AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ S Z O L G Á L T A T Á S M E G R E N D E L É S E KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ NYÍLT KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS valamennyi rész tekintetében irányadó! A dokumentáció ellenértéke: Ft (Ajánlatkérő a Kbt. 52. (2) bekezdése szerint előírja, hogy a dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti (nyertes ajánlattevő) szervezet köteles megfizetni.) Az ajánlati dokumentációt az ajánlatkérő a Kbt. 52. (2) bekezdésére tekintettel teljes terjedelemben térítésmentesen honlapján (www.autopalya.hu) elektronikus úton elérhetővé teszi bármely érdekelt gazdasági szereplő számára az eljárást megindító hirdetmény megjelenésének napjától. Figyelem! A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. Gazdasági szereplő a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul köteles a dokumentáció elérését igazolni a cégszerűen aláírt, faxon vagy en küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap). A kitöltendő és ajánlatkérő részére kitöltve, aláírva visszaküldendő regisztrációs lap iratmintáját érdekelt gazdasági szereplő a fentiekben hivatkozott honlapon elérheti (letöltheti). TARTALOM I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK II. FEJEZET AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK III. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS IV. FEJEZET SZERZŐDÉS TERVEZET V. FEJEZET IRATMINTÁK AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ MEGNEVEZÉSE TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS/2013. AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KELTE BUDAPEST, OKTÓBER 1

2 I. fejezet ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 1. Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: ÁAK Zrt.) (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) a továbbiakban ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része alapján, a Kbt. 83. (1) bekezdés szerint uniós eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást hirdet szolgáltatás-megrendelése tárgyban. Az eljárás megnevezése: Tárgya: CPV kód: Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (továbbiakban: Ajánlatkérő) H-1134 Budapest, Váci út 45/B. Logisztikai Igazgatóság, Közbeszerzés V. emelet 514. iroda Kapcsolattartó: TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS/2013. szolgáltatás-megrendelése Hulladékszállítási szolgáltatások Név: Antal Brigitta Telefonszám: +36-1/ Faxszám: +36-1/ cím: Ajánlattevőnek (továbbiakban: ajánlattevő) az ajánlata (továbbiakban: ajánlat) kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás (továbbiakban: Felhívás) és a jelen dokumentáció tartalmaz. A Dokumentációban ajánlat megjelölése alatt részajánlatot kell érteni, a részajánlatra történő külön utalás nélkül is. 2. A jelen dokumentáció az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, valamint tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. Az ajánlatot a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelmények szerint kell kidolgozni. Ajánlatkérő javasolja, hogy ajánlattevő ajánlatát a jelen dokumentáció V. fejezetében található iratminták felhasználásával készítse el és nyújtsa be. Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. 3. Az eljárás megnevezése TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS/2013. KÖZBESZERZÉS ÉRTESÍTŐ: IKTATÓSZÁM: 17872/2013. TED SZÁMA: 2013/S Az ajánlat benyújtásának határideje Az ajánlatot november 25. napján 11:00 óráig kell benyújtani. Amennyiben a lejárati nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig. 5. Az ajánlat és minden egyéb beadvány benyújtásának címe Az eljárást megindító felhívás VI.3.8. pontja szerint. 6. Az ajánlat felbontásának időpontja Az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óra. A bontás kezdésének időpontja dátumszerűen: november 25. napján 7. A ajánlat felbontásának helye Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B. V. emeleti hivatalos tárgyalóhelyisége 8. Ajánlati kötöttség Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség vonatkozásában a Kbt. 83. (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 2

3 9. Tájékoztatás az eljárás eredményéről az összegezés megküldésének időpontja Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Ajánlatkérő az eljárás eredménye tekintetében a Kbt. 77. vonatkozó rendelkezései szerint jár el. 10. A szerződéskötés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjára a Kbt (6) bekezdésében valamint adott esetben a Kbt (8) bekezdés irányadó. Helye: Állami Autópálya Kezelő zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) V. emeleti hivatalos tárgyalóhelyiség. 11. Az Ajánlattevők kiegészítő információért az alábbi címhez fordulhatnak: A Kbt. 45. rendelkezéseinek megfelelően az 5. pontban megadott címen, az alábbi faxszámon vagy címen kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő információt. A telefonon kért és/vagy adott információ az ajánlat elkészítésekor nem vehető figyelembe a Kbt a szerint. Telefax: +36-1/

4 1. Az ajánlat költségei 4 II. fejezet AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 2. Dokumentáció A közbeszerzéssel szemben támasztott érvényességi követelményeket, az eljárásra vonatkozó szabályokat, a felhívásban foglaltakkal összhangban a dokumentáció írja elő. A dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK II. FEJEZET AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK III. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS IV. FEJEZET SZERZŐDÉS TERVEZET V. FEJEZET IRATMINTÁK A Kbt-ben előírt és a dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az ajánlattevő kizárására kerül sor. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt (hamis adat) valamint 11. (hamis nyilatkozat) pontjaiban foglaltakra. 3. A felhívás, illetőleg a dokumentáció pontosítása, kiegészítő információk nyújtása Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt.35. (2) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Dokumentáció I. 5. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidő lejártát követően nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja a Kbt. 45. (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző 4. (negyedik) napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte (a regisztrációs lapot kitöltve megküldte). A kiegészítő tájékoztatást faxon adja meg ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, akik érdeklődésüket Ajánlatkérőnél az eljárás iránt jelezték. A gazdasági szereplő a kérdésekre adott válaszok kézhezvételét haladéktalanul köteles visszaigazolni. Az írásban így megadott válaszok a Dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy e törvénytől (Kbt.). A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 4. A felhívás és a dokumentáció módosítása 4.1. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni, és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a dokumentációt elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek a Kbt. 42. (2) bekezdésének megfelelően.

5 4.3. A Felhívás, illetőleg a Dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt a Kbt. 42. (3) bekezdésére tekintettel kell megállapítani Amennyiben kizárólag a Dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, a 4.2. ponttól eltérően nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt elérték (Kbt. 42. (3) bekezdés) Ha a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt Ajánlatkérő a Kbt ok bekezdéseinek értelemszerű alkalmazásával Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt a módosító hirdetménynek a 4.2. pont szerinti megküldésének napjától kezdve az új ajánlattételi határidő lejártáig figyelemmel a Kbt. 42. (4) bekezdésére gazdasági szereplő ajánlatkérő honlapjáról letöltheti Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről e határidő lejárta előtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából, és egyidejűleg tájékoztatni kell a visszavonásról azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 5. Az ajánlat elkészítése 5.1. Az eljárás nyelve a magyar nyelv Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 36. (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős Az ajánlattevő, az alvállalkozó, a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek által benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok formáját (alakiságát) a dokumentáció vonatkozó pontja tartalmazza A dokumentáció III. (szerződés-tervezet) fejezete szerződéses minimum feltételeket tartalmaz. Az abban foglaltaktól való eltérés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az az ajánlatkérő számára kedvezőbb feltételeket eredményez. Ebben az esetben a kedvezőbb feltételeket az ajánlattevőnek jól láthatóan ki kell emelnie Az ajánlatkérő számára hátrányosabb (azaz a szerződéses minimum követelményeknek meg nem felelő) feltétel megadása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezőbb feltételek megadása nem befolyásolja az ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 63. (4) bekezdés szerint értékelését Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz A Kbt. 36. (3) bekezdése szerint ahol ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható azzal, hogy ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)! 5.9. Ahol ajánlatkérő valamely irat, V. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az V. fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak stb. alkalmasnak kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására. 6. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak lehetőleg sorrendben az alábbi okiratokat és nyilatkozatokat kell tartalmaznia: 6.1. Fedőlap; 1 példányban; 6.2. Tartalomjegyzék; 1 példányban; 6.3. Felolvasólap és nyilatkozat az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleméről, részajánlatonként kitöltve, cégszerűen aláírva (Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 60. (6) bekezdésében foglaltakra!); 1 példányban; 5

6 Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 67. (8) bekezdés alapján a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 63. (4) bekezdés szerint értékelésre kerülnek! 6.4. Megállapodás közös ajánlattételről, részajánlatonként (adott esetben). Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely legalább tartalmazza: a) az ajánlattevők adatait (név, székhely), b) a konzorciumot vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését), c) az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös ajánlattételt létrehozó konzorciális megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától. Nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó megállapodásnak érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. Figyelem! Közös ajánlattétel esetén - amennyiben a közös ajánlattételre vonatkozó együttműködési (konzorciumi) megállapodás másként nem rendelkezik számla benyújtására, kizárólag a konzorcium vezetője jogosult (Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konzorcium vezetője köteles a számla ellenértékével a konzorcium többi tagja felé elszámolni, a nem megfelelő elszámolás vagy az elszámolás elmaradásával kapcsolatban a konzorcium többi tagja nem érvényesíthet követelést Ajánlatkérővel szemben Ártáblázat, soronként maradéktalanul kitöltve cégszerűen aláírva, részajánlatonként; 6.6. Ajánlattevő a Kbt. 60. (3) bekezdésre vonatkozó kifejezett cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan; részajánlatonként; 6.7. cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. (5) bekezdés), 1 példányban; 6.8. a Kbt. 40. (1) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 40. (1) bekezdés a) pont), valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Kbt. 40. (1) bekezdés b) pont). A gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlattevő legyen figyelemmel a Kbt ban, valamint a 28. -ban foglaltakra. (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) részajánlatonként; 6.9. a Kbt. 55. (5) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, valamint adott esetben - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) részajánlatonként; a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a szervezet kapacitására mi módon támaszkodik, (adott esetben) A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja esetében gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során be kell nyújtani a szervezet nyilatkozatát, amelyben a szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg a Kbt. 58. (3) bekezdése értelmében azon cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet! 1 példányban, Azok az okmányok, nyilatkozatok, amelyek igazolják ajánlattevő, alvállalkozó és Kbt. 55. (5) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését: 1 példányban; Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni szükséges a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban Továbbá ajánlattevő, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet amennyiben cégnek minősül csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a cégjegyzékszámát. 6

7 egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 10. (1) bekezdése figyelembevételével egyéni vállalkozó csatoljon: - a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) az ajánlatot aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják; Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet természetes személy, úgy a pont szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen nem kell az ajánlathoz csatolni Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozata és igazolásai, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Az igazolások egyszerű másolati formában is csatolhatóak. Ajánlatkérő a Kbt. 36. (7) bekezdése alapján a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban való szereplést az ajánlattételi határidő lejárta és az eljárás eredményéről szóló értesítés Ajánlattevőknek való megküldése között egy alkalommal ellenőrzi, továbbá az ellenőrzés tényét és eredményét a közbeszerzési eljárás iratai között megőrzi. Ajánlatkérő a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolása tekintetében figyelemmel van a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdésére. Amennyiben jogszabály a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolás beszerzése tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni A pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló nyilatkozat az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában foglaltak szerint kitöltve, cégszerűen aláírva A műszaki, szakmai alkalmasságot igazoló nyilatkozat és dokumentum az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában foglaltak szerint kitöltve, cégszerűen aláírva, a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése szerinti igazolás, egyszerű másolatban; Külföldi székhelyű ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet esetében, amennyiben az ajánlatkérő által kötelezően előírt dokumentum valamelyike a letelepedése szerinti jogszabályok értelmében nem értelmezhető, úgy az adott személynek/szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a vizsgálni kívánt információ mely jogszabály értelmében, mely okiratból állapítható meg és ezen okiratot/dokumentumot kell az előírt formában benyújtani. 1 példányban; Az ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi dokumentációban szereplő minimum feltételeknél kedvezőbb ajánlat benyújtása esetén, az előírtaknál kedvezőbb ajánlati feltételeket egy külön lapon összegezve csatolniuk kell benyújtandó ajánlatához; Szerződés-tervezet, az ajánlattevő adataival kitöltve, részajánlatonként; Ajánlattevőnek az ajánlatában részajánlatonként csatolnia szükséges a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes a évi CLXXXV. törvény szerinti hatósági engedéllyel. A cégszerűen aláírt nyilatkozatban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az engedélyező hatóság megnevezését, az engedély számát (ügyiratszám), az Engedélyes KÜJ és KTJ számát, az engedély tárgyát, az engedély területi illetékességét (területi érvényességét) valamint az engedély érvényességi idejét. Ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata mellékleteként az ajánlatban részajánlatonként csatolni szükséges továbbá a szerződés tárgyát képező kevert települési hulladék (EWC ) elszállítására vonatkozó a évi CLXXXV. törvény szerinti hatósági engedély egyszerű másolatát Ajánlattevőnek az ajánlatában részajánlatonként csatolnia szükséges a hulladékkezelőre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely szerint a hulladékkezelő rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges, legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes hatósági engedéllyel. 7

8 A cégszerűen aláírt nyilatkozatban fel kell tüntetni a hulladékkezelő megnevezését, címét, az engedélyező hatóság megnevezését, az engedély számát (ügyiratszám), az Engedélyes KÜJ és KTJ számát, az engedély tárgyát, kezelési kód, az engedély területi illetékességét (területi érvényességét), az engedély érvényességi idejét. Ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata mellékleteként az ajánlatban részajánlatonként csatolni szükséges a szerződés tárgyát képező kevert települési hulladék (EWC ) hulladékkezelésére vonatkozó, a Hulladékkezelő a évi CLXXXV. törvény szerinti hatósági engedélyének egyszerű másolatát. Amennyiben nem Ajánlattevő a hulladékkezelő, a hulladékkezelő hatósági engedélyén felül kérjük még becsatolni részajánlatonként az elszállított hulladék befogadója/befogadói által kiállított cégszerűen aláírt befogadó nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő által beszállított hulladékot fogadni tudja. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fenti dokumentumok mindegyike tekintetében hamis nyilatkozatnak minősülnek a Kbt pontja szerinti körülmények fennállása. 7. Az ajánlati árak 7.1. Ajánlattevőnek az ajánlati árat a jelen ajánlati dokumentáció III. fejezetében található közbeszerzési, műszaki leírás, és IV. fejezetben található szerződés-tervezetben meghatározottakra tekintettel a jelen pont és a dokumentáció V. fejezetében található ajánlatkérő által elektronikus úton elérhetővé tett Ártáblázat szerint kell megadnia, részajánlatonként. Az Ártáblázat Egyösszegű nettó ajánlati ár rovatában megadott összesen összeg kerül részajánlatonként értékelésre egyszerű sorba rendezéssel Az Ártáblázatban Ajánlattevő által megadott Egyösszegű nettó ajánlati ár kizárólag az ajánlatok összehasonlítására és elbírálására szolgál, a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben a szolgáltatás nettó ajánlati egységára fog szerepelni Ajánlattevőnek az Ártáblázatban feltüntetett valamennyi sorra árajánlatot kell adnia. A hiányosan kitöltött Ártáblázat az ajánlat érvénytelenségét eredményezi Az Ártáblázat sorait, oszlopait, azok tartalmát ajánlattevő nem módosíthatja, azokból sorokat, oszlopokat törölni, sorokkal, oszlopokkal azokat kiegészíteni nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen A tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni. Az egységárak számításánál minden járulékos költséget figyelembe kell venni Az Ajánlattevők az ajánlati egységár megadásakor nettó összeget tartoznak szerepeltetni Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha az ajánlati árat az ebben a pontban foglaltaktól eltérően adja meg A Felolvasólapon szereplő Egyösszegű nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az Ártáblázat -ban szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár -ral. Amennyiben a két összeg nem egyezik, és az ellentmondás a Kbt. 68. alkalmazásával nem oldható fel, úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 9. Szerződéses árak 9.1. Az ajánlattevő által megadott nyertes ajánlati ár a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő Amennyiben az ajánlattevő a 9.1. pontban meghatározott feltételeknél az ajánlatkérő számára hátrányosabb feltételekkel nyújtja be ajánlatát, az ajánlatkérő mint a dokumentációban foglalt feltételeknek nem megfelelő ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 10. Az ajánlat pénzneme Az ajánlattevő az árakat HUF ár megjelölésével adhatja be. Egyéb devizanemben megadott árak esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 11. Teljesítési és fizetési határidők A dokumentáció III. fejezetében meghatározott, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a felhívás illetve a dokumentáció szerinti határidőig kell a nyertes ajánlattevőnek teljesítenie Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződésben foglaltak szerint átutalással fizeti meg. 12. Ajánlati kötöttség A Kbt. 83. (7) bekezdése szerint nyílt eljárásban az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít Az ajánlatkérő tekintettel a Kbt. 65. (1) bekezdésére az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 8

9 12.3. Az Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 65. (2) bekezdésére indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 13. Az ajánlattétel formája és aláírása A felhívás VI.3.8. pontja szerint. 14. Az ajánlatok lezárása és jelölése A felhívás VI.3.8. pontja szerint. 15. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatoknak legkésőbb a Felhívás IV.3.4. pontjában megjelölt időpontig meg kell érkezniük az Ajánlatkérőhöz a Dokumentáció I/5 pontjában megadott címre. Az ajánlatokat Ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak (a)-(b) bekezdés szerinti elemeket. a.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a b) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely az a-b) pontok hatálya alá tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. (Kbt. 80. ) 16. Késedelmes ajánlatok Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, a Kbt. 74. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. 17. Az ajánlatok módosítása és visszavonása Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát (Kbt. 60. (7) bekezdés). A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 13.), 14.) pontjainak megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kézhez vennie. Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe. A módosításról vagy visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig telefaxon vagy táviratilag írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát követően nem lehet módosítani. Az Ajánlatkérő a Dokumentáció II/5., II/15. pontjaiban meghatározott esetekben, az Ajánlattevő pedig a hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát. 9

10 18. Az ajánlatok felbontása AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatok felbontására a felhívás IV.3.8. pontban foglaltakkal összhangban kerül sor. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetve személyek lehetnek jelen Ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy az ajánlatok felbontását a jelen lenni kívánó ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lenni kívánó ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá Tekintettel a Kbt. 62. (4) bekezdésére ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 62. (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető tartalmi elemeit (az értékelési szemponttal összhangban), valamint az ajánlat esetleges módosítását vagy visszavonását. A Kbt. 2. (1) bekezdésére és a (2) bekezdésére tekintettel további információk nem kerülnek ismertetésre. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bontási eljáráson a Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévő, a Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti Felolvasólapba Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevő részére. 19. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania [Kbt. 66. (1) bekezdés] Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott értékelési szempont(ok) alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használja fel. 20. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés Kbt. 67. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben, az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. A hiányok pótlása melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás) Kbt. 67. (4) bekezdés. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 67. (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 67. (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 10

11 A hiánypótlást, felvilágosítás megadását követően ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlás(oka)t, a felvilágosítás megadását követően az ajánlat megfelel-e a fenti szabályoknak. Ha a fenti szabályokat megsértették, vagy ha a hiánypótlást, illetve felvilágosítás megadását nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során Kbt. 67. (9) bekezdés. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 79. ) megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül faxon vagy elektronikus úton tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 21. Számítási hiba (Kbt. 68. ) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. Nyilvánvaló számítási hibának kizárólag azok az elírások minősülhetnek, melyek az alap matematikai műveletek megfelelő alkalmazásával korrigálhatók, így például a helytelen összeadás vagy szorzás eredményeként az összeg, illetve szorzat javítása. Az összeg helyességének megállapításakor ajánlatkérő az egységárat veszi alapul. Amennyiben az elírás abból adódik, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott információkat tévesen tünteti fel, illetőleg nem veszi figyelembe (pl. eltérő mennyiség, hiányzó költségvetési sor, stb.), úgy e körbe tartozó hiányosság, vagy hiba a Kbt. 68. alapján nem javítható. 22. Aránytalanul alacsony ár, irreális ajánlati elem (Kbt ) Ajánlatkérő a Kbt. 69. alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. szerint önállóan értékelésre kerül. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő indoklást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső becsült értéktől. (Kbt. 69. (2) bekezdés)55. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat. Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 11

12 Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás benyújtására felhívni az 1. és 2. pontban foglaltak vonatkozásában, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról az indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 23. Az ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, az ajánlattevőknek az eljárásból való kizárása: Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Az ajánlatok tételes átvizsgálásának keretében kerül sor annak megállapítására, hogy mely ajánlattevők tekinthetők alkalmatlannak a szerződés teljesítésére a felhívásban meghatározott szempontok alapján Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. (1) bekezdés a)-e) pontjaira valamint a Kbt. 74. (2) bekezdés a)-c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról az ajánlatkérő a Kbt. 75. (1) és (2) bekezdései szerint dönt Az ajánlatkérő az erre vonatkozó döntést követően a leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, a döntés indokának egyidejű megjelölésével, írásban értesíti azt az ajánlattevőt, akit az eljárásból kizárt vagy a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát egyéb okból érvénytelenné nyilvánította. 27. Az ajánlatok felhasználása Az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel. Amennyiben bármelyik ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással ajánlata bármely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell benyújtania Az ajánlat üzleti titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt ban foglaltak az irányadóak. 28. Tájékoztatás az eljárás eredményéről- az összegezés megküldésének időpontja Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül [Kbt. 77. (1) bekezdés] Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. (2) bekezdésében meghatározottak szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti A Kbt. 77. (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 76. d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is Kbt A szerződés megkötése Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 73. szerinti szervezettel (személlyel) kell a végleges feltételek, a szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni A Kbt (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 12

13 29.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdésében foglalt valamely körülmények fennállása esetén (Kbt (6) bekezdés) Amennyiben jogorvoslati kérelmet [Kbt (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [Kbt ] nyújtanak be, a szerződést az érintett rész vonatkozásában az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja Kbt (7) bekezdés Amennyiben valamely ajánlattevő határidőben és a Kbt. 79. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna Kbt. 79. (5) bekezdés A szerződés aláírásához ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes Kbt (9) bekezdés A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció III. fejezete tartalmazza Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglalt előírásokról: 36/A. (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. (2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e hatálya alá esik. (3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll. (4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. (5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. (6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 13

14 (7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható. (8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. (9) E rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás szeptember 30-át követően keletkezett. 30. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Az ajánlatkérő a Kbt. 30. (2) bekezdés szerinti hirdetmény megküldéséről a szerződés megkötésétől számított, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról (Kbt (9) bekezdés) szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül intézkedik. 31. Tájékoztatás a szerződés teljesítéséről Ajánlatkérő a Kbt. 31. (1) bekezdés f) pontja szerint figyelemmel a 31. (6) bekezdésében foglaltakra honlapján közzéteszi a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének az ajánlattevőnek felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden következményét a nyertes ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes ajánlattevővel a Kbt.-ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem hivatkozhat. 14

15 15 III. fejezet Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció) valamennyi rész tekintetében irányadó! Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú/típusú/eredetű termékre hivatkozik, az kizárólag a beszerzés tárgya jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű teljesítést elfogad. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdés] 1. Feladat leírása Ajánlatkérő által üzemeltetett autópálya mérnökségeken, a 6. pontban részletezett pihenőhelyeken és telephelyeken keletkező kevert települési hulladék (EWC ) elszállítása, megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre. A hulladék elszállításán kívül a szerződés tárgyát képzi az alábbi feladatok ellátása: 1. A hulladékgyűjtés alkalmával a rakodás közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása. 2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, részenként maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás havi díjában kell elszámolni.). 3. Konténer és cserekonténer biztosítása. 4. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása. (A zsák költségét a szolgáltatás havi díjában kell elszámolni.) - műanyag zsák cseréje ürítésenként, - vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott, Rész Pálya Mérnökség Lecserélendő vászonzsákok várható száma (Tájékoztató adat) 1. M0 Szigetszentmiklósi Mérnökség működési területe 2 db/év 2. M0 Dunakeszi Mérnökség működési területe 1 db/év 3. M1 Bicskei Mérnökség működési területe 6 db/év 4. M1 Komáromi Mérnökség működési területe 4 db/év 5. M3 Gödöllői Mérnökség működési területe 10 db/év 6. M3 Káli Mérnökség működési területe 5 db/év 7. M7 Martonvásári Mérnökség működési területe 3 db/év 8. M7 Balatonvilágosi Mérnökség működési területe 5 db/év 5. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása. Tájékoztató adat 2012 évben elszállított települési hulladék mennyiségéről: Rész Pálya Mérnökség 2012-ben elszállított települési hulladék (kg) 1. M0 Szigetszentmiklósi Mérnökség működési területe M0 Dunakeszi Mérnökség működési területe M1 Bicskei Mérnökség működési területe M1 Komáromi Mérnökség működési területe M3 Gödöllői Mérnökség működési területe M3 Káli Mérnökség működési területe M7 Martonvásári Mérnökség működési területe M7 Balatonvilágosi Mérnökség működési területe

16 2. Hibás teljesítésnek minősül Hibás teljesítésnek minősül, ha Nyertes Ajánlattevő: - A hulladékgyűjtés alkalmával a rakodás közben esetlegesen kiszóródott hulladékot nem takarítja el. - A MOLOK edények mellett, körül elhelyezett többlethulladékot nem szállítja el. - A MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsákot nem biztosít, a műanyag zsákot ürítésenként vagy a vászonzsákot, amikor elhasználódott nem cseréli ki. - A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladékot nem távolítja el, az edényt nem takarítja ki. 3. Előírások, követelmények 1. Ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti ill. kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő környezetvédelmi csoportja részére. 2. Ajánlattevő köteles írásban értesíteni Ajánlatkérőt, amennyiben a szolgáltatási, megrendelési körében beállott változások miatt a jogosultsága módosul, vagy megszűnik. 3. Amennyiben Ajánlattevő bekért engedélyének érvényességi ideje a szerződéses időszak alatt lejár, úgy Nyertes Ajánlattevő köteles a feladat ellátásához szükséges engedélyeit meghosszabbíttatni, a szerződéses időszak alatt folyamatosan érvényes engedéllyel rendelkezni (439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről) és az engedély másolatát eljuttatni az Ajánlatkérőnek. 4. A munkavégzéshez ingyenes úthasználatot az Ajánlatkérő nem biztosít. 5. Számlát csak az illetékes Mérnökség által megküldött teljesítési igazolás ellenében lehet kiállítani, amelyet beküldéskor a számlához kell csatolni. Teljesítési igazolás kiállítása a munka hiánytalan és hibátlan elvégzése esetén, valamint a hivatalos lerakóhely által kiállított mérlegjegy ellenében történik. 6. A munkavégzés megkezdése előtt nyertes Ajánlattevő köteles az érintett munkaterületet üzemeltető mérnökségnél telefonon bejelentkezni. 7. A munkavégzés során figyelmeztető jelzés használata szükséges. Kérjük a forgalmi engedély másolatát becsatolni. 8. Nyertes Ajánlattevő a munkavégzéshez közútkezelői hozzájárulást köteles kérni Ajánlatkérőtől. 9. A munkavégzés során Ajánlatkérő vagy idegenek ingatlanában, ingóságaiban okozott károkért a nyertes Ajánlattevő felel. 10. A munkavégzéshez ingyenes úthasználatot Ajánlatkérő nem biztosít. Ajánlatkérő az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO szabványok alapján tevékenykedik. A Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során, ezen szabványokban foglaltaknak megfelelően jár el. 4. Teljesítési helyek és időpontok M0 AUTÓÚT 1. rész: Szigetszentmiklósi Mérnökség működési területén Szigetszentmiklósi mérnökség éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) 1100 l konténer 7 db külön részletezve l kuka 20 db külön részletezve 62 helyszín gyűjtőedény gyakoriság M0 18,5 km J B Anna-hegyi pihenő M0 6 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 hetente 2x 104 Alacskai pihenő M0 37,8 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 hetente 2x 104 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 6 1. rész időszak gyakoriság január 1 április 15. hetente 1x Szigetszentmiklósi mérnökség műk. területén április 16 október 15. hetente 2x október 16 december 31. hetente 1x 16

17 2. rész: Dunakeszi Mérnökség működési területén Dunakeszi mérnökség M1 AUTÓPÁLYA éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) 120 l kuka 6 db külön l-es konténer 4 db (2 db nem saját) részletezve 44 3 m 3 -es MOLOK 2 db havi 1x 12 helyszín gyűjtőedény gyakoriság M0 73 km egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 2 2. rész időszak gyakoriság november 1. február hetente 1x Dunakeszi mérnökség műk. területén március 1. október 31. hetente 1x 3. rész: Bicskei Mérnökség működési területén helyszín gyűjtőedény gyakoriság éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) 120 l kuka 16 db heti 1x 52 Bicskei mérnökség M1 39 km 720 l műanyag konténer 1 db heti 1x 52 7 m 3 -es konténer* 1 db (nem saját) eseti** (~havi 2x) 24 J B Sasfészek-tó pihenő M1 21 km 1100 l konténer 2 2 külön részletezve 65 Óbarok pihenő M1 43 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 65 Harkályos pihenő M1 54 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 65 Turul pihenő M1 57 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 65 Remeteségi pihenő M1 64,5 km 3 m 3 -es MOLOK 3 3 külön részletezve 65 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 4 *:1 db 7 m3-es konténer kihelyezése és cserekonténeres ürítése. **: eseti telefonos bejelentés alapján. Az ürítést a megrendeléstől számított 72 órán belül el kell végezni. 3. rész időszak gyakoriság Bicskei mérnökség műk. területén 4. rész: Komáromi Mérnökség működési területén január 1. május 31. június 1. augusztus 31. szeptember 1. december 31. hetente 1x hetente 2x hetente 1x helyszín gyűjtőedény gyakoriság éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) 3 m 3 -es MOLOK 3 db 65 Komáromi mérnökség M1 85 km 720 l műanyag konténer 1 db külön részletezve l kuka 12 db 65 J B Grébics pihenő M1 73 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 65 Igmándi pihenő M1 83 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 65 Bábolna pihenő M1 94 km 3 m 3 -es MOLOK 1 2 külön részletezve 65 Arrabona pihenő M1 119 km 3 m 3 -es MOLOK - 2 külön részletezve 65 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 2 17

18 M3 AUTÓPÁLYA 4. rész időszak gyakoriság Komáromi mérnökség műk. területén 5. rész: Gödöllői Mérnökség működési területén január 1. május 31. június 1. augusztus 31. szeptember 1. december 31. hetente 1x hetente 2x hetente 1x helyszín gyűjtőedény gyakoriság éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) Gödöllői mérnökség M3 27 km 1100 l-es konténer 5 db (nem saját) hetente 1x 52 Oktatási központ M3 26 km b 1 m 3 -es konténer 2 db hetente 1x 52 J B Szilas-patak pihenő M3 12 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 365 Szilas-patak pihenő M3 12 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 152 Szilas-patak pihenő M3 12 km 3 m 3 -es MOLOK 1 - külön részletezve 122 Ring pihenő M3 18 km 3 m 3 -es MOLOK - 1 külön részletezve 365 Ring pihenő M3 18 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 152 Jakabpuszta pihenő M3 24 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 152 Babat pihenő M3 32 km 3 m 3 -es MOLOK 1 - külön részletezve 152 Kisbagi pihenő M3 36 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 152 Galga Pihenő M3 43 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 122 Kerekharaszt pihenő M3 51 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 122 Horti pihenő M3 60 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 122 Ecsédi pihenő M3 66 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 122 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 6 5. rész Gödöllői Mérnökség működési területén M3 MOLOK db. Ürítés (nyári) ( ) Ürítés (téli) ( ) Pihenők jobb bal naponta 2 naponta 3 naponta naponta 3 naponta hetente 12 km 4 3 1j, 1b 2j, 2b 1j 1j, 1b 2j, 2b 1j 18 km 1 2 1b 1j, 1b 1b 1j, 1b 24 km 1 1 1j, 1b 1j, 1b 32 km 1 x 1j 1j 36 km 1 1 1j, 1b 1j, 1b 43 km 1 1 1j, 1b 1j, 1b 51 km 2 2 2j, 2b 2j, 2b 60 km 1 1 1j, 1b 1j, 1b 66 km 1 1 1j, 1b 1j, 1b 6. rész: Káli Mérnökség működési területén helyszín gyűjtőedény gyakoriság éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) Káli mérnökség M3 103 km 3 m 3 -es MOLOK 1 db külön részletezve 68 J B Halászaranyosi pihenő M3 75 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 68 Borsókúti pihenő M3 82 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 68 Nagyfügedi pihenő M3 87 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 68 Kisasszonytéri pihenő M3 92 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 68 Rekettyés pihenő M3 106 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 68 Mezőszemerei pihenő M3 122 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 68 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 2 18

19 M7 AUTÓPÁLYA 6. rész időszak gyakoriság január 1. április 30. hetente 1x május 1. június naponta Káli mérnökség műk. területén július 1. augusztus naponta szeptember naponta október 1 december 31. hetente 1x 7. rész: Martonvásári Mérnökség működési területén Martonvásári mérnökség éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) 3 m 3 -es MOLOK 2 db külön részletezve l-es konténer 2 db külön részletezve 78 helyszín gyűjtőedény gyakoriság M7 30 km 120 l kuka 10 db külön részletezve 78 J B Pákozdi pihenő M7 50 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 78 Fehérvári pihenő M7 59 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 78 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 4 7. rész időszak gyakoriság január 1 április 15. hetente 1x Martonvásári mérnökség műk. területén április 16 október 15. hetente 2x október 16 december 31. hetente 1x 8. rész: Balatonvilágosi Mérnökség működési területén Balatonvilágosi mérnökség éves gyakoriság (alkalmak száma egy év alatt) 3 m 3 -es MOLOK 1 db hetente 1x 52 Avermann préskont. 5 m 3 * 1 db kéthavonta 1x 6 J B helyszín gyűjtőedény gyakoriság M7 90 km Gorsium pihenő M7 70 km 3 m 3 -es MOLOK 1 - külön részletezve 78 Lepsényi pihenő M7 83 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 78 Sóstói pihenő M7 94 km 3 m 3 -es MOLOK 1 1 külön részletezve 78 Szabadi pihenő M7101 km 3 m 3 -es MOLOK 2 2 külön részletezve 78 Töreki pihenő M7 109 km 3 m 3 -es MOLOK 1 2 külön részletezve 78 egy teljes kör eseti megrendelésének száma (db/év) 4 *:Balatonvilágosi Mérnökségen 2 db 5 m3-es préskonténer adott. Hulladékgyűjtés egy időben csak egy konténerben történik, a konténer ürítését csere rendszerben kérjük. 8. rész időszak gyakoriság január 1 április 15. hetente 1x Balatonvilágosi mérnökség műk. területén április 16 október 15. hetente 2x október 16 december 31. hetente 1x Szezontól és forgalomtól függően a hulladékszállítás programja változhat, a mérnökségek jelzése alapján. Nyertes Ajánlattevő a szerződés aláírását követően haladéktalanul egyeztetni köteles az illetékes mérnökség 7. pontban megnevezett vezetőjével a szállítások pontos időpontjának rögzítése céljából. Ajánlatkérő eseti megrendeléseket is tehet. A megrendelés tartalmazza a teljesítési határidőt és a teljesítés helyét. Nyertes Ajánlattevő a megrendelést Ajánlatkérő által igazolt megküldését követő 24 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő a megrendelést 24 órán belül nem igazolja vissza, Ajánlatkérő azt visszaigazoltnak tekinti. Ajánlatkérő egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult. 19

20 5. Ajánlati ár Felhívjuk a figyelmet, hogy az egységárak számításánál figyelembe kell venni minden járulékos költséget, az egységárak utólagos módosítására nincs lehetőség. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során részajánlatonként, 6. pontban kifejtve - a megadott egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli. Ártáblázat excel fájlként a dokumentáció mellékleteként külön csatolva! 6. Szerződés Határozott idejű ( ) vállalkozói keretszerződés. 7. Érintett mérnökségek és elérhetőségük M0 cím autópálya Szigetszentmiklósi Mérnökség 2311 Szigetszentmiklós, Csepeli út 16. M km Juhász Csaba mérnökségvezető 30/ Dunakeszi Mérnökség 2121 Dunakeszi pf. 84. M km Glied-Máté Szilárd mérnökségvezető 70/ M1 Bicskei Mérnökség 2061 Bicske, Pf. 6. M1 39 km Püspök István mérnökségvezető 30/ Komáromi Mérnökség 2901 Komárom, Pf. 2. M1 85 km Hendinger Balázs mérnökségvezető 20/ M3 Gödöllői Mérnökség 2100 Gödöllő, Haraszti út 2. M3 27 km Cseri Péter mérnökségvezető 30/ Káli Mérnökség 3350 Kál, Erdőtelki út 1/A M3 103 km Ragó Árpád mérnökségvezető 30/ M7 Martonvásári Mérnökség 2462 Martonvásár, Zrínyi út 30. M7 30 km Bitaróczky Tamás mérnökségvezető 30/ Balatonvilágosi Mérnökség 8171 Balatonvilágos, Enyingi út 1. M7 90 km Szalkai Ernő mérnökségvezető 30/

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ S Z O L G Á L T A T Á S M E G R E N D E L É S E KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ NYÍLT KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Kiviteli tervdokumentáció készítése Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134f AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Kiviteli tervdokumentáció készítése és kivitelezés egyben, illetve kivitelezési munkálatok elvégzése Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Debreceni Közterület-felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A 2010. évi meleg étkezési utalványok

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016. Metróvonalak áramátalakítóiban telepített szünetmentes berendezések karbantartása és hibajavítása 24 órán belüli kiszállással történő rendelkezésre állással e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Stihl eszközök karbantartása-1/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:442579-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S 243-442579 Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13.

DOKUMENTÁCIÓ. Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. DOKUMENTÁCIÓ Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 a Kbt. harmadik része (Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja) szerinti, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben