ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 6. Meggyógyulni hit által

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 6. Meggyógyulni hit által"

Átírás

1 ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 6. Meggyógyulni hit által A mai tanítás címe: fizikai testünk gyógyulása a szellemünkön keresztül. Szeretnénk segíteni azoknak az embereknek, akik a fizikai gyógyulást szeretnék. Isten minket a szellemünkön keresztül gyógyít meg - a fizikai testünk a szellemünkön keresztül kap gyógyulást. Isten módszere a gyógyulásunkra a szellem síkján történik, nem az értelem síkján. Nem mentálisan, ahogy azt sokan tanítják - sem nem a fizika síkján történik Isten gyógyítása, ahogy azt az orvosok képzelik. Amikor Isten gyógyít minket, akkor a szellemünkön keresztül gyógyít. Amikor az ember gyógyít, akkor azt az érzékszerveken keresztül, az elme síkján, vagy pedig a fizikai síkon tudja megtenni. Amikor viszont Isten gyógyít, akkor az emberi szellemünkön keresztül gyógyít - mivel Isten maga egy szellem. Meg kell értenünk, hogy az ember egy szellemi lény, és az életben a leghatalmasabb erık a szellemi erık. Ezek pedig: a szeretet és a győlölet. A félelem és a hit. Az öröm, a béke, a boldogság. Ezek mind a szellemünkbıl jönnek ki, nem a fizikai síkról, és nem az értelem síkjáról származnak, hanem a szellemünkbıl. A szeretet, az isteni-fajta szeretet, a szívbıl jön. A természetes emberi szeretet, a fizikai szeretet a fizikai érzékszerveink alapján épül föl, és ez egy önzı fajta szeretet. Róma 5:5: A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Amikor az Újszövetségben a szívet említi az Ige: kitöltetett a mi szívünkbe - akkor a mi szellemünkre, a mi belsı emberünkre utal a Biblia. 1János 3:14: Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ı atyjafiát, a halálban marad. Természetesen itt a szellemi halálról beszél a Biblia, ami azt jelenti, hogy Istentıl el vagy különítve. Addig nem szerethetsz az isteni szeretettel, amíg a szívedben, a szellemedben nem születtél újra. Mielıtt újjászülettél volna, a szereteted egy önzı-fajta szeretet. Mindig csak magadra gondolsz, és arra, hogy mi az, ami neked származik abból. Az Istentıl eredı szeretet, az isteni-fajta szeretet pedig egy önzetlen szeretet. János 3:16: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten úgy szerette a világot. Tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A mi szellemünkbe Isten az İ örök életét és szeretetét ülteti bele, és ez isteni-fajta szeretet. Ez, a mi addigi természetünket - a szellemi halál természetét - megszünteti, kitörli a szívünkbıl. Ami pedig a szellemi halál az ördögtıl van. Utána pedig Isten természete költözik a te szellemedbe. 9/1 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

2 1János 3:15: Aki győlöli az õ atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ıbenne. Itt az örök életrıl beszél a Biblia. A győlöletrıl beszél, amely bennetek lakozik. Ha a szívetekben van ez az érzés, akkor az a szellemetekben van - és akkor, ha a győlölet van benned, akkor te gyilkosnak tőnsz fel. Ahhoz, hogy gyilkolj, nem kell szó szerint értened, hogy fegyvert fogsz a kezedbe, és valakit megölsz. Az emberek sokszor meghalnak a háborúkban. Tehát itt nem arról a fajta gyilkolásról van szó, nem a fizikai gyilkolásról van szó - amikor valakinek elveszed a fizikai életét - hanem arról van szó, amikor a szívedben van győlölet valaki iránt. Az Isten ilyenkor úgy hív téged, hogy te gyilkos vagy. Isten azt mondja, hogy ilyenkor nincs meg benned az örök élet. Mert ha az örök élet már a szívedben, a szellemedben lakozik, akkor az a szeretet, az igazi szeretet, az örök élet kell, hogy domináljon, mert Isten maga a Szeretet. Nagyon-nagyon könnyen megtudhatod a szívedben belül, hogy a te üdvösséged megvane, vagy nincs - és ez nem attól függ, hogy te például melyik gyülekezetbe tartozol. Egyszer az egyik ateista elmondta, hogy elıször tapasztalta meg életében, hogy nem érez többet győlöletet a többiek felé, hanem szeretet érez azok felé, akiket eddig győlölettel tudott csak megközelíteni. Látjátok, nem attól függ az örök életünk, hogy melyik gyülekezetbe tartozunk, vagy hogy ott milyen doktrínákat adnak nekünk - mert ezeket a dolgokat ugyan mind hiheted, és mégis, ettıl függetlenül a pokolba kerülsz, ha meghalsz. Mert a győlölet, ami a szívedben van, az téged ural, az egész életedet tönkre teheti, és a gondolatrendszeredet is kifordíthatja. Az eredeti, fizikai emberi szeretet gonosz, féltékeny, tele van győlölettel. Hála az Úrnak, hogy én megváltoztam. Ma azzal kell megküzdenem, hogy ezt a fajta belsı szeretetet, amit Isten a szívembe adott, hagyjam, hogy domináljon kifelé az életemben. Amikor Jézus Krisztus lép a színre, Jézus Krisztus hitet követel. Ezt mind a négy evangéliumban megtapasztalhatod. Ha nem igazán a törvény szemüvegén keresztül próbálod elolvasni az Evangéliumokat, és nem azt nézed, hogy milyen törvényeket tudsz kihozni belıle - akkor megtapasztalhatod, hogy a hit volt az alapvetı Jézus szolgálatában. Nagyon sok keresztény nagyon sokféle dolgot képzel el, és hisz, ami nem úgy van. A Máté 8-ban a római hadseregek egy katonájával beszél Jézus, aki azért jött - azt kérte Jézustól - hogy az egyik szolgáját meggyógyítsa. Jézus olyan hatalmas hittel találkozott ebben az esetben, hogy maga is elcsodálkozott, hiszen azt mondta ez a százados Jézusnak, hogy: nem kell, hogy el gyere az én házamba, csak mondd, hogy ı meggyógyuljon, és ı meggyógyul. Jézus azt mondja a 10. versben, hogy: bizony, bizony mondom néktek, hogy még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Máté 8:13: És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Látjátok, úgy történt, ahogy hitte. Úgy legyen neked, ahogy te hiszed. Legyen néked a te hited szerint mondta Jézus. Rögtön a következı részben két vakról ír a Biblia. A Máté 9-ben Jézus két vakkal találkozik, akik kérik, hogy: nyisd meg Jézus a szemünket! Jézus erre azt mondja nekik: 9/2 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

3 Máté 9:29: Akkor illeté az ı szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. Most végigmegyünk azokon a gyógyítási történeteken, amit a Bibliában megtalálsz - Jézus életében ezek megtörténtek -, hogy ezen a gondolatvonalon végigvezessünk téged. Azt mondta Jézus, hogy: legyen néktek a ti hitetek szerint. A Márk 9-ben egy asszonnyal foglalkozik a Biblia, akinek volt egy kislánya. Megkérte az asszony: ha tudsz segíteni nekem, akkor kérlek, hogy gyere és segíts. Megkérdezte, hogy: tudsz-e segíteni nekem? Erre Jézus ezt feleli: Márk 9:23: Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. A legtöbb kereszténynél nem az a probléma, hogy nem hiszik, hogy Isten meg tudná tenni, hanem a probléma az, hogy te mit hiszel el, te mit tudsz elfogadni Istentıl. Mert Isten meg tudja tenni, csak a te hitetlenséged akadályozza azt, hogy Isten megtegye veled. A te hited nem tudja elfogadni, amit Isten meg tudna tenni veled. Jézus Krisztus itt a dolgot megvilágosítja, megmutatja, hogy az emberen múlik, nem Istenen, hogy mi történik meg. A Lukács 17-ben tíz bélpoklos gyógyul meg: Lukács 17:11-19: És lın, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy İ Samariának és Galileának közepette ment által. 12. És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megálltak: 13. És felemelték szavukat, mondván: Jézus,Mester, könyörülj rajtunk! 14. És mikor ıket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lın, hogy míg odamenének, megtisztulának. 15. Egy pedig ıközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsıítvén az Istent nagy szóval; 16. És arccal leborult az İ lábainál hálákat adván néki: és az samariabeli volt. 17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van? 18. Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsıséget adni az Istennek, csak ez az idegen? 19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited megtartott téged. Itt Jézus megint azt tanította, azt mondta: kelj föl és menj el. A te hited téged megtartott. Ez a számos történet, amit most idézünk, bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus gyógyítása szellemi síkon történt meg, mert Jézus gyógyításához hit szükségeltetett, a hit pedig a szellemedbıl jön. Most egy klasszikus történethez megyünk vissza a Márk 5. fejezetében. Itt van egy történet egy asszonyról, aki már nagyon rég szenvedett a betegségében. Márk 5:25-29: És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, 26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sıt inkább még rosszabbul lett, 27. Mikor Jézus felıl hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. 28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. 29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. Márk 5:34: İ pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges. Márk 5:30: Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erı áradott ki belıle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? Az igazság az, hogy az erı kifolyt, kiáramlott Jézus testébıl. 9/3 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

4 Tehát ez az erı amúgy passzív. Akkor tud aktivizálódni, amikor hit által aktivizálják. Nagyon szép ez a történet, mert Jézus nem azt mondja, hogy az erı, ami bennem van, az gyógyított meg téged, hanem azt mondta, hogy a te hited tartott meg téged. Mert a te hited az, ami ezt az erıt mozgásba hozza, és a kettı együtt - a te hited és ez az erı -, együtt gyógyít meg téged. Nagyon sok módja van annak, hogy betegek felé szolgálj. Én személy szerint a hit imáját mondom el a betegekért. Csak az által meggyógyulhatnak a betegek, ha egy-két Igét a Bibliából kiírnak, és azokat az Igéket, amik a gyógyulásukkal kapcsolatosak, minden nap elolvassák. Ha az emberek rájönnek arra, hogy Isten Igéje igazság, és az alapján cselekszenek, akkor saját maguk által megkaphatják a gyógyulásukat. Szolgálhattok az emberek felé kézrátétellel. Egymagában a kézrátétel nem fogja meggyógyítani az illetıt, de meggyógyulhat az illetı, ha a hitét ebbe a pontkontaktusba helyezi: amikor a kezedet ráteszed, akkor ı elfogadta a gyógyulását. Ezt bármelyik két keresztény megteheti. Amikor ez a két keresztény elhatározza, hogy egyik imádkozik a másikért, azon a ponton, amikor a kezét ráteszi és imádkozik, mindkettı a hitét az Isten Igéjébe helyezi, hogy a gyógyulás megtörténik, hiszen az úgy van megírva. Ezt megteheted - a kézrátételes imádkozást - a másik keresztény felé a Szent Szellemmel való betöltekezés felıl is. Tehát akkor mi végül is a kézrátétel? Nem más, mint egy pontkontaktus, amikor a hitünket abba helyezzük, amit Isten ígért. Ha azt elhiszed, ebben a pontban megkapod. Van egy másik módja a kézrátételes gyógyításnak. A másik fajtája a kézrátételnek, amikor az erıátvitel megtörténik a kézrátételkor. Amikor a Szent Szellem által kapsz kenetet arra, hogy a betegek felé szolgálj, a betegekért imádkozz - erre kapsz elhívást. De értsétek meg azt, hogy bárki tud imádkozni a másik betegért kézrátétellel, ha a hitét abba helyezi, hogy a másik beteg meggyógyul. Ha Isten Igéje alapján cselekszik, ahogy ez meg van írva. Mert nagyon-nagy a félreértés ott, hogy nem a kéz az, ami meggyógyít. Mert az Isten Igéje, ami meggyógyít. Nagyon sokan itt hibázzák el: azt hiszik, ha a kezüket ráteszik valakire, akkor az által gyógyul meg az illetı, mert ı tette rá a kezét. Nem itt van az igazság! Az Igazság Isten Igéjében van, abban van az erı! Isten Igéjében van az erı! Ap.Csel.10:38: A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt İvele. Látjátok, a Názáreti Jézus volt felkenve a Szent Szellemmel és erıvel. A Máté 5-ben ahogy olvastuk a történetet, ez az erı kiáramlott Jézus testébıl ahogy a hölgy hittel megérintette, és ez az erı meggyógyította a hölgyet. De ez az erı tehát Jézus testében passzív volt addig, amíg valaki meg nem érintette hit által. Ezért nagyon fontos - lássátok be -, hogy az embereket felkészítsük a tanítások által, hogy hitük legyen abban, hogy Isten ereje meggyógyítja ıket. Ha valakinek nincs Istentıl kenete arra, hogy betegekért imádkozzon, akkor is imádkozhat az alapján, hogy Isten Igéjét elolvassa a másiknak, és utána az Isten Igéje alapján cselekszenek mind a ketten. Ezen a ponton - amikor a kezét ráteszi a másikra -, elhiszik azt, hogy megkapta a gyógyulást. Ez a fajta gyógyító kenet a tudás szavával, vagy a szellemek megkülönböztetésével jár együtt - mint külön ajándékokkal. 9/4 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

5 Ezért amikor én valakiért imádkozom, akkor tudom azt, hogy a betegségét gonosz szellem okozta, vagy pedig egyszerően csak tényleg beteg az illetı. Néha Jézus Krisztus sem tette rá a kezét a betegre, hanem egyszerően csak megparancsolta neki, hogy gyógyuljon meg - mert van, amikor a démonok okozzák a betegséget. Ez nem azt jelenti, hogy az illetı démonikus megszállottság alatt van! Ezt nyugodtan felejtsd el! Egyszerően azt jelenti, hogy a démon okozta a betegségét, mert a testünk még nincs megváltva. A testünk ebben a világban él és ennek a világnak az istene az ördög. A démonok nem tudják a testedet birtokolni, csak a betegségeket teszik rád, és ilyenkor a démont el kell mozdítani a testedbıl. Nagyon sokszor az a helyzet az emberekkel, akik jönnek az alkalmakra, hogy éve mindenféle gyógymódot kipróbáltak, semmi sem használt nekik. Néha, ahogy megszólal az illetı, már tudom, hogy a betegség szelleme van benne. Ilyenkor megfelelı módon foglalkozom magával a szellemmel: ahhoz kell beszélni, elparancsolni. Lukács 6:17-19: És alámenvén ıvelük, megálla a síkságon, és az İ tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembõl és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák İt és meggyógyíttassanak betegségeikbıl. 18. És akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek, meggyógyulának. 19. És az egész sokaság igyekezik vala ıt illetni: mert erı származék belıle, és mindeneket meggyógyíta. A 17. vers annyit említ meg, hogy jöttek az emberek minden felıl hallgatni İt, és ezáltal meggyógyulni. A 18.vers azt mondja, hogy a tisztátalan lelkektıl gyötrettetek is meggyógyultak. A 19.vers pedig azt mondja, hogy az erı áramlott ki Jézus testébıl, és mindenek meggyógyultak. Nézzük meg Pál apostolt: Ap. Csel. 19:11-12: És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: 12. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ı testérıl a keszkenıket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belılük. Ez az, amit ez a fajta erı, ez a fajta gyógyító kenet megtesz. A ruhában is tárolódik, és a ruhában eltárózódott erı, ha a beteg testére rakták, a beteg testébe folyt, és a betegségeket és a gonosz lelkeket is kiőzte. Nem említi az Írás, hogy átkokat őzött volna ki - hiszen Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Ez a fajta kenet hivatallal együtt jár. Ha valakit elhív Isten, hivatallal, akkor kap hozzá kenetet - például a prédikátorok. De bármelyik két keresztény közületek meg tudja tenni, hogy egyik a kezét rátéve a másikra, imádkozik érte - a gyógyulásáért, vagy a Szent Szellemmel való betöltekezésért - mert ha Isten Igéje alapján cselekszel, akkor megkapod, amit Isten ígér neked. Nagyon sok olyan embert ismerek, akik ezeket a tanító kazettákat, ahogy hallgatják, gyógyulást nyernek mindenfajta betegségbıl - mert Isten Igéjének a tanításait hallgatják. Mindannyian, akik ezeket a kazettákat hallgatják, bármilyen betegségbıl ki lehet jönni egészségesen Isten ereje által. 9/5 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

6 A múlt héten beszéltünk egy fiatalemberrel, aki 86 óta volt rákbeteg. Az orvosok lemondtak róla, egy hónapot adtak neki, amikor eljött a gyógyításra. A nyáron találkoztunk vele elıször, a múlt héten pedig elmesélte, hogy tökéletesen meggyógyult. Hit által gyógyult meg, és az orvosi eredmények is igazolják a gyógyulását. Amikor az emberek szinte már krónikusan keresik a gyógyulásukat - mindenfelé, mindent kipróbálnak, rohannak főtıl fáig -, azok alkalmasak arra is, hogy a hitükben iskolázzák fel magukat. Ha már sokat jöttél, és még mindig nem tudtad elfogadni a gyógyulásodat, akkor azt javaslom neked, hogy mielıtt a legközelebbi alkalomra eljössz, tedd meg a következıt: minden percben, amikor eszedbe jut, hogy beteg vagy, mondd el: a következı alkalommal, amikor ide jövök, és a kezét rám teszi, akkor én meggyógyulok. Ezt mondd el, amikor csak eszedbe jut, hogy beteg vagy! Ahogy olvastuk a Márk 5-ben ennek a vérfolyásban szenvedı asszonynak a történetét, ı is megvallotta a szájával: ha csak a ruháját érintem, meggyógyulok. Mielıtt meggyógyult volna, megvallotta a szájával hit által - tehát az ı hite hozta mozgásba ezt az erıt. Még akkor is, ha amikor elıször megvallod, még nem hiszel benne igazán, mondjad csak, mondjad! Ha elég sokszor mondod, fogsz benne hinni - mert végül is, ha nagyon sokat mondod, akkor a szívedbe, a szellemedbe rögzıdik, és utána válik valósággá. Mert hiszen tudjátok ezt, hogy ez a másik irányba is mőködik: ha mondogatod magadnak a rosszat, akkor, ha elég sokat mondogatod, bizony az is bekövetkezik veled. Ha viszont Isten Igéjét mondogatod elég sokszor - megvallod Isten Igéjét -, akkor az rögzül a szívedben, és utána azt kapod meg valóságként az életedbe. Néha, amikor az emberek itt a gyógyító sorban állnak, és a kezemet rájuk teszem, úgy érzem, mintha egy székre tenném a kezem. Annyira élettelenek az emberek, hit nélkül valók. Aztán vannak olyanok, akikre szinte rá sem teszem a kezem, már ez az erı áthatol rajtuk, mint az elektromos vezetéken, mert olyan hatalmas hitük van. Ez a fajta erı tehát egyetlen egy ponton sem ellenkezik Isten tanításával, mert Istennek az ereje. A Márk 5-ben a vérfolyásos asszonynak azt mondta Jézus, hogy: a te hited tartott meg téged. Ha nem lett volna ennek az asszonynak hite, akkor ez az erı sem folyt volna át az ı testén. Nem érdekes az, hogy Jézus Krisztus milyen hatalmas erıvel volt felkenve - abban az idıben a Szent Szellem teljes ereje Jézust képviselte -, de nem folyt volna bele az asszonyba ez az erı, ha az asszonynak nem lett volna hite? Ez bizonyíja azt, hogy Jézus Krisztus gyógyítása a szellem síkján történt - mert Jézus Krisztus gyógyítása is hitet igényelt, a hited pedig a szellemedbıl jön. Ahogy Jézus ismétli mindig: minden lehetséges a hívınek. Ez a történet, ami itt az 5. fejezetben kezdıdik, Jairusról, a zsinagóga egyik vezetıjérıl szól. Azt mondta Jézusnak, hogy: ha jössz, és a lányomra teszed a kezedet, akkor a lányom meggyógyul. Jézus éppen indult a házba, hogy a lányt meggyógyítsa, amikor ez a vérfolyásos asszony jött, és megérintette Jézust. Ahogy ment Jézus a házba, nagyon rossz hírrel jött valaki, és elmondta neki: Márk 5:35-36: Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétıl, mondván: Leányod meghalt;mit fárasztod tovább a Mestert? 36. Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy! Ennél rosszabb hírrel már nem jöhetnek hozzá, minthogy: meghalt a lányod. Azt mondta neki Jézus: ne félj, csak higgy. 9/6 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

7 Ez bizonyítja azt, hogy a félelmek és a hit az, amik igazán dominálnak. Ezen a gyógyítási síkon hitnek kell aktivizálódni. Jézus Krisztus ebben a történetben a félelemrıl beszél - mert ha félsz, akkor ez a végét jelenti a dolgoknak. De ne félj azt mondja Jézus csak higgy! Mert amikor a hit megérkezik hozzád, akkor a félelmeid elhagynak. Amikor viszont jönnek a félelmeid, akkor a hited hagy el. Nem lehet együtt a kettı. Nem lehetnek félelmeid, és nem lehet hited együtt. Vagy félelmeid vannak, vagy hited van. A következı történetben Jézus ugyanezt fogja tanítni: ne félj, csak higgy. Lukács 8:49-50: Mikor még a szó a szájában volt, eljött egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki: Meghalt a leányod; ne fáraszd a Mestert! 50. Jézus pedig amikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higgy, és megtartatik. Jézus Krisztus azt mondta, hogy tarts ki még a legsötétebb órában is. Tarts ki hit által. Megpróbálta elmagyarázni neki, hogy a hited által fog a lányod megtartani. Ahogy mondta Jézus: ha te nem tartasz ki, én nem tudok semmit se tenni érted. Ahogy tanította Jézus itt: tarts ki, mert a hited, ha felhagy, nem tudok segíteni rajtad. Mi lehet ennél már rosszabb és sötétebb, minthogy a gyermeked hal meg. De ez az ember tudott hinni az ı lányának az életben való visszanyerésére. Miért volt joga erre ennek az embernek? Azért, mert a lányáról volt szó, az ı családjáról volt szó. De amikor felnövekszünk, szellemi értelemben, Isten elvárja egy idı után, hogy mi saját magunk legyünk felelısek magunkért, mi saját magunk tudjunk imádkozni magunkért. Mert Isten nem fogja hagyni 5-7 év múlva, hogy érteket, akikért most tudok imádkozni, akkor nem fogok tudni imádkozni már a betegségeitekért. Nektek kell magatoknak felnövekedni arra a szintre, hogy ti magatokért tudjatok majd imádkozni. Ez mutatja azt, hogy nektek fel kell növekednetek ebben a hitben, és hit által Isten erejét tudjátok mőködésbe hozni. Ezért van az, hogy elkezdtük a tanításokat, hogy a hitetek növekedjen általa. Mert az erı nem mozdul meg hit nélkül. Ha nincs hited, az erı nem jön mőködésbe. Az Isten Igéje hitet hoz a szívedbe, az életedbe, és a hit által minden lehetséges. Ezek az állítások bizonyítanak valamit: hogy Jézus Krisztus gyógyítása a szellemi síkon történt. Jézus Krisztus hitet igényelt. A hit pedig a szívedbıl, a szellemedbıl származik. A Máté 9-ben van erre egy tökéletes példa, ahol Jézus Krisztus elıször tanított róla. Máté 9:35: És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erıtlenséget a nép között. Meg kell tehát említeni azt is, hogy ez a tanítás elmozdítja a hitetlenséget. Jézus Krisztus sem gyógyított meg mindenkit. Azt mondja, hogy mindenféle betegséget, mindenféle erıtlenséget meggyógyított. De ahogy megnéztük, a hitetlenség İt is akadályozta. Márk 6:5-6: Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit. 6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván. Nagyon sokaknak az az elképzelésük Jézus Krisztusról, hogy egyszerően Jézus Krisztus csak oda tudta adni a gyógyulást mindenkink, akinek akarta. 9/7 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

8 Mit mond viszont itt az Ige? Csak néhány beteget gyógyított meg, és elcsodálkozott a hitetlenségükön. Az igazság az, hogy ha csak Isten Igéjét tanítjuk, az által az emberek meggyógyulhatnak - ahogy ezt a Máté evangéliumban mondja Jézus: a te hited szerint legyen neked. Azt sehol nem olvasod a Bibliában, hogy Jézus azt mondta volna valakinek, hogy: tudom ugyan, hogy nincsen hited, de meggyógyítalak. Ilyet nem olvasol a Bibliában, mert minden alkalommal hitet követelt. Nem azt mondja a Biblia, hogy minden beteget meggyógyított, azt mondja, minden betegséget. Ez nagy különbség! Az én szolgálatom alatt is, mindenfajta betegség meggyógyul, ha az illetınek hite van. Nem azért, mert én meggyógyítanám, nem azért gyógyulnak meg, nem én gyógyítom meg ıket. Egyszerően csak hirdetetem Isten Igéjét, és az emberek üdvösséget és gyógyulást kapnak, mert az illetınek van szerepe a gyógyulásában. Aki úgy gondolja, hogy neki nem kell tennie semmit, helytelenül gondolja, mert Isten Igéje által gyógyulsz meg. Ahogy ezt a Zsoltár 107:20-ban megtalálod - Isten elküldte az Igéjét, és az által gyógyulsz meg, mert Jézus Krisztus maga az élı Ige volt. Jézus Krisztus meggyógyít minket. Máté 8:17-ben olvashatod, hogy elvitte betegségeinket, elhordozta fájdalmainkat. Ahhoz viszont, hogy a hited által a gyógyulásodat magadhoz tudd vonni, meg tudd kapni, ahhoz a te hited szükséges. Az emberek gyógyulást az alapján kapnak, amikor Isten Igéje szerint cselekszenek. Mert maga a kézrátétel is Isten Igéje szerint való cselekvés, és amikor Isten Igéje alapján cselekszel, ezt hívják hitnek. Azért cselekszünk úgy, ahogy az Ige írja, mert hiszünk az Igében. Amikor ez a folyamat lezáródik, ezt nevezi hitnek. Az ember a szellemén keresztül gyógyul meg. Az emberek néha elhibázzák, hogy a külsıre néznek, és nem a belsıre. A gyógyulás belülrıl, a szellemedbıl kifelé indul, ott kezdıdik el, és úgy valósul meg kifelé a testedbe. Amikor a Szent Szellemmel való betöltekezést tekintjük, ugyanez a helyzet. Ne a külsı szerint ítélj, hanem a belülrıl kifelé elinduló folyamatra tekints! Nézzük meg, hogy az apostolok hogyan gyógyították a betegeket. Apostolok Cselekedetei 14:7-10: És ott prédikálják vala az Evangéliumot. 8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az õ anyjának méhétıl fogva sánta volt, és soha nem járt. 9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite hogy meggyógyul, 10.Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt. Tehát látjátok a folyamatot: Pál prédikálta Isten Igéjét, vagyis az Evangéliumot, észrevette, hogy ennek az embernek már van hite arra, hogy meggyógyul. Az illetı nem Pál hitén keresztül gyógyult meg, ez az ember a saját hite által gyógyult meg. Honnan jött a hite? Onnan, amit hallott Páltól, mert Pál prédikált neki. Pál utána megparancsolta neki: állj fel és járj! Amikor ez az ember, amit hallott Páltól prédikálni, a valóságban úgy cselekedett, annak megfelelıen - abban a pillanatban meggyógyult. Ezért nagyon fontosak a tanítások, mert ha ezeket hallgatod, Isten Igéjét beépíted a szívedbe, ezáltal meggyógyulhatsz, ha a hit alapján cselekszel. Ezek nem idegen dolgok, amiket tanítunk, ezek mind Isten Igéjében való dolgok, létezı valóság! Ez az ember is azért gyógyult meg, mert hallotta hirdetni az Igét, és az alapján cselekedett. 9/8 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

9 Nagyon-nagy hiba, ha azt gondolod, hogy a szolgálatot fel lehet építeni a Szent Szellem ajándékaira! A szolgálatot Isten Igéjére kell felépíteni! Márk 16: 15-20: És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. 16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. 18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. 20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerısíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! Látjátok: azok kimenvén prédikálnak, az Úr pedig együtt munkálván velük megerısítvén az Igét. Tehát az Úr addig nem munkálkodott, amíg ık nem prédikáltak, és az Igét megerısítvén jelek és csodák történtek. Én tudom azt, hogy ha valaki az Isten Igéjét beépíti, azáltal meggyógyulhat. Szeretném, ha elmondanánk az üdvösség imáját! Valljuk meg Jézus Krisztust! Ez is az Isten Igéje alapján való cselekvés lesz. A Róma 10:9-10 alapján fogjuk elmondani ezt a megvallást. Ez alapján fogja Isten újra teremteni a szellemedet, válsz a gyermekévé. Ez lesz az üdvösséged, a megváltásod, ezáltal kapod meg az örök életet, a bemenetelt a mennyországba. Mert így tanítja a Biblia. Szívvel hiszünk, a szájjal pedig megvalljuk az üdvösséget. Ezért most ezt mondjuk mindannyian együtt hangosan, büszkén, bátran! (Üdvösség imája következik.) Ez az igazság! Azért ez az igazság, mert az Isten Igéje az igazság, és mi azt tesszük. 9/9 Jim Sanders Alaptanítások: Gyógyulás 6.

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék A mai alkalommal a Bibliából fogunk Igéket felolvasni. Az elsı Ige: Példabeszédek 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben?

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? Jézus Neve tanítássorozatból a 3. tanítást fogjátok ma hallani! Máté 1:21, 23 Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 3. A szeretet soha nem hagy cserben

ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 3. A szeretet soha nem hagy cserben ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 3. A szeretet soha nem hagy cserben Isten egyetemes törvényérıl, a szeretetrıl hallotok ma tanítást. Ez a tanítássorozat 3. része. János 13:34-35 Új parancsolatot

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 3. Az imádság magasabb szintjei

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 3. Az imádság magasabb szintjei ALAPTANÍTÁSOK Imádság 3. Az imádság magasabb szintjei Hatalmas erı van abban az imádságban, amikor ketten, vagy esetleg többen egy akaraton imádkoznak azon dolgok felıl, amelyre szükségük van! Nagyon sok

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1.

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1. ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1. Jelenések 1:10-15 Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I.

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 21. A mai napon, amiről tanítok, nagyon fontos, és meg kell érteni, hogy ne cselekedjünk a félelmeink szerint. Meg

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 Mi volt János célja a levél megírásával? János az elsı fejezet negyedik versében adja meg erre a választ. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

AZ IMA HORDEREJE Bor Ferenc Ságvár, 2013. 02. 24.

AZ IMA HORDEREJE Bor Ferenc Ságvár, 2013. 02. 24. AZ IMA HORDEREJE Bor Ferenc Ságvár, 2013. 02. 24. Hálát adunk, hogy a gyızedelmes oldalon állhatunk és a hatalom királyi székén ülhetünk! Köszönjük, Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid 1 1:21 Jézus A név jelentése: szabadítás. Máté evangéliuma Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid pedig Ábrahám * családjából. 2Ábrahám

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04.

KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04. KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04. Létezik egy kenet, ahogy Illésre dobták az a holtestet, az a halott föltámadt a kenettől. S ez a kenet minden egyes pásztoron, prófétán,

Részletesebben

Halj meg önmagadnak és rendeld az életed Krisztus alá! Paul Washer

Halj meg önmagadnak és rendeld az életed Krisztus alá! Paul Washer Halj meg önmagadnak és rendeld az életed Krisztus alá! Paul Washer illbehonest.com/hungarian Így szólt Pál: kérlek tehát titeket. Ő itt apostolként szól! Úgy értem, a nagy tizenkettő egyikeként, ennél

Részletesebben

Gyülekezeti rend (A Kérdések és válaszok című könyvből) 1958. októberében Jeffersonville, Indiana, USA. William Marrion Branham

Gyülekezeti rend (A Kérdések és válaszok című könyvből) 1958. októberében Jeffersonville, Indiana, USA. William Marrion Branham Gyülekezeti rend (A Kérdések és válaszok című könyvből) 1958. októberében Jeffersonville, Indiana, USA William Marrion Branham Gyülekezeti rend (Church Order) 1 Végére értünk a Gyülekezeti Házban tartott

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in John s Gospel 1. József - Isten fiának nevelapja (Mt 1:18-25) Háttér: A vezet röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben