ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON (FECSKE) HÁZAKBAN LÉVŐ BÉRLAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS A BÉRLETI JOGVISZONY FELTÉTELEIRŐL A 42/2009. (IX. 30.) 3 RENDELETTEL Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. számú rendeletben foglaltakra is a pályázati úton elnyert állami támogatás felhasználásával megvalósított, költségalapon meghatározott lakbérű és garzon(fecske)házakban lévő bérlakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről a következő önkormányzati rendeletet alkotja. I. Rész Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat által pályázati úton elnyert állami támogatás felhasználásával megvalósított, költségalapon meghatározott lakbérű és garzon(fecske)házakban lévő bérlakásokra, azok bérbeadására és bérleti jogviszonyára, valamint ezen lakások bérlőire terjed ki. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tv. rendelkezéseit figyelemmel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. számú rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A tulajdonosi és bérbeadói jogokat gyakorló, valamint a bérbeadói kötelezettségeket teljesítő szerv 2. (1) A Képviselőtestület a rendeletben foglaltak szerint a lakások tulajdonosi és bérbeadói jogainak gyakorlását, valamint a bérbeadói kötelezettségek teljesítését az alábbiak szerint szabályozza: a) A Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság (továbbiakban: SZLB) gyakorolja a lakások feletti tulajdonosi jogkört, kivéve a b) pontban meghatározottakat. E jogkörében eljárva dönt a lakások bérbeadásának módjáról, a bérlő kijelöléséről. b) A Polgármesteri Hivatal jogosult felújítási és átalakítási ügyekben a bérbeadó véleményének ismeretében a tulajdonosi hozzájárulás megadására. c) Az ingatlankezelőt, mint bérbeadót (továbbiakban: bérbeadó) illeti és terheli valamennyi bérbeadói jog és kötelezettség. Ennek megfelelően jogosult a szerződéskötésre, szerződés módosítására és a bérleti jogviszony felmondására, valamint ezek vonatkozásában a perbeli képviseletre. (2) Az (1) bekezdés nem érinti a Képviselőtestületnek azt a jogát, hogy bármelyik lakás tekintetében közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogokat. II. Rész Az Önkormányzati bérlakások bérbeadásának módja 3. (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó lakások a (3) bekezdésben foglaltak kivételével csak pályázat útján adhatók bérbe. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírásáról a bérbeadó kezdeményezésére az SZLB dönt. (3) A képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően dönthet lakás pályázaton kívüli bérbeadásáról is. (4) A pályázaton kívüli bérbeadás esetében a lakás bérbeadásának előfeltételeire és a bérleti jogviszony feltételeire a jelen rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 1 Elfogadva: január Hatályon kívül helyezte: 9/2015. (II. 16.) Ör pontja. Hatálytalan: március 1-jétől. 3 Elfogadva: szeptember 30.

2 III. Rész A költségalapon meghatározott lakbérű lakásokra kiírt pályázaton való részvétel feltételei 4. 4 A pályázaton részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatosan az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, és b) nem áll fenn és az előző egy évben sem állt fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, és c) akinek illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása, és d) akinek illetve a vele együttköltöző hozzátartozóinak az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a két és félszeresét, és nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amely együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja, továbbá megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. 5. (1) A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát, ugyanakkor a lakásban az együttköltöző hozzátartozókat is figyelembe véve az 1 főre jutó lakóterület eléri a 6 m2-t. (2) A méltányolható lakásigény felső határát meghaladó méretű lakás bérbeadására a leendő bérlő kérelmére akkor kerülhet sor, ha az a bérlő vagy a vele együtt költöző személyek egészségi állapotára vagy egyéb méltányolható körülményeire tekintettel különösen indokolt. (3) A pályázónak a pályázatát meghatározott szobaszámú lakásra kell benyújtania. A pályázó a pályázatában megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen különleges igényei vannak (pl. földszinti lakás stb.) ezen igényeket azonban szükség szerint indokolni és igazolni kell. (4) Érvénytelennek kell tekinteni a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével azt a pályázatot is, amely a méltányolható lakásigény felső határát meghaladó nagyságú lakás bérleti jogának elnyerésére irányul. A garzon(fecske)házakban lévő lakásokra kiírt pályázaton való részvétel feltételei 6. 5 A pályázaton részt vehet minden olyan házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló, ingatlantulajdonnal nem rendelkező 35 életévét be nem töltött természetes személy, aki a) állandó jellegű keresőtevékenységet végez és lakáscélú elő-takarékosságot vállal és teljesít, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és c) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatosan az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, és d) nem áll fenn és az előző egy évben sem állt fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, és továbbá megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. A pályázaton való részvétel közös szabályai 7. Nem vehet részt a pályázaton, illetve az általa benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, aki a) nem felel meg az e rendeletben meghatározott valamely feltételnek, b) a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül birtokháborítással, vagy egyéb módon önkényesen költözött be az önkormányzat illetékességi területén levő bármely lakásba, illetve ellene lakbér (használati díj) vagy különszolgáltatások díja meg nem fizetése miatt bírósági eljárás volt/van folyamatban, c) a pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adta be, vagy a pályázata hiányos. 8. (1) A pályázati kiírást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodában, a bérbeadónál 15 napra ki kell függeszteni, és közzétételre a kerületi időszaki sajtókiadványoknak is rendelkezésre kell bocsátani. (2) A pályázati ajánlatok benyújtásának időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a pályázat közzétételétől számított 10 nap, rendelkezésre álljon. (3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 4 Módosította: 42/2009. (IX. 30.) Ör Módosította: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 3. 2

3 a) lakóépület címét, a megpályázható lakások számát, szobaszámát (az azonos szobaszámú lakások számát), komfortfokozatát és egyéb jellemzőit, valamint az azonos szobaszámú lakások alapterületét (alapterületeit), b) a bérbeadó megnevezését, c) a lakások megtekintésének feltételeit (a már megvalósult lakások esetében), d) a lakásokra megállapított bérleti díj mértékét és a külön szolgáltatások díjának megtérítésére vonatkozó kötelezettséget, a lakbér időszakonkénti emelésének feltételeit és módját, e) a beköltözés várható időpontját, f) a bérbeadás időtartamát, g) a pályázaton való részvétel, illetve a pályázat elbírálásának feltételeit, h) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, helyét és határidejét, i) az eredmény közlésének módját és időpontját, j) a pályázat szempontjából lényeges egyéb körülményeket, információkat. 9. (1) A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (pályázati adatlapon) kell benyújtani. (2) A pályázati kérelmeket személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázati kiírásban megjelölt helyen lehet benyújtani. 10. (1) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét, lakcímét és személyazonosító adatait (leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolványának száma), b) a lakóépület címét, a megpályázott lakás szobaszámát, a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát, c) a pályázó és családtagjai (együttköltöző hozzátartozói) a) pont szerinti adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését, d) a pályázó és családja (együttköltöző hozzátartozói), jövedelmi és vagyoni helyzetére, valamint jelenlegi lakáskörülményeire vonatkozó adatokat, e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a pályázati kiírásban meghatározott kötelezettségeket, f) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat. (2) A pályázathoz mellékelni kell: a) a pályázó és családja (együttköltöző hozzátartozói) jövedelmére vonatkozó igazolásokat, b) a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat, c) az erre vonatkozó külön felhívás esetében a felhívásban megjelölt egyéb szükséges igazolásokat és dokumentumokat. (3) A pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy a megpályázottnál kisebb lakást elfogad-e. Igenlő válasz esetében meg kell jelölni annak nagyságát is. (4) Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az érintettek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében az APEH által kiadott igazolást kell benyújtani. A pályázat elbírálása 11. A pályázatok elbírálásának szempontjait e rendelet keretei között az SZLB határozza meg. 12. (1) A beérkezett pályázatok rangsorolásáról e rendelet és az elbírálási szempontok keretei között a pályázatban közölt adatok alapján a bérbeadó gondoskodik. Ennek érdekében a bérbeadó a pályázók által közölt adatokat a csatolt mellékletek, illetve nyilvántartásai alapján ellenőrzi és szükség esetén intézkedik egyéb adatoknak és igazolásoknak a pályázótól történő beszerzéséről. (2) A pályázónak a bérbeadó kérésére írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott adatai bérbeadó részére történő kiadásához, illetve azoknak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához. (3) A hiányosan benyújtott vagy valótlan adatot tartalmazó és a jelen rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmet érvénytelennek kell nyilvánítani. Erről a kérelmezőt az ok megjelölésével a bérbeadó értesíti. Az érvénytelen pályázatokat nem kell az SZLB elé terjeszteni. 3

4 13. (1) A pályázatokat a bérbeadó a beérkezési határidőt követő munkanapon felbontja és elbírálásra haladéktalanul az SZLB elé terjeszti. (2) A pályázatokat az SZLB a soron következő ülésén elbírálja és kiválasztja a nyertes pályázót. A pályázat nyerteseit azonos szobaszámú lakásonként kell meghatározni. (3) Az SZLB a pályázat nyertesein túlmenően a további sorrendet is meghatározza. (4) Az SZLB döntéséről a Polgármesteri Hivatal a bérbeadót a döntést követő 15 napon belül a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv megküldésével értesíti. (5) Az SZLB döntésének megfelelően a bérbeadó a nyertes pályázókat írásban értesíti. Ezzel egyidejűleg az el nem fogadott pályázatok benyújtóinak névsorát a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az ügyfélszolgálati irodán ki kell függeszteni. (6) A pályáztatással kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásáról a bérbeadó gondoskodik. 14. (1) A pályázat nyerteseivel jelen rendelet keretei között a bérbeadó szerződést köt. (2) Ha a nyertes pályázó az erről szóló értesítésben meghatározott határidőn belül a bérleti szerződést és az egyéb szükséges szerződéseket önhibájából nem köti meg, a sorrendben következő pályázónak kell ajánlatot tenni a szerződés megkötésére. A szerződéskötésre legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. (3) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó teljesítse a jelen rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét. (4) A nyertes pályázó részére nyitva álló határidőt a polgármester indokolt esetben meghosszabbíthatja, ha annak elmulasztása az érintett önhibáján kívül eső okból következett be. IV. Rész A bérleti szerződés tartalmára vonatkozó szabályok 15. Lakást csak magánszemélynek és csak lakás céljára lehet bérbe adni. 16. (1) A lakásbérleti jogviszony a bérbeadó és a bérlő írásbeli szerződése alapján jön létre. (2) A Képviselőtestület a lakásbérleti szerződés tartalmának jelen rendelet keretei közötti meghatározására felhatalmazza a bérbeadót. (3) A lakásbérletre vonatkozó szerződést jelen rendelet keretei között a bérbeadó módosíthatja. (4) A Tv-nek és a rendeletnek a tulajdonosi hozzájárulásra és a bérbeadásra vonatkozó szabályai a bérleti szerződésnek akkor is tartalmát képezik, ha a szerződésben nem szerepelnek. 17. (1) A lakást kivéve a (2) bekezdésben szabályozottakat határozott időtartamra kell bérbe adni. (2) A költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogviszonya a Képviselőtestület egyedi döntése alapján határozatlan időtartamra is létrejöhet. (3) Határozott idejű bérbeadás esetén a bérleti szerződés időtartama nem haladhatja meg az 5 évet. A költségalapon meghatározott lakbérű lakások esetében a határozott időtartam lejártakor a bérlőt mindaddig előbérleti jog illeti meg, amíg a pályázati feltételrendszernek megfelel. (4) A bérbeadót és bérlőt terhelő kötelezettségeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 18. (1) A lakást a bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozói csak lakás céljára használhatják. (2) A lakásban vállalkozói tevékenység a bérbeadó előzetes hozzájárulásával folytatható. A bérbeadó nem járulhat hozzá olyan tevékenység végzéséhez, mely a lakóközösség nyugalmát zavarná. (3) A lakásba gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozás székhelye, telephelye vagy fiókhelye abban az esetben jelenthető be, ha a lakásban gyakorolt vállalkozói tevékenységet a bérbeadó előzetes hozzájárulásával végzik. 19. A bérlő a lakásának sem az egészét, sem annak egy részét nem adhatja albérletbe. 20. A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében nem köthet tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. 21. (1) A bérlő a lakást a Tv ának (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével nem cserélheti el. (2) A lakást a Tv ának (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben is csak másik bérlakásra vagy bejegyzett magántulajdonú lakásra és csak az SZLB előzetes hozzájárulásával lehet elcserélni. A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a lakásba beköltöző személy(ek) megfelelnek a jelen rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek. (3) A bérlő a lakás bérleti jogát másra nem ruházhatja át. 4

5 22. (1) A költségalapon meghatározott lakbérű lakások esetében a bérbeadó a bérlőtársi szerződést köteles megkötni: a) a bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére a házastárs lakásba való beköltözésének időpontjától függetlenül -, b) a bérlő és a vele együttlakó szülő (az örökbefogadó, a mostoha, és nevelő szülője) közös kérelmére, ha a kérelmezők együtt lakását egészségügyi vagy személyi körülményeik indokolttá teszik, c) a bérlő és a vele együtt lakó gyermeke (az örökbefogadott, mostoha, és nevelt gyermeke), valamint a jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája közös kérelmére, ha a gyermek illetőleg az unoka: ca) a 16. életévét betöltötte, és cb) a bérlővel a lakásban legalább 1 év óta együtt lakik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben sem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az ott megjelölt hozzátartozó másik, beköltözhető lakással rendelkezik. (3) A bérlő hozzátartozójának másik lakását akkor is beköltözhetőnek kell tekinteni, ha azt idegenforgalmi, vagy más üzleti vagy egyéb célra hasznosítja. (4) A bérbeadó a bérlőnek és a vele együttlakó élettársának, a testvérének, illetőleg az (1) c) bekezdés hatálya alá nem tartozó és a 16. életévét betöltött unokájának közös kérelmére a bérlőtársi szerződést csak akkor kötheti meg, ha: a) kérelmezők legalább öt év óta megszakítás nélkül a lakásban együtt laknak, és b) az említett hozzátartozó vagy házastársa másik, beköltözhető lakással nem rendelkezik. 23. (1) A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét), jogszerűen befogadott gyermekétől a befogadás ideje alatt született unokáját és szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét). (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a bérlő kizárólag az egyéb hozzátartozóit és csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén fogadhatja be. A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a lakásban lakó személyekre a befogadás után személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut. (3) A befogadáshoz való hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól. A bérbeadó a befogadást határozott időre is engedélyezheti. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti. (4) A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén vagy az engedélyezett időtartam lejártakor a befogadott személy köteles a lakást elhagyni, erre vonatkozóan a befogadott személynek a hozzájárulás megadását megelőzően írásban kötelezettséget kell vállalnia. A befogadott személy kiköltözéséről a bérlőnek kell gondoskodnia. (5) A befogadáshoz való bérbeadói hozzájárulás a befogadott személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban való elhelyezés igénylésére. A lakbér mértéke, a külön szolgáltatások díja 24. (1) A bérlő köteles a bérbeadónak lakbért fizetni. A bérlő a lakbéren felül köteles a bérbeadónak megtéríteni a külön szolgáltatások díját is. (2) A lakbér mértékét, a lakbérfizetés és a külön szolgáltatások díja megtérítésének részletes szabályait külön önkormányzati rendelet határozza meg. (3) A lakbér tízszeresét kell megállapítani akkor, ha a lakást: a) a bérbeadó hozzájárulása nélkül más célra használják, b) albérletbe adják, c) abban szívességi lakáshasználó lakik, illetve d) ha a Tv-ben előírt bérbeadói hozzájárulást nem szerzik be. (4) A bérlő köteles megtéríteni a bérbeadó által nyújtott és a bérleti szerződésben rögzített külön szolgáltatások díjait. Külön szolgáltatásnak minősül: a) víz- és csatornahasználat, b) felvonóhasználat, c) szemétszállítási díj. (5) A víz- és csatornahasználati díj közvetlenül a szolgáltató részére térítendő. (6) A külön szolgáltatások díjait a lakbérek évenkénti felülvizsgálatával egyidejűleg a bérbeadó állapítja meg. 25. (1) A bérlőnek életvitelszerűen a lakásban kell laknia. (2) Ha a bérlő a lakást 90 napot meghaladó időtartamra elhagyja, ezt tartózkodási helyének és a távollét indokának megjelölésével együtt köteles a bérbeadónak bejelenteni. 5

6 (3) A bérlő (bérlőtárs) köteles a bérlakása címét lakóhelyként vagy tartózkodási helyként bejelenteni, a vele (velük) jogszerűen együttlakó személyek pedig jogosultak bejelentkezni. Más személynek ehhez nem adható hozzájárulás. 26. (1) A garzon(fecske)házban lévő lakások esetében a lakásbérleti jog folytatására nincs lehetőség. (2) A költségalapon meghatározott lakbérű lakásban a bérlő halála esetén a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy a bérlő halálától számított 45 napon belül köteles e jogának elismerését kérni a bérbeadótól. A határidő elmulasztása esetén a jogosultat fel kell hívni, hogy kérje jogosultságának elismerését. A felhívás eredménytelensége, vagy a jogosultság hiányának megállapítása esetén intézkedni kell a lakás kiürítése iránt. (3) A bérbeadó e rendelet keretei között elbírálja a kérelmet. A jogosultság megállapítását követő 15 napon belül a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó szerződést megköti. (4) Amennyiben hagyatéki leltározás vagy más Polgármesteri Hivatal által folytatott eljárás olyan lakást érint, amelynek bérlője meghalt a Polgármesteri Hivatal köteles erről a bérbeadót 8 napon belül értesíteni. 27. Ahol a Tv. a bérbeadó, valamint a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában a felek megállapodására utal és annak tartalmát a bérbeadó tekintetében e rendelet nem határozza meg, annak meghatározására a bérbeadó jogosult. A lakáshasználati díj 28. (1) A lakás jogcím nélkül használó személy a lakást a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles kiüríteni és a bérbeadó részére visszaadni. (2) A jogcím nélküli lakáshasználó személlyel nem köthető lakáshasználati szerződés. (3) A lakást jogcím nélkül használó személy a jogcím nélküli lakáshasználat fennállásának idejére lakáshasználati díjat köteles fizetni. A lakáshasználati díj mértéke a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg. A jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított hat hónap elteltével a lakáshasználati díj emelhető. Az emelt lakáshasználati díj mértéke a lakásra megállapított lakbér ötszöröse. A lakáshasználati díj nem mérsékelhető. (4) A lakáshasználati díj emelésére vonatkozó rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha a jogcím nélküli lakáshasználó személy jelen rendelet alapján jövedelmi helyzete alapján másik lakásra tarthat igényt. (5) A lakáskiürítési per megindítását megelőzően az SZLB másik lakás bérbeadására is tehet javaslatot. (6) A lakáshasználati díjon felül az érintettnek meg kell térítenie a külön szolgáltatások díját is. A bérleti jogviszony megszüntetése 29. (1) A bérbeadó felmondási jogát a Tv-ben előírt módon gyakorolhatja. (2) A garzon(fecske)házban lévő lakások bérleti jogviszonyát az (1) bekezdés esetein kívül a bérbeadó köteles 6 hónapos felmondási idővel megszüntetni, ha a bérlő a) keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, b) felsőfokú oktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszonya megszűnik, c) előtakarékossági szerződését nem megfelelően teljesíti. 30. (1) A bérbeadó és a bérlő a határozott idejű bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérlő részére másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítés jár. (2) Határozott időre bérbe adott lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés megfizetésével történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés összege a bérleti jogviszony időtartamából még hátralévő minden egész év után a (4) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-a. Ha másik lakás bérbeadására kerül sor, a bérbe adott másik lakásra is csak az előzővel azonos időpontig szóló határozott időtartamú bérleti szerződés köthető. (3) A bérbeadó és a bérlő a határozatlan idejű bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérlő részére másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítés jár. (4) Határozatlan időre bérbe adott lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés megfizetésével történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés összege az önkormányzat részére leadott bérlakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének 50 %-a. Ezen összegből le kell vonni a bérlő lakással kapcsolatos tartozásait és a bérlőt terhelő általa nem teljesített kötelezettségek pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket. (5) A pénzbeli térítés csak azt követően fizethető ki, ha a bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást elhagyták és kiürítették. 6

7 (6) A pénzbeli térítés mértékéről jelen rendeletben foglaltak figyelembe vételével a bérbeadó szakértői véleményen alapuló javaslata alapján az SZLB dönt. A pénzbeli térítés összegének kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. V. Rész Adatvédelmi szabályok 31. (1) A bérbeadó csak az alábbi a bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatokat tarthatja nyilván: a) a bérlő neve (leánykori neve), b) a bérlő anyja neve, c) a bérlő születési helye és ideje, d) a bérlő lakóhelye, illetve tartózkodási helye, e) a bérlő személyazonosító igazolványának száma. (2) Amennyiben a bérlő más személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (útlevéllel vagy új típusú jogosítvánnyal) igazolja magát, akkor az (1) bekezdés d) pontját értelemszerűen arra is alkalmazni kell. (3) A bérbeadó az (1) bekezdés a-d) pontjai szerinti adatokat a bérlővel együtt költöző, valamint a bérlő által befogadott személyek tekintetében is nyilvántartja. (4) A bérbeadó az általa nyilvántartott adatokból adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatalon kívül más személynek nem teljesíthet. Ez a tilalom nem érinti a bérlő azon jogát, hogy a bérbeadó által nyilvántartott és rá vonatkozó adatokba betekintsen. 32. (1) A rendelet III. részében szabályozott pályázati eljárás során a pályázók által benyújtott pályázatot és annak összes mellékletét a bérbeadó csak a pályázati eljárás lezárásáig tarthatja magánál, azokról másolatot nem készíthet, azokból adatokat nem tarthat meg. (2) A bérbeadó a pályázati eljárás lezárásakor (SZLB döntése) után 3 napon belül a benyújtott pályázatokat és azok összes mellékletét a Polgármesteri Hivatalnak átadja. (3) A benyújtott pályázatok és azok összes mellékletei tekintetében a rendelet 32. (4) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell. (4) Az (1)-(3) bekezdés előírásait a pályázati eljáráson kívüli minden egyéb bérbeadási jogcím esetén az azzal kapcsolatban a bérbeadó tudomására jutó adatok tekintetében is alkalmazni kell. 33. Az adatszolgáltatásra kötelezett nem hívható fel olyan adat szolgáltatására, amely a Polgármesteri Hivatal saját nyilvántartásában szerepel, feltéve, hogy írásbeli nyilatkozatban hozzájárult a bérbeadó részére történő kiadásához. VI. Rész Záró rendelkezések 34. A jelen rendelet hatálya alá tartozó lakásokat a végleges használatbavételi engedély megadásától számított 20 évig az Önkormányzat nem idegenítheti el. 35. (1) A méltányolható lakásigény felső határa a) 1 vagy 2 személy esetén 2 lakószoba, b) 3 vagy 4 személy esetén 2 és fél lakószoba, c) minden további személy esetén a b) pont szerinti mérték személyenként fél szobával növekszik. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során két félszobát egy teljes lakószobaként kell figyelembe venni. (3) A méltányolható lakásigény felső határának megállapításánál a bérlőn, illetve a leendő bérlőn túlmenően csak a vele együtt költöző hozzátartozóit lehet figyelembe venni. 36. E rendelet alkalmazásában: a) lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit (lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, előtér) lehet figyelembe venni, b) közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mosthoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, c) hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 37. (1) Ahol a rendelet bérbeadót említ, ott a CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft-t kell érteni. 7

8 (2) A feleknek a lakással, az épülettel, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségeire, a bérleti szerződés megkötésére és tartalmára, a lakás birtokba adására, a lakások és a bérlők nyilvántartására és a bérlők adatszolgáltatási kötelezettségére a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére és bérbeadásának szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 38. (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. (2) 6 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 6 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 8

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Iktatószám: SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Rádóckölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete: szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS garzonházi lakások bérbeadására Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi úton épülõ fiatalok garzonházában lévõ 18 db önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára

Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára Pályázat beérkezésének ideje: 2008. hó nap óra aláírás P Á L Y Á Z A T Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára 1. A pályázó neve: születési hely, idő: anyja neve: jelenlegi lakcíme:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

1. sz. melléklet PÁLYÁZAT

1. sz. melléklet PÁLYÁZAT 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló 2 db szociális alapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakás nyilvános pályázat útján történő bérbe

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FIATALOK GARZONHÁZÁBAN TALÁLHATÓ LAKÁSOK BÉRBEVÉTELE IRÁNTI PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS PÁLYÁZAI ADATLAP

FIATALOK GARZONHÁZÁBAN TALÁLHATÓ LAKÁSOK BÉRBEVÉTELE IRÁNTI PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS PÁLYÁZAI ADATLAP 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 3, A 12/2003. (VI. 5.) 4, A 7/2004.

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés e SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sónár, Várkerület u. 2. Előterjesztés Sán ár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és a fenntartásáról Fiatal Házasok Otthona és

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. rész. Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben