NÖVEKEDÉS, DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS KONCENTRÁCIÓ: A SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR TÉRSZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÖVEKEDÉS, DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS KONCENTRÁCIÓ: A SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR TÉRSZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 TISZTELT OLVASÓINK! 2 Jelen számunkat Nagy Erika írásával indítjuk, amely a szolgáltató szektor növekedésével, az idesorolt tevékenységek folyamatos bôvülésével és térbeli differenciálódásával foglalkozik. Huszti Levente írása a területfejlesztésrôl és -rendezésrôl szóló törvény módosítását elemzi egy zalai konferencia kapcsán. Hangsúlyozza, hogy az új törvény fókuszában két intézkedés: a kistérség és a régió területfejlesztési értelemben vett megerôsítése áll. Foglalkozik az írás a Regionális Operatív Program közötti funkcióival, céljaival és prioritásaival is. Rácz Jolán tanulmánya, amely az angliai települések reneszánszát ismerteti, tárgyában elszakad az elôbbi írások gondolatmenetétôl, tanulságos párhuzam levonására ad módot a kulturális örökségvédelem angliai és hazai gyakorlatának összehasonlításával. Fecske Pál írása ismét más vizekre kalandozik, a helyi alternatív infrastruktúra kérdéskörében 2001 óta történt fejleményekrôl számol be. Ráth György Kulcsár Attilának a Falu Város Régió 2003/7. számában megjelent írásához szól hozzá, amely az építménymagasságok telekspekulációs kérdéseit elemzi. Örömmel üdvözöljük lapunkban a vitát, amely gondolatokat ébreszt és eltérô nézetek ütköztetését segíti elô. EU HÍRMONDÓNK ezúttal gazdag anyaggal jelentkezik. Mint ismeretes az Európai Bizottság éves monitoring jelentése, amely tartalmazta a magyarországi regionális politikára vonatkozó értékelést is, november hó 5-én került nyilvánosságra. Ez ügyben tartott sajtótájékoztatót a MeH Nemzeti Területfejlesztési Hivatala november hó 6-án. A sajtótájékoztatón Kovács Flórián László, a hivatal elnöke ismertette az EU-jelentés szakmánkra vonatkozó tartalmát, amelyet összességében pozitívnak minôsített. Számba vette ugyanakkor a csatlakozásig még elôttünk álló feladatokat is, amelyek sarkalatos pontja a regionális intézményrendszer továbbfejlesztése és a kistérségi térségfejlesztési irodák kiépítése. Folytatjuk az Európai Területfejlesztési Perspektíva szöveges ismertetését, mely hírt ad az Európai Unió regionális politikával foglalkozó hírlevelének néhány új elemérôl, melyet a 2007 után megváltozó EU-politika új szemléletének is tekinthetünk. Bár néhány év elválaszt még bennünket az új politika bevezetésétôl, fôként mezôgazdaságunk jövôbeni versenyképessége érdekében célszerû, ha idôben tudunk a tervezett változtatásokról. A KSH által rendelkezésünkre bocsátott elemzések kivonatait követôen híreink következnek, melyekben elsô helyen szerepel a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatási Hivatal november 3-án tartott sajtótájékoztatója. Olvassák lapunkat érdeklôdéssel! A fôszerkesztô 2003/9 FALU VÁROS RÉGIÓ

2 NAGY ERIKA Ph.D, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet NÖVEKEDÉS, DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS KONCENTRÁCIÓ: A SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR TÉRSZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON A szerkezeti és szervezeti átalakulás a szolgáltató szektorban FALU VÁROS RÉGIÓ 2003/9 A szolgáltató szektor növekedése, az idesorolt tevékenységi körök folyamatos bôvülése több szempontból is fontos szerepet töltött be a piacgazdaság kiépülésében és fejlôdésében. A kilencvenes évek közepéig, a gazdasági visszaesés és strukturális válság idôszakában növekedéshordozó tényezô volt, súlya a foglalkoztatásban (1990 és 1996 között 46,7%-ról 59,3%-ra), az értéktermelésben (1988 és 1996 között 41,4%-ról 63%-ra) és a gazdasági szervezetek között (1991 és 1996 között 57,8%-ról 73%-ra) is ugrásszerûen nôtt. Ugyanakkor a szektor vállalkozásai egyrészt biztosították a többi gazdasági szervezet számára a mûködéshez elengedhetetlen ismereteket, valamint az infrastrukturális és információs hátteret, másrészt pótolták a lakossági szolgáltatások örökölt mennyiségi és strukturális hiányosságait, egészében véve javították a lakosság életminôségét. A szektor növekedésének legfontosabb tényezôi a rendszerváltás elsô éveiben az újonnan alapított vagy állami vállalatokból kiszervezett hazai kisvállalkozások voltak, amelyek gyorsan és nagy számban jelentek meg az ország valamennyi térségében. Ebben az idôszakban a szolgáltató szektor egészének alig volt mérhetô szerepe a vidéki térségek közötti gazdasági fejlettségi különbségek (pl. GDP-hez való hozzájárulásuk) alakításában (Kiss, 1998). Budapest elosztó-ellenôrzô szerepének új dimenziói azonban már a kilencvenes évek elején kialakultak, amelynek alapjait a nagy létszámú, rugalmas és kvalifikált munkaerô, az innovációk feltételeit biztosító intézmények, az üzleti információk áramlásának középpontjában álló szervezetek a fôváros gazdasági és politikai döntéshozatalban betöltött szerepe, továbbá az országban egyedülálló infrastrukturális (elsôsorban közlekedési, telekommunikációs, valamint irodapiaci) feltételek biztosították. A kilencvenes évek második felében a szolgáltató szektorban is új folyamatok indultak el, amelyeket egyrészt a lakossági jövedelmek növekedése és a kereslet strukturális átalakulása, másrészt a hazai vállalkozások mûködési feltételeinek stabilizálódása, a szervezetek körének differenciálódása és a termelôi szolgáltatások iránti növekvô keresletük ösztönzött elsôsorban. A fenti folyamatok eredményeként bôvült a lakossági és termelôi szolgáltatások köre, és jelentôs mértékben növekedett a szektorban befektetett tôke s azon belül a külföldi befektetések összege. A kereslet átalakulása ugyanakkor strukturális átrendezôdést indított el a szektorban, a legdinamikusabb növekedés a szervezetek számában és az értéktermeléshez való hozzájárulásában a gazdasági szolgáltatások ( K ágazat) esetében volt mérhetô, míg a szállítmányozás, valamint a kereskedelem súlya (elsôsorban a viszonylag késôn nekilendülô lakossági vásárlások miatt) mérséklôdött. A szolgáltatók számának növekedése szervezeti és tôkekoncentrációt indított el a szektorban, amelynek a külföldi szolgáltatók megjelenése újabb ösztönzést adott, az átmenetre jellemzô, szétaprózott struktúra átalakulása tehát felgyorsult (az egyéni vállalkozások száma például csupán 11%-kal, míg a társas vállalkozásoké közel 70%-kal nôtt 1996 és 2001 között). A fent leírt folyamatok azonban térben erôsen differenciáltan zajlottak. A formálódó, új szolgáltatói-felhasználói kapcsolatrendszerek véleményünk szerint a területi egyenlôtlenségek újabb dimenzióit alakították ki, s a továbbiakban arra keressük a választ, hogy a szektor, milyen mértékben járult hozzá a területi különbségek fenntartásához, illetve növekedéséhez, és e folyamatoknak, mely régiók, illetve településcsoportok voltak a nyertesei. Kísérletet teszünk továbbá azon tényezôk feltárására, amelyek meghatározó szerepet töltöttek be az egyenlôtlenségek kialakulásában, és amelyek vélhetôen a térszerkezet további formálódását, annak irányait is meghatározzák. Az ágazat azonban rendkívül sokszínû, ami a szolgáltató tevékenységek erôsen eltérô munkaerô-, forgó-, és állóeszközigényében, anyagi jellegû tevékenységekhez történô kapcsolódásában, termelékenységében, és a szolgáltatók eltérô térbeli (telephely-választási) stratégiáiban is megjelenik. Ezért a fenti kérdésekre csak általános és kevéssé megalapozott válaszokat adhatunk, ha vizsgálatainkat nem fókuszáljuk a kö- 3

3 zös jegyekkel (fogyasztói kör, az anyagi termelési folyamathoz történô kapcsolódás jellege, munkaerôigény) rendelkezô tevékenységi csoportokra. Ezért elemzésünk döntôen két szolgáltatási alágazatra, az ingatlan- és gazdasági szolgáltatások csoportjára, továbbá a kereskedelemre irányul. Figyelembe kell vennünk továbbá azt is, hogy a szolgáltatásnak minôsülô tevékenységek elkülönítése, lehatárolása nem végezhetô el egyértelmûen, ami megnehezíti a szolgáltatások értéktermelésben betöltött szerepének mérését nemzetgazdasági, térségi és helyi szinten is. Ezek az értelmezési és módszertani problémák a hivatalos statisztikák neoklasszikus és keynesiánus iskolák felfogását tükrözô a szolgáltatásokat nem anyagi jellegû terméknek tekintô kategóriáiban (GDP-hez való hozzájárulás, termelékenység, foglalkoztatásban betöltött szerep) rejtve maradnak. Ezért a továbbiakban a gazdasági statisztikákra (TSTAR, Cég-Kód-Tár, a KSH területi GDP-számításai, beruházási adatok) alapozzuk ugyan térszerkezeti elemzésünket, azonban Hill (1977) definíciójából 1 kiindulva a szolgáltatók és felhasználók közötti kapcsolatok tartalmának empirikus vizsgálatokra (interjúkra és kérdôíves felmérésekre) épülô feltárásával részletesebb képet is alkothatunk a szektorban zajló térbeli folyamatokról, továbbá azok okairól, mozgatóiról. A szolgáltatások szektor térszerkezete A szolgáltató szektor egészében véve hozzájárult a kilencvenes évek közepére kialakult területi különbségek konzerválásához, sôt a kvalifikált munkaerôt és gyors információáramlást igénylô ágazatok fejlôdése, továbbá a fôvárosi agglomeráció elosztó-ellenôrzô szerepköreinek gyarapodása révén a térbeli koncentrációt, azaz az egyenlôtlenségek növekedését ösztönözte a szektor fejlôdése. Ez a folyamat nem csupán a fôváros-vidék dichotómia erôsödésében érhetô tetten, hanem a szektor (vidéki) régiók/megyék közötti gazdasági különbségeket erôsítô tényezôvé is vált az új évezred elejére. Erre utalnak pl. az értéktermelés (a szolgáltató szektorban megtermelt GDP) térbeli megoszlásának adatai. A kilencvenes évek közepéig úgy tûnt, hogy az ipari szerkezetváltásra épülô növekedésnek lehet alternatívája azokban a térségekben, ahol a szolgáltatások szerepe meghatározóvá vált az értéktermelésben (Csongrád és Baranya, szerényebb mértékben Hajdú-Bihar megye mutatói utaltak erre), a helyi/térségi (elsôsorban megyei) keresletre épülô növekedés azonban a kilencvenes évek végére kifulladt. Ezzel szemben az észak-dunántúli megyék többségében, különösen Fejérben, Gyôr-Moson-Sopronban, szerényebb mértékben Zalában és Vasban az ipari átalakulás dinamizálta a szektort (elsôsorban a termelôi szolgáltatásokat és a kereskedelem fejlôdését), s ezek a megyék megôrizték kedvezô pozíciójukat az ágazat térszerkezetében. Ugyanakkor az elhúzódó szerkezeti válság hatása érvényesült Északkelet-Magyarország és az Észak-Alföld megyéinek szolgáltatási piacain, itt a közszolgáltatói szféra bôvülése (a beruházások, illetve a foglalkoztatás országos átlagnál gyorsabb növekedése) sem ellensúlyozta a piaci szolgáltatásoknak a többi megye mutatóitól jelentôsen elmaradó dinamikáját. Bár a szektorban mûködô gazdasági szervezetek, valamint foglalkoztatottak térbeli megoszlása jobban közelít a népességéhez, 4 mint a GDP megyei mutatói, az abszolút és fajlagos mutatók végsô soron a térszerkezetben zajló koncentrációs folyamatokra, a növekvô egyenlôtlenségekre utalnak. Üzleti szolgáltatások Az üzleti szolgáltatások tudás- és információközvetítô szerepük révén a termelési folyamat egészére hatnak, növelik a termék hozzáadott értékét azzal, hogy segítik új módszerek, eljárások alkalmazását, javítják az elosztás, az irányítás, a marketing és a vállalaton belüli szervezés hatékonyságát. Ezzel a szektor vállalkozásai hozzájárulnak a gazdaság egésze versenyképességének javításához (új piacok megszerzéséhez, tôkeforrások bevonásához, termék- és szervezeti innovációk megvalósításához stb.). Az ágazat térszerkezete, illetve annak egyegy térségre jellemzô struktúrája és szervezeti keretei utalnak a vállalatközi kapcsolatrendszerek sûrûségére, a külföldi tôkével mûködô szervezetek helyi/régióbeli beágyazottságára és az adott térség gazdasági szerkezetének sajátosságaira is. A K szektor (ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások) fejlôdése tükrözte a magyar gazdaságban zajló strukturális változásokat és térbeli folyamatokat is. A nemzetgazdasági ágak közül 1996 óta ebben az ágazatban növekedett a leggyorsabban a szervezetek száma, számottevôen emelkedett az üzleti szolgáltatások részaránya a bruttó hazai termékben és a foglalkoztatottak számában, valamint a külföldi tôkebefektetésekben is. Az ágazat térbeli megjelenésére az erôs térbeli koncentráció jellemzô, a városhálózat konfigurációja határozza meg az alapstruktúrát, de a hierarchiaszinteken belül jelentôs differenciálódás zajlott az elmúlt néhány évben. (Ez utóbbi folyamat irányai már a kilencvenes évek közepén láthatóak voltak, a szolgáltató szervezetek 1996-os, illetve es kistérségi szintû eloszlása között szignifikáns, 0,987 értékû korreláció állt fenn.) Az ingatlan- és gazdasági szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások térbeli koncentrációja némileg növekedett (a fôváros 41%-kal, a százezres népességû vidék városok térségei további 18,5%-kal részesednek a szervezetek számából). Térbeli eloszlásuk és struktúrájuk ugyanakkor tükrözte a kistérségi centrumok városhierarchiában elfoglalt helyét is: a legtöbb szolgáltatót tömörítô kistérségek (összesen 25) megyeszékhely-központtal rendelkeznek, vagy a budapesti agglomerációban helyezkednek el (Budaörs. Gödöllô, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre). A fajlagos mutatók alakulásában megjelenô területi különbségek azonban arra utalnak, hogy a nagy számú szolgáltatót koncentráló városi centrumok (illetve térségeik) köre erôsen differenciálódott az elmúlt néhány évben: a Dunától keletre kevés dinamikusan bôvülô üzleti szolgáltató szektorral rendelkezô várost találunk (Szeged, Eger), s különösen igaz ez a kisvárosi centrummal rendelkezô térségek esetében, amelyek között pedig csak elvétve akad egy-egy vidéki átlagnál kedvezôbb helyzetû (1. ábra). Ezzel szemben a Dunántúlon az ágazat növekedése elérte a kisvárosi szintet is, elsôsorban az újraiparosodó és turizmusra építkezô térségi gazdaságok esetében, miközben tehát növekedtek a megyék, illetve régiók szintjén mérhetô különbségek, az ágazat szempontjából (is) dinamikus régiókban az üzleti szolgáltatások térszerkezeti differenciái valamelyest mérséklôdtek. 2003/9 FALU VÁROS RÉGIÓ

4 A vázolt térségi különbségek a szolgáltatók térségi kapcsolatrendszereinek kiterjedésében is megjelennek. A keleti északkeleti országrészben, ahol különösen erôsen érvényesül a megyeszékhelyek dominanciája, a nagy centrumok üzleti szolgáltatási piaca zárt, szigetszerû, a szolgáltatók ügyfelei túlnyomórészt helyi, illetve városkörnyéki vállalkozók közül kerülnek ki. Különösen igaz ez az olyan nem rutinszerû tevékenységi körök esetében, amelyeket a vállalkozások akkor vesznek igénybe, amikor fejlôdésük fordulóponthoz érkezik (tevékenységi kört váltanak/bôvítenek, innovációt hajtanak végre, új piacokra lépnek ki, stratégiai partneri kapcsolatot alakítanak ki stb.) 2. A fôváros agglomerációján kívül a pécsi, a gyôri, a szegedi, a székesfehérvári, valamint a veszprémi térségekben jelentek meg a felsorolt tevékenységi körök (SZJ , illetve ) nagy számban (2. ábra). A 2001-es vállalati felmérésünk 3 eredményei szerint is bôvült az üzleti szolgáltatások iránti kereslet (a mennyiségi változás mellett az igénybe vett szolgáltatások köre is nôtt), ez azonban szektoronként, vállalati méretek és szervezeti sajátosságok szerint, a helyi, térségi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszerekbe ágyazottság mentén, illetve térségenként és településenként is erôsen differenciáltan jelentkezett (Gál Molnár Nagy, 2002). Míg a rendszerváltás elsô éveiben a gazdasági szolgáltatásokat nyújtó szervezetek gyarapodását a vállalatalapítások ösztönözték, a kilencvenes évek második felében az új tevékenységi körök megjelenését (új szolgáltatók megjelenését, illetve a már mûködô szervezetek termékeinek bôvítését) a kereslet differenciálódása. Ennek az erôsen keresletérzékeny ágazatnak a növekedését felmérésünk szerint elsôsorban a dinamikus kis- és középvállalkozói szektor kereslete stimulálja. Ez a csoport pedig kifejezetten gyenge és kis létszámú a kelet- és északkelet-magyarországi térségekben, de csekély a számuk a dél-alföldi és dél-dunántúli megyékben is. A dinamikus, ipari szerkezetváltás által érintett kistérségekben, illetve centrumaikban viszont sokoldalúbb, ágazati (és térbeli) szempontból is nyitottabb vállalati (szolgáltatói-felhasználói) kapcsolatrendszerek formálódtak, amelyek bázisát a külföldi befektetések, illetve az azokhoz kötôdô helyi/térségi vállalkozások fejlôdése jelentette, amelyek legnagyobb számban az újraiparosodó térségekben (a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Hevesben, Bács-Kiskun északi részén) vannak jelen. Az észak- és kelet-magyarországi térségek túlnyomó részében ez a csoport csekély számban van jelen, itt az üzleti szolgáltatások kínálata lassan bôvül, és erôsödik a budapesti szolgáltatók jelenléte a vidéki piacokon. A kereslet alakulása szempontjából különösen fontos volt e csoporton belül a nemzetközi piacokra lépô vállalkozások szerepe, amelyek a nem rutinszerû szolgáltatások (jogi és üzletviteli tanácsadás, vámügyintézés, speciális pénzügyi és számítástechnikai szolgáltatások) térbeli terjedését ösztönözték a fôvároson kívül is, ami szintén a koncentráció irányába hatott, elsôsorban a százezres lélekszámú centrumok súlyát növelve. A városi centrumok és hinterlandjuk vállalkozásainak gazdasági teljesítménye tehát meghatározó szerepet játszott üzleti szolgáltatások térségi különbségeinek formálásában, az ágazat dinamizmusa, struktúrája a kilencvenes évek közepétôl kezdve a gazdasági térszerkezet alapvetô vonásait, az egyes régiók értéktermelésben betöltött helyét tükrözte. FALU VÁROS RÉGIÓ 2003/9 Az ágazatban zajló koncentrációs folyamatok fontos tényezôje a kvalifikált felsôfokú, többnyire mûszaki és/vagy gazdasági végzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkezô munkaerô. Erre utal a kutatás-fejlesztésben, mûszaki tanácsadásban, számítástechnikai szolgáltatásokban mûködô szervezetek erôs koncentrációja, elsôsorban a fôvárosban, másodsorban a jelentôs felsôoktatási bázissal rendelkezô centrumokban (és kistérségeikben) (2. ábra). A 2001-es felmérésünk, valamint a 2003-ban, Szegeden készített interjúink szerint azonban a vidéki felsôoktatási centrumokban is erôsen érvényesül a fôváros szívóhatása hiány pl. az idegen nyelveket felsôfokon beszélô, nemzetközi jogi ismeretekkel rendelkezô szakemberekbôl, ami tovább erôsítheti a fôvárosi szolgáltatók piaci pozícióját, csökkentve a legnagyobb vidéki városok súlyát az ágazatban. Az üzleti szolgáltatások munkaerô-, illetve információigényük miatt is kötôdnek az intézményi (köz-) szolgáltatásokhoz. A dekoncentrált állami intézmények várható regionalizálása ezért is tölti el aggodalommal a regionális centrumszerepre kevés eséllyel pályázó, kisebb megyeszékhelyek vállalkozóit 4, mert tartanak a helyi szolgáltató szektor színvonalának, kínálatának romlásától. Ugyanakkor a felsôoktatási-szolgáltató centrumok gazdaságában a kutató-fejlesztô vállalkozások, illetve a tudás alapú növekedést segítô szolgáltatások megjelenése sem jelent elégséges bázist helyi/térségi (intézményi/vállalati) szinergiák kialakulásához: a K+F szervezetek a helyi gazdaságban (pl. Pécsett, Szegeden) zárványként jelennek meg, az intézmények és az ott dolgozó kvalifikált munkaerô kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerei nem váltak új helyi-térségi gazdasági struktúra alapjává (pl. Szeged vagy Pécs és térségük esetében). Az üzleti szolgáltatások (nagy-)városi koncentrációjának irányába hatott a személyes kapcsolatrendszerek meghatározó szerepe a szolgáltató szerveztek alapításában és mûködésében. Ez a sajátosság részben az átalakulási folyamatban gyökerezik, és úgy tûnik, hogy jelentôsége (legalábbis a felhasználói/szolgáltatói kapcsolatok létrehozásában) mérséklôdik. Ugyanakkor szerepe van azoknak az eltérô fogyasztási mintáknak a kialakulásában, amelyek a nagyobb városokban (különösen a megyeszékhelyeken), illetve a kisebb centrumokban és községekben mûködô szervezetekre jellemzôek. Utóbbiak az üzleti szolgáltatások jóval szerényebb körét veszik igénybe, mint a hasonló méretû és tevékenységet folytató, nagyvárosi vállalkozások, ezért helyzetük hátrányos, különösen a piaci információk, továbbá a számítástechnikai szolgáltatások elérhetôsége szempontjából. Mivel éppen a kisvárosi centrummal rendelkezô térségek vállalkozásai mutatják a csekélyebb hajlandóságot az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, és sem a regionális, sem a gazdaságpolitika nem szán számottevô szerepet az ágazat fejlesztésének a területi egyenlôtlenségek felszámolásában, a vázolt különbségek a helyi piacok struktúrájában várhatóan fennmaradnak. Kereskedelem A kereskedelem a lakossági szolgáltatások közé tartozik, térszerkezetét alapvetôen a népesség eloszlása és jövedelmi viszonyai határozzák meg, közvetve tehát tükrözi a gazdaság tér- 5

5 beli egyenlôtlenségeit is. A fogyasztópiacot követô bolthálózat eloszlása azonban csupán az ágazat térbeliségének egyik aspektusa, amely tükrözi a különbözô árucsoportok és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások elérhetôségét az életminôség fontos, Magyarországon is felértékelôdô elemét az egyes lakosság csoportok szempontjából. A kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek térbeli megjelenése ugyanakkor utal az ágazat szervezeti struktúrájára, belsô kapcsolatrendszereire, az egyes térségek, települések azokban elfoglalt helyére. Magyarországon a kereskedelem (jelenleg is zajló) térszerkezeti átalakulását számos, a fejlett piacgazdaságokban nem tapasztalható jelenség kísérte a napi cikkek fogyasztásának elaszticitása és ennek térbeli különbségei, a bolthálózat és a vásárlóerô térbeli anomáliái, a mikrovállalkozások makacs túlélési kísérletei, a fogyasztók viszonyulása az új kereskedelmi formákhoz, amelyek az átalakulási folyamatban gyökereznek és magyarázatot adnak az ágazat jelenlegi térszerkezetének sajátosságaira. A kilencvenes évek elejének alapítása láza 1993-ban tetôzött, ekkor a gazdasági szervezetek mintegy harmada kereskedelmi tevékenységet folytatott. A szektor vonzereje a kereskedelmi szolgáltatások mennyiségi és minôségi hiányosságaiban (pl. elérhetôségi problémák), továbbá az üzletnyitás és -üzemeltetés viszonylag alacsony költségeiben rejlett, de a kilencvenes évek elejének gazdaságpolitikai lépései szintén ösztönözték a vállalkozás-alapításokat (Mohácsi, 1997; Douglas, 1995). A szervezetek túlnyomó része csekély tôkével 5 és rossz fejlôdési kilátásokkal rendelkezett már ebben a korai szakaszban, elsôsorban a verseny erôsödése, illetve a reáljövedelmek 6 és a lakossági fogyasztás (1998-ig tartó) csökkenése miatt. A családi vállalkozások azonban fontos szerepet játszottak a háztartások egy részének túlélési stratégiáiban, s ez a szerepük tartósan fennmaradt az ország leszakadó térségeiben. Erre utal az egyéni vállalkozások ezer lakosra jutó számának országos átlag fölötti értéke az ország keleti megyéiben. A kereskedelmi vállalkozások gyarapodását az üzlethálózat gyors bôvülése kísérte 6, s e két folyamat sajátos módon térben összekapcsolódott, érintve a településhálózat minden szintjét és csaknem valamennyi elemét. A kereskedelem térszerkezete alapvetôen tükrözte a fogyasztás térségi (mennyiségi és minôségi) különbségeit, ugyanakkor hierarchikus jegyekkel is bírt. Ez utóbbi sajátosság a fogyasztópiac térbeli konfigurációja mellett a szektor rendszerváltás elôtti struktúrájából is következett: az állami vállalatok központjai, illetve az országos hálózatok (sok esetben szervezetileg önállósuló) vidéki alközpontjai a fôváros mellett túlnyomórészt a megyeszékhelyeken tömörültek. A vidéki városok térszervezô szerepe ennek ellenére gyengült ebben az idôszakban, elsôsorban a bolthálózat falusi, kisvárosi elemeinek eladása miatt. A kilencvenes évtized második felében új trendek, folyamatok indultak el a szektorban, amelyek alakításában a kedvezô makrogazdasági folyamatok (elsôsorban az infláció mérséklôdése, a jövedelmek növekedése), a piacgazdaság ellenôrzô mechanizmusainak kiépülése, továbbá az európai piacokon zajló strukturális átalakulás (új versenytársak megjelenése valamennyi ágazatban, a kereskedelmi nagyvállalatok vezetô helyének megingása hazai piacaikon) és Magyarország uniós csatlakozási elôkészületei döntô szerepet játszottak. A legmélyrehatóbb 2003/9 FALU VÁROS RÉGIÓ

6 szerkezeti, szervezeti és térbeli átalakulási folyamatokat a nemzetközi szereplôk terjeszkedésének a beruházások nagyságrendnyi növekedésében is mérhetô felgyorsulása idézte elô. A térszerkezet alakításában legaktívabb szerepet betöltô külföldi befektetôk telephely-választási döntéseit egyrészt a makrokörnyezet sajátosságai, másrészt a kiválasztott telephely(ek) paraméterei és az azokhoz kapcsolódó, várható beruházási költségek befolyásolták közvetlenül, térbeli döntéseik azonban a magyar piacon alkalmazott vállalati stratégia 7 kereteibe illeszkedtek, s ez meghatározta a célterületeket is. A külföldi befektetések szempontjából a fôváros térsége (1999- tôl növekvô mértékben a várost övezô településgyûrû) két szempontból is felértékelôdött: mint fogyasztópiac és mint a logisztikai funkciók optimális telephelye. Ez utóbbi szerepkört földrajzi értelemben monopolizálta Budapest és környéke, de a kiskereskedelemben is érvényesült a túlsúlya (pl. a bevásárlóközpontok számában és a hipermarketek egy fôre jutó alapterületét tekintve). A fejlesztések korai megjelenése és felfutása ugyanakkor itt okozta a hazai kisvállalkozások leglátványosabb visszaszorulását (elsôként a rugalmatlan kereslettel jellemezhetô élelmiszerszakmában). (1. táblázat) A fôvárosi piac telítôdése (2000) a vidéki beruházásokat ösztönözte, amelyek elsôsorban a százezres városokra, másodsorban a közepes méretû centrumokra (túlnyomórészt megyeszékhelyekre) irányultak. A külföldi beruházók megjelenésében a középvárosok szintjén tetten érhetô a kelet- és az északkelet magyarországi térségek lemaradása is. Ez utóbbi térségeket ahol az 1997 utáni keresletélénkülés elsôsorban a kézzelfogható, materiális javakra, élelmiszerekre, bútorokra, FALU VÁROS RÉGIÓ 2003/9 háztartási gépekre irányult különösen az árversenyre koncentráló szervezetek preferálták, például a diszkontáruház szegmens fejlesztôi. (1. táblázat) A folyamat alapvetôen a megyeszékhelyek, elsôsorban a százezres népességû centrumok kereskedelmi kínálatát bôvítette, végsô soron a szektor növekvô térbeli koncentrációját eredményezte a vidéki térségekben. A külföldi befektetések megjelenésében, illetve az átmenet jelenségeinek (elaprózott szervezeti és boltstruktúra, tôkehiány, napi fogyasztási cikkek nagy súlya a fogyasztásban) visszaszorulásában jelentkezô térbeli különbségek részben a jövedelmek, illetve a kereslet (mennyiségi és minôségi) egyenlôtlenségeire vezethetôk vissza: az átalakulás idôszakára jellemzô struktúrák az alföldi, illetve az észak-magyarországi térségekben változtak a legkevésbé ez elmúlt néhány évben. Az egyenlôtlenségek növekedése irányába hatottak a multinacionális szervezetek nagyléptékû fejlesztései (csak a 2001-ig átadott bevásárlóközpontok 1,1 millió m 2 -rel növelték a kiskereskedelmi alapterületet) és az általuk bevezetett új (erôsen tôkeigényes) technológiák, amelyek a szolgáltatások minôségének jelentôs javulását eredményezték (Nagy, 2002). Ugyanakkor a nemzetközi hálózatokban meghonosított szervezési technikák, illetve piaci szerepük érvényesítése a beszállítói kapcsolatok alakításában erôsen differenciálta a beszerzési árakat, nehéz helyzetbe hozva a hazai kisszervezeteket, különösen a gazdaságilag leszakadó térségekben. Bár számottevôen javult a hazai vállalkozások által nyújtott szolgáltatások színvonala is részben a hazai piacon szervezeti innovációnak számító horizontális integrációk (CBA, Honiker, Reál) gyarapodásának eredményeként, a koncentrációs folyamat várhatóan tartósan fennmarad. 7

7 1. táblázat A kereskedelem természet közeli elemeinek alakulása Megye Társas vállalkozások számának változása, 2001/1996 Egyéni vállalkozások számának változása, 2001/1996 Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása, 2001/1997 Üzletek ezer lakosra jutó száma, 2001 Bevásárlóközpontok száma, 2001 Hipermarketek száma, 2001 Szakáruházak száma, 2001 Diszkont áruházak száma, 2001 Budapest 113,1 55,3 143,0 16, Pest 160,6 75,5 135,6 13, Fejér 128,7 80,1 114,9 13, Komárom-Esztergom 120,9 78,2 133,3 16, Veszprém 125,0 78,9 116,9 17, Gyôr-Moson-Sopron 121,9 74,8 122,6 17, Vas 133,1 79,9 111,5 16, Zala 121,9 82,9 120,8 18, Baranya 113,6 71,3 119,7 16, Somogy 105,5 80,6 128,7 21, Tolna 121,0 85,3 120,7 17, Borsod-Abaúj-Zemplén 119,2 75,6 128,9 13, Heves 149,1 77,0 121,3 15, Nógrád 115,7 80,7 118,2 13, Hajdú-Bihar 123,7 73,0 139,2 15, Jász-Nagykun-Szolnok 135,7 75,7 120,6 14, Szabolcs-Szatmár-Bereg 149,4 84,9 123,7 16, Bács-Kiskun 115,8 75,4 126,9 16, Békés 131,2 77,2 119,0 14, Csongrád 93,3 76,2 126,6 15, Ország összesen 121,1 73,1 127,8 15, Vidék összesen 126,7 77,5 124,8 15, Forrás: Területi Statisztikai Évkönyvek, , KSH, Budapest; Bevásárlóközpontok, hipermarketek, szakáruházak. Budapest, KSH, 2002; saját adatgyûjtés 8 Az új kereskedelmi formák terjedése mellett a hazai vállalkozók által üzemeltetett üzletek körének bôvülése is folytatódott, s a fajlagos mutatók területi különbségek mérséklôdésére is utalnak. (1. táblázat) A hazai kereskedelem struktúrájának alakításában azonban a szervezeti és tôkekoncentráció játszik meghatározó szerepet. A szektorban megjelenô egyenlôtlenségek egyik fontos aspektusa Budapest döntéshozatalban és elosztásban betöltött szerepköreinek bôvülése, illetve azok nemzetközi beágyazottsága, továbbá az e folyamatok eredményeként formálódó új (fôváros-vidék kapcsolatrendszer új elemeként értelmezhetô) függési rendszerek. A területi különbségek másik fontos eleme az új fejlesztések erôs térbeli (elsôsorban fôvárosi, illetve a vidéki nagyvárosokban történô) tömörülése, amelynek alapja a városi fogyasztópiacok (másodlagosan: a centrumok hinterlandjának) mérete és elérhetôsége. Az új kereskedelmi formák és a fogyasztói társadalom (consumerism) hozzájuk kapcsolt ideológiája (Sklair, 2002) révén a vidéki nagy- és középvárosok az új fogyasztási szokások és attitûdök formálódásának centrumaivá váltak, s ezzel a területi egyenlôtlenségek újabb elemei jelentek meg vidéken is. Ezek egyrészt az elérhetôségi problémák (jövedelmek, lakóhely), másrészt a rurális/urbánus fogyasztási minták formájában jelentkeztek. Ugyanakkor a községek tôkeszegény kereskedelmi kisvállalkozóit szerényebb fogyasztópiacuk miatt erôsebben sújtja a nagy versenytársak megjelenése, a falusi boltok bezárása pedig az ott élô, alacsony jöve- 2003/9 FALU VÁROS RÉGIÓ

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

H/13094. számú. Országgyűlési Határozati Javaslat. a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

H/13094. számú. Országgyűlési Határozati Javaslat. a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/13094. számú Országgyűlési Határozati Javaslat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Az Új Magyarország programja

Az Új Magyarország programja A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Az Új Magyarország programja (1. olvasat) Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása 2006. február 28. (2006. március 9-én frissítve) Változat: UMP 1.10v3

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30.

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megbízásából. A Megbízó

Részletesebben

Aktualizálva: 2006. március

Aktualizálva: 2006. március Aktualizálva: 2006. március KÉSZÍTETTÉK: A Pro Régió Ügynökség munkatársai: Farkas Piroska Fogarasi Gyula Gordos Tamás Huszár Richárd Dr. Lukovich Tamás Kovács Máté György Orosz György Pej Zsófia Szilvási

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben