Közhasznúsági jelentés a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés a 2013. évről"

Átírás

1 Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a évről Budapest, Dr. Zárda Sarolta rektor Szenátusi határozat száma: 263/140514/Sz. sz. Határozat Fenntartó Kuratórium határozati száma: /1.

2 1. Általános beszámoló A Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezetet június 8-i alapító okiratával a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola - Távoktatási Alapítvány hozta létre határozatlan időtartamra. A Főiskola székhelye 1119 Budapest Mérnök u. 39. A Főiskola fenntartója A Főiskola Rektora Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány (1037 Budapest Bécsi út 324.) Dr. Zárda Sarolta A Főiskola célja A Főiskola alaptevékenységei körében a évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2. (1) szerinti oktatási, illetve tudományos, kutatási feladatokat lát el. A szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon a mindenkor érvényes követelményrendszereknek megfelelően felsőoktatási szakképzést, alapképzést, szakirányú továbbképzést, mesterképzést valamint felnőttképzést folytat nappali, levelező és távoktatási képzési formában magyar, illetve az engedélyezett szakokon, angol nyelven. Az oktatás mellett a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével, a szaknyelvi ismeretek kialakításával, az életen át tartó tanulásra felkészítéssel is hozzájárul a hallgatók értelmiségi létre felkészítéséhez. Feladatait Főiskolánk az oktatás, a továbbképzés, a tudományos kutatás-fejlesztés, a kulturális és tudományszervező tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése, a tehetségkutatás és gondozás, az oktatói és kutatói utánpótlás nevelés, valamint kulturális, tudományos, mentori és más szolgáltatások nyújtása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása révén valósítja meg. GDF - Közhasznúsági jelentés

3 2. Számviteli beszámoló A Főiskola könyvvezetési módja kettős könyvvitel Beszámolás fajtája A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, mely a következő részekből áll: mérleg eredmény-kimutatás közhasznúsági jelentés A beszámoló a január 1. december 31. közötti időszakban bekövetkezett gazdasági események regisztrálását tartalmazza A mérleg és eredmény-kimutatásban alkalmazott értékelési eljárások Immateriális javak között a számítástechnikai gépekhez szükséges szoftver licensz eszközöket tartjuk nyilván, valamint a 2014-ig szóló bérleti jog értékét. Tárgyi eszközként a számítógépek, multimédiás eszközök szerepelnek. A számítástechnikai eszközöknél, tekintettel a gyors technikai, fizikai avulásra, maradványértéket nem kalkuláltunk. Az értékcsökkenés megállapításánál lineáris kulccsal dolgoztunk, az eszközöket egyedileg értékeltük, a Számviteli Politikában foglaltaknak megfelelően. Az év végi időbeli elhatárolásokat költség és ráfordítás illetve kiadás módosító tételként a számviteli törvény szerint vettük figyelembe. A vevő követelések, szállító tartozások december 31-i tényleges leltár adatai az záró főkönyvi kivonat adataival megegyeznek. A különböző valutában, devizában felmerült tételeket a teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által közzétett közép árfolyamon szerepeltettük a könyvekben. A Főkönyvi kivonat pénzeszköz adatai megegyeznek a bankszámla kivonatok és a pénztárkönyv december 31-i adataival. A mérleg és eredmény-kimutatás az éves záró főkönyvi kivonat adatai alapján készült. A mérleg főösszege évben ,- ezer Ft volt. GDF - Közhasznúsági jelentés

4 2.3. Bevételek alakulása évben a Főiskola összes bevétele ,- ezer Ft volt, mely teljes egészében a közhasznúsági tevékenységből ered. A bevételek az alábbi főbb összetevőkből állnak: tandíjból származó bevétel ,- ezer Ft központi költségvetési támogatások ,- ezer Ft alapítótól kapott támogatás ,- ezer Ft rendkívüli bevétel: LSI elengedett követelése ,- ezer Ft egyéb bevétel (pénzügyi bevétel, pályázatok és támogatások, szakképzési hozzájárulás, stb.) ,- ezer Ft 2.4. Költségek, ráfordítások alakulása A évi összes költség, ráfordítás ,- ezer Ft volt. Ennek három fő összetevője van: bérleti díjak: ,- ezer Ft személyi jellegű ráfordítások: ,- ezer Ft értékcsökkenési leírás: ,- ezer Ft Ezek hatására a év ,- ezer Ft eredménnyel zárult Beruházások évben 2013-ban a Főiskola csekély összeget költött beruházásra (529,- ezer Ft), tárgyévben már teljesen megszűnt a fejlesztési támogatások lehetősége, nem volt külső forrás a beruházások finanszírozására. 3. Közhasznú tevékenység ismertetése Főiskolánk olyan szakmai és általános műveltséggel rendelkező, elsősorban a gyakorlatra felkészített szakemberek (mérnök informatikusok, gazdaságinformatikusok, műszaki szakemberek, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelő tevékenységek és folyamatok végzéséhez, szervezéséhez, irányításához és bonyolításához szükséges korszerű, piacképes elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek; képesek az új technológiák minőségközpontú, rugalmas alkalmazására, valamint idegen nyelvek ismeretében a nemzetközi kommunikációra, és együttműködésre. Feladatai körében együttműködik más felsőoktatási, továbbá tudományos kutató, fejlesztő és egyéb intézményekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel. Ezen túlmenően feladatait az állami szervek, a Magyar Tudományos Akadémia, a tudományos kutatóintézetek, továbbá GDF - Közhasznúsági jelentés

5 más szervezetek közreműködésével és támogatásával, a nemzetközi intézményrendszer tagjaként látja el ig hatályos intézményi akkreditációval rendelkezik Intézményi sajátosságok A Főiskola a hazai és európai felsőoktatási színtér szerves részeként végzi tevékenységét a magyar és a nemzetközi vállalkozási-gazdasági környezetben. A Főiskola tevékenységének fókuszában az oktatás, a kutatás/fejlesztés/innováció és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások területén a minőség áll, amely értéket teremt hallgatóink és partnereink számára. Főiskolánk elsősorban azon hallgatók számára nyújt lehetőséget, akik a Főiskolán megszerzett képesítés illetve oklevél birtokában biztos elhelyezkedésre, magyarországi, vagy más országokban működő gazdálkodó szervezetek, intézmények, végső soron a kor és a társadalmi-gazdasági környezet igényeinek megfelelő szakmai feladatok ellátására, vagy a tevékenységek irányítására számítanak. A hazai igények naprakész ismeretét az erős ipari/kamarai kapcsolatok biztosítják. Kitüntetett célként tűzzük magunk elé a hazai kis- és közepes vállalkozások szakemberekkel való ellátását. A képzés során biztosítjuk a munkaerőpiac által jelzett készségek elsajátítását is. Általában is fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését, ezek közül külön figyelünk a szakmai angol nyelvi kommunikációs készségek fejlesztésére. Az életen át tartó tanulás igényének megfelelően az alapképzést követően lehetőséget nyújtunk a tudás megújítására és specializációra. A folyamatosan táguló európai felsőoktatási közeg megalapozott lehetőséget teremt a Főiskola számára az elmúlt 21 év során felhalmozott tudás és tapasztalat széleskörű hasznosítására a távoktatás, konkrétabban a blended learning területén. Továbbra is fontosnak tartjuk az e téren elért vezető pozíció megőrzését a módszer folyamatos fejlesztésével. A Főiskola szellemi, anyagi potenciáljának döntő részét arra fordítjuk, hogy kurzusainkon a legjobb oktatók képezzék a hallgatókat. A már évek óta népszerűségnek örvendő alapképzési, felsőoktatási szakképzési, és szakirányú továbbképzési szakok kínálatát 2013-ban bővítettük a Stratégiai partner szakirányú továbbképzési szakkal és előkészítettük a double degree program modellt az angol nyelvű képzés terén ban fenntartottuk és hardver/szoftver frissítéssel, mobil alkalmazásokkal korszerűsítettük modern, szolgáltató felsőoktatási intézményi infrastruktúránkat. GDF - Közhasznúsági jelentés

6 Ezekkel együtt biztosítjuk az intézményi hatékonyság, a versenyképesség, az eredmények fenntarthatósága, a minőségi képzés és kutatást kiegészítő/támogató komplex hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget. Az elvégzett humánerőforrás fejlesztés lépései összhangban állnak a GDF hosszú távú stratégiájával, biztosítva a kiszámítható és gazdaságos működés feltételeit. Folyamatosan figyelmet fordítunk a nemzeti felsőoktatási törvényben, a szakok képzési követelményeiben meghatározott, a K+F+I munkát, valamint új szakok indítását biztosító feltételek megteremtésére/fenntartására. A minősített oktatók száma 2013-ban a rendelkezésre álló munkaviszony keretében foglalkoztatott oktatói állományban 2 fővel növekedett ban az átlagos állományi létszám 64 fő volt, ebből teljes munkaidős 58 fő, nem teljes munkaidőben alkalmazottak száma 7 fő. Prioritásnak tekintjük a humán erőforrás költséghatékony foglalkoztatását, a stabil, értékelvű, a célokkal azonosuló közösségi szellem megőrzését, az oktatói és kutatói állomány fiatalítását, a kutatói kapacitás bővítését, a minősített oktatók arányának megőrzését/növelését. A Főiskola legjelentősebb kutatási területe a korszerű oktatási, elsősorban távoktatási technológiák fejlesztése és alkalmazása, amelyben amint azt számos nemzetközi konferencián 2013-ban is bemutattuk élen jár közép-európai viszonylatban. A Főiskola oktatási és kutatási tevékenysége részletesen szabályozott. A kapcsolódó dokumentumok a minőségirányítási rendszer részét képezik, alkalmazásuk evidens. Az ISO 9001 szerint felépített Minőségirányítási Rendszer (MIRE) a folyamatokat átfogó szabályzata. A MIRE korszerűsítése 2013 ban megtörtént, a teljes minőségügyi dokumentációs rendszer az intézmény belső kommunikációs felületén, az Intraneten található. A távoktatásban alkalmazott ILIAS LMS e-learning menedzsment rendszerhez a nappali képzési formában tanuló hallgatók is kapnak jogosultságot és a rendszerstatisztikák szerint hatékonyan használják azt. A rendszert tervszerűen, folyamatosan töltjük fel korszerű, interaktív tartalommal. A korábbi években uniós támogatás révén beszerzett e-learning tartalomfejlesztő szoftver segítségével a legmagasabb igényeket is kielégítő elektronikus tananyagok előállítására nyílik lehetőség. Mint az ILIAS LMS magyar változatának gondozója, Főiskolánk fórumot biztosít több más hazai intézménynek, amelyeknek átadja a rendszer felhasználásában szerzett tapasztalatait. Az intézmény vezetése sokat tesz a szolgáltatásalapú Főiskola teljes funkcionalitású kiépítése érdekében. Stratégiánk megcélozza az oktatás tartalmi, akadémiai jellegű prioritásai mellett a GDF - Közhasznúsági jelentés

7 minőségfejlesztés, a menedzsment kapacitások, a tudásalapú társadalom és a mindenkori gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatások nyújtását, és az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítását. A főiskolai vezetés rugalmas szemléletét mutatja, hogy a 2013-ban tovább változó környezeti feltételek (pl. több ízben módosított nemzeti felsőoktatási törvény, információtechnológiai fejlődés, növekvő versenyhelyzet, stagnáló hallgatói létszám, beszűkült állami finanszírozási források) mellett is képes volt a folyamatos megújulásra, alkalmazkodásra és fejlődésre A Főiskola társadalmi hasznossága A Főiskola fennállása alatt regisztrált összes hallgatói létszámadatok alapján vitathatatlan, hogy küldetésnyilatkozatunknak megfelelően a magyar felsőoktatás területén a legjelentősebb mértékben járultunk hozzá az elmúlt 21 esztendőben az információs társadalom építéséhez, a digitális kulcskompetenciák fejlesztéséhez, különösen az LMS alkalmazások bevonásával. Egyaránt építünk a hallgatók, az oktatók és a munkaerőpiac jelzéseire, melyeket az e-lms-en és a különböző fórumokon (DPR, alumni, oktatói, munkáltatói véleményeztetés, stb.) kapunk meg. A vezetés jelentős hangsúlyt fektet a hallgatók és a végzetteket alkalmazók elégedettségére. Így célunk, hogy a megszerzett képesítés és a mögöttes tudás színvonalas legyen és valós társadalmi/munkaerő piaci igényt elégítsen ki A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről 2013-ban az országosan egységes módszertan alapján folytattuk a hasznosulás mérése, és az intézmény objektíven összehasonlítható megítélésének visszacsatolására is alkalmas diplomás pályakövetési vizsgálatot, melyet az intézmény az egyik legfontosabb minőségügyi eljárásnak tart. A szakmai gyakorlati/gyakornoki helyeket biztosító, valamint a végzetteket alkalmazó gazdálkodó szervezetek elégedettségvizsgálati eredményei döntő százalékban pozitívnak tekinthetők. A visszacsatolás másik fontos eleme a végzett hallgatók közel 90 %-os elhelyezkedési aránya, kiemelten a távoktatásos munkarendben tanulók körében. A Főiskolán végzettek túlnyomó részét (85%) informatikával kapcsolatos munkakörben alkalmazzák. Képzettségüknek döntő hányadban megfelel az a munkakör, amelyet az adott intézménynél betöltenek. A foglalkoztatók túlnyomó többsége elégedett az intézményből felvettek teljesítményével, a hallgatók gyakorlati, szakmai felkészültségét, munkavállalói kompetenciáit megfelelőnek találták. A Főiskolán végzett hallgatók különösen járatosak különösen az informatika legfrissebb elméleti és gyakorlati eredményeiben, azok GDF - Közhasznúsági jelentés

8 alkalmazásában, amelyeknek eredője a gyakorlatias, és naprakész tudást nyújtó képzés, így szakmai tudásuk integráltnak tekinthető. Képesek a tanultakat kreatív módon problémamegoldásra alkalmazni, munkakörükben elvárt módon továbbfejleszteni, bővíteni. Kommunikációs képességüket is jónak ítélték meg. Képesek csapatban dolgozni, a vállalati célok megvalósításán közösen munkálkodni. Az intézményből felvettek nyelvtudásának fejlesztésével kapcsolatban azonban további teendők mutatkoznak. A hallgatók általában egy idegen nyelvet ismernek. Az intézményről kialakult általános kép a gazdálkodó szervezetek körében kedvező. A vállalatok szívesen támogatják dolgozóik Főiskolánkon folytatott tanulmányait. Szakmai tudásuk fejlődését így már a tanulmányi idő alatt nyomon követhetik. A végzettek elhelyezkedési esélyeit tovább javítja, hogy az informatikusok iránt növekvő, jelentős kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon. Mivel hallgatóink a Főiskolán folytatott tanulmányaik ideje alatt dolgoznak, párhuzamosan szerzik meg a kellő gyakorlati tapasztalatokat is. A GDF hallgatói és öregdiákjai országszerte és a határokon túl is számos ágazatban és foglalkozási körben megtalálhatók, így a mintavétel átfogó, megbízható, jól elemezhető értékeket eredményez. 3.4.Társadalmi szerepvállalás Működésének 21 éve során a GDF azáltal, hogy minden tanulni vágyó számára lehetőséget biztosított az informatika elsajátítására, fontos szerepet vállalt az információs társadalom létrehozásában. A nagy létszámú hallgatóság oktatását a nyitott képzés elve, valamint a vegyes távoktatási módszer tette lehetővé. Fontos célkitűzésünk, hogy a Főiskola őrizze meg a vezető hazai műhely pozícióját a távoktatási módszerek alkalmazásának terén. A Főiskolára 2013-ig közel 61 ezer hallgató nyerte el felvételét, melyből már mintegy 14 ezer hallgató az elvégzett szaknak megfelelő oklevéllel/bizonyítvánnyal és szakképesítéssel zárta tanulmányait Társadalmi szolidaritás A foglalkoztatás során egyetlen társadalmi csoport (korra, nemre, nemzetiségre, vallási vagy politikai meggyőződésre, családi vagy egészségi állapotra tekintettel) tagja sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Célunk és érdekünk is a társadalmi szolidaritás erősítése. Az esélyegyenlőség, a sokszínűség megvalósítása iránti elkötelezettség az intézmény létesítésétől része a mindennapi tevékenységnek az alapítók és a Főiskola vezetésének felelősségteljes gondolkodása következtében. Tudatosan kerülnek alkalmazásra az adekvát módszerek, eszközök. A társadalmi esélyegyenlőség széles körű elérését szolgálja pl. a Főiskola GDF - Közhasznúsági jelentés

9 küldetésnyilatkozatában is rögzített cél: a digitális írástudás tömeges lehetőségének biztosítása, a távoktatás módszerének hazánkban úttörő alkalmazásával. Az intézménybe napjainkig beiratkozott több tízezer hallgató informatikai tudása, a Főiskolán dolgozó közösség összetartása, az esélyegyenlőségi programok jól példázzák a törekvés sikerét. A sokszínűség, a befogadó jelleg a szervezeti alapérték, megteremtése, és megtartása minden munkatárs és hallgató személyes feladata és felelőssége. Ezen törekvésünk elismeréseképpen 2010-ben elnyertük az első ízben kiadott Sokszínű szervezet TOP10 díjat ban elindult a TÁMOP A-12/ sz., Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges szakmai tudás terjesztése a Gábor Dénes Főiskolán c. projektünk, melynek megvalósításával Főiskolánk a társadalmi szemléletváltáshoz kíván hozzájárulni az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges a TÁMOP kiemelt projekt keretében kialakított és akkreditált felnőttképzési programok és tananyagok terjesztésével Méltányos és rugalmas támogatás Az esélyegyenlőség nem csupán a megkülönböztetés tilalmát feltételezi, hanem a Főiskola munkavállalóit és hallgatóit esetlegesen érintő egyenlőtlenség kiküszöböléséhez, mérsékléséhez szükséges pozitív, méltányos és rugalmas támogató - segítő intézkedések megtételét (pl.: teljes körű fizikai és kommunikációs akadálymentesítés, különböző szolgáltatások nyújtása: mentor-tevékenység, tehetséggondozás, stb.) is. Cél a hallgatói és a munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének fenntartása, fejlesztése, jellemzően a humánmenedzsment, a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés eszközeinek alkalmazásával. A Főiskola törekszik az előnyben részesítés elvének alkalmazására a nők, a pályakezdők, a 45+ életkorú munkavállalók, a megváltozott munkaképességű személyek, a kisgyermekes szülők tekintetében. A hallgatókkal kapcsolatos általános esélyegyenlőségi feladatait a Főiskola a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az érvényes Intézményfejlesztési Tervben foglaltaknak megfelelően az Etika Kódexben, az Esélyegyenlőségi Tervben, valamint a TVSZ-ben határozta meg. Pozitív, méltányos és rugalmas támogató intézkedésekkel valósítja meg az intézmény a szervezeti célokat, két fő területre koncentrálva: 1. az érintettek tájékoztatása, képzése 2. a jó gyakorlat kialakítása, folyamatokba építése GDF - Közhasznúsági jelentés

10 2013-ben ismeretátadó/ismeretmegújító kompetencia fejlesztő tréningeken vettek részt a hallgatók (önismeret, asszertív magatartás, kultúrák közötti kommunikáció, problémamegoldás) területeken. Kitűnő infrastrukturális környezetben családbarát, stresszmentes munkahelyi körülményeket alakítottunk ki: az érintettek atipikus foglalkoztatásban részesülhetnek választásuk szerint (rész munkaidő, job sharing, csúsztatott munkakezdés, rugalmas munkaidő, vagy távmunka), a gyermekgondozásból visszatérő munkatársak számára rugalmas, családbarát munkakört és reintegrációs képzési lehetőséget biztosít az intézmény, a senior munkatársak mentális és kognitív produktivitását a humán menedzsment optimalizálja, a munkakör szerinti munkateljesítmény, valamint a projekttevékenység értékelésénél az azonos teljesítményért azonos javadalmazás elvének érvényesülését fokozott figyelemmel kíséri a Főiskola, az infokommunikációs akadálymentesítés terén: a kapcsolattartás érdekében 2011-től ILIAS fórumot működtetünk a hátrányos helyzetű térségekben élők, vagy más hátrányos helyzetű csoporthoz tartozók távoktatásban részvételének elősegítésére, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait kiemelten támogatjuk: o személyes mentor alkalmazásával, o elektronikus tananyag biztosításával, o web-es tartalmak akadálymentesítésével, W3C szabvány alkalmazása mellett, o ösztöndíj rendszerrel. A munkatársak és a hallgatók egészségének fejlesztése érdekében 2013-ban is szervezett a Főiskola mentális és fizikai edző programokat (pl. Infosport családi nap, szervezett természetjárás, életpálya/életviteli tanácsadás, pszichodráma, tehetséggondozás, mentorálás, egészségnap, szűrővizsgálatok, stb.) A Főiskolán az esélyek egyenlő érvényesülését, illetve a hátrányok leküzdésének igényét az Esélyegyenlőségi Bizottság monitorozza, szükség esetén intézkedést kezdeményez. GDF - Közhasznúsági jelentés

11 3.7. Környezet tehermentesítése A környezet tehermentesítése szempontjából is nagy jelentőségű az internetes oktatással kombinált blended learning képzési forma alkalmazása, melynek során hallgatóink évente csökkenő arányban kapnak nyomtatott tananyagot. Ez az arány 2013-ben elérte a 90%-ot. Az elektronikus tananyagok nagyobb hányadát az ILIAS e-learning rendszerünkön keresztül érhetik el. A természeti környezetünk védelme mellett ez költségmegtakarítással is jár, hiszen jelentős mennyiségű papír felhasználástól mentesíti a Főiskolát is. A blended learning jellegű képzés a légszennyezés mérséklését is támogatja, mivel a csökkent jelenléti alkalmak okán minimális utazással megoldható az oktatás. A Főiskola székhelye nem csupán az oktatási környezet szempontjából teljesíti a 21. századi követelményeket, hanem a hatékony méret, az energiatakarékos üzemeltetés, a teljes körű akadálymentesítettség tekintetében is Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez ben bővítettük és fenntarthatóvá tettük az elektronikus tananyagrendszert, melynek révén azok számára is lehetségessé vált az alap,- vagy életen át tartó képzési folyamatokba kapcsolódás, akik családi körülményeik, munkájuk, földrajzi elhelyezkedésük miatt a nappali képzésben nem képesek-, vagy nem kívánnak részt venni. Lehetővé válik, hogy mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és készségeket, melynek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat és hozzájárul a területi, társadalmigazdasági különbségek kiegyenlítéséhez Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása A nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás természetes intézményi cél és feladat. Eleget teszünk a felsőoktatási intézmények számára jogszabályban előírt körben a szakmai és tudományos tevékenységre, az erőforrások megteremtésére és felhasználására, a kapacitásra, a gazdálkodásra, a mobilitásra, a törvényesség érvényesítésére, stb. vonatkozó adatszolgáltatási, és a Főiskola honlapján a közhasznú jellegből következő tájékoztatási kötelezettségünknek. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít mind a hazai mind a nemzetközi szakmai, munkaadói, önkormányzati és civil szervezetek, valamint a végzett hallgatóink tájékoztatására, az együttműködésen alapuló kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére. A tájékoztatás jellemzően a honlapon (http://gdf.hu/rolunk/nyilvanos-adatok/kozhasznusagi-jelentes) az ILIAS LMS rendszerben, a nyomtatott és online média csatornáin, dm levélben, belső elektronikus GDF - Közhasznúsági jelentés

12 hírlevélben (Infopass), szakmai és alumni rendezvényeken, partnertalálkozókon, közösen szervezett rendezvények, közös fejlesztési vagy képzési projektek, illetve a szakmai gyakorlatoztatás keretében történik. Fontos tájékoztatási eszköz a partneri elégedettség vizsgálat, a diplomás pályakövetés, az évenkénti Trendence Graduate Barometer Europe (GBE) eredmények közzététele is. A tájékoztatás további fő célcsoportja az intézményünk iránt érdeklődők köre. A tájékoztatás fontos és hatékony eszközének tekintjük a Nyílt Napokat, az EDUCATIO kiállítást, az oktatóink által a középiskolákban folyó Kis tudós előadás sorozatot, A Nők a Tudományban Egyesület országos akciójához kapcsolódva Főiskolánkon is megszervezett Lányok Napja eseményt, a Tehetségpont Tudományos Diákműhelyeit, mely utóbbi munkájában jelentős számban középiskolások is részt vesznek. A gyors, pontos belső és külső tájékoztatás, az egykapus ügykezelés hatékony működése érdekében 2013-ban tovább bővítettük a Főiskola székhelyén működő Hallgatói Információs és Szolgáltató Központot, mely rendszerszerűen, valamennyi hallgató, érdeklődő és partner számára egységesen, egyidejűen és hitelesen tájékoztat. Strukturált intézményi és Hallgatói információs oldalt működtetünk a Facebook közösségi portálon a korszerű, a célcsoport media fogyasztási szokásainak megfelelő tájékoztatása érdekében. Honlapunk korszerű, naprakész információt szolgáltat magyar, angol és kínai nyelven. 4. Tevékenység 2013-ban Intézményünkben jelenleg felsőoktatási szakképzés, magyar és angol nyelvű alapképzés, valamint szakirányú továbbképzés, franchise rendszerű mesterképzés és felnőttképzés folyik. Mivel saját kezelésű magyar nyelvű mester szakunk nincs, a nálunk 210 kreditpontot megszerzett hallgatók -a 2009-ben megkezdett együttműködés alapján- az intézményi keretek között működtetett angol nyelvű MSc in Computer Science szakon, illetve magyar nyelven más felsőoktatási intézményekben tudják mesterképzésben folytatni tanulmányaikat. A Főiskola képzési programját tudatosan alakítja a munkaerőpiac igényei, valamint a működési területeként megjelölt tudományterületek trendjei és erőforrásai figyelembe vételével. Az európai felsőoktatási trendek, valamint a hazai felsőoktatási piac jelenlegi állapotát és tendenciáit értékelve széles körben alkalmazzuk a blended learning oktatási módszert. GDF - Közhasznúsági jelentés

13 4.1. Oktatás A Főiskolán a 2013-as naptári évben az alábbi szakokon folyt képzés: Alapképzési szakok Mérnök informatikus Képzési munkarend: nappali, távoktatás Műszaki menedzser Képzési munkarend: nappali, távoktatás Gazdálkodási és menedzsment Képzési munkarend: nappali, távoktatás Gazdaságinformatikus Képzési munkarend: nappali, távoktatás Felsőfokú szakképzési szakok (kifutó jelleggel) Általános rendszergazda Képzési munkarend: nappali, távoktatás Web programozó Képzési munkarend: nappali, távoktatás Felsőoktatási szakképzési szakok Mérnökinformatikus Képzési munkarend: nappali, távoktatás Gazdálkodási és menedzsment Képzési munkarend: nappali, távoktatás Szakirányú továbbképzési szakok PLC szakmérnök Képzési munkarend: levelező Mesterképzés Az informatikai képzési területen a Bologna-folyamat második ciklusát a University of Hertfordshire-ral együttműködésben működtetett Master of Science in Computer Science szakon érhetik el a mesterképzés iránt intézményen belül érdeklődő hallgatók, angol nyelvű távoktatásos munkarendű képzésben Oktatási-kutatási infrastrukturális kapacitás és szolgáltatás Az intézményi infrastruktúra a hallgatói létszámnak megfelelő nagyságrendben és minőségben rendelkezésre áll m2-en, mintegy 250 korszerű számítógép, garantált sávszélesség és a wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet várja a hallgatókat Budapesten. Az intézményi stratégiának megfelelően az infrastruktúra fejlesztési irányait 2011-ben a következő, nagyobbrészt uniós pályázati forrásból megvalósuló prioritások határozták meg: A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és a GDF informatikai rendszer (elsősorban a NEPTUN) közötti kommunikáció feltételeinek folyamatos bővítése, javítása, GDF - Közhasznúsági jelentés

14 Integrált információs rendszer továbbfejlesztése, Kapcsolódási feltételek biztosítása az adattár alapú DPR rendszerhez, NFC alapú hallgatói kártya és hozzá kapcsolódó mobil szolgáltatások bővítése, Ipari megrendelések kiszolgálásra alkalmas laborok fenntartása. Ütemezett fejlesztés 2013-ban A Főiskola alapvetően a műszaki, informatikai tudományterületeken, az ITC technológiák integrált alkalmazásával végzi oktatási/kutatási feladatait, ezért a legfontosabb oktatási/kutatási eszköz az ipari szimulációs és valós eszközök, és a számítógép. Ez utóbbiak mennyiségi növelése nem indokolt, ugyanakkor a hardver állomány háromévenkénti standard cseréjére, valamint a szükséges szoftver frissítésekre sor került ben a rugalmas munkavégzés támogatására további hordozható számítógépek kerültek beszerzésre, A hallgatói szolgáltatásokat újabb saját fejlesztésű mobil alkalmazásokkal bővítettük. 4.3.Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Az ILIAS LMS rendszerben elérhető naprakész, önálló tanulásra alkalmas formában készült elektronikus tananyagon kívül az önálló tanulást hallgatóbarát környezet (egykapus információs szolgáltatás és ügyintézés), korszerű infrastruktúra, csoportos, térítésmentes extra konzultációs lehetőség, mentori és kortárs mentori rendszer, valamint diáktanácsadó szolgálat segíti. Oktatóink és tutoraink a konzultációkon és a gyakorlatokon kívül is a hallgatók rendelkezésére állnak a heti fogadó órákon személyesen és en történő kapcsolatfelvétellel, illetve az ILIAS portálon folytatható személyes konzultáción, fórumokon keresztül. A tanulás támogatásának szervezett rendszere működik a Főiskolán a mentori, tutori hálózat keretében. Minden hallgatónak név szerint hozzárendelt mentora van, aki végigkíséri a tanulmányokban való előrehaladást és intenzív mentális, módszertani segítséget ad az eredményes záróvizsgáig. A távoktatási képzési formában a feladatra jól felkészült tutorok irányítják és támogatják a hallgatók tanulmányi tevékenységét. Az ILIAS LMS tantárgyi fórumai, belső elektronikus levelező rendszere révén a szaktanárok és hallgatók folyamatos konzultálhatnak a világhálón. Az ILIAS egységes adatbázisban dolgozza fel a tantárgyi útmutatót, a tantárgyak prezentációs anyagait, a mintavizsga és ellenőrző kérdéseket, az elektronikus házi feladatokat és a letölthető tananyagsegédleteket. A hallgatók tudásszintjének önellenőrzését tantárgyanként anonim, és a rendszer által automatikusan GDF - Közhasznúsági jelentés

15 kiértékelt tesztfeladatok biztosítják. A tantárgyak oktatását on-line kurzusok, multimédiás interaktív oktatóprogramok, animációs szemléltető eszközök, elektronikus gyakorlatok és fogalomszótár, tesztek, stb. segítik). A Főiskolán tanított valamennyi tantárgy (tananyagok, tansegédletek, önellenőrző tesztek stb.) elérhető az e-learning rendszerben, a nappali tagozatos hallgatók számára is. Tapasztalataink szerint ugyanis a nappali tagozatos hallgatóknak is igen hasznos, hogy minden tantárgyat és a kapcsolódó információforrásokat is egy helyen, az ILIAS e-learning rendszerben elérhetnek. A Főiskola teljes hallgatói közössége tehát igénybe veszi az elektronikus oktatás adta lehetőségeket Tehetséggondozás A Gábor Dénes Főiskola az elsők között regisztráltatta a Gábor Dénes Tehetségpontot, s nyerte el 2010-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet. A Gábor Dénes Tehetségpont a 2013-as évben is működtette nagy sikerrel és érdeklődéssel a következő Diákműhelyeket: Digitális Festészet 3D Grafika és Animáció Diákműhely WEB programozó Diákműhely eredményeiről, tanulmányaikról. A évi Gálán a felfokozott érdeklődés miatt a műhelyfoglalkozásokat egyszerre több teremben, a tervezettnél nagyobb létszámmal tudtuk megvalósítani. A visszajelzések (oktatók, diákok, hallgatók) alapján ez a két foglalkozássorozat is nagyon sikeres volt. A szeptemberi gólyatáborban is képviseltette magát a Tehetségpont, a gólyáknak bemutattuk a tehetséggondozás jelentőségét, céljait és gyakorlatát, a műhelyeket, és toboroztuk az új hallgatókat a műhelyekbe. A Tehetségpontot segítő tanárok több országos tehetséggondozással kapcsolatos konferencián, illetve tehetségnapon vettek részt. Szerepet vállaltunk a természettudományok és az informatika népszerűsítésében, azaz több középiskolában voltunk népszerűsítő előadást tartani. Ahogy egyre többen, és jobban megismerik a Tehetségpont szerteágazó, eredményes tevékenységét, mind több zsűri tagi felkérés érkezik a középiskolai versenyekhez, valamint kisebb látogató csoportoknak bemutatót tartunk, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Munkája elismeréseképpen Tehetséggondozásért díjban részesült a GD Tehetségpont vezetője. GDF - Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM

II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM A TISZTSÉG BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK 1. MOTIVÁCIÓ, BEVEZETŐ GONDOLATOK 2. VEZETŐI ALAPVETÉS, HELYZETKÉP, SZERVEZET ÉS GAZDÁLKODÁS 3. OKTATÁS, HALLGATÓI KAPCSOLATOK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA

1. BEVEZETÉS: A HAZAI SZAKMAPOLITIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS A LISSZABONI STRATÉGIA KAPCSOLATA A magyar Oktatási Minisztérium beszámolója a Tanács és Bizottság 2006. évi közös időközi jelentéséhez az EU oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósításáról 2005. május Tartalom: 1. Bevezetés: A

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2007-2008. 2009. november 1. A prioritás bemutatása

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2014/9/VIII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. október

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben