ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A 36/2005. (IX. 14.) 4, A 19/2006. (III. 30.) 5, A 28/2007. (VI. 13.) 6, A 23/2009. (VI. 16.) 7, A 42/2009. (IX. 30.) 8, A 40/2010. (VII. 12.) 9, 30/2011. (VII. 11.) 10, AZ 51/2011. (IX. 23.) 11 ÉS A 31/2012. (VI. 29.) 12 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a lakások és helyiségek bérletére-, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. Rész Általános rendelkezések I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki. (2) A vagyonátadó bizottság hatáskörébe vagy tulajdoni igény alapján indult bírósági eljárással érintett helyiség bérbeadására a jogerős és végrehajtható határozat meghozataláig e rendelet szabályait kell alkalmazni, amennyiben a bérbeadó az évi LXXVIII. Tv. Hatálybalépésekor az önkormányzat költségvetési szerve vagy olyan gazdálkodó szerv, amelyet a Képviselőtestület az ingatlankezeléssel megbízott. (3) A társasházban lévő Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbeadása, illetve a bérbeadói feladatok ellátása során a társasházi alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, valamint a társasház közgyűlésének határozatait figyelembe kell venni. (4) 13 Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Önkormányzat által létesített és fenntartott piacok, vásárcsarnokok és üzletközpontok bérbeadásának feltételeire külön rendelet vonatkozik (1) A Képviselőtestület (a továbbiakban: bérbeadó) gyakorolja az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek feletti tulajdonosi és bérbeadó jogokat, teljesíti a bérbeadói kötelezettségeket. (2) A bérbeadó helyett és nevében az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. köti meg az egyes bérleti szerződéseket és teszi meg a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat, valamint ellátja a jelen rendelet szerinti feladatokat. (3) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. jogosult a bérleti jogviszony megszűnése esetén az értéknövelő beruházásokkal összefüggő igények elbírálására- az előzetes tulajdonosi hozzájárulás figyelembevételével. 1 Elfogadva: december Hatályon kívül helyezte: 9/2015. (II. 16.) Ör pontja. Hatálytalan: március 1-jétől. 3 Elfogadva: szeptember Elfogadva: augusztus Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: június 4. Alkalmazására lásd még: Ugyan ezen rendelet 3. (2) bekezdését. 8 Elfogadva: szeptember Elfogadva: július 8. Hatályos: augusztus 1. napjától 10 Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 11 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 12 Elfogadva: június 28. Hatályos: június 30-ától 13 Beiktatta: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 1. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 14 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 2. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is

2 (4) A Képviselőtestület a tulajdonosi hozzájárulás megadását átalakítási, korszerűsítési és felújítási ügyekben Polgármesterre ruházza. (5) A tv. 24. (1) bekezdése szerinti felmondási jogot a bérbeadó gyakorolja. A tv. 24. (1) bekezdés a) és b) pontjában nevesített felmondási ok esetén amennyiben a bérlőknek három hónapos közüzemi díjhátraléka van, a bérlő részére felszólító levelet kell küldeni, annak eredménytelensége esetén a bérleti jogviszonyt fel kell mondani. 3. A bérbeadó a rendelet hatálybalépésekor fennálló szerződések tekintetében az épület és a helyiség fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a szerződés megkötésekor hatályban volt jogszabályok szerint köteles teljesíteni. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának jogcímei 4. 1 (1) A helyiségeket az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) pályázat útján, b) a Képviselő-testület döntése alapján: ba) bérbeadó másik helyiség bérbeadására tett javaslatára, ha a bérlő másik helyiségben történő elhelyezése az önkormányzat érdekében áll, bb) rendeletben meghatározott helyiség-gazdálkodási feladatok alapján, bc) az önkormányzat szervének, intézményének, gazdasági társaságának igénye, bd) a helyiség üzemeltetőjének (használójának) igénye alapján, be) helyiségek cseréje, bf) rövid távú vagyongazdálkodás céljából. c) bérbeadó egyedi döntése alapján a polgári védelmi rendeltetésű helyiségek esetében. (2) A szerződésnek a bérbeadás rendeletben meghatározott jogcímét tartalmaznia kell (1) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Igazgatóság) 3 dönt az üres vagy megüresedő helyiségek bérlőinek kijelöléséről. (2) Nem lehet az (1) bekezdést alkalmazni, ha a helyiséget harmadik személy bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási joga alapján kell bérbe adni (1) 5 Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a személynek, akinek (amelynek): a) az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett; b) az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van; c) a helyiség bérleti jogviszonya a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg; d) a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni. (2) Helyiséget gépkocsi-tárolás céljára kizárólag a bérlő tulajdonában lévő gépjármű elhelyezésére lehet bérbe adni. Pályázat útján történő bérbeadás A pályázaton való részvétel feltételei 8. (1) Az üres helyiség bérlőjét a bérbeadás jogcímének meghatározása után elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell kiválasztani. (2) 6 Nem kell pályázatot kiírni a 4. (1) bekezdés b), c) pontjában 7 megjelölt esetekben. 1 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 2. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 2 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 3. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 4 Hatályon kívül helyezte: 19/2006. (III. 30.) Ör. 12. (1) bekezdés 5 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör. 6. 2

3 9. (1) 1 A pályázat kiírásáról, közzétételéről és a szükséges feltételek biztosításáról a bérbeadó 2 gondoskodik. (2) 3 A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a) a helyiség címét, alapterületét, épületgépészeti felszereltségét, műszaki állapotát, a bérleti díj alsó határát, b) a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, c) a helyiség megtekintésének lehetőségét, d) a hasznosítás célját és a helyiség funkcióját, e) a pályázati ajánlat benyújtásakor a bérbeadónál letétbe helyezendő bánatpénz összegét, f) a bérbeadás feltételeként meghatározott, az önkormányzat részére a nyertes pályázó által fizetendő megszerzési díj összegét, g) a bérleti szerződést biztosító mellékkötelezettségként bérbeadó részére megfizetendő óvadék összegét, h) a bérleti díj emelés módját és mértékét, i) a bérleti szerződés időtartamát, j) a pályázat benyújtásának módját és helyét, valamint határidejét, k) arra való felhívást, hogy a pályázónak a helyiségben folytatni kívánt tevékenységre való jogosultságát milyen a pályázat mellékleteként benyújtott dokumentumokkal kell igazolnia. (3) A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó részt vehet. (4) 4 Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el, amelyik a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel és a pályázó a pályázati hirdetményben meghatározott összegű bánatpénzt a bérbeadónál 5 letétbe helyezte. (5) 25 A bánatpénz összegének mértékéről az Igazgatóság 6 dönt. Ezen összeg nem lehet több a megszerzési díj 40%-ánál. (6) 25 A megszerzési díj mértéke a nyertes pályázó által megajánlott, vagy a versenytárgyalás eredményeként kialakult bérleti díj három havi összege ÁFÁ-val növelten (1) Az Igazgatóság 8 dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról. (2) Azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén Bérbeadó 9 versenytárgyalást folytat le az érvényes pályázatot benyújtó pályázók között. A versenytárgyalást a Bérbeadó a pályázat benyújtási határidejét követő 4 munkanapon belül köteles megtartani. A versenyeztetés során a licitálóknak a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díj ajánlat emelésére kell ajánlatot tenni a Bérbeadó megbízottja által - a licit előtt, a megajánlott bérleti díjak figyelembevételével - meghatározott licitlépcső figyelembevételével. (3) A licit nyertesét a versenytárgyaláson kell kihirdetni. (4) Az ajánlat benyújtásakor befizetett bánatpénz összege nyertes pályázat esetén a bérlő által fizetendő óvadékba beszámításra kerül, a nyertes pályázó visszalépése esetén pedig az önkormányzatot illeti. A nyertes pályázó kiválasztásáról történő döntést követő 8 napon belül a többi pályázó által befizetett bánatpénzt részükre vissza kell fizetni. (5)A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság 10 döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az önkormányzat részére meg kell fizetnie. 11. (1) Eredménytelen a pályázat, ha a) a pályázati határidő lejártáig nem érkezik be ajánlat, vagy b) valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelen. 1 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 4. (1) bekezdés 2 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (3) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 3 Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 4. (2) bekezdés 5 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (3) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 6 Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 4. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 7 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 5. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 9 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (3) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 10 Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 6. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3

4 (2) 1 Eredménytelen pályázat esetén az Igazgatóság 2 dönt a pályázat megismétléséről és a pályázati feltételek megváltoztatásának lehetőségéről. Pályázaton kívüli bérbeadás (1) 5 A Képviselő-testület dönt a helyiség pályázaton kívüli bérbeadásának módjáról és feltételeiről, kivéve a 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) 6 alpontjában, valamint c) pontjában foglalt esetet. (2) 7 A pályázati úton nem hasznosítható helyiségek esetében a megszerzési díj összege az alábbi: a) a 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) 8 alpontjában, továbbá c) 9 pontjában körülírt esetekben nem kell megszerzési díjat fizetni. b) egyéb esetekben a fizetendő megszerzési díj összegét a Képviselőtestület 10 határozza meg, ennek összege általános esetben a Bizottság által jóváhagyott bérleti díj három havi összege ÁFÁ-val növelten. (3) Hosszabb ideje eredménytelenül pályáztatott, rossz műszaki állapotú helyiségek esetében a Bizottság a megszerzési díj mértékét a helyiség előzetes tulajdonosi hozzájárulással meghatározott felújítási munkáinak elvégzéséhez kötheti. (4) 11 A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésére figyelemmel a helyiséget a rendelet 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) alpontjában megjelölt esetben pályázaton kívül adja bérbe, amennyiben az önkormányzati vagyon gazdaságos az önkormányzat számára várható bevétel, megtakarítás vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb hasznosítása így is biztosítható, és a) a helyiség egyéb célú hasznosítása miatt pályázat útján nem adható bérbe, vagy b) a helyiség bérbeadására legalább három alkalommal kiírt nyilvános pályázat eredménytelenül zárult. (5) 12 A 4. (1) bekezdés b) pontjának bf) 13 alpontjában megjelölt célú bérbeadáskor a) szerződés megkötésekor a bérlő köteles a bérbeadó részére a mindenkori bruttó bérleti díj háromszoros összegének megfelelő készpénz óvadékot nyújtani, b) a bérlőt pályázat esetén előbérleti jog nem illeti meg. II. Fejezet A helyiségbérleti szerződés tartalma 13. (1) Helyiséget bérbe adni határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig lehet kivéve, ha a Képviselőtestület egyedi határozatában a határozatlan idejű bérbeadásról döntött. (2) Feltétel bekövetkezéséig kell a szerződést megkötni, ha: a) az épület bontásáról, felújításáról, korszerűsítéséről a Képviselőtestület határozott, de ennek időpontja nem ismert, b) a helyiségre a Képviselőtestület szervének, intézményének, társaságának van igénye, de ennek teljesítése egy év eltelte után várható, c) jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján a helyiség feletti tulajdonosi rendelkezési jog előre meg nem határozható időpontban megszűnik. (3) 14 A határozott idejű helyiségbérleti szerződés időtartama: 1 Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (3) bekezdés 3.2. pontja 2 Módosította: 51/2011. (VII. 11.) Ör. 7. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3 Beiktatta: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 2. (1) bekezdés 4 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 8. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 6 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 8. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is alkalmazni kell. 7 Módosította: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 2. (1) bekezdés 8 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 9 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 10 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 9. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 11 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 10. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 12 Beiktatta: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 2. (2) bekezdés 13 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 14 Módosította: 40/2010. (VII. 12.) Ör. 3. 4

5 a) a rendelet 4. (1) bekezdés bf) 1 pontjában megjelölt jogcím esetén maximum 180 nap, b) 2 a 4. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt jogcím esetén ba) 1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén bb) 3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén bc) 5 év, ha a bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt; c) 3 egyéb határozott idejű bérbeadás esetén 5 év. 13/A. 4 (1) A határozott idejű bérleti szerződést, ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll, az eredeti bérleti jogviszony időtartamával egyező időtartammal meghosszabbítható a 13. (3) bekezdés ba), bb) és c) pontjában meghatározott esetben. (2) A 13. (3) bekezdés bc) pontja esetén az (1) bekezdés alkalmazásakor a hosszabbítás időtartama az eredeti funkciónak megfelelően történhet, kivéve, ha a fizetendő bérleti díj és az értéknövelő beruházás aránya a hosszabb idejű hosszabbítás lehetőségét veti fel. (3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés alapján a határozott idejű bérleti szerződést nem lehet meghosszabbítani, a bérbeadás kérdésében minden jogcím esetén a képviselőtestület dönt, a bérbeadó megbízottjának javaslata alapján. A bérbeadó megbízottja a 13. (3) bekezdés bc) alpontja esetén javaslatának kialakításakor figyelembe veszi a fizetendő bérleti díj és az értéknövelő beruházás arányát is. A szerződés megkötése 14. A helyiségbérletre vonatkozó szerződés megkötésére és módosítására a 2. -ban meghatározott tulajdonosi döntés keretei között a bérbeadó jogosult. III. Fejezet A felek jogai és kötelezettségei Megállapodás a helyiség bérleti díjában (1) Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 6 a bérleti szerződést az önkormányzat tárgyévre vonatkozó, a Képviselőtestület által elfogadott helyiséghasznosítási irányelveiben meghatározott kategóriáknak megfelelő bérleti díj minimum- vagy afeletti értéken kötheti meg. (2) 7 Ha a helyiség bérlőjének kiválasztása pályázat útján történik, akkor a szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyet a nyertes pályázó ajánlata tartalmaz. (3) 8 Amennyiben a szerződés megkötésére nem pályázat alapján kerül sor, a bérbeadó a bérleti díj vonatkozásában a csereszerződéshez, továbbá a bérleti jog átruházásához történő hozzájárulás esetén az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő en a bérbeadó dönt. (4) A bérlő köteles az (1) (3) bekezdések szerint meghatározott bérleti díjat a bérbeadó részére, az általa közölt feltételekkel havonkénti gyakorisággal megfizetni. 16. (1) Bármilyen jogcímen kötött helyiségbérleti szerződésben biztosítani kell a bérbeadó részére az egyoldalú, évente legalább az infláció mértékével megegyező arányú bérleti díj, január 1-jével történő emelés lehetőségét. (2) 9 16/A. 1 (1) A bérlő az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatatóval kötött szerződés alapján köteles közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni, a helyiséghez tartozó külön közüzemi 1 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör pontja 2 Módosította: 31/2012. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 31/2012. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 31/2012. (VI. 29.) Ör Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 11. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 6 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 11. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 7 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 11. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 8 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 11. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 9 Hatályon kívül helyezte: 30/2011. (VII. 11.) Ör

6 mérőket a nevére íratni, illetőleg fogyasztásmérő hiányában 30 napon belül köteles azt saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni. (2) Az egyedileg mérhető közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a bérlő a bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a Tv. 24. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egyéb lényeges kötelezettségnek minősülnek. (4) Amennyiben a bérlő az általa igénybe vett közüzemi (melegvíz, távfűtés) szolgáltatás díját a szolgáltatók részére nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki, bérbeadó jogosult a Tv. 24. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a bérleti szerződés felmondására és ezzel egyidejűleg a bérlő helyett megfizetett szolgáltatási díj és annak járulékai bérlőre történő áthárítására. (5) A bérbeadó akkor jogosult a (4) bekezdés alapján a bérleti szerződés felmondására, ha a közüzemi szolgáltató a bérlő nemfizetése miatt közvetlenül a tulajdonost szólítja fel a teljesítésre. IV. Fejezet Másik helyiség bérbeadására és pénzbeli térítésre vonatkozó szabályok 17. (1) Ha a bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében kíván megállapodni, a bérbeadó másik helyiség bérbeadására akkor lehet javaslatot, ha: a) a bérleti szerződés azt tartalmazza, és a bérlő azt igényli, b) 2 a bérleti szerződés nem tartalmazza, de a bérlő másik helyiségben történő elhelyezése az önkormányzat érdekében áll és az ahhoz történő hozzájárulást az Igazgatóság 3 megadta. (2) A bérbeadó a másik helyiség bérbeadásakor köteles a cserehelyiségre vonatkozó, a Tv-ben előírt megfelelőségi szabályokat alkalmazni. 18. (1) 4 A határozott idejű, vagy feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő részére csak akkor jár pénzbeli térítés, ha a bérlő a helyiség bérleti jogának megszerzésekor egy éves bérleti díjnak megfelelő, vagy a forgalmi érték alapján megállapított összegű megszerzési díjat fizetett. A befizetett megszerzési díj, használatbavételi díj visszafizetésére az alábbi esetek valamelyikében van mód. a) az önkormányzati helyiségre első ízben kötött öt éves időtartamú, határozott idejű szerződés lejárta után a bérlő nem kíván a helyiségre újabb szerződést kötni, b) a bérlőnek - a bérbeadó felróható magatartásán alapuló - felmondása esetén, c) a bérlő a felkínált cserehelyiséget nem fogadja el, vagy a cserehelyiségre nem tart igényt. (2) 5 A határozatlan idejű bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő részére pénzbeli térítés jár, kivéve, ha a bérbeadó a bérleti jogviszonyt a bérlő felróható magatartása miatt mondta fel, illetve a Tv. 43. (2) bekezdés alapján felmondott helyiségbérleti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik, és a helyiségre új, határozott idejű bérleti szerződést kötnek. (3) 6 A határozott idejű bérleti szerződés bérlő által történő - nem a bérbeadó felróható magatartásán alapuló - felmondása esetén a bérlő részére pénzbeli térítés nem jár. 19. (1) 7 A bérlő részére fizetendő pénzbeli térítés összegéről és esedékességéről az Igazgatóság 8 dönt. (2) A pénzbeli térítés mértéke: a) 9 A bérlő által a bérleti jogviszony megszűnését megelőző hónapban fizetett havi bérleti díj kilencszeres összege. b) 10 (3) 1 A pénzbeli térítés összegét csökkenteni kell a bérlőnek a bérbeadónál fennálló bérleti (használati) díj és egyéb tartozásai, valamint a bérlő mulasztásából eredő, a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges bérbeadó ráfordítások összegével. 1 Beépítette: 36/2005. (IX. 14.) Ör Módosította: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (3) bekezdés 3.2. pontja 3 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 12. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 4 Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör. 1. (1) bekezdés 5 Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör. 1. (2) bekezdés 7 Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 19. (3) Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 9 Módosította: 23/2009. (VI. 16.) Ör Hatályon kívül helyezte: 23/2009. (VI. 15.) Ör. 3. (3) bekezdés 6

7 (4) 2 (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeg Óbudai Vagyonkezelő Zrt. részére történő átutalásáról illetve a volt bérlő részére járó pénzbeli térítés kifizetéséről az Igazgatóság a döntést követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályán keresztül gondoskodik. (5) 3 Ha bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését azért kezdeményezi, mert tevékenységét nagyobb, vagy más szempontból számára előnyösebb adottságú helyiségben kívánja folytatni és annak bérbeadására a rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével lehetőség van, akkor az Igazgatóság 4 dönt a másik helyiség részére történő bérbeadásáról, értékkülönbözet megfizetésének kikötésével. (6) 5 Az értékkülönbözet megállapításakor a korábban bérelt helyiségnek a bérleti jogviszony megszűnését megelőző három havi nettó bérleti díja, valamint az újonnan bérelt helyiségnek a bérleti jogviszony kezdetét követő három havi nettó bérleti díja különbözetét kell figyelembe venni. V. Fejezet A bérbeadói hozzájárulás szabályai Bérbeadás bérlőtársak részére 20. (1) 6 Az Igazgatóság 7 a bérlő kérelmére 8 dönt a helyiségnek bérlőtársak részére történő bérbeadásáról. (2) A helyiséget akkor lehet bérlőtársak részére bérbe adni, ha: a) ebben a bérlő és a leendő bérlőtárs írásban megállapodik és b) 9 az új bérlő vállalja a jelen rendelet által előírt megszerzési díj önkormányzat részére történő megfizetését, - amelynek mértéke megegyezik a leendő bérlőtárs által fizetendő bérleti díj három havi ÁFÁ-val növelt összegével. (3) Bérlőtársi szerződés csak olyan helyiségre köthető, amely mérténél fogva erre alkalmas. (4) A már fennálló bérlőtársi szerződés esetén újabb bérlőtárssal csak akkor lehet szerződést kötni, ha a (2) bekezdésben előírt feltételek teljesülnek. 21. (1) A helyiség albérletbe adásához nem lehet hozzájárulni. (2) Amennyiben a helyiség egy része a bérlő számára feleslegessé válik, lehetősége van a bérbeadó felé bérlőtársi jogviszony létesítése vagy kisebb alapterületű helyiség bérbevétele iránti igényét előterjeszteni. Hozzájárulás a bérleti jog átruházásához és cseréjéhez 22. (1) A helyiség bérleti jogának átruházásához akkor lehet hozzájárulni, ha: a) a leendő bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megfelel a helyiség hasznosítása céljának, és b) 10 a leendő bérlő vállalja a jelen rendelet által előírt megszerzési díj önkormányzat részére történő megfizetését, amelynek mértéke megegyezik a leendő bérlő által fizetendő, a bérleti jogviszony kezdetétől számított három havi nettó bérleti díj ÁFÁ-val növelt összegével. (2) Az új bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az átadó bérlő által végzett értéknövelő beruházások tekintetében sem a bérbeadóval, sem a tulajdonossal szemben nem lép fel megtérítési igénnyel. VI. Fejezet A helyiséghasználati díj 23. (1) 1 A helyiség jogcím nélküli használója a jogcím nélküli használat kezdetétől használati díjat köteles fizetni. 1 Módosította: 25/2002. (X. 22.) Ör Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 14. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 3 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 9. (2) bekezdés 4 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 15. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 5 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 9. (2) bekezdés 6 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 10. (1) bekezdés 7 Módosította: 51/2011. (IX. 23.) Ör. 16. Rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult eljárásokban is 8 Módosította: 28/2007. (VI. 13.) Ör. 4. (5) bekezdés. Hatályos: szeptember 1-jétől 9 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör. 10. (2) bekezdés 10 Módosította: 19/2006. (III. 30.) Ör

8 (2) A használati díj összege megegyezik a helyiség bérleti díjának összegével. (3) A jogcím nélküli használó a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 6 hónap elteltét követő naptól a helyiség kiürítéséig emelt használati díjat köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozta, illetőleg a Tv. 91 és 94. -ai értelmében elhelyezésére nem tarthat igényt. (4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján az emelt használati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított: a) 7-12 hónap közötti időtartamra a helyiség bérének kétszeres összege, b) hónap közötti időtartamra a helyiség bérének 2,5-szeres összege, c) a 19. hónaptól kezdve a helyiség bérének háromszoros összege Hatálybalépés 25. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal és a Celer Kft. hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 36/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet. (2) 3 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Módosította: 30/2011. (VII. 11.) Ör. 17. Rendelkezéseit a szeptember 1-je előtt indult eljárásokban is 2 Hatályon kívül helyezte: 36/2005. (IX. 14.) Ör. 13. (2) bekezdés 4. pontja 3 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 8

I. rész Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről Páty Község

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 42/2003. (XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 42/2003. (XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet BUDAPEST-CSEPEL 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 42/2003. (XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2001. (III.1.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2001. (III.1.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2001. (III.1.) számú rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998. (IV. 1.) sz. rendelet módosításáról, és egységes szerkezetű

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996. (II. 06.) Kt.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

I.RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

I.RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/1994./XI.27./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Kgy. rendelet 2. (2) bekezdése az alábbi j) k) és l) pontokkal egészül ki:

A Kgy. rendelet 2. (2) bekezdése az alábbi j) k) és l) pontokkal egészül ki: 3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2009. (IV. 07.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete. a helyiségek bérletéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete. a helyiségek bérletéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelettel) Miskolc

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. A tulajdonosi jogok gyakorlása

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. A tulajdonosi jogok gyakorlása Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2005.(VI.10.) számú rendelete Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2014. (VI. 2.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről a

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL A 43/2001. (XII. 17.) 3, A 49/2001. (2002. I. 2.) 4, A 16/2002. (VII. 4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben