TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:"

Átírás

1 Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. A hallgatók megtanulják, hogyan kell érvényesíteni a tárgyalási megállapodásokat és a meggyőző kommunikáció eszközrendszerével képesek lesznek kompromisszum és konfliktuskezelésre. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik az érveléstechnika eszközrendszerét az egyoldalú vagy kétoldalú- illetve az emocionális vagy racionális érvelés technikáit. Az előadások és a gyakorlatok alkalmával a hallgatók elsajátítják a társadalmi szintű kommunikáció alapelveit. Megismerik a média természetét, a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét, a sajtótájékoztató szervezését, a sajtóközlemény írását, az üzleti kapcsolatok építését. A hallgatók betekintést nyernek a közéleti kommunikáció marketingjébe: a kommunikációs stratégia és az üzleti levelezés elkészítésébe. Az előadások alkalmával a hallgatók megismerik a szakmacsoport szerinti felsőoktatási szakképzés szakmai kommunikációját, a gyakorlatok alkalmával pedig annak szakszerű alkalmazását. A tantárgy lehallgatása és a gyakorlatok elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az érveléstechnika eszközrendszerével önálló tárgyalási formákat megtervezni, megszervezni és a tárgyalási folyamatban részt venni. Az adott szakmacsoport keretein belül az időtervezés és információátadás technikáit betartva a társadalmi, a közéleti és az üzleti kommunikáció nyilvános és szakmai formáit alkalmazni. 2. Az elsajátítandó ismeretanyag: A kommunikáció típusai, funkciói, szintjei. A kommunikációkutatás irányzatai. A kommunikáció 7 elméleti alapmodellje. A verbális kommunikáció. A non-verbális kommunikáció. A tárgyalás alapjai. Az érveléstechnika eszközrendszere. Az asszertív kommunikáció. A média természete. A marketingkommunikáció alapjai. A médiakommunikáció eszközrendszere. 3. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Dr. Róka Jolán: Kommunikációelméleti alapismeretek. BKF, Bp., ISBN: Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Bp, ISBN: Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó, Bp., ISBN: Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bp , ISBN: Borgulya Ágnes Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó, Bp., ISBN:

2 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek FKF1102 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fodorné Zagyi Orsolya főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja GI 4. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: A tantárgy keretei között a hallgatók elsajátítják az alapvető informatikai alapkompetenciákat és mindazokat a pénzügyi, adózási ismereteket, amelyek a gazdasági folyamatok nyilvántartásának főbb lépéseihez szükségesek. A kurzus végére a hallgatók alkalmassá válnak az egyes adónemek aktuális kulcsainak készségszintű alkalmazására, az elektronikus adatbázisok felhasználói szintű használatára. Kialakul a logikus, rendszerben való gondolkodás képessége. Erősödik a felelősségtudat, az önálló, kreatív munkavégzés iránti igény. Az infokommunikációs alkalmazások használatával alkalmassá válnak a gyors, esztétikai igényeknek megfelelő szakmai kommunikációra. 5. Az elsajátítandó ismeretanyag: Alapvető pénzügyi ismeretek matematikai összefüggéseinek készség szintű ismerete (százalékszámítás, jelenérték, jövőérték). A hagyományos és a modern (elektronikus) számlázás lényege, kapcsolata a bizonylati renddel és fegyelemmel. Az elektronikus kommunikáció főbb formái, és szociális hálók, fórumok, keresés az Interneten. Fájltípusok, ezek konvertálhatósága, kezelésük szoftverekkel. Műveletek fájlokkal. Vágólap használata, a fájltípusok közötti átjárhatóság, integrálhatóságuk. Szövegszerkesztési alapismeretek, dokumentum létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatkezelési alapismeretek, adattáblázatok létrehozása és továbbszerkesztése. Táblázatok adatainak szűrése, származtatott adatok létrehozása meglévő adatokból. A prezentációkészítés alapjai. Grafikonok, ábrák készítése. 6. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Pálinkó Éva Szabó Márta: Vállalati pénzügyek. Typotex Kiadó, Bp., ISBN Galó Miklós Kvancz József (szerk.): Gazdasági alapfogalmak. Bessenyei könyvkiadó, Nyh., ISBN Pétery Kristóf: Microsoft Office Excel 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Pétery Kristóf: Microsoft Office Word 2010 Alapok, Mercator Studio, Szentendre, ISBN Dr. Schneider Ferenc: Internet-Alapok, APC STÚDIÓ, Gyula, ISBN

3 Munkaerő-piaci ismeretek FKF1203 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai docens, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT 7. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre és a reális helyzetértékelésére a munka világában. Megteremtjük a hiteles kommunikáció és önmenedzselés alapjait, ezáltal segítve a határozott, céltudatos és felelős munkavállalói magatartás kialakulását hallgatóinkban. A hallgató képes lesz a kulturált, udvarias, etikus munkavállalói magatartás tanúsítására és fejlesztésére, ezzel teremtve meg önmaga számára a céltudatos karrier alapjait. A kurzus segítségével megismerkedhetünk az önmenedzselés néhány területével és technikájával, a munkáltatók értékrendjével, munka- és teljesítményelvárásaival 8. Az elsajátítandó ismeretanyag: A tantárgy oktatása során bemutatjuk a munka és a munkavégzés jellemzőit, a munkaerőpiac működésének alapjait és aktuális igényeit, a munkaerőpiacot, mozgató törvényszerűségeket, munkajogi előírásokat, illetve a gazdálkodó szervezetek humánerőforrás gazdálkodásának legfontosabb követelményeit, területeit és módszereit. Foglalkozunk a munkaerőpiac által legfontosabbnak tartott kompetenciákkal, a motivációval, a kompenzációs és a javadalmazási rendszerekkel, az emberi erőforrás fejlesztésnek a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci trendjeivel. A tantárgy célja az ember, mint stratégiai erőforrás munkavégzésének megismerése, motivációinak feltárása, a jó önéletrajz és motivációs levél szempontjainak, a karriertervezés hazai és külföldi vonatkozásainak, illetve a munkavállalás jogi és eljárási szabályainak megismerése az Európai Unióban. 9. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 1. Emberi erőforrás menedzsment (szerk.) Hajós L. Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás, Szaktudás kiadó Ház, Bp., ISBN Farkas Ferenc Karolinyi Mártonné László Gyula Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Bp., ISBN Menedzsment, (Szerk.): Láczay M. Berde Cs., Nyíregyházi Főiskola, Nyh., ISBN Nemeskéri Gyula: Emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit, Budapest, ISBN Karrier plusz 2011 A hatékony álláskeresés és karrierépítés titkai HVG kiadvány 2011/9.

4 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek FKF1104 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Veres Ferenc főiskolai tanár, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MF 10. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: A kurzus célja a napjainkban egyre jellemzőbbé váló, nemzetközi színtéren megvalósuló szakmai együttműködést is lehetővé tevő idegen nyelvi ismeretek elsajátítása. A tantárgy keretében a hallgatók tanulmányozott szakmai területük jellegének megfelelően olyan, a gazdaság különböző területeire vonatkozó idegen nyelvi tudásanyagra tesznek szert, amely lehetővé teszi a sikeres szakmai érintkezést, valamint megteremti az alapokat a szakma idegen nyelven elérhető eredményeinek megismeréséhez. A kurzus folyamán a hallgatók elsajátítják a szakma alapfokú idegen nyelvű szakszókincsét, illetve annak különböző élethelyzetekben történő gyakorlati alkalmazási módjait. Az elsajátítandó ismeretek átadása és begyakorlása a szóbeli és írásbeli kommunikációs szituációk és feladattípusok keretében történik. 11. Az elsajátítandó ismeretanyag: Az ismeretanyag a hagyományos leíró nyelvtanokkal ellentétben a funkcionális megközelítést, azaz a nyelv kommunikatív funkcióját tekinti elsődlegesnek. A kurzus folyamán a hallgatók a kitűzött tananyagot a sikeres kommunikáció feltételeit biztosító idegen nyelvi kompetenciák sokoldalú fejlesztésének figyelembe vételével sajátítják el. Ennek eredményeként a tanulmányozott szaknyelv speciális lexikájának birtokában képesek lesznek szóbeli szituációkban gondolataik megfogalmazására, a beszédpartner közlésének megértésre, adekvát válaszok létrehozására, továbbá írott szakmai szövegek megértésére, írásbeli válaszok alapszintű elkészítésére. Mivel információs társadalmunk sikeres szakmai együttműködésének elengedhetetlen feltételévé vált a szakmai idegen nyelvű szoftverek használata, a kurzus célja azok útmutatás alapján történő kezelői képességének, a kezelőfelületek használatának, a felhasználónak készített leírások és üzenetek megértésének, alkalmazásának alapszintű elsajátíttatása is. 12. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): 6. John and Liz Soars: New Headway English Course Pre Intermediate Student s Book. Oxford University Press, ISBN: Norman Coe Mark Harrison Ken Paterson: Oxford Angol Nyelvtan, Magyarázatok- Gyakorlatok. Oxford University Press, ISBN: Babári Ernő dr. Babári Ernőné: Der neue Deutschexpress 1-2. Lexika Kiadó. Bp., ISBN: ; ISBN: A. Fearns D. Lévy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft.Lehr- und Arbeitsbuch. Goethe Institut Nakladatelstvi Fraus - Cornelsen Verlag. München Plzen Berlin ISBN: Abbadie Ch. Chovelon B. Morsel M. H: L expression francaise écrite et orale, Presse Universitaire, Grenoble, ISBN ; X

5 Műszaki alapismeretek MMF1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil Kerekes Benedek egyetemi tanár, CSc. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja JG A hallgatók ismerik a géptan legfontosabb fejezeteit és a kapcsolódó műszaki alapokat. Képesek a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek üzemeltetésére. Alkalmasak az energiagazdálkodás és a műszaki logisztika mindennapi gyakorlatban való felhasználására, továbbá a terménykezelés, a növénytermesztés és az állattartás alapvető műszaki feladatainak sikeres megoldására. A gépészet alapjai. Energiagazdálkodás. A mezőgazdasági erőgépek általános felépítése. A belsőégésű motorok működése. Az erőgépszerkezetek áttekintése (teljesítmény-átvitel, járószerkezetek, kormányművek, fékberendezések). A villamos motorok működése. A gépüzemeltetés és karbantartás gépei, eszközei. A szállítás és anyagmozgatás gépei, logisztikai rendszerek. A terménykezelés gépei és eszközei. A növénytermesztés alapvető géprendszerei (talajművelés, tápanyag-visszapótlás, növényvédelem, betakarítás gépei). Az állattartási technológiák gépei és berendezései. Az állattartó épületek kialakítása. A takarmány-előkészítés gépei. A szarvasmarha-tartás géprendszere. A sertéstartás gépei és berendezései. A baromfi- és juhtartás gépei és berendezései. 1. SZENDRŐ P. (2000): Mezőgazdasági gépszerkezettan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN SZENDRŐ P.(2003): Géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN SZENDRŐ P.(2007): Példák mezőgazdasági géptanból. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. ISBN: KEREKES B. (2011): Műszaki ismeretek. NYF MMK, Nyíregyháza (elektronikus oktatási segédanyagok,

6 Kémia MMF1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter főiskolai tanár, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja TV A hallgatók ismerik a talajtan és agrokémia, a növénytermesztés és növényvédelem, valamint az állattenyésztés elméleti és gyakorlati kémiai alapjait. Munkájuk során képesek természettudományi, kémiai ismereteket alkalmazni. Az atomok és molekulák szerkezete. Az atom szerkezete. Izotópok. A molekula fogalma. Kémiai kötéstípusok. Anyagi halmazok. A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése. A gázok állapotegyenlete. Kristályos és amorf anyagok. Oldatok. Oldódás és annak energiaviszonyai. A kolloid állapot értelmezése. Oldatkoncentráció számítása. Kémiai folyamatok. A kémiai egyensúly. A tömeghatás törvénye, az egyensúlyi állandó. A katalizátor szerepe. A kémiai reakciók csoportosítása. Sav-bázis reakciók. A ph. A sók és víz közötti reakció (hidrolízis). Redoxireakciók. A redoxireakciók jellemzése a standardpotenciálokkal. Az elektrolízis. Szervetlen kémia. Az elemek rendszerezése, gyakorisága és körforgása a természetben. A nemfémes elemek és vegyületeik. Fémes elemek és vegyületeik. Szerves kémia. A szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének: alifás és aromás szénhidrogének. Oxigéntartalmú vegyületek. Az alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. A szénhidrátok. Mono-, di-, és poliszacharidok. A karbonsavak és csoportjai. Az észterek (zsírok, olajok). Aminok (alkaloidok és legfontosabb típusai, biológiai hatásuk). Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak. 1. HARGITAINÉ TÓTH Á. (2000): Kémia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) 2. SARKA L. (2010): Mezőgazdasági kémia I. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) 3. MARKÓ L. (2005): Szerves kémia I. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. (természettudomány, kémia) 4.A félév során a tanórákon kiadott, és a honlapról elérhető segédletek (http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/okse1001.htm)

7 Közgazdaságtan MMF1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A hallgatók ismereteket szereznek a társadalom működésével kapcsolatos összefüggésekről, melyek felismeréséhez elsajátítják a gazdasági élet alapfogalmait és megismerik a gazdaság, valamint a társadalom kapcsolatrendszerét. Eligazodnak a gazdasági élet szervezetrendszerében és megismerik az állam gazdasági rendszeréhez való viszonyulásokat. Rálátással bírnak Magyarország, az Európai Unió és a világgazdaság kapcsolatrendszerére és annak változásaira. A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, nonprofit szervezetek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Az állam szerepe, adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. 1. DULEBA Sz. - EGRI I. - HEGEDŰS L. (2004): Gazdasági alapismeretek. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) 2. SAMUELSON P. A. - NORDHAUS W. P (2012): Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN BLAHÓ A. (2007): Európai integrációs alapismeretek. Aula Kiadó Bologna Tankönyvsorozat. ISBN

8 Mezőgazdasági alapismeretek I. MMF1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Béla főiskolai adjunktus, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AT Képes önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos technológiák alkalmazására, a szakmai útmutatók, szaktechnológiai előírások, jogszabályok, európai uniós feltételek alapján. A mezőgazdasági termelés alapfogalmai, a termesztéstechnológiára vonatkozó alapozó számítások. Az általános állattenyésztési, takarmányozási alapfogalmak. A mezőgazdasági termelési folyamatok tanulmányozása üzemi körülmények között. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés alapvető fogásainak elsajátítása. A mezőgazdasági alapfogalmak gyakorlatban történő megismerése. Hetesi gyakorlat keretében az állattenyésztés legfontosabb munkaműveleteinek megismerése. Kihelyezett gyakorlatok: Nyíregyházi Főiskola Tangazdasága. 1. SZELE T. (szerk.) (2007): Munkafüzet a nyári gyakorlatokhoz. Nyíregyházi Főiskola MMFK (főiskolai oktatási segédlet) 2. HAJÓS L. (szerk.) (2005): A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. ISBN ANTAL J. (2005): Növénytermesztéstan I. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN SZABÓ F. (szerk.) (2004): Általános állattenyésztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN VARGA CS. (szerk.) (2006): Versenyképes állattenyésztés I. Nyíregyházi Főiskola MMFK, Nyíregyháza. (főiskolai oktatási segédlet)

9 Matematika MMF1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István főiskolai adjunktus, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI A hallgatók ismerik mindazon matematikai alapokat (vektoralgebra, bázis stb.), amelyek a szakmai és gazdaságtani tárgyak megértéséhez, elsajátításához nélkülözhetetlenek. Kellő jártasságot szereznek különféle feladatok, gyakorlati problémák matematikai módszerekkel történő megoldásában. Munkájuk során képesek természettudományi, matematikai ismereteket alkalmazni, matematikai számításokat, módszereket ismerve gyakorlati feladatokat megoldani. Komplex szám fogalma. Algebrai és trigonometrikus alak. Műveletek komplex számokkal (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, gyökvonás). Vektoralgebra. Műveletek vektorokkal. Vektorok skaláris és vegyes szorzata. Mátrixszámítás. Mátrixok összeadása, kivonása, szorzása. Bázis-transzformáció I. és II. változat. Lineáris programozás. Normál és módosított normál feladat. Függvénytani alapfogalmak. 1. HADHÁZYNÉ I.K (2005): Matematika I. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN (főiskolai jegyzet) 2. BÁRCZY, B. (2004): Differenciálszámítás. Műszaki Kiadó; Budapest. ISBN BÁRCZY B. (2003): Integrálszámítás. Műszaki Kiadó; Budapest. ISBN

10 Mezőgazdasági növénytan MMF1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Tóth Csilla főiskolai docens, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AT A hallgatók ismerik a mezőgazdasági növénytan alapjait, amelyek a szakmai tárgyak megértéséhez, elsajátításához nélkülözhetetlenek. A hallgatók mezőgazdasági termelőtevékenységük során képesek felhasználni természettudományos, ezen belül a mezőgazdasági növénytanban szerzett ismereteiket. A tárgy célja egyrészt az általános növény-szervezettani ismeretek (növénysejttan, -szövettan, -szervtan) átadása, a mezőgazdasági gyakorlatban a termesztés szempontjából fontos alapvető növényi jellemzők elsajátítása, továbbá a növények meghatározó életfolyamatainak megismertetése. A tárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a növénycsaládokat, amelyekben a hazánkban termesztett legfontosabb kultúrnövényfajok találhatók (keresztesvirágúak, fészkesvirágúak, pillangósok, burgonyafélék, rózsafélék, pázsitfűfélék), illetve a mezőgazdasági termelési ágazatok szerint a legfontosabb haszon- és káros hatású növényfajokat, valamint a technológiai kockázatot jelentő gyomfajokat (libatopfélék, keserűfű-félék, disznóparéj-félék). 1. TÓTH CS. (2007): Segédlet a Mezőgazdasági növénytan és növényélettan c. tárgyhoz. Nyíregyházi Főiskola MMFK (főiskolai oktatási segédlet) 2. BALOGHNÉ NYAKAS A. (1998): Mezőgazdasági növényrendszertan. Debreceni Egyetem ATC, Debrecen. (egyetemi jegyzet). 3. SIMON T. SEREGÉLYES T. (2004): Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN TUBA Z. SZERDAHELYI T. ENGLONER A. NAGY J. (2007): Botanika II. (Rendszertan). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN

11 Mezőgazdasági állattan MMF1107 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vincze György főiskolai docens, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja TV A hallgatók ismerik a mezőgazdasági állattan alapjait, amelyek a szakmai tárgyak megértéséhez, elsajátításához nélkülözhetetlenek. A hallgatók a mezőgazdasági termelőtevékenységük során képesek felhasználni természettudományos, ezen belül mezőgazdasági állattani ismereteiket. A hallgatók sajátítsák el a mezőgazdasági állattan alapjait, ismerjék meg az állati szervezet felépítését, működését, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos alacsonyabb és magasabb rendű állatok rendszertanát, hangsúlyozottan kezelve a mezőgazdasági kártevők főbb csoportjait, a mezőgazdasággal kapcsolatos gazdasági állatok szervezetének felépítését, működését. Az állati sejtek felépítése és működése. Az állati testet felépítő szövetek: az idegszövet, a hámszövetek, a kötőszövetek és az izomszövetek típusai és működésük alapjai. Az állatok egyedfejlődése. Az állatok szervezetének alapvető szervei, szervrendszerei, készülékei és működésük alapjai: A köztakaró felépítése, működése, módosulásai. A gazdasági haszonállatok táplálkozása, emésztésének színterei és folyamatai együregű és többüregű, valamint egyszerű és összetett gyomor esetén. A felszívódás és az anyagszállítás folyamatai. A légzés és a kiválasztás szervrendszere és működése. A haszonállatok szaporodásának folyamatai. Az életműködések szabályozásának alapjai: az endokrin szervek rendszere és az idegrendszer. Állatrendszertani alapismeretek. 1. BAKONYI G.(szerk.) (2003): Állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN GERE T. (szerk.) ( ): Gazdasági állatok viselkedése II.-III.-IV.-V.-VI. Szaktudás Kiadó, Budapest. ISBN GERGÁTZ E., VITINGER E. (2006): A mezőgazdasági termelés állattani alapjai. Debreceni Egyetem. (jegyzet agrármérnök hallgatók részére). 4. NOVOTNINÉ DANKÓ GABRIELLA (2011): Állatélettan, Debreceni Egyetem. (jegyzet agrármérnök hallgatók részére). 5. BENEDEK P. (2006): Mezőgazdasági állattan. NYME (elektronikus jegyzet). (elektronikus oktatási segédlet). et_bsc_06_1

12 Vezetési, munkaszervezési ismeretek MMF1201 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) MMF1103 Tantárgyfelelős neve és beosztása Kósáné dr. Bilanincs Ágnes főiskolai docens, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja UT A hallgatók megismerik a munkahelyi vezetés világát, alkalmasak bizonyos vezetői feladatok, szituációk megoldására. Az elsajátított ismeretek birtokában a hallgatók képesek a mezőgazdaság különböző területein dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni. Képesek felmérni az adott feladathoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, közreműködnek a folyamatok összeállításában, felügyeletében. Ellenőrzik a rájuk bízott munkaerő előírás szerinti munkavégzését. Megismerik a vezetői szerepeket és feladatokat, a vezetési módszereket és stílusokat, az egyének szervezeti magatartásának, viselkedésének alapjait és okait. Felkészíti a hallgatókat az önmenedzselésre, segítve számukra a jobb helyzetfelismerő és motivációs készségek kialakulását, a hiteles kommunikáció elsajátítását illetve a céltudatos karrier létrehozását. A vezetéstudomány és a menedzsment alapfogalmai, a vezetéstudomány kialakulása, fejlődése és rendszere. Vezetői szerepek és feladatok. Személyiség megismerése, kreativitás és alkotóképesség fejlesztése. Vezetési módszer, vezetési stílus. A szervezeti magatartás és a viselkedés alapjai. Csoportok szerepe a munkahelyen. Konfliktus és motiváció. Kommunikáció a szervezetben. Döntés és problémamegoldás. Karriermenedzsment. 1. BILANICS Á. (2011): Menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, GTFK, Nyíregyháza. (elektronikus főiskolai oktatási segédlet) 2. LÁCZAY M. BERDE Cs (szerk.) (2005): Menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) ISBN ROÓZ J (2006): A menedzsment alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest. ISBN GULYÁS L. (2008): A vezetéstudomány alapjai, JATE Press, Szeged. ISBN BAKACSI Gy. (2004): Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Könyvkiadó, Budapest. ISBN

13 Genetika MMF1202 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár, CSc. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AT A hallgatók ismerik a genetikai öröklődés szabályait. Ismerik a növénytermesztés és állattenyésztés ágazataiban használt nemesítési és tenyésztési eljárásokat. Munkájuk során képesek természettudományi, genetikai ismereteket alkalmazni A legfontosabb genetikai és biotechnológia ismeretek elsajátításának célja, hogy a hallgatók megszerezzék a nemesítéshez és általában a biológiai alapok használatához szükséges alapismereteket és szemléletmódot. A genetika története és jelentősége. A klasszikus genetika öröklési szabályai. Az örökítő anyag molekuláris és citogenetikai alapjai. A DNS és RNS felépítése és funkciói. Az örökletes anyag megváltozásának esetei. Mutáció, poliploidia, crossing over, genetikai transzformáció. Extranukleáris öröklődés. Mennyiségi tulajdonságok öröklődése. Populációgenetika, viselkedés-genetika. A biotechnológia fogalma, jelentősége. Biotechnológiai eljárások a mezőgazdaságban. In vitro szaporítás, haploid kultúra, génátvitel, GMO a mezőgazdaságban. 1. VELICH I. (szerk.) (2001): Növénygenetika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN SUTKA J. (2004): Növényi citogenetika. Mezőgazda Kiadó, Budapest ISBN HESZKY L.-FÉSÜS L.-HORNOK L. (2005): Mezőgazdasági biotechnológia. Agroinform Kiadó, Budapest. ISBN PEPÓ P. et al. (2007): Szántóföldi növények genetikája, nemesítése és biotechnológiája, ISBN HOFFMANN B. (2011): Növénygenetika. Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem (elektronikus jegyzet) /tartalom/tamop425/0010_1a_prez_03-novenygenetika/03-n-asszimil_12_12.html

14 Gazdasági jogi ismeretek MMF1203 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja NP A társadalom irányításának alapvető politikai, jogi összefüggéseit átlátva a hallgató legyen képes közösségi vagy egyéni érdekek megvalósítására alkalmas gazdálkodó szervezet létrehozására, működtetésére. Rendelkezik a napi gazdasági feladatokhoz, döntésekhez szükséges alapvető jogi ismeretekkel. Ismeri a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó fontosabb jogszabályokat. Képes mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos jogszabályok keresésére, alkalmazására, betartására, folyamatosan figyelemmel kíséri azok változását. Képes jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítésére. A jog kialakulása, a jogrendszer felépítése, a jogi intézményrendszer bemutatása. Az alkotmány, jogalkotási törvény és a polgári törvénykönyvből a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat követően, a gazdasági társaságokról és cégbejegyzésről szóló törvény részletes ismertetése. A gazdálkodó szervezetek szerződéseinek típusai és az igényérvényesítés szabályai. 1. BERÉNYI L. (2003): Jogi alapismeretek I. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) 2. BERÉNYI L. (2003): Jogi alapismeretek II. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) 3. A jogalkotásról szóló évi XI. törvény. 4. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. Tv.) évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyv

15 Talajtan MMF1204 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter főiskolai tanár, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja TV A hallgató ismeri a talajok alkotóit, fizikai, kémiai, biológiai, vízgazdálkodási tulajdonságait, a fontosabb talajtípusokat, a talajjavítás és talajvédelem alapjait, a tápanyag-gazdálkodás alapelveit. Képes közreműködni a tápanyag-nyilvántartásban és a tápanyag-visszapótlás szervezésében. Alkalmas tápanyag-gazdálkodási terv készítésére, a technológiai előírások betartására, figyelembe véve a szakmai és jogi előírásokat. Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat; képes munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végezni. A talaj fogalma, alkotórészei, a talajszelvény. A fontosabb talajképző ásványok és kőzetek. Az ásványok és kőzetek mállása. Talajképző tényezők. A talaj szerves anyagai. A talajok kémiai tulajdonságai. Oldható sók a talajban. Talajkolloidok. A talaj savanyúsága és lúgossága. A talajok fizikai tulajdonságai. A talaj szerkezete. A talaj porozitása. A talaj vízgazdálkodása, vízmozgás a talajban. A talaj levegő- és hőgazdálkodása. Növényi tápanyagok a talajban. A talajosztályozás elvi alapjai, talajtípusok. Talajpusztulás, talajvédelem. Talajszennyezés. Talajtérképezés. Talajjavítás. Az öntözés és a trágyázás talajtani vonatkozásai. 1.VARGA, Cs. (2012): Talajtan I. Általános talajtan. Főiskolai jegyzet, NYF MMK, Nyíregyháza 157.p. ISBN VARGA, CS. (2009): Talajtani gyakorlatok. Nyíregyházi Főiskola MMK, Nyíregyháza pp. (főiskolai jegyzet) 3.STEFANOVITS. P.-FILEP, Gy.-FÜLEKY, Gy. (2005): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN

16 Agrokémia MMF1205 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MMF1102 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter főiskolai tanár, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja TV A hallgató ismeri a tápanyaghiány tüneteit, a növénytáplálás és a termés mennyisége és minősége közötti kapcsolatokat. Képes közreműködni a tápanyag-nyilvántartásban és a tápanyag-visszapótlás szervezésében. Alkalmas tápanyag-gazdálkodási terv készítésére, a technológiai előírások betartására, figyelembe véve a szakmai és jogi előírásokat. Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat; képes munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végezni.. A növények kémiai összetétele. A növényi tápelemek és tápanyagfelvétel. A tápanyagellátás és vízháztartás kapcsolata. A tápanyagellátás hatása a termés mennyiségére és minőségére. Talajkémiai ismeretek. A mikro- és makroelemek hatása, hiánytünetei, mikro- és makroelemtrágyák, talajjavító anyagok. Összetett, kevert, folyékony és szuszpenziós műtrágyák. Szerves trágyák. A műtrágyák és szerves trágyák alkalmazása. A tápanyagszükséglet meghatározása, műtrágyázási irányelvek és számítások. 1.LOCH, J.-NOSTICZIUS, Á. (2004). Agrokémia és növényvédelmi kémia. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN VARGA, CS. (2010): Agrokémiai gyakorlatok. Nyíregyházi Főiskola MMK, Nyíregyháza pp. ISBN (főiskolai jegyzet). 3.FÜLEKY Gy. (2004): Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN:

17 Minőségbiztosítás alapjai MMF1206 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szigeti Ferenc János főiskolai tanár CSc. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MU A hallgató legyen jártas a használatos szabványok értelmezésében. Ismeri a minőségbiztosítás, minőségirányítás alapelveit, fogalomtárát az ISO 9000:2000 alapján. Ismeri a minőségirányítási rendszerek követelményeit, felülvizsgálatuk folyamatát, továbbfejlesztési lehetőségeit. Elsajátítja az általánosan használt minőségfejlesztési és javítási módszereket és technikákat. Ismeri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai és adminisztrációs változásokat. Képes részt venni a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatok elvégzésében, minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában. A minőségügy alapfogalmai az ISO 9000:2000 alapján. A minőségirányítási rendszerek fejlődése, a szabványos minőségbiztosítási rendszerek. A minőségirányítási rendszer felépítése, kialakításának alapvető lépései. A minőségirányítási rendszer auditjai. A minőségirányítási rendszer dokumentációs háttere és azok felhasználása. Termékek minősítése, az EU tanúsítási rendszer. A minőségfejlesztés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás általános jogi és technikai vonatkozásai. A fogyasztóvédelem és termékfelelősség tartalma. 1. SZIGETI F.-VÉGSŐ K. (2004): A minőségirányítás alapjai. Nyíregyházi Főiskola, MMFK. (főiskolai jegyzet) 2. BÁLINT J. (1998): Minőség - Tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN KOCZOR Z. (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN VERESS G. (1999): A minőségügy alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN Minőség és megbízhatóság c. folyóirat számai

18 Mezőgazdasági alapismeretek II. MMF1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+3 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MMF1104 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Béla főiskolai adjunktus, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AT A hallgató képes önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos technológiák alkalmazására a szakmai útmutatók, szaktechnológiai előírások, jogszabályok, európai uniós feltételek alapján. A mezőgazdasági termelési folyamatok tanulmányozása üzemi körülmények között. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés alapvető fogásainak elsajátítása. A mezőgazdasági alapfogalmak gyakorlatban történő megismerése. A legfontosabb tavaszi mezőgazdasági munkafolyamatok gyakorlatának megismerése. Gyümölcsültetvények metszése (almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, bogyósok). Tavaszi talajművelés (talajlezárás, talajápolás, vetőágy-készítés). A talajművelő eszközök helyes beállítása, működtetése. Tavaszi gabonafélék, kapások, takarmánynövények vetése, illetve telepítése. Gabonafélék tavaszi növényápolása. Hetesi gyakorlat keretében, tavaszi metszési munkálatok megismerése, gyakorlása. Kihelyezett gyakorlatok: Nyíregyházi Főiskola Tangazdasága. 1. HAJÓS L. (szerk.) (2000): Mezőgazdasági alapismeretek. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. ISBN SZELE T. (szerk.) (2007): Munkafüzet a nyári gyakorlatokhoz. Nyíregyházi Főiskola MMFK, Nyíregyháza. (főiskolai oktatási segédlet). 2 SZABÓ B. (szerk.) (2006): Versenyképes kertészet I. Nyíregyházi Főiskola MMFK, Nyíregyháza. (főiskolai oktatási segédlet) 3 SZABÓ B-SZELE T (szerk.) (2006): Versenyképes növénytermesztés I. Nyíregyházi Főiskola MMFK, Nyíregyháza. (főiskolai oktatási segédlet) 4.PAPP J. (szerk.) (2003): A gyümölcstermesztési alapismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN

19 Állattenyésztés MMF1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 4+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MMF1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Györkös István János főiskolai tanár, CSc. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AT A hallgató ismeri a gazdasági állatok táplálkozási igényeit, táplálóanyag-szükségletét és annak gyakorlati kielégítését. Ismeri a gazdasági állatok értékmérő tulajdonságait, valamint ezek szerepét a tenyészkiválasztás, a nemesítési és tenyésztési eljárások megválasztásában. Alkalmas a gazdasági állatok egyedi nyilvántartásának vezetésére, állattartó-telepi dokumentációk készítésére. Képes az állattenyésztési, állategészségügyi munkák végzésére és irányítására.. Takarmányismeret, tartósítás, tárolás. Takarmánytáblázatok használata, takarmányminősítés. A különböző gazdasági állatok takarmányozása. Az állattenyésztés, -tartás fogalma, hazai és nemzetközi jelentősége, története. Egyedi megjelölés, törzskönyvi ellenőrzés, törzskönyvezés, tenyésztési programok. A legfontosabb gazdasági állatfajok (sertés, ló, juh, szarvasmarha, baromfifélék tyúk, pulyka, lúd, kacsa, nyúl) nevelési és hízlalási tartástechnológiái, tenyésztése, szaporodásbiológiai jellemzői, fajtaismeret. Törzskönyvezés. Hús-, tej- és tojástermelés biológiai és technológiai alapjai. Állattenyésztés-tani és állathigiéniai alapismeretek. A legfontosabb gazdasági állatfajok betegségei. Általános járványtani ismeretek. 1. SCHMIDT J.(2003): A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest ISBN SZABÓ F. (szerk.) (2004): Általános állattenyésztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN HORN P. (szerk.) (2003): Állattenyésztés 3. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN KOMLÓSI I.-VERESS L. (1999): Általános állattenyésztés és örökléstan. GATE-MFK. Nyíregyháza. (főiskolai jegyzet) 5. VATTAMÁNY G. (2003): Takarmányozási segédlet. Nyíregyházi Főiskola MMFK, Nyíregyháza. (főiskolai oktatási segédlet).

20 Munkavédelem és környezetbiztonság MMF1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ormos László főiskolai tanár, PhD. Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja KI A hallgató ismeri a munka- és tűzvédelmi, munkahigiéniai, illetve környezetbiztonsági előírásokat, és az azokra vonatkozó jogszabályokat. A hallgató jártas a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszköz-rendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. Munka-higiéniai alapismeretek. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. A növénytermesztés és az állattartás gépeinek biztonságtechnikai követelményei. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javítóműhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűz-veszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladatai, eszközei. Munkahelyi környezetbiztonság. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. 1. KÓSA Cs. (2002): Munkavédelem. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN MOLNÁR J.- UNGVÁRY Gy. (szerk.) (2007): Munkavédelem. Verlag Dashöfer, Budapest. 3. HORVÁTH J. (szerk.) (2007). Munka- és környezetvédelem. Tankönyvmester Kiadó, Budapest. ISBN NEMESKEY K. (szerk.) (2004): A munkavédelem irányítása az Európai Unióban és Magyarországon. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. ISBN: TISZA L., Környezet-, tűz- és munkavédelem. Nyíregyházi Főiskola MMK, pp (főiskolai oktatási segédlet)

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA

TANTÁRGYLEÍRÁS MATEMATIKA OK MATEMATIKA MMB1111 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh Zsolt, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc)

Mezőgazdasági mérnöki Szak (BSc) MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I-II. Tantárgyfelelős neve: Hargitainé dr. Tóth Ágnes Anyagszerkezeti alapismeretek, atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok,

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői 1. Munkaerő-piaci ismeretek a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: - helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy tartalma EU alapismeretek AIB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1. A szakképesítés munkaterületei.... 4 2. A szakképesítés

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai Földrajz BSc alapképzési szak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr.

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet Hatályos: 2012.12.06 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsıoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirıl A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben