Páter Béla emlékezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páter Béla emlékezete"

Átírás

1 Páter Béla emlékezete

2

3 Páter Béla emlékezete Megemlékezés halálának 70. évfordulójára Kolozsvár, június Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár, 2010

4 Szerkesztették: Farkas Zoltán és Lázár László Lektorálta: Dr. Jakab Sámuel Olvasószerkesztés, korrektúra: Kürti Miklós A fedôlap fotóját készítette: Essig József Tördelés, borítóterv: Balogh Zsuzsa Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010 Nyomdai munkálatok: GLORIA, Kolozsvár Felelôs vezetô: Nagy Péter Descrierea CIP a Bibliotecii Naøionale a României OMAGIU. Páter, Béla Páter Béla emlékezete : megemlékezés halálának 70. évfordulójára / ed.: Farkas Zoltán, Lázár László. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2010 ISBN I. Farkas, Zoltán (ed.) II. Lázár, László (ed.) 58(498) Páter, B

5 Elôszó A tudományok úttörôirôl, egykori mûvelôirôl ritkán emlékezünk meg, az idô haladtával pedig a mulasztások egyre nehezebben pótolhatók így sokuk emléke kitörlôdik a köztudatból. Nevük hiába szerepel a különbözô lexikonokban, ezeket kevesen lapozzák fel, s tanulmányozzák. A tudománytörténészekre, szakírókra hárul munkásságuk felkutatása, eredményeik értékelése, népszerûsítése. Dr. Páter Béla a kassai, majd kolozsvári mezôgazdasági tanintézet egykori tanára, a kolozsvári Mezôgazdasági Akadémia néhai rektora ( ), a világ elsô gyógynövény-kutató állomásának a megteremtôje érdemei azonban feledésbe merültek. Pedig életében itthon és külföldön egyaránt igen értékelték munkásságát. Két, sôt három ország és nemzet büszkélkedhetett Páter Bélával. A 2008-as emlékévben elsôként a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Mûhelyben emlékeztek meg Páter Béláról, a vallásos tudósról, Farkas Zoltán és Lázár László, az EME agrárszakosztályának alelnöke és titkára vezette kerekasztalbeszélgetés keretében. Június én Kolozsváron háromnapos megemlékezésre került sor, Páter Béla halálának 70. évfordulója alkalmából. A rendezvény fôszervezôje az EME Agrártudományi Szakosztálya volt, társrendezôk: az egykori Mezôgazdasági Akadémia utódja, az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, az Evangélikus-Lutheránus Püspökség, valamint az Erdélyi Kárpát- Egyesület. A megemlékezô ünnepségsorozat elsô napján az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem tanárai, az EME képviselôi és a meghívottak tartották meg elôadásukat. Második nap az Erdélyi Kárpát-Egyesület szervezésében a Páter-úton a Páter-forrásig kirándult az ünneplô társaság, a Páter Béla által talán leginkább kedvelt kirándulóúton, a Bükk-erdôn keresztül. Gyógynövény-megfigyeléssel tarkított kirándulás végén rögtönzött fotókiállításon is megcsodálhattuk a természet szépségeit. A harmadik napon az (Erdélyi) Evangélikus-Lutheránus Püspökségen, Adorjáni Dezsô püspök cerebrálásával ünnepi istentiszteletre került sor, majd azt követôen, a belsô udvaron a Páteremlékplakett leleplezésére. A plakett, amely Venczel Árpád szobrászmûvész alkotása, Páter Bélának mint botanikusnak és az Evangélikus-Lutheránus Egyház egykori gondnokának állít emléket. A tudományos ülésszakon Egyed Ákos, az MTA kültagja, az EME elnöke mondott megnyitó beszédet, majd az EME kutatói, külföldi vendégelôadók, valamint az EKE elnöke mutatták be Páter Béla életét, munkásságát, követôit, a Páter-hagyományokon alapuló botanikai kutatások eredményeit. Jelen kötet az itt elhangzott elôadásokat, illetve a megemlékezô rendezvénysorozatra elküldött dolgozatokat és adalékokat tartalmazza. 5

6 Páter Béla egyetemi tanár, a kolozsmonostori Mezôgazdasági Akadémia rektora, tankönyvíró, botanikus, gyógynövényszakértô, gyógyteák elôállítója, gazdasági szervezô, ugyanakkor nagy kiránduló, túrázó, egyházának oszlopos támasza. Munkahelyét, választott hazáját az elsô világháborút követô hatalomváltás után sem hagyta el. Tevékenységét minden területen elismerés fogadta már életében, a román hatóságok, sôt a királyi család is elismerte rendkívüli tudományos eredményeit. A második nagy világégés után Páter Béla emlékével kevesebbet foglalkoztak, a köztudatban kezdett feledésbe menni. Csupán a tudósok közösségében ápolták emlékét, és méltatták munkásságát. Idén Páter Béla születésének 150. évfordulóját ünnepeljük. A kerek évforduló alkalmat nyújt arra, hogy méltó megemlékezés és ismertetô anyagok közlése révén nagy tudósunk újra a közfigyelem középpontjába kerüljön. A két évvel ezelôtti ünnepi elôkészületek során Páter Zoltán oldalági rokon 1 jóvoltából felderítettük Páter Béla egyenes ági és oldal ági rokonságát, és minden, még élô rokont meghívtunk az ünnepségre. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rendezvényre a számos agrárszakember, valamint a szervezô intézmények népes képviselete, köztük jeles tudósok mellett eljöttek Páter Béla Marosvásárhelyen és Kolozsváron élô rokonai, valamint a ma Magyarországon élô két dédunoka is, Páter Áron és Tünde édesanyjuk kíséretében Tekintettel a két évvel ezelôtti rendezvény sikerére, az elnökség és a szervezôk jónak látták könyv formájában megjelentetni az eseménysorozaton elhangzott elôadásokat, tudományos ismertetôket, valamint azon meghívott elôadók dolgozatait, akik az ünnepségen nem vehettek részt reményeink szerint ebben az évben, a kettôs évforduló, a Páter Béla születésének másfél százados, és fia, Páter Károly 2 születésének 110. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen ôk is jelen lehetnek majd. A jelen kötet célja tájékoztatni a nagyközönséget Páter Béla sokirányú és úttörô munkásságáról. Farkas Zoltán 1 matematikus, lásd: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, ill. Szabó T. Attila: Páter Béla és a kolozsvári Gyógynövénykísérleti Állomás ( ) dokumentumai és emlékei ( ) 2 egyetemi tanár, a jelenlegi Gödöllôi Szent István Egyetem, volt Agrártudományi Egyetem hajdani rektora 6

7 Kedves jelenlévôk, Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a rendezvényünkön megjelenteket, a határon túlról, Magyarországról érkezôket külön is szeretettel köszöntjük, és mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével ezt a rendezvényt. Az utókor rendszerint azokról az elôdökrôl nem feledkezik meg, akik az élet valamely területén maradandót alkottak, vagy kezdeményezôi voltak olyan tevékenységeknek, amelyeknek folytatása volt, és amelyek valahogyan a mai életünkbe, korunkba is befolynak, azt befolyásolják. Páter Béla, akire ma emlékezünk, mindkét említett kritériumot kimeríti, annak megfelelôen maradandót alkotott, és kezdeményezô is volt. Maradandó eredményt tudományos munkái jelentenek, különösen a botanika területén kifejtett munkássága, s tudjuk azt is, hogy kezdeményezôje volt Kolozsvárt a gyógynövénykultúra felkarolásának. Mindez elegendô érv arra, hogy Páter Béla professzor idôszerûségérôl beszéljünk. Az ô munkássága egyszerre volt értékmegôrzô és értékteremtô gondolok itt a természetvédelemre, alapjában véve, a gyógynövénygondozásban és felhasználásában kifejtett tevékenységérôl van szó. Errôl, mint közismert, elismerô, szép szavakkal emlékezett meg Gidófalvy István, a régi Kolozsvár, a régi Erdély kiváló személyisége. Ugyanakkor intézményszervezôi képességét, odaadó, lelkiismeretes és értô hozzáállását is ki kellene emelni. Nem csoda, hogy négy kolozsvári intézmény tartja magáénak: az Agronómiai Intézet, az Erdélyi Kárpát-Egyesület, az Erdélyi Evangélikus- Lutheránus Egyház és végül, de nem utolsósorban az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az EME. Mindegyik említett intézmény történetébe, s ezek által Kolozsvár városunk történetébe is beírta nevét. Itt sokan vagyunk olyanok, akik gyakran jártunk annak idején a Páter-ösvényen, és a Páter-kúthoz is el-elmentünk, emlékezve rá, és ugyanakkor nosztalgiával gondolva azokra az idôkre, amikor még olyan jelentôs és igencsak kulturált turizmus volt a városban és környékén, amilyen sajnos ma nincsen. Az EME választott tisztségviselôjeként, szakosztályi elnökeként, neves tudományterjesztôjeként egyaránt tiszteljük és ápoljuk emlékét. Errôl külön elôadás fog elhangzani rövidesen, aminthogy a többi intézményben viselt tisztségeirôl is. A megalapításának 150. évfordulójához közeledô EME különös gonddal igyekszik számba venni kiemelkedô jelentôségû elôdeit. Azért is jól jött ez a rendezvény, hiszen általa Páter Béláról jóval többet fogunk tudni, mint eddig, letöröljük a port tárgyi és szellemi hagyatékáról, és jobban el tudjuk helyezni az alakját az erdélyi tudománytörténetben. Ezt ígérik, nyilvánvalóan ezt is adják majd a programban feltüntetett elôadások. Nem rejtjük véka alá azt a véleményünket, hogy szükségünk van az elôdök példamutató munkásságának felmutatására, hogy a rendkívül bonyolult, a történelmi értékek iránt nem kellô figyelmet mutató világunkban erôt meríthessünk az elôdök, az elôttünk járók munkásságából, hogy a ránk testált értékek mentését és 7

8 az új követelményeknek megfelelô fejlesztését vállaljuk. Külön öröm az EME vezetôsége számára, hogy a Páter Béla emlékének szánt ülésszakot a legifjabb szakosztályunk, az Agrártudományi Szakosztály kezdeményezte. Ezért illesse köszönet a kezdeményezôket és a rendezvény elôkészítôit. Ezekkel a gondolatokkal kívánok sikeres és hasznos tanácskozást ennek az ülésszaknak. Mindenkinek kellemes ittlétet kívánok. Köszönöm. Kolozsvár, Egyed Ákos 8

9 I. rész Tanulmányok

10 10 Páter Béla tudományos és tudománynépszerûsítô munkássága Életrajzi adatai Farkas Zoltán A neves gyógynövénykutató szeptember 9-én született a Sáros megyei Eperjesen. Ôsrégi szepesi család sarja. Elôdei a lôcsei városi levéltár adatai szerint a XVI. század óta Lôcsén laktak. Apja, Páter Károly Lôcsén törvényszéki bíró. Anyja, Fornét Antónia a sztrázsai (michelsdorfi) evangélikus lelkész leánya. A Fornét család ôsei bárói ranggal rendelkeztek. Franciaországból, a hugenották üldözésekor menekültek elôbb Ausztriába, majd Felsô-Magyarországon telepedtek le, ahol nevüket Fournet-ról Fornétra változtatták. Páter Károly és családja csupán egy évig, 1860-ban tartózkodott Eperjesen, ekkor született hetedik egyben utolsó gyermekükként Béla fiuk ben a család újra Lôcsére került, a szülôk halálukig itt laktak. Páter Béla Lôcsén végezte elemi és középiskolai tanulmányait. Fôiskolai tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen és a Királyi József Mûegyetemen folytatta ban természetrajz- és földrajzszakos középiskolai tanári oklevelet szerzett (Györffy 1939, Páter Sándor 2008). Más szerzôk szerint 1882-ben végzett (W. Nagy 1988) között a Budapesti Királyi József Mûegyetem növénytani tanszékén dolgozott mint tanársegéd (W. Nagy 1988), majd 1884-ben a Kassai Gazdasági Tanintézet növénytani tanárának nevezték ki. Elsô cikkeit Klein Gyula mûegyetemi professzor buzdítására írta, ezek 1883-ban a Természettudományi Közlönyben jelentek meg. Klein Gyula fônöke és tanára szintén lôcsei származású, híres botanikus volt, akivel szünidôkben sokszor vett részt botanikai kirándulásokon. (Györffy) Kassai tartózkodása idején több szakmai egyesületnél vállalt feladatot: titkára volt a Felsô-Magyarországi Kertészeti Egyesületnek, a kassai Állatvédô Egyesületnek és a Magyarországi Kárpát-Egyesület kassai szakosztályának. Ebben az idôben hallgatói számára megszerkesztette Gazdasági Növénytani Vezérfonal c. kurzusát (1890), majd kutatásainak eredményeit két fontos írásában közölte: A legfontosabb pázsitfélék gyakorlati ismertetése (1891), ill. A vetések kifagyásáról (1893) címûben. Ezenkívül több, mint száz rövidebb írása jelent meg a korabeli szaklapok a Természettudományi Közlöny, Köztelek, Mezôgazdasági Szemle és Gyakorlati Mezôgazda hasábjain.

11 1893-ban áthelyezték a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézethez. Idekerülését valószínûleg az akkori igazgató, a nagy szervezôtehetséggel megáldott Vörös Sándor szorgalmazta, aki erôsíteni, fiatalítani igyekezett a tanintézet tanári karát. Tulajdonképp helycsere történt, ugyanis Páter Béla elôdjét, a valamivel idôsebb, szintén kitûnô szakembert, Szaniszló Albertet az ô helyébe a kassai tanintézethez helyezték át. Páter között a kolozsvári Állami Vetômagvizsgáló Állomás vezetôjeként a lóheremag tisztításának és arankamentesítésének az úttörôje tôl gyógynövénytermesztési kísérleteket folytatott. Megszervezte a gyógynövény-botanikus kertet, és vegyi laboratóriumot szervezett a hatóanyagtartalom meghatározására. Ebbôl a magból fejlôdött ki Kolozsváron a világ legelsô gyógynövény-kísérleti állomása, ennek igazgatója volt 1931-ig. Nem kevesebb, mint 136 fajjal kísérletezett, a legtöbbnél elsô ízben ô közölt adatokat a termesztésbevonás lehetôségeirôl és a terméshozam gazdasági vonatkozásairól. Mûtrágyázási kísérletei úttörô jelentôségûek (Rácz 2002). A gyógynövények iránti érdeklôdésében közrejátszhatott, egyebek között, az a tény, hogy a Gazdasági Tanintézet, 1907-tôl a Gazdasági Akadémia akkori igazgatója, Páter Béla elôdje, Szentkirályi Ákos (1851. január május 23.) gyógynövénytermesztéssel foglalkozott Marosludas melletti birtokán ban a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen megszerezte a növénymorfológia és -ökológia tudományok magántanára képesítést; disszertációja: Paszulybetegségek (2 színes táblával) ben az egyetem magántanára lett ig a gyógyszerészhallgatóknak a gyógynövények ismertetését adta elô ben kinevezték a Gazdasági Akadémia igazgatójának között a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem növénytani tanszékének ideiglenes vezetôje volt errôl a tisztségérôl lemondott Györffy István javára, hogy folytathassa tanári munkáját a Gazdasági Akadémián és gyógynövény-kutatásait. A tudományegyetemen 1920-ig a gyógyszerész-hallgatóknak gyógynövény-ismeretet adott elô ban, a hatalomváltozás után a Magyar Földmûvelési Minisztérium felajánlotta Páter Béla számára a Budapesti Kertészeti Tanintézet igazgatói állását, de ô választott hazájában, Kolozsváron maradt, Farkas Árpáddal együtt a többi tanár Magyarországra távozott. A következô évben, 1921-ben viszont kénytelen volt megválni a Gazdasági Akadémia igazgatóságától és tanári katedrájától tôl Martinovici Constantin újonnan kinevezett rektor mellett, ha nem is hivatalosan, de ügyvezetô társrektorként mûködött, és 1931-ig megmaradt a gyógynövény-kísérleti állomás vezetôjének. A botanika tanára Iuliu Prodan lett. A Mezôgazdasági Fôiskola centenáriumi kiadványa és az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 2004-es (a 135 éves évfordulóra kiadott) kötete tanárainak névsorában az as idôszakban tanárként van feltüntetve. Még nem találtunk utalást arra, hogy ebben az idôszakban tanított-e románul, vagy csak tiszteletbeli tanári ( profesor onorific ) státusa volt január 31-én a Román Országos Mezôgazdasági Kutatóközpont és a Kolozsvári Felsôfokú Mezôgazdasági Akadémia kezdeményezésére, nyugdíjba vonulá- 11

12 sa alkalmából a hetvenéves Páter Bélát, a tiszteletére rendezett ünnepségen, Gh. Ionescu-Šišešti, az Institutul de Cercetãri Agricole România (I.C.A.R.) vezérigazgatója táviratban köszöntötte: Kérem, tolmácsolják Páter Béla professzor úrnak (...) az iránta való megkülönböztetett rokonszenvemet és megbecsülésemet, és legmelegebb jókívánságaimat, jó egészséget, hosszú életet és lelki megelégedést. Személyesen köszöntötték: Mihai Šerban, a Kolozsvári Mezôgazdasági Akadémia rektora, és Nicolae Sãulescu, a kolozsvári I.C.A.R. igazgatója (V. I. Peštean 2006). Páter Béla válaszbeszédében kiemelte, hogy érdemes volt Kolozsváron maradnia, mert hagyták, hogy folytathassa munkáját, és személyét megbecsülés övezte. A román kormány több magas kitüntetéssel ismerte el munkásságát, érdemeit: Ordinul Coroana României, Ordinul Steaua României, Meritul Agricol, Crucea Meritul Sanitar június 21-én halt meg Kolozsváron, ott is temették el. Temetésén Mihai Šerban, a Kolozsvári Mezôgazdasági Akadémia akkori rektora az alábbi szavakkal méltatta: Elmondhatom, hogy példát mutató mûködése a Gazdasági Akadémia élén távozása után is termékenyítôleg hatott, s alapja volt mindannak, amit ebben az intézményben megvalósítottunk. Mindig hû maradt népe nyelvéhez és kultúrájához, de jó állampolgára volt közös hazánknak is. Páter Béla halálát egy tragikus körülmény okozta. Tüdôgyulladásából még nem teljesen felépülve, orvosa tilalma ellenére elindult a Szamos partján botanizálni, s belecsúszott a folyóba. Arra járó emberek kimentették, hazavitték, de kiújult tüdôgyulladásából már nem tudott felépülni. 12 Munkássága Kolozsvári tanárkodása idején Páter Béla kutatói és szakírói tevékenysége hangsúlyosabbá vált ben megjelent a Népszerû gazdasági növénytan az alsófokú gazdasági iskolák számára címû tankönyve, valamint A gabonafélék, a burgonya és a szôlô legfontosabb gombabetegségei címû szakkönyve. Egy év múlva tette közzé Állattan földmûvesiskolák számára címû tankönyvét, amely a Földmûvelésügyi Minisztérium pályázatán elsô díjat nyert. (W. Nagy 1988) 1900-ban Páter Béla is részt vett Magyarország küldöttségében a párizsi világkiállításon, ahol munkásságát és gyógyteáit aranyéremmel jutalmazták. (Unokája, Páter Sándor közlése) 1902-ben megjelent az akadémiai hallgatók számára készült Gazdasági növénytan elsô kötete. A második kötet kiadási nehézségek miatt csupán 1908-ban jelenhetett meg. A gyógynövényekrôl elsô írása 1905-ben jelent meg: A vadontermô orvosi növények szedésérôl (Gazdasági Lapok, 57. évfolyam, 34. szám, 665.) ban már hat

13 írást tett közzé: Ánis (Erdélyi Gazda, 38. évf., 4 sz. 169.), A borsmenta jelenlegi szerepe a világpiacon (Gazdasági Lapok, 58. évf., 8 sz., ), A gyógynövények termesztése (Gyógyszerészeti Közlöny, 22. évf., ), A gyógynövények termesztése (Kolozsvár, Ajtai nyomda, 96 oldal, Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának 51. füzete), A jóféle pangyökér (Mezôgazdasági Szemle, 24. évf. 7. füzet, ), A vadon termô gyógynövények, valamint a gazdasági melléktermékek gyógyszertári értékesítésének rövid ismertetése (Bp., Pátria nyomda, 131 oldal.). Ezek után cikkeinek többségében a gyógynövények leírásával, gyógyhatásuk ismertetésével foglalkozott. Felhasznált minden alkalmat, hogy írásaival népszerûsítse a gyógynövények jelentôségét és felhasználását tôl kezdve több román nyelvû közleményt jelentetett meg, sôt, többnyelvûeket is ben megjelent magyar nyelven A gyógynövénytermesztés rövid foglalatja c. munkája (Kolozsvár, Minerva Rt.) ben megjelent írásai: Cultura mãtrãgunei (A nadragulya termesztése); Buletinul Agriculturii nr. 5 6, Bucurešti; Cele mai noi ceaiuri medicinale ši folosirea acelora Neue heilsame Teearten und ihre Anwendung Újabb gyógyító teák és azok használata Novya sorta lecebaryk caev e ik prinicnenie; La culture des plantes medicinales en Roumanie, Buletinul Agriculturii Cultura plantelor medicinale (Gyógynövénytermesztés) 27 faj ismertetése Plantele medicinale sãlbatice (Vadon termô gyógynövények); Buletinul Agricol, vol. III (57 faj) A gyümölcsfák téli ápolásáról. Az Erdélyi Gazdasági Egylet december 8- án tartott elôadásának kiadása, Oradea Nagyvárad, Apollo Kiadó A gyümölcsfák betegségei és ellenségei, valamint a gyümölcsfák terméketlenségének okai, Kolozsvár, Minerva Rt ben Al. Potloggal közösen nyolcvan oldalas könyvben száz termesztett és vadon termô növényfaj leírását közölték ben megjelent egy újabb magyar nyelvû kiadványa: Csodahatású gyógynövények, Kolozsvár, Minerva Rt. nyomdája ben megalakította a Cooperativa Adonis nevû gyógynövénygyûjtô és -értékesítô szövetkezetet ban önmaga számára csendes ünnepként jegyezte fel ezredik szakcikkének megírását (Györffy 1938) feltételezzük, hogy haláláig még 200 cikket írt. A magyarországi Agrártudományi Egyetem Könyvtárának kiadásában (AEKKK, 1959) megjelent füzet szerint az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ bibliográfiai csoportja mindössze 620 írását tudta felkutatni. A fentebb említett lapokon kívül még közölt a Mezôgazda, Gazdasági Lapok, Kísérletügyi Közle- 13

14 mények, Gyógyszerészeti Értesítô, Gyógyszerészeti Közlöny és fôleg az Erdélyi Gazda címû folyóiratokban, valamint külföldi lapokban (Pharmazeutische Post, Pharmazeutische Zentralhefte, Pharmazeutische Monathefte, Heil- und Gewürzpflanzen). Páter Béla nagyszerû tanár volt. Tanítványait jól felkészítette botanikából, biztos tudást adott számukra. Erre bizonyság, hogy a budapesti felsôfokú szôlésztanfolyamra jelentkezô tanítványaitól nem követeltek növénytanból felvételi vizsgát. Tanítványai közül többen is folytatták a gyógynövényekkel való foglalkozást mindenképp kiemelendô Bodor Kálmán és ifj. Gidófalvy István munkássága. Meg kell emlékeznünk kiváló vegyész-munkatársáról, Kopp Elemérrôl ( ), akit Páter Béla 1923-ban a botfalusi cukorgyárból hívott meg a Gyógynövénykísérleti Állomásra, s aki késôbb az intézet utolsó igazgatója, 1949-tôl pedig a marosvásárhelyi OGYI farmakológiai tanszékének vezetôje. Kolozsvári tevékenysége idején Kopp Elemérnek több, mint harminc szakdolgozata jelent meg, jórészt külföldi szaklapokban (Rácz 2002). Ômellette olyan jeles tudósok sora nôtt fel, mint Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Csedô Károly és mások. Páter Béla gyermekei közül Károly ( ) szintén neves agrárszakember talajvegyész lett. A Gödöllôi Agrártudományi Egyetem tanszékvezetô egyetemi tanáraként mûködött ( ), és rektora is volt között (W. Nagy 1988). Emlékére Gödöllôn utcát is neveztek el róla. Páter Béla legkisebb gyermeke, Gusztáv fia evangélikus lelkész lett, Kolozsváron és Szatmáron szolgált. Szülei sírjában van eltemetve. Páter Béla magatartását mindvégig a közjóért való tenniakarás jellemezte. Kolozsváron hamar bekapcsolódott a város közéleti tevékenységébe tôl megszervezte a vadon termô gyógynövények begyûjtését ben gyermeknyaraltatást szervezett, több nyaralótelepet vont be a külvárosi gyerekek egészséges üdültetésébe. Elsôként vezette be a védnöksége alatt álló iskolákban a rendszeres iskolai tejszolgáltatást. Az 1920-as években újraszervezte a háborúban megsemmisült erdélyi méhészgazdálkodást. Elsôsorban az Erdélyi Gazdasági Egyletben mûködött, ahol elôbb igazgató-választmányi, 1925-ben pedig tiszteletbeli tag lett. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi tagja volt, majd Szádeczky-Kardoss Gyula (1860. december november 8.) halála után az egyesület Természettudományi Szakosztályának elnöki tisztét töltötte be. Ezenkívül az Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányi tagja, majd elnöke, Kolozsvár szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja, és a város gazdaságait ellenôrzô bizottságának elnöke volt utóbbi minôségében egészen ig élénk mûködést fejtett ki. (Györffy 1939) A kolozsvári ágostai evangélikus egyház kebelében is kivette részét a munkából. Éveken keresztül presbitere volt az egyháznak, 1925-ben pedig fôgondnokká választották. A Kolozsvárt élô szepességieket Fábry Viktor ev. lelkésszel összetoborozta, és 14

15 Scepusia néven kis társasággá szervezte, melynek ô az elnöke, Fábry pedig titkára lett. Ez a kis társulat rendes összejöveteleket tartott, járatta a különbözô szepesi lapokat, társas kirándulásokat és hangversenyt is rendezett. A háború kitörése véget vetett a Scepusia mûködésének. (Györffy 1939) Páter Béla Európa-szerte, sôt a tengerentúl is megbecsült botanikus és gyógynövényszakértô volt. Az általa megkezdett gyógynövénytermesztési kísérletek és gyógynövényvizsgálati kutatások nyomán kialakult Kolozsvári Gyógynövénykutató Állomás mintájára hozták létre jóval késôbb, az akkori Ausztria területén, Bécsben és Prágában a hasonló rendeltetésû intézményeket, majd Trianon után a csonka Magyarországon, elôbb Szegeden, majd egy jelenleg is mûködô gyógynövénykísérleti állomást Budakalászon ben Bernben (Svájc) egy farmakológiai kongresszuson Tschirch professzor kiemelte Páter Béla különleges érdemeit a gyógynövények kutatása terén (V. I. Peštean 2006). Az erdélyiek szakemberek és egyszerû gyógyulni vágyók egyaránt tanácsért jártak hozzá. A romániai tudományos és mezôgazdasági vezetô körök is csakhamar felfigyeltek tevékenységére, és rájöttek arra, hogy ezt a csendes, szerény embert egész Európában ismerik és becsülik. Megtörtént, hogy egy romániai egyetemi tanár, Párizsban járván, szakkérdéseivel egy ottani tudóshoz fordult, akitôl azt a választ kapta: ebben a kérdésben csak Páter Béla illetékes, ôt keresse fel Kolozsváron ben az Amszterdamban megtartott gyógynövénykongresszus elnöki megnyitóján T. H. L. van Os nagy elismeréssel emlékezett meg Páter Béla 1914 elôtti úttörô munkájáról, amelyet a holland gyógynövénykutatás is kiindulásként, intézetei megszervezésében mintaként tekintett. (Ifj. Szabó T. 1970) Egyes méltatói kiemelik, hogy a XIX. század végi növénytani kutatásaiban, amikor a növényrendszertan volt elôtérben, jóformán úttörônek számított következetes biológiai szemlélete, errôl jónéhány írása tesz tanúságot: Ágak és gyökerek növekedéseinek összefüggésérôl (Természettudományi Közlöny, 18. kötet, ), Szövetkezés a növények között (1889, Természettudományi Közlöny, 21. kötet, ), A szôlôlevelek hatása az érésre (1892, Gyakorlati Mezôgazda, 21. évf., 40. sz., ) stb. (AEKKK, 1959) Akárcsak sok kolozsvári kortársa (és a maiak is), nagyon szerette a Bükk-erdôt. Sokat járt ide kirándulni és botanizálni. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Erdély címû folyóiratában ismerteti a Bükk-erdô növényvilágát. Az általa annyiszor bejárt útszakasznak az EKE vezetôsége tekintettel arra is, hogy élete utolsó éveiben a neves botanikus a szervezet elnöke volt a Páter-út nevet adta. A helyiek által Flãmândának ismert forrást Páter-forrásnak nevezték el. Páter Béla szerteágazó tudományos, tudománynépszerûsítô, szakpedagógusiszakírói és emberbaráti jellegû munkásságával írta be a nevét a magyar tudománytörténetbe. 15

16 16 Legfontosabb önállóan megjelent munkái (Györffy 1939) Növénytan. Dr. Prantl K. 5. kiadása után fordították Páter Béla és Lasz Samu. Budapest, Eggenberger kiadása A gazdasági növénytan vezérfonala. Kassa, A legfontosabb pázsitfélék gyakorlati ismertetése. Kassa, lap A Peronospora viticola és a black-rot. Kassa, 1892, Maurer János kiadása A vetések kifagyásáról. Kassa, 1893., 45 lap Népszerû gazdasági növénytan alsófokú gazdasági iskolák számára. A földmív. minisztérium pályázatán nyert megbízás alapján. Kolozsvár, 1895., 135 lap. Földmív. Minisztérium kiadása A gabonafélék, a burgonya és a szôlô legfontosabb gombabetegségei. Kolozsvár, Az Erdélyi Gazd. Egylet kiadása. 5. kiadás Gazdasági állattan földmívesiskolák számára. A földmív. minisztérium pályázatán nyert megbízása alapján. Kolozsvár, Földmív. Min. Kiadása. 2. kiadás A haltenyésztésrôl. Kolozsvár, Az Erd. Gazd. Egylet kiadása. 6. kiadás Vetômag eltartása és a magtárban kárt tevô állatokról. Az Erd. Gazd. Egylet kiadása. Kolozsvár, kiadás A házi állatok fontosabb élôsködôi. Erd. Gazd. Egylet kiadása. Kolozsvár, kiadás Ásványtan és geológia tanuló gazdák számára. Lampel Róbert kiadása. Budapest, kiadás, Vitéz A. Kiadása, Kassa, 1913., 140 lap Gazdasági Növénytan I. A virágtalan növények ismertetése, különös tekintettel termesztett növényeink betegségére. Kolozsvár, 1902., 183 lap Gazdasági Állattan. A gazdaságra káros és hasznos állatok ismertetése Földmívesiskolák (esetleg gazdasági taniskolák) számára. Kassa, 1905., 114 lap A vadon termô gyógynövények, valamint a gazdasági melléktermékek gyógyszertári értékesítésének rövid ismertetése. Az Orsz. Magy. Gazd. Egylet pályázatán nyert megbízás alapján. Budapest, 1906., Pátria kiadása, 131 lap. 4. kiadás A gyógynövények termesztése. Az Erd. Gazd. Egylet kiadása. Kolozsvár, 1906., 97 lap Növényboncz-, alak- és élettan gazdasági akadémiai hallgatók számára. Kassa, 1907., 211 lap, Vitéz A. kiadása Gazdasági Növénytan II. A virágos növények ismertetése. Kassa, 1908., 296 lap, Vitéz A. kiadása Rövid útmutatás a vadon termô gyógyító növények gyûjtésére. Kolozsvár, 1908., 7 lap. Erd. Gazd. Egylet kiadása. 2. kiadás Milyen gyógynövényeket termesszen a kisgazda? A Köztelek Olcsó Könyvtára kiadása. B-pest, 1909., 63 lap Die Heilpflanzenversuchsanstalt der landwirtschaftlichen Akademie in Kolozsvár. Heft 1. Kolozsvár, 1914., 47 lap. Heft 2. Kolozsvár, 1917., 70 lap. Heft 3. Kolozsvár, 1918., 53 lap

17 La culture des plantes médicinales en Hongrie. Rem A gyógynövénytermesztés rövid foglalatja. Erd. Gazd. Egylet kiadása. Kolozsvár, La culture des plantes médicinales en Roumanie. Bucarest, 1925., Minisztérium kiadása Szerkesztette a kolozsvári Gazd. Akadémia értesítôit az években Prof. Dr. Páter újabb gyógyító teái és azok használata. Amphora R. T. Brassó, Magyar, német, román és orosz nyelven. Páter Béla-emlékhelyek Kolozsváron Sírja a Házsongárdi temetôben, a lutheránus temetôkertben található. Az EKE a Bükkben egy turistautat és egy forrást nevezett el néhai vezetôjérôl (Páter-út, Páter-tetô, ill. Páter-forrás). Még mûködik az Agrártudományi Egyetem területén az általa létesített gyógynövény-botanikus kert, a Királyerdô alatt. Emlékplakettje a rektorok galériájában a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem fôpavilonjában, a rektori hivatal folyósóján található. Irodalomjegyzék 1. Farkas Zoltán: Dr. Páter Béla tudományos és tudománynépszerûsítô munkássága. Evangélikus Harangszó, Szatmárnémeti, május. 2. Dr. Györffy István: Dr. Páter Béla emlékezete. Erdélyi Múzeum, 1939, III, o. 3. Viorel Iulian Peštean: Oameni de seamã ai Štiinøei agricole românešti, Editura Anphilius, Iaši, 2006, vol. I, p Rácz Gábor: Páter Béla. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 4. Kolozsvár, 2002, o. 5. Dr. Szabó T. Attila: Páter Béla. Mûvelôdés, 1970, 70. sz., o. 6. Mihai Šerban: Dare de seamã, Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj. Tipografia Cartea Româneascã. 7. Dr. W. Nagy Ágota: Páter Béla ( ). Magyar Agrártörténeti Életrajzok, II. kötet. Szerkesztette: dr. Für Lajos és dr. Pintér János. Budapest, Magyar Mezôgazdasági Múzeum 8. *** Dr. Páter Béla élete és munkássága ( ). Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának Kiadványai, VI. sorozat. Egyéni életmûvek bibliográfiája. Budapest, 1959 (kutatói munkaközösség) 17

18 18 Páter Béla múzeum-egyesületi tevékenysége Nagy-Tóth Ferenc Páter Béla kivételesen gazdag és igen széles körû tudománymûvelôi tevékenységének csak szerényebb, de nem kevésbé fontos részét képezi az Erdélyi Múzeum- Egyesület keretében végzett, a maga korában is méltatott munkássága. Természetrajz-földrajz szakos tanári oklevele megszerzését követôen két évig tanársegéd volt a Királyi József Mûegyetemen, ahonnan növénytantanárként került vissza szûkebb hazájába, Felvidékre, a Kassai Gazdasági Tanintézethez. Tízévi sokoldalú és szorgalmas nevelôi és tudományos-kutatói munka után, 1893-ban helyezték át a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézethez. Itt, Kolozsváron találta meg végleges munkahelyét és otthonát. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1906-ban egyetemi magántanári képesítést szerzett növénymorfológiából és ökológiából. Ez a tudományos minôsítés kétségtelen bizonysága szüntelen önképzési igényének, de annak az állandó cselekvô és igen eredményes kapcsolatnak is, amely Páter Béla és az egyetem, a természettudományi intézetek s azok révén az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakemberei között kialakult. (AEKKK, 1919) Miként az Erdélyi Múzeum-Egyesület, úgy az Erdélyi Gazdasági Egyesület és a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet megalapítása is, nemzeti szakintézmények létesítésének többszöri kezdeményezése után, Magyarország reformkori, széleskörû értelmiségi és gazdasági önállósulási mozgalmainak és küzdelmeinek eredménye. Az 1835-ben megalakult Országos Magyar Gazdasági Egyesület mintájára 1844-ben jött létre az Erdélyi Gazdasági Egyesület (AEKKK, 1919). Az es forradalom és szabadságharc szomorú vége és az azt követô osztrák elnyomás lehetetlenné tette önálló nemzeti intézmény létesítését. Az elkezdôdött és egyre szélesebb körûen kitartóan igényelt mûvelôdési tevékenység mozgalma, néhány év múlva, ismételten nyilvánosságra tört. Egyidejûleg jelent meg 1852-ben az Erdélyi Múzeum létesítésére és a Gazdasági Egyesület újjászervezésére vonatkozó felhívás. A mozgalmak eredményeként február 26-án újra kezdte tevékenységét, Erdélyi Gazdasági Egylet elnevezéssel (Farkas Zoltán 2004) november 23-án pedig megalakulhatott az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Mindkettô megteremtésében gróf Mikó Imrének volt döntô szerepe. Az alakuló gyûlések az erdélyi magyarság sikerült erôpróbái lettek (Kelemen Lajos 1909), melyek következtetéseként Mikó arra figyelmeztetett, hogyha a magyarság most megkezdett útján elôre megy, úgy a mívelôdés, tudomány és az ezeken alapuló nemzetiség ügyét kockáztatni, vagy épen elejteni semmi nem fogja (Kelemen Lajos, 1909). Azok a történelmi események, amelyeknek következménye a magyarság jelenlegi áldatlan

19 helyzete is, azt látszanak bizonyítani, hogy az utódnemzedékek nem a Mikó által elképzelt bölcs úton haladtak. A reményteljesen kibontakozó két kolozsvári tudománymûvelô intézmény rövid idô múltán, 1869-ben a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet, majd 1872-ben a Kolozsvári Egyetem létesítését is hathatósan segítette (Nagy-Tóth Ferenc, Fodorpataki László 1999). Neves szakemberei nagy igyekezettel törekedtek Erdély természeti kincseinek a feltárására, maradandó kutatási eredmények közlésére, intézményeik állandó korszerûsítésére. A Gazdasági Tanintézet keretében Páter Béla eredményes kutatásainak köszönhetôen 1904-ban Európában elsôként megalakult a késôbb világhírûvé vált Gyógynövénykísérleti Állomás, s ezzel egy idôben elkezdôdött az új egyetemi botanikus kert megszervezése (1908-ban korona kiutalása a késôbb, ben a 17 kataszteri hold területû, Majális utca 28 sz. alatti telkek megvásárlására) is, amely ugyancsak a legszebb volt Európában. Minden bizonnyal a honalapítás ezredik évfordulójának emlékezetre méltó alkotásokkal való megörökítése már-már versengésszerûen serkentette az intézmények vezetôinek szorgos törekvéseit. Ilyennek tekinthetô a növénytani (Richter Aladár) és az állattani szakosztály (Apáthy István), illetôleg tanszék lázas tevékenysége is. A folytonosan szervezôdô-építkezô, korszerûsítésre törekedô intézetek közül talán a növénytaninak volt a legviszontagságosabb a sorsa. A Mikó-villából eleinte csak a folyósón, majd a park egykori intézôi lakásában jutott hely a növénytani gyûjtemények számára. Késôbb az igazgatósági épületben, aztán a kormányzósági (guberniumi), a volt színház, majd az újonnan elkészült egyetemi épületben talált igen szoros elhelyezést. Eközben a növénytár igazgatói (Brassai Sámuel, Kanitz Ágost, Istvánffi Gyula, Richter Aladár, Borbás Vince) is gyakran változtak. Végleges helyére, a Majális utca 28. szám alatti épületekbe csak Páter Béla igazgatósága idején került az igen ígéretes és gazdag növénytani anyag (Nagy-Tóth Ferenc, Fodorpataki László 1999). A nemzeti összetartozás, a kezdetbeni közös eszmeiség ellenére a korabeli kolozsvári kultúrintézmények együttmûködése nem tûnik gyakorinak, összefogottnak. A rendezvények, elôadások nagyszámú résztvevôi alapján vélekedve, bizonyára mégis élénkebb volt az akkori beszámolók által említetteknél. Ez valószínûsíthetô a szakemberek egy részének ugyanazon szülôföldi származásából is. A földtanosok közül Szádeczky-Kardoss Gyula, Prinics Gyula, Herbich Ferenc, a növénytanosok közül Gürtler Kornél, a vegyészek közül Fabinyi Rudolf felvidéki eredetû volt. Az együttmûködés terén is kivételt képezett a szepességi eredetû Páter Béla. (Nagy-Tóth Ferenc, Fodorpataki László 1999) Amidôn Kassáról Kolozsvárra kapott szaktanári kinevezést, igyekezett önmagát szakmailag továbbképezni, melynek eredménye az egyetemi magántanári fokozat elnyerése (1906). Ez idôtôl kezdve a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen is Páter Béla volt a gyógynövénytan tanára, Erdélynek a románok általi megszállásáig (1919). Nyilvánvaló, hogy ebbeli helyzetében teljes rálátása és cselekvô bekapcsolódása lehetett és valójában volt is a Növénytani Tanszék és a hozzá tartozó múzeum- 19

20 egyesületi szakosztály munkálataiba. Részt vett a szakosztály által rendezett tudományos üléseken és vándorgyûléseken. S bár ezidôbeli szakelôadásairól nincs említés az egyesületi beszámolókban, minden bizonnyal sokszor igénybe vették alapos tudását. Mint szenvedélyes és rendszeres természetjáró-kiránduló közismert készséget szerzett a növénytan-gyógynövénytan újabb eredményeinek népszerûsítésében. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilahon június 1 2-án megrendezett vándorgyûlésén Páter Béla volt az egyik elôadó. Botanikai séta a falu határában c. elôadásában a Zilah környékén (bizonyára a Meszes-hegység aljában mert a Porolissumra kirándultak) található gyógynövényekre, mint pl. a vidrafû, kálmos, macskagyökér és ezekhez hasonló közönséges növényfajokra és gyógyászati felhasználásukra hívta fel a résztvevôk figyelmét. (Páter Béla 1908) Megkapóan érdekes, bizonyára gyermekkorából, szülôföldjérôl ismert népi növényneveket használt, mint pl. ebsefa (kutyabenge), orvosi árnô (atracél), túlzsaroló (zsurló), paradicsomalma (paradicsom). Még a moszatok haszna (1896) sem kerülte el a figyelmét, érdeklôdését. Több népszerûsítô elôadást tartott az Erdélyi Múzeum- Egyesület keretében, annak anyagi alapjai elvesztése után, az és közötti években, A gyökér spiralizmusa, Újabb tapasztalatok a gyógynövények termesztése terén, Mérges növények, Újabb gyógyító teák címen. Ezeknek ismeretében nem meglepô, hogy a kolozsváriak körében még a 20. század végén is ismeretes volt a Pátertea és a Páter-forrás. Rendületlen munkásságának, szakmai felkészültségének és közismertségének köszönhetôen, Richter Aladár váratlan nyugdíjazását követôen, a Tudományegyetem Növénytani Tanszéke professzori és azzal együtt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Növénytani Szakosztályának elnöki tisztsége betöltésére 1913 szeptemberében Páter Béla kapott kinevezést. (Péter Mihály, Péter H. Mária 2006) Egy év elteltével a zaklatott helyzetû növénytárat sikerült rendeznie. A Múzeum- Egyesület évi jelentésében Páter Béla arról számol be, hogy a herbáriumot a Majális utca 28. szám alatti új botanikus kert Davida-féle villájába költöztették át, négy nagy szobába, 34 szekrénysorból álló 75 vörösfenyôszekrénybe, melyeket még (1906-ban) Richter Aladár szerzett. Az akkor beszámozott herbáriumi ívek száma volt. De sok maradt még beszámozatlan, és évenként állandóan gyarapodott is. Ekkor került ide az Erdély gazdag és igen változatos növényvilágának ismerete szempontjából nagyra értékelt Baumgarten-féle herbárium is. Ennek a gyûjteménynek és létrehozójának megérdemelt méltatásaiból sajnálatosan mindig kimaradt a megvalósulás feltétele, az, hogy J. Chr. Baumgarten ( ) erdélyi állami (Bánffy György és Teleki Sámuel kormányzók) és magyar fônemesi (Wesselényi Miklós, Bethlen Katalin, Haller János, Thoroczkai Pál) támogatással járta az országot. A sokat hányattatott, 6775 herbáriumi lapból álló gyûjteményt sok utánajárással 1900-ban Richter Aladár szerezte meg, és ben Páter Béla rendezte véglegesen. (Páter Béla 1914) 20

Dr. PÁTER BÉLA, az E. M. E. Természettudományi Szakosztályának volt elnöke.

Dr. PÁTER BÉLA, az E. M. E. Természettudományi Szakosztályának volt elnöke. Dr. PÁTR BÉLA, az... Természettudományi Szakosztályának volt elnöke. Dr. Páter Béla emlékezete. *1860. szept. 9. 1938. júnins 21. Halkszavú, csendes ember volt. Kedves, előzékeny lélek. Szívesen segített

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Astrid Kostelniková üdvözletét is hozom, aki

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla 1919. április 23-án született Kassán. A trianoni békeszerződés a kisgyermek életében is sorsát meghatározó változásokat hozott. Miután családjával Miskolcra

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád Hidász elődeink Dr. Tóth Ernő 2013. szeptember 25-26. Visegrád 1. Seefehlner Gyula (1847-1906) Zürichben szerzett diplomát (1868) 1871 MÁVAG-nál helyezkedett el 1874-1903 Hídosztály főnöke 1880 egyetemi

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NÓGRÁDI GEOPARK EGYESÜLET 2011. éves gazdasági évéről A közhasznúsági jelentés tartalma: a). a számviteli beszámolót; b). a költségvetési támogatás felhasználását; c). a vagyon felhasználásával

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink! Kedves Sporttársak!

Tisztelt Vendégeink! Kedves Sporttársak! Tisztelt Vendégeink! Kedves Sporttársak! Köszönöm, hogy e barátságtalan, esős napon eljöttek, hogy együtt emlékezzünk meg a budapesti természetjárás kezdeteiről, emlékhelyet avassunk Tholt Albert, a szövetségünket

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának PERSZONÁLIA Magyar Örökség Díj Petrik Gézának I I I 2003. március 22-én Petrik Géza Magyar Örökség Díjat kapott a magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó tevékenysége elismeréséül. A Magyar Nemzeti Múzeumban

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben