1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története"

Átírás

1 1. tabló A Veszprém Megyei Levéltár története 1. Az 1763-ban épült régi vármegyeháza épülete a veszprémi várban, XIX. század vége 2. Padányi Bíró Márton püspök-főispán ( ) 3. Az 1763-ban felépült régi vármegyeháza földszinti alaprajza, A vármegyei közgyűlés döntése értelmében felszólítják a tisztviselőket, hogy az általuk őrzött iratokat adják be a vármegye levéltárába, Közgyűlési intézkedés a levéltárban szükséges asztalok, székek és kötöző anyag (spageta) beszerzéséről, Veszprém vármegye levéltárnokának pecsétje, é. n. 7. Somogyi Gedeon vármegyei regesztrátor aláírása és pecsétje, Az első levéltárnok, Balassa Ignác kinevezése az évi vármegyei tisztújításon 9. A levéltár rendezéskor készített mutatókönyv a tiltakozási iratokról, évi vizsgálati jelentés a vármegyei levéltár állapotáról, Az 1887-ben felépült új vármegyeháza épülete 12. A levéltár megyeházi helyisége, 1960-as évek 13. Az egykori piarista rendház, a levéltár között használt épülete

2 2. tabló Veszprém vármegye levéltára I. 1. Veszprém megye első említése Szent István király évi adománylevelében 2. Veszprém vármegye 1836-ban megújított címere 3. Veszprém vármegye egyeteme átírja Jolánta királyné 1224-es Veszprém városi kiváltságlevelét, A vármegyei közgyűlések jegyzőkönyveinek sorozata 5. Közgyűlési jegyzőkönyv belső címlapja és az január 5-i kisgyűlés intitulációja 6. Az 1785/86. évi jegyzőkönyv mutatókönyve 7. Veszprém megyéhez intézett meghívó az évi országgyűlésre 8. Kotsi Sebestyén Gábor és Zsoldos Ignác veszprémi országgyűlési követek követutasítása, Helytartótanácsi leirat Veszprém megyéhez, amelyben elrendelik az idegenből érkezett jobbágyok kihallgatását arról, hogy honnan és mi okból jöttek, 1731.

3 3. tabló Veszprém vármegye levéltára II. 1. Bakonybél helység urbáriuma, Alsóbalhás község urbáriuma, Lepsény község úrbéri vizitációja, Az úrbéri vizitáció során meghallgatott tanúk esküszövege, Mária Terézia magyar királynő kettős pecsétjének rajza, Nemességvizsgálati jegyzőkönyv, A vármegyei nemesség összeírása, Kimutatás a büntetőeljárás alatt álló megyei nemesekről,é. n. 9. A Hegyi-Csótos (Chwtos) család címere, A balhási reformátusok összeírása, Vizsgálat a marcalgergelyi evangélikus oratórium (imaház) építése ügyében, A marcalgergelyi oratórium tervrajza, 1779 k.

4 4. tabló Veszprém vármegye levéltára II. 1. gróf Esterházy Ferenc, Pápa város földesurának pere Borbély Ábrahám pápai nemes ellen egy Kristóf utcai ház ügyében, A per a vármegyei törvényszék (a sedria) előtt folyt. Az irat külzetén a levéltári helyét mutató jelzet. 2. Smodits János veszprémi őrkanonok Stingl Vince herendi porcelángyáros ellen folytatott adóssági pere, Szalóky László árváinak vármegyei peres eljárás keretében lefolytatott birtokosztálya, Tobak István hátrahagyott javainak összeírása, A vármegyei levéltárban fennmaradt pápai céhlevél, Veszprém vármegye által kiadott engedély a kilőtt vadak elszállítására, A vármegyei levéltárban megőrzött 1848-as zsidó összeírás Veszprém városi részlete 8. A vármegye által kibocsátott utazási engedély, 1839.

5 5. tabló Veszprém vármegye levéltára IV. 1. Hunkár Antal volt százados elismervénye arról, hogy Bereczky Márton hadnagy a veszprémi ezred ellátmányát a franciák elől 1809-ben Pápára menekítette, Haditanácsi körlevél a szökött nemesi felkelők ügyében, A francia háborúk idején kibocsátott papírpénz, A Veszprém megyei nemzetőrség III. zászlóalja parancsnokának pecsétje, A Magyar Portyázó Szabad Csapat pecsétje, Jelmondatos pecsét a szabadságharc idejéből, Lovas és gyalogos nemzetőrök egyenruhája, A márciusi eseményekre vonatkozó feljegyzések Francsics Károly veszprémi borbélymester naplójában, Klapka György tábornok pecsétje és aláírása, Kimutatás a devecseri felső járásban besorozott nemzetőrökről, Kimutatás Veszprém megye községeinek választásra jogosult lakosságáról, Szemere Bertalan belügyminiszter értesíti Veszprém megyét Hunkár Antal főispáni kinevezéséről, Kamatos utalvány, 1849.

6 6. tabló Veszprém vármegye levéltára V. 1. A lótenyésztésre vonatkozó helytartótanácsi körözvény (kurrens) 2. Kolompár Ferenc vándor rézműves számára kiállított magyar és latin nyelvű útlevél, A veszprémi járásban köröztetett vármegyei kurrens az állomások jelölésével, A kolerában szenvedő betegek számára építendő Veszteglő intézet rajza és leírása, Helytartótanácsi utasítás kolera ügyében, Zsoldos János Veszprém vármegyei orvos aláírása, Kimutatás a Pápa környéki kolerás megbetegedésekről, Copia. Recept a kolera kezelésére, Milfait Ferenc betyár halálos ítélete, Milfait Ferenc kivégzése előtt írt állítólagos verse, 1836.

7 7. tabló Veszprém város levéltára I. 1. Jolánta királyné a veszprémi prépost egyházához tartozó veszprémi lakosokat mentesíti a harmincadvám fizetése alól, Veszprém város Esterházy Imre püspökkel kötött szerződése, Esterházy Imre veszprémi püspök ( ) portréja 4. Veszprém város papírfelzetes pecsétje, A veszprémi püspök város ellen folytatott pere földesúri jogainak megsértése miatt, Veszprém város pereinek iratgyűjtője 7. Veszprém város bizonyságlevele arról, hogy Bende Anna veszprémi házát eladta Godina Varga Miklósnak és feleségének 236 forintért, Veszprém város bírája és esküdtjei által kiadott bizonyságlevél Perger János és felesége házeladásáról, Veszprém város bírája és tanácsa tanúsítja, hogy Kovács András és felesége, Bense Katalin a Buhim utcában lévő kőházát 154 forint 50 dénárért eladta Smit Józsefnek és feleségének. Oklevél és városi jegyzőkönyvi bejegyzés, A Veszprémvölgyről készült térkép, 1784.

8 8. tabló Veszprém város levéltára II. 1. Veszprém város tűzrendészeti szabályrendelete 2. Veszprém város hirdetménye egy zsidó vándor rőföskereskedő portékájáról, é. n. 3. A veszprémi szabó céh által kiadott szabadulólevél Fehér István számára, A veszprémi céhek és mesterek összeírása, Veszprém város azon nemes lakóinak összeírása, akik korábban adózó státusú házat vagy földet vásároltak, de amelyek után az adófizetést megtagadták, 1820 után 6. Veszprém városi kenyér árszabás, Surántzki János veszprémi utcabíró jelentése a területén történt bűncselekményekről, é. n. 8. Városi tűzvészben leégett ház újjáépítésére a városi tanácshoz benyújtott segélykérelem, A városi tűztorony tervrajza és a tetőzet kicserélésére benyújtott árajánlat, A veszprémi várkapu egyik pályázati tervrajza, Veszprém város iparosainak összeírása: kereskedők, gyorskocsisok jegyzéke, Füredi Ferenc veszprémi szabósegéd munkakönyve, 1903.

9 9. tabló Pápa város levéltára I. 1. Pápa város oklevele Faggyas Péterné Anna Hosszú utcai házának eladásáról, Pálffy János császári főkapitány kegyelmet ígér mindazon pápaiaknak, akik visszatérnek a császár hűségére, Pápa város pecsétje, gróf Esterházy Károly ( ) pápai földesúr 5. gróf Esterházy Ferenc földesúr szerződése Pápa Belsőváros lakosságával, Pápa külsővárosi lakosságának a földesúrral kötött szerződése szerint fizetendő adói, Pápa Belsőváros térképe, 1770 körül 8. Pápa város távolságtáblája, A pápai Paraicz-árvák javainak összeírása, 1780.

10 10. tabló Pápa város levéltára II. 1. A pápai városi bíró, jegyző és tanácstagok esküformulája, valamint a városi tisztviselők fizetése, Pápa város pecsétje, Az 1823-ban épült városháza ifj. Pauli Mihály építészhallgató által készített rajza, A pápai városháza leltára 1846-ból a tisztségviselők aláírásával 5. A pápai zsidóság 1848-as összeírása és a rabbi pecsétje 6. A pápai német szabó céh által kiadott szabadulólevél Miklós István számára, A pápai Fő tér birtokvázlata, A Kluge család emlékkönyve, XX. század eleje 9. A pápai Kluge kékfestőműhely dolgozói, Pápai cégek hirdetései, XX. század eleje

11 11. tabló Mezővárosok I. 1. Devecser mezőváros pecsétje, Devecser mezőváros összeírása az Esterházy család uradalmi levéltárában, A Zichy család úrbéri szerződése Palota város lakóival, A palotai uradalmi széna és len betakarítását végző napszámosok nyilvántartása, A várpalotai katolikus templom tervrajza, Várpalota mezőváros pecsétje, A gróf Zichy család számára kiállított füredi fürdőszámla, A somlóvásárhelyi jobbágyok földesurukkal, a pozsonyi klarisszákkal folytatott úrbéri perének kivonata, A somlóvásárhelyi nemesek és a pozsonyi klarisszák közt létrejött kényszerű szerződés, A somlóvásárhelyi adózó jobbágyok összeírása, Somlóvásárhely mezőváros pecsétje, Gróf Somogyi János somlóvásárhelyi szőlejének és az ott található pincéjének becsűje, A vásárhelyi régi megyeháza, az ún. Kokas-ház, 1950-es évek.

12 12. tabló Mezővárosok II. 1. A nagyvázsonyi takácscéh szabályzata, A Zichy család nagyvázsonyi uradalmi cselédjei számára vásárolt gyógyszerek jegyzéke, Nagyvázsonyi iparos termékek árjegyzéke, A Zichy család vázsonyi jobbágyokkal kötött úrbéri szerződése, A nagyvázsonyi Zichy-kastély leltára, Vázsonyi ácsok számlája egy badacsonyi présházon végzett munkáról, Jáger Pál nagyvázsonyi lakos cselédkönyve, Zirc telepítési szerződése, Zirci apátsági cselédlakás tervrajza, é. n. 10. Zirci jobbágyok és szolgáltatásaik összeírása, Zirci apátsági orvoslakás tervrajza, é. n.

13 13. tabló Nemesi községek I. 1. Zsigmond király Szentgál lakosainak kiváltságát megerősítő, 1389-ben kelt oklevelének a község levéltárában fennmaradt magyar nyelvű másolata, XIX. század. 2. Szentgál nemesi község 1753-ban alkotott statútuma 3. Szentgál község 1791-ben megújított statútumának 6. pontja a lopásokról 4. Szentgál község elöljárói szerződést kötnek a községháza felépítéséről Bém Mihály veszprémi kőművesmesterrel, Tobak István árváinak ügye: az özvegy folyamodványa és az árvaügyi megbízott intézkedése, Gróf Esterházy Imre rédei kastélykertjébe tiszafát kér a szentgáliaktól, Szentgáli végrendeletek a község levéltárából, 1827, A szentgáli adófizető armalista nemesek összeírása, Szentgál község pecsétje, Szentgál község 1791-ben megújított statútumának 18. pontja a vadászatról 11. A vármegyei közgyűlésen bemutatott bizonyítékok a kilőtt farkasokról, Vadszállító levél: a vármegye által kiadott engedély a kilőtt állatok elszállítására, 1832.

14 14. tabló Nemesi községek II. 1. Nemes Pintér Bakos Péterné végrendeletéhez fűzött kiegészítése, A szentkirályszabadjai Harangozó család legelőjének felmérése, Johann Gerlisch Veszprém vármegyei mérnök, é. n. 3. Nemesvid község levelesládája 4. Nemesszalóki Szalóky László árváinak osztálylevele, A nemesszalóki és mihályházi nemesség összeírása, A mihályházi Nádasdy család nemességvizsgálatának jegyzőkönyve, 1670 után 7. II. Rákóczi Ferenc a peremartoni és berhidai nemesség kérésére eltiltja hadait, hogy engedély nélkül bemenjenek a falvakba élelmet és bort szerezni, Szentkirályszabadja község pecsétje, Szentkirályszabadja nemesi közbirtokosságának bizonyságlevele egy telek eladásáról, Szentkirályszabadjai Veszprémi Ferenc árvájára maradt javak összeírása, 1806.

15 15. tabló Jobbágyközségek I. 1. Vázsonykői Zichy Miklós papkeszi lakosokkal kötött szerződése a földesúri kisebb haszonvételek bérbeadásáról, Vármegyei vizsgálat a noszlopi evangélikusok ellen, mivel a stólát a katolikus pap helyett a református lelkésznek fizetik, Fajsz község pecsétje, Fajsz község úrbéri kilenc kérdőpontra adott feleletei, Kimutatás a dabronyi határban a jég által elvert gabonáról, Aláírók: a falu bírái és esküdtjei. 6. Dabrony község pecsétje, Ihászi puszta összeírása, A zirci ciszterci uradalomhoz tartozó Akli puszta térképe, Az aklipusztai majorság számadása és leltára, 1826.

16 16. tabló Jobbágyközségek II. 1. Kádárta község földtulajdonosokról vezetett jegyzőkönyve, 1859/ Kádárta község bírói számadáskönyve, Az arácsi hegyközség jegyzőkönyve, A kümögi szőlőhegy törvénycikkei, Marcalgergelyi község elöljárói tanúsítják, hogy Balogh Mihály gergelyi lakos zálogban bírt bizonyos külsővati földeket, Soós József veszprémi lakos vörösberényi határbeli szőlővásárlását igazoló szőlőlevél, Sil Zsófia községi elöljárók előtt tett végrendelete, Szentbékkálla község kataszteri földrészleti jegyzőkönyve, Adásztevel község 1910-es népszámálálási adatait összesítő ív, Németbarnag község térképe és pecsétje, 1853 és 1779.

17 17. tabló Családi levéltárak I. 1. Galántai gróf Esterházy Imre főispán végrendelete, Gróf Ladányi Schmidegg Tamás végrendelete, Verőcei gróf Pejacsevich Arthur lovaskapitányi kinevezése, A gróf Pejacsivich-Mikó család vadásznaplója, XX. század eleje 5. Pellérdi Brázay Kálmán nemesi oklevele, A csöglei és alásonyi Barcza család genealógiai táblája, Tumler Henrik veszprémi mérnök nemesi címere (1791) és végrendeletén található aláírása, Francsics Károly veszprémi borbélymester naplója,

18 18. tabló Családi levéltárak II. 1. Batthyány Lajos nádor három szentkirályszabadjai nemesi kúriát és egy veszprémi nemesi telket adományoz a Véghely családnak, A szentkirályszabadjai Véghely család leszármazási táblája, XX. század 3. Vastag Julianna és Boczay György móringlevele, Hőgyészi Ferenc és Vajda Anna válólevele, A lovasi Vidi család nemességvizsgálata: tanúkihallgatás (1830) és születési anyakönyvi kivonat (1827). 6. Tanúkihallgatás Mórocza Ferenc pénzbeli tartozásáról, Mórocza Sándor kiváltása a török fogságból, A Mórocza család nemesi címerlevele, Presler Emília bakonyszentlászlói hajadon emlékkönyve,

19 19. tabló Gyűjtemények 1. A Mogyoróssy család II. Ferdinándtól 1634-ben kapott nemesi címerlevele, amelyet április 23-án Vas vármegye, április 21-én pedig Veszprém vármegye nemesi közgyűlésén hirdettek ki. Az eredeti oklevél pontos másolatát március 13-án állította ki Veszprém vármegye. 2. Budavár esküdtjei előtt Pest-i Vörös (Rufus) Albert fia Jekulinus a szombati piac melletti telke felét kőházakkal, pincékkel eladja polgártársuknak, Hotuon-i János kovácsmesternek 20 ezüst márkáért felesége és összes rokona beleegyezésével, a város régi szokása szerint szavatosság vállalásával, július A veszprémi káptalan előtt Tybold nembéli Turda fia Raslov Grech nevű földjét eladja 70 márkáért Kozma fia Demeternek, Liturgikus szöveget tartalmazó kódexlap töredéke, XIV. század 5. Verner budai comes előtt Péter posztókereskedő eladja Pest új várában (azaz a budai várban) lévő házát Voks fiának, Gergelynek, VIII. Bonifác pápa megbízza a pilisi apátot, hogy a budai káptalan és a budai polgárság közt a hajóvám ügyében keletkezett vitát simítsa el, június Tekercs formájában fennmaradt olasz közjegyzői oklevél, 1419.

20 20. tabló A tihanyi bencés apátsági uradalom levéltára 1. A tihanyi bencés konvent oklevele a kihalt Chom család kéki szőlejének eladásáról, A balatonfüredi kerektemplom tervrajza, 1841 k. 3. Huray István balatonfüredi fürdőorvos egyetemi oklevele, Zala vármegye levele a tihanyi apáthoz a füredi fürdőnél felépítendő színház ügyében, Kossuth Lajos és Deák Ferenc balatonfüredi fürdőszámlája, 1842, ill A füredi savanyúvízi kút rajza, A balatonfüredi fürdővendégek névsora, A tihanyi bencés perjel értesítése I. Ferenc József balatonfüredi látogatásáról, Balatonfüred község elöljáróinak becsűlevele Bertók Pál hátrahagyott szőlőbeli javairól, A tihanyi apátsági uradalomhoz tartozó Endréd és Zamárdi térképe, 1804.

21 21. tabló A balatonfüredi fürdő angolparkjának tervrajza. Pecz Ármin, tabló Veszprém rendezett tanácsi város beltelkeinek átnézeti térképe. Peterdy Artur, tabló Zala vármegye térképe. Johann Gerlisch, tabló Veszprém vármegye térképe. Johann Gerlisch, tabló Előszállási uradalom térképe helyirati és álladalmi statisztikai tekintetbe. Müller János, 1846.

22 26. tabló A Veszprémi Káptalan Hiteleshelyi Levéltára 1. A hiteleshely 1276 után használt pecsétje Szent Mihály arkangyal alakjával 2. A hiteleshely által kiadott legkorábbi fennmaradt oklevél: Kapolcs község lakói és Ajkai Lőrinc eladják földjüket 10 márkáért Checulev-nek és testvéreinek, A káptalan előtt Ysiph ispán a Thout faluban lévő földjét 10 ezüst márkáért eladja egy Pál nevű személynek. Az oklevelet Bertalan püspök, Kázmér prépost, János éneklőkanonok és Mátyás őrkanonok idején ál1ították ki, Rátóti Gyulaffy László a veszprémi káptalan előtti tiltakozása Csobánc vára és a Somogy megyei Lak nevű birtok bizonyos javainak eladása ellen, János veszprémi prépost és a káptalan bizonyítja, hogy a Bogát nembéli Gopol Dörgicse faluban levő birtokát 12 márkáért bizonyos dörgicsei lakosoknak eladta. A káptalan chirografált oklevele, Padányi Bíró Márton veszprémi püspök ( ) végrendelete, A veszprémi káptalan átmásolja (transumptio) és díszesen kiállítja I. Ferdinánd király címeres levelét, amellyel Homonnai Drugeth Miklós serviensének és katonájának, Kemencsey Mihály agilisnek augusztus 28-án nemességet adományozott, Wrs-i Miske fia Jakab Erzsébetet, Katalin nevű szolgálója lányát felszabadítja, A káptalan újkori hiteleshelyi pecsétlenyomata 10. Peczovicz Ferenc kérésére a veszprémi káptalan átírja Sándor György és nemes Nyikos Anna 1663-ban Pápán kelt végrendeletét, 1670-es évek 11. A káptalanhoz címzett nádori ún. keresési parancs, amelyben a hiteleshely által egy már korábban kiállított oklevél előkeresését kérik, A török hódoltság után helyreállott hitleshelyi tevékenység első jegyzőkönyve, A hiteleshelyi (felvallási) jegyzőkönyvekhez készített kivonatos mutatókönyv, ún. extractus, tabló A Veszprém Megyei Levéltárban folyó szakmai munkát, közművelődési tevékenységet, valamint a raktárakat, rendezőket és munkaszobákat bemutató képsorozat

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE I. A program rövid bemutatása II. Segédanyag pedagógusok számára III. Szakirodalom IV. Információk, elérhetőségek, bejelentkezés I. A LEVÉLTÁRI

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 IRATJEGYZÉK BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2.

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2. FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Megbízó: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A BIATORBÁGY: SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Készítette: Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Válogatta, szerkesztette, a tanulmányokat és a jegyzeteket írta HUDI JÓZSEF 2001 TARTALOMJEGYZÉK Előszó, A kötet előzményei, célja, beosztása A forráskiadás

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-esbirtokosai-02-02-04/

Részletesebben

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1629-1634 II/l Nyíregyháza, 1996. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. Sorozatszerkesztő: Nagy Ferenc

Részletesebben

Veszprém megye egyházi értékei

Veszprém megye egyházi értékei Veszprém megye egyházi értékei Román kori oszlopfő a Szent Mihály-székesegyházból Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Veszprém megye egyházi emlékeiről gazdag tárgyi és iratanyag maradt ránk, annak ellenére,

Részletesebben

ZÁNKAI ÉRTÉKTÁR EMLÉKKÖTET ZÁNKA 850. ÉVFORDULÓJÁRA

ZÁNKAI ÉRTÉKTÁR EMLÉKKÖTET ZÁNKA 850. ÉVFORDULÓJÁRA ÉRTÉKTÁR EMLÉKKÖTET ZÁNKA 850. ÉVFORDULÓJÁRA ÉRTÉKTÁR EMLÉKKÖTET ZÁNKA 850. ÉVFORDULÓJÁRA ÉRTÉKTÁR s EMLÉKKÖTET ZÁNKA 850. ÉVFORDULÓJÁRA Főszerkesztő T. Horváth Lajos zánka, 2014 Az emlékkötet a Földművelésügyi

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI

ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI EGER, 2010 A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. habil. Kiss László, PhD. főiskolai tanár Dr. Makai János, PhD. főiskolai

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

Kápolnásnyék, története

Kápolnásnyék, története Kupi László Kápolnásnyék, története Kápolnásnyék 2000. 1 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 1. Kápolnásnyék területe és természetrajza... 4 2. A község neve... 6 3. Mióta lakott a község területe?...

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

Filipszky István: A budaörsi kastély (előadás) 2013. március 27.

Filipszky István: A budaörsi kastély (előadás) 2013. március 27. Filipszky István: A budaörsi kastély (előadás) 2013. március 27. Kedves Vendégeink! Én is sok szeretettel köszöntöm önöket. Köszönöm, hogy ilyen nagy számban megtiszteltek azzal, hogy a mai estét velünk

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 28. 2011. A papsokai templomrom, Protiwinsky Ferenc festménye (Magántulajdon) A tihanyi apátság birtokösszeíró levele, 1211 (Pannonhalmi Bencés

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

TARTALOM. FÜREDI HISTÓRIA VIII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2008. október 1

TARTALOM. FÜREDI HISTÓRIA VIII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2008. október 1 FÜREDI HISTÓRIA VIII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2008. október 1 Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: DR. ÁCS ANNA, ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOVÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG KRÓNIKÁJA

PÁLFA KÖZSÉG KRÓNIKÁJA Ulrich Károly PÁLFA KÖZSÉG KRÓNIKÁJA Pálfa, 1972. Felelős kiadó: Egyetértés Mgtsz elnöksége. 73. 21 267 Petőfi nyomda, Kecsemét ELŐSZÓ E krónika Pálfa községről szól. Falunk lakosságának írtam. Adatgyűjtéseim

Részletesebben

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002.

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002. 1 Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK Biharugra, 2002. 2 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és Békés Megye Önkormányzata támogatta NEMZETI KULTURÁLIS

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben