SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; adószám: ; bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt ; képviseli: Dr. Lázár János a Társulási Tanács elnöke), mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről a ManOPen Irodatechnikai Kft., (2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.; adószám: ; bankszámlaszám: Citibank Zrt ; képviseli: Horváth Ferenc, ügyvezető) mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (a továbbiakban Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján nyomtató- és másolópatronok beszerzésére irányuló közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Felek rögzítik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzített feltéteket szállító ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk (nyomtató- és másolópatronok) vonatkozásában szállító. Szerződő Felek rögzítik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen szállítási szerződés külön nem szabályoz, de amelyekre Szállító által benyújtott ajánlat, Megrendelő által közzétett ajánlati felhívás, illetve átadott ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak, e szerződés mellékletét képezik. A fenti előzményeket követően Szerződő Felek az alábbi szállítási szerződést kötik. A szerződés tárgya 1.) Szállító jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés alapján ill. melléklete szerint az ott meghatározott termékeket az ott meghatározott feltételekkel leszállítja és Megrendelő tulajdonába adja. A szerződés 1. sz. melléklete továbbá tartalmazza a szállítási szerződés tárgyát képező irodaszerek egységárait, melyek a szállítási költségeket is tartalmazzák. 2.) A leszállítandó áruk megrendelése a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye által megküldött, eseti írásos megrendelés alapján történik. A megrendelések aláírására (jóváhagyására) Megrendelő képviseletében eljáró személy jogosult. A teljesítés helye és ideje 1.) A teljesítés helye: jelen szállítási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt intézmények. Szerződő Felek rögzítik, hogy a mellékletben nem szereplő, de Megrendelő által fenntartott (vagy támogatott) intézmények címe is megjelölhető a teljesítés helyeként, azonban ezen rendelkezés nem eredményezheti a szállítási költségek jelentős növekedését.

2 2.) Szállító köteles Hétfőtől - Péntekig: 8 órás, folyamatosan rendelkezésre álló vevőszolgálatot biztosítani Megrendelő számára. Szállító a megrendeléseket legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől számított 8 napon belül hiánytalanul, a kért intézményi bontásban és a kért kiszerelésben teljesíteni köteles. Szállító az egyes intézményekre vonatkozó szállítások pontos időpontjáról köteles Megrendelőt legalább egy munkanappal korábban értesíteni. A szállítás munkaidőben történik (8-16 óráig). Az átadás-átvétel 1.) Szállító köteles a szakmai szokásoknak és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően csomagolt árut (valamint az esetleges szavatossági, jótállási igények érvényesítéséhez szükséges dokumentációt, illetve ha szükséges használati utasítást) határidőben Megrendelő részére átadni. A szállítás Szállító kockázatára történik. 2.) Felek rögzítik, hogy Szállító szállítólevél kiállítása mellett adja át az árut Megrendelőnek. Megrendelő képviselője az átadás megjelölt időpontjában köteles a teljesítés helyén tartózkodni, és a leszállított árut szemrevételezéssel és számítással megvizsgálni, továbbá a fellelt hiányokat és hibás teljesítésre utaló körülményeket a szállítólevélen rögzíteni. A hibás teljesítéssel nem érintett szerződési tárgyakat a megrendelő képviselője köteles átvenni. 3.) Megrendelő az áruk minőségi vizsgálatát a szállított mennyiség 10%-ra kiterjedően a megvizsgáláshoz általában szükséges időtartam alatt, de legfeljebb az átadástól számított 8 munkanapon belül köteles elvégezni, és esetleges kifogásait Szállító felé írásban haladéktalanul jelezni. 4.) Szállító az esetleges minőségi és mennyiségi hibákat az erről szóló értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles saját költségén maradéktalanul orvosolni. Ezen kötelezettségének elmulasztásával okozott valamennyi többletköltség és kár vonatkozásában teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 5.) A tartós hiánycikknek minősülő (ill. megszűnt) termék esetén a szállító köteles a megrendelés kézhezvétele után ennek tényét a megrendelő felé haladéktalanul írásban (faxon) jelezni. Az értesítéssel egyidejűleg a szállító köteles a hiánycikknek minősülő (már nem gyártott) termék helyett ugyanolyan, vagy hasonló árú és minőségű terméket (ár, minőség, kiszerelés, gyártó megjelölésével) ajánlani. Az értesítést követően a megrendelő jogosult 1 munkanapon belül eldönteni, hogy korábbi rendelését módosítja a helyettesítő termékre, vagy az érintett termék megrendelésétől eláll. A szerződést biztosító mellékkötelezettség 1.) Szállító kötelezi magát, hogy késedelmes szállítása esetén késedelmi kötbért fizet, melynek napi mértéke ,- Ft. Minden megkezdett naptári nap teljes napnak számít a késedelmi kötbér tekintetében. Amennyiben a késedelem időtartama a 24 órát nem éri el, úgy arányosítás útján kerül meghatározásra a késedelmi kötbér összege. A késedelmi kötbér mértéke az érintett áru értékének bruttó 25 százalékát nem haladhatja meg. 2.) Amennyiben Szállító a szerződést nem teljesíti, Megrendelő 2 millió forint összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.

3 3.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Szállítóval szemben. Vételár, fizetési feltételek 1.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szállító jelen szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletében meghatározott egységárakon szállítja le Megrendelő részére az eseti megrendelések szerinti árut. A mellékletben meghatározott egységárak magukban foglalják az áruk kiszállításának költségeit is. A szállító és megrendelő megállapodnak abban, hogy a szállító ajánlatában meghatározott (megajánlott) egységárakat a szerződés hatályba lépésétől kezdődően szállító 12 hónapig nem emelheti, de az időközben bekövetkező árcsökkenéseket a Megrendelő felé érvényesíteni kell. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a szállító által a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az ártartás időtartamát követően megrendelővel szemben alkalmazható áremelés mértéke nem haladhatja meg a KSH által megállapított fogyasztói árindex mértékét. 2.) A leszállított áruk ellenértékét Megrendelő köteles a teljesítéstől számított 90 napon belül számla ellenében Szállító Citibank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással teljesíteni. A számla kiállítására csak Megrendelő által aláírt átvételi elismervény (szállítólevél) birtokában jogosult Szállító. 3.) Megrendelő kötelezi magát, hogy amennyiben fizetési késedelembe esik, úgy Szállítónak a késedelem idejére a Ptk 301/A - ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet. A szerződés időtartama, a szerződés megszűnése 1.) Szerződő felek jelen szállítási szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés időtartama jelen szállítási szerződés aláírásától számított 60 hónap. 2.) Felek rögzítik, hogy rendes felmondás útján egyik fél sem szüntetheti meg jelen szállítási szerződést. 3.) Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 4.) A szerződésszegésért felelős fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 5.) Szerződő Felek jelen szállítási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is. Felek együttműködési kötelezettsége 1.) Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő

4 Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár erkölcsi kárt okozna. Szállító kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerződésben vállalt bármilyen kötelezettségét előre láthatóan nem, vagy csak késedelmesen tudná teljesíteni, illetve ennek lehetősége merül fel, az erről való tudomásszerzéssel egyidejűleg köteles erről Megrendelőt tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 2.) Szerződő Felek a fentieken felül is kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés céljának elérését akadályozza, vagy befolyásolja. 3.) Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ 3. személy részére történő átadására. Felek képviseletében eljáró személyek 1.) Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: Megrendelő részéről: Név, beosztás: Dr. Lázár János, elnök Elérhetőségei: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: - Megrendelő részéről: Név, beosztás: Csáki Jánosné, gazdasági igazgató Elérhetőségei: 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. Tel.: 62/ Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: jognyilatkozatot csak a teljesítéssel kapcsolatban tehet Szállító részéről: Név, beosztás: Horváth Ferenc, ügyvezető Elérhetőségei: 2100 Gödöllő, Széchenyi út 5. Tel.: 28/ Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: - Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelőhöz címzett jognyilatkozatokat és értesítéseket hatályosan csak jelen pontban megjelölt személlyel (vagy az általa meghatalmazott személlyel) közölheti, illetve részére továbbíthatja.

5 Amennyiben fentiekben meghatározott, Megrendelő képviseletében eljáró személy megváltozik, erről Megrendelő írásban köteles értesíteni Szállítót. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállítóhoz címzett jognyilatkozatokat és értesítéseket hatályosan csak jelen pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére továbbíthatja. Amennyiben fentiekben meghatározott, Szállító képviseletében eljáró személy megváltozik, erről Szállító írásban köteles értesíteni Megrendelőt. Vegyes és záró rendelkezések 1.) Szállító kijelenti, hogy a leszállítandó áruk megfelelnek a fogalomba hozatal szabályainak, illetve rendelkeznek a forgalomba hozatalhoz és felhasználáshoz szükséges valamennyi minőségi tanúsítvánnyal és engedéllyel. 2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható. 3.) Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 4.) Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 5.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni. 6.) Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. Felek jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezését követően mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Hódmezővásárhely, február 1. Szállító Megrendelő Mellékletek sz: áruk megnevezése, mennyisége, egységára - 2. sz: intézményi címlista

6 1. sz. Melléklet Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Töltött Eredeti Összesen (darab) (darab) gép tipusa használt patron fajtája HP 1010 Q2612A Ft Ft Ft HP deskjet 3820 C6615 Bk No Ft Ft HP 1160 Q5949A No49A Ft Ft Bizhub TN Ft Ft Epson 8755-GB Ft Ft HP C6614D Bk No Ft Ft HP 5740 C8767E No Ft Ft HP 1000 C7115A No Ft Ft Samsung SCX-4521F Ft Ft HP C4092A No Ft Ft Lexmark E SE Ft Ft Samsung ML 2570 ML 2010D Ft Ft Canon BJC-1000 BC-02 Bk Ft Ft HP 3320 C8727AE Bk No Ft Ft HP 1006 CB435 No Ft Ft HP Laserjet 1300 Q2613A Ft Ft HP 5740 C8766EE No Ft Ft Ricoh 2018/D D Bk Ft Ft HP Business inkjet 2300 C4844A Bk Ft Ft Canon BJC-1000 BC-05 C Ft Ft 1382A003AA (NPG- Canon 6012 fénymásoló 11) Ft Ft OKI B Bk Ft Ft Develop 1300 fénymásoló MT toner 103B Ft Ft

7 Canon IP 4600 PGI-521 Bk Ft Ft OKI B410d Bk Ft Ft Samsung CLP 300 CLP-C300A C Ft Ft Samsung CLP 300 CLP-K300A Bk Ft Ft Samsung CLP 300 CLP-M300A M Ft Ft Samsung CLP 300 CLP-Y300A Y Ft Ft Sharp fénymásoló AR-202T Ft Ft HP CP 1160 C5011DE Bk No Ft Ft Canon IP 4600 CLI-521C Ft Ft OKI 5591 Mikroline 5590/ Ft Ft Lexmark NX0217 Bk No Ft Ft Lexmark NX0227 C No Ft Ft Develop fénymásoló Develop toner Ft Ft Samsung FAX-Scan SCX-451 FDI Ft Ft Samsung Laser MFP SCX-6*22 series Ft Ft Canon LBP-3200 EP Ft Ft HP CP 1160 C5011DE C No Ft Ft Xerox M15i 106R Ft Ft Xerox Phaser 3117 nyomtató 106R Ft Ft OKI B4100 A08/2902 B Ft Ft HP 3320 C87228AE No Ft Ft Samsung ML-1710 ML-1710D Ft Ft Samsung ML-2250 ML-2250D Ft Ft HP 3550 Q2670A Bk Ft Ft HP 3550 Q2671A C Ft Ft HP 3550 Q2672A Y Ft Ft HP 3550 Q2673A M Ft Ft Samsung SCX-4720 FN SCX- 4720D Ft Ft Ft

8 2. sz. Melléklet A teljesítés helye a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás esetében: Intézmény város cím Klauzál Gábor Általános Iskola Hódmezővásárhely Klauzál u. 63 Hódmezővásárhely Nádor u. 35. Kapcsolat Központ Hódmezővásárhely Bajcsy-Zs. u. 70. Hódmezővásárhely Csomorkányi u. 17. Hódmezővásárhely József A. u /a Hódmezővásárhely Városház u. 1. Hódmezővásárhely Endre Béla u. 2. Mindszent Kőrösi Csoma S. u. 1. Hódmezővásárhely Klauzál u. 185/A Hódmezővásárhely Andrássy út 54. Hódmezővásárhely Serháztér 6. Hódmezővásárhely Hóvirág u. 7. Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 6. Hódmezővásárhely Teleki u. 10. Hódmezővásárhely Arany J. u. 8. Hódmezővásárhely Szántó K. J. u.132 Hódmezővásárhely Szerencse u. 6. Hódmezővásárhely Királyszék u. 92 Hódmezővásárhely Petőfi u. 4. Hódmezővásárhely Arany J. u. 8. Hódmezővásárhely Jókai u. 165/a Hódmezővásárhely Agyag u. 11. Hódmezővásárhely Imre J. u. 2. Hódmezővásárhely Medgyessy F. u. 6. Hódmezővásárhely Kishomok 1. sz. dűlő

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Zalalövői Általános Iskola (8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1. adószám: 1555884-2-20 pénzforgalmi jelzőszám: 11749008-15558884-00000000) képviseletében Gyarmati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2011. Tisztelt Ajánlattevő,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben