ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A 36/2005. (IX. 14.) 4, A 19/2006. (III. 30.) 5, A 28/2007. (VI. 13.) 6, A 23/2009. (VI. 16.) 7, A 42/2009. (IX. 30.) 8, A 40/2010. (VII. 12.) 9, 30/2011. (VII. 11.) 10, AZ 51/2011. (IX. 23.) 11 ÉS A 31/2012. (VI. 29.) 12 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a lakások és helyiségek bérletére-, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. Rész Általános rendelkezések I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki. (2) A vagyonátadó bizottság hatáskörébe vagy tulajdoni igény alapján indult bírósági eljárással érintett helyiség bérbeadására a jogerős és végrehajtható határozat meghozataláig e rendelet szabályait kell alkalmazni, amennyiben a bérbeadó az évi LXXVIII. Tv. Hatálybalépésekor az önkormányzat költségvetési szerve vagy olyan gazdálkodó szerv, amelyet a Képviselőtestület az ingatlankezeléssel megbízott. (3) A társasházban lévő Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbeadása, illetve a bérbeadói feladatok ellátása során a társasházi alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, valamint a társasház közgyűlésének határozatait figyelembe kell venni. (4) 13 Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Önkormányzat által létesített és fenntartott piacok, vásárcsarnokok és üzletközpontok bérbeadásának feltételeire külön rendelet vonatkozik (1) A Képviselőtestület (a továbbiakban: bérbeadó) gyakorolja az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek feletti tulajdonosi és bérbeadó jogokat, teljesíti a bérbeadói kötelezettségeket. (2) A bérbeadó helyett és nevében az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. köti meg az egyes bérleti szerződéseket és teszi meg a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat, valamint ellátja a jelen rendelet szerinti feladatokat. (3) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. jogosult a bérleti jogviszony megszűnése esetén az értéknövelő beruházásokkal összefüggő igények elbírálására- az előzetes tulajdonosi hozzájárulás figyelembevételével. 1 Elfogadva: december Hatályon kívül helyezte: 9/2015. (II. 16.) Ör pontja. Hatálytalan: március 1-jétől. 3 Elfogadva: szeptember Elfogadva: augusztus Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: június 4. Alkalmazására lásd még: Ugyan ezen rendelet 3. (2) bekezdését. 8 Elfogadva: szeptember Elfogadva: július 8. Hatályos: augusztus 1. napjától 10 Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 11 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 12 Elfogadva: június 28. Hatályos: június 30-ától 13 Beiktatta: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 1. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 14 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 2. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is

2 (4) A Képviselőtestület a tulajdonosi hozzájárulás megadását átalakítási, korszerűsítési és felújítási ügyekben Polgármesterre ruházza. (5) A tv. 24. (1) bekezdése szerinti felmondási jogot a bérbeadó gyakorolja. A tv. 24. (1) bekezdés a) és b) pontjában nevesített felmondási ok esetén amennyiben a bérlőknek három hónapos közüzemi díjhátraléka van, a bérlő részére felszólító levelet kell küldeni, annak eredménytelensége esetén a bérleti jogviszonyt fel kell mondani. 3. A bérbeadó a rendelet hatálybalépésekor fennálló szerződések tekintetében az épület és a helyiség fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a szerződés megkötésekor hatályban volt jogszabályok szerint köteles teljesíteni. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának jogcímei 4. 1 (1) A helyiségeket az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) pályázat útján, b) a Képviselő-testület döntése alapján: ba) bérbeadó másik helyiség bérbeadására tett javaslatára, ha a bérlő másik helyiségben történő elhelyezése az önkormányzat érdekében áll, bb) rendeletben meghatározott helyiség-gazdálkodási feladatok alapján, bc) az önkormányzat szervének, intézményének, gazdasági társaságának igénye, bd) a helyiség üzemeltetőjének (használójának) igénye alapján, be) helyiségek cseréje, bf) rövid távú vagyongazdálkodás céljából. c) bérbeadó egyedi döntése alapján a polgári védelmi rendeltetésű helyiségek esetében. (2) A szerződésnek a bérbeadás rendeletben meghatározott jogcímét tartalmaznia kell (1) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Igazgatóság) 3 dönt az üres vagy megüresedő helyiségek bérlőinek kijelöléséről. (2) Nem lehet az (1) bekezdést alkalmazni, ha a helyiséget harmadik személy bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási joga alapján kell bérbe adni (1) 5 Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a személynek, akinek (amelynek): a) az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett; b) az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van; c) a helyiség bérleti jogviszonya a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg; d) a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni. (2) Helyiséget gépkocsi-tárolás céljára kizárólag a bérlő tulajdonában lévő gépjármű elhelyezésére lehet bérbe adni. Pályázat útján történő bérbeadás A pályázaton való részvétel feltételei 8. (1) Az üres helyiség bérlőjét a bérbeadás jogcímének meghatározása után elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell kiválasztani. (2) 6 Nem kell pályázatot kiírni a 4. (1) bekezdés b), c) pontjában 7 megjelölt esetekben. 1 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 2. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 2 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 3. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 4 Hatályon kívül helyezte: 19/2006. (III. 30.) Ör. 12. (1) bekezdés 5 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör. 6. 2

3 9. (1) 1 A pályázat kiírásáról, közzétételéről és a szükséges feltételek biztosításáról a bérbeadó 2 gondoskodik. (2) 3 A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a helyiség címét, alapterületét, épületgépészeti felszereltségét, műszaki állapotát, a bérleti díj alsó határát, b) a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, c) a helyiség megtekintésének lehetőségét, d) a hasznosítás célját és a helyiség funkcióját, e) a pályázati ajánlat benyújtásakor a bérbeadónál letétbe helyezendő bánatpénz összegét, f) a bérbeadás feltételeként meghatározott, az önkormányzat részére a nyertes pályázó által fizetendő megszerzési díj összegét, g) a bérleti szerződést biztosító mellékkötelezettségként bérbeadó részére megfizetendő óvadék összegét, h) a bérleti díj emelés módját és mértékét, i) a bérleti szerződés időtartamát, j) a pályázat benyújtásának módját és helyét, valamint határidejét, k) arra való felhívást, hogy a pályázónak a helyiségben folytatni kívánt tevékenységre való jogosultságát milyen a pályázat mellékleteként benyújtott dokumentumokkal kell igazolnia. (3) A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó részt vehet. (4) 4 Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el, amelyik a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel és a pályázó a pályázati hirdetményben meghatározott összegű bánatpénzt a bérbeadónál 5 letétbe helyezte. (5) 25 A bánatpénz összegének mértékéről az Igazgatóság 6 dönt. Ezen összeg nem lehet több a megszerzési díj 40%-ánál. (6) 25 A megszerzési díj mértéke a nyertes pályázó által megajánlott, vagy a versenytárgyalás eredményeként kialakult bérleti díj három havi összege ÁFÁ-val növelten (1) Az Igazgatóság 8 dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról. (2) Azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén Bérbeadó 9 versenytárgyalást folytat le az érvényes pályázatot benyújtó pályázók között. A versenytárgyalást a Bérbeadó a pályázat benyújtási határidejét követő 4 munkanapon belül köteles megtartani. A versenyeztetés során a licitálóknak a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díj ajánlat emelésére kell ajánlatot tenni a Bérbeadó megbízottja által - a licit előtt, a megajánlott bérleti díjak figyelembevételével - meghatározott licitlépcső figyelembevételével. (3) A licit nyertesét a versenytárgyaláson kell kihirdetni. (4) Az ajánlat benyújtásakor befizetett bánatpénz összege nyertes pályázat esetén a bérlő által fizetendő óvadékba beszámításra kerül, a nyertes pályázó visszalépése esetén pedig az önkormányzatot illeti. A nyertes pályázó kiválasztásáról történő döntést követő 8 napon belül a többi pályázó által befizetett bánatpénzt részükre vissza kell fizetni. (5)A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság 10 döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az önkormányzat részére meg kell fizetnie. 11. (1) Eredménytelen a pályázat, ha a) a pályázati határidő lejártáig nem érkezik be ajánlat, vagy b) valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelen. 1 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 4. (1) bekezdés 2 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (3) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 3 Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 4. (2) bekezdés 5 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (3) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 6 Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 4. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 7 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 5. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 9 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (3) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 10 Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 6. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3

4 (2) 1 Eredménytelen pályázat esetén az Igazgatóság 2 dönt a pályázat megismétléséről és a pályázati feltételek megváltoztatásának lehetőségéről. Pályázaton kívüli bérbeadás (1) 5 A Képviselő-testület dönt a helyiség pályázaton kívüli bérbeadásának módjáról és feltételeiről, kivéve a 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) 6 alpontjában, valamint c) pontjában foglalt esetet. (2) 7 A pályázati úton nem hasznosítható helyiségek esetében a megszerzési díj összege az alábbi: a) a 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) 8 alpontjában, továbbá c) 9 pontjában körülírt esetekben nem kell megszerzési díjat fizetni. b) egyéb esetekben a fizetendő megszerzési díj összegét a Képviselőtestület 10 határozza meg, ennek összege általános esetben a Bizottság által jóváhagyott bérleti díj három havi összege ÁFÁ-val növelten. (3) Hosszabb ideje eredménytelenül pályáztatott, rossz műszaki állapotú helyiségek esetében a Bizottság a megszerzési díj mértékét a helyiség előzetes tulajdonosi hozzájárulással meghatározott felújítási munkáinak elvégzéséhez kötheti. (4) 11 A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésére figyelemmel a helyiséget a rendelet 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) alpontjában megjelölt esetben pályázaton kívül adja bérbe, amennyiben az önkormányzati vagyon gazdaságos az önkormányzat számára várható bevétel, megtakarítás vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb hasznosítása így is biztosítható, és a) a helyiség egyéb célú hasznosítása miatt pályázat útján nem adható bérbe, vagy b) a helyiség bérbeadására legalább három alkalommal kiírt nyilvános pályázat eredménytelenül zárult. (5) 12 A 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) 13 alpontjában megjelölt célú bérbeadáskor a) szerződés megkötésekor a bérlő köteles a bérbeadó részére a mindenkori bruttó bérleti díj háromszoros összegének megfelelő készpénz óvadékot nyújtani, b) a bérlőt pályázat esetén előbérleti jog nem illeti meg. II. Fejezet A helyiségbérleti szerződés tartalma 13. (1) Helyiséget bérbe adni határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig lehet kivéve, ha a Képviselőtestület egyedi határozatában a határozatlan idejű bérbeadásról döntött. (2) Feltétel bekövetkezéséig kell a szerződést megkötni, ha: a) az épület bontásáról, felújításáról, korszerűsítéséről a Képviselőtestület határozott, de ennek időpontja nem ismert, b) a helyiségre a Képviselőtestület szervének, intézményének, társaságának van igénye, de ennek teljesítése egy év eltelte után várható, c) jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján a helyiség feletti tulajdonosi rendelkezési jog előre meg nem határozható időpontban megszűnik. (3) 14 A határozott idejű helyiségbérleti szerződés időtartama: 1 Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (3) bekezdés 3.2. pontja 2 Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 7. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3 Beiktatta: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 2. (1) bekezdés 4 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 8. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 6 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 8. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 7 Módosította: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 2. (1) bekezdés 8 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 9 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 10 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 9. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 11 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 10. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 12 Beiktatta: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 2. (2) bekezdés 13 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 14 Módosította: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 3. 4

5 a) a rendelet 4. (1) bekezdés bf) 1 pontjában megjelölt jogcím esetén maximum 180 nap, b) 2 a 4. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt jogcím esetén ba) 1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén bb) 3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén bc) 5 év, ha a bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt; c) 3 egyéb határozott idejű bérbeadás esetén 5 év. 13/A. 4 (1) A határozott idejű bérleti szerződést, ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll, az eredeti bérleti jogviszony időtartamával egyező időtartammal meghosszabbítható a 13. (3) bekezdés ba), bb) és c) pontjában meghatározott esetben. (2) A 13. (3) bekezdés bc) pontja esetén az (1) bekezdés alkalmazásakor a hosszabbítás időtartama az eredeti funkciónak megfelelően történhet, kivéve, ha a fizetendő bérleti díj és az értéknövelő beruházás aránya a hosszabb idejű hosszabbítás lehetőségét veti fel. (3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés alapján a határozott idejű bérleti szerződést nem lehet meghosszabbítani, a bérbeadás kérdésében minden jogcím esetén a képviselőtestület dönt, a bérbeadó megbízottjának javaslata alapján. A bérbeadó megbízottja a 13. (3) bekezdés bc) alpontja esetén javaslatának kialakításakor figyelembe veszi a fizetendő bérleti díj és az értéknövelő beruházás arányát is. A szerződés megkötése 14. A helyiségbérletre vonatkozó szerződés megkötésére és módosítására a 2. -ban meghatározott tulajdonosi döntés keretei között a bérbeadó jogosult. III. Fejezet A felek jogai és kötelezettségei Megállapodás a helyiség bérleti díjában (1) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 6 a bérleti szerződést az önkormányzat tárgyévre vonatkozó, a Képviselőtestület által elfogadott helyiséghasznosítási irányelveiben meghatározott kategóriáknak megfelelő bérleti díj minimum- vagy afeletti értéken kötheti meg. (2) 7 Ha a helyiség bérlőjének kiválasztása pályázat útján történik, akkor a szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyet a nyertes pályázó ajánlata tartalmaz. (3) 8 Amennyiben a szerződés megkötésére nem pályázat alapján kerül sor, a bérbeadó a bérleti díj vonatkozásában a csereszerződéshez, továbbá a bérleti jog átruházásához történő hozzájárulás esetén az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő en a bérbeadó dönt. (4) A bérlő köteles az (1) (3) bekezdések szerint meghatározott bérleti díjat a bérbeadó részére, az általa közölt feltételekkel havonkénti gyakorisággal megfizetni. 16. (1) Bármilyen jogcímen kötött helyiségbérleti szerződésben biztosítani kell a bérbeadó részére az egyoldalú, évente legalább az infláció mértékével megegyező arányú bérleti díj, január 1-jével történő emelés lehetőségét. (2) 9 16/A. 1 (1) A bérlő az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatatóval kötött szerződés alapján köteles közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni, a helyiséghez tartozó külön közüzemi 1 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 2 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 31/2012. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 31/2012. (VI. 29.) Ör Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 11. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 6 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 11. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 7 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 11. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 8 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 11. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 9 Hatályon kívül helyezte: 30/2011. (VII. 11.) Ör

6 mérőket a nevére íratni, illetőleg fogyasztásmérő hiányában 30 napon belül köteles azt saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni. (2) Az egyedileg mérhető közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a bérlő a bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a Tv. 24. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egyéb lényeges kötelezettségnek minősülnek. (4) Amennyiben a bérlő az általa igénybe vett közüzemi (melegvíz, távfűtés) szolgáltatás díját a szolgáltatók részére nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki, bérbeadó jogosult a Tv. 24. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a bérleti szerződés felmondására és ezzel egyidejűleg a bérlő helyett megfizetett szolgáltatási díj és annak járulékai bérlőre történő áthárítására. (5) A bérbeadó akkor jogosult a (4) bekezdés alapján a bérleti szerződés felmondására, ha a közüzemi szolgáltató a bérlő nemfizetése miatt közvetlenül a tulajdonost szólítja fel a teljesítésre. IV. Fejezet Másik helyiség bérbeadására és pénzbeli térítésre vonatkozó szabályok 17. (1) Ha a bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében kíván megállapodni, a bérbeadó másik helyiség bérbeadására akkor lehet javaslatot, ha: a) a bérleti szerződés azt tartalmazza, és a bérlő azt igényli, b) 2 a bérleti szerződés nem tartalmazza, de a bérlő másik helyiségben történő elhelyezése az önkormányzat érdekében áll és az ahhoz történő hozzájárulást az Igazgatóság 3 megadta. (2) A bérbeadó a másik helyiség bérbeadásakor köteles a cserehelyiségre vonatkozó, a Tv-ben előírt megfelelőségi szabályokat alkalmazni. 18. (1) 4 A határozott idejű, vagy feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő részére csak akkor jár pénzbeli térítés, ha a bérlő a helyiség bérleti jogának megszerzésekor egy éves bérleti díjnak megfelelő, vagy a forgalmi érték alapján megállapított összegű megszerzési díjat fizetett. A befizetett megszerzési díj, használatbavételi díj visszafizetésére az alábbi esetek valamelyikében van mód. a) az önkormányzati helyiségre első ízben kötött öt éves időtartamú, határozott idejű szerződés lejárta után a bérlő nem kíván a helyiségre újabb szerződést kötni, b) a bérlőnek - a bérbeadó felróható magatartásán alapuló - felmondása esetén, c) a bérlő a felkínált cserehelyiséget nem fogadja el, vagy a cserehelyiségre nem tart igényt. (2) 5 A határozatlan idejű bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő részére pénzbeli térítés jár, kivéve, ha a bérbeadó a bérleti jogviszonyt a bérlő felróható magatartása miatt mondta fel, illetve a Tv. 43. (2) bekezdés alapján felmondott helyiségbérleti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik, és a helyiségre új, határozott idejű bérleti szerződést kötnek. (3) 6 A határozott idejű bérleti szerződés bérlő által történő - nem a bérbeadó felróható magatartásán alapuló - felmondása esetén a bérlő részére pénzbeli térítés nem jár. 19. (1) 7 A bérlő részére fizetendő pénzbeli térítés összegéről és esedékességéről az Igazgatóság 8 dönt. (2) A pénzbeli térítés mértéke: a) 9 A bérlő által a bérleti jogviszony megszűnését megelőző hónapban fizetett havi bérleti díj kilencszeres összege. b) 10 (3) 1 A pénzbeli térítés összegét csökkenteni kell a bérlőnek a bérbeadónál fennálló bérleti (használati) díj és egyéb tartozásai, valamint a bérlő mulasztásából eredő, a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges bérbeadó ráfordítások összegével. 1 Beépítette: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (3) bekezdés 3.2. pontja 3 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 12. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 4 Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör. 1. (1) bekezdés 5 Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör. 1. (2) bekezdés 7 Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 19. (3) Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 9 Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör Hatályon kívül helyezte: 23/2009. (VI. 15.) Ör. 3. (3) bekezdés 6

7 (4) 2 (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeg Óbudai Vagyonkezelő Zrt. részére történő átutalásáról illetve a volt bérlő részére járó pénzbeli térítés kifizetéséről az Igazgatóság a döntést követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályán keresztül gondoskodik. (5) 3 Ha bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését azért kezdeményezi, mert tevékenységét nagyobb, vagy más szempontból számára előnyösebb adottságú helyiségben kívánja folytatni és annak bérbeadására a rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével lehetőség van, akkor az Igazgatóság 4 dönt a másik helyiség részére történő bérbeadásáról, értékkülönbözet megfizetésének kikötésével. (6) 5 Az értékkülönbözet megállapításakor a korábban bérelt helyiségnek a bérleti jogviszony megszűnését megelőző három havi nettó bérleti díja, valamint az újonnan bérelt helyiségnek a bérleti jogviszony kezdetét követő három havi nettó bérleti díja különbözetét kell figyelembe venni. V. Fejezet A bérbeadói hozzájárulás szabályai Bérbeadás bérlőtársak részére 20. (1) 6 Az Igazgatóság 7 a bérlő kérelmére 8 dönt a helyiségnek bérlőtársak részére történő bérbeadásáról. (2) A helyiséget akkor lehet bérlőtársak részére bérbe adni, ha: a) ebben a bérlő és a leendő bérlőtárs írásban megállapodik és b) 9 az új bérlő vállalja a jelen rendelet által előírt megszerzési díj önkormányzat részére történő megfizetését, - amelynek mértéke megegyezik a leendő bérlőtárs által fizetendő bérleti díj három havi ÁFÁ-val növelt összegével. (3) Bérlőtársi szerződés csak olyan helyiségre köthető, amely mérténél fogva erre alkalmas. (4) A már fennálló bérlőtársi szerződés esetén újabb bérlőtárssal csak akkor lehet szerződést kötni, ha a (2) bekezdésben előírt feltételek teljesülnek. 21. (1) A helyiség albérletbe adásához nem lehet hozzájárulni. (2) Amennyiben a helyiség egy része a bérlő számára feleslegessé válik, lehetősége van a bérbeadó felé bérlőtársi jogviszony létesítése vagy kisebb alapterületű helyiség bérbevétele iránti igényét előterjeszteni. Hozzájárulás a bérleti jog átruházásához és cseréjéhez 22. (1) A helyiség bérleti jogának átruházásához akkor lehet hozzájárulni, ha: a) a leendő bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megfelel a helyiség hasznosítása céljának, és b) 10 a leendő bérlő vállalja a jelen rendelet által előírt megszerzési díj önkormányzat részére történő megfizetését, amelynek mértéke megegyezik a leendő bérlő által fizetendő, a bérleti jogviszony kezdetétől számított három havi nettó bérleti díj ÁFÁ-val növelt összegével. (2) Az új bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az átadó bérlő által végzett értéknövelő beruházások tekintetében sem a bérbeadóval, sem a tulajdonossal szemben nem lép fel megtérítési igénnyel. VI. Fejezet A helyiséghasználati díj 23. (1) 1 A helyiség jogcím nélküli használója a jogcím nélküli használat kezdetétől használati díjat köteles fizetni. 1 Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 14. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 9. (2) bekezdés 4 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 15. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 5 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 9. (2) bekezdés 6 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 10. (1) bekezdés 7 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 16. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 8 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (5) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 9 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 10. (2) bekezdés 10 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör

8 (2) A használati díj összege megegyezik a helyiség bérleti díjának összegével. (3) A jogcím nélküli használó a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 6 hónap elteltét követő naptól a helyiség kiürítéséig emelt használati díjat köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozta, illetőleg a Tv. 91 és 94. -ai értelmében elhelyezésére nem tarthat igényt. (4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján az emelt használati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított: a) 7-12 hónap közötti időtartamra a helyiség bérének kétszeres összege, b) hónap közötti időtartamra a helyiség bérének 2,5-szeres összege, c) a 19. hónaptól kezdve a helyiség bérének háromszoros összege Hatálybalépés 25. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal és a Celer Kft. hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 36/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet. (2) 3 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 17. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 2 Hatályon kívül helyezte: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (2) bekezdés 4. pontja 3 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 8

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 247/2013. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozatot 2013. június 20. napjával visszavonja. 248/2013.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben