Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok"

Átírás

1 Koordinációs és Szervezési Főosztály Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek és járási hivatalok jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak. Az országosan létrehozott kormányhivatalok legfontosabb célja, hogy a területi államigazgatás hatékonysága javuljon, átlátható struktúrában, egységesen, összehangoltan és költségtakarékosan működjön. A kormányhivatalok korszerű, emberközpontú, szolgáltató államot megjelenítő középszintű közigazgatási gyakorlatot szeretnének kialakítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal két nagyobb egységből, törzshivatalból és tizenöt szakigazgatási szervből, továbbá járási hivatalokból áll. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. szerint: (1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből és Járási Hivatalokból áll. (2) A törzshivatal szervezeti egységei: a főosztályok, valamint az osztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a Jogi Perképviseleti Osztály és a Belső Ellenőrzési Osztály. A főosztályok osztályokra tagozódhatnak. (3) A Kormányhivatalban a következő szakigazgatási szervek működnek: a) Szociális és Gyámhivatal b) Építésügyi Hivatal c) Igazságügyi Szolgálat d) Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság e) Földművelésügyi Igazgatóság f) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság g) Földhivatal

2 2 h) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv i) Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság j) Munkaügyi Központ k) Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv l) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség m) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv n) Közlekedési Felügyelőség o) Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv A Kormányhivatalt Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezett ki. A kormányhivatal hivatalszervezetét Dr. Teschmayer Gábor főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként Dr. Kiss Elek igazgató segíti. A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében. A Kormányhivatal szervezetében összesen 1921 fő szakember dolgozik különböző szakterületeket lefedve. Az angol fordítás a GOOGLE Fordító által készült!!!!! The government is to create an efficient, reliable, citizen - friendly administration and service in the spring of 2010, the Hungarian government began to reorganize. This is an outstanding historical scale reorganization as a result of the 2011th started operations on January 1 from the government agencies, the government of general jurisdiction regional administrative bodies. They are located in county seats in the case of capital both in Budapest and Pest county. The general powers means that professional management bodies and district offices in the government department or government agencies as part of any administrative act based on case law. The main purpose of government agencies nationwide established to improve the efficiency of the regional state administration, transparent structure, uniform, coordinated and cost -saving work. The government offices modern, people-oriented " service state" mid-level publishers looking to establish administrative practices. Szabolcs -Szatmár -Bereg County Government Office for two more units, and fifteen törzshivatalból specialized administrative body, as well as district offices is available.

3 3 Szabolcs -Szatmár -Bereg County Government Office for Organizational and Operational Rules 2 says: Consists of administrative organs, as well as sectoral and district offices : ( 1 ) The Government Office led directly to the government mandated organizational units (main office hereinafter collectively ). ( 2 ) The ordinary office departments : the Department and the Government Commissioner Cabinet department status, Perképviseleti the Legal Department and the Internal Audit Department. The main classes are classes tagozódhatnak. ( 3 ) The Government Office specializing administration work : a) Social and Guardianship b) Construction Office c) the Judicial Service d ) Plant Protection and Soil Conservation Directorate e) Ministry of Agriculture Directorate f ) Food Chain Safety and Animal Health Directorate g ) Land Office h) Health Insurance fund 's services i) Pension Board j) Employment Center k) Labour 's services l) Consumer Protection Inspectorate m) Public Health 's services n) Transport Inspectorate o ) Rehabilitation 's services The Government Office led by Dr. Győző Vinnai Government Agent, who is appointed by the Prime Minister's proposal of the Minister of Public Administration and Justice. Head of the organization, Dr. Gabor Teschmayer government agency office Director General, who replaces as the government agent is absent or unable to attend. The Director General shall be assisted by a Deputy Director Dr. Elek Kiss. The government agency in accordance with the law and the decisions of the government - to coordinate and facilitate the implementation of the regional -level government jobs. State Administration powers to decide, under which various matters: first or second instance (eg, construction engineering, Child Welfare, taxation ). It performs legality of local governments and minority governments and sub-regional development council, the county development councils, regional development councils and legal oversight of the operation of the regional development council. Control bodies of territorial jurisdiction administrative jurisdiction, acting or performing such tasks. The Department participates in the supply of certain management tasks, such as :. Protection against disasters, or the area of administrative training and further training activities in the organization carries out testing and examination. Provides a forum for regional coordination, the capital city and county administrative college, establishment, operation, and contribute to the modernization of public administration, and coordinating and organizing the tasks related to the development of e-

4 4 government. The Government Office for the organization of a total of 1,921 persons working professionals covering various areas of expertise. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv A kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójának szakmai irányítása alatt áll. Általában az adott megyében jelentkező egészségbiztosítási feladatokat látja el, de a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztára ellátja egyúttal a Pest megyei feladatokat is. A szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatai fogadják a panaszokat, közérdekű bejelentéseket, átveszik az egyedi méltányossági kérelmeket, intézik a TAJ és EU kártyával, a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultság-igazolással összefüggő, valamint a pénzbeli ellátással és utazási költségtérítéssel, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatokat, értékesítik a különféle nyomtatványokat, kiadják a hatósági igazolványokat, átveszik az egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak bejelentéseit. Az egészségbiztosítási pénztárak intézik a pénzbeli egészségügyi ellátásokkal, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos ügyeket. Részt vesznek az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésében (a TAJ számmal rendelkező személyek nyilvántartása, a bejelentett személyek jogviszonyának nyilvántartása, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, valamint az egészségbiztosításra jogosultakkal kapcsolatos nyilvántartások). Hatóságként elbírálják az üzemi balesettel összefüggő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint térítésköteles fogászati ellátások térítési díjának utólagos megtérítésével kapcsolatos ügyeket. Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv fontosabb feladatai: 1. táppénz,terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, utazási költségtérítés iránti kérelmek intézése. 2. baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi jellegének, valamint a baleseti táppénz ellátás iránti kérelmeknek az elbírálása. 3. méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások, egyszeri segély ellátás iránti kérelmek elbírálása. 4. a Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, az igazoló okmányok kiadása, a bejelentett személyek adatainak feldolgozása, szükség esetén a TAJ kártya pótlása, 5. az önkormányzat határozata alapján a közgyógyellátási igazolvány elkészítése, visszavonása, cseréje. 6. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek átvétele. 7. az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása. Health Insurance fund 's services The Department of health insurance fund administrative department under the professional guidance of the National Health Insurance Fund (NHIF ), the Director-General.

5 5 Usually carried out by the candidate in a given county health insurance jobs, but the metropolitan government offices health insurance fund performs tasks at the same time the Pest County. The professional management bodies customer services receive the complaints, public announcements, taking over the individual equity requests addressed to the social security and EU card to be issued under the international conventions authentication certificate related, and the monetary board and travel expense reimbursement, the tasks related to insurance legal relationship, sold the various forms, issue the official ID cards, are entitled to take over the health services announcements. The health insurance funds are in charge of the cash benefits, health, accident sickness benefits, travel reimbursement issues. Participate in the health insurance records management ( social security number of the person recorded in the relations of the persons reported record, access to health services and access to proof and records of those entitled to health insurance ). Reviewed for operating authority as a drug -related accident, medical devices, as well as issues related to compensation for post- tuition fees are to be paid dental benefits. Important tasks of the health insurance fund administration specialist : sick pay, maternity allowance, child care fee, travel reimbursement requests for assistance. accidents, occupational diseases operational nature, as well as requests for accident sickness benefit for an assessment. applications for reasons of equity, cash benefits may be granted, once emergency care. assessment of eligibility, release of supporting documents, the processing of data reported persons, if necessary, the social security card replacement : a Social Security number sign ( hereinafter referred to as Social Security ) decision of the government on the basis of preparation of the public health care card, withdrawal, exchange. health insurance and cash benefits of receiving requests for travel reimbursement. the European Health Insurance Card issue. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság A kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt áll. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszerbiztonsági,élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési,élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatokat lát el. Vizsgálja a zöldség és gyümölcs, valamint a takarmányok termesztésének, tárolásának és forgalomba hozatalának biztonságosságát. Foglalkozik az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának állat-egészségügyi vonatkozásaival, és az állatok állat-egészségügyi ellátásával és felügyeletével. Felügyeli a növényi és állati eredetű

6 6 melléktermékek gyűjtését, kezelését, tárolását, szállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának biztonságosságát. Nyilvántartja az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálását az élelmiszerláncban és aktív szerepet vállal az élelmiszer hamisítások felszámolásában és visszaszorításában. Az Igazgatóság területi szinten ellátja a járványüggyel, az állatvédelemmel, az országon, illetve az EU-n belüli, valamint a harmadik országokba irányuló állat és élelmiszer szállításokkal kapcsolatos, továbbá az előbb említett területekhez szorosan kapcsolódó feladatokat is. Szakmai irányítást gyakorol a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok felett. A szakigazgatási szerv fontosabb feladatai: 1. létesítmény-ellenőrzés: takarmány forgalmazás, állategészségügyi ellenőrzés alá tartozó helyek ellenőrzése, vendéglátó helyek és kereskedelmi egységek ellenőrzése, hulladékkezelések ellenőrzése. 2. határforgalom ellenőrzés: EU-ba beléptetendő és kiléptetendő állati eredetű élelmiszer ellenőrzése. 3. nyilvántartásba vétel: vadforgalmazók, élelmiszerforgalmazók, vendéglátók, közétkeztetők, nem állati eredetű élelmiszert előállító üzemek, kistermelők, állattartók, állatkereskedők, mézfelvásárlók, őstermelők nyilvántartása. 4. engedélyezés: állati eredetű élelmiszer előállító üzem, állattartó telepek, takarmány előállító üzemek létesítésének engedélyezése. 5. igazolások kiadása: szállító járművek, állattartási tevékenységekhez kapcsolódó támogatásokhoz, mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítés. 6. állat járványvédelmi programok végrehajtása és felügyelete: baromfi, sertés szarvasmarha állományok mentesítési programjai és kapcsolódó támogatások, vadonélő állatok monitoring vizsgálata, kártalanítás, fertőtlenítés. 7. állatvédelmi hatósági feladatok ellátása. 8. élelmiszerlánc-felügyelet. 9. kiemelt közegészségügyi vonatkozással bíró feladatok:ételmérgezések, veszettség, TBC, Trichinellózis vizsgálata, fogyaszthatósági döntések. Food Chain Safety and Animal Health Directorate Food Chain Safety and Animal Health Directorate of the Government shall be under the professional guidance of the National Food Chain Safety Office ( NÉBIH ). Safety of the Food Chain and Animal Health Directorate carries out food safety, food quality control, food control, food chain management, and animal health, livestock and wine and some responsibilities. Examine the fruit and vegetables, and feed production, storage and marketing of safety. It deals with the keeping of animals, the propagation, breeding, transportation and marketing of veterinary aspects of animal and veterinary care and supervision. Supervises plant and animal by-products collection, handling, storage, transport, marketing, safety use. It can account for the investigation of food-borne illnesses in the food chain and play an active role in eliminating adulteration of food and suppression.

7 7 The Board of Directors shall perform the duties in the CDC, animal protection, the country, and animal and food deliveries within the EU and in relation to third countries, and is closely related to the aforementioned areas at field level. Professional exercising control over the district veterinary and food control agencies. Important tasks of the administrative department : facility control: feed distribution, monitoring sites under control, animal health, hospitality and commercial control units, control of waste treatment. Border control : control of EU beléptetendő kiléptetendő and food of animal origin. registration wild dealers, food distributors, caterers, caterers public, non- food animal production plants, small farmers, breeders, animal dealers, mézfelvásárlók, primary producers' records. Authorisation : animal food production plant, animal farms, authorizing the establishment of feed production plants. certificates of release : vehicles, livestock related activities aids, diesel used in agriculture excise tax refund. implementation and monitoring of animal disease control programs in poultry, pig eradication programs and related support cattle herds, monitoring, testing, compensation, decontamination of wild animals. supply of animal welfare official duties. food chain management. priority public health where relevant jobs : food poisoning, rabies, tuberculosis, Trichinosis examine consumer regulatory decisions. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Az építésügyi és örökségvédelmi hivatalok állami főépítészi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti hatósági, valamint örökségvédelmi hatósági feladatokat látnak el. Az építésügyi hatóság folytatja le az építésügyi engedélyezési eljárásokat, ennek keretében az építési tevékenységek végzésére irányuló építési engedélyeket ad ki, helyszíni szemle keretében ellenőrzést folytathat le, az ügyfél kérelmére lefolytatja az összevont telepítési eljárást, dönt az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásában, használatbavételi, fennmaradási, illetve bontási engedélyeket, valamint hatósági bizonyítványokat ad ki. Az építésügyi hatósági eljárásokban elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője jár el, a jogszabályban meghatározott kiemelt építésügyi hatósági ügyekben pedig a járási építésügyi hivatal, illetve a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, másodfokon pedig a kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala jár el. Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az építményekre, építési termékekre, módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó szabályok betartását, valamint a felhasznált építési termékek esetén a megfelelőség igazolását. Közreműködik az építési munkálatokban részt vevő tervező, tervellenőr, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, beruházás-lebonyolító és a

8 8 szakmunkát végző megfelelő képesítésének és jogosultságainak ellenőrzésében, valamint felügyeli és ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységeket és az építési napló jogszabályszerűségét. Az építésfelügyeleti hatóság feladata a jogerős építésügyi hatósági engedély meglétének és az építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésének és engedélyezésének, illetve az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzése. Figyelemmel kíséri az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket betartását és ellenőrzi az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó külön előírások szerinti eljárást. Az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban elsőfokon a járási építésügyi hivatal, illetve a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, másodfokon pedig a kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala jár el. Az örökségvédelmi hatóság engedélyező hatóságként jár el a műemlékeket érintői ügyekben, illetve a régészeti lelőhelyet érintő ügyekben; a régészeti lelőhelyen vagy a régészeti védőövezet területén megvalósuló tevékenység vagy építmény engedélyezésére irányuló eljárásokban, a műemléket érintő tevékenység és építési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban; a műemlék ingatlanon tartandó zenés, táncos rendezvények engedélyezése esetében; kérelemre, illetve más hatóságok előtt indult ügyekben pedig szakhatósági feladatokat lát el. Az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti lelőhelyek vonatkozásában a beavatkozást megelőző állapot helyreállítását, karbantartását, valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetve a méltatlan használat megszüntetését rendeli el. Műemlékek és régészeti lelőhelyek károsítása, veszélyeztetése esetén az ott folyó tevékenységet hivatalból leállítja, illetve az engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérő módon való végzése, valamint védelem alatt álló kulturális örökségi elemek jogellenes megsemmisítése, megrongálása, veszélyeztetése esetén örökségvédelmi bírságot szab ki. Az örökségvédelmi hatósági eljárásokban elsőfokon a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, másodfokon pedig a kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala jár el. A régészeti érték védelmével kapcsolatos örökségvédelmi hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként az egész országra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala jár el. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalai szakmai irányítói feladatokat látnak el a járási építésügyi hivatalok, illetve a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalok felett. A szakigazgatási szerv fontosabb feladatai: 1. az állami főépítész lefolytatja a területrendezési hatósági eljárást. 2. az építésügyi hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként jár el, elbírálja az elsőfokon hozott határozatok elleni fellebbezéseket. 3. az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként jár el, elbírálja az elsőfokon hozott határozatok elleni fellebbezéseket. 4. a műemléki érték védelmével, valamint a régészeti érték védelmével kapcsolatos örökségvédelmi hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként jár el, elbírálja az elsőfokon hozott határozatok elleni fellebbezéseket. 5. más hatósági eljárásokban építésügyi, illetve örökségvédelmi szakhatóságként jár el, szakhatósági állásfoglalásokat ad ki. Construction and Heritage

9 9 The heritage building and state agencies carry out the chief architect, the construction authority, building control authority and heritage conservation official duties. The building authority will conduct the building licensing procedures, this framework will issue building permits for the performance of construction activities, checks may conduct thespot inspection of the customer 's request to carry out the combined installation process, choose to national construction requirements, differential licensing procedure, occupancy, continuation or demolition permits, and issue official certificates. The construction authority in the first instance by the municipal clerk, the capital proceeds in local government clerk, and the county building office or the district building and heritage protection agency, the second instance will act as the Government Office Building and Heritage special construction authority in cases specified by law. The supervisor shall verify that the construction works, technical requirements and rules for the use of construction products, methods and procedures for compliance, and if the construction products used to demonstrate compatibility. Featuring involved in the construction work in design, project inspector, construction engineering inspector, technical manager, investment holding of responsible and appropriate qualifications and eligibility of performing skilled labor inspection, as well as to monitor and control the building construction activities and the construction of log law magnificence. The role of the construction supervisor shall check the fulfillment of the requirements for a final construction permit and the existence of the notification and authorization, and the construction contract for the design and construction contract for construction activity. It monitors the building structure, compliance with the requirements for the implementation and control processes and technology specific procedure to perform to the specifications for building construction activity is covered by the builder for collateral management. The building control authority proceedings in the first instance to the district office building or the district office building and heritage, appeal and act as the government agency building and Heritage. The heritage protection authority licensing authority shall act as the monuments tangents matters or matters concerning the archaeological site, in the award proceedings for the archaeological site or activity or construction authorization in the field of archaeological protection zone, activity and construction activity authorization concerning the monument, to be held in the historic property Allow for music and dance events; launched an application or other matters before the authorities performing official duties expertise. In case of violation of the rules of heritage monuments, archaeological sites in relation to the pre- intervention state restoration, maintenance, and the liability for the sustainable use of performance or termination of the derogatory use of orders. In case of damage to archaeological sites and monuments, jeopardizing the activities taking place there stop motion or activity subject to license or without a license to carry out a different way, and under the protection of cultural heritage elements unlawful destruction, damage, in case of threat to

10 10 impose a fine of heritage conservation. The heritage protection authority proceedings in the first instance to the district office building and heritage, appeal and act as the government office building and Heritage. Heritage protection authority procedures related to the protection of archaeological value as a second- instance authority competent to act in the whole country of Budapest Government Office Building and Heritage Office. Building and heritage agencies operating in the capital city and county government offices as a professional 's services managers perform duties of a district building department or the county building and heritage protection agencies above. Important tasks of the administrative department : The main architect of the government is carrying out the planning authority and procedure. the construction authority shall act in the second degree as the authority hears appeals against decisions of the first instance. the building control authority procedures act in the second degree as the authority hears appeals against decisions of the first instance. the protection of historic value and heritage protection authority procedures for the protection of archaeological value shall act as the second instance body, hears appeals against decisions of the first instance. other administrative procedures act in the building or heritage conservation authority as an expert authority shall issue resolutions. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a kormányhivatalok szervezetében működő szakigazgatási szerv, amely fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon jár el. Szakmai irányításukat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal látja el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez tartoznak a fogyasztók élete, testi épsége és biztonsága, valamint megfelelő tájékoztatása érdekében az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok, valamint a veszélyes termékek kereskedelmi forgalomból történő kiszűrése. Ez a szakigazgatási szerv vizsgálja ezek mellett a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokat és a vásárlók megtévesztésére alkalmas magatartásokat is. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálja a megjelenő reklámok tartalmát és ellenőrzi a reklámtilalmakat, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsító, a szexualitást, fegyvereket, lőszereket illetve alkoholt és dohányárut középpontba állító tartalmakra. Ellenőrzi az internetes honlapokon közzétett tájékoztatásokat. A Felügyelőség kiemelt feladata a szavatossághoz, jótálláshoz, és ezen jogokhoz kapcsolódó igények érvényesítése, emellett kezeli a vállalkozások részéről érkező írásbeli és szóbeli panaszokat. A szakigazgatási szerv fontosabb feladatai: 1. általános, az egyes üzletek működésére vonatkozó előírások ellenőrzése.

11 11 2. piacfelügyeleti tevékenység, tehát az áruk és szolgáltatások biztonságosságának és megfelelőségének rendszeres ellenőrzése. 3. a gazdasági reklámok tartalmi követelményeit meghatározó általános és speciális előírások betartásának ellenőrzése. 4. elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése. 5. szavatosság, jótállás, valamint az ezen jogokhoz kapcsolódó igényérvényesítés. 6. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma, melynek célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti döntések meghozatalának csökkentése. 7. egyéb szolgáltatások tekintetében (pl.: földgáz, villamosenergia, távhő, ivóvíz, hírközlés) tekintetében a vonatkozó rendelkezések szolgáltató részéről történő megsértésének vizsgálata. Consumer Protection Inspectorate The Consumer Protection Inspectorate of government agencies operating in the organization of specialized administrative body which acts in the first instance authority in matters of consumer protection. Their professional guidance provided by the National Consumer Agency. The Consumer Protection Inspectorate, the consumer 's life, physical integrity and security, and to inform the appropriate control and monitoring tasks related to the safety and suitability of the goods and services, as well as in the identification of hazardous products commercially. This specialized administrative body shall examine these in addition to consumer decisions affecting trade practices and unfair to mislead buyers for practices. The Consumer Protection Inspectorate examines the contents of the advertisements appearing and control the advertising bans, particularly with regard to the physical, mental, emotional, and moral development of children and young people is harmful, sexuality, guns, ammunition and alcohol and tobacco -centered content. Verify the information published on the websites. The Inspectorate is a priority task of the warranties, guarantees and enforcement of these rights related needs, as well as treat oral and written complaints from the business part. Important tasks of the administrative department : Check general regulations governing the operation of individual stores. Market surveillance activities, so regular monitoring of the safety and appropriateness of the goods and services. economic content of the advertisements to monitor compliance with the general and specific regulations defining. Check e-commerce activities. warranties, guarantees and related rights in the enforcement of claims. prohibition of unfair commercial practices, with the aim of misleading the customers and the resulting decisions are taken to reduce transaction. investigation in respect of a breach of the relevant provisions of part service : Other services in respect of (natural gas, electricity, heating, water, communications, for example ).

12 12 Földhivatal A Földhivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalok földügyi, ingatlanügyi szakigazgatási szerve. A földhivatali szervezet-rendszer területi szervei a megyei földhivatalok (Budapesten a Fővárosi Földhivatal), helyi szervei a járási földhivatalok (Budapesten a Budapesti 1. számú Földhivatal és a Budapesti 2. számú Földhivatal). A Földhivatal vezeti az ingatlan-nyilvántartást. Eljár az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló eljárásban. A termőföld hasznosításával és védelmével összefüggő feladatkörben ellenőrzi a termőföld művelési ágának megfelelő termeléssel történő hasznosítását, és mulasztás esetén földvédelmi bírságot szab ki. Nyilvántartást vezet a termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról, szükség esetén a nyilvántartásból adatot szolgáltat. A Földhivatal fontosabb feladatai: 1. Kérelemre hiteles tulajdonilap-másolatot, földhasználati lapot, térkép másolatot illetve egyéb adatot szolgáltat az ingatlan-nyilvántartásból. 2. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokat (azon ingatlanok, amelyeknél a körzeti földhivatalhoz január 1. előtt benyújtott okirat hiányossága miatt a benyújtáskor hatályos jogszabály alapján a bejegyzési kérelem nem volt teljesíthető). 3. Eljár termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén. 4. Elbírálja a termőföldek belterületbe vonásával, végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos kérelmeket, és ezekhez kapcsolódóan megállapítja a földvédelmi járulék összegét. 5. Lefolytatja a termőföld védelmével kapcsolatos szakhatósági eljárásokat. 6. Intézi a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyeket. 7. Vizsgálja a sajátos célú földmérési munkákat, kijavítja a felmérési, térképezési és területszámítási hibákat. 8. Eljár telekalakítási ügyekben (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatárrendezés megvalósítására irányuló, a telekalakítási hatóság által lefolytatott közigazgatási eljárás, amely a telekingatlan adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában ezáltal bekövetkező változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével zárul). Land Registry The Land Registry is the main city and county government offices Land, Buildings administrative department. Regional offices of the land office organization system of county land offices (in Budapest, the Municipal Land Office ), local bodies in the district land offices (in Budapest, the Budapest Land Office No. 1 and No. 2 of the Budapest Land Office ). The Land Registry leads the real estate records. Acting on the registration and recording of facts, modify, or delete, as well as the procedure for registered in the Land Register and is entitled to the property data of changes in data occurred rights to the property. Job description of land use and protection related checks utilization of land cultivation in an

13 13 appropriate branch of production, and land protection in case of failure to impose a fine. Keep a record of the cultivable land, and the use of under agricultural or forestry land for urban agriculture, if necessary, provide the registration information. Important tasks of the Land Registry : Upon request, certified copies of the title deed, land cover, a copy of a map or other data services in the real estate records. Follow the procedures relating to outstanding full-time real estate ownership ( of property, which the district land office under the law of the registration application was due to be completed document submitted before January th deficiency is not the time of submission ). Acts in the case of land use without permission for any other purpose. Assess the land of urban development, applications for other purposes utilizing permanent and temporary, and the amount of the land in connection with a security contributions. Procedures for carrying out the special authority of the soil protection. Addresses issues related to the subject survey submissions. Examine the specific purpose of surveying work, revised the survey, mapping and area calculation errors. Acts parcel job matters ( plot group redistribution, land allocation, land pooling, conducted by the plot -setting authority administrative procedures for the implementation of land boundary settlement, which to plot data in, and in respect of the registered rights and recorded facts thus resulting changes set out in a separate law, according to the land register passage of ends ). Földművelésügyi Igazgatóság A Földművelésügyi Igazgatóság a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerve, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal koordinálásával látja el faladatait. Vadászati és halászati hatósági jogkört gyakorol, ellátja a vadászati és halászati tevékenységekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat. Ellátja a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi az igazolvány használatának jogszerűségét. Közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, és földárveréssel kapcsolatos feladatokban. Feladatkörébe tartozik a hegyközségek törvényességi felügyelete, ellenőrzi a hegybírók tevékenységét. A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának működési területe Budapest és Pest megye területére terjed ki. A Földművelésügyi Igazgatóság fontosabb feladatai: 1. vadászjegy és vadászati engedély kiadása, visszavonása. 2. nyilvántartást vezet a vadászterületekről, a jogosult nevéről, címéről, valamint a vadászati jog haszonbérleti szerződésekről. 3. gondoskodik a vadászvizsga megszervezéséről. 4. nyilvántartást vezet a hivatásos vadászokról.

14 14 5. hitelesíti és ellenőrzi a vadászati naplót. 6. trófeabírálatot végez és arról hatósági bizonyítványt állít ki (a vadász köteles az elejtett vadak trófeáit bemutatni a Földművelésügyi Igazgatóságnak, aki a trófeabírálat eredményéről a vad elejtője részére hatósági bizonyítványt ad ki). 7. kiadja az állami halászjegyet vagy horgászjegyet. 8. a jogosulttól, a halásztól, a horgásztól a halászati tevékenységgel összefüggésben felvilágosítást, adatot, igazolást kérhet, valamint a jogosultnak a halászati joggal kapcsolatos irataiba, nyilvántartásaiba betekinthet. 9. a halászati vízterületen a halászat állapotáról megfigyelést végez. 10. nyilvántartást vezet a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, a mezőgazdasági őstermelő adatairól, a mezei őrszolgálatról, valamint a családi gazdálkodókról: 11. nyilvántartást vezet a családi gazdaságokról (kérelem alapján nyilvántartásba veszi a családi gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban történő változásokat, módosításokat). 12. agrárkár-megállapító szervként működik. 13. közreműködik a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, és földárveréssel kapcsolatos feladatokban. 14. ellenőrzi az állami támogatások felhasználását. Board of Agriculture The Ministry of Agriculture Board of County government agencies agricultural administrative department, which provides faladatait the National Food Chain Safety Office co-ordinated by. Hunting and fishing exercise of official authority, shall perform the administrative tasks associated with hunting and fishing activities. It performs a card Agricultural farmers' issue of tasks related to enforcement and verify the legality of the use of the card. Participation in the context of land administration tasks of land release and land -related auction. He is responsible for the supervision of the legality of the mountain villages, checking the judges mountain activities. Operational area of the Pest County Government Office of Agriculture Directorate in Budapest and Pest county area covered. Main tasks of the Ministry of Agriculture Board of Directors: hunting license and issue a hunting license revocation. maintain a record of hunting areas, the name of the holder, address and hunting rights lease contracts. cater to the hunter exam organization. a record of professional hunters. authenticates and verifies the hunting diary. judging and awards carry a certificate issued by an official that ( the hunter must present the trophies of hunted wild game Directorate of the Ministry of Agriculture, who is the trophy judging the outcome of the official certificate issued by the wild for elejtője ). issue the ticket or anglers fishing state ticket.

15 15 of the holder, the fisherman, the angler fishing activities in the context of information, data, certificate request, and the claimant 's file, inspect records relating to fishing rights. the fishing waters in the state of fishing carried out surveillance. Small agricultural producers to maintain records of the card, the agricultural producer data, constant supervision until properly in the field, and about the family farmer : maintain a record of family farms (based application to register the family holdings, their land, and led to changes in the economy, changes ). Damage - finding body works. participates in the context of land administration tasks of land release and land -related auction. control the use of state aid. Igazságügyi Szolgálat A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal látja el a pártfogó felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében ellátja az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit. A megyei és fővárosi igazságügyi szolgálatok a kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működnek. Jogi Segítségnyújtó Szolgálat A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára. Pártfogó Felügyelői Szolgálat A Szolgálat környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készítésével részt vesz az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítésében. Végrehajtja a közérdekű munka büntetéseket és a pártfogó felügyeleti intézkedéseket. A büntető ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások (mediáció) lefolytatásával hozzájárul a bűncselekményekkel okozott károk enyhítéséhez, elősegíti, hogy az elkövető személyes felelősségvállalása útján a sértett kártalanítsa. Utógondozás biztosításával segíti elő az elítéltek társadalomba való visszailleszkedését, a bűnismétlés megelőzését. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek. Áldozatsegítő Szolgálat Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A Szolgálat ezen célkitűzéseket, az áldozatok segítésével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokat, különböző támogatási formákon keresztül látja el. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat fontosabb feladatai: 1. jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatás 2. peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése 3. pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése

16 16 A Pártfogó Felügyelői Szolgálat fontosabb feladatai: 1. felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyelete 2. fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyelete 3. közérdekű munka büntetés végrehajtása 4. közvetítői eljárás az elkövető és a sértett között 5. elítéltek utógondozása Az Áldozatsegítő Szolgálat fontosabb hatáskörei: 1. tájékoztatás, tanácsadás 2. érdekérvényesítés elősegítése 3. azonnali pénzügyi segély engedélyezése 4. állami kárenyhítés engedélyezése Justice Service Shall carry out the duties of the Office of Administration of Justice and probation activities, legal aid, victim support and compensation in losses related to, exercise its powers over the judicial governing body of professional services in this context. The county and city services, judicial administrative department of the government agencies as they work. Legal Aid Service Legal assistance is intended to ensure the state of rights of all those who would not otherwise be able to due to their disadvantaged position. The department of general customer service activities income, regardless of financial situation and the subject matter of the requesting their - simple megítélésű matters - legal advice and competence, competence provides guidance, and authority as the customer decides on the basis of dependence on the question of support admissibility : Cases of extrajudicial advice and / or legal assistant (lawyer ) involvement, and provide care litigation representation before the court probation for those who need representation by a lawyer for the purpose of instrument making. Probation Service The service environmental studies and probation opinions involved in the preparation of the prosecution and the court ruling in the preparation. Performs community service sentences and probation supervision measures. Procedures used in the conduct of mediation in criminal matters ( mediation) contributes to mitigating the damage caused by the crime, conducive to personal responsibility by the offender to compensate the victim. Providing aftercare to facilitate the reintegration of prisoners into society, the prevention of re-offending. The service is designed to provide law- enforcement, crime prevention and the interests of victims increased effect. Victim Support Service One of the main task today is to mitigate the criminal policy of reducing the harmful effects caused by crime and crime victims of social, moral and economic grievances. The service of these objectives, tasks and supporting victims of state kárenyhítéssel, through various forms of support provided by.

17 17 Main functions of the Legal Aid Service : legal advice, competence, competence guidance Allow an extra-judicial legal assistance Allow advocate Important tasks of the Probation Service : probation supervision of adult offenders probation for juvenile offenders Implementation of community service punishment mediation between the offender and the victim after-care of prisoners Victim Support Service of the main functions include: information, advice advocacy to promote Enable immediate financial aid Enable state compensation Közlekedési Felügyelőség A Közlekedési Felügyelőség a kormányhivatalok egységekén működő ágazati közlekedési szakigazgatási szerv, amely a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja, feladatait a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének szakmai irányításával látja el. A fővárosi és megyei közlekedési felügyelőségek (a továbbiakban: közlekedési felügyelőségek) a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési szakigazgatási szervei, amelyek közlekedési hatósági feladatokat látnak el. A közlekedési felügyelőségek illetékességi területe a főváros, illetve az adott megye közigazgatási területére terjed ki. A közlekedési felügyelőségek által első fokon hozott döntés elleni fellebbezéseket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ bírálja el. Közlekedési felügyelőség fontosabb feladatai: 1. a vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése, valamint a vizsgáló állomások tevékenységének ellenőrzése. 2. járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése, a tevékenységük ellenőrzése. 3. az úthasználati díj ellenőrzése. 4. a közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzése. 5. a veszélyes árut közúton szállító járművek közlekedésének ellenőrzése, és a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására vonatkozó rendelkezések ellenőrzése. 6. a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzése. 7. a közúti járművek közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése. 8. a közúti ellenőrzés keretében. 9. a közúti járműveknél a veszélyes áruk szállításához előírt különleges feltételek ellenőrzése (ADR), és a közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzése,a gépkocsik által kibocsátott kipufogógázok szennyezőanyag-tartalmának közúti ellenőrzése, a gépkocsik

18 18 környezetvédelmi alkalmasságának és plakettjének közúti forgalomban való ellenőrzése, a plakett eltávolítása, és a gépkocsik környezetvédelmi jellemzőinek ellenőrzése. 10. a digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések fogadása, a tevékenység ellenőrzése, és a digitális tachográf kártyák kiadása, érvénytelenítése, cseréje, pótlása, visszavonása. 11. a közúti járművezetők vizsgáztatása, a vizsgakötelezettség alóli mentesítése, továbbá a képzés, utánképzés a szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének ellenőrzése. Transport Inspectorate The Transport Inspectorate sector units in government agencies - Transport - specialized administrative body shall exercise its powers independently established by law and shall perform his functions as President of the National Transport Authority's professional management. The capital city and county transport inspectorates (hereinafter referred to as the transport inspectorates ) is the main city and county government offices Transport 's services, which are responsible for transport official duties. Jurisdiction of the transport inspectorates covers the administrative area of the capital, and in that county. Appeals against decisions taken by the transport inspectorates in the first instance to the National Transport Authority judged by the Centre. Main functions of Transport Inspectorate : exercise of powers relating to licensing of activities in the station, test station, the official conclusion of the contract, and control of the activities of the test stations. Conclusion of vehicle break agreements with contributors, to control their activities. Check the tolls. driving and rest times control crews of vehicles engaged in road transport. provisions for the control of dangerous goods by road transport vehicles to control and restrict the traffic of heavy trucks. delivery of official controls and transport of radioactive materials. road safety checking of vehicles, road vehicles, the assembly, the transformation of individual and for the authorization of placing into service. under the roadside. on the road Checking special conditions required for road vehicles for transport of dangerous goods ( ADR), and control of weight and size limits are complied with, a roadside check exhaust gases emitted by cars pollutant content of the cars environmental suitability and plakettjének required for road vehicles, the plaque removal and control of the environmental characteristics of the cars. Digital tachograph installation, commissioning, activation, fit, control or receive notifications of conducting workshops to improve vehicle maintenance activities, control activities, and the issue of digital tachograph cards, invalidation, replacement, replacement and revocation. road drivers are examined, the exemption from liability exemption exam, as well as training, monitoring of trainers and training after school activity leaders.

19 19 Munkaügyi Központ A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból, a munkaügyi központokból és a kirendeltségekből áll. A terület szakmai irányítását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el. A munkaügyi központok a fővárosi és megyei kormányhivatalok székhelyein találhatók, és azok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szakigazgatási szerveiként működnek. A kirendeltségek pedig a járási hivatalok részeként nyújtanak segítséget az állampolgároknak. A munkaügyi központok feladatai közé tartozik az illetékességi területükön lévő kirendeltségek irányítása. A munkaügyi központok fontosabb feladatai: 1. munkahelyteremtéssel és a közfoglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatos feladatokat végzése. 2. az álláskeresők ellátási rendszerének és az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerének működtetése. 3. ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálják másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket. 4. a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzése. 5. kapcsolatot tartanak a munkaerő-piaci szereplőkkel és munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat végeznek. 6. ellátják azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el. A kirendeltségek fontosabb feladatai: 1. illetékességi területén ellátják az álláskeresők nyilvántartásba vételére vonatkozó feladatokat. 2. végzik az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal összefüggő feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ hatáskörébe. 3. munkaközvetítést végeznek, fogadják a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, információt nyújtanak, tanácsokat adnak. 4. közreműködnek a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, ellátják a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat. Job Centre The National Employment Service system of organization is the National Labour Office, the employment centers and branch offices. Professional management of the area carried out by the Labour Office. The main industrial centers in the city and county government offices headquarters are located, and to provide them employment and labor market functions as a specialized administrative agencies operate. The offices are part of the district offices provide assistance to citizens. Responsibilities include management of the PES offices in their jurisdiction.

20 20 Important tasks of the job centers : job creation and performance of tasks related to public employment aid. Operation of the system of aid for its own competence system for the supply of job seekers and job seekers. if government regulation provides otherwise, verified in the second instance appeals against decisions taken by the agencies. Check the performance of a public work contract as provided for in the work of public employment. to liaise with labor market actors and tasks related to labor inspection is carried out. shall carry out the tasks related to labor market services that are not covered by the office. Main functions of the offices : jurisdiction of performing the tasks on the registration of the job seekers. carry out tasks for jobseeker's allowance, jobseeker's benefit determination, pausing, termination and recovery of related, and those to promote employment -related assistance, which is outside the jurisdiction of the labor supply center. mediation work carried out, receive applications for employment needs, provide information, give advice. are involved in mitigating the negative consequences of collective redundancies, provide administrative and financial matters relating to the employment of public aid process. Munkaügyi Felügyelőség A munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve látja el, melyet a munkavédelmi felügyelőség és a munkaügyi felügyelőség alkot. A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség illetékessége megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével. A munkavédelmi felügyelőség és a munkaügyi felügyelőség hatósági feladatainak ellátására munkavédelmi felügyelők és munkaügyi felügyelők működnek. A felügyelők a felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthatnak, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől. Munkaügyi felügyelőség fontosabb feladatai: 1. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, valamint megszüntetésével összefüggő bejelentési, igazolás kiállítási és kiadási kötelezettség, valamint elszámolás megtörténtének ellenőrzése. 2. a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések ellenőrzése. 3. a munka- és pihenőidő, munkabér védelem megtartásának ellenőrzése. 4. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése. 5. a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartásának ellenőrzése. Labour Inspectorate

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXCVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER 8. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1051 Budapest, József Attila u. 2 4.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd 133. szám Tartalomjegyzék 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 237/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök Tartalomjegyzék 14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 17/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 12., szerda Tartalomjegyzék 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról 54601

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök Tartalomjegyzék 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2011. (IX. 22.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

T/5034. számú törvényjavaslat

T/5034. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5034. számú törvényjavaslat az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET Szám: 653-6/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, New Yorkban 2006. december 13-án

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 2., hétfõ. Tartalomjegyzék. 62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 2., hétfõ. Tartalomjegyzék. 62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 2., hétfõ 37. szám Tartalomjegyzék 62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 65/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 5., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi LXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World

Részletesebben