ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Az Önkormányzati Tájékoztató alkalomszerűen megjelenő kiadvány, a Nagybaracskai Képviselő-testület szerkesztésében. Reklámcélokra a község életét érintő kulturális és sportrendezvények kivételével nem használható. Testületi ülések, határozatok április 4. (rendkívüli ülés) A megjelenésért felel: Király Sándor polgármester A tájékoztató alapja: A testületi ülések hivatalos jegyzőkönyvei Szerkeszti: dr. Bari Bernadett Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a rendkívüli ülést azért kellett összehívni, mivel lehetőség nyílt a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium altéma kódszámú Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtására. A megpályázandó támogatás berendezési tárgyak vásárlására (pl. bútor), illetve szállítás kiadási jogcímekre igényelhető. A központilag rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 80 millió forint, az igényelhető támogatás összege maximum Ft pályázatonként. Nagybaracska Község Önkormányzata december 7-én kötött megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására, ez alapján megfelel a pályázók körében meghatározottaknak, és ezen felül a pályázat benyújtásához szükséges további kritériumoknak is. A pályázati cél megvalósításának időtartama: április szeptember 1. között megvalósuló programok. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a. Király Sándor javaslata szerint Nagybaracska Község Önkormányzata a pályázat adta lehetőséggel élve Ft összegű fejlesztés megvalósítását tűzné ki célul, mely összeg fedezetéül pozitív pályázati elbírálás esetén Ft összegű önerő és Ft összegű a Nemzeti Kulturális Alaptól igényelt támogatás szolgálna. A Képviselő-testület Király Sándor polgármester előterjesztését megtárgyalta egyhangúlag döntött annak benyújtásáról április 30. NAGYBARACSKA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Mottó: Szeretjük a falunkat, és tenni is akarunk érte. Király Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Posta előtti játszótéren 4 db öreg nyárfát ki kellett vágatni, mert balesetveszélyesek voltak. A kivágást Makai Zsolt végezte. A kivágás során kár nem keletkezett. A fát beszállították a községháza udvarára. Király Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy jogszabályi előírás alapján szükségesség vált a játszótéri eszközök felülvizsgálata. Két cégtől került árajánlat beszerzésre: a Mindigfa Bt-től és a Precíz Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft-től. Ez utóbbi cég ajánlata volt a kedvezőbb, a felülvizsgálati díj 4000 Ft + Áfa játékonként. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a két új játszótér rendben van, csak a játékok festése szükséges, a régebbi játszótereken pedig az ütéscsillapító réteg, pl. folyami homok hiányzik. Király Sándor polgármester tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a Kun Béla utca mögötti anyaggödör területről az elmúlt években árvízvédelmi védekezésre termeltek ki anyagot, így a terület elgazosodott, nagy mennyiségű illegális hulladéklerakás jellemzi. A területen nagyok a szintkülönbségek, a felszín erősen bolygatott. Az önkormányzat megbízási szerződést kötött a Duna Aszfalt Kft-vel. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel /2..

2 A Kft. elvégzi a tereprendezési feladatokat, melynek ellenértékeként az ott kitermelt földet elszállíthatja, azzal szabadon rendelkezik. A Kft. elszállítja a szemetet is, egy teraszos területet alakít ki, amelyet akácfával ültetnek majd be, és szánkópálya kerül majd kialakításra. A területet úgy fogják kialakítani, hogy megszűnik az átjárás, és így az illegális szemétlerakás is. Király Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat felkérésére az Alavill Bt. elkészítette a Művelődési ház és a könyvtár, a karbantartó műhely, a Polgármesteri Hivatal, az óvoda, a konyha, és az egészségház érintésvédelmi, villamos tűzrendészeti és villámvédelmi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása megtörtént május 23. A Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat részéről Vidáné Illés Krisztina intézményvezető ismertette a képviselő testülettel a Felsőbácskai Kisrégió évre vonatkozó szakmai beszámolóját. A évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos munkáról Kriskó Bianka szakmai vezető és Oroszi Ágnes családgondozó számolt be a képviselő testületnek. Király Sándor megköszönte a szervezetek áldozatos munkáját, ezt követően a képviselő testület elfogadta a szakmai beszámolókat. Gallóné Petike Éva jegyző az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: A testület a április 30.-án tartott ülésén kinyilvánította szándékát a Csátalja-Nagybaracska Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Csátalja-Nagybaracska ÁMK megszüntetésére, és ezzel egyidejűleg egy új, jogi személyiségű társulás és egy új köznevelési intézmény létrehozására vonatkozóan. A szándéknyilatkozat elfogadását követően az új társulás és új köznevelési intézmény létrehozásával kapcsolatos kivitelezési feladatok végzése során a nagybaracskai önkormányzat vezetőinek - pénzügyes kollégáikkal együtt - a megváltozott államháztartási jogszabályokkal kellett szembesülniük. A Mötv. 95. (4) bekezdése értelmében társulás esetén annak döntéshozó szerveként eljáró társulási tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Átértékelve a nagybaracskai hivatal dolgozóinak teherbíró képességét megállapítást nyert, hogy a szakmai értékrenden felülemelkedve meg kell határozni az állam által el nem látott, társulásból visszamaradt feladatok (óvodai nevelés, helyi közművelődési tevékenység) szervezeti keretét az önkormányzat rendszerében. Megvizsgálva a szóba jöhető megoldásokat megállapításra került, hogy az óvodai feladatok ellátására július 1-jétől egy újonnan létrehozott önállóan működő költségvetési szerv keretében lenne lehetőség. A képviselő-testület a határozati javaslatot megvitatta, és a Nagybaracskai Óvoda alapításáról rendelkező Alapító Okiratot július 1-jei hatállyal elfogadta és jóváhagyta június 27. Király Sándor polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a településen a lomtalanítás június a között rendben lezajlott. Előadta továbbá, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Nagybaracska és Dávod községben 2013 júliusától kísérleti jelleggel bevezeti a szelektív hulladékgyűjtést. Minden háztartás ingyenesen kap a meglévő mellé még egy hulladékgyűjtő edényzetet, a csomagolási hulladéknak (műanyag, papír, üveg és fém hulladéknak). Ezt a fajta edényzetet kéthetente fogják üríteni. A régi kukákba kell gyűjteni a biológiailag lebomló hulladékot, melyet továbbra is hetente szállítanak el. A hulladékgyűjtő szigetek, és az éves rendes lomtalanítás megmarad. A Hulladékgazdálkodási Kft június 24-én Nagybaracskán lakossági fórumot tartott, ahol részletesen tájékoztatták a lakosságot ezen új lehetőség igénybevételéről. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 2

3 A képviselő-testület ülésén részt vett András István a Bajai Rendőrkapitányság vezetője, Ondré Zoltán a Nagybaracskai Rendőrőrs őrsparancsnoka, továbbá Kiss Szilárd és Horváth Ivó Attila körzeti megbízottak. A meghívott személyek az alábbiak szerint számoltak be Nagybaracska település bűnügyi, közrendi és közbiztonsági helyzetéről: Ondré Zoltán a Nagybaracskai Rendőrőrs vezetője elmondta, hogy Nagybaracskán emelkedett a bűncselekmények száma, de ez igaz a környékre és országosan is. A Nagybaracskai Rendőrőrs és a nagybaracskai kollégák nyomozáseredményességben kiemelkedő helyen vannak, mind a megyében, mind a térségben. A rendőrőrs vezetője megköszönte az önkormányzat támogatását, úgy az anyagi-, mint az eszköztámogatás terén. András István kapitányságvezető elmondta, hogy azt, hogy emelkedett vagy csökkent a bűncselekmények száma, az is befolyásolta, hogy mennyi a migráns személy a településen, ugyanis ezek magasabb száma rontja a statisztikát. Az elmúlt időszakban öt új terepjárót kapott a kapitányság, ebből egy Nagybaracskára került. Király Sándor tájékoztatta a testületet, hogy a január 1-naptól hatályos jogszabályi változások hatására, a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: társulás) tagönkormányzatainak képviselőtestületi határozatai alapján a társulás fenntartása nem indokolt, szervezeti keretein belül megvalósítandó célt, feladatellátást a tagönkormányzatok nem határoztak meg, ezért javasolt a társulás június 30-i nappal megszüntetése. Király Sándor elmondta, hogy a társulás társulási tanácsa több ízben tárgyalt a tulajdonában levő vagyonról. A társulás vagyona két részre bontható, feladattal terhelt vagyonra és tagönkormányzatok közt felosztható vagyonra. Ez utóbbi a feladatokhoz kötött, térítésmentes átadás után fennmaradó vagyon a társulás tagjai között a lakosságszám arányában kerül felosztásra. A Nagybaracskát megillető vagyoni rész Forint. Király Sándor tájékoztatja a testületet, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény preambulumában az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely érték a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárhaza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A törvény végrehajtását szabályozó, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A jogszabály értelmében települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A települési értéktár létrehozása az adott települési önkormányzat joga. Király Sándor javasolta a képviselő-testületnek, hogy a hivatkozott jogszabályok értelmében éljenek a települési értéktár létrehozásának a lehetőségével. Meglátása szerint méltán kerülhetne be a nagybaracskai értéktárba a Sobri halászlé és a Sobri Kupa Halfőző Verseny. A képviselő-testület tagjai a javaslatot elfogadták. Király Sándor szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény kimondja, hogy a települési önkormányzatok vagy ezek társulásai az államháztartás alrendszereiből, az európai forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az új rendelkezéseknek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. Nagybaracska község Helyi Esélyegyenlőségi Programja Börzsönyi Zsolt jóvoltából elkészült. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 3

4 Bátor Ferenc alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött több helyi érdekeltségű gazdasági társasággal, valamint lehetséges befektetőkkel. A megállapodás célja a fürdő, temálkút, Füzes hasznosítására, fejlesztésére vonatkozó projektjavaslatok kidolgozása, lehetséges partnerek megtalálása szeptember 19. Gallóné Petike Éva jegyző tájékozatta a képviselő testületet, hogy jogszabályváltozások miatt indokolttá vált a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Ugyancsak jogszabályváltozások teszik indokolttá a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását. A képviselő testület a jegyző által előterjesztett rendelet-tervezeteket megvitatta és megalkotta Nagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.25.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011 (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá Nagybaracska Község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013.(IX.25.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. A hivatkozott önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület egyéb rendeletei megtalálhatóak a weboldalon. Király Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a év nagyon sok változást hozott mind az önkormányzat, mind pedig a hivatal életébe. A megváltozott jogszabályi környezet, a feladatalapú finanszírozás rendszerére való áttérés más gondolkodást igényel. A hatékony feladatellátás melletti megtakarításra való törekvést annak figyelembevételével kell megvalósítani, hogy amennyiben olcsóbbá válik egy adott feladat végrehajtása, az ott megtakarított támogatás nem csoportosítható át más feladatra, azt az állam részére vissza kell fizetni. Az önkormányzat évi költségvetésében megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány Ft. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 24,5 milliárd forintból történő támogatás elnyerése érdekében. A jogszabályok időközi változása miatt a fenti tartalékra szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat élni kíván. A pályázat benyújtásra került, és önkormányzatunk Ft-ot nyert. A Képviselő-testületet az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról készült tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Az önkormányzat Képviselő-testülete október 8-án megtartott ülésén 49/2012. Kt. határozatával döntött az önkormányzati hitelfelvételről és készfizető kezességvállalásról a szennyvízberuházás megvalósításához szükséges társulási önerő biztosításáról. E határozat 5. pontjában a Képviselő-testület a következő döntést hozta: Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés aláírásának a folyósító pénzintézet által támasztott további feltétele, hogy az önkormányzat a bankszámláit a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezesse. A Képviselő-testület ezért úgy határoz, hogy a hitelszerződés megkötése esetén bankot vált, és számlavezetésre a Szigetvári Takarékszövetkezettel köt szerződést. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 4

5 Tekintettel a testület korábbi döntésére Nagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagybaracska Község Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között október 31-én létrejött bankszámlaszerződést november 30. napjával megszünteti. A testület rendelkezett továbbá arról, hogy a Nagybaracska Község Önkormányzata és irányítása alá tartozó Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagybaracska Óvoda költségvetési szervek bankszámlájának vezetésére december 1-től a Szigetvári Takarékszövetkezettel köt bankszámlaszerződést. Nagybaracska Község Önkormányzatának új számlaszámai: Iparűzési adó beszedési számla: Gépjárműadó beszedési számla: Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: Illeték beszedési számla: Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy október 1. napjától papírzsebkendő üzem indul a Szabadság tér 8. szám alatti volt bútorüzemben. A tervek szerint 40 fő 25 év alatti és 50 év feletti munkanélküli foglalkoztatására kerül sor november 7. A képviselő testület megalkotta a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 15/2013.(XI.12.) önkormányzati rendeletét, amely a honlapon megtekinthető. Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a papírzsebkendő üzem 37 fővel indult, jelenleg 47 fő áll alkalmazásban, ebből 28 fő nagybaracskai lakos. Bátor Ferenc alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy az óvodában az ablakok cseréje, valamint a padlás szigetelése megtörtént, mely szükséges volt a fűtési színvonal javítása érdekében. Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy november 1-től két pályázattal elindult a téli közmunka program. Az egyik program november 1-től április 30-ig tart, 27 fő kerül foglalkoztatásra, 8 órában. A közfoglalkoztatottak decembertől márciusig kötelező képzésben vesznek részt. A másik program keretében november 1-től február 28-ig 8 főt foglalkoztat az önkormányzat napi 6 órában november 27. Gallóné Petike Éva tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény értelmében január 1-jétől az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A fentiekben felvázolt módosítás a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tételét és a nyújtható támogatási formák számának csökkentését szolgálja, hiszen olyan segélyformákat von egy körbe, melyek célja ugyan eltérő, de alapja a rászoruló átmeneti nehéz anyagi helyzete megegyezik. Az önkormányzati segély fogalma azonos az átmeneti segélyével, ez a szociális ellátás is a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható. Gallóné Petike Éva elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege Ft, ezért a jogszabályi minimum összegtől (130 %: Ft) egy kicsit magasabb jövedelmi határ került a rendelet-tervezetben meghatározásra ahhoz, hogy életszerűbb jövedelmi viszonyok között élő (150 %: Ft, 200 %: Ft) szociálisan rászorult emberek segélykérelme is elbírálásra kerülhessen. Szabályozásra a temetési költségek hozzájárulásaként megállapított Ft-os összeg is, amely a korábbi temetési segély címén Ft kifizetést engedélyezett. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 5

6 Az előterjesztés megvitatását követően Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a helyi szociális ellátásokról szóló 16/2013.(XII.5.) önkormányzati rendeletet. A rendelet szerint a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik a szociális faszedés, valamint a lakásfenntartási támogatás feltételeként meghatározott lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése, a polgármester átruházott határkörébe az önkormányzati segély, míg a jegyző átruházott hatáskörébe a méltányossági közgyógyellátás. Király Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Bács-Kiskun megye december elején kezdi elkészíteni a közötti időszakra vonatkozóan a fejlesztési elképzeléseket. Ezzel kapcsolatban november 20-án a Községházán a helyi vállalkozókkal egyeztető megbeszélést tartott, ahol 13 vállalkozó adta le a tervezett projektekkel kitöltött adatlapot. Az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre Leader helyi akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás pályázaton a háziorvosi lakás és környezetének felújítására Ft-ot nyert. Az önkormányzat köteles fizetni az Áfát. A felújítás december 5-én elkezdődött, várható befejezés első félév. Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a felújított könyvtár ünnepélyes átadása november 16-án megtörtént. A Képviselő-testület november 27-én 16 órára közmeghallgatást hirdetett meg. Sajnáljuk, hogy a közmeghallgatáson egyetlen állampolgár sem jelent meg. A Településrendezési Tervvel kapcsolatban az eltérő vélemények egyeztetése november 15-én megtörtént, a terv jóváhagyására a december 23-i testületi ülésen kerülhet sor. A papírzsebkedő üzem ünnepélyes avatására december 12-én került sor, az üzemet dr. Kerényi János bács-kiskun megyei kormánymegbízott adta át és Fülöp Ernő atya, a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal irodavezetője áldotta meg. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 6

7 PROGRAMOK Ezennel sok szeretettel meghívjuk a Nagybaracskai Művelődési Házban december 21-én, szombaton órától, a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő, Karácsonyt várva ünnepi műsorunkra Fellépnek: - DANUBIA Nagybaracskai Néptánccsoport - Nagybaracskai Gyöngyösbokréta Népdalkör - Nagybaracskai Óvodások - Nagybaracskai Iskolások - BÖGITÁR Nagybaracskai Gitárcsoport A megjelenteket zsíros kenyérrel, forralt borral, teával várjuk. Várunk mindenkit sok szeretettel! december 25-én, szerdán KARÁCSONYI PÓLÓ BÁL a Nagybaracskai Művelődési Házban Zenél: Póló zenekar Sok szeretettel várunk mindenkit! A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 7

8 Sport A Nagybaracska-Csátalja KSK HÍD SC felnőtt csapata a megyei I. osztályú 2013/2014-es bajnokság őszi idényét az első helyen fejezte be. Az őszi szezon alatt a 15 meccsből 13-at megnyert, sorozatban 9 győztes mérkőzést produkálva. Az ugyancsak megyei I. osztályban szereplő utánpótlás csapat (U-19 ifjúsági) holtversenyben szintén vezeti a bajnokságot és a szezon 3. fordulója óta 12 nyert meccsel rendelkeznek. A Bács-Kiskun Megye déli csoportjában szereplő (U-15 serdülő) csapatunk a nagybaracskai és csátaljai fiatalokra építve az őszi szezont a 7. helyen fejezték be. A Bozsik programban további 4 általános iskoláskorú csapatunk vesz részt, akik tornákon veszik fel az eredményes versenyt a környékbeli csapatokkal. GRATULÁLUNK AZ EGYESÜLET EDZŐINEK ÉS JÁTÉKOSAINAK A BAJNOKSÁGBAN EDDIG NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNYÜKÉRT ÉS TOVÁBBI SOK SIKERT KÍVÁNUNK, EGYÚTTAL KÖSZÖNJÜK A SEGÍTŐKNEK, RENDEZŐKNEK A KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN VÉGZETT ÖNKÉNTES MUNKÁJUKAT! december 29.-én (vasárnap) ASZTALITENISZ VERSENY helyszín: Nagybaracskai Művelődési Ház Nevezni három korcsoportban lehet Ragadics Zoltánnál: általános iskolások év közöttiek 18 év felettiek A Harkányban november 23. és december 1. között megrendezett 37. Nemzetközi Sakkfesztiválon, B kategóriás versenyben Aladics József 4. helyezést ért el, a Nagybaracska-HÍD Sakk-kör színeiben. A Hajós-Bajai Borvidék borversenyén (2013. november 21.) 97 nevezett borból az Aladics család két bora, a cserszegi fűszeres és a cabernet savignon aranyérmes lett. Gratulálunk! EZÚTON KÍVÁNUNK MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁ- CSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET! A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 8

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Az Önkormányzati Tájékoztató alkalomszerűen megjelenő kiadvány, a Nagybaracskai Képviselő-testület szerkesztésében. Reklámcélokra a község életét érintő kulturális és sportrendezvények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben