékcsökkenési leírás eft Tárgyi eszközök Értékcsökkenési leírás eft Értékesítés könyv szerinti értéke - 0 eft Értékesítés bevétele eft Selejtezés, elhullás eft Befektetett eszközök összesen eft B. Forgóeszközök B. I. K é szlet ek B. I. 1. Anya gok A korábbi éveknek megfelelően a vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván. A beszerzési ár a raktárra kerülésig felmerült kiadásokat foglalja magában, beleértve a mellékköltségeket is, kivéve a levonható általános forgalmi adót. A vásárolt készletek értékelésénél a FIFO elv szerinti értékelést alkalmazzuk. Év közben a vásárolt készletekről folyamatos mennyiségi és értékadatú analitikus nyilvántartást vezet a társaság. Az anyagkészletre az év végi értékelés során a Sztv a szerinti értékvesztés nem került elszámolásra

19 Nagyfa-Alföld Kft. Kimutatás a vásárolt anyagok év végi záró állományának alakulásáról Megnevezés A év B év adatok eft-ban Változás C=B-A Műtrágya Növényvédő szerek, gyomirtók Ipari eredetű takarmányok Üzem, kenő, fűtőanyagok Alkatrészek Építési, étkezési és egyéb anyagok Vásárolt ipari anyagok összesen Vásárolt mező- és erdőgazdasági termények, termékek összesen Mindösszesen: év folyamán az alábbi készletmozgások történtek a vásárolt anyagkészletnél Nyitó készlet eft Beszerzés eft Visszáru - 34 eft Értékesítés - 49 eft Vissznyeremény, fellelt készlet, STF + 18 eft Selejtezés eft Felhasználás eft Könyv szerinti érték eft Értékvesztés - Mérlegérték: eft B. I. 2. Befejez e tlen termel és és félkész termék ek Befejezetlen termelésként kerül kimutatásra az év végi mezei leltár és az intenzív pulykanevelés év végi állatállománya. - Mezei leltár A mezőgazdaságban a következő évi termények őszi munkáinak /szántás, talaj-előkészítés, talajművelés, vetés/ költségét, a lucernatelepítés költségeinek, valamint a szerves trágya szórás következő éve(ke)t terhelő részét, továbbá a szarvasba hordott, ki nem szórt trágya szarvasba hordás költségeit kell kimutatni. Mivel év folyamán erdőtelepítés támogatására adtunk be pályázatot, melynek keretében 8 ha szántó területen már 2008-ban megtörtént a kocsányos tölgy makkjának vetése és a terület átminősítése, így a társaság 689 ha szántó művelési ágú vetésterülettel, valamint 3 ha-os szilva ültetvénnyel rendelkezik

20 Nagyfa-Alföld Kft. A 689 ha szántóból ban és 2009-ben - 14 ha-on lucernát őszén ha-on búzát - 80 ha-on káposztarepcét telepítettünk, tavaszán 402 ha-on tavaszi vetésű növényeket vetettünk, melyek a következők: = Hibrid napraforgó 67 ha = Hibrid kukorica 15 ha = Szója 95 ha = Csemege kukorica 30 ha = Kukorica 127 ha = Napraforgó 68 ha A mérlegkészítés napjáig a tavaszi vetési munkálatok 47 ha kukorica, 15 ha hibridnapraforgó és 30 ha csemegekukorica kivételével befejeződtek. Ez utóbbiak vetésideje csak májusban lesz, míg a kukorica vetése a belvíz miatt húzódott el, de májusban erre is sor kerül. Az őszi munkák költségeinek számbavétele megtörtént. A év tavaszán egyidőben lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében 79 ha-on jelentkezett belvíz, amely miatt értékvesztés került elszámolásra az alábbiak szerint: Összes terület Belvizes,terület Könyv szerinti érték Értékvesztés belvíz miatt Mérleg érték ha ha eft eft eft Őszi búza Káposzta repce Tavaszi növények Lucerna Szórás Szarvasba hordás Összesen: Pulykanevelés állatállománya december 31-én nevelésben lévő pulykaállomány nem volt. - Összesítés adatok eft-ban Megnevezés Könyv szerinti Értékvesztés Mérlegérték Mezei leltár: Pulykanevelés: Összesen: B. I. 3. Nö v en d ék -, hízó és egyé b á l l atok A növendék állatok között vettünk számba: kg /21 db/ szopós bárányt, kg /34 db/ növendék jerkét

21 Nagyfa-Alföld Kft. Az utókalkuláció elvégzése során megállapításra került, hogy a mérlegkészítésig megismert piaci ár alacsonyabb, mint a tényleges önköltség, így erre a készletcsoportra 228 eft értékvesztést számoltunk el az alábbi bontásban: Megnevezés Könyv szerinti Értékvesztés Mérlegérték Szopós bárány 200 eft - 27 eft 173 eft Növendék jerke 717 eft -201 eft 516 eft Összesen: 917 eft -228 eft 689 eft B. I. 4. K észterm é kek Az év végén felleltározott saját termelésű termények közül 3,82 tonna tavaszi árpa esetében az érvényesíthető piaci ár alacsonyabb volt az utókalkuláció során megállapított tényleges önköltségnél, így 138 eft értékvesztés került elszámolásra erre a terményre. adatok eft-ban Megnevezés Könyv szerinti érték Értékvesztés Mérlegérték Késztermékként került kimutatásra a (z): - saját termelésű termények értéke saját termelésű állati termékek értéke ipari késztermék /rongyszőnyeg, bútorgyártás utolsó darabjai/ értéke - képzőművészeti termékek értéke Összesen: Összesítő kimutatás a saját termelésű készletek év végi állományának alakulásáról adatok eft-ban Megnevezés év év Változás Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Összesen B. I. 5. Áruk A vásárolt árukészletek és göngyölegek együttes év végi értéke 94 eft, értékvesztés nem került elszámolásra. Az árukészletek között kerül kimutatásra a Szegedi Fegyház és Börtön felé mérleg készítés napjáig kiszámlázott, de a vevő által el nem ismert vízdíj miatti közvetített szolgáltatás 823 eft értékben. Az áruk évi állományváltozása az alábbiak szerint alakult: Nyitó készlet 855 eft Beszerzés + 62 eft Értékesítés - eft Felhasználás - eft Záró készlet 917 eft melyből a ki nem számlázott közvetített szolgáltatás 823 eft

22 Nagyfa-Alföld Kft. B. II. K ö vetel és e k B. II. 1. V evőkövetel é sek Vevőkövetelésként a kiszámlázott és a vevők által elismert, nem kifogásolt követelések szerepelnek az éves beszámolóban. A számviteli törvény 65 (7) előírása szerint a mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A társaság egyedileg megvizsgálta vevőköveteléseit. A mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetén az érintett 3 partnerből 2 esetén számolt el értékvesztést eft értékű eredeti követelés után eft értékben. Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések értéke az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Belföldi vevőkövetelés Nyilvántartott értékvesztés -ebből mérlegkészítésig ( ) pénzügyileg rendezett mérlegkészítésig ( ) pénzügyileg nem rendezett Minősítés alapján értékvesztés visszaírása Minősítés alapján értékvesztés elszámolása Könyv szerinti érték Le nem járt követelés Ebből Lejárt követelés 0-30 nap adatok eft -ban Lejárt követelés időszakokra bontva napnál nap nap nap nap több Mérlegérték B. II. 5. E g yé b k övet el é s ek A fordulónappal egyeztetett egyéb követelések az alábbiak: - Munkavállalóval szembeni követelés: 40 eft - Az adott kölcsönökből évben esedékes törlesztések összege: 26 eft havi lakáskölcsön törlesztés: 2 eft - APEH-től visszajáró eljárási illeték: 117 eft - Bírósági ítélet alapján meg nem fizetett eljárási illeték: 450 eft - Bírósági ítélet alapján meg nem fizetett ügyvédi munkadíj: 203 eft - CASCO bónusz visszatérítés: 14 eft - Folyamatos szolgáltatás, vevői előleg miatti ÁFA elszámolása: eft - Agrártámogatás címén fennálló követelés határozat szerint: 434 eft Mérlegtétel értéke: eft

23 Nagyfa-Alföld Kft. B. III. É rt é kpapírok A társaság június 01-jétől forgatási céllal K & H Pénzpiaci Alap elnevezésű instrumentum, értékpapír adás-vételét valósította meg az adott pillanatban rendelkezésre álló szabad pénzeszköz utáni legmagasabb hozam elérése érdekében január 01-je és december 31-e között ebből az üzletből 231 eft realizált árfolyamnyereség, az év végi értékelés miatt pedig 4 eft árfolyamnyereség keletkezett. Az instrumentum adatai a következők: Instrumentum neve: K & H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap Instrumentum kódja: KH PÉNZPI ISIN kód: HU Termék kockázati besorolása: Védekező Termék összetettsége: Nem komplex Névérték: 1 HUF A záró állomány adatai : Bekerülés dátuma: Beszerzett mennyiség: db Bekerülési árfolyam: 2, Ft/db Könyv szerinti érték: eft Piaci árfolyam én: 2, Ft/db Piaci érték: eft Árfolyamnyereség: 4 eft A tétel mérlegértéke a fentiek alapján: eft. B. IV. P énz esz köz ök Záró pénzkészlet: - Házipénztárban 301 eft - Forint betétszámlákon eft - Elkülönített betétszámlákon eft Összesen: eft Az év során a társaságnak likviditási nehézségei nem voltak, fizetőképességét egész évben megtartotta, kötelezettségeit határidőre pénzügyileg minden esetben rendezni tudta

24 Nagyfa-Alföld Kft. C. A ktív időbel i elhatárolás ok adatok eft ban Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák: év év - A tárgyévre járó, de a mérleg fordulónapja után esedékes bevételeket/ bevételek aktív időbeli elhatárolása =továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 142 =kiszámlázott árbevétel 27 =FMH eljárási illetékének megtérítése 450 =késedelmi kamat 179 =kölcsönkamat 192 =Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszajáró jövedéki adó =Területalapú támogatás =Pulyka állatjóléti támogatás =Ártalmatlanítási támogatás - A tárgyévben kifizetett, de a következő évet terhelő költségeket, ráfordításokat/költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása =előfizetések díjai =Tárgyévet követő évet terhelő biztosítási díjak =Tárgyévet követő évet terhelő garanciális javítás díja Aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke Követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése: - - Aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke: D. S a ját tőke D. I. J e g yz e t t tőke A cégbíróságon bejegyzett tőke érték eft, a tárgyévben változás nem volt. D. II. Tőketartalék A tőketartalék nyitóértéke eft, a tárgyévben eft-tal növekedett a pénzügyileg rendezett EMVA támogatás miatt, és eft-tal csökkent a támogatás lekötött tartalékba vezetése miatt, így a mérlegérték eft. D. III. E r e d m én yt a r t al é k Tartalmazza az előző évekről áthozott mérleg szerinti eredményt. Nyitó egyenlege eft volt, növekedésként a 2009.évi mérleg szerinti eredmény jelentkezik eft összegben, így a záró egyenlege eft

25 Nagyfa-Alföld Kft. D. IV. É rt é k el és i t artal é k A A. pontban részletezett /tárgyi eszközök értékhelyesbítése/ ingatlanok, épületek, építmények vonatkozásában a piaci értéken való értékelést alkalmaztuk, melynek eredményeként az értékelési tartalék eft -ról eft -ra változott. D. V. Le k ö tött tartal é k Társaságunk az EMVA rendszerében három támogatási kérelmet nyújtott be 2007-ben, melyből két esetben mérlegkészítés napjáig megérkezett a jóváhagyó döntést tartalmazó határozat. A 23/2007. (IV.17) FVM rendelet 20 (1) bekezdés szerint a pénzügyileg rendezett támogatást a kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozások tőketartalékba kötelesek elszámolni. A támogatási rendelet bizonyos kötelezettségek nem teljesítése esetén jogkövetkezményként visszafizetési kötelezettséget ír elő. A Sztv. 38 (2) d) pontja szerint a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett pénzeszközök azon részét, amelyet a jogszabályban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészben vissza kell fizetni, lekötött tartalékba kell átvezetni. A mérlegben ezen a soron az alábbi tételek szerepelnek: Nyitó 0 eft i EMVA támogatás 720 eft i mérlegérték 720 eft i EMVA támogatás eft i mérlegérték eft i EMVA támogatás eft i EMVA támogatás eft i EMVA támogatás 708 eft i EMVA támogatás eft i mérlegérték eft i EMVA támogatás eft i EMVA támogatás eft i mérlegérték eft D. V II. M é r l e g sz e ri nti eredm é n y A társaság döntése alapján a SZTV. 2. sz. melléklete szerinti A EREDMÉNYKIMUTATÁSSAL (összköltség eljárással) állapítottuk meg az adott év értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, az aktivált saját teljesítmények értéke, valamint az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, az egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként jelentkező eft üzemi tevékenység eredményét, amely nyereség jellegű. Pénzügyi műveletek bevételeként számoltunk el 69 eft kapott kamatot, valamint 301 eft árfolyamnyereséget. A pénzügyi műveletek ráfordításai között a hitelkamat 981 eft értékben, a devizában fennálló kötelezettség miatt elszámolt árfolyamveszteség 228 eft értékben jelentkezik. A pénzügyi műveletek eredménye 839 eft veszteséget mutat. Rendkívüli bevételt és ráfordítást a társaság nem mutatott ki. A rendkívüli eredmény így 0 eft eredményt mutat. Az üzemi tevékenység eredményét módosítva a pénzügyi műveletek eredményével valamint a rendkívüli eredménnyel a beszámolási időszak eft összegű adózás előtti eredményét kapjuk

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

é é á ü á ó é ő é ó ő é íí ú á ú é ő á é á á á é é é á ó á ö á á é á ó ó é í é ő ó ó é á ő é ö é é é ő é ő ő é ó é á ó é í ő é ő á é ő é é á óé é á ó á ö é é á á á ö é ő é í é é ó á é ő é ő é á á á ó á

Részletesebben

Nagyfa - Alföld Kft. I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság megnevezése: Rövidített megnevezése: Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. Nagyfa Alföld Kft. A társaság székhelye: 6724 Szeged, Cserzy

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 16. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 3999 Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: 11706676-9102-572-05 Kiegészítő melléklet a 2013. éves beszámolóhoz 2013. december 31-i fordulónapra Hollóháza, 2014. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi gazdálkodásról Budapest, 214. március 17. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA...3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az elszámolás alapja... 8 2.2.

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben