Közhasznúsági jelentés a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés a 2011. évről"

Átírás

1 Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a évről Budapest, május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor

2 1. Általános beszámoló A Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezetet június 8-i alapító okiratával a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola - Távoktatási Alapítvány hozta létre határozatlan időtartamra. A Főiskola székhelye 1119 Budapest Mérnök u. 39. A Főiskola fenntartója A Főiskola Rektora Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány (1037 Budapest Bécsi út 324.) Dr. Zárda Sarolta A Főiskola célja A Főiskola alaptevékenységei körében az Ftv. 4. szerinti oktatási, illetve tudományos, kutatási feladatokat lát el. A szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon a mindenkor érvényes követelményrendszereknek megfelelően felsőfokú szakképzést, alapképzést, szakirányú továbbképzést, mesterképzést valamint felnőttképzést folytat nappali, levelező és távoktatási képzési formában. 2. Számviteli beszámoló A Főiskola könyvvezetési módja kettős könyvvitel Beszámolás fajtája A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, mely a következő részekből áll: mérleg eredmény-kimutatás közhasznúsági jelentés A beszámoló a január 1. december 31. közötti időszakban bekövetkezett gazdasági események regisztrálását tartalmazza. GDF - Közhasznúsági jelentés

3 2.2. A mérleg és eredmény-kimutatásban alkalmazott értékelési eljárások Immateriális javak között a számítástechnikai gépekhez szükséges szoftver licensz eszközöket tartjuk nyilván, valamint a 2014-ig szóló bérleti jog értékét. Tárgyi eszközként a számítógépek, multimédiás eszközök szerepelnek. A számítástechnikai eszközöknél, tekintettel a gyors technikai, fizikai avulásra, maradványértéket nem kalkuláltunk. Az értékcsökkenés megállapításánál lineáris kulccsal dolgoztunk, az eszközöket egyedileg értékeltük, a Számviteli Politikában foglaltaknak megfelelően. Az év végi időbeli elhatárolásokat költség és ráfordítás illetve kiadás módosító tételként a számviteli törvény szerint vettük figyelembe. A vevő követelések, szállító tartozások december 31-i tényleges leltár adatai az záró főkönyvi kivonat adataival megegyeznek. A különböző valutában, devizában felmerült tételeket a teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által közzétett közép árfolyamon szerepeltettük a könyvekben. A Főkönyvi kivonat pénzeszköz adatai megegyeznek a bankszámla kivonatok és a pénztárkönyv december 31-i adataival. A mérleg és eredmény-kimutatás az éves záró főkönyvi kivonat adatai alapján készült. A mérleg főösszege évben eft volt Bevételek alakulása évben a Főiskola összes bevétele eft volt, mely teljes egészében a közhasznúsági tevékenységből ered. A bevételek az alábbi főbb összetevőkből állnak: tandíjból származó bevétel eft központi költségvetési támogatások eft alapítótól kapott támogatás eft egyéb bevétel (oktatócsomag értékesítés, pénzügyi bevétel, pályázatok és támogatások, szakképzési hozzájárulás, stb.) GDF - Közhasznúsági jelentés

4 2.4. Költségek, ráfordítások alakulása A évi összes költség, ráfordítás eft volt. Ennek három fő összetevője van: oktatási költségek valamint bérleti díjak: eft személyi jellegű ráfordítások: eft értékcsökkenési leírás: eft Ezek hatására a év eft eredménnyel zárult Beruházások évben 2011-ben összesen eft volt a beruházások értéke, mely a következő tételekből áll: számítógépek, monitorok, számítástechnikai eszközök eft egyéb berendezések, immateriális javak eft A beruházások jelentős részét pályázatokból és a szakképzési hozzájárulásokból befolyt összeg fedezte. Fejlesztési támogatásként 2011-ben eft-ot kapott a Főiskola. Összesen eft-ot költött a Főiskola a felgyülemlett szakképzési támogatásokból. 3. Közhasznú tevékenység ismertetése Intézményünk az 1992/1993-as tanévben kezdte meg működését alapítványi, államilag elismert Főiskolaként. A Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezetet június 8-i alapító okiratával a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola - Távoktatási Alapítvány hozta létre határozatlan időtartamra. A Főiskola alaptevékenységei körében a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 4. szerinti oktatási, illetve tudományos, kutatási feladatokat lát el. A szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon a mindenkor érvényes követelményrendszereknek megfelelően felsőfokú szakképzést, alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint felnőttképzést folytat nappali, levelező és távoktatási képzési formában. GDF - Közhasznúsági jelentés

5 3.1. Intézményi sajátosságok Főiskolánk elsősorban azon továbbtanulók számára nyújt lehetőséget, akik a Főiskolán megszerzett képesítés illetve oklevél birtokában biztos elhelyezkedésre, magyarországi gazdálkodó szervezetek, intézmények különböző szintű informatikai feladatainak ellátására, vagy a tevékenységek irányítására számítanak. A Főiskola a hazai és európai felsőoktatási színtér szerves részeként végzi tevékenységét a magyar és a nemzetközi vállalkozásigazdasági környezetben. Alapvető célja az oktatás, a kutatás/fejlesztés/innováció és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások területén az értékteremtés. Célunk az informatika, a gazdaságtudományok és a műszaki tudományok területén modern, a kor és a társadalmigazdasági környezet igényeinek megfelelő gyakorlatorientált oktatás, képzés. Az igények ismeretét az erős ipari kapcsolatok biztosítják. Kitüntetett célként tűzzük magunk elé a hazai kis- és közepes vállalkozások szakemberekkel való ellátását támogató felsőfokú képzések (alapszakok és felsőfokú szakképzések) folyamatos és magas színvonalú végrehajtását. Az életen át tartó tanulás igényének megfelelően az alapképzést követően lehetőséget nyújtunk a tudás megújítására és specializációra. A Főiskola tevékenységének fókuszában a minőségi oktatás áll, amely gyakorlatorientált megközelítésben értéket teremt hallgatóink, partnereink és ügyfeleink számára. A képzés során biztosítjuk a munkaerőpiac által igényelt kompetenciák elsajátítását is. Általában is fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését, ezek közül kiemelten figyelünk a szakmai angol nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztésére. A folyamatosan táguló európai felsőoktatási közeg megalapozott lehetőséget teremt a Főiskola számára az elmúlt 20 év során felhalmozott tudás és tapasztalat széleskörű hasznosítására a távoktatás, módszerét tekintve a blended learning területén. Kiemelt célunk az e téren elért vezető pozíció megerősítése, elmélyítése és a hazai piacvezető szerep betöltése. A Főiskola szellemi, anyagi potenciáljának döntő részét arra fordítjuk, hogy kurzusainkon a legjobb oktatók képezzék a hallgatókat. A már évek óta népszerűségnek örvendő alapképzési szakok sorába 2011-ben a piaci kihívásoknak megfelelő BSc Gazdaságinformatikus szakot akkreditáltattuk. A felsőfokú szakképzésben, amelynek szakjai iránt változatlanul élénk az érdeklődés a jelentkezők körében, a pénzügyi és a számviteli szakügyintézői szakokkal bővítettük a kínálatot ben a Főiskola újabb szervezeti átalakuláson esett át a hatékonyabb működés érdekében: a szervezetet tovább közelítettük a lapos struktúra felé, a döntési szinteket tovább diverzifikáltuk. A 2009-ben elfoglalt székhely a hallgatók és az oktatók számára is kiváló infrastrukturális feltételeket biztosít, melyet a GDF - Közhasznúsági jelentés

6 2011-ben zárult, 2 éves időtartamú TÁMOP pályázatban elnyert támogatással tovább bővítettünk. A 40 millió forintos uniós támogatással megvalósított fejlesztés keretében jelentős, modern szolgáltató felsőoktatási intézményi infrastruktúra integrációja valósult meg a következő területeken: diplomás pályakövetés újrafogalmazása, vezetői döntések hatékony megalapozása, információs igények automatizált kiszolgálása, aktív informatikai alapú hallgatói szolgáltatások, alumni közösségi háló hatékonyabb szervezése. A projekteredmények hatására növekvő intézményi hatékonyság és versenyképesség, az eredmények fenntarthatósága, a minőségi képzést és kutatást kiegészítő/támogató komplex hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség egyenként és együttesen is indokolják az informatikai fejlesztést. Az elvégzett humánerőforrás fejlesztés lépései összhangban állnak a GDF hosszú távú stratégiájával, biztosítva a kiszámítható és gazdaságos működés feltételeit. Folyamatosan figyelmet fordítunk a felsőoktatási törvényben, a szakok képzési követelményeiben meghatározott, a K+F+I munkát, valamint új szakok indítását biztosító feltételek megteremtésére/fenntartására. A minősített oktatók száma 2011-ben 2 fővel, aránya 42,8%-ról 47,7%-ra növekedett. Prioritásnak tekintjük a humán erőforrás költséghatékony foglalkoztatását, a stabil, értékelvű, a célokkal azonosuló közösségi szellem megőrzését, az oktatói és kutatói állomány fiatalítását, a kutatói kapacitás bővítését. A Főiskola legjelentősebb kutatási területe a korszerű oktatási, elsősorban távoktatási technológiák fejlesztése és alkalmazása, amelyben amint azt számos nemzetközi konferencián 2011-ben is bemutattuk élen jár közép-európai viszonylatban. Emellett 2011-ben nyitottunk más, az oktatási profilunkhoz kapcsolódó szakterületek felé is (pl. Microsoft üzlleti alkalmazások, automatizálás stb.). A Főiskola oktatási és kutatási tevékenysége részletesen szabályozott. A kapcsolódó dokumentumok a minőségirányítási rendszer részét képezik, alkalmazásuk evidens. Az ISO 9001 szerint felépített Minőségirányítási Rendszer (MIRE) a folyamatokat átfogó szabályzata. Az elmúlt öt évben teljes mértékben beépült a távoktatásunkba az ILIAS e-learning keretrendszer, amelyhez a nappali képzési formában tanuló hallgatók is kapnak jogosultságot és hatékonyan használják. A rendszert tervszerűen, folyamatosan töltjük fel korszerű, interaktív tartalommal. A másfél éve pályázati úton beszerzett videokonferencia berendezés segítségével a kiemelt tárgyak előadásait is tudjuk rögzíteni, a hallgatók számára bármikor letölthető módon. A szintén pályázati úton beszerzett e-learning tartalomfejlesztő GDF - Közhasznúsági jelentés

7 szoftver segítségével a legmagasabb igényeket is kielégítő elektronikus tananyagok előállítására nyílik lehetőség. Mint az ILIAS magyar változatának gondozója, Főiskolánk fórumot biztosít több más hazai intézménynek, amelyeknek átadja a rendszer felhasználásában szerzett tapasztalatait. Az intézmény vezetése sokat tesz a szolgáltatásalapú Főiskola teljes funkcionalitású kiépítése érdekében. Stratégiánk megcélozza az oktatás tartalmi, akadémiai jellegű prioritásai mellett a minőségfejlesztés, a menedzsment kapacitások, a tudásalapú társadalom és a mindenkori gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatások nyújtását, és az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítását. A főiskolai vezetés rugalmas szemléletét mutatja, hogy a 2011-ben tovább változó környezeti feltételek (pl. új nemzeti felsőoktatási törvény, információtechnológia fejlődése, növekvő versenyhelyzet, stagnáló hallgatói létszám) mellett is képes volt a folyamatos megújulásra, alkalmazkodásra és fejlődésre. Jól tükrözik ezt a folyamatot a szervezet optimalizálási törekvések (pl. a hallgatói szolgáltató egységek integrációja, a magasabb vezető állású pozíciók számának csökkentése, stb.), valamint a 2011-ben használatba vett NEPTUN tanulmányi rendszer, az adattár alapú intézményi vezetői információs rendszer alkalmazása A Főiskola társadalmi hasznossága A hallgatói létszámadatok alapján vitathatatlan, hogy küldetésnyilatkozatunknak megfelelően a magyar felsőoktatás területén a legjelentősebb mértékben járultunk hozzá az elmúlt 20 esztendőben az információs társadalom építéséhez, a digitális kulcskompetenciák fejlesztéséhez. A Főiskola fejlődéstörténetében a jelenlegi, digitális kornak megfelelő szakaszt az Irány a GDF 2.0!" szlogennel jellemezhetjük. Egyaránt építeni kívánunk a hallgatók, az oktatók és a munkaerőpiac jelzéseire, melyeket a már üzemszerűen alkalmazott e-learning keretrendszeren és a különböző fórumokon (alumni, oktatói, munkáltatói véleményeztetés, stb.) kapunk meg. A vezetés jelentős hangsúlyt fektet a hallgatók és a végzetteket alkalmazók elégedettségére. Így célunk, hogy a megszerzett képesítés és a mögöttes tudás színvonalas legyen és valós társadalmi/munkaerő piaci igényt elégítsen ki. A végzetteket alkalmazó gazdasági szereplők visszajelzéseit különböző információs csatornák működtetésével ismeri meg a vezetés. GDF - Közhasznúsági jelentés

8 3.3. A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről 2011-ben az országosan egységes módszertan alapján megújítottuk a hasznosulás mérése, és az intézmény megítélésének visszacsatolására alkalmas diplomás pályakövetést, melyet az intézmény az egyik legfontosabb minőségügyi eljárásnak tart, és 6 éve mintavételes eljárással folytat. A szakmai gyakorlati/gyakornoki helyeket biztosító, valamint a végzetteket alkalmazó cégek, intézmények és szervezetek elégedettségvizsgálat eredményei döntő százalékban pozitívnak tekinthetők. A visszacsatolás másik fontos eleme a végzett hallgatók közel 100 %- os elhelyezkedési aránya, a diploma karriertámogató mutatója. A Főiskolán végzettek túlnyomó részét (85%) informatikával kapcsolatos munkakörben alkalmazzák. Képzettségüknek döntő hányadban megfelel az a munkakör, amelyet az adott intézménynél betöltenek. A foglalkoztató vállalatok túlnyomó többsége elégedett az intézményből felvettek teljesítményével, a hallgatók gyakorlati, szakmai felkészültségét, munkavállalói kompetenciáit megfelelőnek találták. A Főiskolán végzett hallgatók különösen járatosak a szakma legfrissebb elméleti és gyakorlati eredményeiben, azok alkalmazásában, amelyeknek eredője a gyakorlatias, és naprakész tudást nyújtó képzés, így szakmai tudásuk integráltnak tekinthető. Képesek a tanultakat kreatív módon problémamegoldásra alkalmazni, munkakörükben elvárt módon továbbfejleszteni, bővíteni. Kommunikációs képességüket is jónak ítélték meg. Képesek csapatban dolgozni, a vállalati célok megvalósításán közösen munkálkodni. Az intézményből felvettek nyelvtudásának fejlesztésével kapcsolatban azonban további teendők mutatkoznak. A hallgatók általában egy idegen nyelvet ismernek. Az intézményről kialakult általános képet az alkalmazó cégek jónak ítélik meg. A vállalatok szívesen támogatják dolgozóik Főiskolánkon végzett tanulmányait. Szakmai tudásuk fejlődését így már a tanulmányi idő alatt nyomon követhetik. A végzettek elhelyezkedési esélyeit tovább javítja, hogy az informatikusok iránt változatlanul jelentős kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon. Mivel a Főiskolán folytatott tanulmányaik közben is dolgoznak, párhuzamosan szerzik meg a kellő szakmai gyakorlati hátteret is. A GDF hallgatói és öregdiákjai országszerte számos ágazatban és foglalkozási körben megtalálhatók, így a vélemények átfogó, megbízható, jól elemezhető értékeket eredményeznek. A végzettek aktivizálása, rendszeres, automatikus vélemény nyilvánítása érdekében 2011-ben TÁMOP támogatási forrásból alumni honlapot hoztunk létre ben intézményünk működését új módszertan alapján, minőségirányítású folyamatszemlélettel, az ún. 3. körös eljárásban vizsgálta a Magyar Akkreditációs Bizottság. GDF - Közhasznúsági jelentés

9 A sikeresen lezajlott vizsgálat eredményeként az intézmény elnyerte az intézményi akkreditációt 2016-ig Társadalmi szerepvállalás Működésének első 20 évében a GDF azáltal, hogy minden tanulni vágyó számára lehetőséget biztosított az informatika elsajátítására, fontos szerepet vállalt az információs társadalom létrehozásában. A nagy létszámú hallgatóság oktatását a nyitott képzés elve, valamint a hagyományos és a távoktatási módszerek ötvözete tette lehetővé. Fontos célkitűzésünk, hogy a Főiskola őrizze meg a vezető hazai műhely pozícióját a távoktatási módszerek alkalmazásának terén. A Főiskolára 2011-ig közel 59 ezer hallgató nyerte el felvételét, melyből már mintegy 12 ezer hallgató az elvégzett szaknak megfelelő oklevéllel/bizonyítvánnyal és szakképesítéssel zárta tanulmányait Társadalmi szolidaritás A foglalkoztatás során egyetlen társadalmi csoport (korra, nemre, nemzetiségre, vallási vagy politikai meggyőződésre, családi vagy egészségi állapotra tekintettel) tagja sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Célunk és érdekünk is a szolidaritás erősítése. Az esélyegyenlőség, a sokszínűség megvalósítása iránti elkötelezettség az intézmény születésétől, 1992 óta része a mindennapoknak az alapítók és a Főiskola mindenkori vezetőinek felelősségtudata következtében. Tudatosan kerülnek alkalmazásra az adekvát módszerek, eszközök. A társadalmi esélyegyenlőség széles körű elérését szolgálja pl. a Főiskola küldetésnyilatkozatában is rögzített cél: a digitális írástudás tömeges lehetőségének biztosítása, a távoktatás módszerének hazánkban úttörő alkalmazásával. Az intézménybe napjainkig beiratkozott több tízezer hallgató tudása, a Főiskolán dolgozó közösség összetartása jól példázza a törekvés sikerét. A sokszínűség, a befogadó jelleg a Főiskola földrajzilag szétszórt jellege okán is szervezeti alapérték, megteremtése, és megtartása minden munkatárs és hallgató személyes feladata és felelőssége. Ezen törekvésünk elimeréseképpen 2010-ben elnyertük az első ízben kiadott Sokszínű szervezet TOP10 díjat Méltányos és rugalmas támogatás Az esélyegyenlőség nem csupán a megkülönböztetés tilalmát feltételezi, hanem a Főiskola munkavállalóit és hallgatóit esetlegesen érintő egyenlőtlenség kiküszöböléséhez, mérsékléséhez szükséges pozitív, méltányos és rugalmas támogató - segítő intézkedések GDF - Közhasznúsági jelentés

10 megtételét (pl.: teljes körű fizikai és kommunikációs akadálymentesítés, különböző szolgáltatások nyújtása: mentor-tevékenység, tehetséggondozás, stb.) is. A Főiskola törekszik az előnyben részesítés elvének alkalmazására a nők, a pályakezdők, a 45+ munkavállalók, a megváltozott munkaképességű személyek, a kisgyermekes szülők tekintetében. A hallgatókkal kapcsolatos általános esélyegyenlőségi feladatait a Főiskola a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a ig terjedő időszakra elfogadott Intézményfejlesztési Tervben foglaltaknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Tervben, valamint a TVSZ-ben határozta meg. Cél a hallgatói és a munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének megteremtése, vagy fejlesztése, jellemzően a humánmenedzsment, a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés eszközeinek alkalmazásával. Pozitív, méltányos és rugalmas támogató intézkedésekkel valósítja meg az intézmény a szervezeti célokat, két fő területre koncentrálva: 1. az érintettek tájékoztatása, képzése 2. a jó gyakorlat kialakítása, folyamatokba építése 2011-ben ismeretátadó/ismeretmegújító kompetencia fejlesztő tréningeken vettek részt a hallgatók és munkatársak (önismeret, asszertív magatartás, ügyfélkapcsolatok hatékonysága, kultúrák közötti kommunikáció, kreatív problémamegoldás, tanulásmódszertan, érzelmi intelligencia fejlesztése, stb.) területeken. Kitűnő infrastrukturális környezetben családbarát, stresszmegelőző munkahelyi körülményeket alakítottunk ki: az érintettek atipikus foglalkoztatásban részesülhetnek választásuk szerint (rész munkaidő, job sharing, csúsztatott munkakezdés, rugalmas munkaidő, vagy távmunka), a gyermekgondozásból visszatérő munkatársak számára rugalmas, családbarát munkakört és reintegrációs képzési lehetőséget biztosít az intézmény, a senior munkatársak mentális és kognitív produktivitását a humán menedzsment optimalizálja, a munkakör szerinti munkateljesítmény, valamint a projekttevékenység értékelésénél az azonos teljesítményért azonos javadalmazás elvének érvényesülését fokozott figyelemmel kíséri a Főiskola, az infokommunikációs akadálymentesítés terén: a kapcsolattartás érdekében 2011-ben ILIAS fórumot nyitottunk, vagy videokonferenciát alkalmaztunk a hátrányos helyzetű GDF - Közhasznúsági jelentés

11 térségekben élők, vagy más hátrányos helyzetű csoporthoz tartozók távoktatásban részvételének elősegítésére, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait kiemelten támogatjuk: o személyes mentor alkalmazásával, o elektronikus tananyag biztosításával, o web-es tartalmak akadálymentesítésével, W3C szabvány alkalmazása mellett, o ösztöndíj rendszerrel. A munkatársak és a hallgatók egészségének fejlesztése érdekében 2011-ben is szervezett a Főiskola mentális és fizikai edző programokat (pl. Infosport családi nap, szervezett természetjárás, életpálya/életviteli tanácsadás, pszichodráma, tehetséggondozás, mentorálás, egészségnap, szűrővizsgálatok, stb.) A Főiskolán az esélyek egyenlő érvényesülését, illetve a hátrányok leküzdésének igényét az Esélyegyenlőségi Bizottság monitorozza, szükség esetén intézkedést kezdeményez Környezet tehermentesítése A környezet tehermentesítése szempontjából is nagy jelentőségű az internetes oktatással kombinált blended learning képzési forma alkalmazása, melynek során hallgatóink évente csökkenő arányban kapnak nyomtatott tananyagot. Ez az arány 2011-ben elérte a 85%-ot. Az elektronikus tananyagok nagyobb hányadát az ILIAS e-learning rendszerünkön keresztül érhetik el. A természeti környezetünk védelme mellett ez költségmegtakarítással is jár, hiszen jelentős mennyiségű papír felhasználástól mentesíti a Főiskolát is. A blended learning jellegű képzés a légszennyezés mérséklését is támogatja, mivel a csökkent jelenléti alkalmak okán minimális utazással megoldható az oktatás. A Főiskola székhelye nem csupán az oktatási környezet szempontjából teljesíti a 21. századi követelményeket, hanem a hatékony méret, az energiatakarékos üzemeltetés, a teljes körű akadálymentesítettség tekintetében is Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez ben újabb erőforrások bevonásával törekedtünk az elektronikus tananyagrendszer bővítésére. Uniós pályázati támogatás révén az oktatás magasabb szintű technologizálása zajlott le, melynek nyomán azok számára is lehetségessé vált a képzésbe való bekapcsolódás, GDF - Közhasznúsági jelentés

12 akik családi körülményeik, munkájuk, földrajzi elhelyezkedésük miatt a nappali képzésben nem képesek-, vagy nem kívánnak részt venni. Lehetővé válik, hogy mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és készségeket, melynek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat és hozzájárul a területi, társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása A nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás kiemelt intézményi cél és feladat. Eleget teszünk a felsőoktatási intézmények számára jogszabályban előírt körben a szakmai és tudományos tevékenységre, az erőforrások megteremtésére és felhasználására, a kapacitásra, a gazdálkodásra, a mobilitásra, a törvényesség érvényesítésére, stb. vonatkozó adatszolgáltatási, és a Főiskola honlapján a közhasznú jellegből következő tájékoztatási kötelezettségünknek. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít mind a hazai mind a nemzetközi szakmai, munkaadói, önkormányzati és civil szervezetek, valamint a végzett hallgatóink tájékoztatására, az együttműködésen alapuló kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére. A tájékoztatás jellemzően a honlapon (http://gdf.hu/rolunk/nyilvanos-adatok/kozhasznusagi-jelentes) az ILIAS LMS rendszerben, a nyomtatott és online média csatornáin, dm levélben, belső elektronikus hírlevélben (Infopass), szakmai és alumni rendezvényeken, partnertalálkozókon, közösen szervezett rendezvények, közös fejlesztési vagy képzési projektek, illetve a szakmai gyakorlatoztatás keretében történik. Fontos tájékoztatási eszköz a partneri elégedettség vizsgálat, a diplomás pályakövetés, az évenkénti Trendence Graduate Barometer Europe (GBE) eredmények közzététele is. A tájékoztatás további fő célcsoportja az intézményünk iránt érdeklődők köre. A tájékoztatás fontos és hatékony eszközének tekintjük az oktatóink által a középiskolákban folyó Kis tudós előadás sorozatot, és nem utolsó sorban a Tehetségpont Tudományos Diákműhelyeit, melyek munkájában jelentős számban középiskolások is részt vesznek. A gyors, pontos belső és külső tájékoztatás és ügykezelés érdekében 2010-ben tovább bővítettük a Főiskola székhelyén működő Hallgatói Információs és Szolgáltató Központot, mely a kommunikációért felelős főtitkári szervezeten belül a vidéki konzultációs helyekkel együtt rendszerszerűen, valamennyi hallgató, érdeklődő és partner számára egységesen, egyidejűen és hitelesen tájékoztat. Az iwiw közösségi portálról áttérve strukturált intézményi oldalt működtetünk a Facebook közösségi oldalon a korszerű, a célcsoport media fogyasztási szokásainak megfelelő tájékoztatása érdekében. Honlapunk megújítása befejeződött. Az új oldal publikálására 2011-ben került sor. GDF - Közhasznúsági jelentés

13 Intézményünk a társadalmi felelősségvállalás keretében kiemelten fókuszál a tanulási és munkavállalási esélyek kiegyenlítésére, így a kisgyermekes családok, a fogyatékkal élők speciális tájékoztatására. 4. Tevékenység 2011-ben Intézményünkben jelenleg felsőfokú szakképzés, bolognai rendszerű alapképzés valamint szakirányú továbbképzés, franchise rendszerű mesterképzés és felnőttképzés folyik. Mivel saját kezelésű magyar nyelvű mester szakunk nincs, a nálunk 210 kreditpontot megszerzett hallgatók -a 2009-ben megkezdett együttműködés alapján- az intézményi keretek között működtetett angol nyelvű MSc in Computer Science szakon, illetve magyar nyelven más felsőoktatási intézményekben tudják mesterképzésben folytatni tanulmányaikat. A Főiskola képzési programját tudatosan alakítja a munkaerőpiac igényei, valamint a működési területeként megjelölt tudományterületek trendjei és erőforrásai figyelembe vételével. Az európai felsőoktatási trendek, valamint a hazai felsőoktatási piac jelenlegi állapotát és tendenciáit értékelve a Főiskola vezetése kiemelten kezeli a blended learning oktatási módszer széles körű alkalmazását. GDF - Közhasznúsági jelentés

14 4.1. Oktatás Főiskolán a 2011-es naptári évben az alábbi szakokon folyt képzés: Alapképzési szakok Mérnök informatikus Képzési forma: nappali, távoktatás Műszaki menedzser Képzési forma: nappali, távoktatás Gazdálkodási és menedzsment Képzési forma: nappali, távoktatás Felsőfokú szakképzési szakok Általános rendszergazda Képzési forma: nappali, távoktatás Webprogramozó Képzési forma: nappali, távoktatás Szakirányú továbbképzési szakok MS Üzleti alkalmazások szakmérnök Képzési forma: levelező Mesterképzés Az informatikai képzési területen a Bologna-folyamat második ciklusát a University of Hertfordshire-ral együttműködésben működtetett Master of Science in Computer Science szakon érhetik el a továbbtanulást választó hallgatók, angol nyelvű távoktatási képzésben Oktatási-kutatási infrastrukturális kapacitás és szolgáltatás fejlesztése Az önerő mellett, építve a már lezárult KMOP KMR uniós pályázat eredményeire, a TÁMOP /2-KMR pályázati forrásból elnyert 40 millió forintos támogatással ben integrált informatikai infrastrukturális fejlesztést valósítottunk meg. Az intézményi infrastruktúra a hallgatói létszámnak megfelelő nagyságrendben és minőségben rendelkezésre áll m2-en, mintegy 250 számítógép, garantált sávszélesség és a wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet várja a hallgatókat Budapesten. Ezen kívül tíz hazai és határon túli konzultációs hely csatlakozik szervezetileg a Főiskolához. Ezek nagyrészt bérelt számítógépes laborokat működtetnek. Feladat ellátási helyenként m2 alapterületű laborokban számítógép áll a hallgatók rendelkezésére, illetve használhatják a bérbeadó intézmény egyéb infrastruktúráját, összességében mintegy 1200 m2 területen 200 számítógépet használnak. GDF - Közhasznúsági jelentés

15 Az intézményi stratégiának megfelelően az infrastruktúra fejlesztési irányait 2011-ben a következő, nagyobbrészt uniós pályázati forrásból megvalósuló prioritások határozták meg: Áttérés az NEPTUN tanulmányi rendszerre, A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) és a GDF informatikai rendszer (elsősorban a NEPTUN) közötti kommunikáció feltételeinek javítása, Vezetői információs rendszer fejlesztése, Csatlakozási feltételek megteremtése az adattár alapú DPR rendszerhez, NFC alapú hallgatói kártya és hozzá kapcsolódó mobil szolgáltatások bevezetése, a 2009-ben kialakított laborok (Digitális, Robotika, IBM, JAVA) mellett további, az ipari megrendelések kiszolgálására is alkalmas laborok fejlesztése. Ütemezett fejlesztés 2011-ben A Főiskola alapvetően a műszaki, informatikai tudományterületeken, az ITC technológiák integrált alkalmazásával végzi oktatási/kutatási feladatait, ezért a legfontosabb oktatási/kutatási eszköz az ipari szimulációs és valós eszközök, és a számítógép. Ez utóbbiak mennyiségi növelése nem indokolt, ugyanakkor a hardver állomány háromévenkénti standard cseréjére, valamint a szükséges szoftver frissítésekre a továbbiakban is sor kerül ben a rugalmas munkavégzés támogatására további hordozható számítógépek kerültek beszerzésre. A távoktatásban tanuló hallgatói létszám elmúlt években tapasztalható csökkenése következtében a konzultációs helyek számának csökkenése 2011-ben is tovább folytatódott. A fővároson kívül élő hallgatók jelenleg 7 hazai és 1 határon túli városban vehetik igénybe a tanulás helyi támogatását, s kapcsolódhatnak a tér-idő független elektronikus távoktatáshoz Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Az ILIAS rendszerben elérhető naprakész, önálló tanulásra alkalmas formában készült elektronikus tananyagon kívül az önálló tanulást hallgatóbarát környezet (egykapus információs szolgáltatás és ügyintézés), korszerű infrastruktúra, csoportos, térítésmentes extra konzultációs lehetőség, mentori és kortárs mentori rendszer, valamint diáktanácsadó szolgálat segíti. GDF - Közhasznúsági jelentés

16 Oktatóink és tutoraink a konzultációkon és a gyakorlatokon kívül is a hallgatók rendelkezésére állnak a heti fogadó órákon személyesen és en történő kapcsolatfelvétellel, illetve az ILIAS portálon folytatható személyes konzultáción, fórumokon keresztül. A tanulás támogatásának szervezett rendszere működik a Főiskolán a mentori, tutori hálózat keretében. Minden hallgatónak név szerint hozzárendelt mentora van, aki végigkíséri a tanulmányokban való előrehaladást és intenzív mentális, módszertani segítséget ad az eredményes záróvizsgáig. A távoktatási képzési formában a feladatra jól felkészült tutorok irányítják és támogatják a hallgatók tanulmányi tevékenységét. Az ILIAS LMS tantárgyi fórumai, belső elektronikus levelező rendszere révén a szaktanárok és hallgatók folyamatos konzultálhatnak a világhálón. Az ILIAS egységes adatbázisban dolgozza fel a tantárgyi útmutatót, a tantárgyak prezentációs anyagait, a mintavizsga és ellenőrző kérdéseket, az elektronikus házi feladatokat és a letölthető tananyagsegédleteket. A hallgatók tudásszintjének önellenőrzését tantárgyanként anonim, és a rendszer által automatikusan kiértékelt tesztfeladatok biztosítják. A tantárgyak oktatását on-line kurzusok, multimédiás interaktív oktatóprogramok, animációs szemléltető eszközök, elektronikus gyakorlatok és fogalomszótár, tesztek, stb. segítik). A Főiskolán tanított valamennyi tantárgy (tananyagok, tansegédletek, önellenőrző tesztek stb.) elérhető az e-learning rendszerben, a nappali tagozatos hallgatók számára is. Tapasztalataink szerint ugyanis a nappali tagozatos hallgatóknak is igen hasznos, hogy minden tantárgyat és a kapcsolódó információforrásokat is egy helyen, az ILIAS e-learning rendszerben elérhetnek. A Főiskola teljes hallgatói közössége tehát igénybe veszi az elektronikus oktatás adta lehetőségeket Tehetséggondozás A Gábor Dénes Főiskola az elsők között regisztráltatta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál a Gábor Dénes Tehetségpontot ben elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet. A Gábor Dénes Tehetségpont a 2011-es évben is folytatta a 2010-ben megkezdett munkát: tovább működtek igen nagy sikerrel és érdeklődéssel a Diákműhelyek. A Diákműhelyekben készült munkákról júniusában tanévzáró Gálát tartottunk. Készült egy kiállítás a Digitális Festészet Diákműhely képeiből. A 3D Grafika és Animáció Diákműhely grafikáit, és 2-3 perces animációs kisfilmjeit a Gábor Dénes Előadóteremben nagy érdeklődés mellett mutatták be a diákműhely hallgatói és a befogadott középiskolások, valamint beszámolót hallottunk a WEB programozó Diákműhely eredményeiről, tanulmányaikról. Az animációs kisfilmeket szakmai zsűri valamint a közönség GDF - Közhasznúsági jelentés

17 is pontozta, a legjobbak jutalomban részesültek, és a szeptemberi tanévnyitón bemutattuk a nyertes filmet, mely nagy sikert aratott. A Gálán a Robotika Diákműhely hallgatói is sikeresen bemutatkoztak, és egy robotfoci bajnokságot is végig nézhettünk. Ebben az évben, OKA pályázati forrás segítségével lehetőségünk volt meghirdetni és megvalósítani két Diákműhelyt (animációs műhely és WEB programozó műhely) csak középiskolások számára. A felfokozott érdeklődés miatt a műhelyfoglalkozásokat egyszerre több teremben, a tervezettnél nagyobb létszámmal tudtuk megvalósítani. A visszajelzések (szülők, tanárok, diákok) alapján ez a két foglalkozássorozat is nagyon sikeres volt. A szeptemberi gólyatáborban is képviseltette magát a Tehetségpont, a gólyáknak bemutattuk a tehetséggondozás jelentőségét, céljait és gyakorlatát, a műhelyeket, és toboroztuk az új hallgatókat a műhelyekbe. A 2011/2012-es tanév első szemeszterében új tagokkal bővülve 5 Diákműhely kezdte meg a működését. Az év végén workshopot szerveztünk informatikát oktató középiskolai tanárok részére a Magyar ILIAS Közösséggel és az Informatika és Számítástechnika Tanárok Szövetségével közösen. A workshopon bemutattuk műhelyeink eredményeit, működésük didaktikai-pedagógiai módszereit, valamint ezek működtetését és megjelenítését az ILIASban. A mini konferencia második részében számítógépes laborban a tanár kollégák is kipróbálták, hogyan lehetne az e-learning eszközeivel még eredményesebbé tenni a tehetséggondozó tevékenységet a saját gyakorlatukban. A rendezvénynek közel 100 résztvevője volt. Sok pozitív visszajelzést kaptunk. A tanév második félévében ( szemeszter) további 2 diákműhely indult el. A Tehetségpontot segítő tanárok több országos tehetséggondozással kapcsolatos konferencián, illetve tehetségnapon vettek részt. Szerepet vállaltunk a természettudományok és az informatika népszerűsítésében, azaz több középiskolában voltunk népszerűsítő előadást tartani. Ahogy egyre többen, és jobban megismerik a Tehetségpont szerteágazó, eredményes tevékenységét, mind több zsűri tagi felkérés érkezik a középiskolai versenyekhez, valamint kisebb látogató csoportoknak bemutatót tartunk, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Munkája elismeréseképpen 2011-ben Tehetséggondozásért díjban részesült a GD Tehetségpont vezetője Tudományos diákköri tevékenység A TDK tevékenységet kiemelten fontosnak tartjuk hallgatóink nevelésében és az oktatóink tudományos munkában való részvételében. Célunk, hogy minél több tehetséges hallgatót motiváljunk, bíztassunk, a Tudományos Diákköri munkába való bekapcsolódásra. GDF - Közhasznúsági jelentés

18 A dolgozatok megítélésénél előnyt élveznek azok, amelyek valamely konkrét megvalósításhoz kötődnek, új értéket teremtenek. Évente rendezünk TDK konferenciát, ahol rendszerint hallgató vesz részt, három szekcióban (informatika, műszaki, közgazdaságtudományi). Főiskolánk másik kiemelt célja a 2013-ban megszervezendő OTDT konferencia Informatikai szekciójának előkészítése, lebonyolítása. A sikeres szervezés érdekében már 2011-ben elkezdtük az előkészületeket, amelynek eseményei a Főiskola weboldalán is látható: A 2011-ben a TDK-dolgozatok száma a következőképpen alakult: Közgazdaságtudományi küldött Országosra Év Dolgozat Informatika Műszaki Minőségfejlesztési projektek a Főiskolán 2011-ben Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai kiválóság mellett a hallgatói szolgáltatások széles köre is hozzájáruljon az eredményes tanuláshoz, a jó hallgatói közérzethez. Ez jelenti egyrészt a megfelelő és magas színvonalú infrastrukturális hátteret, másrészt a 2011-ben tovább bővített egykapus, rugalmas és felhasználóbarát ügyfél-, hallgatói kiszolgálást. KMOP az elektronikus oktatás minőségi feltételei, 2008/2010 GD Tehetségpont akkreditálása (Kiváló minősítéssel), 2010 E-learning fejlesztés, 2010/2011 Videokonferencia-rendszer bevezetése, 2010 VIR fejlesztés befejezése, VIR Kompetencia Központ kialakítása, 2011 TÁMOP integrált informatikai rendszerfejlesztés befejezése, 2011 TÁMOP képzők képzése, 2011 Szervezetfejlesztések évente (folyamatos) TDK tevékenység motiválása (folyamatos) Az oktatói, tutori tevékenység javítása, ILIAS aktivitás növelése, tantárgyi fórumok működtetése (folyamatos) Nemzetközi és pályázati központ létrehozása, 2010 Informatikai igazgatói pozíció és hatáskör létesítése, 2010 Integrált Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ kialakítása, 2011 Marketingmunka megújítása: új honlap publikálása 2011 Középiskolai látogatások, előadások 2010/2011 Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök képzés tantervének kidolgozása, 2010 Konzultációs helyek szűkítése, csak a minőségi munkát végzők megtartása, támogatása (folyamatos) GDF - Közhasznúsági jelentés

19 4.7. Partnerkapcsolat, együttműködés A Főiskola a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki a kölcsönös előnyök biztosítása mellett ben a Főiskolai képzés társadalmi hasznossága erősítése érdekében folytattuk az együttműködést a Microsoft Magyarország Kft-vel., a MKB Bank ZRt.-vel, a Gödöllői Agrárközpont Kht-val, a Vodafonnal, az Optoved Kft-vel, a Flexiton Kft-vel, és az IBM Kft.-vel. További együttműködési megállapodást kötöttünk az ATEL Csepeli Erőművel, az Innocenter Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, az OPTEN Informatikai Kft.-vel, a RelNet Tachnológiai Kft.- vel, a Symantec Gmbh. Hungaria Representative Office-szal, a Szolgáltatástudományi Módszertani Központtal, a Morgan Stanley-vel, valamint további több száz, szakmai gyakorló -, gyakornoki helyet biztosító munkaerőpiaci szereplővel. Az erőforrások összehangolásával, a kölcsönös előnyök feltárásával és felhasználásával törekszünk a felsőoktatási és középfokú intézményekkel a hálózatos működés fejlesztésére. A Gábor Dénes Főiskola jelentős aktív nemzetközi kapcsolati tőkével rendelkezik, partnerintézményeivel első és másoddiplomás oktatási programokban, illetve az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás program (Lifelong Learning Program) keretében meghirdetett együttműködési projektekben vesz részt. Együttműködések oktatási programokban: Art and Design Együttműködésben a University of Hertfordshire és az Interactive Design Institute oktatási intézményekkel a Gábor Dénes Főiskola felnőttképzési tevékenységének keretein belül 2008 óta indítja magyar hallgatók számára magas színvonalú on-line iparművészeti oktatási programját három szakirányon: Graphic Design and Illustration, Interior Design, Interactive Media Design. Eddig végzett hallgatóink száma 4, 2011-ben 4 hallgató kezdte meg a programot. A hallgatók minden elvégzett tanév után Angliában elfogadott, akkreditált krediteket szereznek. Master of Science in Computer Science Együttműködésben a University of Hertfordshire, School of Computer Science intézettel a GDF 2009 szeptemberétől folyamatosan meghirdeti az MSc in Computer Science on-line angol nyelvű, angol diplomával záruló mesterkurzust. GDF - Közhasznúsági jelentés

20 Jelentősebb nemzetközi projektek 2011-ben: intézmény 2011-ben zárult a 2008-ban megkezdődött VirQual EU Life long Learning projekt Network for Integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework in HEI and CE Institutions partnerként, együttműködésben az alábbi intézményekkel: University of Porto, Portugues Open University, Techmincho University Enterprise Association of Development (Portugália), Vienna University of Technology és Association for the Promotion of New Media in Continuing Education (Ausztria), Estonian IT Foundation (Észtország), The European Association for University Lifelong Learning (EUCEN) (Spanyolország). Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community a University of Lyon koordinálásával (2009-től jelenleg is), a GDF partnerként vesz részt a projektben. SOCIRES Social Responsibilities Training and Certification Schema ( LPP SI-LEONARDO-LMP) Projektvezető: Slovenian Institute for Standardization, Ljubljana, Szlovénia. További partnerek a GDF-en kívül: prohuman Ltd, Szlovénia, Gustav-Siewerth Akademie, Németország, SIBAC Gmbh, Németország, Universidad de Alcala, Spanyolország, I.S.C.N. GesmbH, Ausztria, Alexander technological Institute of Thessaloniki, Görögország. A projekt során egy társadalmi felelősség menedzsment képzés kerül kidolgozásra, melynek keretében az általános ismereteken kívül bevált gyakorlatokkal is megismerkedhetnek a résztvevők. A képzés vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítése esetén az ECQA által tanúsított Social Responsibility Manager tanúsítványt kapnak a hallgatók. Az első próbaképzésre 2012 tavaszán kerül sor a GDF-en ben nyertük az ECQA Certified Social Media Networker nemzetközi projektet, amely 2012-ben indul el. Erasmus hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitás partnerintézményeink 2011-ben Tετνολοικο Eκπαιδεστικό Ίδρσμα Κρήτης (Technological Educational Institute of Crete) ország Görögország Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg-Weiden (University of Applied Sciences) Tampereen ammattikorkeakoulu (Tampere University of Applied Sciences) Németország Finnország GDF - Közhasznúsági jelentés

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben