A cristero felkelés nemzetközi megítélése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cristero felkelés nemzetközi megítélése"

Átírás

1 Bodó Katalin A tanulmány a 20. század húszas éveiben zajló mexikói katolikus parasztgerilla mozgalommal foglalkozik, mely cristero háború néven vált ismer é, annak előzményeit, eseményeit és a konfliktus megoldását vázolja. Vizsgálatunk tárgyát képezi Mexikó viszonya a Vatikánnal és az Egyesült Államokkal is. Jelentős nemzetközi visszhang kísérte a mexikói cristero felkelést, mely alapvetően az egyházi vagyonok állam általi kisajátítása, a kormány antiklerikális politikája kapcsán, valamint a parasztok földigénye mia robbant ki. Az egyház és az állam konfliktusa, illetve a konzervatív és liberális érdekek ütközése már a 19. századon is végig húzódik, s a 20. században ez a szembenállás csak tovább fokozódo. Kevés a felkelésről szóló magyar irodalom, Szente Varga Mónika A cristero felkelés magyar tükörben 1 címmel írt az 1926 és 1929 közö zajló mexikói egyházüldözésről. A témát magyar sajtóban megjelent újságcikkek elemzésén keresztül vizsgálta. Horváth Gyula a mexikói forradalom és a cristero háború közö i összefüggéseket elemzi. 2 Jelen tanulmány célja a mexikói felkelés vázlatos bemutatása melle a Vatikán és Mexikó illetve az Egyesült Államok és Mexikó közö i viszonyrendszer alakulásának elemzése. A cristero felkelés 1810-ben a függetlenségi háború elindítói indián katolikus papok voltak. (Miguel Hidalgo, José María Morelos) akik indián parasztseregek élén a Guadalupei Szent Szűz 3 zászlaja ala harcoltak a függetlenségért olyan vallási meggyőződéssel, mely később a cristerókat is jellemezte. A függetlenségi háború után a győztes kreolok próbáltak liberális reformokat bevezetni az országban. Az antiklerikális törvényhozás azzal kezdődö, hogy 1833-ban a papságot kitilto ák az iskolákból ben Benito Juárez elnök törvénybe ikta a az antiklerikális alkotmányt, amelyet akkor csak részleteiben hajto ak végre, s ami- 166 Külügyi Szemle

2 nek elsődleges célja az egyház és az állam szétválasztása illetve az egyházi latifundiumok kisajátítása volt. Az egyháznak óriási birtokai voltak, s ez volt hatalmának alapja. Az 1857-es alkotmány nem ismerte el a vallásfelekezeteket és egyházakat jogi személyeknek, és kimondta, hogy ingatlanvagyonnal nem rendelkezhetnek. A Juárezféle reform törvények bevezetése következtében közö már dúlt egy vallási színezetű háború. 4 Majd később a hatvanas évek végén az 1857-es alkotmányt egyre inkább egyházellenes cikkelyekkel egészíte ék ki, emia az 1870-es évek elején ismét felkelés tört ki. 5 A válság Porfirio Díaz hatalomra jutását segíte e elő, Díaz ugyanis megbékélést sürgete a katolikus klérussal. Elnöksége ala az egyházellenes törvények végrehajtását nem sürge e, és így az ország aránylag nyugodtabb napokat élhete. A mexikói forradalom ( ) után az 1920-as években egyre erősödö az egyház és az állam közti feszültség, mivel a kormány nem tudta teljesen ellenőrzése alá vonni az egyházat. A mexikói vezetők ekkor egy Rómától különálló, független nemzeti egyház létrehozását tűzték ki célul. 6 Ez a kísérlet azonban kudarcba fulladt. Reakcióként a Katolikus Akció és az Országos Katolikus Munkásszövetség egyesüléséből megszülete a Népi Unió Jalisco államban Anacleto González Flores vezetésével. A Népi Unió fontos szerepet játszo a cristero felkelés megszervezésében, s egyben mint propagandaszervezet is működö ben megalakult a Vallásszabadság Védelmének Országos Ligája. A liga olyan heterogén szervezetek egyesüléséből jö létre a katolikus vallás védelmében, mint a Kolombusz lovagjai, a Katolikus Hölgyek vagy a Mexikói I úság Katolikus Szövetsége. 8 A felkelések kitörésének közvetlen okai közö szerepelt, hogy Plutarco Elías Calles elnök 1926-ban a gyakorlatban is alkalmazta az 1917-es alkotmány egyházellenes paszszusait. Június 14-én életbe lépe az úgyneveze Calles-törvény, amely az alkotmány 130. cikkelyének egyik változata volt. A törvény értelmében betilto ák a nyilvános, vallásos jellegű megmozdulásokat, száműzték az idegen papságot, bezárták az összes papi és szerzetesi kézben lévő iskolát, a papság létszámát korlátozták, megtörtént az egyházi vagyonok elkobzása, 9 hogy csak néhányat említsünk a kormány által eszközölt antiklerikális intézkedések közül. A Calles-kormány intézkedéseivel egyet nem értők először békés eszközökkel próbálták kifejezni nemtetszésüket. A liga érdeme, hogy kétmillió állampolgár saját kezűleg aláírt feliratban kérelmezte a kormánytól az egyházellenes törvények felfüggesztését, illetve eltörlését mindezt azonban hiába. 10 Gazdasági bojko ot hirde ek az állami monopóliumok árucikkei ellen Mexikó egész kereskedelmi forgalma a bojko következtében megbénult, ám ez a lépés sem vezete sikerhez. 11 A papok és katolikus vezetők letartóztatása tovább fokozta a katolikus tömegek ellenállását. Fontos megjegyezni, hogy a konfliktus kezdetén a püspöki kar békés eszközökkel kívánta megoldani a helyzetet, s teljes egyetértésben csak a passzív ellenállásra ösztönözte az embereket. Amikor a hívek fegyvert ragadtak, az egyház óvatosan és körül ősz 167

3 Bodó Katalin tekintően reagált. A mexikói püspöki kar a liga kérésének eleget téve nem ítélte el a felkelést, ugyanakkor nem is nyújto erkölcsi és anyagi segítséget január 15.-én a mexikói püspöki kar 12 még mindig elzárkózo a fegyveres felkeléstől, kijelente e azonban, hogy vannak olyan körülmények a nemzetek életében, amikor jogos az állampolgárok jogainak fegyverrel történő védelme, ha a békés út nem járható. 13 A felkelések Jalisco, Zacatecas, Guanajuato és Michoacán körzeteiben kezdődtek, ahol kevés földet oszto ak, és ahol igen nagy volt a parasztság elégedetlensége. 14 A konfliktus elsősorban vidéken talált számo evő támogatókra. Becslések szerint a felkelő cristerók száma 1929-re elérte az ötvenezret. 15 Érdemes megjegyezni, hogy 1926 és 1929 közö az agrárreform felgyorsult azokban a körzetekben ahol, a felkelés a legerősebb volt. 16 A mexikói kormány földosztással próbálta maga mellé állítani az elégedetlenkedő parasztokat. Az állam és az egyház közö i konfliktus elrendezésében jelentős közvetítő szerepe volt az Egyesült Államok nagykövetének, Dwight Whitney Morrow-nak. A konfliktus végére hivatalosan pontot tevő megállapodás, az úgy neveze arreglos értelmében az antiklerikális törvényeket nem alkalmazták, igaz, nem is törölték el, cserébe a főpapság a felkelőket a fegyverletételre szólíto a fel. Életbe lépe az úgy neveze modus vivendi, amely a felkelők számára egyet jelente a modus moriendi-vel. 17 A valóságban a cristerók fegyverletétele után elkezdődö a felkelő csapatok vezetőinek, parancsnokainak üldözése és előre megfontolt, szisztematikus legyilkolásuk: csaknem 1500 cristero vezetőt öltek meg a megállapodás után, többet, mint a háború ala összesen. 18 A felkelők úgy érezték, hogy egyházi felső vezetőik magukra hagyták, elárulták őket. Nemzetközi visszhang A cristero felkelés jelentőségét mutatja az élénk nemzetközi visszhang, mely abban az időben jelen volt a korabeli világsajtóban. A mexikói események híre felrázta a világ katolikus közvéleményét. A legkatolikusabb országok, mint Lengyelország, Spanyolország, Olaszország és a Vatikán a sajtó révén és követjelentések sokaságával tudósíto a mexikói eseményekről, a vallásüldözés kegyetlenségeiről. A magyar sajtó is nagy teret szentelt a mexikói eseményeknek, a Katholikus Szemle, az Új Nemzedék, a Nemzeti Újság hasábjain megjelenő cikkek élesen elítélték a mexikói kormány egyházellenes intézkedéseit. Voltak azonban védelmezői is a Calles-kormány eljárásának: dr. Sömjén Géza, Mexikó budapesti főkonzulja Az Est című napilapnak úgy nyilatkozo, hogy a Calles elnök elleni támadások és az egyházüldözésről szóló hírek kivétel nélkül az Egyesült Államokból származnak, és valójában Mexikóban szó sincs vallásüldözésről. 19 A főkonzul ellenséges hangon beszélt a Vatikánról, s 168 Külügyi Szemle

4 konstatálta, hogy az ország úgyszólván a római katolikus egyház gyarmata, tartománya le. 20 Sömjén kijelentései egyértelműen kifejezték és egyben tükrözték a mexikói kormány ellenséges viszonyát Rómához már a konfliktus kezdetén. Világszerte, de főleg az amerikai kontinensen és Európában számos ország nyilváníto véleményt a mexikói konfliktus kapcsán. A dél-amerikai államok katolikus szövetségei tiltakozó tüntetéseket rendeztek. Diplomáciai segítségnyújtásról is szó ese : a Mexikóban állomásozó olasz és angol diplomaták igen komolyan fáradoztak azon, hogy felajánlják szolgálatukat a mexikói kormány és a katolikus egyház közö felmerült vitás kérdések elintézésére. 21 A belga katolikus i úsági szövetség szolidaritást vállalt a mexikói katolikusokkal. 22 Spanyolországban, Zaragoza városában tüntetéseket szerveztek, s együ érzésüket fejezték ki a mexikói egyházüldözés mia. 23 Több ország egyházi vezetői is felléptek a mexikói kormány intézkedései ellen. A magyar püspöki kar képviselői a mexikói püspökökhöz intéze levélben csodálatukat fejezték ki az iránt az elhivato ság iránt, ahogyan mexikói testvéreik küzdenek a hit védelmében. 24 A délszláv püspökök is levélben emelték fel szavukat a mexikói katolikusokat ért atrocitásokat illetően. 25 A cristero felkelés híre gyorsan terjedt Európában, a sajtócikkek azonban kizárólag a felkelés vallási színezetére koncentráltak, a felkelés há erében lévő földkérdés témája a nemzetközi sajtóban fel sem vetődö. A konfliktus nemzetközi dimenziói közül az Egyesült Államok és Mexikó viszonya figyelemre méltó, hiszen a konfliktus idején nem volt felhőtlen a két szomszédos ország kapcsolata. Az 1920-as években meggyengültek az egyesült államokbeli tőkebefektetések Mexikóban, mivel a Calles-kormány működése ala hajto ák végre az 1917-es alkotmány 27. passzusát, mely kimondja, hogy a föld, illetve a benne rejlő ásványi kincsek az államot illetik meg. Az Egyesült Államokkal való konfliktus alapja tehát a kőolaj körüli vita volt. Coolidge elnök felemelte a szavát a mexikói kormány eljárása ellen, amikor az Egyesült Államok állampolgárainak mexikói földbirtokát agrárreform ürügyén minden kártérítés nélkül kisajátíto a. 26 Az 1920-as évek második felében a mexikói állam a földosztás folytatásának kényszere mia egyre több földhöz szándékozo hozzájutni. Az egyházi latifundiumok kisajátítása melle az Egyesült Államok tulajdonát képező földeket is kisajátíto a, hogy az elégedetlenkedő parasztságot agrárreformmal kielégítse. Az egyházüldözést illetően Coolidge elnök távolságtartó álláspontot foglalt el. Az Egyesült Államokban ugyanis igen sok katolikus azzal a kérelemmel fordult az elnökhöz, hogy lépjen közbe a mexikói egyház érdekében. 27 Az Egyesült Államok külügyminisztériuma kijelente e, hogy az amerikai kormány kész beavatkozni Mexikóban az Egyesült Államok állampolgárok törvényes jogainak védelmében, viszont nem hajlandó beavatkozni az ország belpolitikáját érintő ügyekben. 28 Érdekes, hogy az Egyesült Államok katolikus püspöki karának levele nem tartalmaz semmilyen utalást arra vonatkozólag, hogy az amerikai kormányt a mexikói helyzetbe ősz 169

5 Bodó Katalin való beavatkozásra ösztönözné. 29 Az egyesült államokbeli egyházi személyek sem képviseltek azonban azonos álláspontot: voltak, akik egyenesen váddal ille ék az amerikai kormány passzivitását. Michael J. Curley, az Egyesült Államok prímása, a Baltimore Catholic Review hasábjain a következő kérdést teszi fel Coolidge elnöknek: Felelős-e Ön vagy sem a Katolikus Egyház üldöztetéséért Mexikóban? E kérdésfeltevés há erében az a vád húzódo meg, mely szerint az Egyesült Államok ölbe te kézzel nézi végig a szomszédságában történő eseményeket, másrészt pedig érdeke fűződik ahhoz, hogy a katolikus hit visszaszorításával a protestantizmus teret nyerjen Mexikóban. Szemmel látható az Egyesült Államok semleges, tartózkodó magatartása. Az a tény, hogy 1929-ben az amerikai nagykövet közvetítő szerepet játszo a mexikói állam és egyház közö, annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok szerete volna a kőolajforrások körüli viták végére pontot tenni. A Vatikán mindvégig a konfliktus gyors és békés úton történő rendezése melle állt ki, de nem hagyta szó nélkül a mexikói katolikus hívők üldöztetését. XI. Pius pápa két enciklikát és egy apostoli levelet is kiado a konfliktus során. A pápa az február 2-án kelt, a mexikói püspöki karhoz intéze apostoli levelében határozo és erélyes hangon tiltakozik a kormány eljárása és egyházellenes törvényei mia, amelyekről nyíltan kimondja, hogy nemcsak nem ésszerűek, hanem a törvény névre sem érdemesek. 30 A pápa ezen nyilatkozatával nemcsak a kormány működését ítélte el, hanem a törvény legalitását is megkérdőjelezte. A Calles-törvényként elhíresült egyházpolitikai törvényeket továbbá gonosznak, igazságtalannak és szentségtelennek minősíte e. 31 A mexikói egyházüldözés apropóján íródo első pápai enciklikát november 18-án adták ki, s Iniquis Afflictisque 32 néven vált ismer é. A pápa ebben elítélte az 1917-es mexikói alkotmány antiklerikális pontjait, s részletesen elemezte az egyházat támadó törvényeket. Utalást te az őskeresztény egyház legkegyetlenebb üldözéseire. A szentatya párhuzamot vont a francia forradalom mártírjai és a cristerók közö. Hangot ado elkeserede ségének, hogy Mexikóban az apostoli delegátus működését lehetetlenné te ék, továbbá keményen bírálta az egyházi jogokat lábbal tipró despota kormányt. Utalt a sajtószabadság megsértésére is, mivel, úgymond, nem megengede az egyház védelme a mexikói sajtóban. XI. Pius nyomatékosan kijelente e, hogy a mexikói püspöki kar a rendelkezésére álló minden lehetséges eszközt felhasznál, hogy megvédje az egyház jó hírét és szabadságát. Az enciklikában kijelente e, hogy minden, ami haladás, civilizáció, minden jó és szép Mexikóban kizárólag a katolikus egyháznak köszönhető. 33 Az enciklika a Guadalupei Szűz Máriához szóló fohásszal zárult ban úgy tűnt, hogy rendeződik Mexikó és a Vatikán kapcsolata. A mexikói püspöki kar feje, Leopoldo Ruiz y Flores látogatást te a pápánál, és hosszas beszámolót tarto a mexikói helyzetről. Ruiz y Flores szerint lehetséges volt a közeledés a kormány 170 Külügyi Szemle

6 és a Szentszék közö. 34 A Vatikán reményét a konfliktus rendezését illetően 1928-ban tovább növelte, hogy Obregón tábornok pályázo a mexikói köztársasági elnökségre, a tábornok ugyanis összekö etést kerese a mexikói katolikus körökkel. Megígérte, hogy amennyiben megválasztják, megszünteti azokat a kormányintézkedéseket, amelyeket elődje az egyház kárára te, valamint hajlandó lesz tárgyalásokat kezdeni a Szentszékkel. 35 Felcsillant a békének, valamint a Vatikán és Mexikó közö i diplomáciai kapcsolatok rendezésének lehetősége, ám Obregón halálával ezek a remények is kútba estek. A mexikói kormány az 1929-ben megkötö modus vivendi után a nyílt üldözés durva eszközei helye az ala omos politikai fondorlatokkal folyta a egyházirtó munkáját írta a magyar követ. 36 XI. Pius szeptember 29-én az Acerba animi auxitudo 37 kezdetű enciklikájában megbélyegezte a mexikói kormánynak a megállapodást követő szerződésszegő eljárását. Az enciklika történelmi visszapillantást ado az elmúlt évek mexikói egyházpolitikai történetéről, feltárta az egyházat ért sérelmeket a világ színe elő, ugyanakkor utasításokat ado a mexikói papságnak a további magatartást illetőleg. 38 A pápai körlevélből érződik, hogy a mexikói hívek sok esetben elégedetlenek voltak püspökeik okosságból követe konciliáns magatartásával, s magát a római Szentszéket is kompromisszum vádjával ille ék a magyar követ szerint. 39 A pápa védelmébe ve e a mexikói püspököket, akik minden törvényes eszközt felhasználtak az egyházi jogok védelmére, valamint csodála al adózik a hívők hősies magatartásának, akik életüket adták a hitükért. A mexikói kormány az enciklikára reagálva ingerült hangvételű nyilatkozatban tiltakozo egy idegen hatalomnak a mexikói belügyekbe való beavatkozása ellen, valamint magát a pápai körlevelet a tekintély elleni lázításnak minősíte e, s egyben kijelente e, hogy minden olyan templomot bezárat, amely az enciklika utasításaihoz tartja magát. 40 A Vatikán minden befolyását latba vete e, hogy véget vessen az üldöztetésnek, és más hatalmak segítségével próbált a mexikói kormányra hatni, azonban a konfliktus megoldására végül nem a Vatikán, hanem az Egyesült Államok közvetítésével került sor. Habár a felkelés 1929-ben a cristerók fegyverletételével lezárult, az egyház és az állam kapcsolata továbbra is feszültségekkel teli maradt, s igazán csak a negyvenes években normalizálódo valamelyest ősz 171

7 Bodó Katalin Jegyzetek 1 Szente Varga Mónika: El reflejo de la primera guerra cristera de México en Hungría. Acta Hispánica, Tomus VII, Szeged, o. 2 Horváth Gyula: La revolución mexicana y la guerra cristera. In: Iglesia, religión y sociedad en la historia latinoamericana ( ). Tomo IV, Szeged, JATE Kiadó, o. 3 A cristerók jelszava: Éljen Krisztus Király és a Guadalupei Szűz Mária! emlékeztet a függetlenségi háború jelszavára: Éljen Ferdinánd és a Guadalupei Szűz Mária! A női és férfi princípium megjelenése, a vallási szimbólumok fontossága megmarad a 19. századból. 4 Andrés Azkue: La Cristiada. Los cristeros mexicanos ( ). Historia Viva, Barcelona, 2000, 19. o : guerra de religioneros (vallásosak háborúja), őket nevezhetnénk a cristerók legközvetlenebb előfutárainak. 6 Azkue, i. m. 27. o. 7 Röplapja a Gladium több mint százezer példányban jelent meg. Uo. 28. o. 8 Jean Meyer: The Cristero Rebellion: Mexican People Between Church and State Cambridge University Press, Cambridge, 1976, 76. o. 9 A mexikói kormány elrendelte a templomok lefoglalását Új Nemzedék július Azkue, i. m. 33. o. 11 Vasárnap a templomok elrablásának napja. Nemzeti Újság augusztus A püspöki karon belül háromféle hozzáállás léteze : 1. akik a felkelés jogossága melle álltak ki, 2. akik a felkelést elítélték, 3. akik fegyvert fogtak és erkölcsi és anyagi segítségükről biztosíto ák a felkelőket. Az utóbbi csoportba a 38 püspökből csupán három tartozo. Jól látható tehát, hogy a püspöki karnak ke ős hozzáállása volt a konfliktushoz, s inkább csak az alsópapság ve részt aktívan a harcokban. 13 Eligio Meza Padilla: La rebelión cristera y la consolidación del estado-nación. In: Vínculo Jurídico Revista 20 Octubre-Diciembre, h p://www.uaz.edu.mx/vinculo/webrvj/rev20-5.htm. 14 Horváth, i. m. 82. o. 15 Meyer, i. m. 85. o. 16 Meyer, i. m o. 17 Alicia Olivera Sedano: Aspectos del conflicto religioso de 1926 a Sus antecedentes y consecuencias. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1966, 236. o. 18 Azkue, i. m. 59. o. 19 Mexikóban nincs vallásüldözés, csak az egyház és állam szétválasztását hajtják végre. Az Est, július Uo. 21 Diplomáciai lépés készül a mexikói kormány ellen. Nemzeti Újság, július La campaña belga en favor de Méjico. El Debate, október Campaña española por los católicos de Méjico. El Debate október Carta del Episcopado húngaro a sus Hermanos de Méjico. El Debate november Protesta de los Obispos de Yugoeslavia. El Debate november Tárgy: Coolidge elnök nyilatkozata a Mexikóban kisajátíto amerikai ingatlanok kérdésében Budapest, május 4. Magyar Országos Levéltár K M-a. 27 Diplomáciai lépés készül a mexikói kormány ellen. Nemzeti Újság, július Los Estados Unidos de Norteamérica no pueden intervenir en asuntos de política interior. La Nación, augusztus Pastoral de los Obispos de E.E.U.U. sobre Méjico. El Debate, október Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: Mexikó viszonya az Apostoli Szentszékhez, Róma, április 27. Magyar Országos Levéltár. K M-a. 31 Uo. 172 Külügyi Szemle

8 32 Iniquis Afflictisque. Encyclical of Pope Pius XI on the persecution of the church in Mexico to the venerable brethren, the patriachs, primates, archbishops, bishops, and other ordinaries in peace and communion with the apostolic see. In: Vatican Secret Archives, h p://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_ _iniqiusafflictisque_en.html. 33 Uo. 34 Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: A Szentszék és Mexikó, Róma, január 25. Magyar Országos Levéltár K M-a. 35 Uo. 36 Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: A mexikói kultúrharc, Róma, október 6. Magyar Országos Levéltár K M-a. 37 Acerba Animi. Encyclical of Pope Pius XI on the persecution of the church in Mexico to our venerable brothers of Mexico, the archbishops, bishops, and other ordinaries in peace and communion with the apostolic see. In: Vatican Secret Archives, h p://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/ documents/hf_p-xi_enc_ _acerba-animi_en.html. 38 Magyar Királyi Követség a Szentszék melle. Tárgy: A mexikói kultúrharc, Róma, október 6. Magyar Országos Levéltár K M-a. 39 Uo. 40 Uo ősz 173

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4.

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4. A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése Corvinus/BIGIS 2009. február 4. Külügyi hatalom nemzetközi szerződések kötésének joga aktív és passzív követségi

Részletesebben

Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre

Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre Pázmány Law Working Papers 2011/24 Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Téglási András * Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témájú írással tiszteleghetek Lenkovics Barnabás professzor úr,

Részletesebben

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Az autonómia alapvetõ kérdései Ruth Lapidoth: Autonomy Flexibile Solutions to Ethnic Conflicts United States Institute

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN Zsugyel János PhD Bevezetı gondolatok Wekerle Sándor joggal kérhetne helyet a Guinness rekordok könyvében: Magyarország

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

1949-es jelentés az ellenségrõl

1949-es jelentés az ellenségrõl Gagyi József 1949-es jelentés az ellenségrõl 1918 után a romániai magyarság egyetlen idõszakban sem volt olyan megosztott, mint az 1948-ban kezdõdõ, a Magyar Autonóm Tartomány megalakulásáig, a Magyar

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez . 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez Felújított templom lépcső Készítette: Csepregi Ferenc Kisszékelyi kulturális

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Politikai kérdések doktrínája

Politikai kérdések doktrínája Antal Attila Politikai kérdések doktrínája There is broader reason for a relatively uncritical approach to constitutional courts within the postcommunist world. While these courts are esentially political

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-194, Budapest,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés)

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Török Zsuzsa Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Doktori értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Apillanatnyi történéseken túl ugyanakkor van néhány olyan elem, amelyre érdemes

Apillanatnyi történéseken túl ugyanakkor van néhány olyan elem, amelyre érdemes Nagy Péter Tibor Hittanoktatás az ötvenes években Sokan írtak már a fakultatív hitoktatás tervéről, a kötelező hitoktatás eltörlésének átmeneti kudarcáról, nem szükséges itt elismételni a magyar történettudomány

Részletesebben

AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ

AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ Kis János Sajó András AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ Alulírottak, Kis János egyetemi tanár és dr. Sajó András akadémikus, egyetemi tanár az alábbi amicus curiae levéllel fordulunk a T. Alkotmánybírósághoz.

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

FELADATELLÁTÁS ÉS FORRÁSMEGOSZTÁS

FELADATELLÁTÁS ÉS FORRÁSMEGOSZTÁS FELLEGI MIKLÓS 1 Új finanszírozási és helyi adórendszer: Élet az adósságkonszolidáció után A tanulmány a helyi adók szerepét, jelentőségét vizsgálja az önkormányzatok finanszírozási rendszerében. Arra

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

2009. január 20. Legfontosabb javaslatok:

2009. január 20. Legfontosabb javaslatok: A HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT VÉLEMÉNYE A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI MEGSEMMISÍTÉSE ÉS AZ ÚJ TÖRVÉNYJAVASLAT KIDOLGOZÁSA KAPCSÁN 2009. január 20. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben