Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról"

Átírás

1 Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.(sztv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Csörnyeföld község lakossága szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében, meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások formáit, a jogosultsági és eljárási szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed, ha az Sztv. valamint végrehajtási rendeletei másképpen nem rendelkezik a) az önkormányzat területén élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező aa) magyar állampolgárokra, ab) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, ac) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, ad) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, ae) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, b) az illetékes hatóságok által menekültként elismert személyekre, c) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat területén tartózkodó hajléktalan személyekre, d) az átmeneti segély esetében az önkormányzat területén tartózkodó rászoruló személyekre, továbbá az a)-c) pontokban foglaltakon kívül az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosítása életük, testi épségük megóvásához nélkülözhetetlen. Értelmező rendelkezések 3. (1) E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. -ban meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

2 2 Eljárási rendelkezések A szociális ellátások igénylésének részletes szabályai, illetve a felhasználható nyilatkozatok és igazolások tartalma 4. (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. (2) A kérelmet Csörnyeföld-Muraszemenye-Kerkaszentkirály-Szentmargitfalva Községek Körjegyzőségénél lehet illetékmentesen előterjeszteni. a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra, a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása érdekében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)Korm. rend. (továbbiakban:szvhr.) mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon. (3) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkozni kell saját és együtt élő családtagjai, továbbá a lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a háztartásban élők a) természetes személyi adatairól (név, születési hely és idő, anyja neve) b) lakó- és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy esetében arról a címről, amelyre a megállapított ellátást kéri, c) az igényelt szociális ellátás e rendeletben az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokról, d) a társadalombiztosítási azonosító jeléről, e) jövedelemi viszonyairól, f) az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott esetekben, vagyoni viszonyairól. (4) Ha a jogosultság elbírálásához szükséges adatok, igazolások, nyilatkozatok, bizonyítékok az ellátás megállapítására jogosult szervnél rendelkezésre állnak, azokat újból bekérni nem lehet. (5) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Körjegyzőség általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére. 5. (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír. (2) A jövedelem számításánál irányadó időszak és a felhasználható igazolások köre: a) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolás, b) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról, c) Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap bevételéről szóló igazolás, d) Táppénz, gyermekgondozási támogatások (terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj) estén a kérelem benyújtását megelőző három hónapban kifizetett ellátásról szóló igazolás, e) Nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások esetén a kérelem benyújtásának vagy az azt megelőző hónapban kifizetett ellátásról szóló igazolás,

3 3 f) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtásának vagy az azt megelőző hónapban kifizetett ellátásról szóló igazolás, g) Egyéb jövedelem (például ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből származó jövedelem, életjáradékból, földből és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem) esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összegről szóló igazolás, h) Az a-g) pontokban fel nem sorolt más jövedelmek esetén a kérelmező és családja illetve a háztartásában élő személyek büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről. A szociális ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai 6. (1) A havi rendszerességgel adott szociális pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a (2)-(3) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. (2) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (3) Ha a kérelmet nem a formanyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént. (4) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új ellátási jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 7. (1) A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról a) rendszeres támogatás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig, b) egyéb esetben a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül kell gondoskodni postai vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel. (2) Ha e rendeletben meghatározott havi rendszeres szociális pénzbeli ellátás kivéve a lakásfenntartási támogatást nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege azonos az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzatával. (3) A havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás esetén a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. 8. (1) A havi rendszerességgel adott szociális pénzbeli ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a) a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni, és a 7. (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabályok szerint kell a támogatás folyósításáról intézkedni, b) a jogosult halála esetén annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatást utoljára felvette. (2) A természetbeni szociális ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni.

4 4 Egyéb eljárási rendelkezések 9. (1) A tényállás tisztázása érdekében a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve az ügyintézőnek környezettanulmányt kell készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a) ha az igénylőről vagy családjáról fél évnél nem régebbi környezettanulmány a hivatalnál rendelkezésére áll, b) temetési segély, köztemetés, alanyi jogú és normatív jellegű közgyógyellátás ügyében indult eljárásokban. 10. E rendeletben szabályozott szociális pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 11. (1) Az e rendeletben és a szociális törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet és a szociális törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére; c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére [a továbbiakban: a)-c) pont alattiak együtt: megtérítés]. (2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel. (3) A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. (4) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét továbbá a kamat összegét a hatáskör gyakorlója elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése a család megélhetését veszélyezteti, vagy aránytalanul nagy terhet jelent. (5) Megélhetést veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. Adatkezelés 12. E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Szt aiban meghatározott szabályok szerint a jegyző gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról.

5 5 II. Fejezet A SZOCIÁLIS PÉNZBELIÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Az ellátások rendszere 13. (1) Az Sztv-ben valamint e rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális való jogosultság állapítható meg. (2) Szociális pénzbeli ellátásként az alábbi támogatások állapíthatóak meg: a) az Szt-ben meghatározott jogosultsági feltételek alapján aa) időskorúak járadéka, ab) rendszeres szociális segély, ac) normatív lakásfenntartási támogatás, ad) alanyi jogú ápolási díj b) Az Szt-ben meghatározott keretszabályok figyelembevételével, e rendeletben meghatározott konkrét feltételek alapján: ba) helyi lakásfenntartási támogatás, bb) méltányossági ápolási díj, bc) átmeneti segély, bd) időszaki támogatás, be) temetési segély c) Az önkormányzat saját költségvetése terhére, e rendeletben meghatározott feltételek alapján születési támogatás, gazdálkodást segítőtámogatás. (3) Szociális természetbeni ellátásként az alábbi támogatások állapíthatóak meg: a) Az Szt-ben meghatározott jogosultsági feltételek alapján: aa) köztemetés, ab) alanyi jogú közgyógyellátás ac) normatív jellegű közgyógyellátás ad) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, af) járulékfizetés alapjának igazolása. b) Az Szt-ben meghatározott keretszabályok, és e rendeletben meghatározott konkrét feltételek alapján: méltányossági közgyógyellátás. (4) A hatáskör gyakorlására jogosult döntése alapján az alábbi pénzbeli ellátások természetbeni ellátás formájában is nyújthatók: a) eseti segély, b) rendszeres szociális segély c) lakásfenntartási támogatás A hatásköri szabályok 14. (1) E rendelet 13. (1)-(4) bekezdésében meghatározott ellátások esetében az első fokú szociális feladat- és hatásköröket a) önkormányzati hatósági ügyben eljárva a képviselőtestület, b)önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester, c) közigazgatási hatósági ügyben eljárva, saját hatáskörben a polgármester, d) közigazgatási hatósági ügyben eljárva, saját hatáskörben a jegyző gyakorolja. (2) Az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlója dönt a) a támogatásra való jogosultság megállapításáról, módosításáról, szüneteltetéséről és megszüntetéséről,

6 6 b) a jogosultságnak vagy a támogatás összegének az Sztv-ben előírt felülvizsgálatáról és a támogatás továbbfolyósításának elrendeléséről, c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és a kamata összege megtérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a képviselőtestület az alábbi ellátások esetében gyakorol döntési hatáskört: a) helyi lakásfenntartási támogatás, b) méltányossági ápolási díj, c) átmeneti segély, d) időszaki támogatás e) születési támogatás, (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester az alábbi ellátások esetében gyakorol döntési hatáskört: a) normatív lakásfenntartási támogatás b) temetési segély c) gazdálkodást segítő támogatás (5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a polgármester az alábbi ellátások esetében gyakorol döntési hatáskört: a) köztemetés elrendelése b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság c) járulékfizetés alapjának igazolása (6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a jegyző az alábbi ellátások esetében gyakorol döntési hatáskört: a) időskorúak járadéka, b) rendszeres szociális segély, c) közgyógyellátás, d) alanyi jogú ápolási díj. Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 15. A jegyző az Sztv. 32/B-32/E -aiban meghatározottak szerint időskorúak járadékát állapít meg az arra jogosultaknak. Rendszeres szociális segély 16. (1) A jegyző az egészségkárosodott vagy a nem foglalkoztatott a támogatott álláskereső aktív korú személy esetében a) dönt az Szt. 37/A.-37/H. -aiban, az Szvhr-ben, valamint e rendeletben meghatározott szabályok alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve szüneteltetéséről és megszüntetéséről, valamint a csökkentett összegű segély folyósításának elrendeléséről, továbbá b) elvégzi az Sztv. 25. (4)-(7) bekezdéseiben, valamint az Szvhr-ben meghatározott szabályok alapján a jogosultságra és a támogatás összegére vonatkozó felülvizsgálatokat. (2) A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a Szvhr. 3. számú melléklete szerinti forma nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell az Szvhr-ben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat. 17. A nem foglalkoztatott aktív korú személy (továbbiakban: nem foglalkoztatott) köteles együttműködni a) a támogatásra való jogosultság megállapítása előtt az Szt. 37/A. (3) bekezdés c) és d) pontjában előírtaknak megfelelően az állami foglalkoztatási szervvel, az előzetes

7 7 együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében, b) a támogatásra való jogosultság megállapítása után, a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt ba) az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel: a Muramenti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) a beilleszkedést segítő programban való részvétel teljesítése érdekében, bb)az önkormányzattal az Szt-ben előírt rendes vagy rendkívüli felülvizsgálat teljesítése érdekében. 18. A Családsegítő Szolgálat a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alábbi beilleszkedési programtípusokat alkalmazhatja: a) a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartás, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, illetőleg a munkavégzésre történő felkészítőprogram, c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatás, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzését segítő foglalkozás, d) a felajánlott és az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőség elfogadását ösztönző program, e) a munkaügyi központtal történő együttműködést segítő program. 19. (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a) a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani; b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés alkalmazása során az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az az eset minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, vagy a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei felülvizsgálatának az előírt határidőre nem tesz eleget. (2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében a) az illetékes Munkaügyi Központ Kirendeltségénél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az önkormányzat által fenntartott Családsegítő Szolgálat illetékes szervével, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, d) a felajánlott és számára - a Sztv. 37/H. (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására,

8 8 e) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. (4) A rendszeres szociális segély havi összege az Sztv.37/e -ban foglaltak szerint kerül megállapításra. (5) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére nyújtható, amennyiben az a védelembe vett gyermek érdekét szolgálja. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a nyújtható természetben. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás módja és feltételei 20. (1) Az önkormányzat a foglalkoztatást közhasznú munka, illetve közcélú munka körébe tartozó feladatok ellátásával szervezi meg. (2) Közhasznú munka, amely a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladat - árvízvédelem, belvízvédelem, vízelvezető rendszer karbantartása, parlagfű irtás stb. - ellátása. (3) Közcélú munka körébe tartozó feladatok - házi ápolás segítése, szociális étkezők számára ebédhordás, közterületek gondozása, középületek, intézmények tisztántartása, karbantartása. (4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a felajánlott munkát akkor köteles elfogadni, ha az megfelel az Sztv.37/H. (6). Bekezdésében foglaltaknak (5) Az önkormányzat által történő foglalkoztatás legrövidebb időtartama 30 munkanap, az egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. (6) A foglalkoztatást az önkormányzat munkaviszony keretében, munkaszerződés megkötésével szervezi, a munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester vagy az általa megbízott személy. Lakásfenntartási támogatás 21. (1) Lakásfenntartási támogatásra normatív módon- a kérelmező az Sztv. 38. (2)-(8) bekezdések szerint jogosult. (2) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociális törvényben szabályozottakon túl azoknak a személyeknek, vagy háztartásoknak is, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (3) Lakásfenntartási támogatás szempontjából költségként elismert kiadások: a) lakbér, b) albérleti díj, c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, d) csatorna-használati díj, e) szemétszállítási költség, f) villanyáramdíj, g) vízdíj, h) gázdíj, i) tüzelőanyag költségei.

9 9 (4) A helyi lakásfenntartási költségek számításánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap számlával igazolt költségeit kell figyelembe venni. (5) A lakásfenntartási támogatás havi összege 2500 Ft. 22. (1) A támogatás az alábbi elismert lakásnagyság és lakásminőség alapján jár: a) egy és két személyes háztartás esetén, ha a lakás komfort nélküli, vagy félkomfortos 50 m 2, b) háromszemélyes háztartás esetén, ha a lakás komfort nélküli, vagy félkomfortos 70m 2, c) négy és több személyes háztartás esetén, ha a lakás komfort nélküli vagy félkomfortos 80m 2 (2) A helyi lakásfenntartási támogatást évente két alkalommal a tárgyév április 15. és október 15. napjáig lehet igényelni (3) A lakásfenntartási támogatást fél évre kell megállapítani. (4) A fűtési költségek támogatása esetén a támogatás a fűtési szezonra állapítható meg. Fűtési időszak alatt az október 15.-április 15. közötti időszakot kell érteni. Ápolási díj 23. (1) Ápolási díj állapítható meg 43/B. (1) bekezdése alapján annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. (2) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak150%-át nem haladhatja meg. (3) Az ápolási díj összegét - rászorultságtól függően - úgy kell megállapítani, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-ánál kevesebb nem lehet és nem haladhatja meg a minimálbér összegét. (4) Az ápolási díj, amennyiben azt jogerősen megállapították, a kérelem benyújtásának napjától jár. Az ápolási díjat a tárgyhót követő hónap 5-ig kell a jogosult részére kifizetni. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. Átmeneti segély 24. (1) Átmeneti segélyben részesíthető az, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások ( mint pl. betegség, elemi kár, magas gyógyszerköltség stb.) miatt anyagi segítségre szorul. (2) Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot egyedülálló esetén annak 150%-át nem éri el. (3) Az átmenti segély lehet egyszeri támogatás és legfeljebb 6 hónapra megállapított időszaki támogatás. (4) Egyszeri támogatás egy naptári éven belül ugyanannak a személynek legfeljebb 3 alkalommal adható. (5) Időszaki támogatás elsősorban azon egyedül élő személyeknek, különösen pályakezdő fiatalok, munkanélküli ellátásban nem részesülő személyeknek állapítható meg, akik létfenntartásukhoz semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek, munkába állásuk nem oldható meg. (6) Az időszaki támogatás havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-át nem haladhatja meg. (7) Támogatás készpénzben vagy természetben ( pl. élelmiszerutalvány, élelmiszer, ruhasegély stb.) nyújtható.

10 (1) A segélykérelmeket a rászoruló személy terjesztheti elő, de segély hivatalból is adható. (2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat. A kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt kell készíteni. (3) A 16. (1) bekezdése alapján folyósított átmeneti segély összege egy alkalommal 3.000,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedhet, elemi csapás esetén ,-Ft-ig. A segély összege naptári évenként az ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (4) Indokolt esetben a segély felvételére a jogosultakon kívül felhatalmazható a gyermekvédelemmel foglalkozó személy, házi gondozó, iskolaigazgató, óvodavezető stb. (5) Indokolt esetben a segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról történő elszámolásra. A határozatban a felhasználás célját ez esetben meg kell határozni. (6) A jogosult önhibáján kívüli okból bekövetkező anyagi veszélyhelyzet - különösen elemi kár - esetén a segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a kölcsönben részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt történő visszafizetését. (7) A kölcsön összege legfeljebb ,-Ft-ig terjedhet. Születési támogatás 26. (1) Születési támogatás adható annak a személynek, aki Csörnyeföld községben január 1- jén már állandó lakos volt és akinek január 1. napja után gyermeke születik és a gyermeket saját családjában neveli. (2)A születési támogatás összege gyermekenként ,-Ft, mely összeget a gyermek bejelentkeztetése után 8 napon belül a körjegyzőség pénzügyi csoportja a jogosult részére az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kiutal. Amennyiben a támogatásban részesülő a gyermek neveléséről nem gondoskodik, úgy köteles a támogatást egy összegben, a mindenkori kamatokkal növelve az önkormányzat számlájára visszafizetni. Temetési segély 27. (1) Temetési segély adható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetés költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegeként az önkormányzat ,- Ft-ot ismer el. (4) A temetési segélyről a polgármester dönt és tájékoztatja a testületet a következő testületi ülésen. (5) A temetési segély iránti kérelmeket a temetést követő 30 napon belül lehet a Körjegyzőségnél benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeit igazoló számlákat. (6) A segély összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül fizeti ki a Körjegyzőség pénzügyi csoportja.

11 11 Természetben nyújtandó ellátások Köztemetés 28. (1) A polgármester saját hatáskörben eljárva gondoskodik az Sztv ában, valamint az Szvhr-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről. (2) Közköltségen a legolcsóbb temetés rendelhető el. Közgyógyellátás 29. (1) Közgyógyellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg az Sztv ok alapján. (2) Az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében az alábbi feltételek fennállnak: a) családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 30. A polgármester önkormányzati hatáskörben a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolványt állít kis az Sztv ában foglaltak szerint. Járulékfizetés alapjának igazolása 31. A polgármester a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az Sztv.54/A -ában foglaltak szerint. Gazdálkodást segítő támogatás 32. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló családok részére gazdálkodást segítő támogatást - mezőgazdasági szolgáltatásokat és más juttatásokat, munkaeszközöket és a munkavégzéshez szükséges fogyóeszközöket, szaktanácsadást stb. - biztosít természetbeni ellátás formájában. (2) A támogatás finanszírozására szolgáló pénzalapot az erre a célra létrehozott Kerkamenti Települések Szövetsége Szociális Szolgáltató és Termelő Közhasznú Társaság továbbiakban ( közhasznú társaság ) kezeli. (3) A mezőgazdasági program keretében gabona, mák, tök és konyhakerti növénytermesztésre, illetve sertéshízlalásra, nyúltenyésztésre lehet támogatási igényt benyújtani. (4) Támogatás csak annak a családnak nyújtható, ahol: a.) az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét és b.) a család rendelkezik a tevékenység elvégzéséhez szükséges alapvető tárgyi feltételekkel, továbbá c.) az igénylő termelési szerződésben vállalja a (3) bekezdésben meghatározott valamely gazdálkodás folytatását, valamint d.) vállalja a támogatás összegének pénzben vagy természetben történő visszafizetését a szerződésben meghatározott időpontig. (5) A (4) bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatár - indokolt esetben - a testület döntése alapján 30 %-kal túlléphető, különösen tartós munkanélküliség, rokkantság és más kedvezőtlen szociális körülmény fennállása, ill. nyugdíjasok esetében. (6) Nem részesülhet támogatásban a mezőgazdasági vállalkozó.

12 (1) A támogatás visszatérítendő támogatás és vissza nem térítendő támogatás formájában adható a család rászorultságától függően. (2) A támogatás mértéke 30 ezer forinttól 240 ezer forintig terjedhet, mely összeg kizárólag természetben nyújtható. Egy család egy éven belül csak egy támogatási típust vehet igénybe. (3) A visszatérítendő támogatás összegének egészben vagy részben történő visszafizetése 1-3 év alatt történhet a támogatás típusától, mértékétől, a család rászorultságától függően természetben vagy készpénzben. (4) A készpénzben visszafizetett összeg a 25..(2) bekezdésében megjelölt külön alapba folyik be. (5) A támogatás felhasználásának, várt hozamának teljes vagy részbeni - bármely okból bekövetkező - meghiúsulása esetén a kötelezettel szembeni követelést a termelési szerződésben foglaltak szerint a közhasznú társaság érvényesíti. (6 ) Ha a támogatásban részesített személynek felróható okból következik be a lehetetlenülés, a kapott támogatás összegének - a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével emelt - egyösszegű visszatérítésére köteles. (7) A támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőségnél kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon, a mellékletben szereplő jövedelemnyilatkozattal, valamint jövedelem igazolással együtt. (8) A 32.(4) bekezdésében előírt feltételek meglétét a Körjegyzőség és a társaság ügyvezetője környezettanulmány készítése során ellenőrzi. 34. (1) A támogatásra való jogosultság megállapításáról a képviselőtestület határozattal dönt. A megállapító határozatnak tartalmaznia kell: a jogosult nevét, lakcímét, a támogatás típusát, formáját, a támogatás mértékét, a visszafizetés idejét és módját, az elszámolásra történő felhívást. (2) A támogatásban részesített személy köteles 8 napon belül a termelési szerződést megkötni a program lebonyolítását végző közhasznú társasággal. (3) A szerződés megkötése után a közhasznú társaság gondoskodik a támogatás összegének megfelelő és a gazdálkodáshoz szükséges alapanyag, szolgáltatás kihelyezéséről. Ennek megtörténtéről értesíti a képviselőtestületet. (4) A közhasznú társaság köteles a képviselőtestületet minden év június 30-ig és október 31-ig tájékoztatni a program állásáról, a támogatási keret felhasználásáról valamint évente egy alkalommal részletesen beszámolni a gazdálkodás alakulásáról. III. Fejezet Szociális szolgáltatások Étkeztetés 35. (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek étkeztetését az önkormányzat által üzemeltetett konyhán keresztül, onnan történő elszállítással biztosítja. (2) Az étkeztetést azok igényelhetik, akik a legalább napi egyszeri meleg étkezést maguknak, vagy eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. (3) Szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 100 %-át ( vagy 150% -át ) egyedül élő esetében annak 150% ( vagy 200 %-át ) nem haladja meg.

13 13 (4) Akinek az egészségi állapota, vagy fogyatékossága indokolja, annak az esetében a (3) bekezdésben foglalt jövedelmi határoktól el lehet térni, de az egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250 %-át. Ebben az esetben az egészségi állapotról és a fogyatékosságról a kérelmező köteles orvosi igazolást csatolni kérelméhez. (5) A személyi térítési díj összegéről a kérelem elbírálásával egyidejűleg a polgármester dönt. A személyi térítési díj megállapításánál a térítési díjra kötelezett rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díjak összegét a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. (6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át ha csak étkeztetést és 30%-át ha az étkeztetés mellett házi segítségnyújtást is biztosítanak részére. Házi segítségnyújtás 36. Az önkormányzat biztosítja a rászorulóknak az Sztv ában foglalt házi segítségnyújtást. Záró rendelkezések 37. (1) E rendelet március 15. napjával lép hatályba, a rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglalt térítési díjakat április 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 9/2003.(VIII.27.) számú, valamint az azt módosító 2/2004.(II.15.), 9/2004.(IV.5.), 13/2004.(XI.12.), 5/2005.(V.10.) számú rendelete. (3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális törvény valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Csörnyeföld, március 10. Simon Zoltán polgármester Dr. Ratkovics Ágnes körjegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Csörnyeföld, március 10. Dr. Ratkovics Ágnes körjegyző

14 14 1.számú melléklet Szociális étkeztetés térítési díja jöve , , , ,- delem/ft , , , ,- tér.díj % fizetendő 228,- 266,- 304,- 342,- 380,-

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2006. (X. 11.) számú rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) számú önkormányzati r e n d e l e t e A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI FELADATAIRÓL

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(V.18.) számú rendelete A Szociális ellátásokról

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(V.18.) számú rendelete A Szociális ellátásokról Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(V.18.) számú rendelete A Szociális ellátásokról Magyarszerdahely község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16.. /1/ bekezdésében

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (A 7/1994. (IV.22.), a 9/1995. (X.20.), az 5/1997. (IV.8.),

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben