A cristero felkelés nemzetközi megítélése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cristero felkelés nemzetközi megítélése"

Átírás

1 Bodó Katalin A tanulmány a 20. század húszas éveiben zajló mexikói katolikus parasztgerilla mozgalommal foglalkozik, mely cristero háború néven vált ismer é, annak előzményeit, eseményeit és a konfliktus megoldását vázolja. Vizsgálatunk tárgyát képezi Mexikó viszonya a Vatikánnal és az Egyesült Államokkal is. Jelentős nemzetközi visszhang kísérte a mexikói cristero felkelést, mely alapvetően az egyházi vagyonok állam általi kisajátítása, a kormány antiklerikális politikája kapcsán, valamint a parasztok földigénye mia robbant ki. Az egyház és az állam konfliktusa, illetve a konzervatív és liberális érdekek ütközése már a 19. századon is végig húzódik, s a 20. században ez a szembenállás csak tovább fokozódo. Kevés a felkelésről szóló magyar irodalom, Szente Varga Mónika A cristero felkelés magyar tükörben 1 címmel írt az 1926 és 1929 közö zajló mexikói egyházüldözésről. A témát magyar sajtóban megjelent újságcikkek elemzésén keresztül vizsgálta. Horváth Gyula a mexikói forradalom és a cristero háború közö i összefüggéseket elemzi. 2 Jelen tanulmány célja a mexikói felkelés vázlatos bemutatása melle a Vatikán és Mexikó illetve az Egyesült Államok és Mexikó közö i viszonyrendszer alakulásának elemzése. A cristero felkelés 1810-ben a függetlenségi háború elindítói indián katolikus papok voltak. (Miguel Hidalgo, José María Morelos) akik indián parasztseregek élén a Guadalupei Szent Szűz 3 zászlaja ala harcoltak a függetlenségért olyan vallási meggyőződéssel, mely később a cristerókat is jellemezte. A függetlenségi háború után a győztes kreolok próbáltak liberális reformokat bevezetni az országban. Az antiklerikális törvényhozás azzal kezdődö, hogy 1833-ban a papságot kitilto ák az iskolákból ben Benito Juárez elnök törvénybe ikta a az antiklerikális alkotmányt, amelyet akkor csak részleteiben hajto ak végre, s ami- 166 Külügyi Szemle

2 nek elsődleges célja az egyház és az állam szétválasztása illetve az egyházi latifundiumok kisajátítása volt. Az egyháznak óriási birtokai voltak, s ez volt hatalmának alapja. Az 1857-es alkotmány nem ismerte el a vallásfelekezeteket és egyházakat jogi személyeknek, és kimondta, hogy ingatlanvagyonnal nem rendelkezhetnek. A Juárezféle reform törvények bevezetése következtében közö már dúlt egy vallási színezetű háború. 4 Majd később a hatvanas évek végén az 1857-es alkotmányt egyre inkább egyházellenes cikkelyekkel egészíte ék ki, emia az 1870-es évek elején ismét felkelés tört ki. 5 A válság Porfirio Díaz hatalomra jutását segíte e elő, Díaz ugyanis megbékélést sürgete a katolikus klérussal. Elnöksége ala az egyházellenes törvények végrehajtását nem sürge e, és így az ország aránylag nyugodtabb napokat élhete. A mexikói forradalom ( ) után az 1920-as években egyre erősödö az egyház és az állam közti feszültség, mivel a kormány nem tudta teljesen ellenőrzése alá vonni az egyházat. A mexikói vezetők ekkor egy Rómától különálló, független nemzeti egyház létrehozását tűzték ki célul. 6 Ez a kísérlet azonban kudarcba fulladt. Reakcióként a Katolikus Akció és az Országos Katolikus Munkásszövetség egyesüléséből megszülete a Népi Unió Jalisco államban Anacleto González Flores vezetésével. A Népi Unió fontos szerepet játszo a cristero felkelés megszervezésében, s egyben mint propagandaszervezet is működö ben megalakult a Vallásszabadság Védelmének Országos Ligája. A liga olyan heterogén szervezetek egyesüléséből jö létre a katolikus vallás védelmében, mint a Kolombusz lovagjai, a Katolikus Hölgyek vagy a Mexikói I úság Katolikus Szövetsége. 8 A felkelések kitörésének közvetlen okai közö szerepelt, hogy Plutarco Elías Calles elnök 1926-ban a gyakorlatban is alkalmazta az 1917-es alkotmány egyházellenes paszszusait. Június 14-én életbe lépe az úgyneveze Calles-törvény, amely az alkotmány 130. cikkelyének egyik változata volt. A törvény értelmében betilto ák a nyilvános, vallásos jellegű megmozdulásokat, száműzték az idegen papságot, bezárták az összes papi és szerzetesi kézben lévő iskolát, a papság létszámát korlátozták, megtörtént az egyházi vagyonok elkobzása, 9 hogy csak néhányat említsünk a kormány által eszközölt antiklerikális intézkedések közül. A Calles-kormány intézkedéseivel egyet nem értők először békés eszközökkel próbálták kifejezni nemtetszésüket. A liga érdeme, hogy kétmillió állampolgár saját kezűleg aláírt feliratban kérelmezte a kormánytól az egyházellenes törvények felfüggesztését, illetve eltörlését mindezt azonban hiába. 10 Gazdasági bojko ot hirde ek az állami monopóliumok árucikkei ellen Mexikó egész kereskedelmi forgalma a bojko következtében megbénult, ám ez a lépés sem vezete sikerhez. 11 A papok és katolikus vezetők letartóztatása tovább fokozta a katolikus tömegek ellenállását. Fontos megjegyezni, hogy a konfliktus kezdetén a püspöki kar békés eszközökkel kívánta megoldani a helyzetet, s teljes egyetértésben csak a passzív ellenállásra ösztönözte az embereket. Amikor a hívek fegyvert ragadtak, az egyház óvatosan és körül ősz 167

3 Bodó Katalin tekintően reagált. A mexikói püspöki kar a liga kérésének eleget téve nem ítélte el a felkelést, ugyanakkor nem is nyújto erkölcsi és anyagi segítséget január 15.-én a mexikói püspöki kar 12 még mindig elzárkózo a fegyveres felkeléstől, kijelente e azonban, hogy vannak olyan körülmények a nemzetek életében, amikor jogos az állampolgárok jogainak fegyverrel történő védelme, ha a békés út nem járható. 13 A felkelések Jalisco, Zacatecas, Guanajuato és Michoacán körzeteiben kezdődtek, ahol kevés földet oszto ak, és ahol igen nagy volt a parasztság elégedetlensége. 14 A konfliktus elsősorban vidéken talált számo evő támogatókra. Becslések szerint a felkelő cristerók száma 1929-re elérte az ötvenezret. 15 Érdemes megjegyezni, hogy 1926 és 1929 közö az agrárreform felgyorsult azokban a körzetekben ahol, a felkelés a legerősebb volt. 16 A mexikói kormány földosztással próbálta maga mellé állítani az elégedetlenkedő parasztokat. Az állam és az egyház közö i konfliktus elrendezésében jelentős közvetítő szerepe volt az Egyesült Államok nagykövetének, Dwight Whitney Morrow-nak. A konfliktus végére hivatalosan pontot tevő megállapodás, az úgy neveze arreglos értelmében az antiklerikális törvényeket nem alkalmazták, igaz, nem is törölték el, cserébe a főpapság a felkelőket a fegyverletételre szólíto a fel. Életbe lépe az úgy neveze modus vivendi, amely a felkelők számára egyet jelente a modus moriendi-vel. 17 A valóságban a cristerók fegyverletétele után elkezdődö a felkelő csapatok vezetőinek, parancsnokainak üldözése és előre megfontolt, szisztematikus legyilkolásuk: csaknem 1500 cristero vezetőt öltek meg a megállapodás után, többet, mint a háború ala összesen. 18 A felkelők úgy érezték, hogy egyházi felső vezetőik magukra hagyták, elárulták őket. Nemzetközi visszhang A cristero felkelés jelentőségét mutatja az élénk nemzetközi visszhang, mely abban az időben jelen volt a korabeli világsajtóban. A mexikói események híre felrázta a világ katolikus közvéleményét. A legkatolikusabb országok, mint Lengyelország, Spanyolország, Olaszország és a Vatikán a sajtó révén és követjelentések sokaságával tudósíto a mexikói eseményekről, a vallásüldözés kegyetlenségeiről. A magyar sajtó is nagy teret szentelt a mexikói eseményeknek, a Katholikus Szemle, az Új Nemzedék, a Nemzeti Újság hasábjain megjelenő cikkek élesen elítélték a mexikói kormány egyházellenes intézkedéseit. Voltak azonban védelmezői is a Calles-kormány eljárásának: dr. Sömjén Géza, Mexikó budapesti főkonzulja Az Est című napilapnak úgy nyilatkozo, hogy a Calles elnök elleni támadások és az egyházüldözésről szóló hírek kivétel nélkül az Egyesült Államokból származnak, és valójában Mexikóban szó sincs vallásüldözésről. 19 A főkonzul ellenséges hangon beszélt a Vatikánról, s 168 Külügyi Szemle

4 konstatálta, hogy az ország úgyszólván a római katolikus egyház gyarmata, tartománya le. 20 Sömjén kijelentései egyértelműen kifejezték és egyben tükrözték a mexikói kormány ellenséges viszonyát Rómához már a konfliktus kezdetén. Világszerte, de főleg az amerikai kontinensen és Európában számos ország nyilváníto véleményt a mexikói konfliktus kapcsán. A dél-amerikai államok katolikus szövetségei tiltakozó tüntetéseket rendeztek. Diplomáciai segítségnyújtásról is szó ese : a Mexikóban állomásozó olasz és angol diplomaták igen komolyan fáradoztak azon, hogy felajánlják szolgálatukat a mexikói kormány és a katolikus egyház közö felmerült vitás kérdések elintézésére. 21 A belga katolikus i úsági szövetség szolidaritást vállalt a mexikói katolikusokkal. 22 Spanyolországban, Zaragoza városában tüntetéseket szerveztek, s együ érzésüket fejezték ki a mexikói egyházüldözés mia. 23 Több ország egyházi vezetői is felléptek a mexikói kormány intézkedései ellen. A magyar püspöki kar képviselői a mexikói püspökökhöz intéze levélben csodálatukat fejezték ki az iránt az elhivato ság iránt, ahogyan mexikói testvéreik küzdenek a hit védelmében. 24 A délszláv püspökök is levélben emelték fel szavukat a mexikói katolikusokat ért atrocitásokat illetően. 25 A cristero felkelés híre gyorsan terjedt Európában, a sajtócikkek azonban kizárólag a felkelés vallási színezetére koncentráltak, a felkelés há erében lévő földkérdés témája a nemzetközi sajtóban fel sem vetődö. A konfliktus nemzetközi dimenziói közül az Egyesült Államok és Mexikó viszonya figyelemre méltó, hiszen a konfliktus idején nem volt felhőtlen a két szomszédos ország kapcsolata. Az 1920-as években meggyengültek az egyesült államokbeli tőkebefektetések Mexikóban, mivel a Calles-kormány működése ala hajto ák végre az 1917-es alkotmány 27. passzusát, mely kimondja, hogy a föld, illetve a benne rejlő ásványi kincsek az államot illetik meg. Az Egyesült Államokkal való konfliktus alapja tehát a kőolaj körüli vita volt. Coolidge elnök felemelte a szavát a mexikói kormány eljárása ellen, amikor az Egyesült Államok állampolgárainak mexikói földbirtokát agrárreform ürügyén minden kártérítés nélkül kisajátíto a. 26 Az 1920-as évek második felében a mexikói állam a földosztás folytatásának kényszere mia egyre több földhöz szándékozo hozzájutni. Az egyházi latifundiumok kisajátítása melle az Egyesült Államok tulajdonát képező földeket is kisajátíto a, hogy az elégedetlenkedő parasztságot agrárreformmal kielégítse. Az egyházüldözést illetően Coolidge elnök távolságtartó álláspontot foglalt el. Az Egyesült Államokban ugyanis igen sok katolikus azzal a kérelemmel fordult az elnökhöz, hogy lépjen közbe a mexikói egyház érdekében. 27 Az Egyesült Államok külügyminisztériuma kijelente e, hogy az amerikai kormány kész beavatkozni Mexikóban az Egyesült Államok állampolgárok törvényes jogainak védelmében, viszont nem hajlandó beavatkozni az ország belpolitikáját érintő ügyekben. 28 Érdekes, hogy az Egyesült Államok katolikus püspöki karának levele nem tartalmaz semmilyen utalást arra vonatkozólag, hogy az amerikai kormányt a mexikói helyzetbe ősz 169

5 Bodó Katalin való beavatkozásra ösztönözné. 29 Az egyesült államokbeli egyházi személyek sem képviseltek azonban azonos álláspontot: voltak, akik egyenesen váddal ille ék az amerikai kormány passzivitását. Michael J. Curley, az Egyesült Államok prímása, a Baltimore Catholic Review hasábjain a következő kérdést teszi fel Coolidge elnöknek: Felelős-e Ön vagy sem a Katolikus Egyház üldöztetéséért Mexikóban? E kérdésfeltevés há erében az a vád húzódo meg, mely szerint az Egyesült Államok ölbe te kézzel nézi végig a szomszédságában történő eseményeket, másrészt pedig érdeke fűződik ahhoz, hogy a katolikus hit visszaszorításával a protestantizmus teret nyerjen Mexikóban. Szemmel látható az Egyesült Államok semleges, tartózkodó magatartása. Az a tény, hogy 1929-ben az amerikai nagykövet közvetítő szerepet játszo a mexikói állam és egyház közö, annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok szerete volna a kőolajforrások körüli viták végére pontot tenni. A Vatikán mindvégig a konfliktus gyors és békés úton történő rendezése melle állt ki, de nem hagyta szó nélkül a mexikói katolikus hívők üldöztetését. XI. Pius pápa két enciklikát és egy apostoli levelet is kiado a konfliktus során. A pápa az február 2-án kelt, a mexikói püspöki karhoz intéze apostoli levelében határozo és erélyes hangon tiltakozik a kormány eljárása és egyházellenes törvényei mia, amelyekről nyíltan kimondja, hogy nemcsak nem ésszerűek, hanem a törvény névre sem érdemesek. 30 A pápa ezen nyilatkozatával nemcsak a kormány működését ítélte el, hanem a törvény legalitását is megkérdőjelezte. A Calles-törvényként elhíresült egyházpolitikai törvényeket továbbá gonosznak, igazságtalannak és szentségtelennek minősíte e. 31 A mexikói egyházüldözés apropóján íródo első pápai enciklikát november 18-án adták ki, s Iniquis Afflictisque 32 néven vált ismer é. A pápa ebben elítélte az 1917-es mexikói alkotmány antiklerikális pontjait, s részletesen elemezte az egyházat támadó törvényeket. Utalást te az őskeresztény egyház legkegyetlenebb üldözéseire. A szentatya párhuzamot vont a francia forradalom mártírjai és a cristerók közö. Hangot ado elkeserede ségének, hogy Mexikóban az apostoli delegátus működését lehetetlenné te ék, továbbá keményen bírálta az egyházi jogokat lábbal tipró despota kormányt. Utalt a sajtószabadság megsértésére is, mivel, úgymond, nem megengede az egyház védelme a mexikói sajtóban. XI. Pius nyomatékosan kijelente e, hogy a mexikói püspöki kar a rendelkezésére álló minden lehetséges eszközt felhasznál, hogy megvédje az egyház jó hírét és szabadságát. Az enciklikában kijelente e, hogy minden, ami haladás, civilizáció, minden jó és szép Mexikóban kizárólag a katolikus egyháznak köszönhető. 33 Az enciklika a Guadalupei Szűz Máriához szóló fohásszal zárult ban úgy tűnt, hogy rendeződik Mexikó és a Vatikán kapcsolata. A mexikói püspöki kar feje, Leopoldo Ruiz y Flores látogatást te a pápánál, és hosszas beszámolót tarto a mexikói helyzetről. Ruiz y Flores szerint lehetséges volt a közeledés a kormány 170 Külügyi Szemle

6 és a Szentszék közö. 34 A Vatikán reményét a konfliktus rendezését illetően 1928-ban tovább növelte, hogy Obregón tábornok pályázo a mexikói köztársasági elnökségre, a tábornok ugyanis összekö etést kerese a mexikói katolikus körökkel. Megígérte, hogy amennyiben megválasztják, megszünteti azokat a kormányintézkedéseket, amelyeket elődje az egyház kárára te, valamint hajlandó lesz tárgyalásokat kezdeni a Szentszékkel. 35 Felcsillant a békének, valamint a Vatikán és Mexikó közö i diplomáciai kapcsolatok rendezésének lehetősége, ám Obregón halálával ezek a remények is kútba estek. A mexikói kormány az 1929-ben megkötö modus vivendi után a nyílt üldözés durva eszközei helye az ala omos politikai fondorlatokkal folyta a egyházirtó munkáját írta a magyar követ. 36 XI. Pius szeptember 29-én az Acerba animi auxitudo 37 kezdetű enciklikájában megbélyegezte a mexikói kormánynak a megállapodást követő szerződésszegő eljárását. Az enciklika történelmi visszapillantást ado az elmúlt évek mexikói egyházpolitikai történetéről, feltárta az egyházat ért sérelmeket a világ színe elő, ugyanakkor utasításokat ado a mexikói papságnak a további magatartást illetőleg. 38 A pápai körlevélből érződik, hogy a mexikói hívek sok esetben elégedetlenek voltak püspökeik okosságból követe konciliáns magatartásával, s magát a római Szentszéket is kompromisszum vádjával ille ék a magyar követ szerint. 39 A pápa védelmébe ve e a mexikói püspököket, akik minden törvényes eszközt felhasználtak az egyházi jogok védelmére, valamint csodála al adózik a hívők hősies magatartásának, akik életüket adták a hitükért. A mexikói kormány az enciklikára reagálva ingerült hangvételű nyilatkozatban tiltakozo egy idegen hatalomnak a mexikói belügyekbe való beavatkozása ellen, valamint magát a pápai körlevelet a tekintély elleni lázításnak minősíte e, s egyben kijelente e, hogy minden olyan templomot bezárat, amely az enciklika utasításaihoz tartja magát. 40 A Vatikán minden befolyását latba vete e, hogy véget vessen az üldöztetésnek, és más hatalmak segítségével próbált a mexikói kormányra hatni, azonban a konfliktus megoldására végül nem a Vatikán, hanem az Egyesült Államok közvetítésével került sor. Habár a felkelés 1929-ben a cristerók fegyverletételével lezárult, az egyház és az állam kapcsolata továbbra is feszültségekkel teli maradt, s igazán csak a negyvenes években normalizálódo valamelyest ősz 171

7 Bodó Katalin Jegyzetek 1 Szente Varga Mónika: El reflejo de la primera guerra cristera de México en Hungría. Acta Hispánica, Tomus VII, Szeged, o. 2 Horváth Gyula: La revolución mexicana y la guerra cristera. In: Iglesia, religión y sociedad en la historia latinoamericana ( ). Tomo IV, Szeged, JATE Kiadó, o. 3 A cristerók jelszava: Éljen Krisztus Király és a Guadalupei Szűz Mária! emlékeztet a függetlenségi háború jelszavára: Éljen Ferdinánd és a Guadalupei Szűz Mária! A női és férfi princípium megjelenése, a vallási szimbólumok fontossága megmarad a 19. századból. 4 Andrés Azkue: La Cristiada. Los cristeros mexicanos ( ). Historia Viva, Barcelona, 2000, 19. o : guerra de religioneros (vallásosak háborúja), őket nevezhetnénk a cristerók legközvetlenebb előfutárainak. 6 Azkue, i. m. 27. o. 7 Röplapja a Gladium több mint százezer példányban jelent meg. Uo. 28. o. 8 Jean Meyer: The Cristero Rebellion: Mexican People Between Church and State Cambridge University Press, Cambridge, 1976, 76. o. 9 A mexikói kormány elrendelte a templomok lefoglalását Új Nemzedék július Azkue, i. m. 33. o. 11 Vasárnap a templomok elrablásának napja. Nemzeti Újság augusztus A püspöki karon belül háromféle hozzáállás léteze : 1. akik a felkelés jogossága melle álltak ki, 2. akik a felkelést elítélték, 3. akik fegyvert fogtak és erkölcsi és anyagi segítségükről biztosíto ák a felkelőket. Az utóbbi csoportba a 38 püspökből csupán három tartozo. Jól látható tehát, hogy a püspöki karnak ke ős hozzáállása volt a konfliktushoz, s inkább csak az alsópapság ve részt aktívan a harcokban. 13 Eligio Meza Padilla: La rebelión cristera y la consolidación del estado-nación. In: Vínculo Jurídico Revista 20 Octubre-Diciembre, h p://www.uaz.edu.mx/vinculo/webrvj/rev20-5.htm. 14 Horváth, i. m. 82. o. 15 Meyer, i. m. 85. o. 16 Meyer, i. m o. 17 Alicia Olivera Sedano: Aspectos del conflicto religioso de 1926 a Sus antecedentes y consecuencias. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1966, 236. o. 18 Azkue, i. m. 59. o. 19 Mexikóban nincs vallásüldözés, csak az egyház és állam szétválasztását hajtják végre. Az Est, július Uo. 21 Diplomáciai lépés készül a mexikói kormány ellen. Nemzeti Újság, július La campaña belga en favor de Méjico. El Debate, október Campaña española por los católicos de Méjico. El Debate október Carta del Episcopado húngaro a sus Hermanos de Méjico. El Debate november Protesta de los Obispos de Yugoeslavia. El Debate november Tárgy: Coolidge elnök nyilatkozata a Mexikóban kisajátíto amerikai ingatlanok kérdésében Budapest, május 4. Magyar Országos Levéltár K M-a. 27 Diplomáciai lépés készül a mexikói kormány ellen. Nemzeti Újság, július Los Estados Unidos de Norteamérica no pueden intervenir en asuntos de política interior. La Nación, augusztus Pastoral de los Obispos de E.E.U.U. sobre Méjico. El Debate, október Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: Mexikó viszonya az Apostoli Szentszékhez, Róma, április 27. Magyar Országos Levéltár. K M-a. 31 Uo. 172 Külügyi Szemle

8 32 Iniquis Afflictisque. Encyclical of Pope Pius XI on the persecution of the church in Mexico to the venerable brethren, the patriachs, primates, archbishops, bishops, and other ordinaries in peace and communion with the apostolic see. In: Vatican Secret Archives, h p://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_ _iniqiusafflictisque_en.html. 33 Uo. 34 Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: A Szentszék és Mexikó, Róma, január 25. Magyar Országos Levéltár K M-a. 35 Uo. 36 Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: A mexikói kultúrharc, Róma, október 6. Magyar Országos Levéltár K M-a. 37 Acerba Animi. Encyclical of Pope Pius XI on the persecution of the church in Mexico to our venerable brothers of Mexico, the archbishops, bishops, and other ordinaries in peace and communion with the apostolic see. In: Vatican Secret Archives, h p://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/ documents/hf_p-xi_enc_ _acerba-animi_en.html. 38 Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: A mexikói kultúrharc, Róma, október 6. Magyar Országos Levéltár K M-a. 39 Uo. 40 Uo ősz 173

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK Fôszerkesztô kiss gábor ferenc Szerkesztők alács attila, kertész péter, MéSzá ros ta MáS, MiklóS péter, terjék MiklóS Munkatársak komáromi CSaba, könyves péter a szerkesztőbizottság

Részletesebben

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK,

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, 0 Tomka Ferenc HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! Egyházüldözés 1945 1990 és az ügynök-kérdés TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖK-KÉRDÉS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék

Részletesebben

I. rész Lamennais és a liberális katolicizmus I. 1. Előszó Új vonások a Napóleon utáni közgondolkodásban

I. rész Lamennais és a liberális katolicizmus I. 1. Előszó Új vonások a Napóleon utáni közgondolkodásban S TUDIA CAROLIENSIA 2007. 3. SZÁM 117-141. SZKÁROSI NIKÉ A LIBERÁLIS KATOLICIZMUS KIEMELKEDŐ GONDOLKODÓI FRANCIAORSZÁGBAN ÉS ITÁLIÁBAN I. rész Lamennais és a liberális katolicizmus I. 1. Előszó Új vonások

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ABDALLAH ABDEL-ATI ABDEL-SALAM MOHAMED AZ EGYIPTOMI-MAGYAR KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations A. Sajti E.: EGYHÁZI FORRÁSOK... LÉTÜNK 2010/3. 11 26. 94(497.11) 194 :2-283 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER A. Sajti Enikő SZTE, BTK, Történeti Intézet, Szeged sajti@hist.u-szeged.hu Egyházi források a partizán

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

baszk nacionalizmus Balterer Eszter

baszk nacionalizmus Balterer Eszter A baszk nacionalizmus Balterer Eszter Bevezetés Baszkföld 1, mely Spanyolország 17 autonóm közösségének egyike, a félsziget északi részén, a Pireneusok nyugati oldalán fekszik, északon a Kantábriai-tenger

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

Az észak-marokkói spanyol protektorátus függetlensége a hispán sajtóban The Spanish Press on the Independency of the Spanish Protectorate in Morocco

Az észak-marokkói spanyol protektorátus függetlensége a hispán sajtóban The Spanish Press on the Independency of the Spanish Protectorate in Morocco Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu (Creative Commons) CC BY-NC-SA 3.0 Nevezd meg! - Ne

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2000/1-4 BORSODI CSABA A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi

Részletesebben

Franciaország és a karlizmus

Franciaország és a karlizmus POLÁCSKA EDINA Franciaország és a karlizmus 1868 1874 Miután a középszerű, kegyetlen és ennél fogva rendkívül népszerűtlen spanyol uralkodó, VII. Ferdinánd (1814 1833) harmadik feleségét is úgy temette

Részletesebben

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány

Részletesebben

29. évfolyam 2014. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN

29. évfolyam 2014. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN 29. évfolyam 2014. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

VII. EGYETÉRTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

VII. EGYETÉRTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS VII. EGYETÉRTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 7.1 Együttműködés Kivel? Meddig? Az előző fejezetben láttuk, hogy a magyar állam a Horthy-korszakban az egyházaknak nemcsak szabadságot biztosított, hanem a közélet elsőrangú

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956

Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956 Eötvös Lorán Tudományegyetem Bölcsészettudmányi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956 Hegedüs Gyula Doktori disszertáció tézisei Budapest, 2011. I. Az értekezés célja

Részletesebben

A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009

A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009 A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 100 ESZTENDEJE A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKSÉGTŐL A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉIG 1909-2009 A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 100 ESZTENDEJE 2 0 0 9 Kiadja: Nyomdai előkészítés: A Kalocsa-kecskeméti

Részletesebben

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Szalayné Sándor Erzsébet Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között International Law in the

Részletesebben

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik.

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 138/2011. (I.19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Grúzia, katonai és politikai események - 2008 Válság Darfurban 1968, Csehszlovákia: A ZALA feladat katonai és elhárítási aspektusai

Részletesebben