vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM"

Átírás

1 vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014/2 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsoltárok 50,15)

2 Köszönöm Köszönöm azt, hogy minden reggel felébresztesz a napkeltével. Tehozzád száll imám, dalom, szent Neved magasztalom: minden reggel. Köszönöm, hogy van délelőtt is, van napsütés, és van vihar is. Te fújsz el szelet, zivatart, áldó kezed biztosan tart: délelőtt is. Köszönöm, hogy a délidőben sütkérezem szeretetedben, hogy vész elől vagy menedék, éhínségemben táplálék: a délidőben. Köszönöm, hogy még délután, de sohasem idő múltán segítesz; ha meg-megbotlom, terhem viszed, ha átadom: még délután. Köszönöm, hogy az est sötétje, melybe beragyog Igéd fénye, örök értéket rejteget, így hát meg nem félemlíthet: az est sötétje. Köszönöm, hogy az éj csendjében, kegyelmed biztos rejtekében, ha fülelek, Te sosem hallgatsz, vizsgálsz, dorgálsz és híven oktatsz: az éj csendjében. Télen, nyáron, ősszel, tavasszal Te már megvívtál a gonosszal. Előtted minden térdre hull, s ha ott leszek majd leghátul: Neked köszönöm. Zselyki Irén (Kolozsvár) A tartalomból A tartalomból Halálba szórakoztatjuk Hívj segítségül engem!...6 Az életmentő Biblia...8 A legnagyobb érték az ember...9 Az elrejtett élet Reménysugár Bizonyságtétel:...javamra vált Nyomás alatt Válaszúton Gyermeksarok Átutazók vagyunk A teremtés koronája Az igazságban élni Kétirányú út Megteheted! Vezetőváltás! Szemfüles oldala Nem teljesen halott Vetés és Aratás 2014/2 (52. évfolyam 2. szám) Megjelenik évente 3 alkalommal (D. v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. HU ISSN Szerkesztőség H-3300 Eger, Egészségház u. 23. Tel/Fax: Felelős szerkesztő: Soproni János Terjesztés H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: Fax: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek költségmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 2 Vetés és Aratás

3 Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! A nyári hónapokban a szabadságok, kirándulások és pihenések idején bizonyára többen elju tunk olyan vidékekre, ahol különö sen szép a táj. A zajos hétköznapok után élvezhetjük a csendet, gyönyörködhetünk az erdők ma gá nyában, a vízpartok nyugalmában, a virágok színes és illatos pompájában. Talán több időnk jut ilyenkor csendes percekre (órákra!) is, ami kor: végiggondolom minden tettedet, elmél ke dem kezed alkotásain (Zsolt 143,5). Még a konyhaker tek zöldülő növénysorai is a megújult és termő életet hirdetik. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész Földre, szavuk a világ végéig (Zsolt 19,4-5) Ó, milyen csodálatos a mi Istenünk terem tett vi lága! Akik az Ő gyermekei, akik az Úr Jézus golgotai áldozata által újjászülettek, azoknak megvan az a kiváltsá guk, hogy a teremtett vi lág szépsége is a Te remtő imádatára és hála adásra buzdítja őket. A zsoltáríróval együtt mondhatjuk: Jöj jetek, bo ruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre al kotónk, az Úr előtt! (Zsolt 95,6) Akik a természet szépségében nem látják meg az Alkotót magát, azokhoz szólnak Pál apostol figyelmeztető szavai: Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előt tük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az Ő örök hatalma és is tensége, az a világ teremtésétől fogva al kotásainak értelmes vizsgálata révén meg lát ható (Róm 1,19-20). Bármerre járunk, hirdesse életünk és szánk, hogy ennek a szép Földnek a Teremtője sze reti a tőle eltávolodott, Őt megtagadó emberiséget, és újjá akarja teremteni, mégpedig szentnek és csodálatosnak: Mert úgy szerette Isten a vilá got, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le gyen (Jn 3,16). Tudod, hogy hány fényes csillag díszíti fenn az eget? Fürge felhő mennyi illan ide s tova föld felett? Isten tartja őket számon, el ne vesszen, meg ne álljon, meglegyen, ha szól az Úr. Meglegyen, ha szól az Úr. Tudod, mennyi pille röppen, csalja fényes napsugár? Hűs habokba hány hal szökken, hogyha hívja tiszta ár? Isten, az Úr hívta néven, hozta létre mindet szépen, hadd legyen mind fürge, víg. Hadd legyen mind fürge, víg. Tudod, mennyi gyermek ébred kicsiny ágyban jókorán? Gond se bántja, vígan élhet, futhat, játszhat mindahány. Égi Atyja kézben tartja, vágyát tudja, hangját hallja. Téged is lát és szeret, téged is lát és szeret! Wilhelm Hey (Ford.: Iványiné Sinka Magdolna) évi 2. szám 3

4 Halálba szórakoztatjuk magunkat! fent idézett címmel nyitotta meg Neil Postman, amerikai médiatudós 1985-ben a frank- A furti könyvvásárt. Azt képviselte, hogy a tele vízió veszélyezteti a polgárok véle ményfor málását, és az illusztrálás kény szere a kultúra tartalmának kiüresedéséhez ve zet. Ezért egy új fogalmat alkotott meg, a szórakoztató jel legű információs műsort. Ez a kritikus jós lás azóta valóra vált. Az internet és a teljes vi lágháló kultúránk megváltozására olyan hatás sal van, amilyen évszázadok óta nem volt. Kul túránk átláthatatlan változását mutatja, hogy a könyvnyomtatás korát felváltja a di gitális kor szak. De átláthatatlan az is, hogy ke resztyének hogyan tudják missziós megbízatá sukat teljesí teni ebben a változó világban. Szavak helyett képek Állandó ingerhatás nyugalom helyett? A megtekintés, átkapcsolás vagy felejtés szavak váltak gyakorivá az olvasás, meghallgatás és tettek helyett? Ez a fo lyamat sajnos végzetes hatással van az evan gélium hirdetésére és arra, hogy az emberek odafigyeljenek Isten sza vára. Jó, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy Isten hogyan is akar az emberrel kapcsolatot tartani. Ő adott egy parancsot, amellyel nép ének kultúráját meg alkotta: Ne csinálj ma gadnak semmiféle istenszobrot Ne imádd és ne tiszteld azokat! (2Móz 20,4-5) Isten, miu tán Mózessel beszélt a Sínai-he gyen, átadta neki a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kő táblákat (2Móz 31,18), és fel szólította a népet, hogy mindig hallgassanak rá. Isten beszédkultúrát alkotott Isten a szavát ajándékozza, hogy kapcsolatba lépjen a világ gal. Ő olyan embereket keres, akik azért találkoz nak vele, hogy hallják a szavát, gondolkodja nak rajta, és meg is te gyék azt. Keresi azt, aki figyel arra, amit mondott, vagy amit leíratott. Jézus a tanít vá nyait arra tanította, hogy fi gyeljenek a szavaira, tartsák meg és alkalmazzák a hallottakat (Mt 7,24-27). A kommunikáció ezen formája be szédkultúrához vezetett. Ez hatá rozza 4 meg a missziós munkát is. Isten embereket küld az emberekhez, hogy sze mélyesen adják tovább a Jézusról szóló jó hírt. Az ember leépíti a beszédkultúrát Azt a fejlődést, amikor a beszédkultúrát a határtalan médiakultúra váltja fel, haladásnak értelmezhetnénk, azonban a hit vonatko zásában nincs ennél zavaróbb körülmény. Új médiakultúránkban a közösség iránti érzékünk zavarodott meg. Mindenki a maga számítógépe előtt ül. Nem közösen figyelnek Isten szavára, nincs bátorítás és kiigazítás a közösség által. A képekre figye lünk, amelyek gyorsan, színesen és hangosan hívják fel a figyelmet, erősen befolyásolnak, és eközben felületesek. Nincs már megállás, kevés az el mélkedés arról, hogy Isten tulajdonképpen ho gyan is vélekedik minderről. Ma nagyon sok az információ, de kevés a tájékozódás. A nagymértékű csábítás nem en gedi, hogy felis merjük, mi az igazán fontos, és az összefüggések ben való gondolko dás elveszőben van. Az embe rek elveszett állapotának ügye, valamint Isten üdvterve a világgal háttérbe szorult. Ez az új médiakultúra határta lan kínála tával sok keresztyént is elkísér éjjel és nappal, és befolyásolja halló- és befogadóképességüket az őket érő csábítások által. Még nemrég olyan kevés sza bad idővel rendelkeztünk, hogy felületes elfoglalt ságok és felületes ol vasások alig történ tek. Aki elolvasott egy köny vet, igazán el olvasta, egy meghatározott céllal. Hasonló kép pen a Bibliát is! Csendesedjetek el! (Zsolt 46,11) Ez a mondat egy hangos és háborgó világ leírása között szerepel A csend azt jelenti, kikapcsolni, otthagyni. Az Istennel való kapcsolatteremtés egyetlen feltétele, hogy az ember annyira csendben legyen, hogy képes legyen Őt meg hallani, hinni beszédének, és megtenni, amit mond. Jézus Krisztus még a 21. században is szomszédként ajánlkozik, aki nem a világhálón jelentkezik be. Az Ő módszere ma is ugyanaz, mint korábban volt: az Ő szava, a Biblia. Ezért van szükségünk csen des Vetés és Aratás

5 összejövetelekre, ahol a prédikáció meghall ga tása áll a középpontban. Meglátni Istent az Ő szaván keresztül Az, aki csendben ol vassa Isten beszédét, és arról gondolkodik, az látja meg Istent. Hogy mi, keresztények ebben a médiakultúrában képe sek vagyunk-e Istent így látni, és Őt iga zán megismerni, az kétséges. Hol található az a csend, ahol képe sek vagyunk hallani? Hol van az a csodálat, hogy Isten beszél hozzánk szaván keresztül? Hol van ma már az alázat Is ten előtt? Megdöbbenünk-e még azon, hogy Jézus Krisz tussal találkozhatunk? Úgy tűnik, nincs már szent hely és szent idő többé. De vajon Is ten minden helyen és minden időben beszél hoz zánk? Nem kapunk-e utalást arra a Bibliá ban, hogy Isten a hallgatót a megfelelő helyen keresi fel? (Mk 1,35) Milyen külső és belső elő feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy Isten beszéljen hozzánk? Az a gondolkozásmód, amely az Isten beszé dére való odafigyelést emberi fecsegéssel túlhar sogja, a Szent Szellemet bántja meg. A lélek, az ember legbensőbbje év századok alatt sem változott meg. Minden embernek minden időben és minden kultúrá ban ugyanaz a problé mája: meg kell szabadulnia bűneitől, át kell él nie a megbo csátást, hogy Istennel közösségben él hessen örökké. Jézus követői számára soha nem ada tott nyugodt időszak ezen a világon. A hit és Jé zus követése mindig támadás célpontja volt. Ma számunkra a leggyakoribb támadás be lülről jön. Mindabban, amit magunk irányí tunk és határozunk meg, csődöt mondunk. Elmondani a kellemetlen igazságot Jézus nem azt mondta, amit a hallgatói hallani akartak. Jézus nem akarta a legtöbb lájk -ot kapni. Ő arról beszélt, amire az embernek szüksége volt ahhoz, hogy megsza baduljon bűneiből. És Jézus ugyanezt a módszert követeli meg követőitől is. Isten sza vának hirdetése nem azon múlik, hogy valami felhasználóbarát vagy látogatóbarát-e. Is ten beszédének kellemetlen igazságáról van szó. Az istentisztelet, Isten kapcso lata az embe rekkel igényes és komoly do log. Ezt nem lehet szórakoztatva bemutatni. Ma sok vonzó gyülekezet miért lett a középosztály jóléti gyülekezete? Miért évi 1. szám kapnak kiemelkedő szerepet a si ker, az egészség, a boldogulás és ha sonló témák? Jézus Krisztust a világnak hallania kell A megbízatás és a misszió körvonalai, aho gyan azokat Jézus meghatározta, egyértelműek: a kereszté nyeknek Isten szavát kell hirdetniük. Aki enge delmes Isten szavá nak, és életét aláren deli Isten ural mának, az megtanulja Isten szavát egyre jobban megér teni és a hétköz napokban alkalmazni. A világ Istenre való odafigyelése mindig más és más volt. Volt idő, amikor nyitott szívvel fogadták be Isten üzenetét a hallgatók. Máskor unalmasnak, éle tükre nézve lényegtelennek tartották a hallotta kat. Előfordult, hogy Isten tanúit ütöt ték, üldöz ték, sőt meg is ölték. Azonban Jézus üze netét soha nem a saját elképzelésük, vagy a hall gatóság igénye szerint alakították, hanem úgy értelmezték, hogy az Ige címzettje a világ. Ma úgy tűnik, mintha a gyülekezet a világnak többé már nem tudna mit mondani. Mentegetőz nek az üzenettel, a programokkal kapcsolatban, és kerülnek minden olyan nyilvános rendezvényt, amelyet a társada lom elutasít. A Bibliát szelektálva olvassák, és nyilvánosan csak olyat tesznek, amely látha tóan senkit nem ingerel haragra. A gyülekezet még azelőtt bocsánatot kér a hallgatótól, mie lőtt Isten szava őt egyáltalán megragadhatná. Isten szavát korlátozások nélkül hirdetni A misszonáriusnak mint Isten szava hir detőjének tudatában kell lennie annak, hogy a helyét a világban Isten jelölte ki: némelyek cso dálják, kevesen szeretik, és a többség el utasítja. Aki Isten beszédét korlátozások nélkül hirdeti, arra is késznek kell lennie, hogy ezért árat fizet. Isten szavának hirdetése a hallgatót Isten szent jelenlétébe vezeti. De nincs olyan igehirdető, aki megtehetné, amit a hallgató akar. Is ten ke gyelme örök, azonban türelme a hallga tók vála szának tekintetében véges. A missziós munka nem szórakozás. Nem csak egyszerűen tenni akarunk valamit, hanem Jézus Krisztust prédikálni, és az embereknek Isten szavát saját nyelvü kön ke zükbe adni. Ezt tesszük, akár akarják az emberek, akár nem. Ezt a kultúrát a keresztyéneknek ellenkultúraként kell megél niük, nehogy ők maguk is a világgal együtt halálba szórakoztassák magukat. Friedemann Wunderlich 5

6 Hívj segítségül engem! Hívj segítségül engem! (Zsoltárok 50,15) Az ima A kimondott ima hallható, és általában nyilvános helyen hangzik el. A ki nem mondott ima nem hallható túl mélyen van ahhoz, hogy hangos szavakba lehessen önteni, ezt Isten titokban hallgatja meg. A fohászkodás Amikor nehézségeken és próbákon megyünk át, amikor a bánat és a gyász özönvize elborítja a lelkünket, amikor depressziós állapotok vagy körülmények vesznek körül bennünket, amikor úgy tűnik, a nyomás szinte elviselhetetlen, és az ima halott, milyen megnyugtató tudni, hogy az Úr Jézus főpapi szeme a szíveket vizsgálja (Róm 8,27). Ő tudja, hogy mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Figyel a fohászra? Igen, még a fohászra is figyel. Figyelembe veszi nemcsak a szellem fohászkodását, amelyet nem lehet kimondani, hanem saját lelkünk fohászát is. A fohász beszélhet gyötrelemről vagy vágyról: sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat (2Kor 5,2). Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik De Pál apostol azt is hozzáteszi, hogy mi magunk is sóhajtozunk magunkban (Róm 8,22-23). Néha ez minden, amit tehetünk. De Isten ismeri minden fohászkodásunkat, nyögésünket és sóhajtásunkat: Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom (Zsolt 38,10). Áldott legyen az Úr érte! A sóhajtás A sóhaj nem olyan intenzív erővel történik, mint a fohász. Jeremiás a síró próféta tele volt sóhajtozással: papjai sóhajtoznak, az egész nép sóhajtozik, sóhajtozom, de nincs vigasztalóm, és beteg a szívem (JSir 1, ). Amint látjuk, Isten prófétái és szolgái gyakran sóhajtoztak, de az áldott Megváltó is hasonlóképpen cselekedett: Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt (Mk 8,12). A Zsoltáros suttogva mondta el a sóhaját. Ez a kép megmutatja, hogy mit érzett az Úr a szenvedéskor (Zsolt 22). (Mózes öt könyvében a történelmet és a törvényt, a próféták könyvében az előrejelzéseket, az evangéliumokban a tényeket, a levelekben a gyümölcsöket, míg a Zsoltárokban az Úr Jézus szenvedéseinek az érzelmeit találjuk meg.) Minden egyes sóhaja Isten felé szállt, mint a tömjén illata az égőáldozat bemutatásakor. Isten meghallja minden sóhajtásunkat, és az Ő isteni akaratával megegyezőket figyelembe is veszi. Igen, szegény, fáradt lélek, egy sóhaj sokszor többet ér, mint tízezer ékesen kimondott szó: Most már fölkelek mondja az Úr a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak (Zsolt 12,6). A könnyek Az Úr a könnyekre is figyel. A Biblia legnagyobb emberei gyakran sírtak: Mózes, Dávid, József, Jeremiás, Ezsdrás. Még az Úr Jézus is sírt Lázár sírjánál: Jézus könnyekre fakadt (Jn 11,35). A bánat Embere együtt tudott érezni a gyászoló családdal, és Jeruzsálem felett is sírt. A Zsidók 5,7-8-ban ezt olvassuk: Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa Őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet Ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet Egy gyermek könnycseppje nagyon megható számunkra, és gyengéden letöröljük, de Isten ennél többet tesz. Ő összegyűjti népének könnyeit! Istennek van egy zsákja, amelyben összegyűjti a vétket (Jób 14,17), egy könyve a gondolatok és szavak számára (Mal 3,16), és egy tömlője a könnyeknek (Zsolt 56,9). Ne szégyelljük könnyeinket, és ne tartsuk viszsza, ha megerednek, még ha nyilvános helyen 6 Vetés és Aratás

7 vagyunk is. John Bunyannak nagyon tetszett Síró Szem a szentek között. A Lukács 7-ben leírt asszony egy szót sem szólt az ajkával, de a könnyei beszéltek. Pál apostol beszél a sok könnyhullatásról (2Kor 2,4); János ezt mondja magáról: nagyon sírtam (Jel 5,4); Timóteus sírt az Úr bizonyságtételéért (2Tim 1,4). Szükséges, hogy bennünk is ez a lelkület legyen, és tudjunk sírni az Úr bizonyságtételéért: Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (Zsolt 126,5-6) Vajon ki tudná jobban értékelni és becsülni a könnyeinkkel elmondott imáinkat Istennél? A tekintet Salamon így imádkozott a templom felszentelésekor: Ha majd éhínség lesz az országban, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped, Izráel mond el, és kiterjeszti a kezét e ház felé, Te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből (1Kir 8,37-39). Izráel népe sokszor elidegenedett Isten házától, ezért fogságba került, de ha nyomorúságukban Isten háza felé tekintettek, mint Dániel a nyitott ablakon keresztül, áldást nyertek. Nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy ránézhetünk az Úr Jézus Krisztusra: Örömre derülnek, kik rátekintenek (Zsolt 34,6) Ott van a megkönynyebbülés és boldogság helye. Ne vedd le tekintetedet addig Őróla, míg szellemi látásod meg nem tisztul, és meg nem újul. Jónás a tengerben, örvények és habok között így imádkozott: Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat! és imádságom eljutott hozzád (Jón 2,5.8) A vágy Milyen csodálatos dolog, hogy még a vágy is át tudja hasítani a hatalmas teret a menny és a Föld között, és meghallgatásra talál: Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. feléjük fordítod füledet (Zsolt 10,17) Minden vágy, amely megújult szívből fakad, erősítve és táplálva van az Ige által: Uram, előtted van minden kívánságom (Zsolt 38,10) Ha valakiben benne van az új élet, akkor benne kell lennie az Isten utáni vágynak is: Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek Téged (Ézs 26,9). Ez a valódi ima! Isten figyelembe veszi a fohászkodásunkat, a sóhajtásunkat, a könnyeinket, a tekintetünket és a vágyunkat: Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk (Zsid 4,16). S. J. B. Carter Esti imádság Istenem, Hozzád száll sóhajom ezen a késői alkonyon, s míg imámat hallgatod, érzem, lelkemet gyógyítgatod. Elfáradtam, de Te ott vársz fáradhatatlanul útjaim végén, ha virrad, vagy alkonyul. Semmi sem múlhat el nálad nyomtalanul. Csukott szememen át látom, ahogy mérlegeled két tenyeredben, amit elkövettem: érted vagy ellened. Többet vártál tőlem, csak ennyi telt belőlem. Bocsásd meg nekem, hogy fél vállra veszem, amit Te kettőre helyezel. Maradj éjszakára velem, s ha reggel az életem még újra kezdhetem, estére talán elégedettebb lehetsz velem Zvara Mihály évi 2. szám 7

8 Az életmentő Biblia Egy vad természetű hajóskapitány, aki ivott és átkozódott, a fülkéjében feküdt. Tudta, hogy kö zeledik a halála, és a túlvilágtól való fé le lem teljesen úrrá lett rajta. Magához hívatta első tisztjét. Henrik! Térdelj le az ágyam mellé, és imádkozz értem! parancsolta. Halálom közele dik, és én olyan rossz ember vol tam. De kapitány! Én nem tudok imádkozni. Soha nem volt dolgom a kegyesekkel. Akkor hozd elő a Bibliádat, és olvass be lőle valamit, mert az én időm nemsokára lejár. Nincs Bibliám, kapitány. Hiszen tudja, hogyan éltem felelte Henrik. Hívjátok akkor a másodtisztet könyör gött a kapitány, ő talán tud imádkozni. Pár perc múlva ott állt előtte a másodtiszt. Az örökkévalóságba megyek szólította meg a kapitány, nem térdelnél le, hogy imád kozz értem? Szívesen megtenném felelte a tiszt, de nem tudok imádkozni. Gyer mekkoromban imádkoztam utoljára. És Bibliád van-e? kiáltott a kapi tány. Nincs, kapitány. Hívjátok a harmadik tisztet! mondta a haldokló kétségbeesve. A harmadik tisztnél is ugyanez volt a helyzet, sem Bibliája nem volt, sem imádkozni nem tudott. Milyen szomorú helyzet a haldokló számára, aki így kínlódott bűneiben! Az egész hajón egy olyan ember után kutattak, aki tud imádkozni és van Bibliája. Végre egy matróz jelentette, hogy többször látta a hajósinast ilyen könyvvel a kezében. Hívjátok azonnal! kiáltotta két ségbeesetten a kapitány. Péter! Van Bibliád? kérdezte a matróz a fiút. Igen felelte elpirulva, de csak a sza badidőben olvasom. Jól van, fiam. Fogd a Bibliádat és menj a ka pitányhoz! Ő a halá lán van, és azt akarja, hogy valaki olvas son neki a Bibliából. Péter tehát a haldokló kapitányhoz ment. Ülj le ide mellém, és keress valamit a Bibliádból, ami segít most rajtam. Úgy ér zem, hogy 8 meg kell halnom. Olvass va lamit arról, hogyan könyörült meg Isten az olyan bűnö sön, mint ami lyen én vagyok. A hajósinasnak eszébe ju tott, hogy mielőtt elutazott otthonról, az Ézsa iás könyve 53. fejezetét olvasta az édesanyjá val. Felnyitotta Bibliáját, és olvasni kezdett: Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bű neink mi att törték össze. Ő bűnhődött, hogy ne künk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyul tunk meg (5. v.). Igen, fiam, ez az, amit keresek, erre van szük ségem mondta a kapitány. Ekkor Péter bátorságot vett és így szólt: Engedelmével, kapitány úr, amikor ezt a ver set édesanyámmal olvastam, ezt mondta: Helyezd bele saját nevedet, fiam, ebbe az igeversbe! Szabad most is úgy tennem? Természetesen, fiam. Tégy úgy! Pedig Péter Jensen vétkei miatt kapott sebe ket, Péter Jensen bűnei miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy Péter Jensennek békessége legyen, és... Még mielőtt Péter befejezte, a kapitány a szemét mereven a fiúra függesztette. Amikor Pé ter elhallgatott, kiáltva mondta: Olvasd el még egyszer, és helyezd bele a kapitány nevét! Olaf Knudsen! Olaf Knudsen! És a fiú újra elolvasta: Pedig Olaf Knudsen vétkei miatt kapott sebeket, Olaf Knudsen bűnei miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy Olaf Knudsen nek békessége legyen... Miután Péter befejezte a bibliaverset, a kapitány megváltozott hangon mondta: Most elég, Péter. Menj a fedélzetre! A kapitány visszafekve párnájára Ézsaiás cso dálatos szavait ismételgette úgy, hogy saját ne vét helyezte bele. Ezalatt égi békes ség áradt a bűnös szívbe, és megújította azt. Az emberi módon megmagyarázhatatlan dolog megtörtént. Egy lélek el fogadta személyes Meg váltójának Jézus Krisz tust, aki életét adta érte a golgotai kereszten. Új élet született! A kapitány, mielőtt utoljára lehunyta volna szemét, a hajó egész legénysége előtt tanúságot tett arról, hogy Jézus az ő bűneiért se besíttetett meg, az ő bűneiért töretett össze, hogy Jézus sebeiben gyógyulást találjon. (Életképek) Vetés és Aratás

9 A legnagyobb érték az ember Ki az az ember közületek, akinek, ha egy juha van, és az verembe esik, szombaton nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál!... (Mt 12,11-12) Sokféle meghatározás született már az ember értékéről a történelem során. Valójában mennyit ér egy ember? Amennyi vagyona van? Amennyi a havi jövedelme? Meghatározhatja-e az ember értékét a társadalmi pozíciója vagy az iskolai végzettsége? Az alkotmányok kimondják, hogy minden ember egyenlő jogokkal rendelkezik. Az emberi jogokat védelmezők azonnal reagálnak a jogsérelmekre, mégis úgy érzem, hogy az emberi jogok mögött háttérbe szorul maga az ember. Egyre inkább elveszíti az értékét. Abortusz, eutanázia, terrorizmus, emberkereskedelem, modern rabszolgaság, hajléktalanság, az életminőséget rontó környezetszennyezés mind azt igazolják, hogy más értékek válnak fontosabbá. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Jézus itt az ember értékét nem az állat értékéhez akarja hasonlítani. A mennyivel többet ér az összehasonlíthatatlanságot jelenti. Egy másik példázatban ezt mondja: a verébnek párja egy fillér ti sok verébnél értékesebbek vagytok (Mt 10,29-31). Az állatoknak pénzben kifejezhető értéke van, az ember értéke viszont pénzben kifejezhetetlen. Miért költenek mégis sokkal több pénzt házi kedvencekre, állatvédő alapítványokra, mint embertársaink megsegítésére? A fent idézett bibliai történetből felmerül még egy kérdés: Mi a fontosabb, mi az értékesebb: a vallás vagy az ember? Jézus korában a Törvény határozta meg az emberek életét, magatartását, Istenhez és egymáshoz való viszonyát. A kor vallási vezetői a Törvényt minden áron be akarták tartani, még akkor is, ha az emberi lét értéke csorbult, pedig Isten a Törvényt az emberért adta. A történet nagyon szépen tükrözi Jézus értékrendjét. Számára az ember volt a legfontosabb. Kész volt átlépni az emberek által módosított törvény határait. Az ember érdekében tette, hiszen Ő ura a szombatnak is. Milyen módon mutatta ki Isten, hogy fontos neki az ember? A Biblia legszebb és legtöbbet idézett kijelentése Isten szeretetéről és az ember értékéről szól: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16). Elmondja, hogy Isten szereti a világot, és benne az embert, mégpedig annyira, hogy egyszülött Fiát adta érte. Felénk az a mondás járja, hogy minden annyit ér, amennyiért elkel, vagyis, amennyit adnak érte. Isten a saját Fia értékével mér bennünket! Péter apostol ezt így fogalmazza meg: nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén (1Pt 1,18-19). Nagyon sokan küzdenek közülünk kisebbségi érzéssel, alacsony önértékeléssel. Ezekkel az Igeversekkel Isten szeretné helyreállítani önértékelésünket, önbecsülésünket. Szeretné, ha felismernénk, hogy számára fontosak és becsesek vagyunk. De ne felejtsük el: a vele való kapcsolat által lesz teljes az értékünk! Ha Isten ilyen nagyra tart bennünket, akkor tartozunk azzal egymásnak, hogy becsüljük embertársainkat. Az embert értékeljük az emberben, és ne valami más értéket benne! Nemrég hátrányos helyzetű emberekkel beszélgettem, akik fájó szívvel mondták el, hogy kiküldték őket a templomból, mert a rendszeres templomba járók helyét foglalták el. Nem lehetünk ennyire személyválogatók! Ne legyünk szűkkeblűek, vegyük észre a körülöttünk élők testi és lelki szükségleteit. Lehetőségeink szerint töltsük be azokat! Legjobban pedig úgy becsülhetjük meg embertársainkat, ha az örömhírt megosztjuk velük, mert az ember akkor válik teljes értékűvé, ha megismeri Istent, és Őt tartja a legnagyobb értéknek! Nagy Tibor (Csantavér, Vajdaság) évi 2. szám 9

10 Az az első alapelv az életről, amelyet a Bibliában megtalálunk, hogy forrása és tulajdonjoga egyedül csak Istennek tulajdonítható (1Móz 2,7). Eddig a pontig Isten munkálkodott, de amikor az ember megjelenik, akkor Isten Úristenné válik. Tehát az uralkodás és az élet már a Biblia kezdetétől egymáshoz van kapcsolva. Ha azt szeretnénk, hogy életünk Isten tetszésére és dicsőségére legyen, akkor teljesen alá kell rendelnünk életünket az Ő uralmának. Pál apostol a Korintusban élő gyülekezetet emlékezteti erre (1Kor 6,19-20). Mi hívők hálásak vagyunk Istennek, hogy a tökéletes élet élő példáját küldte el erre a világra az Úr Jézus személyében (Jn 1,3-4). Ő volt Istennek a teljes kinyilatkoztatása az emberek felé: bűn nélkül, hiba nélkül élt, és olyan fényt hozott, amely megvilágosítja a sötét elméket, és felfedi Isten üdvösségének igazságát. Péter apostol emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus példáját kövessük (1Pt 2,21). Isten Igéjében az élettel kapcsolatban vannak gyakorlati tanácsok, amelyeket jól tesszük, ha követünk. Salamon, a bölcs király írta: Az Úrnak félelme az élet forrása (Péld 14,27) Amikor a Biblia az Úr félelméről beszél, az nem a rettegésről szól, hanem a tisztelet félelméről, arról a mély vágyról, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Az élet egyik nagy veszélye, hogy amit mondunk, az gyakran eltér attól, amit cselekszünk. Lehetséges, hogy egy rossz szóval nagyon sok jó cselekedetet elrontunk. Az élet egyik legjobb tartósítószere, hogy megfontolt szavaink legyenek. Jakab apostol emlékeztet bennünket arra, hogy az él teljes életet, akinek szava és cselekedete összhangban van (Jak 3,2). 10 Az elrejtett élet BOLDOGSÁG Mikor Atyává lesz az Isten, mikor békesség lesz a szívben. Mikor Megváltó lesz a Krisztus, mikor örökös lesz a koldus. Mikor vezető lesz a Lélek, mikor bocsájtva lesz a vétek. Mikor áldássá lesz az élet, mikor az ember hazatérhet. Dömötör Tibor Nagy áldás számunkra, hogy életünket nem a mi elgondolásunk vagy elképzelésünk szerint kell élnünk. Isten az Ő Igéjében elénk tárja, hogy mi az, ami megegyezik az Ő akaratával. Ezért rendkívül fontos számunkra a Biblia olvasása, nemcsak a tudás megszerzése szempontjából, hanem a mindennapi szent életgyakorlat szempontjából is. Nagyon fontos, hogy már reggel keressük Isten utasításait, amelyek alapján kell a nap folyamán élnünk, és este is olvassuk Isten Igéjét, hogy visszatükrözhessük mindazt, amit az Ő dicsősége elvégzett bennünk. Az életünkben van olyan terület, amelyet a világ soha nem láthat, ez az elrejtett élet. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben (Kol 3,3). A világ nem érti a hívő ember életét, nem érti az elveket, amelyek az életünket irányítják, ezek idegenek az újjá nem született elmének. Nem várhatjuk el tőlük, hogy értékeljék vagy megértsék a mi értékeinket vagy eljárásainkat, amit magasabb szinten élünk. A hívőknek megvan az a lehetőségük, hogy úgy éljék az életüket, mint egy befektetést az örökkévalóságba. Pál apostol így tesz erről bizonyságot: azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem (Gal 2,20). Az az élet, amelyre elhívattunk, az Isten akaratának való teljes átadást jelenti minden szempontból és mindennap, hogy az örök élet áldásait élvezni tudjuk már itt a Földön az Úr tetszésére és dicsőségére. Colin Hutchison Vetés és Aratás

Evangéliumi folyóirat

Evangéliumi folyóirat Evangéliumi folyóirat Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (Máté evangéliuma 3,8) 2013/2 51. évfolyam 2. szám A z Úr Jézus fái Ott az őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind.

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ve t é s é s Ara t á s

Ve t é s é s Ara t á s Eva n g é liu m i fo lyó ira t Ve t é s é s Ara t á s A teljes Írás Istentõl ihletett... (2 Timóteus 3,16) 2 0 0 6 /3 4 4. é vfo lya m 3. s zá m Írás a Bibliába Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A tartalomból PÜNKÖSD

A tartalomból PÜNKÖSD A tartalomból PÜNKÖSD Mit ér szemünk látás nélkül? Mit ér fülünk hallás nélkül? Mit ér a szív, mely nem szeret? Mit ér az agy, mely csak feled? Mit ér a kéz, mely nem mozog? Mit ér a lepergett homok? Mit

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja Keskeny Út A Lélek gyümölcse xiii. évfolyam 56. szám 2011. január Lelki Gyümölcsök: Krisztustól, Krisztusért Szeretném, ha először is visszalapoznál

Részletesebben