1054 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út Budapest, Pf Tel.: (36-1) Fax: (36-1) HB /F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1054 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 52. 1368 Budapest, Pf. 191. Tel.: (36-1) 301-6565 Fax: (36-1) 301-6100 HB - 12132/F"

Átírás

1 1054 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út Budapest, Pf Tel.: (36-1) Fax: (36-1) HB /F

2 Allianz Hungária vállalkozásbiztosítás Szerzõdési feltételek

3

4 Tartalom Az Allianz Hungária vállalkozásbiztosítás általános szerzõdési feltételei I. Általános biztosítási feltételek A szerzõdõ A biztosított A biztosítási szerzõdés létrejötte A biztosító kockázatviselésének kezdete A biztosítási szerzõdés tartama, a biztosítási idõszak, a biztosítási évforduló A kockázatviselés helye Biztosítási esemény Általános kizárások A biztosítási összeg, a vagyontárgyak értékelésének módja Értékkövetés A biztosítási díj és a díj esedékessége Díjengedmények A közlési és változás-bejelentési kötelezettség A kárbejelentés és a biztosító szolgáltatása Az önrészesedés A kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség A mentesülés A szerzõdés módosítása A biztosítási szerzõdés megszûnése Egyéb rendelkezések II. A tûz- és elemikár-biztosítás különös feltételei A kockázatviselés helye Biztosított vagyontárgyak Biztosítási események A biztosítási összegek meghatározása Önrészesedés A biztosító szolgáltatásának különös szabályai Költségtérítések Egyéb III. A betöréseslopás- és rablásbiztosítás különös feltételei A kockázatviselés helye Biztosított vagyontárgyak Biztosítási események A biztosítási összegek meghatározása Premier risk (elsõ kockázatra szóló) biztosítás A biztosító szolgáltatásának különös szabályai Önrészesedés Költségtérítések Egyéb A biztosító szolgáltatásainak maximális összege betöréses lopás biztosítási esemény során A kiegészítõ biztosítások különös feltételei...28 A kiegészítõ vízkárbiztosítás feltételei A kiegészítõ indukciósvillám-csapáskárbiztosítás feltételei A kiegészítõ üvegbiztosítás feltételei A kiegészítõ üvegbiztosítás bõvítésének feltételei A kiegészítõ betöréses lopással kapcsolatos épületrongálás-biztosítás feltételei A kiegészítõ küldöttrablás-biztosítás feltételei A kiegészítõ általános felelõsségbiztosítás feltételei A kiegészítõ épülethasználói felelõsségbiztosítás feltételei A kiegészítõ bérlõi felelõsségbiztosítás feltételei A kiegészítõ munkahelyibaleset-biztosítás feltételei A kiegészítõ géptörés-biztosítás feltételei...38 A kiegészítõ szállítmány-biztosítás feltételei.39 Záradékok Általános irányelvek az épületek és gépek valóságos (avult) értékének meghatározásához I. Az építmények becsült élettartama az építési anyagok és technológiák szerint II. Tájékoztató táblázat az épületek, építmények avulásának meghatározásához

5 5 III. A gépek, a gépi berendezések és a mûszerek avulási kulcsának közelítõ meghatározása A vagyonvédelmi szintek meghatározása Fogalom meghatározások I. Lezárt helyiség II. Alapszintû minimális mechanikai védelem III. Emelt szintû minimális mechanikai védelem IV. Részleges mechanikai védelem V. Teljes körû mechanikai védelem VI. Alapszintû elektronikai jelzõrendszer VII. Középszintû elektronikai jelzõrendszer...50 VIII. Az értékcikkek tárolási szabályai IX. Az értékcikkek szállítási szabályai X. A tûzvédelemre vonatkozó feltételek....51

6 Az Allianz Hungária vállalkozásbiztosítás általános szerzõdési feltételei Az Allianz Hungária vállalkozásbiztosítás általános szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket ellenkezõ szerzõdéses kikötés hiányában az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) Allianz Hungária vállalkozásbiztosítási szerzõdéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy azokat e feltételekre hivatkozva kötötték meg. A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen feltételekben megállapított mértékben és módon, magyar fizetõeszközben megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. A biztosítási fedezet a kötvényen meghatározott és a biztosítási feltételekben szabályozott kockázatviselési helyen bekövetkezett káreseményekre terjed ki. 6

7 I. Általános biztosítási feltételek 1. A szerzõdõ 1.1. Szerzõdõ az, aki szerzõdõi minõségében a biztosítási ajánlatot teszi Szerzõdõ lehet az a természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy a szerzõdést az érdekelt javára köti A biztosítási díj megfizetésére a szerzõdõ köteles mindaddig, amíg a biztosított a helyébe nem lép A biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a szerzõdõ jogosult mindaddig, amíg a biztosított a helyébe nem lép, és a biztosító hozzá intézi jognyilatkozatait. 2. A biztosított 2.1. Biztosítottnak minõsül az a személy, akinek a biztosított vagyontárgy megóvásához érdeke fûzõdik. A biztosított és a szerzõdõ azonos is lehet. A biztosított, ha nem azonos a szerzõdõvel, a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerzõdõ helyébe léphet. Belépés esetén a folyó biztosítási idõszakban esedékes biztosítási díj megfizetéséért a szerzõdõ és a biztosított egyetemlegesen felelõs A kiegészítõ felelõsségbiztosítások (általános, épülethasználói és bérlõi felelõsségbiztosítás) alapján biztosított a szerzõdésben névvel és címmel feltüntetett természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely a magyar jog szerint jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket szerezhet A kiegészítõ munkahelyibaleset-biztosítás biztosítotti körének meghatározását a különös feltételek tartalmazzák A biztosító szolgáltatására a különös feltételek eltérõ rendelkezése hiányában a biztosított jogosult A kiegészítõ felelõsségbiztosítások alapján nyújtott szolgáltatásra (általános, épülethasználói és bérlõi felelõsségbiztosítás) a károsult jogosult a felelõsségbiztosítási feltételek szerint. 3. A biztosítási szerzõdés létrejötte 3.1. A biztosítási szerzõdés a szerzõdõ írásbeli ajánlatára a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerzõdés az ajánlatnak a biztosító képviselõje (megbízottja) részére történõ átadásától számított 15. nap leteltével, az átadás idõpontjára visszamenõ hatállyal akkor is létrejön, ha a biztosító a 15 napos határidõn belül nem nyilatkozik az ajánlatra Ha a biztosítást biztosítási alkusz közvetíti, a biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidõ az azt következõ napon veszi kezdetét, amikor az alkusz az ajánlatot a biztosítónak átadta Nem jön létre a szerzõdés, ha a biztosító az ajánlatot az átadásától számított 15 napon belül elutasítja. 4. A biztosító kockázatviselésének kezdete 4.1. A biztosító kockázatviselése ellenkezõ megállapodás hiányában az azt követõ napon 0 órakor veszi kezdetét, amikor a szerzõdõ a biztosítás teljes elsõ díját (részletfizetés esetén a teljes díjrészletet), illetve egyszeri díját a biztosító számlájára vagy pénztárába befizette, vagy a biztosító képviselõjének, illetve a biztosító felhatalmazása alapján a biztosítási alkusznak elismervény ellenében átadta, feltéve, hogy a biztosítási szerzõdés létrejött Ha a biztosító és a szerzõdõ az elsõ díj halasztott fizetésében állapodnak meg, a kockázatviselés kezdete a megállapodást követõ nap A felek a kockázatviselés kezdõ idõpontjában ettõl eltérõen is megállapodhatnak A biztosító az ajánlattevõ által befizetett összeget a biztosítási szerzõdés létrejöttéig letétként kezeli, és csak a szerzõdés létrejöttét követõen tekinti a biztosítás elsõ díjának vagy 7

8 díjrészletének. Ha a biztosítási szerzõdés nem jön létre, a biztosító a befizetett összeget a beérkezéstõl számított 15 napon belül visszautalja az ajánlattevõnek. 5. A biztosítási szerzõdés tartama, a biztosítási idõszak, a biztosítási évforduló 5.1. A biztosítási szerzõdés a felek megállapodása szerint határozatlan vagy határozott idõtartamra jön létre. A határozott tartam egy évnél rövidebb is lehet A határozatlan és az egy évnél hosszabb határozott idõtartamra létrejött szerzõdések esetén a biztosítási idõszak egy év, amely megegyezik a naptári évvel, kivéve, ha a biztosítási szerzõdés nem január 1-jei kezdettel jön létre. Ebben az esetben az elsõ biztosítási idõszak töredék év, amely a szerzõdés létrejöttének idõpontjától az azt követõ naptári év elsõ napjáig tart A biztosítási évforduló minden naptári év elsõ napja (január 1-je). 6. A kockázatviselés helye 6.1. A jelen szerzõdés alapján a biztosító a Magyar Köztársaság területén okozott és bekövetkezett károkat a különös feltételekben foglalt korlátozások figyelembevételével téríti meg. 7. Biztosítási esemény A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, amelyeket a Allianz Hungária vállalkozásbiztosítás különös feltételei meghatároznak, és amelyek bekövetkezése esetére a biztosító fizetési kötelezettséget vállal. 8. Általános kizárások 8.1. A biztosító nem téríti meg: a nukleáris eseményekkel és radioaktív szennyezéssel, a polgárháborúval, katonai gyakorlattal, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel, sztrájkkal, tömegmegmozdulással, háborúval és harci cselekményekkel összefüggésben keletkezett károkat Háborúnak, illetve harci cselekménynek minõsül: a Magyar Köztársaság területén, a Magyar Köztársaság területén kívül más ország ellen folytatott, államok vagy társadalmi csoportok között vívott fegyveres harc, illetve fegyveres erõk összecsapása. 9. A biztosítási összeg, a vagyontárgyak értékelésének módja 9.1. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának felsõ határa, s egyben a biztosítási díj megállapításának az alapja A biztosítási összeg vagyonbiztosítás esetén nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy(ak) új állapotban való felépítésének (helyreállításának), illetve beszerzésének költségét A vagyontárgyak biztosítási összegét a szerzõdõ A tûz- és elemikár-biztosítás különös feltételeinek 2. pontjában foglaltak szerint a vagyoncsoportokra vonatkozó elõírások alapján új vagy valóságos értéken határozhatja meg. A vagyoncsoportonként meghatározott biztosítási összeget A telephely(ek) összesítõ adatközlõjén kell feltüntetni az értékelés módjának megfelelõ oszlopban A betöréseslopás- és rablásbiztosítás, valamint a kiegészítõ biztosítások biztosítási összegének meghatározását a megfelelõ különös feltételek tartalmazzák Alulbiztosítás Ha a szerzõdõ által valamely vagyoncsoportra meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint újértéken történõ biztosítás esetén: a vagyoncsoport új állapotban való felépítésének vagy beszerzésének a költsége, valóságos (avult) értéken történõ biztosítás esetén: a vagyoncsoport valóságos értéken való pótlásának vagy beszerzésének a költsége, 8

9 a biztosító a vagyoncsoport vagyontárgyaiban keletkezett kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a káridõponti biztosítási összeg a biztosított vagyoncsoport felépítésének, pótlásának vagy beszerzésének költségéhez aránylik (a továbbiakban: arányos kártérítés) Ha a kiegészítõ munkahelyibalesetbiztosításban megjelölt alkalmazotti létszám kevesebb, mint a káridõponti alkalmazotti létszám, a biztosító a baleseti kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a káridõponti teljes létszám a biztosított alkalmazotti létszámhoz aránylik. 10. Értékkövetés A vagyontárgyak értékében (a helyreállítás költségeiben) bekövetkezett változás követése érdekében a biztosító az új értéken biztosított vagyontárgyak, valamint a munkahelyibalesetbiztosítás és a felelõsségbiztosítások (általános, épülethasználói és bérlõi felelõsségbiztosítás) biztosítási összegét és biztosítási díját a kárgyakoriságtól függetlenül évente egy alkalommal az árszínvonal változásához igazítja (indexálja). Az indexált biztosítási összeg az elõzõ biztosítási összegnek és az inflációs indexnek a szorzata A biztosítási összeg és díj indexálásának alapja a KSH által az indexálás alkalmazását megelõzõen közzétett, az elõzõ év azonos hónapjára vonatkoztatott, az alábbiakban részletezett árindex. A tûz- és elemikár-biztosításnál, illetve a kiegészítõ vízkárbiztosításnál és a kiegészítõ indukciós villámcsapáskár-biztosításnál, valamint a betöréseslopás- és rablásbiztosításnál: az I. kockázati osztály új értéken biztosított vagyontárgyai esetében a lakásjavító, lakáskarbantartó cikkek és a lakásjavító, lakáskarbantartó szolgáltatások júniusi árindexének 3:1 arányban súlyozott átlaga (a kockázati osztályok és a vagyoncsoportok részletezését A tûz- és elemikár-biztosítás különös feltételeinek 2. pontja tartalmazza), a II. és a III. kockázati osztály új (beszerzési, elõállítási és név)értéken biztosított vagyontárgyai, valamint a kiegészítõ szállítmánybiztosítás esetében az ipar belföldi értékesítési árindexe, a IV. kockázati osztály biztosított vagyontárgyai, valamint az épülethasználói felelõsségbiztosítás, az általános felelõsségbiztosítás, a bérlõi felelõsségbiztosítás, a küldöttrablás-biztosítás és a munkahelyibaleset-biztosítás esetében a júniusi fogyasztói árindex Nem indexálódik a kiegészítõ üvegbiztosítás, üvegbiztosítás bõvítése, betöréses lopással kapcsolatos épületrongálásbiztosítás, géptörés-biztosítás biztosítási összege és díja, valamint a valós értéken biztosított és az idegen tulajdonban lévõ biztosított vagyontárgyak biztosítási összege és díja A biztosítási összeg és díj indexálására elsõ alkalommal a biztosítási idõszaktól függetlenül a szerzõdés létrejöttét követõ 120 nap eltelte utáni év január elsején kerül sor, majd legfeljebb évente, a naptári évfordulón. A biztosítási összeg(ek) értékkövetõ módosításáról és annak mértékérõl, valamint a biztosítási díj(ak) arányos változásáról a biztosító a naptári évforduló elõtt 60 nappal írásban értesíti a szerzõdõt A biztosító az indexált biztosítási összeget ezer Ft-ra, és a biztosítási díjat pedig egész Ft-ra kerekítve számítja ki Ha a szerzõdõ az indexált biztosítási összeg alapján kiszámított díjjal nem kívánja fenntartani a szerzõdést, akkor azt a biztosítási idõszak végére (a pont szerint) 30 napos felmondási idõvel írásban bármikor felmondhatja A biztosító a valóságos (avult) értéken biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét (és díját) nem indexálja. Ezek esetlegesen változó értékét a szerzõdõ szerzõdésmódosítás útján érvényesítheti az Allianz Hungária vállalkozásbiztosítási szerzõdésben. 11. A biztosítási díj és a díj esedékessége A biztosítót a kockázatviselés kezdetétõl annak teljes tartamára megilleti a díj A biztosító a díjat az egyéves biztosítási idõszakra állapítja meg. 9

10 11.3. Ha az elsõ biztosítási idõszak töredék év, a biztosító az elsõ biztosítási idõszak díját a kockázatkezdet napja és az azt követõ naptári év elsõ napja közötti idõszakra állapítja meg (töredék díj) A biztosítás elsõ díja a szerzõdés létrejöttekor, a folytatólagos díj pedig annak a biztosítási idõszaknak az elsõ napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik A felek az elsõ díj halasztott fizetésében is megállapodhatnak. A halasztott elsõ díj a megállapodás szerint esedékes A biztosító az egy évnél rövidebb tartamú szerzõdés díját egy összegben állapítja meg (a továbbiakban: egyszeri díj) Az egyszeri díjat ha a felek másként nem állapodnak meg a szerzõdés létrejöttekor kell megfizetni A szerzõdõ és a biztosító megállapodhatnak abban, hogy a szerzõdõ az éves díjat részletekben fizeti meg (negyedéves vagy féléves díjfizetési gyakoriság). 12. Díjengedmények Éves díjfizetés választása esetén a szerzõdõ az éves biztosítási alapdíjból 10%, féléves díjfizetés esetén 5% díjengedményre jogosult Ha a szerzõdõ megbízza a biztosítót, hogy a biztosítás díját lakossági folyószámlájáról vagy vállalkozói számlájáról hívja le (banki díjlehívás), akkor az éves biztosítási alapdíjból 5% díjengedményre jogosult Ha a szerzõdõ felek a felmondási jogot 3 évre kizárják, a szerzõdõ az éves biztosítási alapdíjból további 10% engedményre jogosult (tartamengedmény). 13. A közlési és változásbejelentési kötelezettség A szerzõdõ a szerzõdés megkötésekor köteles a biztosítóval a valóságnak megfelelõen közölni minden olyan, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyre a biztosító kérdést tett fel, és amelyet ismert, vagy ismernie kellett A szerzõdõ 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan körülményben bekövetkezett változást, amelyrõl a szerzõdéskötéskor az ajánlatban nyilatkozott, különösen, ha másik biztosítóval ugyanazon vagyontárgyra és ugyanolyan kockázatra szóló biztosítási szerzõdést kötött, s erre a feltételek alapján a biztosító kockázatviselése is kiterjed, ha a biztosított objektum területe megváltozott (pl. a biztosított telephelyen az egyik épülethez hozzáépítenek vagy újabb épületet emelnek), ha a biztosított vagyonérték megváltozott A közlésre, illetve a változásbejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerzõdõ (biztosított) bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzõdés megkötésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. 14. A kárbejelentés és a biztosító szolgáltatása A biztosítási eseményt a tudomásra jutástól számított két (baleseti kár esetén 8) munkanapon belül írásban be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetõvé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenõrzését Ha a szerzõdõ (biztosított) e kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be A biztosító köteles a kárbejelentés beérkezésétõl számított öt munkanapon belül a kárrendezést megkezdeni A szerzõdõ (biztosított) a kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétõl számított ötödik napig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. Ha a megengedettnél nagyobb mérvû változtatás következtében a biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be. 10

11 Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétõl számított ötödik munkanapon sem kezdte meg a kárrendezést, a biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további harminc napig köteles változatlan állapotban megõrizni A károk felmérése, megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzõkönyvben foglaltak alapján történik A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek, így különösen: a tulajdoni lapot, a bérleti szerzõdést, a beszerzési számlát, az adásvételi szerzõdést, tûz- és a robbanáskár esetén az önkormányzat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati tûzoltóság igazolását, a hatósági igazolást vagy határozatot, ha volt hatósági eljárás, betöréses lopás, rablás esetén a rendõrségi feljelentést és a nyomozást megszüntetõ határozatot, vádemelés esetén pedig a vádiratot, halál esetén a halotti anyakönyvi kivonatot és a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt, baleseti egészségkárosodás esetén az azt igazoló orvosi dokumentumokat, - a kórházi zárójelentést, - a táppénzes (keresõképtelenségi) igazolás másolatát (az eredeti bemutatása mellett), - a haláleseti baleset-biztosítás kedvezményezettjének személyét hitelt érdemlõen igazoló okiratot (öröklési bizonyítványt, hagyatékátadó végzést), a szállítóeszközhöz tartozó, rendszeresen vezetett szállító- vagy menetlevelet a következõ adatok feltüntetésével: - a szállítás idõpontja, - az áru megnevezése, - az áru darabszáma, ill. tömege, - a rendeltetési hely A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerûségének bizonyítása a biztosítottat (szerzõdõt) terheli A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kárbejelentést követõ 15 napon belül esedékes. Ha a biztosított (felelõsségi károk esetén a károsult) igazoló okiratot tartozik bemutatni, a határidõt attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett Baleseti kár esetén a maradandó teljes vagy részleges egészségkárosodás mértékét a biztosító saját orvos szakértõje a végleges állapot kialakulásakor, legkésõbb a biztosítási esemény bekövetkezésétõl számított két év elteltével állapítja meg. A biztosító a maradandó egészségkárosodás mértékének megfelelõ biztosítási összeget a maradandó egészségkárosodás mértékének megállapításától számított 15 napon belül teljesíti. Ha a maradandó egészségkárosodás mértéke a kárbejelentéstõl számított 6 hónapon belül nem állapítható meg, a biztosított (felelõsségi károk esetén a károsult) kérelmére a biztosító a saját orvos szakértõje által vélelmezett, várható egészségkárosodás mértékének megfelelõ biztosítási összeg 50%-át elõlegként kifizeti. Elõleg folyósítása esetén a biztosító a véglegesen megállapított biztosítási összegbõl az elõleget levonja Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül más károsító esemény vagy tényezõ is közrehatott, a biztosító a kárt csak olyan mértékben téríti meg, amennyire az a biztosítási esemény következménye A szerzõdõ ha azonos a biztosítottal hozzájárulását adja, hogy a biztosító képviselõje, illetve megbízottja a kárüggyel kapcsolatos hatósági iratokat megtekinthesse Bûncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a feltételezett elkövetõk kilétérõl, a vádirat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról annak fénymásolatban való megküldésével a biztosított köteles a biztosítót a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban értesíteni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító a szerzõdésben vállalt kötelezettségének már eleget tett A tûz- és elemikár-biztosítás, a betöréseslopás- és rablásbiztosítás, a kiegészítõ vízkár-, a kiegészítõ indukciós villámcsapáskár- és a kiegészítõ munkahelyibaleset-biztosítás biztosítási összege a kifizetett kártérítési összeggel nem csökken. 11

12 A biztosító szolgáltatása vagyonbiztosítás esetén A biztosító az általános forgalmi adóval csökkentve teljesíti a szolgáltatást A biztosító csak abban az esetben téríti meg az általános forgalmi adóval növelt helyreállítási költséget, ha a biztosított bizonyítja, hogy az áfa a károsodott vagyontárgy helyreállítása, újraépítése, újrabeszerzése során felmerült, és a biztosító kérésére igazolja, hogy a pótlás, javítás kapcsán áfa-visszaigénylésre nem jogosult Ha az eredetivel egyezõ alkatrész vagy elem már nem kapható, és emiatt eltérõ alkatrészt vagy elemet kell felhasználni, a biztosító nem téríti meg a vagyontárgy esztétikai értékcsökkenését A biztosító a szolgáltatás összegébõl levonja a felhasználható maradványok értékét Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos mûszaki jellemzõkkel, egyenértékû módon már nem állítható helyre, akkor a biztosító a korszerûbb technológiából eredõ értéknövekedést a kártérítési összegbõl levonja Nem az eredeti állapotra történõ helyreállítás vagy pótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelõ pótlás vagy helyreállítás költségeit fizeti a pontban foglaltaknak megfelelõen A jelen feltételek alkalmazásában: a) Teljes (totál)kár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisül, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás mûszakilag nem lehetséges vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt. b) Az új érték megegyezik a károsulttal azonos gyártmányú, típusú vagyontárgy új állapotban való felépítésének vagy újrabeszerzésének az általános forgalmi adóval csökkentett átlagos költségével. c) A valóságos (avult) értéket a biztosító úgy számítja ki, hogy az általános forgalmi adóval csökkentett (vagy az áfával növelt) utánpótlási új értékbõl levonja a használati idõ alatt bekövetkezett értékcsökkenést (1. sz. függelék). 15. Az önrészesedés A szerzõdésben meghatározott biztosítási események miatt bekövetkezett károk térítésénél a biztosító önrészesedést alkalmaz, kivéve a kiegészítõ általános felelõsségbiztosítást, a kiegészítõ épülethasználói felelõsségbiztosítást, a kiegészítõ bérlõi felelõsségbiztosítást és a kiegészítõ munkahelyibaleset-biztosítást, amelyek alapján nyújtott szolgáltatásából a biztosító önrészesedést nem von le. Az önrészesedés mértékét a különös feltételek tartalmazzák. 16. A kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség A szerzõdõ felek megállapodnak, hogy a szerzõdõ (biztosított) köteles a kárt tõle telhetõen megelõzni és enyhíteni A szerzõdõ (biztosított) a káresemény észlelését követõen haladéktalanul köteles értesíteni a tûzoltóságot tûz és robbanás esetén az oltás, mentés eredményessége érdekében, betöréses lopás, rablás esetén feljelentést tenni a rendõrségen, és abban az eltulajdonított, illetve károsodott vagyontárgyakat tételesen és azonosíthatóan megjelölni A felek megállapodnak abban, hogy a szerzõdõ (biztosított) köteles a nem használt (nem mûködõ) telephelyen a vízvezetékrendszert vízteleníteni az elfagyás, csõtörés megelõzése érdekében A biztosító maga, képviselõje, illetve megbízottja útján jogosult a kármegelõzésre vonatkozó intézkedések végrehajtásának ellenõrzésére. 17. A mentesülés A biztosító vagyonbiztosítás esetén mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a szerzõdõ vagy a biztosított, a velük közös háztartásban élõ hozzátartozójuk, a biztosított vezetõ munkakört vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltõ alkalmazottja, megbízottja, tagja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Ezeket a rendelkezéseket a kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell. 12

13 17.2. A jelen feltételek alapján súlyos gondatlanságnak minõsül, ha a) a károkozás engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli végzése során, és ezzel okozati összefüggésben történt, b) a kár a biztosítottnak (illetve a pontban meghatározott személyeknek) 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5 mg/l légalkohol-szintet meghaladó ittas vagy kábító hatású szer hatása alatti állapotával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett, c) a kár a korábbi károsodással azonos körülmények között azért következett be, mert a biztosított nem tette meg a szükséges intézkedéseket a kármegelõzés érdekében annak ellenére sem, hogy a hatóság vagy a biztosító a kár bekövetkezésének vagy ismétlõdésének veszélyére írásban is figyelmeztette. 18. A szerzõdés módosítása A felek közös megegyezéssel a szerzõdés tartalmát módosíthatják A szerzõdõ új ajánlati nyomtatvány kitöltésével a szerzõdés tartalmát módosíthatja. Ha a biztosító a módosító javaslatot elfogadja, vagy arra tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a biztosítási szerzõdés a módosítással együtt hatályba lép. Ilyen esetben a szerzõdés módosítása az ajánlatnak a biztosító, illetve képviselõje részére történõ átadása idõpontjára visszamenõ hatállyal jön létre Ha a biztosító a módosító javaslatot nem fogadja el, a biztosítási szerzõdés az eredeti tartalommal marad hatályban A szerzõdés módosítással nem érintett része változatlanul marad. 19. A biztosítási szerzõdés megszûnése A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzõdés megszûnéséig áll fenn A biztosítási szerzõdés az alábbi okok miatt szûnhet meg: Ha a szerzõdés hatálya alatt a biztosítási érdek megszûnt, vagy a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, a szerzõdés, illetõleg annak megfelelõ része a hónap utolsó napjával megszûnik Megszûnik a biztosítási szerzõdés az elsõ biztosítási díj, illetve a halasztott díj befizetésének elmulasztása esetén az esedékességtõl számított 30. nap elteltével, az egyszeri biztosítási díj vagy a folytatólagos díj befizetésének elmulasztása esetén az esedékességtõl számított 30. nap elteltével, ha addig a hátralékos díjat nem pótolták, és a szerzõdõ nem kapott halasztást, illetve a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette A díjnemfizetés miatti megszûnés után befizetett díj nem helyezi újra hatályba a szerzõdést. E díjat a biztosító 15 napon belül visszautalja, levonva belõle azt a díjrészt (elsõ díj esetén egyhavi, egyszeri vagy folytatólagos díj esetén kéthavi díjat), amely a díjnemfizetés miatti megszûnés elõtti díjjal fedezetlen kockázatviseléssel arányos A határozatlan tartamú biztosítási szerzõdést a felek 30 nap felmondási idõvel a biztosítási idõszak végére írásban felmondhatják Ha a szerzõdés a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggõ érdekmúlás miatt szûnt meg, a biztosítót megilleti annak a biztosítási idõszaknak a teljes díja, amelyben veszélyviselése véget ért. A szerzõdés megszûnésének egyéb eseteiben a biztosítót annak a hónapnak az utolsó napjáig járó idõarányos díj illeti meg, amelyben véget ért a kockázatviselése A határozott tartamra kötött biztosítási szerzõdés a tartam lejártakor, a kötvényben megjelölt idõpontban megszûnik. 20. Egyéb rendelkezések A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerzõdésbõl eredõ igények a biztosítási esemény bekövetkezésétõl számított két év alatt évülnek el Ha a biztosító a kárt megtérítette, õt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg a kárért felelõs személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös háztartásban élõ 13

14 hozzátartozó. A biztosított minden elvárható támogatást megadni tartozik a biztosítónak, hogy az a törvényi engedmény alapján õt megilletõ visszkereseti jogát érvényesíthesse A biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos bejelentéseket és nyilatkozatokat írásban kell közölni A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a szerzõdõ (biztosított) által szolgáltatott adatok helyességét a helyszínen a szerzõdés tartama alatt bármikor ellenõrizni vagy ellenõriztetni A jelen feltételekben nem rögzített kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók Az általános kizárások körében (8. pont) szereplõ büntetõjogi fogalmak a Büntetõ törvénykönyv rendelkezései alapján értelmezendõk A személyes adatok kezelése: A biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi XCVI. törvény 99. -a értelmében a biztosító és biztosítási ügynöke jogosult kezelni a biztosított (szerzõdõ), a kedvezményezett és a károsult (a továbbiakban: ügyfél) személyes adatait, valamint a biztosítási szerzõdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggõ, a törvényben rögzített adatokat. Különleges személyes adatok kezeléséhez, illetõleg a személyes adatok külföldi adatkezelõhöz történõ továbbításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosító mint adatkezelõ az adatok feldolgozásával a Hungária Biztosító Számítástechnikai Kft.-t bízza meg. A biztosító és ügynöke, illetve megbízottja a tevékenysége során tudomására jutott és biztosítási titoknak minõsülõ adatokat (a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi XCVI. tv a) a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettség alól az érintett ügyféltõl a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Az ügyfél saját személyes adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartásában módosítja. 14

15 II. A tûz- és elemikár-biztosítás különös feltételei 1. A kockázatviselés helye 1.1. A kockázatviselés helye az ajánlaton és a kötvényen pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely Több telephely biztosítása esetén a nyomtatványon feltüntetett épületek, építmények és egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a kockázatviselési hely az ajánlat mellékletét képezõ és telephelyenként kitöltött A.. számú telephely adatközlõje címû nyomtatványon megjelölt telephely A biztosító kockázatviselése a tételesen megnevezett vagyontárgyakra vonatkozóan a Magyar Köztársaság területére terjed ki. 2. Biztosított vagyontárgyak 2.1. A jelen feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a kötvényen kockázati osztályonként, ezen belül vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt, a biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos vagyontárgyak, amelyek a tulajdonjog tekintetében lehetnek: a) a biztosított tulajdonát képezõ vagyontárgyak, b) idegen tulajdonban lévõ vagyontárgyak, mégpedig: bérlemények, haszonbérletbe vagy lízingbe vett vagyontárgyak, megõrzésre, javításra, továbbfeldolgozásra átvett vagyontárgyak A biztosító kockázatviselése szempontjából a biztosított vagyontárgyak négy kockázati osztályra különülnek el, amelyek vagyoncsoportokból állnak I. kockázati osztály: épületek, építmények Épületnek minõsülnek a talajhoz szilárdan kötõdõ létesítmények, amelyek lehetõséget biztosítanak a belépésre, hosszabb benntartózkodásra, és térbeli elhatárolással védelmet nyújtanak a külsõ behatások ellen. Építménynek minõsülnek azok a talajhoz szilárdan kötõdõ a biztosított telephelyhez telekkönyvileg tartozó földterületen levõ létesítmények, amelyek a biztosított épület(ek) rendeltetésszerû használatához szükségesek (pl. kerítés, vízóraakna, út stb.) Saját tulajdonban lévõ épületek a) A jelen feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a biztosított saját tulajdonát képezõ, biztosítási összeggel fedezetbe vont és a kötvényen (több telephely esetében az ajánlat mellékletét képezõ telephelyi adatközlõn) pontos címmel feltüntetett telephelyen lévõ épület(ek), építmények és az épületfunkcióhoz, üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges épülettartozékok. Épülettartozék, pl. a redõny, a reluxa, a spaletta, a vászonroló, a napvédõ függöny, a beépített szekrény, a klímaberendezés (nem mobil), a villanytûzhely, a villanybojler, az átfolyó rendszerû elektromos vízmelegítõ, a gáztûzhely, a gázkazán, a gázbojler, a gázkonvektor, a WC, a fürdõ- és mosdóberendezések, a kaputelefon, a csengõ, a riasztó- és a megfigyelõrendszerek b) Korlátozások Társasházban (lakás-, üdülõ- stb. szövetkezetben) mûködõ, egy vagy több helyiségbõl álló telephely esetében nem minõsülnek biztosított vagyontárgyaknak a társasházi alapító okiratban külön tulajdonként meg nem jelölt és a társasház tulajdoni törzslapján nyilvántartott, a szövetkezeti ház tulajdoni törzslapján nyilvántartott és az alapszabály szerint a szövetkezet vagy a tagok közös tulajdonában álló épületrészek, épületberendezések, lakás vagy nem lakás célját szolgáló helyiségek Bérelt épületek a) A jelen feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a kötvényen pontos címmel feltüntetett a biztosított által bérelt, biztosítási összeggel fedezetbe vont telephelyen lévõ épület(ek), építmények és az épületfunkcióhoz, üzemeltetéshez és 15

16 fenntartáshoz szükséges épülettartozékok b) Korlátozások Társasházban (lakás-, üdülõ- stb. szövetkezetben) mûködõ, egy vagy több helyiségbõl álló telephely esetében a biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítási összeggel fedezetbe vont és a kötvényen pontos címmel feltüntetett, a társasházi alapító okirat szerint külön tulajdonban levõ, illetve a szövetkezeti alapszabály szerint külön tulajdonnak minõsülõ, és a tulajdoni külön lapon a bérbeadó tulajdonaként feltüntetett lakás vagy nem lakás célját szolgáló helyiség (csoport) alábbi részeire terjed ki: ajtó- és ablakszerkezetek, spaletta, zsalugáter, reluxa, redõny, vászonroló, napvédõ függöny és a hozzájuk tartozó szerelvények, a csengõ és a kaputelefon, valamint a riasztó- és a tûzjelzõ berendezés, a beépített bútor és a beépített térelválasztó, a beépített fõzõ-, fûtõ-, vízellátó, egészségügyi és szellõztetõ-berendezések, valamint azok szerelvényei, az elektromos hálózat és szerelvényei a bérlemény fogyasztásmérõjétõl, illetve kapcsolótáblájától kezdõdõ szakaszon, a víznyomócsõ-vezetékek a felszálló vezetéktõl a kifolyószelepig, a szennyvízlefolyócsövek a berendezési tárgytól az ejtõvezetékig, a belsõ válaszfal, a falburkolat, a vakolat, a festés, a tapétázás, a mázolás, a padlóburkolatok, a mûholdas és földi szórású tévéadás vételére szolgáló antennarendszer (a beltéri egység kivételével), valamint az épületberendezési és épületfelszerelési tárgyak A bérelt épületben biztosított bérlõ által végzett beruházások saját tulajdonú vagyontárgynak minõsülnek a jelen feltételek szerint A biztosító kockázatviselése kiterjed az elkészült és az építés alatt álló épületek teljes állagára, beleértve azok alkotórészeit és tartozékait is A jelen feltételek alapján nem biztosítható épületek, építmények: a felvonulási épületek, a sátrak, a ponyvacsarnokok, a lakókocsiban vagy jármû különös felépítményeként üzemeltetett telephelyek II. kockázati osztály a) vagyoncsoport: gépek, berendezések, felszerelések A jelen feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a szerzõdõ által biztosítási összeggel fedezetbe vont és a kötvényen (több telephely esetén az ajánlat mellékleteként külön-külön kitöltött Telephelyi adatközlõ c. nyomtatványon) pontos címmel feltüntetett telephelyen lévõ, az üzemeltetést és a tevékenység végzéséhez szükséges technológiát szolgáló a biztosított tulajdonában álló vagy idegen tulajdonú eszközök, amelyek lehetnek: energia termelésére, átalakítására, tárolására és felhasználására szolgáló gépek, berendezések, létesítmények és szerelvények, gépek a gépalapzatokkal, meghajtóelemekkel és tartozékokkal együtt, kézi és gépi használatú szerszámok, kisgépek, egyéb segédeszközök és alkatrészeik, az üzemi állapot és a munkafolyamat mérésére, vizsgálatára, jelzésére, szabályozására és vezérlésére szolgáló berendezések, készülékek és szerelvények, anyag és áru mozgatását szolgáló eszközök, mezõgazdasági és egyéb munkagépek, anyag és áru tárolására szolgáló berendezések, tartályok, edények és egyéb eszközök, tûz- és üzemvédelmi berendezések, felszerelések, bútorok a beépített bútorok kivételével és egyéb, az alkalmazottak szociális körülményeit segítõ felszerelések, mindenfajta adat, információ és hír létrehozásához, feldolgozásához, átviteléhez, továbbításához és tárolásához szükséges eszközök b.) vagyoncsoport: tételesen megnevezett vagyontárgyak Biztosított vagyontárgynak ebben a körben kizárólag azok a biztosított tulajdonát képezõ gépek, berendezések minõsülnek, amelyeket a biztosított a telephelyen kívül a Magyar Köztársaság területén üzemeltet vagy lízingbe ad, és amelyekrõl a szerzõdõ az ajánlathoz tételes és aláírásával ellátott listát mellékel a vagyontárgy 16

17 pontos megjelölésével, a beszerzési évnek, az értéknek és a gyártási számnak a feltüntetésével A jelen feltételek alapján nem biztosíthatók: az adatfeldolgozó programok, szoftverek, az adatfeldolgozókon tárolt adatok, öntõminták, fröccsöntõ és présformák, sablonok, matricák, szabásminták stb., üzleti könyvek, bélyegzõk, bérleti, szabadalmi és egyéb jogok leiratai, pénzváltó, nyerõ- és játékautomaták, vízi és légi jármûvek, gépjármûvek. A jelen feltételek szerint gépjármûnek minõsül: a személygépkocsi, az autóbusz, a vontató, a nyerges vontató, a tehergépkocsi, a motorkerékpár, a segédmotoros kerékpár, a pótkocsi és a félpótkocsi (beleértve a lakókocsit és az utánfutót) III. kockázati osztály E feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a kötvényen vagyoncsoportonként külön-külön biztosítási összeggel megjelölt: a.) vagyoncsoport: saját és idegen tulajdonú készletek A biztosított tevékenységének végzéséhez szükséges anyagok (alap-, segéd-, üzem- és fûtõanyagok, tartalék alkatrészek), áruk (kereskedelmi készlet), göngyölegek és egyszer használatos csomagolóanyagok. A jelen feltételek szerint árunak minõsülnek a biztosított által forgalmazott új, hatósági engedéllyel nem rendelkezõ személygépjármûvek, kis haszongépjármûvek és motorkerékpárok is, amelyeket még nem helyeztek forgalomba b.) vagyoncsoport: saját termelésû készletek A biztosított tevékenysége során létrehozott, többletértéket tartalmazó befejezetlen és félkész termék, késztermék és a hozzá tartozó betétdíjas göngyölegek c.) vagyoncsoport: javításra átvett idegen tulajdonú vagyontárgyak 2.6. IV. kockázati osztály: értékcikkek E feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a kötvényen vagyoncsoportonként külön-külön biztosítási összeggel megjelölt: a.) vagyoncsoport: pénzkészletek b.) vagyoncsoport: értékpapírok és egyéb értékcikkek c.) vagyoncsoport: értékkészletek. E feltételek értelmezésében értékkészletek a jogszabály szerint nemesfémnek minõsülõ anyagok, a drágakõ vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak, ékszerek, érmék és képzõmûvészeti alkotások A tûz- és elemikár-biztosítás alapján biztosított vagyontárgynak minõsülnek a kötvényen külön-külön biztosítási összeggel fel nem tüntetett és a káridõpontban a kockázatviselés helyén lévõ ruházati tárgyak, amelyek a biztosított munkavállalóinak tulajdonát képezik. 3. Biztosítási események 3.1. Tûz Az az égés, amelyet füst- és lángképzõdés mellett hõfelszabadulás jellemez, és rendeltetésszerû gócpont nélkül vagy azt elhagyva a biztosított szándéka ellenére, balesetszerûen jön létre, és a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz A rendeltetésüknél fogva láng, hõ és elektromos áram hatásának kitett tárgyakban keletkezõ tûzkárt a biztosító csak akkor téríti meg, ha a tûz más tárgyakra átterjedve azokat is felgyújtja Megtéríti a biztosító az öngyulladásból keletkezett és továbbterjedõ tûz által okozott károkat Nem minõsül biztosítási eseménynek az a tûzkár, amelyik erjedés, befülledés, felületi pörkölõdés, szín- és alakváltozás, biológiai égés, vegyi folyamat, az elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében keletkezett Nem téríti meg a biztosító a telephelyen tárolt gépjármûvek tûzkárait, ha azok a gépjármûvek elektronikus rendszerének meghibásodása miatt keletkeztek, az elektromos berendezésekben és vezetékeikben keletkezõ, továbbterjedéssel nem járó zárlatot. 17

18 3.2. Villámcsapás A vagyontárgyba közvetlenül becsapódó, látható roncsolási nyomot hagyó villám által okozott kár A biztosító nem téríti meg azokat a villámcsapáskárokat, amelyek: az elõírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt, magában a villámvédelmi rendszerben, a villámcsapás indukciós hatásaként keletkeztek Robbanás, robbantás és összeroppanás Robbanás, robbantás a gázok vagy gõzök tágulásán alapuló hirtelen, váratlan, balesetszerû erõ-megnyilvánulás, amely gyorsan lefutó hõtermeléssel és nagy nyomással jár, és a biztosított vagyontárgyban kárt okoz. Összeroppanás a gázok vagy gõzök összehúzódásán alapuló hirtelen, váratlan, balesetszerû nyomáscsökkenés, amely a biztosított vagyontárgyban kárt okoz A biztosító nem téríti meg a robbanás- vagy összeroppanáskárt, ha az magában a nyomástartó edényben keletkezett, viszont megtéríti azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása következtében más vagyontárgyakban keletkeztek, a folyadékkal töltött tárolók, csõvezetékek befagyása következtében állt elõ, a légi jármû hangrobbanásából származott Vihar Az olyan légmozgás, amelynek sebessége eléri óránként az 54 kilométert, és a biztosított vagyontárgyban kárt okoz. Biztosítási esemény az is, ha a vihar által megrongált tetõn, ajtón, ablakon keresztül a viharral egyidejûleg beömlõ csapadékvíz áztatással kárt okoz Nem minõsül biztosítási eseménynek a zárt helyiségen kívül, a szabad ég alatt a II., III. és IV. kockázati osztályba tartozó vagyontárgyakban, az idõjárás elleni védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.), az épületek, építmények külsõ vakolatában, festésében, az épületek, építmények üvegezésében, üvegházak üvegezésében, fóliával fedett építményekben, a nyitva hagyott ajtó, ablak miatt keletkezett viharkár, valamint a helyiségen belül keletkezett léghuzat Jégverés A jégszemcsék dinamikus erõhatása miatt a biztosított épületben keletkezett kár, továbbá az emiatt az épület állandó fedésében keletkezett nyíláson keresztül a jégverés károsító hatásával egyidejûleg beömlõ csapadék által okozott kár Jégverés biztosítási esemény alapján nem térül meg az épületek külsõ festésében, külsõ vakolatában, külsõ burkolatában, valamint üvegezésében, a zárt helyiségeken kívül, a szabad ég alatt a II., III. és IV. kockázati osztályba tartozó vagyontárgyakban, az építés vagy felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedésében, a fólia- és sátorfedésben keletkezett kár Árvíz A felszíni élõvizek, az azokba nyílt torkolattal csatlakozó mesterséges csatornák és tavak áradása, amely a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz Árvíz biztosítási esemény alapján nem téríti meg a biztosító a hullámtéren és a nyílt ártéren keletkezett, továbbá az árvízvédelmi töltés tengelyétõl számított 100 méteren belül jelentkezõ fakadó víz és átszivárgás miatti károkat A jelen feltételek szempontjából hullámtérnek minõsül a felszíni élõvizeknél a meder széle és az árvízvédelmi töltés víz felõli éle vagy a természetes magaspart közötti terület, illetõleg nyílt ártérnek minõsül az árvízvédelmi mûvekkel nem védett terület, amelyet a felszíni élõvíz a kár idõpontjáig mért legmagasabb vízállás esetén elöntött Hónyomás A hó és jég súlya vagy az olvadáskor meg-, ill. lecsúszó, lezúduló hótömeg sodró hatása miatt keletkezett kár, továbbá az emiatt az épület állandó fedésében keletkezett nyíláson keresztül az eseménnyel egyidejûleg beömlõ csapadék által okozott kár Nem téríti meg a biztosító az esõvíz-elvezetõ csatornákban, a hófogó szerkezetekben, a melegágyak üvegezésében, a zárt helyiségen kívül, a szabad ég alatt a II., III. és IV. kockázati osztályba tartozó vagyontárgyakban keletkezett károkat. 18

19 3.8. Földcsuszamlás A földfelszíni talajrétegek (kõ- vagy földtömeg) hirtelen, váratlan, lejtõirányú elcsúszása által okozott kár Földcsuszamlás biztosítási esemény alapján nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az tudatos emberi tevékenység során vagy miatt lép fel (pl. bányászati tevékenység, alagút, földmunkaárok építése, kútfúrás, talajvízszintsüllyesztés stb.), vagy ha a védelmül szolgáló támfal tervezési vagy kivitelezési, illetve karbantartási hiba miatt nem látta el védelmi funkcióját, illetve ha nem volt támfal, bár a terep talajmechanikai viszonyai a megépítését indokolták volna Kõ- és földomlás A véletlenül, váratlanul, balesetszerûen lehulló kõés földdarabok által okozott kár Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az tudatos emberi tevékenység során vagy miatt lép fel (pl. robbantás, bányászati tevékenység, alagút vagy földmunkaárok építése, kútfúrás, talajvízszint-süllyesztés stb.), a támfal hiánya, illetve tervezési, kivitelezési vagy karbantartási hibája miatt keletkezett Idegen tárgyak rádõlése Ha valamilyen idegen, a jelen szerzõdésben nem biztosított, a kockázatviselés helyén kívüli tárgy (pl. idegen oszlop, fa) bármely oknál fogva elveszti addigi statikai egyensúlyát, és a biztosított vagyontárgyakban rádõléssel kárt okoz Ismeretlen építmény, üreg beomlása A szerzõdõ vagy a biztosított tudomásán kívüli és az építési dokumentációban nem szereplõ, illetõleg a káreseményig fel nem tárt építmény vagy üreg hirtelen, váratlan beomlása Nem biztosítási esemény a bányák föld alatti részének beomlásából, a csapadékvíz, a természetes vagy mesterséges vizek okozta kiüregelõdésbõl, az alapok alatti talajsüllyedésbõl, a padozat alatti feltöltések ülepedésébõl eredõ kár Idegen jármû ütközése Ha az idegen jármû, annak alkatrésze vagy rakománya a biztosított vagyontárgyban ütközéssel kárt okoz A felek megállapodnak abban, hogy nem minõsül idegennek az a jármû, amely a szerzõdõ vagy a biztosított tudomásával és beleegyezésével közelíti meg a biztosított telephelyet Felhõszakadás A felhõszakadásból származó és szabályszerûen kialakított, illetve karbantartott vízelvezetõ rendszer elégtelensége miatt összegyûlt csapadékvíz által a biztosított vagyontárgyakban elöntéssel okozott kár Nem minõsül biztosítási eseménynek a gombásodás, penészedés formájában jelentkezõ kár Nem téríti meg a biztosító a felhõszakadáskárt, ha az az épületek külsõ vakolatában, külsõ festésében, külsõ burkolatában keletkezett, a zárt helyiségen kívül, a szabad ég alatt a II., III. és IV. kockázati osztályba tartozó vagyontárgyakban keletkezett, a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett, a II., III. és IV. kockázati osztályba tartozó vagyontárgyakban keletkezett, amelyek nem voltak felhelyezve a padozat szintjétõl legalább 15 cm magasan lévõ állványzatra, ide nem értve a szabványok, elõírások alapján rendeltetésszerûen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakban keletkezett felhõszakadáskárt Földrengés Az MSK-64 skála ötös fokozatát elérõ földrengés által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár Csõtörés A kockázatviselés helyén belüli víznyomó-, szennyvízlefolyó-, belsõ csapadékvíz-elvezetõ, tüzelési és gõzvezetékek, üzemi-vízvezetékek, továbbá tartozékaik, szerelvényeik törése, repedése, kilyukadása, dugulása, a csatlakozásainak elmozdulása miatt kiáramló folyadék vagy gõz által a biztosított épületben, illetve az épületben lévõ biztosított vagyontárgyakban okozott kár Csõtörés biztosítási esemény alapján megtéríti a biztosító a biztosított épületen belül a csõtöréssel, repedéssel, dugulással kapcsolatos bontási-helyreállítási munkálatok költségeit indokolt mértékig, de maximum 10 folyóméterig, a falban lévõ vagy eltakart, elrabicolt (és kárt okozó) víznyomó-, szennyvízlefolyó-, technológiai víz- és fûtési csövek cseréjének költségét a kár elhárításához szükséges és 19

20 technológiailag indokolt mértékig, de legfeljebb 6 méter hosszúságig Csõtörés biztosítási esemény alapján nem téríti meg a biztosító a függõ- és fekvõ ereszcsatorna, a tûzivíz- és egyéb oltóvízvezeték, berendezés (pl. Sprinkler), illetve tartozékaik törésébõl eredõ károkat, a technológiai célú és felhasználású vezetékek törésébõl, repedésébõl származó károkat (kivéve technológiai víz), a hideg- és melegágyakban, üvegházakban, hûtõházakban, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben lévõ csõvezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett károkat, a gombásodás, penészesedés formájában jelentkezõ kárt, a csõvezeték, tartályok vagy egyéb berendezések nyitva hagyott tolózárai, szelepei, csapjai vagy egyéb elzárószerkezetei miatt keletkezett károkat, a kiömlõ folyadék vagy gõz értékét. 4. A biztosítási összegek meghatározása Az egyes vagyoncsoportok (lásd a 2. pontot) biztosítási összegeinek megállapítása telephelyenként történik. A felek megegyeznek abban, hogy a biztosítási összegek meghatározásánál a vagyoncsoportok teljes telephelyi értékét figyelembe kell venni. A teljes kockázati osztály vagy vagyoncsoport elhagyását a telephely adatközlõjén egyértelmûen jelölni kell. Ha a biztosított az ajánlat aláírásakor áfa-visszatérítésre jogosult, akkor a biztosítási összeget az áfával csökkentett értéken kell meghatározni I. kockázati osztály A saját tulajdonú épületek és építmények biztosítási összegét a szerzõdõ új és valóságos értéken is meghatározhatja, ha a telephelyrõl méretarányos helyszínrajzot készít, és azon egyértelmûen feltünteti az egyes épületek biztosítási összegét és az értékelés módját II. kockázati osztály a) vagyoncsoportjának biztosítási összegét, saját tulajdon esetén új vagy valóságos értéken kell meghatározni; b) vagyoncsoportjának (tételesen megnevezett vagyontárgyak) biztosítási összegét minden esetben valóságos értéken kell meghatározni A III. kockázati osztály a) és b) vagyoncsoport és a IV. kockázati osztály vagyoncsoportjai a tulajdonostól függetlenül kizárólag új értéken (beszerzési, elõállítási vagy névértéken) biztosíthatók Kizárólag valóságos értéken biztosíthatók a) az idegen tulajdonú épületek, építmények, b) az idegen tulajdonú gépek, berendezések, felszerelések, c) a saját tulajdonú 50%-nál nagyobb mértékben elhasználódott épületek, 30%-nál nagyobb mértékben elhasználódott gépek, berendezések és felszerelések, d) a nullára leírt tárgyi eszközök A biztosítónak a vagyontárgyak valóságos értékének meghatározására vonatkozó irányelveit az 1. számú függelék tartalmazza. 5. Önrészesedés 5.1. A biztosító a tûz- és elemikár-biztosítás alapján nyújtott szolgáltatása összegébõl káreseményenként 10%-ot, de minimum 10 E Ftot (tízezer forintot) von le önrészesedés címén A szerzõdõ jogosult az ajánlott minimális önrésznél nagyobbat választani E Ft/kár-nál magasabb önrészesedés választása esetén a szerzõdõ az önrészesedés mértékétõl függõ díjkedvezményben részesül A szerzõdõ által választható önrész összege és az engedmény mértéke az alábbi lehet: A szolgáltatás összegének 10%-a, de minimum Önrész Engedmény Ft / kár 10% Ft / kár 15% Ft / kár 20% 20

1054 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 52. 1368 Budapest, Pf. 191 Tel.: (36-1) 301-6565 Fax: (36-1) 301-6100 HB - 12132/F1

1054 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 52. 1368 Budapest, Pf. 191 Tel.: (36-1) 301-6565 Fax: (36-1) 301-6100 HB - 12132/F1 1054 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 52. 1368 Budapest, Pf. 191 Tel.: (36-1) 301-6565 Fax: (36-1) 301-6100 HB - 12132/F1 Allianz Hungária vállalkozásbiztosítás Szerzõdési feltételek Tartalom Az Allianz

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Titán Group Alkusz Kft Tel: 0620/359-6780 Fax:061 780-4184 Email: info@titanbiztositas.hu www.titanbiztositas.hu ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő/biztosított adatai:

Részletesebben

Allianz vállalkozásbiztosítás Szerzõdési feltételek

Allianz vállalkozásbiztosítás Szerzõdési feltételek Allianz vállalkozásbiztosítás Szerzõdési feltételek Tartalomjegyzék Fogalommeghatározások...............................7 I. Általános biztosítási feltételek......................9 II. A tûz- és elemikár-biztosítás

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) a felek között létrejött biztosítási szerződés alapján forintban megtéríti a gépjármű biztosított

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Egyedi telephelyi gépjármű-biztosítási záradék Érvényes: 2015. január 1-tôl PERFEKT VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI EGYEDI TELEPHELYI GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítása. Szerződési feltételek

Társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítása. Szerződési feltételek Társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítása Szerződési feltételek Társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítása Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési

A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési A mezõgazdasági növények viharkárbiztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények viharkár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Általános Vagyonbiztosítási Feltételek A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkoznak, feltéve, hogy a szerződést

Részletesebben

ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A szerződésben (kötvényben) megnevezett biztosító (továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen szabályzatban meghatározott feltételek mellett megtéríti

Részletesebben

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás Komfort & nyugalom Társasház-biztosítás Az UNIQA Biztosító Lakóépület-biztosítási védelme az épület magántulajdonban lévő, közös vagy bérbe adott területeire egyaránt kiterjed. A biztosítást minden társasház,

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység:

2. Jelen Feltétel alkalmazásában 2.3. utazásközvetítői. megkötése belföldi utazás- 2.2. utazásszervezői tevékenység: Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételei GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási Jelen feltételek alapján kötött

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet)

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) 1959. évi IV. törvény XLV. fejezet: A biztosítás 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) XLV. fejezet - A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján az Atlasz Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított részére,

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

ARANY GLÓBUSZ ATLASZ OTTHONBIZTOSÍTÁS

ARANY GLÓBUSZ ATLASZ OTTHONBIZTOSÍTÁS ARANY GLÓBUSZ ATLASZ OTTHONBIZTOSÍTÁS Általános biztosítási feltételek...2 Az épület- vagy bérleménybiztosítás különös feltételei.............. 4 Az ingóságbiztosítás különös feltételei..........................

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

PostaFészekÔr. Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. (termékkód: 12014) EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ

PostaFészekÔr. Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. (termékkód: 12014) EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ PostaFészekÔr (termékkód: 12014) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Tartalom A PostaFészekÔr (12014 termékkódszámú) ingatlan- és ingóságbiztosítás feltételei Ügyféltájékoztató...................................................4

Részletesebben

A mellékelt tájékoztatóban megtalálja a fentiekre vonatkozó részleteket.

A mellékelt tájékoztatóban megtalálja a fentiekre vonatkozó részleteket. Tisztelt Ügyfelünk! Mint azt Ön is tudja, az Ön által, cégünktől bérelt gép biztosított. Biztosító partner: Allianz Hungria Zrt. A biztosítási keretszerződésünk kiterjed: vandalizmusra, lopásra és törésre.

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek és vállalkozók betöréses lopás és rablás biztosítása Biztosítási szabályzat

Gazdálkodó szervezetek és vállalkozók betöréses lopás és rablás biztosítása Biztosítási szabályzat Gazdálkodó szervezetek és vállalkozók betöréses lopás és rablás biztosítása Biztosítási szabályzat 1/11 HE-11882/3 Tartalomjegyzék Oldal I. A kockázatviselés tartama 3 II. Biztosítási események 3 III.

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004)

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004) (MJK: ARV 001-2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) jelen szabálzat alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételben foglaltak

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

IB98 TŰZBIZTOSÍTÁS ZÁRADÉKOK

IB98 TŰZBIZTOSÍTÁS ZÁRADÉKOK IB98 TŰZBIZTOSÍTÁS ZÁRADÉKOK 001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŰZ 1 002 FÖLDRENGÉS 1 003 FÖLDCSUSZAMLÁS, KŐ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 1 004 ÁRVÍZ, BELVÍZ 2 005 FELHŐSZAKADÁS 2 006 VIHAR 3 007 FÜST-

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Tisztelt Tagunk! A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító.

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.BEVEZETÉS 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (MJK: POB 001-2016) Tisztelt Ügyfelünk! Ön a Provident Otthonbiztosítás ügyfél tájékoztatóját és biztosítási feltételrendszerét tartja a kezében. A termék értékesítését a Provident Pénzügyi Zrt., mint

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód:

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74 Vállalati Biztosítások Terület / Corporate Insurance Ügyintéző: Telefon:

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10002 MKB Általános Biztosító Zrt. Business Center 30 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon:

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) I. Fejezet ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGBIZTOSITÁS A biztosítási esemény 1) Az általános polgári jogi biztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosítási esemény olyan véletlen, váratlan (balesetszerű)

Részletesebben

4. oldal. 10. oldal. 23. oldal

4. oldal. 10. oldal. 23. oldal 4. oldal 10. oldal 23. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói Csoportok Nyilvántartásába bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik. 2 TARTALOMJEGYZÉK A Genertel Biztosító Zrt. e-lakás feltételek

Részletesebben

Bástya 2011. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2011. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2011 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

Az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosítása (ÁTCSB)

Az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosítása (ÁTCSB) felcím Az állatállományok természeticsapásés elemikár-biztosítása (ÁTCSB) Különös biztosítási feltételek ALCÍM 1/7 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések............................3 1.1. A biztosítás

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk!

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk! Tisztelt Tagunk! A Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító. A KÖBE non-profit elven, azaz nyereségszerzésre nem

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ GÉPTEST BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIHULL 001-2015)

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ GÉPTEST BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIHULL 001-2015) ATLASZ LÉGIJÁRMŰ GÉPTEST BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIHULL 001-2015) MJK: AVIHULL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/6 Légijármű Géptest Biztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIHULL

Részletesebben

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496 Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16496 Tartalomjegyzék Vagyon és felelősségbiztosításokra vonatkozó közös rendelkezések....3 I. Kiegészítő

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben