Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok"

Átírás

1 Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A kormány a hatékony, megbízható, polgárbarát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye tekintetében pedig Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő főosztályok és járási hivatalok jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak. Az országosan létrehozott kormányhivatalok legfontosabb célja, hogy a területi államigazgatás hatékonysága javuljon, átlátható struktúrában, egységesen, összehangoltan és költségtakarékosan működjön. A kormányhivatalok korszerű, emberközpontú, szolgáltató államot megjelenítő középszintű közigazgatási gyakorlatot szeretnének kialakítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal két nagyobb egységből, a törzshivatalból és a járási hivatalokból áll. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. szerint: (1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban együtt: ő

2 2 törzshivatal) és a Járási Hivatalokból áll. (2) A törzshivatal szervezeti egységei: a főosztályok, valamint a Kormánymegbízotti Kabinet, Védelmi Bizottsági Titkárság és a Belső Ellenőrzési Osztály. A főosztályok osztályokra tagozódhatnak. (3) A Kormányhivatalban a következő főosztályok működnek: a) Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály b) Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály c) Népegészségügyi Főosztály d) Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály e) Foglalkoztatási Főosztály f) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály g) Földhivatali Főosztály h) Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály i) Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály j) Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály k) Jogi és Koordinációs Főosztály A Kormányhivatalt Kozma Péter kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezett ki. A kormányhivatal hivatalszervezetét Dr. Teschmayer Gábor főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként Dr. Kiss Elek igazgató segíti. A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a

3 3 megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében. A Kormányhivatal szervezetében összesen 1925 fő szakember dolgozik különböző szakterületeket lefedve. The government is to create an efficient, reliable, citizen - friendly administration and service in the spring of 2010, the Hungarian government began to reorganize. This is an outstanding historical scale reorganization as a result of the 2011th started operations on January 1 from the government agencies, the government of general jurisdiction regional administrative bodies. They are located in county seats in the case of capital both in Budapest and Pest county. The general powers means that professional management bodies and district offices in the government department or government agencies as part of any administrative act based on case law. The main purpose of government agencies nationwide established to improve the efficiency of the regional state administration,, transparent structure, uniform, coordinated and cost -saving work. The government

4 4 offices modern, people-oriented " service state" mid-level publishers looking to establish administrative practices. Szabolcs - Szatmár -Bereg County Government Office for two more units, and fifteen törzshivatalból specialized administrative body, as well as district offices is available. Szabolcs -Szatmár -Bereg County Government Office for Organizational and Operational Rules 2 says: Consists of administrative organs, as well as sectoral and district offices: ( 1 ) The Government Office led directly to the government mandated organizational units (main office hereinafter collectively ). ( 2 ) The ordinary office departments: the Department and the Government Commissioner Cabinet department status, Perképviseleti the Legal Department and the Internal Audit Department. The main classes are classes tagozódhatnak. ( 3 ) The Government Office specializing administration work: Technical Authorization and Consumer Protection Department Food Chain Safety and Africulture Department Public Health 's Department Family aid and Social Security Department Trusteeship and Judicial Department Employment Department Environmental and Nature reserve Department Land Office Department Health Insurance fund and Pension Board Department Construction, Public Authorities, Educational, Legality Surveillance Department Finance Management Department Law and Coordination Department The Government Office led by Peter Kozma Government Agent, who is appointed by the Prime Minister's proposal of the Minister of

5 5 Public Administration and Justice. Head of the organization, Dr. Gabor Teschmayer government agency office Director General, who replaces as the government agent is absent or unable to attend. The Director General shall be assisted by a Deputy Director Dr. Elek Kiss. The government agency in accordance with the law and the decisions of the government - to coordinate and facilitate the implementation of the regional -level government jobs. State Administration powers to decide, under which various matters: first or second instance (eg, construction engineering, Child Welfare, taxation ). It performs legality of local governments and minority governments and sub-regional development council, the county development councils, regional development councils and legal oversight of the operation of the regional development council. Control bodies of territorial jurisdiction administrative jurisdiction, acting or performing such tasks. The Department participates in the supply of certain management tasks, such as :. Protection against disasters, or the area of administrative training and further training activities in the organization carries out testing and examination. Provides a forum for regional coordination, the capital city and county administrative college, establishment, operation, and contribute to the modernization of public administration, and coordinating and organizing the tasks related to the development of e-government. The Government Office for the organization of a total of 1,925 persons working professionals covering various areas of expertise.. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály A korábban szakigazgatási szervként működő Közlekedési Felügyelet és

6 6 Fogyasztóvédelmi Felügyelőség összeolvadásának eredményeképpen jött létre. A főosztály három osztályra tagozódik: Fogyasztóvédelmi Osztály, Közlekedési Osztály valamint Útügyi Osztály. A Fogyasztóvédelmi Osztály tevékenysége az alábbi területekre terjed ki: a fogyasztók élete, testi épsége és biztonsága, valamint megfelelő tájékoztatása érdekében az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok, valamint a veszélyes termékek kereskedelmi forgalomból történő kiszűrése. Ezek mellett vizsgálják a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokat és a vásárlók megtévesztésére alkalmas magatartásokat is, megjelenő reklámok tartalmát valamint ellenőrzi a reklámtilalmakat, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsító, a szexualitást, fegyvereket, lőszereket illetve alkoholt és dohányárut középpontba állító tartalmakra. Ellenőrzi az internetes honlapokon közzétett tájékoztatásokat. További kiemelt feladat a szavatossághoz, jótálláshoz, és ezen jogokhoz kapcsolódó igények érvényesítése, emellett kezeli a vállalkozások részéről érkező írásbeli és szóbeli panaszokat. Fontosabb fogyasztóvédelmi feladatkörök: általános, az egyes üzletek működésére vonatkozó előírások ellenőrzése piacfelügyeleti tevékenység, tehát az áruk és szolgáltatások biztonságosságának és megfelelőségének rendszeres ellenőrzése. a gazdasági reklámok tartalmi követelményeit meghatározó általános és speciális előírások betartásának ellenőrzése

7 7 elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése. szavatosság, jótállás, valamint az ezen jogokhoz kapcsolódó igényérvényesítés. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma, melynek célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti döntések meghozatalának csökkentése. egyéb szolgáltatások tekintetében (pl.: földgáz, villamosenergia, távhő, ivóvíz, hírközlés) tekintetében a vonatkozó rendelkezések szolgáltató részéről történő megsértésének vizsgálata. A közlekedési és útügyi osztály fontosabb feladatai: a vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése, valamint a vizsgáló állomások tevékenységének ellenőrzése. járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése, a tevékenységük ellenőrzése. az úthasználati díj ellenőrzése. a közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzése. a veszélyes árut közúton szállító járművek közlekedésének ellenőrzése, és a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására vonatkozó rendelkezések ellenőrzése. a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzése. a közúti járművek közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése. a közúti ellenőrzés keretében. a közúti járműveknél a veszélyes áruk szállításához előírt különleges

8 8 feltételek ellenőrzése (ADR), és a közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzése,a gépkocsik által kibocsátott kipufogógázok szennyezőanyag-tartalmának közúti ellenőrzése, a gépkocsik környezetvédelmi alkalmasságának és plakettjének közúti forgalomban való ellenőrzése, a plakett eltávolítása, és a gépkocsik környezetvédelmi jellemzőinek ellenőrzése.. a digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések fogadása, a tevékenység ellenőrzése, és a digitális tachográf kártyák kiadása, érvénytelenítése, cseréje, pótlása, visszavonása. a közúti járművezetők vizsgáztatása, a vizsgakötelezettség alóli mentesítése, továbbá a képzés, utánképzés a szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének ellenőrzése. Technical Authorization and Consumer Protection Department Consumer Protection Division The Consumer Protection Division, the consumer 's life, physical integrity and security, and to inform the appropriate control and monitoring tasks related to the safety and suitability of the goods and services, as well as in the identification of hazardous products commercially. This specialized administrative body shall examine these in addition to consumer decisions affecting trade practices and unfair to mislead buyers for practices. The Consumer Protection Inspectorate examines the contents of the advertisements appearing and control the advertising bans, particularly with regard to the physical,

9 9 mental, emotional, and moral development of children and young people is harmful, sexuality, guns, ammunition and alcohol and tobacco -centered content. Verify the information published on the websites. The Inspectorate is a priority task of the warranties, guarantees and enforcement of these rights related needs, as well as treat oral and written complaints from the business part. Important tasks of the administrative department: Check general regulations governing the operation of individual stores. Market surveillance activities, so regular monitoring of the safety and appropriateness of the goods and services. economic content of the advertisements to monitor compliance with the general and specific regulations defining. Check e-commerce activities. warranties, guarantees and related rights in the enforcement of claims. prohibition of unfair commercial practices, with the aim of misleading the customers and the resulting decisions are taken to reduce transaction. investigation in respect of a breach of the relevant provisions of part service: Other services in respect of (natural gas, electricity, heating, water, communications, for example). Technical Authorization exercise of powers relating to licensing of activities in the station, test station, the official conclusion of the contract, and control of the activities of the test stations. Conclusion of vehicle break agreements with contributors, to control their activities. Check the tolls. driving and rest times control crews of

10 10 vehicles engaged in road transport. provisions for the control of dangerous goods by road transport vehicles to control and restrict the traffic of heavy trucks. delivery of official controls and transport of radioactive materials. road safety checking of vehicles, road vehicles, the assembly, the transformation of individual and for the authorization of placing into service. under the roadside, on the road Checking special conditions required for road vehicles for transport of dangerous goods (ADR), and control of weight and size limits are complied with, a roadside check exhaust gases emitted by cars pollutant content of the cars environmental suitability and plakettjének required for road vehicles, the plaque removal and control of the environmental characteristics of the cars. Digital tachograph installation, commissioning, activation, fit, control or receive notifications of conducting workshops to improve vehicle maintenance activities, control activities, and the issue of digital tachograph cards, invalidation, replacement, replacement and revocation. road drivers are examined, the exemption from liability exemption exam, as well as training, monitoring of trainers and training after school activity leaders. Élelmiszerlánc-biztonsági Földművelésügyi Főosztály és A főosztály négy alosztályra tagozódik: Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőségellenőrzési és Felügyeleti Osztály, Járványügyi és Állatvédelmi Osztály, Földművelésügyi Osztály, és a Növény- és Talajvédelmi Osztály. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőségellenőrzési és Felügyeleti Osztály, valamint a Járványügyi és Állatvédelmi

11 11 Osztály tevékenysége: élelmiszerbiztonsági élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc felügyeleti, állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatok ellát. Vizsgálja a zöldség és gyümölcs, valamint a takarmányok termesztésének, tárolásának és forgalomba hozatalának biztonságosságát. Foglalkozik az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának állategészségügyi vonatkozásaival, és az állatok állat-egészségügyi ellátásával és felügyeletével. Felügyeli a növényi és állati eredetű melléktermékek gyűjtését, kezelését, tárolását, szállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának biztonságosságát. Nyilvántartja az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálását az élelmiszerláncban és aktív szerepet vállal az élelmiszer hamisítások felszámolásában és visszaszorításában. A főosztály területi szinten ellátja a járványüggyel, az állatvédelemmel, az országon, illetve az EU-n belüli, valamint a harmadik országokba irányuló állat és élelmiszer szállításokkal kapcsolatos, továbbá az előbb említett területekhez szorosan kapcsolódó feladatokat is. Szakmai irányítást gyakorol a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok felett. A legfontosabb feladatai: létesítmény-ellenőrzés: takarmány forgalmazás, állategészségügyi ellenőrzés alá tartozó helyek ellenőrzése, vendéglátó helyek és kereskedelmi egységek ellenőrzése, hulladékkezelések ellenőrzése. határforgalom ellenőrzés: EU-ba beléptetendő és kiléptetendő állati eredetű élelmiszer ellenőrzése.

12 12 nyilvántartásba vétel: vadforgalmazók, élelmiszerforgalmazók, vendéglátók, közétkeztetők, nem állati eredetű élelmiszert előállító üzemek, kistermelők, állattartók, állatkereskedők, mézfelvásárlók, őstermelők nyilvántartása. engedélyezés: állati eredetű élelmiszer előállító üzem, állattartó telepek, takarmány előállító üzemek létesítésének engedélyezése. igazolások kiadása: szállító járművek, állattartási tevékenységekhez kapcsolódó támogatásokhoz, mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítés. állat járványvédelmi programok végrehajtása és felügyelete: baromfi, sertés szarvasmarha állományok mentesítési programjai és kapcsolódó támogatások, vadonélő állatok monitoring vizsgálata, kártalanítás, fertőtlenítés. állatvédelmi hatósági feladatok ellátása. élelmiszerlánc-felügyelet. kiemelt közegészségügyi vonatkozással bíró feladatok: ételmérgezések, veszettség, TBC, Trichinellózis vizsgálata, fogyaszthatósági döntések. Food Chain Safety and Animal Health Department Examine the fruit and vegetables, and feed production, storage and marketing of safety. It deals with the keeping of animals the propagation, breeding, transportation and marketing of veterinary aspects of animal and veterinary care and supervision. Supervises plant and animal by-products collection, handling, storage, transport, marketing, safety use. It can account for the investigation of foodborne illnesses in the food chain and play an

13 13 active role in eliminating adulteration of food and suppression. The Board of Directors shall perform the duties in the CDC, animal protection, the country, and animal and food deliveries within the EU and in relation to third countries, and is closely related to the aforementioned areas at field level. Professional exercising control over the district veterinary and food control agencies. Important tasks of the administrative department : facility control: feed distribution, monitoring sites under control, animal health, hospitality and commercial control units, control of waste treatment. Border control: control of EU beléptetendő kiléptetendő and food of animal origin. registration wild dealers, food distributors, caterers, caterers public, non- food animal production plants, small farmers, breeders, animal dealers, primary producers' records. Authorisation: animal food production plant, animal farms, authorizing the establishment of feed production plants. certificates of release: vehicles, livestock related activities aids, diesel used in agriculture excise tax refund. implementation and monitoring of animal disease control programs in poultry, pig eradication programs and related support cattle herds, monitoring, testing, compensation, decontamination of wild animals. supply of animal welfare official duties. food chain management. priority public health where relevant jobs: food poisoning, rabies, tuberculosis, Trichinosis examine consumer regulatory decisions. Földművelésügyi osztály feladatai:

14 14 vadászati és halászati hatósági jogkört gyakorol, ellátja a vadászati és halászati tevékenységekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat. Ellátja a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi az igazolvány használatának jogszerűségét. Közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, és földárveréssel kapcsolatos feladatokban. Feladatkörébe tartozik a hegyközségek törvényességi felügyelete, ellenőrzi a hegybírók tevékenységét. A Földművelésügyi osztály fontosabb feladatai: vadászjegy és vadászati engedély kiadása, visszavonása. nyilvántartást vezet a vadászterületekről, a jogosult nevéről, címéről, valamint a vadászati jog haszonbérleti szerződésekről. gondoskodik a vadászvizsga megszervezéséről. nyilvántartást vezet a hivatásos vadászokról. hitelesíti és ellenőrzi a vadászati naplót. trófeabírálatot végez és arról hatósági bizonyítványt állít ki (a vadász köteles az elejtett vadak trófeáit bemutatni a Földművelésügyi Igazgatóságnak, aki a trófeabírálat eredményéről a vad elejtője részére hatósági bizonyítványt ad ki). kiadja az állami halászjegyet vagy horgászjegyet. a jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halászati tevékenységgel összefüggésben felvilágosítást, adatot, igazolást kérhet, valamint a jogosultnak a halászati joggal kapcsolatos irataiba, nyilvántartásaiba betekinthet. a halászati vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez.. nyilvántartást vezet a

15 15 mezőgazdasági őstermelői igazolvány, a mezőgazdasági őstermelő adatairól, a mezei őrszolgálatról, valamint a családi gazdálkodókról:. nyilvántartást vezet a családi gazdaságokról (kérelem alapján nyilvántartásba veszi a családi gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban történő változásokat, módosításokat).. agrárkár-megállapító szervként működik.. közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, és földárveréssel kapcsolatos feladatokban.. ellenőrzi az állami támogatások felhasználását.. Agriculture Department Hunting and fishing exercise of official authority, shall perform the administrative tasks associated with hunting and fishing activities. It performs a card Agricultural farmers' issue of tasks related to enforcement and verify the legality of the use of the card. Participation in the context of land administration tasks of land release and land - related auction. He is responsible for the supervision of the legality of the mountain villages, checking the judges mountain activities Main tasks of the Ministry of Agriculture Board of Directors: hunting license and issue a hunting license revocation. maintain a record of hunting areas, the name of the holder, address and hunting rights lease contracts. cater to the hunter exam organization. a record of professional hunters. authenticates and verifies the hunting diary. judging and awards carry a certificate issued by an official that issue the ticket or anglers fishing state ticket. of the holder, the fisherman, the angler fishing

16 16 activities in the context of information, data, certificate request, and the claimant 's file, inspect records relating to fishing rights. the fishing waters in the state of fishing carried out surveillance. Small agricultural producers to maintain records of the card, the agricultural producer data, constant supervision until properly in the field, and about the family farmer: maintain a record of family farms (based application to register the family holdings, their land, and led to changes in the economy, changes). Damage - finding body works. participates in the context of land administration tasks of land release and land - related auction. control the use of state aid. A Növény és Talajvédelmi Osztály részt vesz az engedélyköteles termékek hivatalos vizsgálataiban, ennek keretében előkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenőrzi a kísérleteket. A növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat lát el. Ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a települési önkormányzatok jegyzői (mint elsőfokú növényvédelmi hatóság) felett. Ellenőrzi a növényvédelmi valamint a növényvédő szerekkel folytatható tevékenységeket. Talajvédelmi hatósági eljárásokat folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki. Az Osztály további feladatai: növényvédő szerek minőségellenőrzése. növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve -felhasználási

17 17 engedélyek kiadása. károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése külterületen. friss zöldség-gyümölcs exportimport szállítmányok ellenőrzése. talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. ellenőrzi a vetőmagvak kis- és nagykereskedelmi forgalmazását. növény- és talajvédelmi szakhatósági feladatok ellátása bányafelügyeleti, építésügyi, közlekedési, légiközlekedési, ingatlanügyi, vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hírközlési, erdészeti, kulturális örökségvédelmi, telepítési hatósági eljárások keretében. ellenőrzi a szaporításra engedéllyel rendelkező nemesített növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzését és minősítését, a vetőmagvak mintázását, vizsgálatát, minősítését és fémzárolását. Plant Protection and Soil Conservation Department Plant Protection and Soil Conservation Directorate for plant protection, soil conservation, crop production and plant products performs a food safety official and fruit and vegetable inspections. It performs a quadratic plant protection authority over the market making activities of local governments (such as the first level of plant protection authority). Checks for plant protection and plant protection operations can be continued. Soil official procedures carry out, authorize, officially contribution to the resolution, certificate, certificates issue. Important tasks of the administrative

18 18 department:. Quality control of pesticides issue of pesticide purchase, distribution and utilization permits. Check the outskirts of compliance with the obligation of defense against pests. fresh fruit and vegetable export and import control of shipments. verifying that groundwater protection requirements. check the seeds wholesale and retail distribution. plant and soil protection performance of official duties mine management, construction, transportation, aviation, real estate matters, water, environment, conservation, communications, forestry, cultural heritage as part of the official installation procedures. check field control and certification of the seeds patterning, testing, certification and sealing the propagation licensed bred varieties of seed propagation. Népegészségügyi Főosztály Általában az adott megyében jelentkező népegészségügyi feladatokat látja el. A Népegészségügyi Főosztály koordinálja és irányítja az egészségfejlesztést, a különböző szűrővizsgálatok népszerűsítését, a népegészségügyi programok végrehajtását. Nyilvántartja az élelmiszer eredetű megbetegedéseket, végzi a táplálkozást érintő egészségügyi feladatokat. Koordinálja a település- és környezetegészségügyi tevékenységet, gondoskodik a medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, a hatósági ivóvíz-mintavételi helyeknek és a kötelező vizsgálatoknak a nyilvántartásáról. Kivizsgálja az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat, járványügyi

19 19 szűrővizsgálatokat rendelhet el, nemzetközi oltóhelyeket működtet. Biztosítja az anonim HIV szűrővizsgálatokat, kórház higiénés tevékenységet folytat. Biztosítja a megyei háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok részére a praxisjogot, koordinálja és irányítja az ápolási és védőnői szakfelügyeletet.a katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggően hatóságként jár el. A Népegészségügyi Főosztály fontosabb feladatai: Élelmezés- és táplálkozásegészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátása. Gyógyszerügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása. Népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása. A lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozása, a programok végrehajtásának irányítása, szervezése és koordinálása. Járványüggyel kapcsolatos feladatok ellátása. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Nemdohányzók védelmével kapcsolatos ügyek. Public Health 's department Usually carried out by the candidate in a given county public health responsibilities. Coordinate and manage health promotion, the promotion of various screening tests, the implementation of public health programs in public health administration specialist. It can account for the origin of food illnesses, health related tasks carried out by the diet. Coordinate the settlement and environmental

20 20 health activities, maintain the pool in bathing official test results, the official drinking water sampling sites and the registration of the required tests. Investigate complaints relating to drinking water, ordered by epidemiological screening tests, vaccines operates international locations. Provides anonymous HIV screening, hospital hygiene activities continue. It provides the county general practitioners, pediatricians and dentists to practice law, coordinates and directs the nursing. A emergency healthcare authorities act as coherently. Important tasks of the public health administrative department: The tasks as food and nutrition, health. Tasks related to Drug administration. People organizing and coordinating health. Development of public health programs aimed at the preservation of public health, the implementation of programs management, organization and coordination. Tasks related to CDC. Tasks related to health promotion. Tasks related to health. Matters relating to the protection of nonsmokers.. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok jegyzőinek és a járási gyámhivataloknak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. Első, illetve másodfokú hatósági jogkört gyakorol gyermekvédelmi és gyámügyi, valamint szociális hatósági ügyekben. Ennek keretében első fokon engedélyezi, illetve ellenőrzi a gyermekjóléti és

21 21 gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények, hálózatok működését. Másodfokon eljár a települési önkormányzatok jegyzőinek, a járási gyámhivataloknak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint meghatározott esetekben az ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. A főosztály feladatai közé tartozik, hogy ellenőrizze a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét. Tájékoztatást nyújt továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevételi feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről. Szervezi a hivatásos gondnokok képzését, illetve az egyéb ágazati képzéseket. Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását. Intézi a mozgássérültek gépjármű (és kerekesszék) szerzési támogatásával kapcsolatos ügyeket, valamint ellátja az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő törlesztési kötelezettséggel kapcsolatos ügyek felügyeletét. Family aid and Social Security Department The Social Security Department and first and second-degree official powers to decide on matters of child protection and child welfare, and social. In this context, in the first instance shall be authorized and controlled by the providers of child welfare and child protective

22 22 service industry, institutions, networks operate. Second instance, the clerk of the local government, the county child welfare agency in child protection and child welfare official affairs, and in the cases provided for in respect of the effect of temporary accommodation, or in the case of child protection notification system failure shall take the necessary measures. The office's responsibilities include, to verify the legality of the custody and guardianship of child protection authorities regarding the activities, child welfare and child protective service activities. It also provides information on the financial and in- kind social benefits in terms of take-up and supply and services providing personal care in relation to the benefits and services available on site scope, terms and conditions. The Social Security Department and organize professional training for custodians and other sectoral programs. Facilitates and coordinates the crime and recidivism prevention programs aimed at starting. Addresses issues related to the disabled vehicle (and wheelchair) seeking support, as well as provide oversight of matters relating to the repayment of certain debts resulting from the housing loans. Igazságügyi Osztály Pártfogó felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos feladatokat lát el.. Jogi Segítségnyújtó Szolgálat A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és

23 23 az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára. Pártfogó Felügyelői Szolgálat A Szolgálat környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készítésével részt vesz az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítésében. Végrehajtja a közérdekű munka büntetéseket és a pártfogó felügyeleti intézkedéseket. A büntető ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások (mediáció) lefolytatásával hozzájárul a bűncselekményekkel okozott károk enyhítéséhez, elősegíti, hogy az elkövető személyes felelősségvállalása útján a sértett kártalanítsa. Utógondozás biztosításával segíti elő az elítéltek társadalomba való visszailleszkedését, a bűnismétlés megelőzését. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek. Áldozatsegítő Szolgálat Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A Szolgálat ezen célkitűzéseket, az áldozatok segítésével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokat, különböző támogatási formákon keresztül látja el. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat fontosabb

24 24 feladatai: jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatás peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése A Pártfogó Felügyelői Szolgálat fontosabb feladatai: felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyelete fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyelete közérdekű munka büntetés végrehajtása közvetítői eljárás az elkövető és a sértett között elítéltek utógondozása Az Áldozatsegítő Szolgálat fontosabb hatáskörei: tájékoztatás, tanácsadás érdekérvényesítés elősegítése azonnali pénzügyi segély engedélyezése állami kárenyhítés engedélyezése Trusteeship and Judicial Department Legal assistance is intended to ensure the state of rights of all those who would not otherwise be able to due to their disadvantaged position. The department of general customer service activities income, regardless of financial situation and the subject matter of the requesting their legal advice and competence, competence provides guidance, and authority as the customer decides on the basis of dependence on the question of support admissibility. Cases of extrajudicial advice and/or legal assistant (lawyer) involvement, and provide care litigation representation before the court probation for those, who need representation by a lawyer for the purpose of instrument making.

25 25 Probation Service The service environmental studies and probation opinions involved in the preparation of the prosecution and the court ruling in the preparation. Performs community service sentences and probation supervision measures. Procedures used in the conduct of mediation in criminal matters (mediation) contributes to mitigating the damage caused by the crime, conducive to personal responsibility by the offender to compensate the victim. Providing aftercare to facilitate the reintegration of prisoners into society, the prevention of re-offending. The service is designed to provide law- enforcement, crime prevention and the interests of victims increased effect. Victim Support Service One of the main task today is to mitigate the criminal policy of reducing the harmful effects caused by crime and crime victims of social, moral and economic grievances. Main functions of the Legal Aid Service: Legal advice, competence, competence guidance Allow an extra-judicial legal assistance Allow advocate Important tasks of the Probation Service: probation supervision of adult offenders probation for juvenile offenders Implementation of community service punishment Mediation between the offender and the victim After-care of prisoners Victim Support Service of the main functions include: Information, advice Advocacy to promote Enable immediate financial aid Enable state compensation

26 26 Foglalkoztatási Főosztály A korábbi Munkaügyi Központ és Munkavédelmi Felügyelőség összeolvadásával jött létre ez a főosztály. A foglalkoztatási főosztályok a fővárosi és megyei kormányhivatalok székhelyein találhatóak, és azok foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatait látják el. Míg a kirendeltségek a járási hivatalok részeként nyújtanak segítséget az állampolgároknak.. A Foglalkoztatási Főosztály munkaügyi feladatai: munkahelyteremtéssel és a közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos feladatokat végzése. az álláskeresők ellátási rendszerének és az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerének működtetése. ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálják másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket. a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése. kapcsolatot tartanak a munkaerőpiaci szereplőkkel és munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat végeznek. ellátják azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el. A kirendeltségek fontosabb feladatai: illetékességi területén ellátják az álláskeresők nyilvántartásba vételére vonatkozó feladatokat. végzik az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával,

27 27 szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal összefüggő feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ hatáskörébe. munkaközvetítést végeznek, fogadják a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, információt nyújtanak, tanácsokat adnak. közreműködnek a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, ellátják a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat. Employment Department Main functions of the office: jurisdiction of performing the tasks on the registration of the job seekers. carry out tasks for jobseeker's allowance, jobseeker's benefit determination, pausing, termination and recovery of related, and those to promote employment -related assistance, which is outside the jurisdiction of the labor supply center. mediation work carried out, receive applications for employment needs, provide information, give advice. are involved in mitigating the negative consequences of collective redundancies, provide administrative and financial matters relating to the employment of public aid process. Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály A munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatokat lát el.

28 28 A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési osztály hatósági feladatainak ellátására munkavédelmi felügyelők és munkaügyi felügyelők működnek. A felügyelők a kormányhivatal illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthatnak, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől. Munkaügyi feladatok: a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, valamint megszüntetésével összefüggő bejelentési, igazolás kiállítási és kiadási kötelezettség, valamint elszámolás megtörténtének ellenőrzése. a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések ellenőrzése. a munka- és pihenőidő, munkabér védelem megtartásának ellenőrzése. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése. a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerőkölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartásának ellenőrzése. Labour Inspectorate Important tasks of the labor inspectorate: filing of a proof of the exhibition and expenditure to the employment relationship for the establishment and termination, and termination of related accounting and control has occurred. women control provisions relating to juveniles

29 29 and the employment of people with disabilities. control of working hours and rest time retaining wage protection. maintain control of the legislation on the employment of third -country nationals in Hungary authorize or third-country nationals and the right of free movement and residence of employment. labor for hire, and retain control of the authority to carry out the labor agency work legislation. Munkavédelmi feladatok: a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése, ellenőrzése. tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozóan. munkavédelmi tájékoztatással és tanácsadással segíti az érintetteket a munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére vonatkozóan. a munkáltatók és munkavállalók biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak ellenőrzése. a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben érő betegség kiváltására alkalmas hatások kivizsgálásának, bejelentésének, nyilvántartásának, valamint megelőzésére tett intézkedéseknek ellenőrzése. OSH Inspectorate Important tasks of OSH inspectorate: rules for the preservation of health and safety

30 30 issues, check. provides information on the procurement process, the bidders for the workers' health and safety. health and safety information and advice to meet their obligations and exercise the rights in question are related to OSH for. tasks related to the control of employers and employees safe work. establishment of workplaces, work equipment operation, verification of compliance with requirements for personal protective equipment. of occupational accidents, occupational diseases and to induce the employee in the context of work- length effects for disease investigation, reporting, recording and monitoring measures taken to prevent. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Főbb feladatai: ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat ennek keretében üzemelteti és fejleszti a vízrajzi észlelőhálózatot, ennek részeként víztest monitoringot tart fenn, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz, ellátja a VIZIR területi nyilvántartásának és vízgazdálkodási adatgyűjtésének üzemeltetési és fejlesztési feladatait, a gyűjtött adatokat feldolgozza, értékeli és tárolja, továbbá együttműködik az országos vonatkozású feladatok teljesítésében, ellátja a távlati ivóvízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartásával kapcsolatos feladatokat,

31 31 ellátja a vizeink állapotértékelésével kapcsolatos területi feladatokat, ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésével kapcsolatban a feladatkörébe utalt feladatokat, részt vesz a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok fenntartásával összefüggő feladatok ellátásában, ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek tervezésével, a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat, ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, szervezi és irányítja a vízügyi igazgatás keretén belül megvalósuló közfoglalkoztatási programok végrehajtását, múzeumi, levéltári, oktatási tevékenységgel kpcsolatos feladatokat lát el, ellátja az egyéb, jogszabály vagy a miniszter által a feladatkörébe utalt feladatokat. vagyongazdálkodási feladatai körében fenntartja, üzemelteti és fejleszti az egyes állami tulajdonú vagyontárgyakat (medrek, vízilétesítmények, erdők), így különösen a vízrajzi törzshálózatot, illetve

32 32 az állami alapfeladatokat ellátó vízrajzi üzemi hálózatot, a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszerét, az üzemeltetési monitorozó rendszereket, az ár- és belvízvédelmi létesítményeket, a vízelvezető műveket, az öntözési célú vízilétesítményeket, a vízépítési műtárgyakat, a vízlépcsőket, a folyók duzzasztott tereit, a vízelosztó- és többes rendeltetésű rendszereket, továbbá a vízkészlet-gazdálkodási feladatokat ellátó vízátvezető, vízpótló műveket a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszere mellett a területi vízügyi igazgatóság fenntartja a kezelésébe tartozó felszín alatti területi vízminőségi monitoring hálózat vízilétesítményeit is Földhivatali Főosztály A Földhivatali Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok földügyi, ingatlanügyi teendőit látja el, továbbá vezeti az ingatlan-nyilvántartást. Eljár az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló eljárásban. A termőföld hasznosításával és védelmével összefüggő feladatkörben ellenőrzi a termőföld művelési ágának megfelelő termeléssel történő hasznosítását, és mulasztás esetén földvédelmi bírságot szab ki. Nyilvántartást vezet a termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról, szükség esetén a nyilvántartásból adatot szolgáltat. Fontosabb feladatai: Kérelemre hiteles tulajdonilap-

33 33 másolatot, földhasználati lapot, térkép másolatot illetve egyéb adatot szolgáltat az ingatlan-nyilvántartásból. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokat Eljár termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén. Elbírálja a termőföldek belterületbe vonásával, végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos kérelmeket, és ezekhez kapcsolódóan megállapítja a földvédelmi járulék összegét. Lefolytatja a termőföld védelmével kapcsolatos szakhatósági eljárásokat. Intézi a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyeket. Vizsgálja a sajátos célú földmérési munkákat, kijavítja a felmérési, térképezési és területszámítási hibákat. Eljár telekalakítási ügyekben (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatárrendezés megvalósítására irányuló, a telekalakítási hatóság által lefolytatott közigazgatási eljárás, amely a telekingatlan adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában ezáltal bekövetkező változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével zárul). Land Registry Department Job description of land use and protection related checks utilization of land cultivation in an appropriate branch of production, and land protection in case of failure to impose a fine. Keep a record of the cultivable land, and the use of under agricultural or forestry land for urban agriculture, if necessary, provide the registration information. Important tasks of the Land Registry:

34 34 Upon request, certified copies of the title deed, land cover, a copy of a map or other data services in the real estate records. Follow the procedures relating to outstanding full-time real estate ownership (of property, which the district land office under the law of the registration application was due to be completed document submitted before January th deficiency is not the time of submission). Acts in the case of land use without permission for any other purpose. Assess the land of urban development, applications for other purposes utilizing permanent and temporary, and the amount of the land in connection with a security contributions. Procedures for carrying out the special authority of the soil protection. Addresses issues related to the subject survey submissions. Examine the specific purpose of surveying work, revised the survey, mapping and area calculation errors. Acts parcel job matters (plot group redistribution, land allocation, land pooling, conducted by the plot -setting authority administrative procedures for the implementation of land boundary settlement, which to plot data in, and in respect of the registered rights and recorded facts thus resulting changes set out in a separate law, according to the land register passage of ends). Családtámogatási Társadalombiztosítási Főosztály és A főosztály öt alosztályra tagozódik: Családtámogatási Osztály Egészségbiztosítási Osztály. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály valamint Rehabilitációs Ellátási és

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Melyek ezek? Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Igazságügyi Szolgálat

Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 1. A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya koordinációs feladatai tekintetében: a) Illetékességi területén

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 MINISTRY OF INTERIOR OF HUNGARY NATIONAL DIRECTORATE GENERAL FOR DISASTER MANAGEMENT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 96/ 815-959 2014.07.09. 2014.09.01. Hétfőtől péntekig: 7:00-20:00 óráig 2014. szeptember 1. napjától Hétfőtől péntekig: 8:00-20:00

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3.

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3. Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei Dr. Alexin Zoltán SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE ELŐZMÉNYEK Ø Magyarországon 1950-ben megyerendezés történik Ø 19 megyére oszlik. Ø A jó Állam kialakításának egyik eleme, a járások kialakítása

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Sopron 9400 Sopron, Új u. 26. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben