ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004. (II. 23.) 4, A 36/2005. (IX. 14.) 5, A 18/2006. (III. 30.) 6, A 28/2007. (VI. 13.) 7, A 41/2007. (VI. 29.) 8 A 16/2008. (IV. 7.) 9, A 20/2008. (V. 7.) 10, A 36/2009. (VIII. 27.) 11, A 40/2009. (IX. 30.) 12, A 42/2009. (IX. 30.) 13, A 29/2011. (VII.11.) 14, A 49/2011. (IX. 23.) 15, A 24/2012. (IV. 27.) 16, A 28/2012. (V. 31.) 17 ÉS A 32/2012. (VI. 29.) 18 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 19 a lakások és helyiségek bérletére-, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. Rész Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a III. ker. Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra terjed ki, kivéve a (2) bekezdésben foglalt lakásokat. (2) 20 Az önkormányzat által pályázati úton elnyert állami támogatás felhasználásával megvalósított költségalapon meghatározott lakbérű és a garzon (fecske) házakban lévő bérlakásokra külön rendelet vonatkozik. A tulajdonosi és bérbeadói jogokat gyakorló, valamint a bérbeadói kötelezettségeket teljesítő szerv (1) A Képviselőtestület (a továbbiakban bérbeadó) az önkormányzat tulajdonában álló lakások feletti tulajdonosi és bérbeadói jogok gyakorlását, valamint a bérbeadói kötelezettségek teljesítését a (2) (3) bekezdésben, valamint a 21. c) pontjában foglalt kivétellel az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottságra (a továbbiakban: ESZLB) ruházza. Az ESZLB e jogkörében eljárva dönt a lakások bérbeadásának módjáról, a bérlők kijelöléséről, továbbá szakvéleménnyel alátámasztott javaslat alapján- az adott bérlemény lakásállományból való törléséről. (2) A Képviselőtestület felújítási és átalakítási ügyekben a tulajdonosi hozzájárulás megadását a Polgármesterre ruházza. 1 Elfogadva: december Elfogadva: június Elfogadva: május Elfogadva: február Elfogadva: augusztus Elfogadva: március 29. Hatályos: március 31-étől. 7 Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: augusztus Elfogadva: szeptember Elfogadva: szeptember Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 15 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 16 Elfogadva: április 26. Hatályos: május 1-jétől 17 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől 18 Elfogadva: június 28. Hatályos: június 30-ától. 19 Kiegészítette: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 1. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is

2 (3) 1 A Tv. 24. (1) bekezdése szerinti felmondási jogot a bérbeadó gyakorolja. A Tv. 24. (1) bekezdés a) és b) pontjában nevesített felmondási ok esetén, amennyiben a bérlőnek egy hónapos bérleti díj, meleg víz, távfűtési díj tartozása (a továbbiakban: díjhátralék) van, a bérlő részére a tartozás fennállásáról értesítőt kell küldeni, melyben tájékoztatni kell valamennyi igénybe vehető támogatási formáról. Két hónapos díjhátralék esetén a bérlőt fel kell szólítani a tartozás rendezésére és tájékoztatni kell valamennyi igénybe vehető támogatási formáról. Az értesítés tényéről az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot tájékoztatni kell. A felszólítás eredménytelensége esetén kivéve, ha a bérlő az adósságkezelési tanácsadást folytató szervezettel a kapcsolatfelvételről és az együttműködésről szóló elvi megállapodást megkötötte és azt a bérbeadó rendelkezésére bocsátotta vagy, ha a bérbeadóval részletfizetésre vonatkozó megállapodást kötött és a részletek fizetését határidőben teljesíti a bérleti jogviszonyt fel kell mondani. A felmondás tényéről az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot és a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályát tájékoztatni kell. (4) A Képviselőtestület, mint bérbeadó helyett és nevében az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. köti meg az egyes bérleti szerződéseket és teszi meg a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat. II. Rész Az Önkormányzati bérlakások bérbeadásának jogcímei 3. (1) 2 A lakásokat az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) szociális alapon pályázat útján-, b) költség elven pályázat útján-, c) bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog, d) törvényben előírt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség, e) a rendeletben előírt másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség alapján, f) a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok, g) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében, h) lakáscsere alapján, valamint i) szociális intézményből kiköltöző személy részére, j) 3 szociálpolitikai szempontok alapján a 23/A. -ban meghatározott feltételek szerint, k) 4 lakóingatlan kényszerértékesítése miatti elhelyezés a 23/B. -ban meghatározott feltételek szerint (2) A szerződésnek a bérbeadás e rendeletben meghatározott jogcímét tartalmaznia kell. 4. (1) A Képviselőtestület minden év február 15-éig meghatározza, hogy az adott évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál a 3. (1) bekezdésében megjelölt jogcímek közül melyeknek kell elsőbbséget biztosítani. (2) 5 A Képviselőtestület (1) bekezdésben említett határozatának keretei között az ESZLB 6 dönt az üres vagy megüresedő lakások bérlőinek kijelöléséről. (3) A (2) bekezdést nem lehet alkalmazni, ha a lakást harmadik személy bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási joga alapján kell bérbe adni. III. Rész Pályázat útján történő bérbeadás 4/A. 7 (1) Az évente megüresedő és bérbeadás útján újrahasznosítható lakások 60 %-át kizárólag pályázati úton lehet bérbe adni. (2) Az önkormányzat lakásfenntartási költségeinek mérséklése érdekében a pályázatra kiírt lakások minimum 50 %-át felújítási, illetve helyreállítási kötelezettséggel terhelten lehet meghirdetni és bérbe adni. A pályázaton való részvétel feltételei 5. 1 (1) A szociális alapon és költség elven történő bérbeadásra vonatkozó pályázaton (a továbbiakban: pályázat) részt vehet: 1 Módosította: 24/2012. (IV. 27.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Beiktatta: 41/2007. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Beiktatta: 41/2007. (VI. 29.) Ör. 2. 2

3 a) 2 akinek, illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző hozzátartozójának másik beköltözhető lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, illetve önkormányzati tulajdonban lévő lakáson bérleti joga nem áll fenn; b) 3 c) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; d) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat illetékességi területén lévő bármely lakásba, illetve nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg ne fizetése miatt bírósági eljárás, továbbá megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok. (2) A szociális alapon történő bérbeadásra vonatkozó pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a) a pályázó, illetve a vele együtt költöző hozzátartozóinak az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a két és félszeresét, illetve nem rendelkeznek olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250-szeresét; 4 b) (3) 5 Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző hozzátartozók valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a pályázat beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiadott igazolást kell benyújtani. Munkanélküliek esetében a Munkaügyi Központ igazolását kell benyújtani ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Munkaviszony igazolása a következőképpen lehetséges; a) költségvetési szerv esetében a Magyar Államkincstár igazolása, b) egyéb esetekben az APEH által kiállított jövedelemigazolás. (4) 6 Az ESZLB dönthet olyan pályázat kiírásáról is, amelynek alapján az (1) és (2) bekezdés feltételeinek megfelelő és e rendeletben meghatározott kizáró feltételek alá nem eső személy a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére tesz javaslatot (1) A pályázó a (4) bekezdés kivételével csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát. (2) A méltányolható lakásigény felső határa: a) 1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba, b) 2-4 személy esetén 2 lakószoba, c) 3-5 személy esetén 3 lakószoba, d) 5-nél több személy esetén 3-nál több lakószoba. (3) A méltányolható lakásigény felső határának megállapításánál a bérlőn, illetve a leendő bérlőn túlmenően csak a vele együtt költöző hozzátartozóit lehet figyelembe venni. (4) A méltányolható lakigény felső határát meghaladó mértékű lakás bérbeadására a leendő bérlő kérelmére akkor kerülhet sor, ha az a bérlő vagy a vele együtt költöző személyek egészségi állapotára vagy egyéb méltányolható körülményeire tekintettel különösen indokolt. (5) A pályázónak a pályázatát meghatározott szobaszámú lakásra kell benyújtania. A pályázó a pályázatában megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen különleges igényei vannak (pl. földszinti lakás, stb.), ezen igényeket azonban szükség szerint indokolni és igazolni is kell (1) A pályázat kiírásáról az ESZLB 9 dönt. (2) 10 A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodában, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 1 hirdetőtábláján 15 napra ki kell függeszteni és közzétételre a kerületi időszaki sajtókiadmányoknak is rendelkezésre kell bocsátani. 1 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 4 Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés b) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 5 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör. 6. 3

4 (3) A pályázat benyújtásának időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a pályázat közzétételétől számított 10 nap rendelkezésre álljon. (4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a pályázatra kiírt lakás sorszámát, szobaszámát, komfortfokozatát, alapterületét és egyéb jellemzőit, b) a lakásokra megállapított bérleti díj mértékét és a külön szolgáltatások díjának megtérítésére vonatkozó kötelezettséget, a lakbér időszakonkénti emelésének feltételeit és módját, c) a beköltözés várható időpontját, d) a bérbeadás időtartamát, e) a pályázat elbírálásának feltételeit, f) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, helyét és határidejét, g) az eredmény közlésének módját és időpontját, h) a pályázat szempontjából lényeges egyéb körülményeket, információkat (1) A pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1/a., 1/b. vagy 1/c. sz. melléklet) kell benyújtani. (2) A pályázathoz mellékelni kell: a) a pályázó és családja (együtt költöző hozzátartozói) jövedelmére és lakcímére vonatkozó igazolásokat, b) a jelen rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott egyéb okiratokat, igazolásokat és nyilatkozatokat. (3) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt helyen kell benyújtani. A pályázat elbírálása 9. 3 (1) A pályázatok elbírálásának szempontjait e rendelet keretei között az ESZLB 4 határozza meg. (2) A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítéséről a bérbeadó 5 gondoskodik. Ennek érdekében a pályázók által közölt adatokat a csatolt mellékletek, valamint saját nyilvántartásai alapján ellenőrzi. (3) A bérbeadó 6 szükség esetén intézkedik egyéb adatok és igazolások beszerzéséről. A pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e nyilvántartott adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához Érvénytelen a pályázat, ha a) nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtották be, b) hiányosan nyújtották be, c) nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek (1) A pályázatokat az ESZLB 9 a soron következő ülésén elbírálja és kiválasztja a nyertes pályázót. (2) 10 Az ESZLB a pályázat nyertesein túlmenően a további sorrendet is meghatározza. (3) 11 Az ESZLB döntésének megfelelően az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 12 a nyertes pályázókat írásban értesíti. Ezzel egyidejűleg az el nem fogadott pályázatok benyújtóinak névsorát a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Ügyfélszolgálati Irodán és a bérbeadó hirdetőtábláján ki kell függeszteni. (4) A pályáztatással kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásáról a bérbeadó 13 gondosodik (1) A pályázat nyerteseivel jelen rendelet keretei között a bérbeadó szerződést köt. 1 Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 2. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 2 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 6 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 7 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 3. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 13 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 14 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 4. 4

5 (2) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó teljesítse jelen rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget. (3) Ha a nyertes pályázó az erről szóló értesítésben meghatározott határidőn belül a bérleti szerződést és az egyéb szükséges szerződéseket nem köti meg, a sorrendben következő pályázónak kell felajánlani a szerződés megkötésének lehetőségét. A szerződéskötésre a kiértesítés kézhezvételét követően legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. (4) 1 Amennyiben az ESZLB által kiválasztott nyertes pályázóval kapcsolatban a határozat meghozatalát követően a pályázati kiírásban szereplő valamely kizáró ok felmerül, úgy a kizáró körülmény tudomásra jutásától számított 8 napon belül annak tényét az ESZLB felé be kell jelenteni. (5) 2 Amennyiben a bérbeadó és a nyertes pályázó között létrejött bérleti szerződés megkötését követően a bérlővel kapcsolatosan a pályázati kiírásban szereplő kizáró ok az ESZLB tudomására jut, úgy a bérbeadó felmondja a bérlő bérleti jogát. (6) A bérlőt mindaddig előbérleti jog illeti meg, amíg a pályázati feltételeknek megfelel. V. Rész Egyéb jogcímek alapján történő bérbeadás Bérbeadás bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján 13. (1) 3 Ha a lakást megüresedését követően bérbe lehet adni, a bérbeadó a bérlő kijelölésére, illetve a bérlő kiválasztására jogosultat felhívja, hogy 15 napon belül közölje a bérlő személyét és határozza meg a bérbeadásnak azokat a feltételeit, amelyre jogszabály vagy megállapodás feljogosítja. (2) A jogosult figyelmét fel kell hívni, hogy ha határidőben nem válaszol, vagy az általa közölt adatok alapján a szerződést nem lehet megkötni, köteles a lakás bérének megfelelő összeget és a lakás bérbeadójának számlázott közüzemi díjat, társasházi közös költséget megtéríteni. (3) A Képviselőtestület döntése alapján az önkormányzat számára gazdaságosan fel nem újítható vagy helyre nem állítható lakások bérlőkijelölési joga közhasznú szervezetek részére pályázat útján maximum 5 éves időtartamra átadható. (4) 4 A megüresedett és újrahasznosítható lakás egyszeri bérlőkijelölési jogát az ESZLB 5 állásfoglalásának ismeretében a Képviselőtestület térítés ellenében átadja jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére. A bérlőkijelölési jog ellenértéke: az adott lakás beköltözhető forgalmi értékének %-a. Bérbeadás törvényben előírt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség alapján 14. (1) 6 Ideiglenes jelleggel kell elhelyezni azt a bérlőt (használót, tulajdonost), akinek lakása a Tv. 23. (4) bekezdésében előírt okok miatt válik lakhatatlanná, és a lakással rendelkező szerv, vagy személy elhelyezéséről nem tud gondoskodni. Az átmeneti lakások jegyzékét az ESZLB hagyja jóvá a 4. (2) bekezdésének keretei között. Az átmeneti lakások rendeltetésszerű használatának biztosítása a bérbeadó feladata. Az átmeneti lakások kizárólag építésügyi hatósági határozat, vagy a Polgármesteri Hivatalnak a bérbeadóval együttműködve meghozott rendelkezése alapján vehetők igénybe. (2) 7 (3) Ha a lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget a Tv. 94. (1) bekezdésében említett eljárásban állapítják meg, a bérleti szerződést a jogerős és végrehajtható határozat bérbeadó által történt kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell megkötni. (4) Ha a lakásbérleti jogviszony hatósági határozat alapján szűnik meg, a volt bérlő részére ki kell jelölni, és bérbe kell adni az igényjogosultságának megfelelő lakást. (5) A meghatározott lakás kiválasztásához legfeljebb három lakás megtekintését kell biztosítani. 1 Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 4. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 2 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Beépítette: 7/2004. (II. 23.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Hatályon kívül helyezte: 18/2006. (III. 30.) Ör. 20. (2) bekezdés 1. pontja 5

6 (6) Ha a lakásbérleti jogviszony hatósági határozat alapján szűnik meg, a volt bérlő részére az igényjogosultságánál nagyobb szobaszámú, komfortfokozatú lakás akkor adható bérbe, ha a volt bérlő vállalja a korábbi lakás és a bérbeadandó lakás beköltözhető forgalmi értéke közötti különbség 50 %-ának megfizetését az önkormányzat részére. (Ezen összeg 50 %-ára legfeljebb 1 évi részletfizetés adható.) 15. (1) 1 A Tv 76. -a, illetve a 94. (1) bekezdése alapján másik lakás bérbeadására vagy elhelyezésre igényt tartó személlyel szembeni kötelezettséget az ESZLB 2 határozata alapján kell teljesíteni. (2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezéseken alapuló önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget a jogosulttal való megállapodás alapján pénzbeli térítéssel meg lehet váltani. A jogosult olyan összegű pénzbeli térítésre tarthat igényt, mint amilyen összegű térítés a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén e rendelet alapján jár. (3) A pénzbeli térítés számításánál az egyébként bérbe adandó lakás alapterületét, szobaszámát és komfortfokozatát kell figyelembe venni. A számításnál az önkormányzat tulajdonában lévő, azonos komfortfokozatú lakásainak beköltözhető forgalmi értékét kell alapul venni. Bérbeadás másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség alapján 16. (1) Másik lakást kell bérbe adni annak a jogcím nélküli személynek, aki a Tv. hatálybalépését követően a bérlő halála után maradt vissza a lakásban, ha: a) a bérbeadó a lakásba való befogadáshoz adott hozzájárulásakor erre kötelezettséget vállal, vagy b) 3 a bérlő halálát megelőző öt év óta a bérlő beleegyezésével és a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával állandó jelleggel a lakásban lakik, feltéve, hogy az elhalt bérlőnek hozzátartozója. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett személy a bérlő halála esetén akkor igényelheti másik lakás bérbeadását, ha a bérlő halála óta állandó jelleggel a lakásban lakik. (3) Nem adható másik lakás bérbe az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem, ha a) a lakásbérleti jog folytatására jogosult lakik a lakásban, b) a visszamaradt személy kiskorú esetében szülője rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával, vagy saját tulajdonú lakással, illetve lakás haszonélvezeti jogával. (4) Az (1) bekezdés szerinti lakásba a jogosultnak a (6) bekezdésben meghatározott, a lakásigény mértékének megállapításánál figyelembe vett személyekkel együtt kell költöznie. (5) Ha az (1) bekezdés alapján több jogosult van, részükre együttesen egy másik lakást lehet bérbe adni. A jogosultak kérésére a lakást bérlőtársi jogviszony mellett kell bérbe adni. (6) A lakásigény mértékének megállapításánál a jogosulttal már a bérlő életében is állandó jelleggel együtt lakó azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhatók. (7) 4 A bérlő halálát követően az elhelyezésre jogszerűen igényt tartó személy kérelmére az ESZLB dönthet a lakásbérleti jog folytatásának elismeréséről, amennyiben az elhelyezésre jogosult méltányolható lakásigényének mértékét az adott lakás paraméterei nem haladják meg. (8) A másik lakásra való jogosultság megállapításához szükséges adatok és igazolások benyújtására a lakásban lakó személyeket 45 napos határidő megjelölésével a bérbeadónak fel kell hívni. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a bérbeadónak intézkednie kell a kiürítési per megindításáról. Bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok keretében 17. (1) Lakásgazdálkodási feladatok keretében a lakást annak lehet bérbe adni: a) 5 akivel az önkormányzat előzetes döntése alapján, a bérbeadó úgy állapodott meg, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésekor részére másik lakást ad bérbe, vagy másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést is fizet, vagy 6 b) c) akitől az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonjogát megszerzi és ezzel egyidejűleg az eladó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát biztosítja. d) 7 akinek a szociális helyzete alapján létrejött lakásbérleti jogviszonyát, a bérbeadó az épület (a benne lévő lakás) átalakítása, korszerűsítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából mondta fel. 1 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (V. 31.) Ör Kiegészítette: 18/2006. (III. 30.) Ör. 7. (1) bekezdés 6

7 (2)A bérbeadásra vonatkozó egyéb feltételek vizsgálata nélkül lehet a lakást bérbe adni annak: a) akinek a bérbeadó felmondta a szerződését és megállapodott vele, hogy pénzbeli térítés mellett részére másik lakást ad bérbe, b) 1 akinek a bérbeadó felmondta a szerződését, és részére cserelakást kell felajánlani. 18. (1) 2 A bérbeadó és a bérlő a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik azzal a feltétellel is, hogy a bérbeadó a bérlő részére a jelen rendelet hatálya alá tartozó másik lakást ad bérbe. Ebben az esetben az új bérleti jogviszony feltételeit is a jelen rendeletben meghatározott előírások szerint kell meghatározni. (2) 3 Ha a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, de a bérlő másik lakást, vagy másik lakást és pénzbeli térítést kér, akkor a bérlővel a bérbe adandó lakás rendelkezésre állásától függően a bérbeadó 4 megállapodást köthet. A pénzbeli térítés nem haladhatja meg a megszűnt bérleti jogviszonnyal érintett lakás beköltözhető forgalmi értékének 30 % 5 -át. (3) 6 A bérlő másik lakás bérbeadása mellett akkor kaphat pénzbeli térítést, ha a cserelakás az önkormányzat részére korábban leadott vagy átruházott, ennek hiányában a visszaadott lakáshoz képest kevesebb szobaszámú, kisebb alapterületű vagy alacsonyabb komfortfokozatú, illetve ha egyéb lényeges adottságai számottevően kedvezőtlenebbek. Ebben az esetben a bérlő a bérbe adandó lakás és a jelenlegi lakása beköltözhető forgalmi értéke közötti különbözet 30 %-ának pénzbeli térítésére tarthat igényt. (4) (1) 9 Ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszonyt a tv. 24. (1) bekezdés a) pontja alapján mondja fel, a lakáskiürítési per megindítása előtt a jogcím nélküli lakáshasználó (továbbiakban: lakáshasználó) részt vehet az Önkormányzat által működtetett külön rendeletében szabályozott adósságkezelési szolgáltatásban. (2) Aki az adósságkezelési szolgáltatásban részesül vagy 2 éven belül részesült, úgy lehetősége van részt venni a bérbeadó szociális indíttatású lakáscsere programjában (továbbiakban: program). (2a) 10 Aki adósságkezelési szolgáltatásban nem részesül vagy korábban nem részesült, a 23/A. (3) bekezdésében meghatározott feltételek vállalása esetén vehet részt a programban. (3) 11 A lakáshasználó kérelmét az Óbudai Vagyonkezelő Zrt-nél 12 nyújthatja be. A kérelmet az iroda kivizsgálja, a programban való részvétel lehetőségéről a kérelmezőt 30 napon belül írásban tájékoztatja. (4) 13 Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a kérelem elbírálásától számított 30 napon belül a bérbeadó 14 írásbeli tájékoztatása és az általa végzett környezettanulmány alapján terjeszti elő javaslatát az ESZLB 15 számára. (5) 16 Az ESZLB 17 dönt a programban való részvételről. A bérbeadó 18 a bizottság döntéséről írásban tájékoztatja a lakáshasználót. (6) 19 Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy a bérbeadó intézkedik a lakás-kiürítési eljárás megindításáról. 1 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 7. (2) bekezdés 2 Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés b) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 8 Új szövegét megállapította: 7/2004. (II. 23.) Ör Módosította: 28/2012. (V. 31.) Ör Beiktatta: 28/2012. (V. 31.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 5. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 13 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 15 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 19 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 8. 7

8 (7) 1 Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 2 : a) a nyilvántartásba vett lakáshasználó részére megkísérli cserepartner keresését, b) megköti a csereszerződést, c) letétként kezeli a leendő cserepartner által befizetett lakbér- és használati díjat, valamint járulékait, d) tartozásmentesség esetén intézkedik a bérleti jogviszony helyreállításáról, e) 3 előterjesztést készít az ESZLB-hoz a lakáscsere jóváhagyása végett. (8) 4 Az ESZLB dönt a lakáscsere jóváhagyásáról. (9) 5 A bérbeadó határozatban megjelölt határidőn belül megköti a bérleti szerződést. 20. (1) 6 Ha az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonjogát megszerzi, úgy az eladóval kötött megállapodás alapján köteles az eladó részére másik, önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát biztosítani. (2) Az eladónak lakástulajdonát per-, teher- és igénymentesen kell az önkormányzat rendelkezésére bocsátania. Több tulajdonos esetében valamennyi tulajdonosnak át kell ruháznia, az őt megillető tulajdoni hányadát, ugyanakkor mindannyian bérlőtársai lehetnek a felajánlott bérlakásnak. (3) 7 Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 8 a lakás tulajdonosának a lakás elidegenítésére vonatkozó írásban benyújtott szándéknyilatkozatát javaslatával együtt felterjeszti döntésre az ESZLB 9 elé. Az előadónak szándéknyilatkozatához az alábbi okiratokat kell csatolni: a) a felajánlott lakás adatait (helyrajzi szám, cím, tulajdonos(ok)), b) a felajánlott lakás 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, c) igazolást arról, hogy a lakása után nem áll fenn és az előző egy évben sem állt fenn közüzemi költség, közös költség, illetve lakbér és külön szolgáltatások díjtartozása, d) igazolást a lakást esetlegesen terhelő terhekről és nyilatkozatot arról, hogy a lakás tehermentesítését az eladó a szerződés megkötését megelőzően a saját költségére vállalja, e) az esetleges haszonélvező nyilatkozatát arról, hogy haszonélvezeti jogáról a megkötésre kerülő szerződésben le fog mondani és a felajánlott lakásban bérlőtárs kíván-e lenni. (4) A lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az önkormányzat részére felajánlott lakás tekintetében létrejöjjön a lakástulajdon átruházásáról szóló szerződés. (5) A lakás birtokba adására, illetve az önkormányzatra történő átruházására egy időben kerül sor. Amennyiben a birtokba adásra meghatározott időpontig az eladó nem teljesíti valamely kötelezettségét, úgy vele a már megkötött szerződést fel kell bontani, erre az esetre a szerződésben az önkormányzat részéről egyoldalúan gyakorolható elállási jogot kell kikötni. (6) Az átruházni kívánt lakás forgalmi értéke és a felajánlott bérlakás bérleti joga közötti értékkülönbözet összege nem haladhatja meg az átruházni kívánt lakás beköltözhető forgalmi értékének 50 %-át. Bérbeadás közérdekű feladatok megvalósítása érdekében (1) 11 Bérbeadásra közérdekű feladatok megvalósítása érdekében akkor kerülhet sor, ha: a) az önkormányzat kisajátítási kérelme alapján lefolytatott eljárás eredményeként vagy, b) megsemmisült lakás bérlője részére kell lakást bérbe adni, c) 12 a Képviselőtestület az önkormányzat és intézményhálózatában foglalkoztatott munkavállalóval létesít bérleti jogviszonyt, d) más önkormányzattal való megállapodás alapján történik. 1 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 6. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 3 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés d) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 6 Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 17/2002. (VII. 4.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 7. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 9 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Új szövegét megállapította: 7/2004. (II. 23.) Ör Számozását módosította: 41/2007. (VI. 29.) Ör. 3. (1) bekezdés 12 Módosította: 41/2007. (VI. 29.) Ör. 3. (2) bekezdés 8

9 (2) 1 Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen a megüresedő lakásállományból évente 5 bérlemény adható bérbe pályázaton kívül. A pályázaton kívül történő bérbeadásról a polgármester javaslata, illetve az ESZLB 2 állásfoglalása alapján a Képviselőtestület dönt. Bérbeadás lakáscsere alapján 22. (1) A lakáscseréhez való hozzájárulás, illetve annak megtagadása az ESZLB 3 hatáskörébe tartozik. A hozzájárulást a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő lakások cseréje setén a hozzájárulás, illetőleg a megtagadás feltételeiről szóló 17/2006. (IV. 14.) 4 Főv. Kgy. Rendeletben foglaltak szerint lehet megadni, illetve megtagadni. (2) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag az ország területén lévő másik, önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogára vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál nyilvántartott magán tulajdonú lakás bejegyzett tulajdonjogára cserélhető. (3) A csere jóváhagyásának feltétele, hogy a bérlőnek lakása vonatkozásában nem áll fenn lakbér, használati díj és külön szolgáltatások díja tartozása. (4) 5 A bérbeadó a hozzájárulás megadását megelőzően legalább 30 napos határidő megjelölésével az önkormányzati lakásra bérleti jogot szerző cserélő felet kötelezi: a) a lakásbérleti szerződésének, illetőleg a lakásbérleti jogviszonya fennállását tanúsító bérbeadó írásbeli nyilatkozatának, b) lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatának az iratokhoz történő benyújtására. (5) 6 Nem lehet hozzájárulni a cseréhez, ha a) a bérlő(k) a csere folytán nem szerezné(k) meg a cserelakás tehermentes tulajdonjogát vagy bérleti jogát, vagy b) a leendő bérlő bérleménye mellett még másik bérleménnyel, vagy másik lakás tulajdonjogával, illetve haszonélvezeti jogával rendelkezik, c) a bérbeadó és bérlő között létrejött bérleti szerződés megkötésétől számított 2 év nem telt el, kivéve a tv. 29. (3)-(5) bekezdéseiben foglalt eseteket, d) a hozzájárulás nyilvánvalóan közérdeket, önkormányzati érdeket, vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sértene e) 7 a cserepartner a (4) bekezdésben említett kötelezést a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg szükség esetén a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében. (6) 8 A csere folytán a lakásba költöző személlyel a bérleti szerződést ugyanolyan feltételekkel kell megkötni, mint amilyen feltételekkel a cserélő bérlő bérelte. Bérbeadás szociális intézményből kiköltöző személy részére 23. Annak, aki a szociális intézménybe utalásakor pénzbeli térítés ellenében mondott le lakásbérleti jogviszonyáról az önkormányzat vagy jogelődje javára, az intézményből történő elbocsátását követő egy éven belül legalább egy szobás, komfort nélküli lakást kell bérbe adni. Szociálpolitikai szempontok alapján történő bérbeadás 9 23/A. 10 (1) 11 Krízishelyzetben lévő személyek, családok részére pályázaton kívül történő bérbeadásról az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, valamint az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. javaslata és a polgármester előterjesztése alapján az ESZLB dönt. 1 Módosította: 20/2008. (V. 7.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés d) pontja 5 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 9. (1) bekezdés 6 Számozását módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 9. (1) bekezdés 7 Kiegészítette: 18/2006. (III. 30.) Ör. 9. (2) bekezdés 8 Számozását módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 9. (1) bekezdés 9 Beiktatta: 41/2007. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 41/2007. (VI. 29.) Ör Módosította: 24/2012. (IV. 27.) Ör. 2. 9

10 (2) 1 Az anyaotthonból, kiléptető lakásból kikerülő anyák, illetve családok részére lakáshoz jutatásuk elősegítése érdekében a megüresedő lakásállományból évente 6-8 db 2 bérleményt kell biztosítani. A pályázaton kívüli bérbeadásról az intézményvezető és a bérbeadói jogokat gyakorló szervezet javaslata alapján az ESZLB dönt. (3) 3 Azzal a jogcím nélküli lakáshasználóval, akinek a bérleti jogviszonya díjhátralék miatt került felmondásra az ESZLB javaslata alapján határozott idejű bérleti szerződés köthető a 3. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jogcímen, ha a Tv. 24. (1) bekezdés b-d) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn és a) fennálló díjtartozását egy összegben kiegyenlítette vagy b) fennálló díjtartozásának rendezésére a 29/A. -ban meghatározottak szerint részletfizetési megállapodást kötött. (4) 4 Az ESZLB javaslata alapján a (3) bekezdés szerinti határozott idejű bérleti szerződés további egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható, ha a Tv. 24. (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott felmondási okok nem állnak fenn és újabb díjtartozás vagy a részletek fizetésében elmaradás nem keletkezik. Lakóingatlan kényszerértékesítése miatti elhelyezés 5 23/B. 6 (1) 7 A Ltv. 85/F. (1) és (2) bekezdésében megjelölt adós, zálogkötelezett ideiglenes lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében krízislakás-keretet kell létrehozni. A krízislakás-keret címjegyzékét az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 8 javaslata alapján az ESZLB hagyja jóvá. (2) A krízislakás-keretből lakást az alábbi feltételek együttes fennállása esetén lehet bérbe adni az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy részére: a) a kényszerértékesítéssel érintett lakóingatlan lakáscélú kölcsön fedezetéül szolgált és megfelel a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 147. (3)-(4) bekezdésben meghatározott szempontoknak, b) az adós, zálogkötelezett munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a foglalkoztató érdekkörében felmerült okból szeptember 30-át követően szűnt meg vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete, illetőleg teherviselő képessége a megváltozott körülmények következtében nem tette lehetővé a lakáscélú kölcsön szerződés szerinti törlesztését. (3) Krízislakás-keretből lakást pályázaton kívül, legfeljebb három év határozott időre lehet bérbe adni. (4) A krízislakás lakbérét szociális helyzet alapján kell megállapítani. (5) Ha a zálogjoggal terhelt lakóingatlan vonatkozásában mind az adós, mind a zálogkötelezett kéri a bérbeadást, a bérleti jog a zálogkötelezettet illeti meg. (6) 9 Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 10 az árverési, illetőleg pályázati hirdetmény kézhezvételét követően haladéktalanul írásban értesíti a természetes személyt a krízislakás bérbeadásának lehetőségéről és annak feltételeiről. (7) Krízislakás bérbeadására irányuló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (e rendelet melléklete 11 ) eredményes árverés esetén a Vht. 154/A. (1) és (5) bekezdésében, valamint 204/G. (1) bekezdésében meghatározott időponttól számított 15 napon belül lehet benyújtani. (8) A kérelemhez mellékelni kell: a) az adós, zálogkötelezett és vele egy háztartásban élő hozzátartozója (együtt költöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó igazolásokat és okiratokat, b) a kényszerértékesítéssel érintett ingatlanra vonatkozó igazolásokat és okiratokat (különösen a lakáscélú kölcsönszerződést) c) a kényszerértékesítés lefolytatásáról szóló okiratokat (különösen a Vht (1) bekezdése szerinti árverési jegyzőkönyvet, a Vht a szerinti felosztási tervet) 1 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 24/2012. (IV. 27.) Ör. 6. (3) bek. 3 Beiktatta: 28/2012. (V. 31.) Ör. 3.. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 4 Beiktatta: 28/2012. (V. 31.) Ör. 3.. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 5 Beiktatta: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Beiktatta: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 9. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 9 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 10. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 11 Lásd: 36/2009. (VIII. 27.) Ör. mellékletét 10

11 (9) 1 A krízislakás bérbeadásáról az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálata környezettanulmány készítését követően tett véleményének figyelembevételével az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 2 előterjesztése alapján az ESZLB dönt. (10) 3 Az ESZLB döntését követően az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 4 haladéktalanul intézkedik a bérleti szerződés megkötése érdekében. (11) 5 A határozott idejű bérleti jogviszony leteltét megelőző 30 napon belül meg kell vizsgálni a bérlő jövedelmi, vagyoni viszonyait, és amennyiben a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei fennállnak, akkor a bérlő kérelmére az ESZLB a bérleti jogviszony időtartamát további legfeljebb 3 évvel meghosszabbíthatja. Egyéb jogcímek alapján történő bérbeadás közös szabályai 23/B. 6, 7 (1) Több önkormányzati lakás helyett egy önkormányzati lakás is bérbe adható. (2) A kettő, vagy annál több szobás önkormányzati lakás helyett bérbe adható több önkormányzati lakás is. A bérbe adandó lakások szobaszámának összege nem haladhatja meg az előző lakás szobaszámát. (3) Ha a bérbeadó jelen rendelet szerint másik lakást köteles bérbe adni, úgy a jogosultnak legfeljebb három lakás megtekintését kell felajánlania. V. Rész A bérleti szerződés tartalmára vonatkozó szabályok 24. (1) Lakást csak lakás céljára lehet bérbe adni. (2) Ha e rendelet hatálybalépésekor a lakás egészét más célra használják, a lakásbérleti jogviszonyt fel kell mondani. (3) A lakásbérleti jogviszony a bérbeadó és a bérlő írásbeli szerződése alapján jön létre. (4) A Tv-nek és a rendeletnek a tulajdonosi hozzájárulásra és a bérbeadásra vonatkozó szabályai a bérleti szerződésnek akkor is tartalmát képezik, ha a szerződésben nem szerepelnek. 25. (1) A lakást a bérlő és a vele együtt lakó hozzátartozói csak lakás céljára használhatják. (2) A lakásban vállalkozói tevékenység a bérbeadó előzetes hozzájárulásával folytatható. A bérbeadó nem járulhat hozzá olyan tevékenység végzéséhez, mely a lakóközösség nyugalmát zavarná. (3) A lakásba gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozás székhelye, telephelye vagy fiókhelye abban az esetben jelenthető be, ha a lakásban gyakorolt vállalkozói tevékenységet a bérbeadó előzetes hozzájárulásával végzik. 25/A. 8 (1) A bérlő köteles a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően a szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban lakni. (2) A bérlő köteles a bérbeadó részére legalább 15 nappal a tervezett távollét kezdőnapja előtt írásban bejelenteni a lakásból történő két hónapot meghaladó távollét tényét és annak időtartamát. (3) A bérbeadó a bérlő által bejelentett különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történő távolléte alatt nem jogosult a bérleti szerződés erre hivatkozással történő felmondására. Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el, és erről a bérbeadót felhívására írásban tájékoztatja. 25/B. 9 A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő vállalja szociális rászorultság fennállása esetén az előre fizető óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést. Az előre fizető óra felszerelési költségeihez támogatás igényelhető a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján. 1 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 11. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 12. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 5 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Számozását módosította: 41/2007. (VI. 29.) Ör Számozását módosította: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Beiktatta: 18/2006. (III. 30.) Ör Beiktatta: 24/2012. (IV. 27.) Ör

12 A bérbeadás időtartama 26. (1) 1 A lakást a (2) bekezdésben foglalt kivétellel határozott időtartamra kell bérbe adni. (2) A lakás határozatlan időre adható bérbe az egyéb feltételek fennállása esetén az alábbi esetekben: a) a 3. (1) bekezdés e) vagy h) pontjában meghatározott jogcímen, b) a képviselőtestület egyedi döntési alapján. (3) 2 Határozott idejű bérbeadás esetén a bérleti szerződés időtartama: a) lakóingatlan kényszerértékesítésével érintett személy részére történő bérbeadás esetén legfeljebb 3 év, amely indokolt esetben meghosszabbítható, b) egyéb határozott idejű bérbeadás esetén legfeljebb 5 év, c) helyreállítási kötelezettséggel terhelt, valamint térítés ellenében átadott bérlőkijelölési jog esetén legfeljebb 10 év, d) 3 a 23/A. (3) bekezdésében meghatározott esetben egy év. (4) 4 Határozott idejű bérleti jogviszony esetén a bérleti szerződés időtartama nem terjedhet túl a bérlőkijelölési jog megszűnésének időpontján. (5) Ha a Képviselőtestület közvetlenül gyakorolja a bérlőkijelölés jogát, ott az elő-bérleti jog érvényesítésének lehetőségéről is a Képviselőtestület dönt. (6) 5 A határozott idejű bérleti szerződést, ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll, az eredeti bérleti jogviszony időtartamával egyező időtartammal a bérbeadó meghosszabbíthatja. Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. a határozott idejű bérleti szerződések meghosszabbításáról félévente, június 30-áig és december 31-éig az ESZLB részére írásbeli tájékoztatást készít. Bérbeadás bérlőtársak részére 27. (1) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére a házastárs lakásba való beköltözésének időpontjától függetlenül a bérlőtársi szerződést köteles megkötni. (2) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó szülője (az örökbefogadó, a mostoha, és nevelő szülője) közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a kérelmezők együtt lakását egészségügyi vagy személyi körülményeik indokolttá teszik. (3) A bérbeadó a bérlő és a vele együtt lakó gyermeke (az örökbefogadott, mostoha, és nevelt gyermeke), valamint a jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a gyermek, illetőleg az unoka: a) a 16. életévét betöltötte és b) a bérlővel a lakásban legalább 1 év óta együtt lakik. (4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott esetben sem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az ott megjelölt hozzátartozó másik, beköltözhető lakással rendelkezik. (5) A bérlő hozzátartozójának másik lakását akkor is beköltözhetőnek kell tekinteni, ha azt idegenforgalmi, vagy más üzleti vagy egyéb célra hasznosítja. (6) 6 A bérbeadó a bérlőnek és a vele együttlakó élettársának, testvérének, illetőleg a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó, 16. életévét betöltött unokájának közös kérelmére a bérlőtársi szerződést csak akkor kötheti meg, ha: a) a kérelmezőnek a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával legalább öt év óta megszakítás nélkül a lakásban együtt laknak, és b) az említett hozzátartozó vagy házastársa másik, beköltözhető lakással nem rendelkezik. 1 Módosította: 28/2012. (V. 31.) Ör. 4. (1) 2 Módosította: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Beiktatta: 28/2012. (V. 31.) Ör. 4. (2) 4 Módosította: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Beiktatta: 28/2012. (V. 31.) Ör. 4. (3) 6 Módosította: 7/2004. (II. 23.) Ör

13 VI. Rész A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei A lakbér mértéke, a külön szolgáltatások díja 28. (1) 1 A lakbér mértékét, valamint a külön szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet határozza meg. (2) 2 (3) 3 (4)-(6) 4 (7) 5 A Ltv. 24. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egyéb lényeges kötelezettségnek minősül a távhő és melegvízszolgáltatás díjának határidőben, a közüzemi szolgáltató részére történő megfizetése. (8) 6 Amennyiben a bérlő a (7) bekezdés szerinti szolgáltatás díját a szolgáltató részére nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki, bérbeadó jogosult az Ltv. 24. (1) bekezdés b) pontja alapján a bérleti szerződés felmondására és ezzel egyidejűleg az általa a bérlő helyett megfizetett szolgáltatási díj és annak járulékai bérlőre történő áthárítására. (9) 7 (10) 8 A bérbeadó a bérleményeket évenként legalább egyszer ellenőrzi. Indokolt panaszbejelentések esetén bérbeadó köteles haladéktalanul helyszíni ellenőrzést tartani, melyről jegyzőkönyvet kell felvennie (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek karbantartásával, felújításával, pótlásával, cseréjével összefüggő költségek a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a bérlőt terhelik. (2) Költségelven megállapított lakbér esetén a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek pótlásával és cseréjével összefüggő költségek viselésére a bérbeadó köteles. (3) A felek a bérleti szerződésben az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem állapodhatnak meg. 29/A. 10 (1) A fennálló teljes díjtartozás 30%-ának egyösszegű megfizetése esetén az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a részletfizetés futamidejét is tartalmazó javaslata alapján, a polgármester jóváhagyásával az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. és a hátralékos részletfizetési megállapodást köthet. A részletfizetési kedvezmény az adott díjhátralék vonatkozásában csak egy alkalommal biztosítható. (2) A polgármester az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslata alapján a) lakhatást vagy a létfenntartást súlyosan veszélyeztető rendkívüli méltánylást igénylő esetben az egyösszegű befizetés (1) bekezdésben meghatározott mértékét csökkentheti, b) a hátralékos írásbeli kérelmére a részletfizetési időszak alatt egy alkalommal a törlesztő részletek teljesítésére három hónapos haladékot biztosíthat. VII. Rész A bérbeadói hozzájárulás szabályai Hozzájárulás a lakásba való befogadáshoz 30. (1) 11 A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét), befogadott gyermekének a gyermekét és szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét). (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a bérlő egyéb személyeket a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be. A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a lakásban lakó személyekre a befogadás után személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut. 1 Módosította: 40/2009. (IX. 30.) Ör. 12. (2) bekezdés 2 Hatályon kívül helyezte: 40/2009. (IX. 30.) Ör. 12. (5) bekezdés 3 Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés e) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 4 Hatályon kívül helyezte: 40/2009. (IX. 30.) Ör. 12. (5) bekezdés 5 Beépítette: 36/2005. (IX. 14.) Ör Beépítette: 36/2005. (IX. 14.) Ör Hatályon kívül helyezte: 40/2009. (IX. 30.) Ör. 12. (5) bekezdés 8 Új szövegét megállapította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 36/2009. (VIII. 27.) Ör Beiktatta: 24/2012. (IV. 27.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 13. (1) bekezdés 13

14 (3) A befogadáshoz való hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól. A bérbeadó a befogadást határozott időre is engedélyezheti. (4) A befogadáshoz való bérbeadói hozzájárulás a befogadott személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban való elhelyezés igénylésére. (5) A bérleti jogviszony megszűnése setén vagy az engedélyezett időtartam lejártakor a befogadott személy köteles a lakást elhagyni, kivéve ha a bérbeadó a befogadott személy elhelyezésére kötelezettséget vállalt. A befogadott személynek a hozzájárulás megadását megelőzően a lakás elhagyására írásban kötelezettséget kell vállalnia. A befogadott személy kiköltözéséről a bérlőnek kell gondoskodnia. (6) A bérbeadó elhelyezési kötelezettséget a Ptk ában meghatározott hozzátartozói kör tekintetében teljesíthet, ha a jogosult a) nem rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, vagy saját tulajdonú lakással vagy lakás haszonélvezeti jogával, b) a bérlő halálát megelőzően öt évig életvitelszerűen a lakásban lakott, mely tényt a Polgármesteri Hivatal nyilvántartása is alátámasztja. (7) 1 (8) 2 A bérlőtárs a lakásba más személyt a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együtt lakás ideje alatt született gyermeke kivételével a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. Hozzájárulás a tartási szerződés esetén 31. (1) 3 A határozatlan időre bérbe adott lakás esetében a tartási szerződéshez az ESZLB hozzájárulását kell kérni. (2) A bérlő bérleti jogviszonyát az eltartó abban az esetben folytathatja, ha a bérlő az eltartót ténylegesen befogadta a lakásába. (3) 4 Hozzájárulás az albérleti szerződéshez 32. (1) 5 A bérlő a határozatlan időre bérbe adott lakás egy részét a (6) bekezdésben foglalt esetet kivéve az ESZLB 6 előzetes hozzájárulásával lakás céljára albérletbe adhatja. A lakás albérletbe adásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. (2) Az (1) bekezdésben előírtak alapján 1 szobás lakás albérletbe adásához nem adható hozzájárulás. (3) Az albérletbe adáshoz akkor adható hozzájárulás, ha legalább egy lakószoba a bérlő használatában maradt, és az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözők, valamint a már lakásban jogszeren lakók számát figyelembe véve a lakás egy használójára legalább 6 m2-es lakóterület jut. (4) 7 Az ESZLB kizárólag a határozott időre kötött albérleti szerződéshez adhat hozzájárulást. (5) 8 Az ESZLB a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó volt albérlő elhelyezésére kötelezettséget nem vállalhat. (6) 9 Kiskorúak és gyámság, illetve gondnokság alatt álló személyek által bérelt lakás egészének albérletbe adásáról a gyámhivatal kérelmére egyéb kérelmező esetében a gyámhivatal véleményének figyelembevételével az ESZLB 10 dönt. Hozzájárulás a bérlakások bővítéséhez és korszerűsítéséhez (1) A bérlő jogosult, a bérbeadóval a költségtérítés módjára vonatkozóan megállapodást megkötni és az alapján lakását bővíteni, korszerűsíteni. 1 Hatályon kívül helyezte: 18/2006 (III. 30.) Ör. 20. (2) bekezdés 3. pontja 2 Beépítette: 18/2006. (III. 30.) Ör. 13. (2) bekezdés 3 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés f) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 5 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 7/2004. (II. 23.) Ör Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör Új szövegét megállapította: 17/2002. (VII. 4.) Ör

15 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt megállapodáshoz csatolni kell: a) a társasház vagy a tulajdonostársak előzetes hozzájárulását, b) kiviteli tervet. (3) 1 (3a) 2 A bérbeadóval megkötött megállapodás hatálybalépésének feltétele a Polgármester által adott tulajdonosi hozzájárulás. (4) A tulajdonosi hozzájárulást, valamint engedélyköteles munkák esetén a jogerős építési engedélyt és közműnyilatkozatokat is csatolni kell az (1) bekezdés szerinti megállapodáshoz. VIII. Rész A lakásbérlet megszűnésével kapcsolatos szabályok Pénzbeli térítés a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén 34. (1) 3 A bérbeadó és a bérlő a határozatlan időre kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy másik lakás bérbeadása helyett az ESZLB javaslata alapján térítési díj fizetésében állapodnak meg. (2) 4 Ha a felek másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítésben állapodnak meg, úgy a bérlőt az önkormányzat részére leadott bérlakás ingatlanforgalmi szakvéleményben megállapított vissza-adáskori beköltözhető forgalmi értékének 40%-a illeti meg 5. Ezen összegből le kell vonni a bérlő lakással kapcsolatos tartozásait és a bérlőt terhelő általa nem teljesített kötelezettségek pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket. (2a) 6 A bérlőnek az értékbecslés díját előre meg kell fizetnie. Amennyiben a megállapodás megkötésre kerül, az értékbecslés díja a pénzbeli térítés összegébe beszámításra kerül. (3) A pénzbeli térítés csak azt követően fizethető ki, ha a bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást elhagyták és kiürítették. (4) Határozott időre bérbe adott lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés összege a bérleti jogviszony időtartamából még hátralévő minden egész év után a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-a. Ha másik lakás bérbeadására kerül sor, a bérbe adott másik lakásra is csak az előzővel azonos időpontig szóló határozott időtartamú bérleti szerződés köthető. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni abban az esetben is, ha a lakásbérleti szerződést a bérlő (bérlőtársak esetében valamennyi bérlőtárs együttesen) mondja fel. Lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jog elismerése 35. (1) Aki a bérlő halála esetén a lakásbérleti jog folytatására a tv. 21. (2) és 32. (2) bekezdései alapján jogosult, a bérlő halálától számított 45 napon belül kérheti a bérbeadótól e jogának elismerését. Amennyiben a jogosultság bejelentésére nyitva álló határidőben a bérbeadóhoz bérleti jog folytatása tárgyában kérelem nem érkezik, vagy a bérbeadó ezen időtartam lejártát követően szerez tudomást a bérlő haláláról, felhívja a lakásban visszamaradt személy(eke)t a jogosultság igazolására. (2) 7 A bérbeadó e rendelet keretei között elbírálja a kérelmet és a bérleti jogviszony folytatására irányuló szerződést a jogosultság megállapítását követő 15 napon belül a jogosulttal megköti. A lakásbérleti jog folytatására jogosult személyek eltérő megállapodása hiányában a lakásbérleti jog folytatása a következő sorrend szerint történik: a bérlő házastársa, gyermeke (örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek), befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő), feltéve, ha ezen személyeket a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban laktak. (2a) 8 Abban esetben minősül a bérlemény a bérleti jogviszonyt folytatni kívánó személy életvitelszerű lakóhelyének, ha máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használni tud, és a 1 Hatályon kívül helyezte: 29/2011. (VII.11.) Ör Beiktatta: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 13. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 3 Módosította: 29/2011. (VII.11.) Ör. 40. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 4 Módosította: 16/2008. (IV. 7.) Ör Módosította: 28/2012. (V. 31.) Ör. 5. (1) 6 Beiktatta: 28/2012. (V. 31.) Ör. 5. (2) 7 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 16. (1) bekezdés 8 Beiktatta: 24/2012. (IV. 27.) Ör

16 bérleményből szervezi életét (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), az életviteléhez szükséges tevékenységeket különösen tisztálkodás, étkezés, főzés, mosás legjellemzőbben a bérleményben folytatja és a bérlemény családi élete helyszínéül szolgál, továbbá elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. (3) A bérbeadó a felhívás eredménytelensége, vagy a jogosultság hiányának megállapítása esetén intézkedik a lakás kiürítése iránt. (4) Ha hagyatéki leltározás vagy más Polgármesteri Hivatal által folytatott eljárás olyan lakást érint, amelynek bérlője meghalt, a Polgármesteri Hivatal köteles erről a bérbeadót 8 napon belül értesíteni. (5) 1 A bérlő halála esetén a bérlőkijelölési joggal érintett lakás bérleti jogát a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személy folytathatja. A lakáshasználati díj 36. (1) A lakás jogcím nélküli használója használati díjat köteles fizetni. (2) Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni. (3) 2 A jogcím nélküli lakáshasználó az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a lakásból való kiköltözésig emelt használati díjat akkor köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozata, illetőleg a Tv. 75., 91. és 94. -ai értelmében elhelyezésére nem tarthat igényt. (4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított: a) hónap közötti időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege, b) hónap közötti időtartamra a lakás lakbérének 2,5-szörös összege, c) a 19. hónaptól kezdve a lakás lakbérének háromszoros összege. (5) 4 Ha a jogcím nélküli lakáshasználónak a vele együtt lakókra tekintettel meghatározott 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá a létfenntartáshoz szükséges mértéken felüli ingó-, valamint forgalomképes ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, kérésére a használati díj mértékét csökkenteni kell. A csökkentett használati díj sem lehet azonban kevesebb a lakás lakbérének (4) bekezdés a) pontja szerinti kétszeres összegénél. (6) A mindenkori lakbér összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni az, akinek lakbér és járulékai meg nem fizetése miatt a bérleti jogviszonyát felmondták és ennek következtében jogcím nélkülivé vált. Szolgálati lakásokra vonatkozó szabályok 37. (1) 5 Azokat a lakásokat, amelyek szolgálati lakásnak minősülnek és az önkormányzat költségvetési szerve vagy intézménye által használt épületben vannak, csak a költségvetési szervvel köztisztviselői, közszolgálati, vagy munkaviszonyban álló, illetőleg vele ilyen jogviszonyt létesítőnek lehet bérbe adni. A bérbeadás határozott időre vagy a munkavállalói jogviszony fennállásáig tarthat. (2) Szolgálati lakások esetében a bérbeadói jogokat e rendelet szabályainak megfelelően a költségvetési szervek és az intézmények vezetői gyakorolják. (3) Az (1) bekezdésben említett lakás esetén: a) nem lehet hozzájárulni a lakásba való befogadáshoz, a tartási szerződéshez, az albérletbe adáshoz, b) a lakáscseréhez akkor lehet hozzájárulni, ha a csere folytán a lakásba költöző bérlő az önkormányzat költségvetési szervével, illetve intézményével munkaviszonyban áll, vagy azt létesít. Öröklési szerződés kötése (1) Az Önkormányzat magántulajdonú (társasházi magánlakás, szövetkezeti magánlakás, családi ház) lakásokra, öröklési szerződést köthet, ha a) a lakásban a tulajdonos egyedül, vagy házastársával lakik, b) a lakás üzemeltetési költség hátraléka nem haladja meg a lakás beköltözhető forgalmi értékének a felét, c) a tulajdonos(ok) vállalja(k), hogy a lakásba újabb házasságkötés esetén a házastársat kivéve - senkit nem fogad(nak) be. 1 Beépítette: 18/2006. (III. 30.) Ör. 16. (2) bekezdés 2 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 17. (1) bekezdés 3 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 17. (2) bekezdés 4 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 16. (1) bekezdés 5 Módosította: 7/2004. (II. 23.) Ör Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör

17 (2) A tulajdonos(ok) tudomásul veszi(k), hogy az öröklési szerződéssel lekötött vagyonról sem élők között, sem halál esetére nem rendelkezhet(nek). (3) Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra az önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. (4) Az öröklési szerződés megkötésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. (5) A szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a tulajdonos (tulajdonostársak) írásban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján nyújthatja (nyújthatják) be, a szükséges mellékletekkel ellátva. Mellékletek: 3 hónapnál nem régebbi, tehermentes tulajdoni lap, közös-képviselet, Díjbeszedő Rt. ELMÜ, Főtáv Rt. nullás igazolások, utolsó havi Kábel Tv., Matáv Rt. befizetést igazoló feladóvény). (6) 1 A szerződés megkötéséről a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság Jogtanácsosi Irodájának előterjesztése alapján az ESZLB dönt (1) Az öröklési szerződés alapján nyújtható a) év közötti tulajdonos(ok) esetében a közös költség, víz-csatorna-, szemétszállítás díjának havi kiegyenlítése, egyedül maradt (özvegy, elvált) tulajdonos esetében a közös-költség, víz-csatorna-, szemétszállítás és elektromos díj havonta történő kiegyenlítése, b) év közötti tulajdonos(ok) esetében a közös-költség, víz-csatorna, szemétszállítás, elektromos és fűtésdíj havonta történő kiegyenlítése, egyedül maradt (özvegy, elvált) tulajdonos esetében közös költség, vízcsatorna, szemétszállítás, elektromos, fűtés, és gázszolgáltatás, valamint kábelt tv. 1 programcsomag díjának havonta történő kiegyenlítése, c) 81 évet betöltött tulajdonos(ok) esetében a lakás teljes üzemeltetési és fenntartási költsége (közös költség, víz-csatorna-, szemétszállítás, elektromos-, gázközmű-, fűtésdíj, kábel tv. 2.) valamint a Ft-ot meg nem haladó telefonszámla kiegyenlítése. (2) Az öröklési szerződésnek az (1) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott szolgáltatások teljes körét tartalmaznia kell. (3) Házastársak esetén az idősebb házastárs életkora alapján kell az ellenszolgáltatást nyújtani, amennyiben a házastársak életkora között 15 évnél kevesebb a korkülönbség. (4) Házastárs halála esetén nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe az életben maradó tulajdonostárs. (5) Újabb házasságkötés esetén a tulajdonossá vált önkormányzat a Ptk a alapján az özvegyi haszonélvezeti jogot biztosítja Az öröklési szerződést kötő tulajdonos jogosultsága lakásfenntartási támogatás igénylésére fennmarad, a 39. (1) bekezdés a) és b) pontja esetében, (azonban az öröklési szerződés alapján, az önkormányzat által kiegyenlített számlák költségét nem lehet figyelembe venni a lakásfenntartási támogatás igénylése során (1) Az öröklési szerződés megkötését követő hónap 1. napjától a lakásra megállapított vételár havi törlesztő részletére a fizetési kötelezettség szünetel. (2) Ha az öröklési szerződés bármilyen okból megszűnik, úgy az (1) bekezdés alapján elmaradt fizetési kötelezettség egy összegben esedékessé válik és a tulajdonos az önkormányzat részére köteles azt a szerződés megszűnését, vagy érvénytelenségét megállapító jogerős bírósági döntést követő 15 napon belül megfizetni (1) A hagyatéki eljárás befejezését követő 30 napon belül fel kell szólítani az örökhagyó egyéb vagyontárgyait öröklő örökösöket, hogy a lakást az ingóságoktól ürítsék ki és a lakást bocsássák az önkormányzat rendelkezésére. (2) A tulajdonos(ok) halálát követően a lakásban maradó olyan személy, aki nem a szerződés alanya és nem özvegyi jogon haszonélvező ún. beköltöző személyek jogcímnélküli lakáshasználónak minősülnek és velük szemben a lakás kiürítési pert haladéktalanul meg kell indítani. (3) A lakásban jogcím nélkül lakókkal szemben a tulajdonos halálát követő hónap 1. napjától használati díjat kell megállapítani és annak behajtása iránt kell intézkedni. 1 Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 14. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 2 Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör

18 43. 1 (1) Az öröklési szerződéssel megüresedő lakás (tulajdon) értékesítése az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzését követően az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 2 feladatát képezi, az érvényben lévő vagyonrendelet szabályai szerint. (2) Az öröklési szerződésekkel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása a Képviselőtestület döntésének megfelelően a lakáseladásból befolyó bevételek terhére kivéve az évi LXXVIII. tv a szerinti vételi jog alapján eladott lakásból származó bevételt -, annak meghatározott százalékáig történik. IX. Rész Záró rendelkezések 44. E rendelet alkalmazásában: a) lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit (lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, előtér) lehet figyelembe venni, b) közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, c) hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. d) 3 hajléktalan: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (2) bekezdése értelmében a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 45. (1) 4 (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tv. Rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni Adatvédelmi szabályok (1) 7 A bérbeadó 8 a pályázatokban szereplő személyes adatokat, illetve a pályázatokban az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a pályázat elbírálásáig, illetve a lakásbérleti szerződés megszűnéséig kezeli. (2) 9 (3) A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges adatok az alábbiak: a) a bérlő neve (leánykori neve), b) a bérlő anyja neve, c) a bérlő születési helye és ideje, d) a bérlő lakóhelye, illetve tartózkodási helye, e) a bérlő személyazonosítására alkalmas igazolványának (személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú vezetői engedély) száma, f) 10 családi állapot. (4) 11 A bérbeadó 12 a (3) bekezdés a)-d) és f) 13 pontja szerinti adatokat a bérlővel együtt költöző, valamint a bérlő által befogadott személyek tekintetében is kezelheti. (5) 14 A bérbeadó 15 az általa kezelt adatokból adatszolgáltatást 1 a jogszabályban előírt feladatkörével kapcsolatban az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központon, a Díjbeszedő Rt-n, valamint az 1 Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 49/2011. (IX. 23.) Ör. 15. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3 Beiktatta: 17/2002. (VII. 4.) Ör Hatályon kívül helyezte: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (2) bekezdés 3. pontja 5 Hatályon kívül helyezte: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (2) bekezdés 3. pontja 6 Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 18. (1) bekezdés 8 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 9 Hatályon kívül helyezte: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés g) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 10 Beiktatta: 32/2012. (VI. 29.) Ör. 5. (1) bekezdés 11 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 18. (2) bekezdés 12 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 13 Módosította: 32/2012. (VI. 29.) Ör. 5. (2) bekezdés 14 Módosította: 18/2006. (III. 30.) Ör. 18. (2) bekezdés 15 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (2) bekezdés a) pontja 18

19 összes közműszolgáltató társaságon, illetve a közműdíjak tekintetében fennálló követelések jogosultjain kívül más személyek és szervezetek részére nem teljesíthet. Ez a tilalom nem érinti a bérlő azon jogát, hogy a rá vonatkozó adatokba betekintsen. (6) Az (1)-(5) bekezdés előírásait a pályázati eljáráson kívül minden egyéb bérbeadási jogcím esetén is 48. Az adatszolgáltatásra kötelezett nem hívható fel olyan adat szolgáltatására, amely a Polgármesteri Hivatal saját nyilvántartásában szerepel, feltéve, hogy írásbeli nyilatkozatban hozzájárult a bérbeadó részére történő kiadásához. Hatálybalépés 49. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 15.) számú rendelete. A folyamatban lévő ügyekre a korábban hatályban volt rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) 2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (4) bekezdés h) pontja. Hatályos: szeptember 1-jétől 2 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 3, A 12/2003. (VI. 5.) 4, A 7/2004.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. rész. Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 16/2004.( VII.29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben