Közhasznúsági jelentés a évről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés a 2013. évről"

Átírás

1 Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a évről Budapest, Dr. Zárda Sarolta rektor Szenátusi határozat száma: 263/140514/Sz. sz. Határozat Fenntartó Kuratórium határozati száma: /1.

2 1. Általános beszámoló A Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezetet június 8-i alapító okiratával a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola - Távoktatási Alapítvány hozta létre határozatlan időtartamra. A Főiskola székhelye 1119 Budapest Mérnök u. 39. A Főiskola fenntartója A Főiskola Rektora Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány (1037 Budapest Bécsi út 324.) Dr. Zárda Sarolta A Főiskola célja A Főiskola alaptevékenységei körében a évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2. (1) szerinti oktatási, illetve tudományos, kutatási feladatokat lát el. A szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon a mindenkor érvényes követelményrendszereknek megfelelően felsőoktatási szakképzést, alapképzést, szakirányú továbbképzést, mesterképzést valamint felnőttképzést folytat nappali, levelező és távoktatási képzési formában magyar, illetve az engedélyezett szakokon, angol nyelven. Az oktatás mellett a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével, a szaknyelvi ismeretek kialakításával, az életen át tartó tanulásra felkészítéssel is hozzájárul a hallgatók értelmiségi létre felkészítéséhez. Feladatait Főiskolánk az oktatás, a továbbképzés, a tudományos kutatás-fejlesztés, a kulturális és tudományszervező tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése, a tehetségkutatás és gondozás, az oktatói és kutatói utánpótlás nevelés, valamint kulturális, tudományos, mentori és más szolgáltatások nyújtása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása révén valósítja meg. GDF - Közhasznúsági jelentés

3 2. Számviteli beszámoló A Főiskola könyvvezetési módja kettős könyvvitel Beszámolás fajtája A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, mely a következő részekből áll: mérleg eredmény-kimutatás közhasznúsági jelentés A beszámoló a január 1. december 31. közötti időszakban bekövetkezett gazdasági események regisztrálását tartalmazza A mérleg és eredmény-kimutatásban alkalmazott értékelési eljárások Immateriális javak között a számítástechnikai gépekhez szükséges szoftver licensz eszközöket tartjuk nyilván, valamint a 2014-ig szóló bérleti jog értékét. Tárgyi eszközként a számítógépek, multimédiás eszközök szerepelnek. A számítástechnikai eszközöknél, tekintettel a gyors technikai, fizikai avulásra, maradványértéket nem kalkuláltunk. Az értékcsökkenés megállapításánál lineáris kulccsal dolgoztunk, az eszközöket egyedileg értékeltük, a Számviteli Politikában foglaltaknak megfelelően. Az év végi időbeli elhatárolásokat költség és ráfordítás illetve kiadás módosító tételként a számviteli törvény szerint vettük figyelembe. A vevő követelések, szállító tartozások december 31-i tényleges leltár adatai az záró főkönyvi kivonat adataival megegyeznek. A különböző valutában, devizában felmerült tételeket a teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által közzétett közép árfolyamon szerepeltettük a könyvekben. A Főkönyvi kivonat pénzeszköz adatai megegyeznek a bankszámla kivonatok és a pénztárkönyv december 31-i adataival. A mérleg és eredmény-kimutatás az éves záró főkönyvi kivonat adatai alapján készült. A mérleg főösszege évben ,- ezer Ft volt. GDF - Közhasznúsági jelentés

4 2.3. Bevételek alakulása évben a Főiskola összes bevétele ,- ezer Ft volt, mely teljes egészében a közhasznúsági tevékenységből ered. A bevételek az alábbi főbb összetevőkből állnak: tandíjból származó bevétel ,- ezer Ft központi költségvetési támogatások ,- ezer Ft alapítótól kapott támogatás ,- ezer Ft rendkívüli bevétel: LSI elengedett követelése ,- ezer Ft egyéb bevétel (pénzügyi bevétel, pályázatok és támogatások, szakképzési hozzájárulás, stb.) ,- ezer Ft 2.4. Költségek, ráfordítások alakulása A évi összes költség, ráfordítás ,- ezer Ft volt. Ennek három fő összetevője van: bérleti díjak: ,- ezer Ft személyi jellegű ráfordítások: ,- ezer Ft értékcsökkenési leírás: ,- ezer Ft Ezek hatására a év ,- ezer Ft eredménnyel zárult Beruházások évben 2013-ban a Főiskola csekély összeget költött beruházásra (529,- ezer Ft), tárgyévben már teljesen megszűnt a fejlesztési támogatások lehetősége, nem volt külső forrás a beruházások finanszírozására. 3. Közhasznú tevékenység ismertetése Főiskolánk olyan szakmai és általános műveltséggel rendelkező, elsősorban a gyakorlatra felkészített szakemberek (mérnök informatikusok, gazdaságinformatikusok, műszaki szakemberek, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelő tevékenységek és folyamatok végzéséhez, szervezéséhez, irányításához és bonyolításához szükséges korszerű, piacképes elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek; képesek az új technológiák minőségközpontú, rugalmas alkalmazására, valamint idegen nyelvek ismeretében a nemzetközi kommunikációra, és együttműködésre. Feladatai körében együttműködik más felsőoktatási, továbbá tudományos kutató, fejlesztő és egyéb intézményekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel. Ezen túlmenően feladatait az állami szervek, a Magyar Tudományos Akadémia, a tudományos kutatóintézetek, továbbá GDF - Közhasznúsági jelentés

5 más szervezetek közreműködésével és támogatásával, a nemzetközi intézményrendszer tagjaként látja el ig hatályos intézményi akkreditációval rendelkezik Intézményi sajátosságok A Főiskola a hazai és európai felsőoktatási színtér szerves részeként végzi tevékenységét a magyar és a nemzetközi vállalkozási-gazdasági környezetben. A Főiskola tevékenységének fókuszában az oktatás, a kutatás/fejlesztés/innováció és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások területén a minőség áll, amely értéket teremt hallgatóink és partnereink számára. Főiskolánk elsősorban azon hallgatók számára nyújt lehetőséget, akik a Főiskolán megszerzett képesítés illetve oklevél birtokában biztos elhelyezkedésre, magyarországi, vagy más országokban működő gazdálkodó szervezetek, intézmények, végső soron a kor és a társadalmi-gazdasági környezet igényeinek megfelelő szakmai feladatok ellátására, vagy a tevékenységek irányítására számítanak. A hazai igények naprakész ismeretét az erős ipari/kamarai kapcsolatok biztosítják. Kitüntetett célként tűzzük magunk elé a hazai kis- és közepes vállalkozások szakemberekkel való ellátását. A képzés során biztosítjuk a munkaerőpiac által jelzett készségek elsajátítását is. Általában is fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését, ezek közül külön figyelünk a szakmai angol nyelvi kommunikációs készségek fejlesztésére. Az életen át tartó tanulás igényének megfelelően az alapképzést követően lehetőséget nyújtunk a tudás megújítására és specializációra. A folyamatosan táguló európai felsőoktatási közeg megalapozott lehetőséget teremt a Főiskola számára az elmúlt 21 év során felhalmozott tudás és tapasztalat széleskörű hasznosítására a távoktatás, konkrétabban a blended learning területén. Továbbra is fontosnak tartjuk az e téren elért vezető pozíció megőrzését a módszer folyamatos fejlesztésével. A Főiskola szellemi, anyagi potenciáljának döntő részét arra fordítjuk, hogy kurzusainkon a legjobb oktatók képezzék a hallgatókat. A már évek óta népszerűségnek örvendő alapképzési, felsőoktatási szakképzési, és szakirányú továbbképzési szakok kínálatát 2013-ban bővítettük a Stratégiai partner szakirányú továbbképzési szakkal és előkészítettük a double degree program modellt az angol nyelvű képzés terén ban fenntartottuk és hardver/szoftver frissítéssel, mobil alkalmazásokkal korszerűsítettük modern, szolgáltató felsőoktatási intézményi infrastruktúránkat. GDF - Közhasznúsági jelentés

6 Ezekkel együtt biztosítjuk az intézményi hatékonyság, a versenyképesség, az eredmények fenntarthatósága, a minőségi képzés és kutatást kiegészítő/támogató komplex hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget. Az elvégzett humánerőforrás fejlesztés lépései összhangban állnak a GDF hosszú távú stratégiájával, biztosítva a kiszámítható és gazdaságos működés feltételeit. Folyamatosan figyelmet fordítunk a nemzeti felsőoktatási törvényben, a szakok képzési követelményeiben meghatározott, a K+F+I munkát, valamint új szakok indítását biztosító feltételek megteremtésére/fenntartására. A minősített oktatók száma 2013-ban a rendelkezésre álló munkaviszony keretében foglalkoztatott oktatói állományban 2 fővel növekedett ban az átlagos állományi létszám 64 fő volt, ebből teljes munkaidős 58 fő, nem teljes munkaidőben alkalmazottak száma 7 fő. Prioritásnak tekintjük a humán erőforrás költséghatékony foglalkoztatását, a stabil, értékelvű, a célokkal azonosuló közösségi szellem megőrzését, az oktatói és kutatói állomány fiatalítását, a kutatói kapacitás bővítését, a minősített oktatók arányának megőrzését/növelését. A Főiskola legjelentősebb kutatási területe a korszerű oktatási, elsősorban távoktatási technológiák fejlesztése és alkalmazása, amelyben amint azt számos nemzetközi konferencián 2013-ban is bemutattuk élen jár közép-európai viszonylatban. A Főiskola oktatási és kutatási tevékenysége részletesen szabályozott. A kapcsolódó dokumentumok a minőségirányítási rendszer részét képezik, alkalmazásuk evidens. Az ISO 9001 szerint felépített Minőségirányítási Rendszer (MIRE) a folyamatokat átfogó szabályzata. A MIRE korszerűsítése 2013 ban megtörtént, a teljes minőségügyi dokumentációs rendszer az intézmény belső kommunikációs felületén, az Intraneten található. A távoktatásban alkalmazott ILIAS LMS e-learning menedzsment rendszerhez a nappali képzési formában tanuló hallgatók is kapnak jogosultságot és a rendszerstatisztikák szerint hatékonyan használják azt. A rendszert tervszerűen, folyamatosan töltjük fel korszerű, interaktív tartalommal. A korábbi években uniós támogatás révén beszerzett e-learning tartalomfejlesztő szoftver segítségével a legmagasabb igényeket is kielégítő elektronikus tananyagok előállítására nyílik lehetőség. Mint az ILIAS LMS magyar változatának gondozója, Főiskolánk fórumot biztosít több más hazai intézménynek, amelyeknek átadja a rendszer felhasználásában szerzett tapasztalatait. Az intézmény vezetése sokat tesz a szolgáltatásalapú Főiskola teljes funkcionalitású kiépítése érdekében. Stratégiánk megcélozza az oktatás tartalmi, akadémiai jellegű prioritásai mellett a GDF - Közhasznúsági jelentés

7 minőségfejlesztés, a menedzsment kapacitások, a tudásalapú társadalom és a mindenkori gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatások nyújtását, és az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítását. A főiskolai vezetés rugalmas szemléletét mutatja, hogy a 2013-ban tovább változó környezeti feltételek (pl. több ízben módosított nemzeti felsőoktatási törvény, információtechnológiai fejlődés, növekvő versenyhelyzet, stagnáló hallgatói létszám, beszűkült állami finanszírozási források) mellett is képes volt a folyamatos megújulásra, alkalmazkodásra és fejlődésre A Főiskola társadalmi hasznossága A Főiskola fennállása alatt regisztrált összes hallgatói létszámadatok alapján vitathatatlan, hogy küldetésnyilatkozatunknak megfelelően a magyar felsőoktatás területén a legjelentősebb mértékben járultunk hozzá az elmúlt 21 esztendőben az információs társadalom építéséhez, a digitális kulcskompetenciák fejlesztéséhez, különösen az LMS alkalmazások bevonásával. Egyaránt építünk a hallgatók, az oktatók és a munkaerőpiac jelzéseire, melyeket az e-lms-en és a különböző fórumokon (DPR, alumni, oktatói, munkáltatói véleményeztetés, stb.) kapunk meg. A vezetés jelentős hangsúlyt fektet a hallgatók és a végzetteket alkalmazók elégedettségére. Így célunk, hogy a megszerzett képesítés és a mögöttes tudás színvonalas legyen és valós társadalmi/munkaerő piaci igényt elégítsen ki A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről 2013-ban az országosan egységes módszertan alapján folytattuk a hasznosulás mérése, és az intézmény objektíven összehasonlítható megítélésének visszacsatolására is alkalmas diplomás pályakövetési vizsgálatot, melyet az intézmény az egyik legfontosabb minőségügyi eljárásnak tart. A szakmai gyakorlati/gyakornoki helyeket biztosító, valamint a végzetteket alkalmazó gazdálkodó szervezetek elégedettségvizsgálati eredményei döntő százalékban pozitívnak tekinthetők. A visszacsatolás másik fontos eleme a végzett hallgatók közel 90 %-os elhelyezkedési aránya, kiemelten a távoktatásos munkarendben tanulók körében. A Főiskolán végzettek túlnyomó részét (85%) informatikával kapcsolatos munkakörben alkalmazzák. Képzettségüknek döntő hányadban megfelel az a munkakör, amelyet az adott intézménynél betöltenek. A foglalkoztatók túlnyomó többsége elégedett az intézményből felvettek teljesítményével, a hallgatók gyakorlati, szakmai felkészültségét, munkavállalói kompetenciáit megfelelőnek találták. A Főiskolán végzett hallgatók különösen járatosak különösen az informatika legfrissebb elméleti és gyakorlati eredményeiben, azok GDF - Közhasznúsági jelentés

8 alkalmazásában, amelyeknek eredője a gyakorlatias, és naprakész tudást nyújtó képzés, így szakmai tudásuk integráltnak tekinthető. Képesek a tanultakat kreatív módon problémamegoldásra alkalmazni, munkakörükben elvárt módon továbbfejleszteni, bővíteni. Kommunikációs képességüket is jónak ítélték meg. Képesek csapatban dolgozni, a vállalati célok megvalósításán közösen munkálkodni. Az intézményből felvettek nyelvtudásának fejlesztésével kapcsolatban azonban további teendők mutatkoznak. A hallgatók általában egy idegen nyelvet ismernek. Az intézményről kialakult általános kép a gazdálkodó szervezetek körében kedvező. A vállalatok szívesen támogatják dolgozóik Főiskolánkon folytatott tanulmányait. Szakmai tudásuk fejlődését így már a tanulmányi idő alatt nyomon követhetik. A végzettek elhelyezkedési esélyeit tovább javítja, hogy az informatikusok iránt növekvő, jelentős kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon. Mivel hallgatóink a Főiskolán folytatott tanulmányaik ideje alatt dolgoznak, párhuzamosan szerzik meg a kellő gyakorlati tapasztalatokat is. A GDF hallgatói és öregdiákjai országszerte és a határokon túl is számos ágazatban és foglalkozási körben megtalálhatók, így a mintavétel átfogó, megbízható, jól elemezhető értékeket eredményez. 3.4.Társadalmi szerepvállalás Működésének 21 éve során a GDF azáltal, hogy minden tanulni vágyó számára lehetőséget biztosított az informatika elsajátítására, fontos szerepet vállalt az információs társadalom létrehozásában. A nagy létszámú hallgatóság oktatását a nyitott képzés elve, valamint a vegyes távoktatási módszer tette lehetővé. Fontos célkitűzésünk, hogy a Főiskola őrizze meg a vezető hazai műhely pozícióját a távoktatási módszerek alkalmazásának terén. A Főiskolára 2013-ig közel 61 ezer hallgató nyerte el felvételét, melyből már mintegy 14 ezer hallgató az elvégzett szaknak megfelelő oklevéllel/bizonyítvánnyal és szakképesítéssel zárta tanulmányait Társadalmi szolidaritás A foglalkoztatás során egyetlen társadalmi csoport (korra, nemre, nemzetiségre, vallási vagy politikai meggyőződésre, családi vagy egészségi állapotra tekintettel) tagja sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Célunk és érdekünk is a társadalmi szolidaritás erősítése. Az esélyegyenlőség, a sokszínűség megvalósítása iránti elkötelezettség az intézmény létesítésétől része a mindennapi tevékenységnek az alapítók és a Főiskola vezetésének felelősségteljes gondolkodása következtében. Tudatosan kerülnek alkalmazásra az adekvát módszerek, eszközök. A társadalmi esélyegyenlőség széles körű elérését szolgálja pl. a Főiskola GDF - Közhasznúsági jelentés

9 küldetésnyilatkozatában is rögzített cél: a digitális írástudás tömeges lehetőségének biztosítása, a távoktatás módszerének hazánkban úttörő alkalmazásával. Az intézménybe napjainkig beiratkozott több tízezer hallgató informatikai tudása, a Főiskolán dolgozó közösség összetartása, az esélyegyenlőségi programok jól példázzák a törekvés sikerét. A sokszínűség, a befogadó jelleg a szervezeti alapérték, megteremtése, és megtartása minden munkatárs és hallgató személyes feladata és felelőssége. Ezen törekvésünk elismeréseképpen 2010-ben elnyertük az első ízben kiadott Sokszínű szervezet TOP10 díjat ban elindult a TÁMOP A-12/ sz., Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges szakmai tudás terjesztése a Gábor Dénes Főiskolán c. projektünk, melynek megvalósításával Főiskolánk a társadalmi szemléletváltáshoz kíván hozzájárulni az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges a TÁMOP kiemelt projekt keretében kialakított és akkreditált felnőttképzési programok és tananyagok terjesztésével Méltányos és rugalmas támogatás Az esélyegyenlőség nem csupán a megkülönböztetés tilalmát feltételezi, hanem a Főiskola munkavállalóit és hallgatóit esetlegesen érintő egyenlőtlenség kiküszöböléséhez, mérsékléséhez szükséges pozitív, méltányos és rugalmas támogató - segítő intézkedések megtételét (pl.: teljes körű fizikai és kommunikációs akadálymentesítés, különböző szolgáltatások nyújtása: mentor-tevékenység, tehetséggondozás, stb.) is. Cél a hallgatói és a munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének fenntartása, fejlesztése, jellemzően a humánmenedzsment, a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés eszközeinek alkalmazásával. A Főiskola törekszik az előnyben részesítés elvének alkalmazására a nők, a pályakezdők, a 45+ életkorú munkavállalók, a megváltozott munkaképességű személyek, a kisgyermekes szülők tekintetében. A hallgatókkal kapcsolatos általános esélyegyenlőségi feladatait a Főiskola a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az érvényes Intézményfejlesztési Tervben foglaltaknak megfelelően az Etika Kódexben, az Esélyegyenlőségi Tervben, valamint a TVSZ-ben határozta meg. Pozitív, méltányos és rugalmas támogató intézkedésekkel valósítja meg az intézmény a szervezeti célokat, két fő területre koncentrálva: 1. az érintettek tájékoztatása, képzése 2. a jó gyakorlat kialakítása, folyamatokba építése GDF - Közhasznúsági jelentés

10 2013-ben ismeretátadó/ismeretmegújító kompetencia fejlesztő tréningeken vettek részt a hallgatók (önismeret, asszertív magatartás, kultúrák közötti kommunikáció, problémamegoldás) területeken. Kitűnő infrastrukturális környezetben családbarát, stresszmentes munkahelyi körülményeket alakítottunk ki: az érintettek atipikus foglalkoztatásban részesülhetnek választásuk szerint (rész munkaidő, job sharing, csúsztatott munkakezdés, rugalmas munkaidő, vagy távmunka), a gyermekgondozásból visszatérő munkatársak számára rugalmas, családbarát munkakört és reintegrációs képzési lehetőséget biztosít az intézmény, a senior munkatársak mentális és kognitív produktivitását a humán menedzsment optimalizálja, a munkakör szerinti munkateljesítmény, valamint a projekttevékenység értékelésénél az azonos teljesítményért azonos javadalmazás elvének érvényesülését fokozott figyelemmel kíséri a Főiskola, az infokommunikációs akadálymentesítés terén: a kapcsolattartás érdekében 2011-től ILIAS fórumot működtetünk a hátrányos helyzetű térségekben élők, vagy más hátrányos helyzetű csoporthoz tartozók távoktatásban részvételének elősegítésére, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait kiemelten támogatjuk: o személyes mentor alkalmazásával, o elektronikus tananyag biztosításával, o web-es tartalmak akadálymentesítésével, W3C szabvány alkalmazása mellett, o ösztöndíj rendszerrel. A munkatársak és a hallgatók egészségének fejlesztése érdekében 2013-ban is szervezett a Főiskola mentális és fizikai edző programokat (pl. Infosport családi nap, szervezett természetjárás, életpálya/életviteli tanácsadás, pszichodráma, tehetséggondozás, mentorálás, egészségnap, szűrővizsgálatok, stb.) A Főiskolán az esélyek egyenlő érvényesülését, illetve a hátrányok leküzdésének igényét az Esélyegyenlőségi Bizottság monitorozza, szükség esetén intézkedést kezdeményez. GDF - Közhasznúsági jelentés

11 3.7. Környezet tehermentesítése A környezet tehermentesítése szempontjából is nagy jelentőségű az internetes oktatással kombinált blended learning képzési forma alkalmazása, melynek során hallgatóink évente csökkenő arányban kapnak nyomtatott tananyagot. Ez az arány 2013-ben elérte a 90%-ot. Az elektronikus tananyagok nagyobb hányadát az ILIAS e-learning rendszerünkön keresztül érhetik el. A természeti környezetünk védelme mellett ez költségmegtakarítással is jár, hiszen jelentős mennyiségű papír felhasználástól mentesíti a Főiskolát is. A blended learning jellegű képzés a légszennyezés mérséklését is támogatja, mivel a csökkent jelenléti alkalmak okán minimális utazással megoldható az oktatás. A Főiskola székhelye nem csupán az oktatási környezet szempontjából teljesíti a 21. századi követelményeket, hanem a hatékony méret, az energiatakarékos üzemeltetés, a teljes körű akadálymentesítettség tekintetében is Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez ben bővítettük és fenntarthatóvá tettük az elektronikus tananyagrendszert, melynek révén azok számára is lehetségessé vált az alap,- vagy életen át tartó képzési folyamatokba kapcsolódás, akik családi körülményeik, munkájuk, földrajzi elhelyezkedésük miatt a nappali képzésben nem képesek-, vagy nem kívánnak részt venni. Lehetővé válik, hogy mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és készségeket, melynek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat és hozzájárul a területi, társadalmigazdasági különbségek kiegyenlítéséhez Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása A nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás természetes intézményi cél és feladat. Eleget teszünk a felsőoktatási intézmények számára jogszabályban előírt körben a szakmai és tudományos tevékenységre, az erőforrások megteremtésére és felhasználására, a kapacitásra, a gazdálkodásra, a mobilitásra, a törvényesség érvényesítésére, stb. vonatkozó adatszolgáltatási, és a Főiskola honlapján a közhasznú jellegből következő tájékoztatási kötelezettségünknek. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít mind a hazai mind a nemzetközi szakmai, munkaadói, önkormányzati és civil szervezetek, valamint a végzett hallgatóink tájékoztatására, az együttműködésen alapuló kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére. A tájékoztatás jellemzően a honlapon (http://gdf.hu/rolunk/nyilvanos-adatok/kozhasznusagi-jelentes) az ILIAS LMS rendszerben, a nyomtatott és online média csatornáin, dm levélben, belső elektronikus GDF - Közhasznúsági jelentés

12 hírlevélben (Infopass), szakmai és alumni rendezvényeken, partnertalálkozókon, közösen szervezett rendezvények, közös fejlesztési vagy képzési projektek, illetve a szakmai gyakorlatoztatás keretében történik. Fontos tájékoztatási eszköz a partneri elégedettség vizsgálat, a diplomás pályakövetés, az évenkénti Trendence Graduate Barometer Europe (GBE) eredmények közzététele is. A tájékoztatás további fő célcsoportja az intézményünk iránt érdeklődők köre. A tájékoztatás fontos és hatékony eszközének tekintjük a Nyílt Napokat, az EDUCATIO kiállítást, az oktatóink által a középiskolákban folyó Kis tudós előadás sorozatot, A Nők a Tudományban Egyesület országos akciójához kapcsolódva Főiskolánkon is megszervezett Lányok Napja eseményt, a Tehetségpont Tudományos Diákműhelyeit, mely utóbbi munkájában jelentős számban középiskolások is részt vesznek. A gyors, pontos belső és külső tájékoztatás, az egykapus ügykezelés hatékony működése érdekében 2013-ban tovább bővítettük a Főiskola székhelyén működő Hallgatói Információs és Szolgáltató Központot, mely rendszerszerűen, valamennyi hallgató, érdeklődő és partner számára egységesen, egyidejűen és hitelesen tájékoztat. Strukturált intézményi és Hallgatói információs oldalt működtetünk a Facebook közösségi portálon a korszerű, a célcsoport media fogyasztási szokásainak megfelelő tájékoztatása érdekében. Honlapunk korszerű, naprakész információt szolgáltat magyar, angol és kínai nyelven. 4. Tevékenység 2013-ban Intézményünkben jelenleg felsőoktatási szakképzés, magyar és angol nyelvű alapképzés, valamint szakirányú továbbképzés, franchise rendszerű mesterképzés és felnőttképzés folyik. Mivel saját kezelésű magyar nyelvű mester szakunk nincs, a nálunk 210 kreditpontot megszerzett hallgatók -a 2009-ben megkezdett együttműködés alapján- az intézményi keretek között működtetett angol nyelvű MSc in Computer Science szakon, illetve magyar nyelven más felsőoktatási intézményekben tudják mesterképzésben folytatni tanulmányaikat. A Főiskola képzési programját tudatosan alakítja a munkaerőpiac igényei, valamint a működési területeként megjelölt tudományterületek trendjei és erőforrásai figyelembe vételével. Az európai felsőoktatási trendek, valamint a hazai felsőoktatási piac jelenlegi állapotát és tendenciáit értékelve széles körben alkalmazzuk a blended learning oktatási módszert. GDF - Közhasznúsági jelentés

13 4.1. Oktatás A Főiskolán a 2013-as naptári évben az alábbi szakokon folyt képzés: Alapképzési szakok Mérnök informatikus Képzési munkarend: nappali, távoktatás Műszaki menedzser Képzési munkarend: nappali, távoktatás Gazdálkodási és menedzsment Képzési munkarend: nappali, távoktatás Gazdaságinformatikus Képzési munkarend: nappali, távoktatás Felsőfokú szakképzési szakok (kifutó jelleggel) Általános rendszergazda Képzési munkarend: nappali, távoktatás Web programozó Képzési munkarend: nappali, távoktatás Felsőoktatási szakképzési szakok Mérnökinformatikus Képzési munkarend: nappali, távoktatás Gazdálkodási és menedzsment Képzési munkarend: nappali, távoktatás Szakirányú továbbképzési szakok PLC szakmérnök Képzési munkarend: levelező Mesterképzés Az informatikai képzési területen a Bologna-folyamat második ciklusát a University of Hertfordshire-ral együttműködésben működtetett Master of Science in Computer Science szakon érhetik el a mesterképzés iránt intézményen belül érdeklődő hallgatók, angol nyelvű távoktatásos munkarendű képzésben Oktatási-kutatási infrastrukturális kapacitás és szolgáltatás Az intézményi infrastruktúra a hallgatói létszámnak megfelelő nagyságrendben és minőségben rendelkezésre áll m2-en, mintegy 250 korszerű számítógép, garantált sávszélesség és a wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet várja a hallgatókat Budapesten. Az intézményi stratégiának megfelelően az infrastruktúra fejlesztési irányait 2011-ben a következő, nagyobbrészt uniós pályázati forrásból megvalósuló prioritások határozták meg: A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és a GDF informatikai rendszer (elsősorban a NEPTUN) közötti kommunikáció feltételeinek folyamatos bővítése, javítása, GDF - Közhasznúsági jelentés

14 Integrált információs rendszer továbbfejlesztése, Kapcsolódási feltételek biztosítása az adattár alapú DPR rendszerhez, NFC alapú hallgatói kártya és hozzá kapcsolódó mobil szolgáltatások bővítése, Ipari megrendelések kiszolgálásra alkalmas laborok fenntartása. Ütemezett fejlesztés 2013-ban A Főiskola alapvetően a műszaki, informatikai tudományterületeken, az ITC technológiák integrált alkalmazásával végzi oktatási/kutatási feladatait, ezért a legfontosabb oktatási/kutatási eszköz az ipari szimulációs és valós eszközök, és a számítógép. Ez utóbbiak mennyiségi növelése nem indokolt, ugyanakkor a hardver állomány háromévenkénti standard cseréjére, valamint a szükséges szoftver frissítésekre sor került ben a rugalmas munkavégzés támogatására további hordozható számítógépek kerültek beszerzésre, A hallgatói szolgáltatásokat újabb saját fejlesztésű mobil alkalmazásokkal bővítettük. 4.3.Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Az ILIAS LMS rendszerben elérhető naprakész, önálló tanulásra alkalmas formában készült elektronikus tananyagon kívül az önálló tanulást hallgatóbarát környezet (egykapus információs szolgáltatás és ügyintézés), korszerű infrastruktúra, csoportos, térítésmentes extra konzultációs lehetőség, mentori és kortárs mentori rendszer, valamint diáktanácsadó szolgálat segíti. Oktatóink és tutoraink a konzultációkon és a gyakorlatokon kívül is a hallgatók rendelkezésére állnak a heti fogadó órákon személyesen és en történő kapcsolatfelvétellel, illetve az ILIAS portálon folytatható személyes konzultáción, fórumokon keresztül. A tanulás támogatásának szervezett rendszere működik a Főiskolán a mentori, tutori hálózat keretében. Minden hallgatónak név szerint hozzárendelt mentora van, aki végigkíséri a tanulmányokban való előrehaladást és intenzív mentális, módszertani segítséget ad az eredményes záróvizsgáig. A távoktatási képzési formában a feladatra jól felkészült tutorok irányítják és támogatják a hallgatók tanulmányi tevékenységét. Az ILIAS LMS tantárgyi fórumai, belső elektronikus levelező rendszere révén a szaktanárok és hallgatók folyamatos konzultálhatnak a világhálón. Az ILIAS egységes adatbázisban dolgozza fel a tantárgyi útmutatót, a tantárgyak prezentációs anyagait, a mintavizsga és ellenőrző kérdéseket, az elektronikus házi feladatokat és a letölthető tananyagsegédleteket. A hallgatók tudásszintjének önellenőrzését tantárgyanként anonim, és a rendszer által automatikusan GDF - Közhasznúsági jelentés

15 kiértékelt tesztfeladatok biztosítják. A tantárgyak oktatását on-line kurzusok, multimédiás interaktív oktatóprogramok, animációs szemléltető eszközök, elektronikus gyakorlatok és fogalomszótár, tesztek, stb. segítik). A Főiskolán tanított valamennyi tantárgy (tananyagok, tansegédletek, önellenőrző tesztek stb.) elérhető az e-learning rendszerben, a nappali tagozatos hallgatók számára is. Tapasztalataink szerint ugyanis a nappali tagozatos hallgatóknak is igen hasznos, hogy minden tantárgyat és a kapcsolódó információforrásokat is egy helyen, az ILIAS e-learning rendszerben elérhetnek. A Főiskola teljes hallgatói közössége tehát igénybe veszi az elektronikus oktatás adta lehetőségeket Tehetséggondozás A Gábor Dénes Főiskola az elsők között regisztráltatta a Gábor Dénes Tehetségpontot, s nyerte el 2010-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet. A Gábor Dénes Tehetségpont a 2013-as évben is működtette nagy sikerrel és érdeklődéssel a következő Diákműhelyeket: Digitális Festészet 3D Grafika és Animáció Diákműhely WEB programozó Diákműhely eredményeiről, tanulmányaikról. A évi Gálán a felfokozott érdeklődés miatt a műhelyfoglalkozásokat egyszerre több teremben, a tervezettnél nagyobb létszámmal tudtuk megvalósítani. A visszajelzések (oktatók, diákok, hallgatók) alapján ez a két foglalkozássorozat is nagyon sikeres volt. A szeptemberi gólyatáborban is képviseltette magát a Tehetségpont, a gólyáknak bemutattuk a tehetséggondozás jelentőségét, céljait és gyakorlatát, a műhelyeket, és toboroztuk az új hallgatókat a műhelyekbe. A Tehetségpontot segítő tanárok több országos tehetséggondozással kapcsolatos konferencián, illetve tehetségnapon vettek részt. Szerepet vállaltunk a természettudományok és az informatika népszerűsítésében, azaz több középiskolában voltunk népszerűsítő előadást tartani. Ahogy egyre többen, és jobban megismerik a Tehetségpont szerteágazó, eredményes tevékenységét, mind több zsűri tagi felkérés érkezik a középiskolai versenyekhez, valamint kisebb látogató csoportoknak bemutatót tartunk, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Munkája elismeréseképpen Tehetséggondozásért díjban részesült a GD Tehetségpont vezetője. GDF - Közhasznúsági jelentés

16 4.5.Tudományos diákköri tevékenység A TDK tevékenységet kiemelten fontosnak tartjuk a hallgatók nevelésében és az oktatók tudományos munkában való részvételében. Ebben a megmértetésben nemcsak a helyezés a fontos, hanem a tehetségek gondozása, az hogy hallgatóink megismerjék egymás munkáját, kutatásait ban a Gábor Dénes Főiskola (GDF) rendezte meg az Országos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját: Az előzsűrizést követően a konferencián összesen 150 pályamunkát mutattak be. Témák alapján 7 alszekcióra, valamint 21 tagozatba osztottuk szét a pályamunkákat. Az alszekciók témái: beágyazott rendszerek, bioinformatika, intelligens rendszerek, rendszertervezés, számítástudomány, szoftverfejlesztés I. és szoftverfejlesztés II. Sikeresek voltunk a szervezésben, rendezésben, de hallgatóinkra és konzulenseikre is büszkék vagyunk, hiszen nagyon szép eredményt értek el a több mint 200 fős versenyen: A évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Informatika Tudományi szekcióban, Szoftverfejlesztés II. - Vizualizáció szekcióban II. díjat nyert két hallgatónk. A 2013-as házi TDK konferenciára összesen 10 pályamunka érkezett. A 2013-ban a TDK-dolgozatok száma a házi TDK konferencián a következőképpen alakult: Közgazdaságtudományi küldött Országosra Év Dolgozat Informatika Műszaki Minőségfejlesztési projektek a Főiskolán 2013-ban Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai kiválóság mellett a hallgatói szolgáltatások széles köre is hozzájáruljon az eredményes tanuláshoz, a jó hallgatói közérzethez. Ez jelenti egyrészt a megfelelő és magas színvonalú infrastrukturális hátteret, másrészt a 2013-ban tovább bővített egykapus, rugalmas és felhasználóbarát hallgatói,- és partneri kiszolgálást. Minőségfejlesztési akciók 2013-ban: MIRE korszerűsítése, Képzésfejlesztés minőségbiztosítása az angol nyelvű alapképzés, illetve a felsőoktatási szakkínálat kialakításában. GDF - Közhasznúsági jelentés

17 Lezárt minőségfejlesztő projektek, melyek eredményeit 2013-ban fenntartottuk/megújítottuk: KMOP az elektronikus oktatás minőségi feltételeinek fejlesztése, GD Tehetségpont akkreditálása (Kiváló minősítéssel), E-learning fejlesztés, Videokonferencia-rendszer bevezetése, VIR fejlesztés befejezése, VIR Kompetencia Központ kialakítása, TÁMOP integrált informatikai rendszerfejlesztés befejezése, TÁMOP képzők képzése, Szervezetfejlesztések évente (folyamatos) TDK tevékenység motiválása (folyamatos) Az oktatói, tutori tevékenység javítása, ILIAS aktivitás növelése, tantárgyi fórumok működtetése (folyamatos) Nemzetközi és pályázati központ létrehozása, Integrált Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ kialakítása, Honlap fejlesztése Középiskolai látogatások, előadások Partnerkapcsolat, együttműködés A Főiskola a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki a kölcsönös előnyök biztosítása mellett ban a Főiskolánkon folyó képzés társadalmi hasznossága erősítése érdekében folytattuk az együttműködést a Microsoft Magyarország Kft-vel., a MKB Bank ZRt.-vel, a Gödöllői Agrárközpont Kht-val, a Vodafonnal, az Optoved Kft-vel, a Flexiton Kft-vel, és az IBM Kft.-vel. További együttműködési megállapodást kötöttünk az ATEL Csepeli Erőművel, az Innocenter Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, az OPTEN Informatikai Kft.-vel, a RelNet Tachnológiai Kft.- vel, a Symantec Gmbh. Hungaria Representative Office-szal, a Szolgáltatástudományi Módszertani Központtal, a Morgan Stanley-vel, valamint további több száz, szakmai gyakorló -, gyakornoki helyet biztosító munkaerőpiaci szereplővel. Az erőforrások összehangolásával, a kölcsönös előnyök feltárásával és felhasználásával törekszünk a felsőoktatási és középfokú intézményekkel a hálózatos működés fejlesztésére. A Gábor Dénes Főiskola jelentős aktív nemzetközi kapcsolati tőkével rendelkezik, partnerintézményeivel első és másoddiplomás oktatási programokban, illetve az Európai Unió GDF - Közhasznúsági jelentés

18 Élethosszig tartó tanulás program (Lifelong Learning Program) keretében meghirdetett együttműködési projektekben vesz részt. Együttműködések oktatási programokban: Master of Science in Computer Science Együttműködésben a University of Hertfordshire, School of Computer Science intézettel a GDF 2009 szeptemberétől folyamatosan meghirdeti az MSc in Computer Science on-line angol nyelvű, angol diplomával záruló mesterkurzust. Megkezdtük a tervek szerint 2013-ban, több partnerrel induló double degree program előkészületeit. Jelentősebb nemzetközi projektek 2013-ban: Az EU Life Long Learning Programme keretében induló Time to Assess Learning Outcomes in E-learning témájú program előkészítése, melynek keretében a Főiskola feladata a minőségbiztosítás, illetve e-learning fejlesztés. A Strategic Alignment of Education in Electrical and Information Engineering in Higher Education c. EU Life Long Learning Programme-ban Associate Partner - ként veszünk részt. Elindult a TÁMOP A-12/ sz., Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges szakmai tudás terjesztése a Gábor Dénes Főiskolán c. projektünk, melynek megvalósításával Főiskolánk a társadalmi szemléletváltáshoz kíván hozzájárulni az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges a TÁMOP kiemelt projekt keretében kialakított és akkreditált felnőttképzési programok és tananyagok terjesztésével. SOCIRES Social Responsibilities Training and Certification Schema ( LPP SI-LEONARDO-LMP) Projektvezető: Slovenian Institute for Standardization, Ljubljana, Szlovénia. További partnerek a GDF-en kívül: prohuman Ltd, Szlovénia, Gustav-Siewerth Akademie, Németország, SIBAC Gmbh, Németország, Universidad de Alcala, Spanyolország, I.S.C.N. GesmbH, Ausztria, Alexander technological Institute of Thessaloniki, Görögország. A projekt során egy társadalmi felelősség menedzsment képzés kerül kidolgozásra, melynek keretében az általános ismereteken kívül bevált gyakorlatokkal is megismerkedhetnek a résztvevők. A képzés vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítése esetén az ECQA által tanúsított Social Responsibility Manager tanúsítványt GDF - Közhasznúsági jelentés

19 kapnak a hallgatók. Az első próbaképzésre 2012 tavaszán került sor a GDF-en. A képzést 2013-ban felnőttképzési programmá alakítottuk, így elérhető a LLL jegyében továbbtanulók számára is ben indítottuk el az ECQA Certified Social Media Networker nemzetközi projektet, amely 2013-ban is folytatódott. Erasmus partnerintézmények mobilitás a 2012/13 tanévben: Intézmény Tεχνολοικο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Technological Educational Institute of Crete) Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg- Weiden (University of Applied Sciences) Tampereen ammattikorkeakoulu (Tampere University of Applied Sciences) University of Computer Science and Economics Groupe ESAIP Anglo-American University hallgatói mobilitás: Ország Görögország Németország Finnország Lengyelország Franciaország Csehország tanév hallgatók száma hónapok száma személyzeti mobilitás: tanév oktató Fogadó intézmény 2012/ /13 1 személyzet 1 1 Technological Educational Institute of Crete Groupe ESAIP Fogadó intézmény 2012/ Technological Educational Institute of Crete 2 4 Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg- Weiden 1 5 Tampere University of Applied Sciences Technological Educational Institute of Crete Erasmus Intenzív Program: GDF - Közhasznúsági jelentés

20 Az intenzív program célja, hogy a marketing, menedzsment és informatika szakokon tanuló európai hallgatók számára biztosítson multidiszciplináris és multikulturális képzést. A től évente Finnországban megrendezésre kerülő program keretében a GDF és a partnerintézmények hallgatói előadásokat tartanak, illetve részt vesznek egy-egy műhely munkájában, amelyet a résztvevő intézmények oktatói vezetnek. résztvevők: 1 oktató, 3 hallgató 4.8. Belső információs rendszer fejlesztése 2013-ban A belső kommunikációs rendszer céljaink szerint elsősorban az intézményi kultúra, a stratégiai és minőségi célok közvetítésének, a teljesülésük mérésének és visszacsatolásának eszköze, támogatja a döntési és cselekvési mechanizmusokat, szolgálja a belső tájékoztatást, a működéshez kapcsolódó információáramlást, hozzájárul az alkotó légkör fenntartásához. Jelentős teret biztosít a hallgatói és a dolgozói közélet számára, szerepet vállal az eredményesség növelésében a hallgatók és a munkatársak elégedettségén keresztül. A rendszer az alábbi elemeket tartalmazza: Integrált informatikai rendszer (Intranet, VIR- NEPTUN- NAVISION, ILIAS, honlap, alumni honlap, Outlook) Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ (egykapus ügyfélszolgálat) Formális és informális értekezletek. A stratégiai és az operatív tevékenység irányítása és koordinációja a vezetői, a tanév indításához kapcsolódó dolgozói értekezleteken, valamint a testületi, bizottsági és egyéb szakmai üléseken zajlik Belső képzések A munkatársak tudásának, kompetenciáinak folyamatos fejlesztése minőségügyi cél, egyben eszköz. A képzés/fejlesztés különféle, tervszerűen, saját vagy pályázati forrásból finanszírozott módon történik (pl. minőségügyi, informatikai, módszertani, munka és tűzvédelmi, stb.) oktatás, házon belül és kívül szervezett tréningek (pl. ügyfélszolgálati, vezetői kompetencia fejlesztés, kommunikációs képességek fejlesztése, stressz kezelése, problémamegoldás, stb. Belső rendezvények, ünnepségek (A hallgatók és a dolgozók szakmai, tudományos, sport és kulturális eseményei) Kiadványok (ismeretterjesztő, PR célú, tájékoztató jellegű) Kiemelkedő az InfoPass c. belső elektronikus hírújságunk, mely szükség szerinti gyakorisággal jelenik meg, az általános és tematikus hírekről számol be (pl. pályázati felhívás, GDF - Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2014. évről Budapest, 2015. április 24. Dr. Zárda Sarolta rektor Szenátusi határozat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2006.01.01 2006.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2008

Közhasznúsági Beszámoló 2008 Közhasznúsági Beszámoló 2008 Hallatlan Alapítvány Adószám: 18187128-1- 42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Duális képzés Az együttműködésen ELŐADÁS alapuló CÍME képzési forma Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapest, Budapesti Corvinus

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai Frissdiplomások a munkaerőpiacon műhelykonferencia Pécsi Tudományegyetem Németh Antal Educatio Nonprofit Kft. 2012. október 25. A felsőoktatási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben