ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004. (II. 23.) 4, A 36/2005. (IX. 14.) 5, A 18/2006. (III. 30.) 6, A 28/2007. (VI. 13.) 7, A 41/2007. (VI. 29.) 8 A 16/2008. (IV. 7.) 9, A 20/2008. (V. 7.) 10, A 36/2009. (VIII. 27.) 11, A 40/2009. (IX. 30.) 12, A 42/2009. (IX. 30.) 13, A 29/2011. (VII.11.) 14, A 49/2011. (IX. 23.) 15 ÉS A 24/2012. (IV. 27.) 16 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 17 a lakások és helyiségek bérletére-, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. Rész Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a III. ker. Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra terjed ki, kivéve a (2) bekezdésben foglalt lakásokat. (2) 18 Az önkormányzat által pályázati úton elnyert állami támogatás felhasználásával megvalósított költségalapon meghatározott lakbérű és a garzon (fecske) házakban lévő bérlakásokra külön rendelet vonatkozik. A tulajdonosi és bérbeadói jogokat gyakorló, valamint a bérbeadói kötelezettségeket teljesítő szerv (1) A Képviselőtestület (a továbbiakban bérbeadó) az önkormányzat tulajdonában álló lakások feletti tulajdonosi és bérbeadói jogok gyakorlását, valamint a bérbeadói kötelezettségek teljesítését a (2) (3) bekezdésben, valamint a 21. c) pontjában foglalt kivétellel az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottságra (a továbbiakban: ESZLB) ruházza. Az ESZLB e jogkörében eljárva dönt a lakások bérbeadásának módjáról, a bérlők kijelöléséről, továbbá szakvéleménnyel alátámasztott javaslat alapján- az adott bérlemény lakásállományból való törléséről. (2) A Képviselőtestület felújítási és átalakítási ügyekben a tulajdonosi hozzájárulás megadását a Polgármesterre ruházza. 1 Elfogadva: december Elfogadva: június Elfogadva: május Elfogadva: február Elfogadva: augusztus Elfogadva: március 29. Hatályos: március 31-étől. 7 Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: augusztus Elfogadva: szeptember Elfogadva: szeptember Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 15 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 16 Elfogadva: április 26. Hatályos: május 1-jétől 17 Kiegészítette: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 1. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is

2 (3) 1 A Tv. 24. (1) bekezdése szerinti felmondási jogot a bérbeadó gyakorolja. A Tv. 24. (1) bekezdés a) és b) pontjában nevesített felmondási ok esetén, amennyiben a bérlőnek egy hónapos bérleti díj, meleg víz, távfűtési díj tartozása (a továbbiakban: díjhátralék) van, a bérlő részére a tartozás fennállásáról értesítőt kell küldeni, melyben tájékoztatni kell valamennyi igénybe vehető támogatási formáról. Két hónapos díjhátralék esetén a bérlőt fel kell szólítani a tartozás rendezésére és tájékoztatni kell valamennyi igénybe vehető támogatási formáról. Az értesítés tényéről az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot tájékoztatni kell. A felszólítás eredménytelensége esetén kivéve, ha a bérlő az adósságkezelési tanácsadást folytató szervezettel a kapcsolatfelvételről és az együttműködésről szóló elvi megállapodást megkötötte és azt a bérbeadó rendelkezésére bocsátotta vagy, ha a bérbeadóval részletfizetésre vonatkozó megállapodást kötött és a részletek fizetését határidőben teljesíti a bérleti jogviszonyt fel kell mondani. A felmondás tényéről az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot és a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályát tájékoztatni kell. (4) A Képviselőtestület, mint bérbeadó helyett és nevében az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. köti meg az egyes bérleti szerződéseket és teszi meg a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat. II. Rész Az Önkormányzati bérlakások bérbeadásának jogcímei 3. (1) 2 A lakásokat az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) szociális alapon pályázat útján-, b) költség elven pályázat útján-, c) bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog, d) törvényben előírt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség, e) a rendeletben előírt másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség alapján, f) a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok, g) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében, h) lakáscsere alapján, valamint i) szociális intézményből kiköltöző személy részére, j) 3 szociálpolitikai szempontok alapján a 23/A. -ban meghatározott feltételek szerint, k) 4 lakóingatlan kényszerértékesítése miatti elhelyezés a 23/B. -ban meghatározott feltételek szerint (2) A szerződésnek a bérbeadás e rendeletben meghatározott jogcímét tartalmaznia kell. 4. (1) A Képviselőtestület minden év február 15-éig meghatározza, hogy az adott évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál a 3. (1) bekezdésében megjelölt jogcímek közül melyeknek kell elsőbbséget biztosítani. (2) 5 A Képviselőtestület (1) bekezdésben említett határozatának keretei között az ESZLB 6 dönt az üres vagy megüresedő lakások bérlőinek kijelöléséről. (3) A (2) bekezdést nem lehet alkalmazni, ha a lakást harmadik személy bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási joga alapján kell bérbe adni. III. Rész Pályázat útján történő bérbeadás 4/A. 7 (1) Az évente megüresedő és bérbeadás útján újrahasznosítható lakások 60 %-át kizárólag pályázati úton lehet bérbe adni. (2) Az önkormányzat lakásfenntartási költségeinek mérséklése érdekében a pályázatra kiírt lakások minimum 50 %-át felújítási, illetve helyreállítási kötelezettséggel terhelten lehet meghirdetni és bérbe adni. A pályázaton való részvétel feltételei 5. 1 (1) A szociális alapon és költség elven történő bérbeadásra vonatkozó pályázaton (a továbbiakban: pályázat) részt vehet: 1 Módosította: 24/2012. (IV. 27.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Beiktatta: 41/2007. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Beiktatta: 41/2007. (VI. 29.) Ör. 2. 2

3 a) 2 akinek, illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző hozzátartozójának másik beköltözhető lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, illetve önkormányzati tulajdonban lévő lakáson bérleti joga nem áll fenn; b) 3 c) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; d) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba, illetve nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg ne fizetése miatt bírósági eljárás, továbbá megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. (2) A szociális alapon történő bérbeadásra vonatkozó pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a) a pályázó, illetve a vele együtt költöző hozzátartozóinak az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a két és félszeresét, illetve nem rendelkeznek olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250-szeresét; 4 b) (3) 5 Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző hozzátartozók valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a pályázat beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiadott igazolást kell benyújtani. Munkanélküliek esetében a Munkaügyi Központ igazolását kell benyújtani ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Munkaviszony igazolása a következőképpen lehetséges; a) költségvetési szerv esetében a Magyar Államkincstár igazolása, b) egyéb esetekben az APEH által kiállított jövedelemigazolás. (4) 6 Az ESZLB dönthet olyan pályázat kiírásáról is, amelynek alapján az (1) és (2) bekezdés feltételeinek megfelelő és e rendeletben meghatározott kizáró feltételek alá nem eső személy a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére tesz javaslatot (1) A pályázó a (4) bekezdés kivételével csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát. (2) A méltányolható lakásigény felső határa: a) 1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba, b) 2-4 személy esetén 2 lakószoba, c) 3-5 személy esetén 3 lakószoba, d) 5-nél több személy esetén 3-nál több lakószoba. (3) A méltányolható lakásigény felső határának megállapításánál a bérlőn, illetve a leendő bérlőn túlmenően csak a vele együtt költöző hozzátartozóit lehet figyelembe venni. (4) A méltányolható lakigény felső határát meghaladó mértékű lakás bérbeadására a leendő bérlő kérelmére akkor kerülhet sor, ha az a bérlő vagy a vele együtt költöző személyek egészségi állapotára vagy egyéb méltányolható körülményeire tekintettel különösen indokolt. (5) A pályázónak a pályázatát meghatározott szobaszámú lakásra kell benyújtania. A pályázó a pályázatában megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen különleges igényei vannak (pl. földszinti lakás, stb.), ezen igényeket azonban szükség szerint indokolni és igazolni is kell (1) A pályázat kiírásáról az ESZLB 9 dönt. (2) 10 A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodában, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 1 hirdetőtábláján 15 napra ki kell függeszteni és közzétételre a kerületi időszaki sajtókiadmányoknak is rendelkezésre kell bocsátani. 1 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 4 Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés b) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 5 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör. 6. 3

4 (3) A pályázat benyújtásának időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a pályázat közzétételétől számított 10 nap rendelkezésre álljon. (4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a pályázatra kiírt lakás sorszámát, szobaszámát, komfortfokozatát, alapterületét és egyéb jellemzőit, b) a lakásokra megállapított bérleti díj mértékét és a külön szolgáltatások díjának megtérítésére vonatkozó kötelezettséget, a lakbér időszakonkénti emelésének feltételeit és módját, c) a beköltözés várható időpontját, d) a bérbeadás időtartamát, e) a pályázat elbírálásának feltételeit, f) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, helyét és határidejét, g) az eredmény közlésének módját és időpontját, h) a pályázat szempontjából lényeges egyéb körülményeket, információkat (1) A pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1/a., 1/b. vagy 1/c. sz. melléklet) kell benyújtani. (2) A pályázathoz mellékelni kell: a) a pályázó és családja (együtt költöző hozzátartozói) jövedelmére és lakcímére vonatkozó igazolásokat, b) a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat. (3) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt helyen kell benyújtani. A pályázat elbírálása 9. 3 (1) A pályázatok elbírálásának szempontjait e rendelet keretei között az ESZLB 4 határozza meg. (2) A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítéséről a bérbeadó 5 gondoskodik. Ennek érdekében a pályázók által közölt adatokat a csatolt mellékletek, valamint saját nyilvántartásai alapján ellenőrzi. (3) A bérbeadó 6 szükség esetén intézkedik egyéb adatok és igazolások beszerzéséről. A pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e nyilvántartott adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához Érvénytelen a pályázat, ha a) nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtották be, b) hiányosan nyújtották be, c) nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek (1) A pályázatokat az ESZLB 9 a soron következő ülésén elbírálja és kiválasztja a nyertes pályázót. (2) 10 Az ESZLB a pályázat nyertesein túlmenően a további sorrendet is meghatározza. (3) 11 Az ESZLB döntésének megfelelően az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 12 a nyertes pályázókat írásban értesíti. Ezzel egyidejűleg az el nem fogadott pályázatok benyújtóinak névsorát a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodán és a bérbeadó hirdetőtábláján ki kell függeszteni. (4) A pályáztatással kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásáról a bérbeadó 13 gondosodik (1) A pályázat nyerteseivel jelen rendelet keretei között a bérbeadó szerződést köt. 1 Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 2. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 2 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 6 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 7 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 3. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 13 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 14 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 4. 4

5 (2) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó teljesítse jelen rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget. (3) Ha a nyertes pályázó az erről szóló értesítésben meghatározott határidőn belül a bérleti szerződést és az egyéb szükséges szerződéseket nem köti meg, a sorrendben következő pályázónak kell felajánlani a szerződés megkötésének lehetőségét. A szerződéskötésre a kiértesítés kézhezvételét követően legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. (4) 1 Amennyiben az ESZLB által kiválasztott nyertes pályázóval kapcsolatban a határozat meghozatalát követően a pályázati kiírásban szereplő valamely kizáró ok felmerül, úgy a kizáró körülmény tudomásra jutásától számított 8 napon belül annak tényét az ESZLB felé be kell jelenteni. (5) 2 Amennyiben a bérbeadó és a nyertes pályázó között létrejött bérleti szerződés megkötését követően a bérlővel kapcsolatosan a pályázati kiírásban szereplő kizáró ok az ESZLB tudomására jut, úgy a bérbeadó felmondja a bérlő bérleti jogát. (6) A bérlőt mindaddig előbérleti jog illeti meg, amíg a pályázati feltételeknek megfelel. V. Rész Egyéb jogcímek alapján történő bérbeadás Bérbeadás bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján 13. (1) 3 Ha a lakást megüresedését követően bérbe lehet adni, a bérbeadó a bérlő kijelölésére, illetve a bérlő kiválasztására jogosultat felhívja, hogy 15 napon belül közölje a bérlő személyét és határozza meg a bérbeadásnak azokat a feltételeit, amelyre jogszabály vagy megállapodás feljogosítja. (2) A jogosult figyelmét fel kell hívni, hogy ha határidőben nem válaszol, vagy az általa közölt adatok alapján a szerződést nem lehet megkötni, köteles a lakás bérének megfelelő összeget és a lakás bérbeadójának számlázott közüzemi díjat, társasházi közös költséget megtéríteni. (3) A Képviselőtestület döntése alapján az önkormányzat számára gazdaságosan fel nem újítható vagy helyre nem állítható lakások bérlőkijelölési joga közhasznú szervezetek részére pályázat útján maximum 5 éves időtartamra átadható. (4) 4 A megüresedett és újrahasznosítható lakás egyszeri bérlőkijelölési jogát az ESZLB 5 állásfoglalásának ismeretében a Képviselőtestület térítés ellenében átadja jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére. A bérlőkijelölési jog ellenértéke: az adott lakás beköltözhető forgalmi értékének %-a. Bérbeadás törvényben előírt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség alapján 14. (1) 6 Ideiglenes jelleggel kell elhelyezni azt a bérlőt (használót, tulajdonost), akinek lakása a Tv. 23. (4) bekezdésében előírt okok miatt válik lakhatatlanná, és a lakással rendelkező szerv, vagy személy elhelyezéséről nem tud gondoskodni. Az átmeneti lakások jegyzékét az ESZLB hagyja jóvá a 4. (2) bekezdésének keretei között. Az átmeneti lakások rendeltetésszerű használatának biztosítása a bérbeadó feladata. Az átmeneti lakások kizárólag építésügyi hatósági határozat, vagy a Polgármesteri Hivatalnak a bérbeadóval együttműködve meghozott rendelkezése alapján vehetők igénybe. (2) 7 (3) Ha a lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget a Tv. 94. (1) bekezdésében említett eljárásban állapítják meg, a bérleti szerződést a jogerős és végrehajtható határozat bérbeadó által történt kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell megkötni. (4) Ha a lakásbérleti jogviszony hatósági határozat alapján szűnik meg, a volt bérlő részére ki kell jelölni, és bérbe kell adni az igényjogosultságának megfelelő lakást. (5) A meghatározott lakás kiválasztásához legfeljebb három lakás megtekintését kell biztosítani. (6) Ha a lakásbérleti jogviszony hatósági határozat alapján szűnik meg, a volt bérlő részére az igényjogosultságánál nagyobb szobaszámú, komfortfokozatú lakás akkor adható bérbe, ha a volt bérlő vállalja a 1 Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 4. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 2 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Beépítette: 7/2004. (II. 23.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Hatályon kívül helyezte: 18/2006. (III. 30.) Ör. 20. (2) bekezdés 1. pontja 5

6 korábbi lakás és a bérbeadandó lakás beköltözhető forgalmi értéke közötti különbség 50 %-ának megfizetését az önkormányzat részére. (Ezen összeg 50 %-ára legfeljebb 1 évi részletfizetés adható.) 15. (1) 1 A Tv 76. -a, illetve a 94. (1) bekezdése alapján másik lakás bérbeadására vagy elhelyezésre igényt tartó személlyel szembeni kötelezettséget az ESZLB 2 határozata alapján kell teljesíteni. (2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezéseken alapuló önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget a jogosulttal való megállapodás alapján pénzbeli térítéssel meg lehet váltani. A jogosult olyan összegű pénzbeli térítésre tarthat igényt, mint amilyen összegű térítés a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén e rendelet alapján jár. (3) A pénzbeli térítés számításánál az egyébként bérbe adandó lakás alapterületét, szobaszámát és komfortfokozatát kell figyelembe venni. A számításnál az önkormányzat tulajdonában lévő, azonos komfortfokozatú lakásainak beköltözhető forgalmi értékét kell alapul venni. Bérbeadás másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség alapján 16. (1) Másik lakást kell bérbe adni annak a jogcím nélküli személynek, aki a Tv. hatálybalépését követően a bérlő halála után maradt vissza a lakásban, ha: a) a bérbeadó a lakásba való befogadáshoz adott hozzájárulásakor erre kötelezettséget vállal, vagy b) 3 a bérlő halálát megelőző öt év óta a bérlő beleegyezésével és a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával állandó jelleggel a lakásban lakik, feltéve, hogy az elhalt bérlőnek hozzátartozója. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett személy a bérlő halála esetén akkor igényelheti másik lakás bérbeadását, ha a bérlő halála óta állandó jelleggel a lakásban lakik. (3) Nem adható másik lakás bérbe az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem, ha a) a lakásbérleti jog folytatására jogosult lakik a lakásban, b) a visszamaradt személy kiskorú esetében szülője rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával, vagy saját tulajdonú lakással, illetve lakás haszonélvezeti jogával. (4) Az (1) bekezdés szerinti lakásba a jogosultnak a (6) bekezdésben meghatározott, a lakásigény mértékének megállapításánál figyelembe vett személyekkel együtt kell költöznie. (5) Ha az (1) bekezdés alapján több jogosult van, részükre együttesen egy másik lakást lehet bérbe adni. A jogosultak kérésére a lakást bérlőtársi jogviszony mellett kell bérbe adni. (6) A lakásigény mértékének megállapításánál a jogosulttal már a bérlő életében is állandó jelleggel együtt lakó azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhatók. (7) 4 A bérlő halálát követően az elhelyezésre jogszerűen igényt tartó személy kérelmére az ESZLB dönthet a lakásbérleti jog folytatásának elismeréséről, amennyiben az elhelyezésre jogosult méltányolható lakásigényének mértékét az adott lakás paraméterei nem haladják meg. (8) A másik lakásra való jogosultság megállapításához szükséges adatok és igazolások benyújtására a lakásban lakó személyeket 45 napos határidő megjelölésével a bérbeadónak fel kell hívni. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a bérbeadónak intézkednie kell a kiürítési per megindításáról. Bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok keretében 17. (1) Lakásgazdálkodási feladatok keretében a lakást annak lehet bérbe adni: a) 5 akivel az önkormányzat előzetes döntése alapján, a bérbeadó úgy állapodott meg, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésekor részére másik lakást ad bérbe, vagy másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést is fizet, vagy b) aki a lakásra megállapított lakbért és a külön szolgáltatások díját támogatás nélkül, jövedelmi helyzetének önhibáján kívül eső okból történő megváltozása miatt már nem tudja megfizetni, és ezért került sor a bérleti szerződés megszüntetésére, vagy c) akitől az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonjogát megszerzi és ezzel egyidejűleg az eladó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát biztosítja. d) 6 akinek a szociális helyzete alapján létrejött lakásbérleti jogviszonyát, a bérbeadó az épület (a benne lévő lakás) átalakítása, korszerűsítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából mondta fel. (2)A bérbeadásra vonatkozó egyéb feltételek vizsgálata nélkül lehet a lakást bérbe adni annak: 1 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Kiegészítette: 18/2006. (III. 30.) Ör. 7. (1) bekezdés 6

7 a) akinek a bérbeadó felmondta a szerződését és megállapodott vele, hogy pénzbeli térítés mellett részére másik lakást ad bérbe, b) 1 akinek a bérbeadó felmondta a szerződését, és részére cserelakást kell felajánlani. 18. (1) 2 A bérbeadó és a bérlő a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik azzal a feltétellel is, hogy a bérbeadó a bérlő részére a jelen rendelet hatálya alá tartozó másik lakást ad bérbe. Ebben az esetben az új bérleti jogviszony feltételeit is a jelen rendeletben meghatározott előírások szerint kell meghatározni. (2) 3 Ha a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, de a bérlő másik lakást, vagy másik lakást és pénzbeli térítést kér, akkor a bérlővel a bérbe adandó lakás rendelkezésre állásától függően a bérbeadó 4 megállapodást köthet. A pénzbeli térítés nem haladhatja meg a megszűnt bérleti jogviszonnyal érintett lakás beköltözhető forgalmi értékének 30 % 5 -át. (3) 6 A bérlő másik lakás bérbeadása mellett akkor kaphat pénzbeli térítést, ha a cserelakás az önkormányzat részére korábban leadott vagy átruházott, ennek hiányában a visszaadott lakáshoz képest kevesebb szobaszámú, kisebb alapterületű vagy alacsonyabb komfortfokozatú, illetve ha egyéb lényeges adottságai számottevően kedvezőtlenebbek. Ebben az esetben a bérlő a bérbe adandó lakás és a jelenlegi lakása beköltözhető forgalmi értéke közötti különbözet 30 %-ának pénzbeli térítésére tarthat igényt. (4) (1) Ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszonyt a tv. 24. (1) bekezdés a) pontja alapján mondja fel, és a lakás kiürítése iránt pert indít, a lakáskiürítési per megindítása előtt a jogcím nélküli lakáshasználó (továbbiakban: lakáshasználó) részt vehet az Önkormányzat által működtetett külön rendeletében szabályozott adósságkezelési szolgáltatásban. (2) Aki az adósságkezelési szolgáltatásban részesül vagy 2 éven belül részesült, úgy lehetősége van részt venni a bérbeadó szociális indíttatású lakáscsere programjában (továbbiakban: program). (3) 9 A lakáshasználó kérelmét az Óbudai Vagyonkezelő Zrt-nél 10 nyújthatja be. A kérelmet az iroda kivizsgálja, a programban való részvétel lehetőségéről a kérelmezőt 30 napon belül írásban tájékoztatja. (4) 11 Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a kérelem elbírálásától számított 30 napon belül a bérbeadó 12 írásbeli tájékoztatása és az általa végzett környezettanulmány alapján terjeszti elő javaslatát az ESZLB 13 számára. (5) 14 Az ESZLB 15 dönt a programban való részvételről. A bérbeadó 16 a bizottság döntéséről írásban tájékoztatja a lakáshasználót. (6) 17 Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy a bérbeadó intézkedik a lakás-kiürítési eljárás megindításáról. (7) 18 Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 19 : a) a nyilvántartásba vett lakáshasználó részére megkísérli cserepartner keresését, b) megköti a csereszerződést, c) letétként kezeli a leendő cserepartner által befizetett lakbér- és használati díjat, valamint járulékait, d) tartozásmentesség esetén intézkedik a bérleti jogviszony helyreállításáról, 1 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 7. (2) bekezdés 2 Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés b) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 8 Új szövegét megállapította: 7/2004. (II. 23.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 5. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 11 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 13 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 17 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 6. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 7

8 e) 1 előterjesztést készít az ESZLB-hoz a lakáscsere jóváhagyása végett. (8) 2 Az ESZLB dönt a lakáscsere jóváhagyásáról. (9) 3 A bérbeadó határozatban megjelölt határidőn belül megköti a bérleti szerződést. 20. (1) 4 Ha az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonjogát megszerzi, úgy az eladóval kötött megállapodás alapján köteles az eladó részére másik, önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát biztosítani. (2) Az eladónak lakástulajdonát per-, teher- és igénymentesen kell az önkormányzat rendelkezésére bocsátania. Több tulajdonos esetében valamennyi tulajdonosnak át kell ruháznia, az őt megillető tulajdoni hányadát, ugyanakkor mindannyian bérlőtársai lehetnek a felajánlott bérlakásnak. (3) 5 Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 6 a lakás tulajdonosának a lakás elidegenítésére vonatkozó írásban benyújtott szándéknyilatkozatát javaslatával együtt felterjeszti döntésre az ESZLB 7 elé. Az előadónak szándéknyilatkozatához az alábbi okiratokat kell csatolni: a) a felajánlott lakás adatait (helyrajzi szám, cím, tulajdonos(ok)), b) a felajánlott lakás 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, c) igazolást arról, hogy a lakása után nem áll fenn és az előző egy évben sem állt fenn közüzemi költség, közös költség, illetve lakbér és külön szolgáltatások díjtartozása, d) igazolást a lakást esetlegesen terhelő terhekről és nyilatkozatot arról, hogy a lakás tehermentesítését az eladó a szerződés megkötését megelőzően a saját költségére vállalja, e) az esetleges haszonélvező nyilatkozatát arról, hogy haszonélvezeti jogáról a megkötésre kerülő szerződésben le fog mondani és a felajánlott lakásban bérlőtárs kíván-e lenni. (4) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az önkormányzat részére felajánlott lakás tekintetében létrejöjjön a lakástulajdon átruházásáról szóló szerződés. (5) A lakás birtokba adására, illetve az önkormányzatra történő átruházására egy időben kerül sor. Amennyiben a birtokba adásra meghatározott időpontig az eladó nem teljesíti valamely kötelezettségét, úgy vele a már megkötött szerződést fel kell bontani, erre az esetre a szerződésben az önkormányzat részéről egyoldalúan gyakorolható elállási jogot kell kikötni. (6) Az átruházni kívánt lakás forgalmi értéke és a felajánlott bérlakás bérleti joga közötti értékkülönbözet összege nem haladhatja meg az átruházni kívánt lakás beköltözhető forgalmi értékének 50 %-át. Bérbeadás közérdekű feladatok megvalósítása érdekében (1) 9 Bérbeadásra közérdekű feladatok megvalósítása érdekében akkor kerülhet sor, ha: a) az önkormányzat kisajátítási kérelme alapján lefolytatott eljárás eredményeként vagy, b) megsemmisült lakás bérlője részére kell lakást bérbe adni, c) 10 a Képviselőtestület az önkormányzat és intézményhálózatában foglalkoztatott munkavállalóval létesít bérleti jogviszonyt, d) más önkormányzattal való megállapodás alapján történik. (2) 11 Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen a megüresedő lakásállományból évente 5 bérlemény adható bérbe pályázaton kívül. A pályázaton kívül történő bérbeadásról a polgármester javaslata, illetve az ESZLB 12 állásfoglalása alapján a Képviselőtestület dönt. Bérbeadás lakáscsere alapján 22. (1) A lakáscseréhez való hozzájárulás, illetve annak megtagadása az ESZLB 1 hatáskörébe tartozik. A hozzájárulást a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő lakások cseréje setén a hozzájárulás, 1 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés d) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 4 Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 7. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 7 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Új szövegét megállapította: 7/2004. (II. 23.) Ör Számozását módosította: 41/2007. (VI. 29.) Ör. 3. (1) bekezdés 10 Módosította: 41/2007. (VI. 29.) Ör. 3. (2) bekezdés 11 Módosította: 20/2008. (V. 7.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 1 (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Vác Város Önkormányzat 21/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésének szabályairól Szendrő Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben