Általános rendelkezések:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések:"

Átírás

1 Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV.tv bekezdésének felhatalmazása alapján figyelemmel a temetőkről a temetkezésről szóló 1999 évi XLIII.törvényben, annak végrehajtására kiadott 145/1999 (X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999 (IX.24.)BM EüM - IM együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések: 1. A rendelet hatálya kiterjed Liptód község területén, önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, valamint az ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. 2. Működő köztemető: Liptód belterületi 178.hrszú belterületi ingatlan. 3. /1/ Liptód község közigazgatási területén köztemető létesítése, esetleges bővítése az önkormányzat feladata. /2/ A jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezések nyilvántartásáról e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat, a hozzátartozók és - a temetkezési tevékenységek megvalósításáról - a temetkezési vállalkozások gondoskodnak. Temetkezési helyek és szabályok 4. /1/ A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - temetőben szabad. /2/ Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára a temetőben előzőleg elhelyezett urnát - az átvétel egyidejű igazolása mellett - ki kell adni, és ennek megtörténtét a temetkezési nyilvántartásban fel kell jegyezni. /3/ Az elhunyt temetőbe történő eltemetését (elhelyezését) az utolsó bejelentett lakóhely figyelembe vételével kell biztosítani. /4/ A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az önkormányzat, mint üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásos temetésről gondoskodott, vagy az ő egyetértésével elhalt közeli hozzátartozója. /5/ Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk b) pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie a hozzájárulást. 5. /1/ A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére szolgáló kolumbárium építmény létesítésére szolgáló, illetőleg a hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

2 /2/ A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljára újból igénybe lehet venni. Külön sírhely-táblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok eltemetésére. /3/ A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A dísz-sírhelyeket, dísz-sírbolthelyeket külön kell megjelölni. /4/ A sírhelyeket a temetkezés alatt álló sírhely-táblákban fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni. /5/ A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetkezni. /6/ Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben, sírboltban, urnaférőhelyben (kolumbáriumi urnafülkében, urnaföldben és urnasírboltban) lehet elhelyezni. /7/ A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról a temető tulajdonosa nem dönt. /8/ Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhely-táblába). Az exhumálást csak az illetékes tiszti-főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az önkormányzat külön engedélye is szükséges. 6. /1/ Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. /2/ Az egyszeri megváltás időtartama: a.) sírbolt (kripta) és urnasírbolt esetén 30 év b.) sírhely, urnasírhely esetén 25 év Az önkormányzat a sírhelydíj kétszeres összegének egyidejű megfizetése mellett - a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti. /3/ A használati idő eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatók. /4/ Ha a használati idő leteltét követően a /2/ bekezdés a) pontjában megjelölt sírhelyeket 5 éven, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az önkormányzat jogosult azt minden térítési igény nélkül újból felhasználni. /5/ Sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint az önkormányzat hirdetőtábláin közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonként történjenek. /6/ Ha a használat a /4/ és /5/ bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest-maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az önkormányzat köteles gondoskodni. /7/ A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra-megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. /8/ Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai (kriptái) felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig kegyeleti szempontokból - nem idegeníthetőek el és más sírra, sírboltra (kriptára) nem helyezhetők át. /9/ Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az önkormányzatnak történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor, illetőleg a használati idő lejártakor gyakorolható.

3 /10/ A temettető kívánságára történő halott, illetőleg urna áthelyezés, vagy urna kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni. /11/ A temettetőknek a nyugvóhelyek értékesítésekor, újraváltásakor egyszeri - a rendelet mellékletében meghatározott összegben - hulladékszállítási díjat kell fizetni. 7. /1/ A temetőben lévő sírhelyek méretei: a) Felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles b) Gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles c) Urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles d) Sírboltok (kripták) - felszíni méretei: - 1 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 1,50 m - 2 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 2,50 m - 4 személyes sírbolt hossza 2,90 m, szélessége 3,30 m /2/ A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cmnek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. /3/ Mélyített felnőtt sírhelybe (260 cm) tisztiorvosi engedély alapján a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhelymegváltási idő meghosszabbításánál időarányosan beszámításra kerül. /4/ Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Elhaltanként a pótdíj mértéke a /3/ bekezdés szerinti, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. /5/ Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. /6/ Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban,takony-kórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély. /7/ A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. /8/ A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki. /9/ Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. 8. /1/ Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. /2/ A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette. /3/ A sírbolt és sírjel fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az önkormányzat felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás e- redménytelen marad, az önkormányzat megkeresésére az I. fokú építési hatóság elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg az önkormányzat megtilthatja a sírboltba való további temetkezést. /4/ Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán is - 90 napra ki kell függeszteni. /5/ Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírbolt-könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. /6/ A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. E-

4 zen túl egy férőhelyes sírboltban további 4 urna, kettő személyes sírboltban további 8 urna, négy személyes sírboltban további 12 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa ( jogos birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (jogos birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában,illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak. 9. /1/ A holttest elhamvasztásához - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a tisztifőorvos engedélye szükséges. /2/ A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncorvos engedélyezi. Temetkezési szolgáltatások 10. /1/ Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott-szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. /2/ A köztemetőkben az önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról a temetkezési vállalkozók útján köteles gondoskodni. a) Az önkormányzat kizárólagos feladatkörébe tartozik : - a temetői nyilvántartások vezetése, - a temetőn belüli rész-szolgáltatások ( halott-hűtés, stb.) - közköltségen történő temettetés b) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók az önkormányzat nem kizárólagos feladatkörébe tartozó temetkezési szolgáltatások : - temetés-felvétel, halott-szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése, - temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, - ravatalozás, sírásás, belső halott-szállítás, exhumálás, - búcsúztatás, hamvasztás intézése, bonyolítása - sírnyitás, sírhelyek ki- és visszahantolása 11. /1/ A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. /2/ A rendelkezésre jogosultságot az önkormányzat csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban kifogást jelentettek be. 12. /1/ A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. /2/ A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad.ez esetben a koporsóval még a gyászolók sem érintkezhetnek. 13.

5 /1/ A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es magasságot. /2/ A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, annak során keletkezett hulladékot a kijelölt helyre elszállítani /3/ A síremlék állítása során keletkezett építési törmeléket, hulladékot a síremléket állító kivitelező köteles a kijelölt helyre elszállítani. /4/ Az önkormányzat köteles gondoskodni a köztemetőben nyilvános illemhely fenntartásáról, továbbá a meglévő utak és járdák fenntartásáról, vízvételi lehetőség biztosításáról. /5/ A köztemetőben az önkormányzat biztosítja a hulladék folyamatos összegyűjtését és elszállítását, a gyomirtást és a zöldterület fenntartását. 14. /1/ Sírbolt (kripta) a temető tulajdonosának hozzájárulásával és az I. fokú építési hatóság engedélyével építhető. A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontját és várható időtartamát az önkormányzatnak be kell jelenteni. Az egyéb, - a rendelet 13. -ában foglaltakon kívüli munkálatokat úgyszintén be kell jelenteni az önkormányzatnak. /2/ A sírbolt, síremlék létesítési engedélyétől eltérő kivitelezés esetén az építési hatósági eljárástól függetlenül az igénybe vett többletterület megváltási díját az építtetőnek kétszeres összegben kell megfizetnie, mely eljárást kell alkalmazni az új sírhelyek létesítése, illetőleg meglévő sírhelyek újbóli megváltásának esetében is. /3/ Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén, illetve a 13.. /2/ bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése alapján az önkormányzat a sírhely birtokosát felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére, amelynek eredménytelensége esetén a munkát elvégezteti, és a költségeket a kötelezett személyre hárítja át. Nyilvántartások vezetése 15. /1/ Halottat csak halott-vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani.a halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az önkormányzat gondoskodik. /2/ A temető fenntartását biztosító önkormányzat az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az önkormányzat köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet ( a térkép módosításával egyidejűleg). A temető-dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az önkormányzat tűztől védve, riasztóval ellátott helyiségben kell megőriznie, azt követően pedig át kell adnia a Baranya Megyei Levéltárnak. /3/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely-tábla, -sor, -hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét. /4/ Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. E jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét és az elhantolás (urna

6 elhelyezés) időpontját. /5/ A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a /3/ bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. /6/ A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak a temetkezési hely felett rendelkezni jogosultak, valamint bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. A temetők rendje 16. /1/ A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. /2/ A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. /3/ A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. /4/ A sírok és az urnasírok kerítéssel csak a temető tulajdonosának/kezelőjének engedélyével határolhatók körül. /5/ A temetőkben gyertya/mécses gyújtás esetén ügyelni kell arra, hogy az tűzveszélyt ne okozzon. /6/ A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos. 17. /1/ A temetőben temetést bármely temetkezési szolgáltató az önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe szállításához, ott bontási vagy építési munka végzéséhez. A 13. (3) bekezdésében meghatározottak elvégzésének biztosítékaként a vállalkozás köteles tízezer forint összegű kauciót befizetni, melyet a munka elvégzése ellenőrzését követően az önkormányzat a befizetőnek visszafizet. /2/ Síremlék állítás esetén az igényelt munkaterületre és végzendő munkák időtartamára az önkormányzat e rendelet mellékletében meghatározott díjat számítja fel. /3/ A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát vagyonvédelmi okokból - csak az önkormányzatnak történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 18. /1/ A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni csak engedéllyel lehet. 2/ Az /1/ bekezdésben foglalt korlátozás a mozgáskorlátozottakra nem vonatkozik. 19. A panaszügyintézés az önkormányzat feladata, - melyet a ség lát el. 20. Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 16. /4/-/10/ bekezdéseiben, 17. -ban, valamint a 18. -ban szereplő előírásokat megszegi, vagy kijátssza. 21. A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékek-

7 ről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről ség köteles gondoskodni a jogosultnak történő átadásig. Hatályba léptető rendelkezések 22. (1) A jelen rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Liptód, október 7. Pfeiffer Tibor polgármester Dr. Sólya Nándor Záradék: A rendelet október 7.napján kihirdetésre került. B a b a r c, október 07. Ph. Dr.Sólya Nándor

8 Liptód községi Önkormányzatának 9 / ( IX. 26.) sz. rendelete az önkormányzat köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10 / ( X. 7.) sz. rendeletének módosításáról. Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv /1 / bekezdésének felhatalmazása alapján figyelemmel a temetőkről a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben, annak végrehajtására kiadott 145/1999.( X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.)BM EüM - IM együttes rendeletben foglaltakra a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10 / ( X. 7.) sz. rendeletét az e rendeletben foglaltak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10 / (X. 7.) sz. rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. (1) A jelen rendelet október 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Liptód, szeptember 26. Pfeiffer Tibor polgármester Dr. Sólya Nándor Záradék: A rendelet szeptember 26.napján kihirdetésre került. B a b a r c, szeptember 26. Ph. Dr.Sólya Nándor

9 Liptód Községi Önkormányzat köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének melléklete. 1./ Sírhelyek és sírbolthelyek díja a köztemetőben a 6. /2/ bekezdésében meghatározott időszakokra - 1 személyes sírhely (ásott sír) : 2.000,-Ft - 1 személyes sírbolthely (kripta) : 3.000,-Ft - 2 személyes sírbolthely (kripta) : 6.000,-Ft - 4 személyes sírbolthely (kripta) : ,-Ft - 1 személyes urnasírhely : 4.000,-Ft - 2 személyes urnasírhely : 6.000,-Ft 2./ Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja:1000.-ft/m2 /nap; 17..(2) 3./ Egyszeri évi - hulladékszállítási díj / 6. (11) / : 600,- Ft/nyughely 4./ Halott hűtési díj / 6. ( 11) / : 2.500,- Ft/elhalt/nap A díjak mivel az önkormányzat nem ÁFA alany - az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Liptód, szeptember 26. Pfeiffer Tibor polgármester Dr. Sólya Nándor

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben