Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2013. (I.25.) 1 önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2013. (I.25.) 1 önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről"

Átírás

1 3428 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2013. (I.25.) 1 önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdése, a 40. és 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő köztemetőkre, valamint az ezek fenntartásával és rendjével kapcsolatos összes tevékenységre. 2. (1) A városban működő köztemető a Temető u. 60. szám alatti ingatlanon (Hrsz: Dunaújváros belterület 1487, 2608/05, 2608/6, 2635, 2875, 3565, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3597) helyezkedik el. (2) A városban található lezárt köztemetőkről és az folytatható tevékenységekről a rendelet 2. melléklete rendelkezik. (3) A köztemető üzemeltetését a Képviselő-testület külső vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján látja el (a továbbiakban: üzemeltető). 2. Temetkezési helyekre és temetkezésre vonatkozó szabályok 3. (1) A temetőt sírhelytáblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolttáblákra és hamvak szétszórására alkalmas területekre kell felosztani. (2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőtteknek, a 10 éven aluli gyermekeknek, a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. (3) A sírhelyeket (díszsírhelyek kivételével) a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (4) A temető üzemeltetője a temető kialakított sírhelytábláiban jogosult elkülönítve kezelni olyan sírhelyeket, melyek díszsírhelyként szolgálhatnak a későbbiekben. 4. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a) sírbolt esetén 60 év, b) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év vagy c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év. (2) A temetési hely feletti rendelkezés jog díjának mértékét az 1. melléletben foglalt táblázat első 19 sorának A oszlopában foglalt tevékenységei esetén, ugyanezen sorok B oszlopa alapján kell megállapítani. (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására) ugyanazok a díjak és szabályozások vonatkoznak, mint megváltás esetén. 1 Módosította a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet

2 3429 (4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. (6) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig - kegyeleti szempontokból - a rendelkezésre jogosult kivételével nem idegeníthetők el, és más sírra, sírhelyre nem helyezhetők át. 5. (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: a) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles b) gyermeksírhely: 1,3 m hosszú, 1,6 m mély, 0,6 m széles c) urna földbe temetésénél: 0,80, m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles, d) sírbolt (4 személyes): 3,1 m hosszú, 2,5 m mély, 2,9 m széles és az e) urnafülke belső mérete: 30 x 30 cm. (2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. (3) A sírhelyek kialakításánál a rendelet 3. mellékletében meghatározott sírhelyformákat és azok szabályait kell alkalmazni. (4) Mélyített felnőtt sírhelybe (230 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsós temetés végezhető a rendelet 1. mellékletének 5-7. sorának A oszlopában foglalt tevékenységek esetén, ugyanezen sorok B oszlopában meghatározott díj megfizetése ellenében. Koporsós felnőtt sírhely rá és mellétemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik, ezért a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. (5) Felnőtt egyes koporsós sírba elhelyezett koporsóra négy urna, kettes koporsós sírhelyre nyolc urna, egyes mélyített koporsós helyre rátemetés nélkül szintén nyolc urna temethető el keszonban. (6) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sírhely méreteivel azonosnak kell lennie. (7) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl négy férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el. 6. (1) Sírhelyeket kifalazni és kibetonozni nem lehet, kivétel ez alól a hagyományőrzés céljából, a jegyző külön engedélyével folytatott ilyen tevékenység. (2) Rátemetés esetén a temettetőnek kell gondoskodni síremléket megbontásáról és újbóli biztonságos felállításáról. (3) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról sírbolt könyvben vagy végrendeletileg nem rendelkezett, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. (4) A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában,

3 3430 illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba visszahelyezhető. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak. (5) Az elhunytakat a temető területén belül új sírhelyre, urnafülkébe, urnasírhelybe áthelyezni, áthelyeztetni csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával lehet. (6) Lejárt sírhely újraértékesítése esetén az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való rendelkezés lehetőségét biztosítani kell. (7) Amennyiben az eltemettető a csontmaradványok mélyebbre ásását választja, vagy a maradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett dönt, úgy a temettetőnek a sírhelydíjat, a szolgáltatónak a rendelet 1. mellékletének sorának A oszlopában foglalt tevékenységek esetén, ugyanezen sorok B oszlopában meghatározott díjat kell előzetesen az üzemeltetőnek megfizetnie. (8) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttestmaradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe. Az exhumálást csak az illetékes tisztifőorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges. 7. (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése azon személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, köztemetőben díszsírhelyet vagy dísz urnahelyet adományozhat. (2) A díszsírhely vagy dísz urnahely használati ideje a temető fennállásáig tart. Használata díjtalan. (3) A díszsírhelybe az elhalt özvegye és a közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói a temetési szabályok betartásával, a költségek viselése mellett eltemethetők. 8. (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. (2) Nem lehet nyitva tartani az oszlás vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (3) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. 9. (1) A temetők nyitva tartása: 3. A temetők működési rendje a) nyári időszámítás esetén: 6-21 óráig, b) téli időszámítás esetén: 7-17 óráig és c) október 31-én, november 1-jén és 2-án: 6-22 óráig. (2) A temetőből a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell távozni. (3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. (5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A

4 3431 temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. (6) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. (7) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző 1 óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. (8) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos. (9) Az urnafülkék (kolumbárium) előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el. 10. (1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. (2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. (3) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, segéd-motorkerékpárral és kerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. (4) A (3) bekezdésben foglalt tiltás nem vonatkozik: a) - a mozgáskorlátozási igazolvánnyal rendelkezőkre, b) a 70 éven felüliekre, c) azokra, akik a háziorvos által kiadott igazolással bizonyítják, hogy mozgásukban korlátozottak vagy d) az engedélyezett munkálatokat végzőkre. (5) A temetési szertartások kiírt időpontja előtt 15 perccel, valamint a ravatalozási szertartások ideje alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivéve a (4) bekezdésben előírtak figyelembevételével az adott temetésre érkező hozzátartozók. (6) A panaszok ügyintézése üzemeltető feladata. 4. Sírhelygondozás 11. (1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni és gondoskodni arról, hogy a sírjel, vagy a sírbolt a biztonságos temetőhasználatot ne veszélyeztesse. (2) A temetkezési hely birtokosa vagy megbízottja által végezhető munkák: a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása és b) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot, és beletartoznak az önkormányzat által engedélyezett faj- és fajtacsoportba, melyek jegyzékét az üzemeltetőnek hirdetőtáblán ki kell függeszteni. (3) A (2) bekezdésben felsorolt tevékenységeket csak a rendeletben meghatározott sírhely méretein belül lehet végezni. 12. (1) A temetőben munkát végző vállalkozóknak regisztráltatniuk kell magukat az üzemeltetőnél, amelyhez csatolni kell a szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát. (2) A regisztrált vállalkozók az általuk végzett munkát kötelesek az üzemeltetőnek bejelenteni a munkavégzés előtt minimum egy munkanappal. Az engedély nélkül végzett

5 3432 munka egyszeri írásbeli felszólítást majd ezt követően a temetőben való munkavégzés megtiltását vonja maga után. (3) Amennyiben a sírgondozást, sírok növénnyel történő beültetését vállalkozó végzi, abban az esetben a vállalkozónak az 1. melléklet sorának A oszlopában foglalt tevékenységek esetén, ugyanezen sorok B oszlopában meghatározott díjat kell előzetesen az üzemeltetőnek megfizetnie. (4) Sírbolt, síremlék állítását, valamint egyéb munkálatokat, a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. az üzemeltető számára be kell jelenteni. (5) Az előírt hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 11. (1) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti), és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. (6) A sírjel vagy sírbolt és síremlék helyreállításáig vagy a ráfordított költség üzemeltető részére történő megtérítéséig a temetési helyre további temetés nem történhet. 13. (1) 3 5. Temetkezési szolgáltatók (2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat. (3) 2 A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása és az új sírhelynyitása az üzemeltető feladata. Ezen szolgáltatásokat ellenérték fejében az üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatóknak. (4) Az engedéllyel és szerződéssel rendelkező temetkezési szolgáltatók díját ezen rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat sorának A oszlopában foglalt szolgáltatások esetén, ugyanezen sorok B oszlopa alapján kell megállapítani. (5) Szabad és munkaszüneti napokon, valamint munkanapokon 16 órától kezdődő időpontokban a temetkezési szolgáltatásokért az alapdíj 50 %-ával megemelt összegét kell megfizetniük a szolgáltatóknak. (6) Ünnepnapokon történő temetéshez az üzemeltető külön hozzájárulása szükséges. (7) A Dunaújvárosi temető területén a sírnál történő búcsúztatás nem engedélyezett. 6. Nyilvántartások vezetése 14. (1) A temető fenntartója az új sírmezők (sír negyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. (2) A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyével történhet, a térkép módosításával. 3 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése 2 A 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. -ával módosított bekezdés

6 3433 (3) A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőrizni, azt követően pedig átadni a Fejér Megyei Levéltárnak. (4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzéken fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urnaelhelyezés) időpontját, és a föléje tűzött fejfa sorszámát. 7. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: 1. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelet, 2. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2001. (II.23.) önkormányzati rendelet, 3. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 29/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet, 4. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 48/2005. (XII.9.) önkormányzati rendelet, 5. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2006. (III.24.) önkormányzati rendelet, 6. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 7. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 40/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 8. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2009. (VI.12.) önkormányzati rendelet, 9. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 17/2011. (V.13.) önkormányzati rendelet, 10.a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet, és 11.a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet. Cserna Gábor sk. polgármester Dr. Kukorelli Sándor sk. jegyző Záradék: A rendelet január 25 -én kihirdetésre került. Dr. Kukorelli Sándor sk. jegyző 2. Záradék: A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelettel. Dr. Kukorelli Sándor jegyző

7 1. melléklet a 4/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez Az igénybevétel jellegétől függő nettó díjösszegek forintban a következők: A B 1. Sírhely megváltási díja 14 éves korig dunaújvárosi lakcímmel rendelkező elhunyt és hozzátartozó esetében 0 2. Egyes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása ,- 3. Kettes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása ,- 4. Kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas sírhely megváltása és újraváltása a kettes sírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként ,- 5. Egyes, mélyített sírhely megváltása és újraváltása ,- 6. Kettes, mélyített sírhely megváltása és újraváltása ,- Kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas mélyített sírhely 7. megváltása és újraváltása a kettes sírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként 8. Szociális alapú sírhely, köztemetés esetében 3 120,- 9. Sírbolthely megváltási és újraváltási díja 4 személyes sírbolthely esetén (2.90 x 3.10 x 2.20 m) ,- 10. Sírbolthely megváltási és újraváltási díja 6 személyes sírbolthely esetén ,- 11. Egy urna behelyezésére szolgáló urnafülke 30x30 cm megváltása és újraváltása ,- 12. Két urna behelyezésére szolgáló urnafülke megváltása és újraváltása ,- 13. Urna behelyezésére szolgáló önállóan kialakított urnasírfal 2 férőhelyes megváltása és újraváltása ,- 14. Urna behelyezésére szolgáló önállóan kialakított urnasírfal 3 férőhelyes megváltása és újraváltása ,- 15. Urna behelyezésére szolgáló önállóan kialakított urnasírfal 4 férőhelyes megváltása és újraváltása ,- 16. Urna behelyezésére szolgáló önállóan kialakított urnasírfal 5 férőhelyes megváltása és újraváltása ,- 17. Kettes urnasírhelyek megváltása és újraváltása síremlék nélkül ,- 18. Négyes urnasírhelyek megváltása és újraváltása síremlék nélkül ,- 19. Sírhely, urnafülke, urnasírhely, sírbolt időn túli megváltása, megkezdett évenként 1 500,- Temetkezési szolgáltatók kivételéve a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők díja 20. Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének a díja (megkezdett nap) 6 410,- 21. Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja (megkezdett nap) 1 460,- 22. vállalkozásban végzett sírgondozás más kertészeti munkák alkalmankénti díja 480,- Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 23. Halott hűtési díj 48 órára halottanként 2 760,- Halott hűtési díj 48 órát meghaladóan minden megkezdett nap ,- tekintetében elhunytanként

8 25. Ravatalozó alkalmankénti használati díja ,- 26. Gyermek sírhely 14 éves korig sírhelyásási díj (hantolási díj nélkül) 6 240,- 27. Egyes sírhely sírhelyásási díja (hantolási díj nélkül nem a téli évszakban) ,- 28. Egyes sírhely sírhelyásási díja (hantolási díj nélkül a téli évszakban) ,- 29. Kettes sírhely sírhelyásási díja hantolási díj nélkül, amennyiben azonos időpontban kerül kiásásra mindkét sírhely ,- 30. Mélyített egyes sírhely sírhelyásási díja hantolási díj nélkül nem a téli évszakban ,- 31. Mélyített egyes sírhely sírhelyásási díja hantolási díj nélkül a téli évszakban ,- 32. Mélyített kettes sírhely sírhelyásási díja hantolási díj nélkül, amennyiben azonos időpontban kerül kiásásra mindkét sírhely ,- 33. Urna sírhely sírhelyásási díja téli évszakon kívül 4 240,- 34. Urna sírhely sírhelyásási díja a téli évszakban 6 240,- 35. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhelyelőkészítési díja a csontmaradványok mélyebbre ásásának díja ,- 36. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhelyelőkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése ,- mellett: 37. Elhunyt szállítása köztemetőn belül

9 2. melléklet a 4/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez Lezárt temetőkre vonatkozó szabályozás 1. Dunaújváros, Kistemető utcai temető (volt római katolikus egyházi) 1.1. Lezárást elrendelő határozat száma: 21/31/1967. VB. sz. határozat 1.2. Lezárás időpontja: június Temetés nem engedélyezett. 2. Dunaújváros, Temető u. 60. sz. köztemető öreg temetői része 2.1. Lezárást elrendelő határozat száma: 74/1982. VB. sz. határozat 2.2. Lezárás időpontja: január Újranyitást elrendelő határozat száma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 580/2008. (XI.30.) KH számú határozata 2.4. Újra nyitás időpontja: január A lezárt területen olyan kettős sírok esetében, melyekben csak egy temetés történt meg a sírhelymegváltásáról szóló igazolás bemutatása mellett az üzemeltető köteles a temetést engedélyezni. 3. Dunaújváros, Temető u. 60. sz. köztemető VII. és E 1 sírtáblája 3.1. Lezárást elrendelő határozat száma: 169/1995. (VII.11.) KH sz. határozat 3.2. Lezárás időpontja: december A lezárt területen olyan kettős sírok esetében, melyekben csak egy temetés történt meg a sírhely megváltásáról szóló igazolás bemutatása mellett az üzemeltető köteles a temetést és urnaelhelyezést engedélyezni.

10 3. melléklet a 4/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez Sírhelytáblák, sírhelyek kialakításának szabályozása sírformák szerint 1. Hagyományos keretes sírhelyek 1.1. A síremlék magassága 120 cm-t nem haladhatja meg, szélessége a sírhely méreténél nagyobb helyet nem foglalhat el Az egy férőhelyes sírhelyeket egybe hantolni tilos! 2. Hant nélküli keretes sírhelyek 2.1. A sírhelyek egységesen hant nélküliek A sírhelyet övező szegélyezés 20 x 20 vagy 40 x 40 cm-es osztású műkő vagy nemes kőanyagú burkolattal készítendő A fejfa síremlék álló alakú, 75 cm-nél magasabb nem lehet. 3. Hant nélküli svéd mintájú sírhelyek 3.1. A sírhelyek egységesen hant nélküliek A sírhelyeket szegélyezni nem lehet A sírhely fedlappal nem zárható Kialakítása növénykiültetéssel lehetséges A fejfa síremlék álló alakú, 110 cm-nél magasabb, 45 cm-nél szélesebb nem lehet. 4. Sövénykeretes sírhelyek 4.1. A hagyományos kettős sírhelyhez hasonlóan alakítható ki a sövénykereten belüli sírhelymező A fejfa síremlék mérete a sírhelymezőnél nagyobb nem lehet, magassága a 120 cm-t nem haladhatja meg. 5. Térszíni urna sírmezőben lévő sírhely 5.1. A sírhelyre 40 x 60 cm-es fedkő helyezhető A sírhelyeket egybeépíteni nem szabad A fedkő környéke füvesíthető vagy murva elhelyezésével kontúrozható.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. (11. 29.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. (11. 29.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. (11. 29.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony

Részletesebben

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések 10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésének-,

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (egységes szerkezetben) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdésének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 36/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelete a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl (Egységes szerkezetben a 18/2002. /IX.12./, 36/2003. (XII.11.), 36/2004. (XII.16.),

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel.

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel. Inárcs Nagyközségi 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VIII. 30) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013.

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. 2. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 5/2012.(II.8.), 34/2010.(XII.20.)

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2007.(XII.28.), a 19/2009. (IX.30.), a 24/2009.

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Általános rendelkezések

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Általános rendelkezések NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(IX.16.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 3/2010. (III.23.) sz. rendelettel módosított 15/2007. (XII.20.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben