AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TARTALOM I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK II. FEJEZET AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK III. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ) IV. FEJEZET SZERZŐDÉS-TERVEZET V. FEJEZET IRATMINTÁK AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ MEGNEVEZÉSE ED_SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ FLOTTA BÉRLET (ÚJRAINDÍTOTT)/2013. AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KELTE BUDAPEST, JÚLIUS 1

2 I. fejezet ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 1. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) a továbbiakban Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része alapján, a 83. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást hirdet hazai és külföldi cégek számára, akiket ezúton felhív arra, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő által szolgáltatás megrendelése tárgyban indított közbeszerzési eljárásában. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (továbbiakban: Ajánlatkérő) H-1134 Budapest, Váci út 45/B. Logisztikai Igazgatóság, Közbeszerzés V. emelet 514. iroda Kapcsolattartó: Név: Antal Brigitta, Logisztikai igazgatóság (közbeszerzés) Telefonszám: +36-1/ Faxszám: +36-1/ cím: vagy Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az ajánlati Felhívás (továbbiakban: Felhívás) és a jelen ajánlati Dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) tartalmaz. 2/ Az ajánlatot a Felhívásban és a Dokumentációban, különösen annak III. fejezetében (Közbeszerzési műszaki leírás, specifikáció) meghatározott követelmények szerint kell kidolgozni. 3./ Az eljárás megnevezése és száma ED_Személygépjármű flotta bérlet (újraindított)/2013." 4./ Az ajánlatok benyújtásának határideje Az ajánlatokat szeptember 02. napján 11:00 óráig kell benyújtani. Amennyiben a lejárati nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig. 5./ Az ajánlat és minden egyéb beadvány (pl.: hiánypótlás) benyújtásának címe A Kbt. 61. (1) bekezdése szerint ajánlatkérő papír alapú ajánlatok benyújtását írja elő. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását. Az ajánlatok benyújtásának címe közvetlen benyújtás esetén: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Igazgatóság (Közbeszerzés), V. emelet (514. szoba) Az ajánlatok benyújtásának címe postai úton történő benyújtás esetén: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1380 Budapest, Pf.: 1170., Logisztikai Igazgatóság (Közbeszerzés), V. emelet (514. szoba) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai küldeményeket átirányítja a fentiek szerinti postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat Ajánlattevő viseli. A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát Ajánlattevő viseli. 6./ Az ajánlatok felbontásának időpontja A bontás kezdésének időpontja dátumszerűen: szeptember 02. napján 11:00 órakor. 7./ Az ajánlatok felbontásának helye Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B. V. emeleti hivatalos tárgyalóhelyisége 8./ Ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártával a Kbt. 83. (7) bekezdése szerint az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. 2

3 9./ Tájékoztatás az eljárás eredményéről az összegezés megküldésének időpontja Az Ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül (Kbt. 77. (1) bekezdés). 10./ A szerződéskötés tervezett időpontja: A szerződés megkötésére a Kbt (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik napon, amennyiben ez nem munkanap, a következő munkanapon 10:00 órakor kerül sor. Helye: Állami Autópálya Kezelő zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) V. emeleti hivatalos tárgyalóhelyiség. 11./ Az ajánlattevők kiegészítő információért az alábbi címhez fordulhatnak: A Kbt. 45. rendelkezéseinek megfelelően az 5. pontban megadott címen, az alábbi faxszámon vagy címen kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő információt. A telefonon kért és/vagy adott információ az ajánlat elkészítésekor nem vehető figyelembe a Kbt a szerint. Telefax: +36-1/ / A gazdasági szereplőkre vonatkozó egyéb előírások Ajánlatkérő a Kbt. 28. (1) bekezdése alapján felhívja gazdasági szereplők figyelmét a következő követelményekre. 1. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban (részajánlattételi lehetőség esetén ugyanazon rész tekintetében) a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt.55. (5) bekezdés.) 2. Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 3. Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 4. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 3

4 1. Az ajánlat költségei II. fejezet AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 2. Ajánlati Dokumentáció A közbeszerzéssel szemben támasztott érvényességi követelményeket, az eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a szerződéses feltételeket az ajánlati Felhívásban foglaltakkal összhangban a Dokumentáció írja elő. A Dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: Alapvető információk Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók Közbeszerzési műszaki leírás (Specifikáció) Szerződés-tervezet Iratminták (I. fejezet) (II. fejezet) (III. fejezet) (IV. fejezet) (V. fejezet) A Kbt-ben előírt és a Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt valamint 11. pontjaiban foglaltakra. 3. A Felhívás, illetőleg a Dokumentáció pontosítása, kiegészítő tájékoztatás nyújtása Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt.35. (2) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Dokumentáció I. 5. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidő lejártát követően nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja a Kbt. 45. (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző 4. (negyedik) napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte (a regisztrációs lapot kitöltve megküldte). A kiegészítő tájékoztatást faxon adja meg ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, akik érdeklődésüket Ajánlatkérőnél az eljárás iránt jelezték. A gazdasági szereplő a kérdésekre adott válaszok kézhezvételét haladéktalanul köteles visszaigazolni. Az írásban így megadott válaszok a Dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy e törvénytől (Kbt.). A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 4. A Felhívás és a Dokumentáció módosítása 4.1. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni, és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a dokumentációt elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek a Kbt. 42. (2) bekezdésének megfelelően. 4

5 4.3. A Felhívás, illetőleg a Dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt a Kbt. 42. (3) bekezdésére tekintettel kell megállapítani Amennyiben kizárólag a Dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, a 4.2. ponttól eltérően nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt elérték (Kbt. 42. (3) bekezdés) Ha a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt Ajánlatkérő a Kbt ok bekezdéseinek értelemszerű alkalmazásával Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt a módosító hirdetménynek a 4.2. pont szerinti megküldésének napjától kezdve az új ajánlattételi határidő lejártáig figyelemmel a Kbt. 42. (4) bekezdésére gazdasági szereplő ajánlatkérő honlapjáról letöltheti Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről e határidő lejárta előtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából, és egyidejűleg tájékoztatni kell a visszavonásról azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 5. Az ajánlat elkészítése 5.1. Az eljárás nyelve a magyar nyelv Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok Ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 36. (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős Az ajánlattevő, az alvállalkozó, a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek által benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok formáját (alakiságát) a Dokumentáció vonatkozó pontja tartalmazza A Dokumentáció III. (közbeszerzési műszaki leírás) és IV. fejezete (szerződés-tervezet) szerződéses minimum feltételeket tartalmaz. Az abban foglaltaktól való eltérés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az az Ajánlatkérő számára kedvezőbb feltételeket eredményez. Ebben az esetben a módosított feltételeket az ajánlattevőnek jól láthatóan ki kell emelnie Az Ajánlatkérő számára hátrányosabb (azaz a szerződéses minimum követelményeknek meg nem felelő) feltétel megadása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezőbb feltételek megadása nem befolyásolja az Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 63. (4) bekezdés szerint értékelését Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében (pl. többféle gépjármű típus megajánlása, stb.) több javaslatot tartalmaz A Kbt. 36. (3) bekezdése szerint ahol Ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható azzal, hogy Ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)! 5.8. Ahol Ajánlatkérő valamely irat, V. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az V. fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak stb. alkalmasnak kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására. 6. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak lehetőleg sorrendben az alábbi okiratokat, igazolásokat és iratmintákat kell tartalmaznia: 6.1. Fedőlap, az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve; 6.2. Tartalomjegyzék; 6.3. Céginformációs adatlap, teljes körűen kitöltve, az V. fejezetben meghatározott formában, 5

6 6.4. Felolvasólap és nyilatkozat az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeiről, az V. fejezetben meghatározott formában; kitöltve, cégszerűen aláírva (Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 60. (6) bekezdésében foglaltakra!); Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 67. (8) bekezdés alapján a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 63. (4) bekezdés szerint értékelésre kerülnek! 6.5. Ártáblázat, az V. fejezetben meghatározott formában; soronként maradéktalanul kitöltve, cégszerűen aláírva; (Ajánlattevő az Ajánlatkérő által tájékoztató jelleggel bekért adatokat is köteles benyújtani ajánlatában, az V. fejezetben meghatározott formában, maradéktalanul kitöltve, cégszerűen aláírva) 6.6. Ajánlattevői nyilatkozat a megajánlott személygépjárművek Összesített üzemanyag fogyasztásról (liter/100km), az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva; 6.7. Ajánlattevői nyilatkozat a megajánlott személygépjárművek Összesített szennyezőanyag kibocsátás (g/km), az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva; 6.8. Kkvt. szerinti minősítésről szóló nyilatkozat (Kbt. 60. (5) bekezdés), az V. fejezetben meghatározott, cégszerűen aláírt formában, kitöltve; 6.9. Teljességi nyilatkozat (Kbt. 60. (3) bekezdés) az V. fejezetben meghatározott, cégszerűen aláírt formában, kitöltve; A Kbt. 40. (1) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerinti nyilatkozat: Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata, melyben megnevezi a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva; Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a szerződés teljesítéséhez a fenti részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóit, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva; Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! Ajánlatkérő jelen nyilatkozat vonatkozásában felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy alvállalkozónak a Kbt ) pontjában így meghatározott fogalmi körbe tartozó személyek minősülnek. Ajánlatkérő jelen nyilatkozat vonatkozásában felhívja Ajánlattevő figyelmét, a Kbt ban foglaltakra! Ajánlattevőnek a Kbt. 55. (5) bekezdés első fordulata szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a részére az alkalmasság igazolásához kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezete(ke)t, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, valamint a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy a szervezet kapacitására mi módon támaszkodik (adott esetben) az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva; A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja esetében gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során be kell nyújtani a szervezet nyilatkozatát, amelyben a szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! Amennyiben Ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet vesz igénybe, úgy csatolnia szükséges a Kbt. 55. (5) bekezdés második fordulata szerinti a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát abban a tekintetben, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, az V. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva; (adott esetben) A Kbt. 58. (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek azon nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, az V. fejezetben meghatározott formában; kitöltve, cégszerűen aláírva. Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet! 6

7 6.13. Azok az okmánybizonylatok, nyilatkozatok, amelyek igazolják az Ajánlattevő, alvállalkozó és Kbt. 55. (5) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését: Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 10. (1) bekezdése figyelembevételével egyéni vállalkozó csatolja: a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát az ajánlatot aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják; Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat); Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó, a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet természetes személy, úgy a pont szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen nem kell az ajánlathoz csatolni Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozata és igazolásai, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Az igazolások egyszerű másolati formában is csatolhatóak. Ajánlatkérő a Kbt. 36. (7) bekezdése alapján a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban való szereplést az ajánlattételi határidő lejárta és az eljárás eredményéről szóló értesítés Ajánlattevőknek való megküldése között egy alkalommal ellenőrzi, továbbá az ellenőrzés tényét és eredményét a közbeszerzési eljárás iratai között megőrzi. Ajánlatkérő a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolása tekintetében figyelemmel van a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdésére. Amennyiben jogszabály a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolás beszerzése tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni A pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló okmányok, a Felhívás III.2.2 pontja szerint: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. (4) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja a 14. (1) bekezdés c) pontja szerinti, az előző kettő üzleti év vonatkozásában a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlattevő fenti irat vonatkozásában adott esetben alkalmazhatja a hivatkozott kormányrendelet 14. (3) bekezdését. Az alkalmasság minimum követelménye: P/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az előző kettő üzleti évben nem rendelkezik összesen, legalább nettó 120 millió Ft általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétellel. Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint. Az alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (5) (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására A műszaki, szakmai alkalmasságot igazoló okmányok a Felhívás III.2.3 pontja szerint: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet alapján ajánlatában csatolja: 7

8 M/1. a 15. (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (személygépjárművekből álló flotta kezelése) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése szerint igazolva. A 16. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését (a szolgáltatásról információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy címe megadásával), a szolgáltatás tárgyát (különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmasság minimum követelménye: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen, a közbeszerzés tárgyában (személygépjárművekből álló flotta kezelése) legalább nettó 60 millió Ft értékű szerződésszerűen teljesített referenciamunkával. Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint. Az alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. (5) (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. Figyelem! Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (6) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, és/vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, és/vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg Részletes műszaki, szakmai ajánlatot, az ajánlati dokumentáció III. fejezetében (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározottak szerint. A részletes műszaki, szakmai ajánlatnak alkalmasnak kell lennie az ajánlat érvényességének megállapítására figyelemmel a közbeszerzési műszaki leírásban (Specifikációban) foglaltakra Ajánlattevőnek ajánlatához mellékelnie kell a megajánlott személygépjárművekre vonatkozóan: a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiállított általános forgalombahozatali engedély (egyszerű másolatban), vagy az EK jóváhagyás (2007/46/EC direktíva és annak mindenkori módosítása szerint) azon oldalainak egyszerű másolatát, amelyeken a megajánlott személygépjárművek üzemanyag fogyasztására és szennyezőanyag kibocsátására vonatkozó mérési adatok szerepelnek. Amennyiben a fentiek szerint meghatározott dokumentumok egyike sem áll ajánlattevő rendelkezésére, úgy: egy független minősítő intézet által kiállított mérési adatokkal alátámasztott vizsgálati jegyzőkönyv azon oldalait kell az ajánlathoz mellékelni, melyek a fentebbi adatot tartalmazzák, vagy az importőr által kiállított nyilatkozatot, amely az ajánlattevő által feltüntetett adatokat igazolja Ajánlattevőknek a jelen ajánlati Dokumentációban szereplő minimum feltételeknél kedvezőbb ajánlat benyújtása esetén, az előírtaknál kedvezőbb ajánlati feltételeket egy külön lapon összegezve csatolniuk kell benyújtandó ajánlatukhoz Külföldi székhelyű Ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet esetében, amennyiben az Ajánlatkérő által kötelezően előírt dokumentum valamelyike a letelepedése szerinti jogszabályok értelmében nem értelmezhető, úgy az adott személynek/szervezetnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban közölnie kell, hogy a vizsgálni kívánt információ mely jogszabály értelmében, mely okiratból állapítható meg és ezen okiratot/dokumentumot kell az előírt formában benyújtani. 8

9 6.21. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: az ajánlattevők adatait (név, székhely), közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25. (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia kell a konzorciumot vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését), az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, A közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, Nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. Figyelem! Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását képviselőnek küldi meg. (Kbt ) bekezdés. Kérjük, hogy a Felolvasólap kitöltésénél e tényre figyelemmel lenni szíveskedjenek! A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be a Dokumentáció IV. fejezete szerinti szerződés-tervezet az Ajánlattevőre vonatkozó részeket maradéktalanul kitöltve. 7./ Az ajánlati árak 7.1. Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása bírálati szempont alapján értékeli. Az ajánlati árak megadására és az ártáblázat kitöltésére vonatkozó feltételeket és követelményeket Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációval megküldött excel file tartalma szerint határozza meg. 8./ Szerződéses árak 8.1. Szerződés-tervezet tartalma szerint Amennyiben az ajánlattevő a 8.1. pontban meghatározott feltételeknél az Ajánlatkérő számára hátrányosabb feltételekkel nyújtja be ajánlatát, az Ajánlatkérő mint a Dokumentációban foglalt feltételeknek nem megfelelő ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 9./ Az ajánlat pénzneme Az ajánlattevő az árakat HUF ár megjelölésével adhatja be. Egyéb devizanemben megadott árak esetén az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 10./ Teljesítési és fizetési határidők A jelen Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében meghatározott, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a Felhívás illetve a Dokumentáció szerinti határidőkig kell a nyertes Ajánlattevőnek folyamatosan teljesítenie Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást (a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenértékét) 30 napon belül átutalással fizeti meg a Felhívás III.1.2. pontja szerint. 11./ Ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártával a Kbt. 83. (7) bekezdése szerint az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít Az Ajánlatkérő tekintettel a Kbt. 65. (1) bekezdésére az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön Az Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 65. (2) bekezdésére indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által 9

10 megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 12./ Az ajánlattétel formája és aláírása Az Ajánlati Felhívás VI pontja szerint. 13./ Az ajánlatok lezárása és jelölése A felhívás VI.3.9) pontjában foglaltak szerint. 14./ Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatoknak legkésőbb a Felhívás IV.3.4. pontjában megjelölt időpontig meg kell érkezniük az Ajánlatkérőhöz a Dokumentáció I/5 pontjában megadott címre. Az ajánlatokat Ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé Ajánlatkérő kifejezetten felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak (a)-(b) bekezdés szerinti elemeket. a.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a b) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely az a-b) pontok hatálya alá tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. (Kbt. 80. ) 15./ Késedelmes ajánlatok Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, a Kbt. 74. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. 16./ Az ajánlatok módosítása és visszavonása Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát (Kbt. 60. (7) bekezdés). A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 13.), 14.) pontjainak megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kézhez vennie. Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe. A módosításról vagy visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig telefaxon vagy táviratilag írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát követően nem lehet módosítani Az Ajánlatkérő a Dokumentáció II/5., II/15. pontjaiban meghatározott esetekben, az Ajánlattevő pedig a hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát. 10

11 17./ Az ajánlatok felbontása 11 AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatok felbontására a Felhívás IV.3.8. pontjában meghatározott helyen és időpontban kerül sor. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen Ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy az ajánlatok felbontását a jelen lenni kívánó Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lenni kívánó Ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 62. (3) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető tartalmi elemeit (az értékelési szemponttal összhangban), valamint az ajánlat esetleges módosítását vagy visszavonását. Ajánlatkérő a Kbt. 62. (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét. A Kbt. 2. (1) bekezdésére tekintettel további információk nem kerülnek ismertetésre. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bontási eljáráson a Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévő, a Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti Felolvasólapba Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevő részére. 18./ Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania (Kbt. 66. (1) bekezdés) Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2.1 pontjában meghatározott értékelési szempont(ok) alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg vane olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használja fel. 19. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés Kbt. 67. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben, az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. A hiányok pótlása melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlást, felvilágosítás megadását követően ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlás(oka)t, a felvilágosítás megadását követően az ajánlat megfelel-e a fenti szabályoknak. Ha a fenti szabályokat megsértették, vagy ha a hiánypótlást, illetve felvilágosítás megadását nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során Kbt. 67. (9) bekezdés. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 79. ) megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás

12 szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül faxon vagy elektronikus úton tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 20./ Számítási hiba (Kbt. 68. ) Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. Nyilvánvaló számítási hibának kizárólag azok az elírások minősülhetnek, melyek az alap matematikai műveletek megfelelő alkalmazásával korrigálhatók, így például a helytelen összeadás vagy szorzás eredményeként az összeg, illetve szorzat javítása. Az összeg helyességének megállapításakor Ajánlatkérő az egységárat veszi alapul. Amennyiben az elírás abból adódik, hogy az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott információkat tévesen tünteti fel, illetőleg nem veszi figyelembe (pl. eltérő mennyiség, hiányzó költségvetési sor, stb.), úgy e körbe tartozó hiányosság, vagy hiba a Kbt. 68. alapján nem javítható. 21./ Aránytalanul alacsony ár, irreális ajánlati elem (Kbt ) Ajánlatkérő a Kbt. 69. alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. szerint önállóan értékelésre kerül. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő indoklást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső becsült értéktől. (Kbt. 69. (2) bekezdés)55. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás benyújtására felhívni az 1. és 2. pontban foglaltak vonatkozásában, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról az indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 22. Az ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, az ajánlattevőknek az eljárásból való kizárása: 12

13 22.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként a Felhívásban, a Dokumentációban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Az ajánlatok tételes átvizsgálásának keretében kerül sor annak megállapítására, hogy mely Ajánlattevők tekinthetők alkalmatlannak a szerződés teljesítésére a Felhívásban meghatározott szempontok alapján Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. (1) bekezdés a)-e) valamint a Kbt. 74. (2) bekezdés a)-c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az Ajánlattevő eljárásból való kizárásáról az Ajánlatkérő a Kbt. 75. (1) és (2) bekezdései szerint dönt Az Ajánlatkérő az erre vonatkozó döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, a döntés indokának egyidejű megjelölésével, írásban értesíti azt az Ajánlattevőt, akit az eljárásból kizárt vagy a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát egyéb okból érvénytelenné nyilvánította. 23./ Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek alapján az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja szerinti értékelési szempont alapján összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása értékeli A Kbt. 74. (4) bekezdése értelmében az érvénytelen ajánlatokat az Ajánlatkérőnek nem kell értékelnie. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kizáró okok bekövetkezését az eljárás befejezéséig vizsgálja Az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 76. (1) bekezdés a)-g) pontokban meghatározott körülmények fennállása esetén Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Kbt. 74. alapján az érvénytelen ajánlatokat elutasítsa, illetve, hogy eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást a Kbt ában foglaltak alapján az ajánlati kötöttség időtartamán belül bármikor anélkül, hogy ezzel bármely felelősséget vállalna az érintett Ajánlattevő(k)vel szemben. 23.5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat az ajánlati felhívásban foglaltak szerint. 24./ Az ajánlatok felhasználása Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel. Amennyiben bármelyik Ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással ajánlata bármely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell benyújtania Az ajánlat üzleti titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt ban foglaltak az irányadóak. 25. Tájékoztatás az eljárás eredményéről- az összegezés megküldésének időpontja Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül (Kbt. 77. (1) bekezdés) Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. (2) bekezdésében meghatározottak szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti A Kbt. 77. (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az Ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is Kbt

14 26. A szerződés megkötése Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 73. szerinti szervezettel (személlyel) kell a szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni A Kbt (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be Amennyiben jogorvoslati kérelmet [Kbt (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [Kbt ] nyújtanak be, a szerződést az érintett rész vonatkozásában az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja Kbt (7) bekezdés Amennyiben valamely ajánlattevő határidőben és a Kbt. 79. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna Kbt. 79. (5) bekezdés A szerződés aláírásához ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz Az Ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes Kbt (9) bekezdés A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció IV. fejezete tartalmazza Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglalt előírásokról: 36/A. (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. (2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e hatálya alá esik. (3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll. (4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. 14

15 (5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. (6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. (7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható. (8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. (9) E rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás szeptember 30-át követően keletkezett. 27. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Az Ajánlatkérő a Kbt. 30. (2) bekezdés szerinti hirdetmény megküldéséről a szerződés megkötésétől számított, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról (Kbt (9) bekezdés) szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül intézkedik. 28. Tájékoztatás a szerződés teljesítéséről Ajánlatkérő a Kbt. 31. (1) bekezdés f) pontja szerint figyelemmel a 31. (6) bekezdésében foglaltakra honlapján közzéteszi a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az Ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének az Ajánlattevőnek felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden következményét a nyertes Ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes Ajánlattevővel a Kbt.-ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem hivatkozhat. 15

16 16 III. Fejezet Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció) Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségesség tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellé a vagy azzal egyenértékű kifejezést minden esetben oda kell érteni! (A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. (3) és (6) bekezdéseivel összhangban.) Ajánlatkérő feladatainak ellátásához személygépjárművet kíván tartósan bérelni. A közbeszerzés tárgya: Flottakezelési szerződés: I. MŰSZAKI TARTALOM (SPECIFIKÁCIÓ) ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. az Állami Autópálya Kezelő Zrt. feladatainak ellátásához szükséges személygépjárművek bérlése. Az Ajánlatkérő személygépjármű parkjának rendelkezésre állásához, javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatás teljesítése. I. Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia: Ajánlattevőnek új, hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek beszerzésével kell a szolgáltatást biztosítani. Az új személygépjárművek (továbbiakban: gépjármű, gépjárművek) beszerzését a nyertes Ajánlattevőnek kell megoldani, előzetesen egyeztetett Ajánlatkérői igényeknek megfelelően. 1) Az új beszerzésű gépjárművek esetén a kalkulációt úgy kell elkészíteni, hogy a szerződés futamideje augusztus 15-ig tart, továbbá a gépjárművek futásteljesítménye havi 3400 km (az összes futás a futamidővel arányosan felszorozva számítható). Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépjármű minősül újnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba- és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a gépjármű sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként sem használták. A gépjárművek beszerzésénél az alábbi szolgáltatásokat kell minimálisan nyújtani: A gépjármű pontos specifikációjának és szállítási határidejének Ajánlatkérővel és Szállítóval történő egyeztetése. a) Kiegészítő berendezések (riasztó, lopásvédelmi berendezések, telefontartóval és töltővel rendelkező telefon kihangosító rendszer stb.) megrendelése és a beszerelés koordinálása. A berendezések meghibásodása esetén 24 órán belüli javítás a hiba jellegétől függően. b) Ajánlatkérő székhelyén történő átadásakor nyertes Ajánlattevő jelenléte, kezelői tájékoztatás, okmányok átadása a használó (Ajánlatkérő által az átadás-átvételre delegált munkavállaló) részére. Gépjármű CASCO biztosításának megkötése. c) Ajánlatkérő által megrendelt, de még le nem szállított gépjárművek esetén az ajánlatának megfelelően azonos havi díjért azonos kategóriájú, a kategóriának megfelelő (magasabb kategória megengedett), klimával, min. ABS-szel, min. 4 légzsákkal felszerelt legfeljebb 4 éves és maximum km futásteljesítményű személygépjárművet kell biztosítani. 2) Az új beszerzésű gépjárművek képezik az Ajánlatkérő személygépjármű flottáját, mely kezelésére vonatkozóan Ajánlatot kell tenni a szolgáltatás részletes leírásával. Az részletes műszaki, szakmai ajánlatnak tételesen az alábbi szolgáltatásokat kell legalább tartalmaznia: a) A futamidő alatti fix bérleti alapdíjakat (finanszírozási díj), melyek felülvizsgálatára nincs lehetőség. b) Teljes körű európai - Európai Unió országai - CASCO biztosítás díját, melyet minden gépjárműre egységesen 10%-os, de minimum Ft-os önrész figyelembe vételével kell meghatározni. Ajánlattevő kapcsolódó feladatai, szolgáltatásai: (1) A biztosítási események adminisztrálása, folyamatos nyomon követése. (2) Folyamatos kontroll a biztosító társaság(ok) felé, törekvés a minél kedvezőbb kondíciók elérésére mind a biztosítási díjaknál, mind pedig a kárrendezéseknél. c) A gépjárművet terhelő adókat (az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában hatályos jogszabályok alapján Ajánlattevőknek a cégautót adót kell kalkulálniuk, gépjárműadót nem, tekintettel arra, hogy a gépjárművek üzembentartója, és ezáltal a gépjárműadó megfizetésének kötelezettje Ajánlatkérő lesz!)

17 d) Ajánlatkérő igényeinek megfelelő havi riportok készítését (negyedévente gépjárművenként az átlagfogyasztást, a kummulált szerviz- és gumi költségeket, stb. kell a riportnak elektronikus formában tartalmaznia) e) A gépjármű pontos specifikációja, a futamidő és a futásteljesítmény alapján kalkulált havi karbantartási díjat. A karbantartási díj felülvizsgálatára a szerződéstervezet pontja szerint van lehetőség. A karbantartási díjnak tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használat során fellépő minden karbantartással kapcsolatos költséget (Pl.: a rendeltetésszerű használat során a futamidő alatt esedékes kötelező szervizeket, kopó alkatrészek cseréjét, továbbá a szezonális felkészítés költségét, stb.). Nyertes Ajánlattevő kapcsolódó feladatai, szolgáltatásai: (1) Szerződéstervezet pontja szerinti cseregépjármű biztosítása, 24 órát meghaladó bármilyen javítás esetén. (2) Soronkívüliség biztosítása a legalább szak- illetve márkaszervizekben, a szervizek megszervezése, nyomonkövetése. (3) Gépjárművek futásteljesítményének figyelése, értesítés a várható szervizről, időszakos hatósági és műszaki vizsgáról. (4) A javítások során a gyári alkatrészek beépítésének, valamint a gyári technológiai előírások betartásának, a gyártómű által előírt minőségű anyagok felhasználásának ellenőrzése. f) A gépjármű pontos specifikációja, a futamidő és a futásteljesítmény alapján kalkulált havi gumi díjat. A gumi díjnak tartalmaznia kell minden gumiabronccsal kapcsolatos anyagköltséget és munkadíjat (téli és nyári gumiabroncsok cseréjének, használaton kívüli gumik tárolásának költségét, valamint a rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott pl.: szálszakadásos (nem külső behatásból eredő), lyukas gumiabroncsok soron kívüli javításának, szükség esetén cseréjének költségét). A gumi díj módosítására a szerződéstervezet 4.3. pontja alapján van lehetőség. Ajánlattevő kapcsolódó feladatai, szolgáltatásai: (1) A téli gumiabroncsokhoz szükséges acél keréktárcsa biztosítása. (2) Gumiabroncsok szezonális cseréjekor a helyszíni szerelés megszervezése, lebonyolítása, a lecserélt gumik nyilvántartása, tárolása. A cserékre évente két alkalommal, egy helyen, Ajánlatkérő székhelyén kerül sor. (3) Gumiabroncs meghibásodása esetén a csereabroncs soron kívüli biztosítása. (4) Prémium kategóriájú (Michelin, Continental, Bridgeston, Good Year vagy ezekkel egyenértékű) gumiabroncsok biztosítása. g) Belföldi és Európai - Európai Unió országaiban érvényes - Assistance díját (1) 24 órában működő segélyszolgálatot. (2) Műszaki segélyautó a bejelentéstől számított Magyarországon (autópályákon, nagyvárosokban) 1 órán, egyéb helyen 2 órán belüli, Európában max. 3 órán belüli helyszínre érkezését. (3) A gépjármű üzemképtelensége esetén a szerződéstervezet pontja szerinti cseregépjármű biztosítását a bajba jutott használó részére. h) Üzemanyag kártya díját. Az üzemanyag kártyák belföldön és külföldön Mol, külföldön Shell kutaknál biztosítsanak lehetőséget a tankolásra, valamint rendszámhoz rendeltek legyenek. i) Hozom-viszem szolgáltatást (havonta 10 db ingyenes hozom-viszem szolgáltatás) a szerződéstervezet pontja szerinti tartalommal. 3) Az ajánlati árat (bérleti díjat) magyar forintban kell megadni. 4) Kategóriánként azonos gyártmányú és típusú, motorizációjú, felszereltségű, és karosszéria kivitelű gépjármű ajánlható meg. 5) A megajánlott gépjárművek motorizációjuknak megfelelően az alábbi hajtóanyaggal (üzemanyaggal) korlátozás nélkül üzemeltethetők kell, hogy legyenek: - benzines motorizáció: Motorikus benzin 95 (ESZ 95) [MSZ EN 228] - diesel motorizáció: Motorikus normál gázolaj [MSZ EN 590] 6) A budapesti telephellyel rendelkező gépjárműveknél 30 km-en belül, a vidéki telephellyel rendelkező gépjárművek esetén 40 km-en belül kell lennie a szerviznek. 7) Ajánlattevőnek biztosítania kell valamennyi gépjármű esetében a figyelmeztető jelzés használatának jogosultságát (forgalmi engedélybe történő bejegyzés a használat jogosultságáról). Ajánlatkérő az ehhez szükséges dokumentumokat biztosítja. 8) Minden járművet el kell látni a járműhöz illeszkedő gumiszőnyeg készlettel, a kerékméretnek megfelelő hólánccal, és a járműveket motormegjelölés nélkül kell szállítani. A futamidő végén Ajánlatkérő nem tart igényt a gépjárművek megvásárlására. 17

18 II. A járművek műszaki specifikációja: Ajánlattevőnek a részletes műszaki, szakmai ajánlatában pontosan meg kell neveznie az általa megajánlott személygépjármű típust és a megajánlott gépjármű típust meg kell feleltetni legalább az alábbiak szerinti paramétereknek: 1. kategória (13 db jármű): Motorizáció: Hajtáslánc: 18 benzinmotor Teljesítmény: min. 100 kw Maximális nyomaték: min. 200 Nm Környezetvédelmi besorolása min. EURO V. Hajtásképlet: 4x2, 6 fokozatú szinkronizált manuális nyomatékváltó Karosszéria: 5 ajtós vagy kombi kivitel Teljes hossz: min mm Magasság: max mm Csomagtér térfogat: min. 500 liter Ülőhelyek száma: 5 Keréktárcsák: Gumiabroncs: Szín: acél keréktárcsák dísztárcsákkal prémium kategória metál vagy gyöngyházfényezés (A jármű pontos színét Ajánlatkérő Ajánlattevő színpalettájából választja ki a szerződés aláíráskor.) Minimális felszereltség: - teljes értékű acél pótkerék, autóemelő - motorteret védő alsó védőburkolat - a motorizációhoz elérhető legnagyobb teljesítményű generátor és kapacitású akkumulátor - rádióvezérlésű központi zár, mely a riasztóberendezést is aktívája - mechanikus sebességváltó zár (pl.: Defend Lock, nem stiftes kivitel) (ún. bowdenes megoldás nem elfogadható, az ajánlatkérői elvárás olyan Defend Lock, vagy azzal egyenértékű berendezés, amely kulccsal nyitható és zárható, és ennek működtetésekor a kulcson kívül semmilyen további alkatrész, eszköz behelyezését vagy eltávolítását nem igényli a rendszerből.) - vezető és utas oldali légzsák (utas oldali kikapcsolható) oldallégzsákok minimum elöl - függönylégzsák elöl és hátul - könyöktámasz elöl - klímaberendezés - tempomat - szervokormány - elektromos ablakemelők elöl - elektromos állítású és fűthető külső tükrök - elektronikus stabilitásvezérlés (min. ABS+ASR+ESP) - állítható fényszórómagasság, - ablaktörlő- és mosóberendezés hátul - ködlámpa elöl - CD autórádió MP3 lejátszás, AUX csatlakozás - hővédő üvegezés - telefon kihangosító berendezés (Bluetooth) rádiónémítás funkcióval univerzális tartó, és telefontöltési lehetőség (Szivartöltő USB és Micro USB adatkábel) (az univerzális tartót a műszerfalon rögzítve kell elhelyezni, és a kihangosító berendezésnek kompatibilisnek kell lennie az ajánlatkérőnél jelenleg használatban lévő Alcatel OT990-es készülékkel!) 2. kategória (2 db): Motorizáció: Hajtáslánc: dieselmotor Teljesítmény: min. 110 kw Maximális nyomaték: min. 320 Nm Környezetvédelmi besorolása min. EURO V. Hajtásképlet: 4x2, 6 fokozatú szinkronizált manuális nyomatékváltó Karosszéria: Kombi kivitel Teljes hossz: min mm Magasság: max mm Csomagtér térfogat: min. 530 liter Ülőhelyek száma: 5

19 Szín: Keréktárcsák: Gumiabroncs: metál vagy gyöngyházfényezés (A jármű pontos színét Ajánlatkérő Ajánlattevő színpalettájából választja ki a szerződés aláírásakor.) könnyűfém keréktárcsák min. 6,5Jx16 (biztonsági kerékcsavarral) prémium kategória Minimális felszereltség: - teljes értékű acél pótkerék, autóemelő - motorteret védő alsó védőburkolat - az adott típushoz gyárilag elérhető legnagyobb teljesítményű generátor és kapacitású akkumulátor - gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszer - rádióvezérlésű központi zár, mely a riasztóberendezést is aktiválja - mechanikus sebességváltó zár (pl.: Defend Lock, nem stiftes kivitel) - gerinctámaszok az első ülésekben - fűthető első ülések - vezető és utas oldali légzsák (utas oldali kikapcsolható), oldallégzsákok minimum elöl - függönylégzsák elöl és hátul - multi funkciós kormánykerék - könyöktámasz elöl, hátul - rögzítő háló a csomagtérben - elektronikus szabályzású klímaberendezés, kétoldali hőfokszabályzással - szervokormány - elektromos ablakemelők elöl és hátul - elektromos állítású, fűthető és elektromosan behajtható külső tükrök, fényre sötétedő belső tükör - esőérzékelős ablaktörlő rendszer - elektronikus stabilitásvezérlés (min. ABS+ASR+ESP) - gyári xenon fényszóró, ködlámpa elöl kanyarkövető funkcióval - sebességszabályzó (tempomat) - CD autórádió audió csatlakozóval (USB) - B oszloptól hátrafelé sötétített üvegek - telefon kihangosító berendezés (Bluetooth) rádiónémítás funkcióval univerzális tartó, és telefontöltési lehetőség (Szivartöltő USB és Micro USB adatkábel); - tolató radar elöl és hátul 19

20 Segédlet a részletes műszaki, szakmai ajánlathoz (1. kategória): 1. Az ajánlatban szereplő gépjármű típusa: 2. Motorizáció: Teljesítmény (kw): Maximális nyomaték (Nm): Környezetvédelmi besorolás: 3. Hajtáslánc: 4. Karosszéria: 5. Teljes hossz (mm): 6. Magasság (mm): 7. Csomagtér térfogat (l): 8. Ülőhelyek száma: 9. Keréktárcsák: 10. Gumiabroncs: 11. Szín: Minimális felszereltség: - teljes értékű acél pótkerék, autóemelő - motorteret védő alsó védőburkolat - a motorizációhoz elérhető legnagyobb teljesítményű generátor és kapacitású akkumulátor - rádióvezérlésű központi zár, mely a riasztóberendezést is aktívája - mechanikus sebességváltó zár (pl.: Defend Lock, nem stiftes kivitel) Ajánlattevő ajánlata - vezető és utas oldali légzsák (utas oldali kikapcsolható) oldallégzsákok minimum elöl függönylégzsák elöl és hátul - könyöktámasz elöl - klímaberendezés - tempomat - szervokormány - elektromos ablakemelők elöl - elektromos állítású és fűthető külső tükrök - elektronikus stabilitásvezérlés (min. ABS+ASR+ESP) 20 - állítható fényszórómagasság, - ablaktörlő- és mosóberendezés hátul - ködlámpa elöl - CD autórádió MP3 lejátszás, AUX csatlakozás - hővédő üvegezés - telefon kihangosító berendezés (Bluetooth) rádiónémítás funkcióval univerzális tartó, és telefontöltési lehetőség (Szivartöltő USB és Micro USB adatkábel)

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 számú támogatási szerződések

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013.

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ A helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások 2015/S 121-220986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások 2015/S 121-220986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/21 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220986-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások 2015/S 121-220986 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZÉSI FELADATOK A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. RÉSZÉRE - 2011/I. 31. RÉSZBEN tárgyú, gyorsított meghívásos, közösségi

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben