E L Ő T E R J E S Z T É S. közterületek átnevezéséről, és az azzal kapcsolatos munkacsoport felállításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. közterületek átnevezéséről, és az azzal kapcsolatos munkacsoport felállításáról"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közterületek átnevezéséről, és az azzal kapcsolatos munkacsoport felállításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 3-i ülésén 35/2013. (IV. 3.) önkormányzati testületi határozatával úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. -ában foglaltaknak megfelelően, a áprilisi soron következő képviselő-testületi ülésére felülvizsgálja közterületeinek az elnevezését. A közterületek elnevezésének, átnevezésének eljárási rendjét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) rögzíti. A város utcajegyzékének átvizsgálása megtörtént, és a következő utcák elnevezéseit egyértelműen meg kell változtatni: 1. Ságvári utca, 2. Hámán Kató utca, 3. Zalka Máté utca, 4. Mező Imre utca, 5. Rózsa Ferenc utca. Az átnevezendő utcák jelenlegi névadóit bemutató életrajzokat az előterjesztésemhez mellékelem. (1. melléklet) A felülvizsgálat során a végleges utcanév módosítási javaslatok testületi döntésre való előszítésére, az eljárás lefolytatására az Ör. 7. -ára figyelemmel 3 fős munkacsoport felállítása indokolt. A munkacsoport feladata az új utcanevekre történő javaslattételek véleményezése, értékelése, előterjesztése. A munkacsoport tagjainak felkértem Makai Lajost a Városvédő és Szépítő Egyesület Közhasznú Szervezet volt elnökét, korelnökét, Rásó Jánost a Városvédő és Szépítő Egyesület Közhasznú Szervezet jelenlegi elnökét, és Kiss Istvánnét a Karacs Ferenc Múzeum igazgatóját. Mindhárman a város múltját, jelenét oly mértékben ismerő személyek, akiket alkalmasnak tartok a feladat elvégzésére. Mindhárman nyilatkoztak, hogy a megtisztelő felkérésnek örömmel tesznek eleget. A munkacsoport működéséhez elengedhetetlenül szükséges az érintett utcák

2 2 lakóinak bevonása a közterületek új elnevezésének javaslat folyamatában, illetve tájékoztatásuk az átnevezésekkel kapcsolatos teendőkről. Fontos továbbá képet adni arról is, hogy az önkormányzatot miként érinti a változás. (2. melléklet). Javaslom továbbá felhatalmazni a jegyzőt a lakosságot érintő tájékoztató, hirdetmény közzétételére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. -ában foglaltaknak való megfelelés, valamint a 35/2013. (IV. 3.) önkormányzati testületi határozatban hozott döntés végrehajtására, figyelemmel a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendeletre úgy dönt, hogy 1. megváltoztatja a jelenleg Ságvári utca, Hámán Kató utca, Zalka Máté utca, Mező Imre utca, Rózsa Ferenc utca közterületek elnevezését; 2. a közterületek új neveire történő javaslattételre 3 fős munkacsoportot hoz létre, - tagjai: Makai Lajos, Rásó János, Kiss Istvánné - a munkacsoport a májusi soron következő képviselő-testületi ülésre feladatából eredő javaslatait beterjeszti; 3. felhatalmazza a jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatására hirdetményt tegyen közzé. Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 2. pont: szövegben Felelős: 1. pont: Dombi Imréné polgármester 2. pont: Munkacsoport elnöke 3. pont: Keserű László jegyző Püspökladány, április 18. D o m b i Imréné polgármester

3 1. melléklet Ságvári Endre (eredeti családneve Spitzer) (Budapest, Józsefváros, november 4. Budapest, július 27.) jogász, az illegális kommunista mozgalom tagja. Jogász, az illegális kommunista mozgalom tagja. Az egyetemi évei alatt ismerkedett meg a marxizmussal ben lépett be a kommunista pártba. A világháború alatt számos háborúellenes megmozdulásban részt vett, de ismertté halála után vált, amelyet a kommunista propaganda és történetírás mártíromságként aposztrofál július 24-én a Budakeszi úti Remiz cukrászdában találkozott egy másik kommunistával, ide érkezett négy csendőr az őrizetbe vételükre. Társa ellenállás nélkül megadta magát, Ságvári azonban hamis igazolványt mutatott fel, pisztolyt rántott és három csendőrt megsebesített, egyiküket halálosan. A kialakult tűzpárbajban szerzett sérüléseibe Ságvári is belehalt. Kristóf Lászlót, az egyik intézkedő csendőrt a Legfelsőbb Bíróság (LB) március 6-án rehabilitálta, hatályon kívül helyezve az ellene 1959-ben többek között Ságvári meggyilkolásáért hozott és végre is hajtott halálos ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság kimondta azt is, hogy Ságvárival szemben a csendőrök a korabeli jognak megfelelően jártak el. Forrás:

4 Hámán Kató (Kompolt, december 2. Budapest, augusztus 31.) magyar kommunista politikus, az illegális KMP egyik kiemelkedő aktivistája. Eleinte a MÁV tulajdonában álló Nyugati pályaudvar pénztárosaként, később egy vegyipar szakszervezet vezetőjeként dolgozott. Először egy segédmunkás szövetségben, majd tól a Vasutas Szövetségben kezdte meg munkásmozgalmi tevékenységét ben tanult meg eszperantóul, aktív eszperantistaként a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületében vezetett nyelvtanfolyamot, a Budapest II. kerülete eszperantó csoportjának vezetőségi tagja volt. A Tanácsköztársaság alatt a IX. kerületi Munkástanács tagja volt, majd 1923-tól az illegális Kommunisták Magyarországi Pártja egyik szervezője, 1925-től az Magyarországi Szocialista Munkáspárt (MSzMP) vezetőségének tagja, majd a Vörös Segély egyik vezetője volt ben az első Rákosi-per egyik vádlottja volt, 1931-ben budatétényi házában letartóztatták. Kiszabadulása után még többször került börtönbe politikai nézetei miatt, utoljára 1934-ben nyarán került szabadlábra, de a börtönben szerzett betegségében augusztusban meghalt. Más források szerint halálra kínozták. A Fiumei úti sírkertben a Munkásmozgalmi Panteon felső szintjén kapott díszsírhelyet. Magyarországon több utcát és teret, a MÁV Nyugati Pályaudvar Fűtőházát (Hámán Kató Fűtőház) valamint középiskolát (Hámán Kató Leánygimnázium) neveztek el róla az es években. Ezek nagy részét később átnevezték. Szülőháza Kompolton van, 1960-ban a Magyar Posta Arcképek II. sorozatának első bélyegén ő szerepel. Szülőházán és 1919-től 1931-ig használt budatétényi házán emléktáblát állítottak. Forrás:

5 Mező Imre (eredetileg Mehrel Izsák, Ramocsaháza, december 13. Budapest, november 1.) kommunista politikus, állampárti funkcionárius. Fiatalon Belgiumba emigrált, itt kapcsolódott be a munkásmozgalomba, és lett tagja a belga kommunista pártnak. A spanyol bolgárháborúban a Nemzetközi Brigád tagjaként harcolt, majd a francia ellenállásban vett részt. A háború után hazatért, az MKP majd az MDP mozgalmi embere lett júliusától a Központi Vezetőség tagja. Bár a vezetőségben kérte az október 23-ai tüntetés engedélyezését, ettől a naptól fogva lett a párt Katonai Bizottságának tagja, melynek célja az általuk ellenforradalminak nevezett erők lefegyverzése és az ellenük fellépő munkásmilíciák szervezése volt. Ez a munka főként a Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri (ma II. János Pál pápa tér) épületében folyt, amelynek védelmével 24-től bízták meg Mezőt. A pártházat védő ÁVH-s alakulatok eleinte magabiztosan viselkedtek: rajtaütésszerűen ki-kimerészkedtek a környékre és foglyokat is ejtettek, ahogy azonban haladtak előre az események, az épületen belül nőtt a zűrzavar és a feszültség, különösképpen október 28-a után, amikor Nagy Imre feloszlatta az ÁVH-t. Miután 29- én a szovjet tankokat is kivonták a térről, másnap a felkelők egy csoportja egy harckocsi támogatásával megkezdte a pártház ostromát, mely eleinte kevés sikerrel járt, mert a nyílt terepen a támadók hátrányban voltak a védőkkel szemben. A védők többször is kértek segítséget eredménytelenül, míg végül az ostromot végül az pecsételte meg, hogy védelem támogatására késve kiküldött három harckocsi tévedésből az épületet vette tűz alá. Amikor az ellenállás értelmetlenné vált, Mező két társával elindult a megadásról tárgyalni, a kapuból kilépve azonban lövés érte, amelybe napokkal később belehalt. Tény, hogy a következő fél órában a Köztársaság téren történt szégyenletes lincselések, és brutális kivégzések melyet az ostromló tömeg egy, az emberiességéből kivetkőzött csoportja követett el, bemocskolták a forradalom tisztaságát. Ezek az események szolgáltak Moszkvában a szovjet intervenció ürügyéül is; a forradalom leverése után Mező tragikus halálát is a kádári propaganda politikai céljai igazolására, a megtorlás indoklására használta fel. A Köztársaság téri eseményekben való részvétel 57 bírósági eljárásban, 110 vádlott bűnlajstromában szerepelt. Közülük 36-ot végeztek ki, így Maléter Pált is, aki a helyszínen sem volt, mert abban az időben a Corvin közben tárgyalt a felkelőkkel Forrás:

6 Rózsa Ferenc (Budapest, december 4. Budapest, június 13.) építőmérnök, újságíró, kommunista aktivista volt a a Horthy-korszak alatt. A Szabad Nép szerkesztőjeként is dolgozott. Édesapja kultúrmérnök volt. A családban két gyerek született, Ferenc és Richárd nevű bátyja. Érettségi után a Karlsruhei Műszaki Egyetemen, majd Drezdában tanult. Egyetemi évei alatt a drezdai Szocialista Diákszövetség szervezője és egyik vezetője, és a szövetség lapjának szerkesztője volt. Cikkeiben írt a megerősödő nemzetiszocialista pártról, az NSDAP-ról, hangoztatva annak veszélyességét. A nyári szünidő alatt mint ács, kőműves és útépítő munkás dolgozott, itt megismerte a munkások életét. Drezdában szerzett mérnöki oklevelet, 1931-ben. Miután hazatért, bátyja, Richárd bevonta az illegális kommunista mozgalomba. A Kommunista című lap szerkesztőbizottságában dolgozott ben tagja lett a KIMSZ Területi Bizottságának ban az ő irányításával kezdődött meg az illegális kommunista szervezetek kiépítése az MSZDP-ben és a szakszervezetekben. A Szovjetunió megtámadása, 1941 júniusa után illegalitásba vonult, és az úgynevezett függetlenségi mozgalom egyik vezetője lett. Az február 1-jétől a kommunista párt lapjának, a Szabad Népnek lett a főszerkesztője, cikkeiben elemezte a hazai és a nemzetközi helyzetet. Nyíltan háborúellenes volt, kritizálta a fennálló rendszert június 1-jén letartóztatták és az Andrássy-laktanyába szállították. Kétheti fogság után tisztázatlan körülmények között elhunyt. Rózsa Ferenc a Kerepesi temetőben nyugszik, a munkásmozgalmi pantheonban helyezték végső nyugalomra. Forrás:

7 Zalka Máté született: Frankl Béla (Matolcs, április 23. Huesca, Spanyolország, június 11.) író, tábornok. Kispolgári családból származott, érettségi vizsgát a szatmárnémeti felsőkereskedelmi iskolában tett. Az első világháborúban először Doberdónál harcolt az olasz fronton, később átvezényelték az orosz frontra, ahol 1916 júniusában megsebesült és fogságba esett mint hadapródőrmester őszén megszökött a krasznojarszki hadifogolytáborból (Szibéria), majd partizáncsoportot alakított, a Vörös Hadsereghez 1920 elején csatlakozott. Krasznojarszk felszabadításában is részt vett, majd 1920-tól az oroszországi kommunista párt (bolsevik) tagja lett. Miután a polgárháború véget ért, irodalmi tevékenységet folytatott Moszkvában. Első elbeszélése 1924-ben jelent meg, első kötete orosz nyelven látott napvilágot Moszkvában. Műveinek témái főként az első világháborúval és az orosz polgárháborús eseményekből származnak ban a spanyolországi antifasiszta harcosok soraiba önként jelentkezett. Itt Lukács Pál néven mint tábornok szervezte a nemzetközi brigádokat a spanyol polgárháborúban nyarán esett el a Huesca alatti harcokban. Forrás:

8 2. melléklet Lakosságot érintő változások 1. Lakcímváltozás átvezetése a központi nyilvántartó rendszerben A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény az A személyi azonosító alcíme a következő 13/A. -al egészült ki: 13/A. A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtására vonatkozó 146/1993 (X.26) Korm. rendelet szerint: 37. (1) A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása vagy a területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak. A lakcímadat-változásról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával - az Nytv. 13/A. -ban meghatározott kivétellel - a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt állít ki és kézbesít részére. (2) A járási hivatal az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson. Az utcanévváltozással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolványnyal történő ellátása) a régi megnevezés helyett az új közterületnév nyilvántartásba vétele szükséges. A lakosoknak fentiek értelmében a teendője, hogy felkeresi a helyi okmányirodát és az új lakcímigazolvány kiállításával kapcsolatosan aláírja a szükséges nyomtatványokat a régi lakcímigazolványok leadásával egyidejűleg. 2. Gépjárművek forgalmi engedélyében történő átíratás Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi engedélyében történő lakcímváltozás iránt intézkednie kell. A lakosok ezt csak azután tudják kezdeményezni, miután a járási hivatal átvezette a személyi adat-nyilvántartásban az adatváltozást. Az ezután kiállított lakcímigazolvánnyal és forgalmi engedéllyel

9 2 kell az illetékes okmányirodát felkeresni, ahol illetékmentesen történik a forgalmi engedély kicserélése. 3. Gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozásokat érintő változások Amennyiben az utcában egyéni vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak székhelyének/telephelyének/postai címének megváltozásának bejegyzése szükséges. Ha a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély vagy más hatósági engedély köteles, akkor az azokban megjelölt közterületnevek megváltozása miatti cseréjét is meg kell tenni a telepengedély, valamint a működési engedély cseréje az illetékekről szóló évi XCIII. tv. alapján illetékmentes. Gazdasági társaság esetén azonban az alapító okiratot/alapszabályt is kell módosítani, amikor is a közjegyzői, az ügyvédi költség, esetleges cégbírósági eljárás díja már az ügyfelet terheli. 4. Egyéb hatóságoknál, hivataloknál, közszolgáltatóknál történő adatváltozás A lakosok különböző pénzintézetekkel kötött szerződéseikben, illetve a közszolgáltatók irányába az adatok megváltozását be kell jelenteni. Az adott hatóságnál, szervnél, pénzintézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése alapján indul meg. 5. Ingatlan-nyilvántartás adatainak megváltozása Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Inytv) 27. (1) bekezdése szerint az ingatlan adatainak, valamint az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése alapján vagy hivatalból (helyszíni ellenőrzés, adatátvétel hatósági nyilvántartásból, különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból történő adatátvétellel) vezeti át az ingatlannyilvántartásban. Az Inytv 27. (2) bekezdés szerint az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetve a használó, a változás bekövetkezésétől, vagy a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Az Inytv 27. (5) bekezdése alapján az ingatlan adataiban hatósági határozattal, továbbá a településigazgatási, belterületi határának módosításával kapcsolatban bekövetkezett változásokat az eljáró hatóság jelenti be az ingatlanügyi hatóságnak. Az utcanév változás esetén tehát a képviselő- testület határozata alapján fogja a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozó adatokat megváltoztatni.

10 3 Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény 32/C. (1) bekezdését a következő m) ponttal egészült ki: Tárgyánál fogva díjmentes: m) az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnévváltozás miatt kerül sor. Ezen esetben sincs a lakosnak intéznivalója, mivel az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetés is a polgármesteri hivatal kérelmére a képviselő-testület határozata alapján fogja a Járási Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozó adatokat megváltoztatni. Az érintett lakók részére lakásonként egy általános tájékoztató levélben a jegyző adna információt arról, hogy mely adatváltozás bejelentését, melyik hatóságnál szükséges kezdeményezni. Ezen felül természetesen az ott lakó kötelessége minden olyan szervet értesíteni a változásról, amellyel kapcsolatban, jogviszonyban (pl. hallgatói-, munkáltatói jogviszonyban, pénzintézetnél hitelszerződése) van, és az Ör. 8. -a nem nevesíti értesíteni. Önkormányzatot érintő változások 1. A névváltozás következtében szükségessé válik az utcanévtáblák megváltoztatása, cseréje is, amelyről gondoskodni kell. Az utcanévtáblákat a közterület végein és minden útkereszteződés minden oldalán el kell helyezni. Az Ör. 9. (2) bekezdése szerint az utcanévtábla elhelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. Előzetes költségbecslés után, mely kizárólag a táblák beszerzési árát tartalmazza, összeget kell költségvetésünkben elkülöníteni erre a célra. 2. A névváltozás következtében szükségessé válik a várostérképek megváltoztatása is, amelyről gondoskodni kell. Fentiekben foglalt költségek, valamint a jelzett utcákban lakóhelylyel/székhellyel/telephellyel rendelkező személyek, cégek tájékoztatásának költségei is az önkormányzatot terhelik.

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére.

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. 1 17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Közterületnevek felülvizsgálata Tapolca

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 433 /2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 433 /2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 433 /2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: Nagyné Tóth Békéscsaba, Szent István tér 7. Krisztina Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 18. évfolyam, 2. szám 2015. április Polgármesteri beszámoló Szeretettel köszöntök valamennyi tápiószőlősi lakost a Tápiószőlősi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/1-41/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus11-én 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért, a tulajdoni-lap

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. Ket. 9. ( 1) Magyar anyanyelvű ügyfeleink egyre gyakrabban kérik, hogy a hatósági bizonyítványt azon a kétnyelvű nyomtatványon

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról Az Országgyűlés, az Alaptörvénynek a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseire figyelemmel, a polgárok személyi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S lakcím változás bejelentéséről, lakcím fiktiválásról

T Á J É K O Z T A T Á S lakcím változás bejelentéséről, lakcím fiktiválásról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 T Á J É K O Z T A T Á S lakcím

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Fröhlich Ida DSc. Hadtörténeti Műhely Dr. Horváth Miklós DSc. Témavezető: Dr. Horváth Miklós

Részletesebben