Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye"

Átírás

1 Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban Hatóság) a Magyar Telekom Nyrt. (4047 Debrecen, Bethlen u. 1.) továbbiakban építtető), részére a Koltai István (2117 Isaszeg, Thököly u. 20.) által készített 21/2011. számú kiviteli terv alapján Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése elektronikus hírközlési építményei építésére, melynek érintett helyrajzi számai (címe): 839 (Táncsics M. u.) a Hatóság az az alábbi feltételek betartása mellett: építési engedélyt megadja, Ezen építési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számított 2 évig hatályos. Nem szűnik meg az építési engedély érvényessége, ha az építést az Építtető két éven belül megkezdte és az építményre az építés megkezdésétől számított 5 éven belül használatbavételi engedélyt szerez. Az Építtető kérelme alapján, az építési engedély érvényének lejárta előtt, lehetőség van az építési engedély érvényének meghosszabbítására, ha az engedély megadásakor fennállott körülmények nem változtak meg. A kivitelezés megkezdése csak jogerős építési engedély alapján történhet. Az Építtető köteles a kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját, a kivitelezés megkezdését követő 8 napon belül - a jogszabályban meghatározott módon és tartalommal - bejelenteni és mellékelni az építésfelügyeleti hatóságnak (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Felügyeleti főosztály 1376 Budapest Pf. 997.) A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait. A kiviteli munkák végzése során az Építtető köteles betartani a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat, annak hiányában a vele legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia. Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott kiviteli tervet, a jogerős építési engedélyt és a szabályszerűen vezetett építési naplót az építés helyszínén tárolni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni. Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére. Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 30 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építményt használatbavételi engedély nélkül nem lehet használni.

2 - 2 - Az eljárásba bevont szakhatóságok kikötései: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2012. számon február 06-án kelt szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel megadta: Az építés-kivitelezés során keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokkal kapcsolatos - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt - kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet tartalmazza. A keletkező veszélyes hulladékokkal (pl: festékes göngyölegek és egyéb anyagok, stb.) kapcsolatban a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel a környezetszennyezést kizáró gyűjtésre, valamint átvételi engedéllyel rendelkező ártalmatlanító szervezetnek történő átadásra. A tervezett létesítmények építésekor, ill. bontás esetén keletkező építési-bontási hulladékokkal kapcsolatban maradéktalanul be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben megfogalmazott előírásokat. Amennyiben az építkezés-bontás során olyan építési és/vagy bontási anyag/hulladék keletkezik, amely építési célra felhasználható/beépíthető lehet, úgy ennek kérdéskörét a felelős műszaki vezető - szükség szerint szakértő bevonásával - dönti el. A döntést az építési naplóba be kell jegyezni. A felhasználhatóságról történt pozitív döntés esetén hulladék-anyagok a keletkezés helye szerinti építési helyszínen külön engedély nélkül felhasználhatók. Építési-bontási hulladékot kizárólag érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szervezetnek/személynek lehet átadni. A használatbavételi engedélyezési eljárás során az alábbiakat kérjük megküldeni; A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. -a alapján a felelős műszaki vezetőnek (büntető jogi felelősségének tudatában) nyilatkoznia kell arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben [továbbiakban: R] meghatározott mértéket, a keletkezett építési-bontási hulladékokat a hatályos jogszabályi előírások szerint kezelték és a munkaterületről a hulladékokat elszállították. Amennyiben a keletkezett hulladékok mennyisége a kivitelezés során meghaladta a [R]-ben meghatározott mértéket az alábbiak teljesítése/benyújtása is szükséges: 1. Az építési helyen keletkező építési-bontási hulladékokról - az építési naplóban szereplő hulladékmennyiségek alapján - egy összesített nyilvántartás. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék megnevezését, EWC kódszámát, az építési-bontási időszak alatt keletkezett összesített mennyiségét, keletkezett hulladékok kezelésére igénybe vett hulladékkezelő létesítmény nevét, címét KÜJ, KTJ számát és csatolandók az átvételi dokumentum/mérlegjegy/bizonylat/számla másolatok is. 2. A hulladék-nyilvántartás alapján kitöltött építési és/vagy bontási hulladék nyilvántartó lapo(ka)t, amelyet a felelős műszaki vezető aláírt. A hivatkozott építési hulladék nyilvántartó lapot megfelelően és pontosan kell kitölteni. Hiányosan kitöltött nyilvántartó lap nem fogadható el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Felügyelőségünk a használatbavételhez csak akkor ad hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást, ha az építés során keletkezett hulladékokról az építtető/kivitelező pontosan és tételesen elszámol. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kivitelezés során keletkező hulladékokat fajtánként, szelektíven kell gyűjteni, EWC kódszám szerint nyilvántartani, és azokkal a használatbavételi eljárás során szintén EWC kódszámonként elszámolni. A szelektíven gyűjtött szétválogatott hulladékot - amennyiben az építés helyszínén felhasználásra nem kerül - az adott EWC kódú hulladék hasznosítására vonatkozó engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek kell átadni, és kizárólag a vegyes építési/bontási hulladékot szabad lerakással ártalmatlanítani.

3 - 3 - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal VI-P-001/798-2/2012. számon február 06-án kelt szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel megadta: l. Ha a tárgyi terv kivitelezése során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes szolnoki Damjanich János Múzeumot (5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 56/ ) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. (a továbbiakban Kötv.) 82. (2) és a 191/2001. (XI.18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője XIII /2012. számon február 07-én kelt szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult az építéshez. Az eljárásba bevont közművek és más szervezetek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak; Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere december 12-én kelt XIX /2011. számú tulajdonosi hozzájárulása, Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője december 07-én kelt XIII /2011. számú útkezelői nyilatkozatai, DIGI Kft december 13-án kelt 145-Sz/2011. számú közműnyilatkozata, E-ON Zrt december 15-én kelt 4113 ETI-0912/2011. számú közműegyeztetési nyilatkozata, TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft december 13-án kelt 414/2181/2858/1-4541/2011. számú közműegyeztetési jegyzőkönyve, Invitel Zrt. 828 számú december 16-án kelt közműegyeztetési jegyzőkönyve, Magyar Telekom Nyrt december 08-án kelt /2011. számú közműegyeztetési jegyzőkönyve, Magyar Telekom Nyrt augusztus 24-én kelt /2011. számú közműkezelői nyilatkozata, UPC Magyarország Kft december 16-án kelt közműnyilatkozata, Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRT. Szolnok december 13-án kelt Sz/6375 számú üzemeltetői nyilatkozata, Az építési engedély jogerőre emelkedése előtt megkezdett kivitelezés engedély nélküli építésnek minősül és a Hatóság az Építtetőt jogszabály szerint meghatározott mértékű bírsággal sújtja. Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Engedélytől eltérő kivitelezés esetén a Hatóság az Építtetőt a jogszabály szerint meghatározott mértékű bírsággal sújtja. Jelen határozatot a Hatóság közzéteszi. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Vezetékesszolgáltatásfelügyeleti kompetencia központ (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság a fellebbezést 45 napon belül bírálja el.

4 - 4 - INDOKOLÁS Az Építtető meghatalmazása alapján eljáró Koltai István (2117 Isaszeg, Thököly u. 20.) építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet előírásainak. Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy: a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta, a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek, az Építtető építési jogosultsága fennáll, az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené. Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással: A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2012. számú szakhatósági állásfoglalása indokolása: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) a Magyar Telekom Nyrt. (4026 Debrecen, Bethlen u. 1.) megbízásából a Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábelépítés építési engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalásunk kialakítását kérte. A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: Az érintett szolnoki belterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem országos jelentőségű védett természeti területek, valamint nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben, tehát nem állnak Natura 2000 oltalom alatt. A kivitelezés során keletkező hulladékok mennyisége várhatóan nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott mértéket. A létesítmény hulladékgazdálkodási érdeket nem sértő módon megvalósítható. Szakhatósági eljárásunkban -a benyújtott kérelem és mellékletei alapján- megállapítottuk, hogy a Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábelépítés építési engedélyezési eljárással kapcsolatban Felügyelőségünk a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja értelmében természet- és tájvédelmi szempontból nem rendelkezik hatáskörrel. A munkálatok a hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétesek, ezért hozzájárulunk az építési engedély kiadásához. A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint' a döntést megalapozd jogszabályhelyek: A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja alapján a Felügyelőség illetékességgel rendelkezik. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3/b. pontja Felügyelőségünket hulladékgazdálkodási szempontból tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki. Állásfoglalásunkat a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével alakítottuk ki. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. táblázat VI. 9. pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.

5 - 5 - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal VI-P-001/798-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalása indokolása: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala kezdeményezésére, Szolnok, 1 BS T-Mobile optikai kábelépítés megnevezésű munka létesítési engedélye ügyében január 26-án eljárás indult Hivatalomnál, melynek ügyintézési határideje február 27-én jár le. A tervezett beruházás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet (Szolnok 35, KÖH azonosító: 35590) érint. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: A tervezett optikai kábel létesítése során nem érik el a régészeti rétegeket, ezért a tervezett beruházás örökségvédelmi érdeket nem sért. A Kötv 19. (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A rendelkező részben előírt bejelentési kötelezettség a Kötv ban van előírva. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint az egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja, illetékességét a Rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja határozza meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a Rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt szakkérdéseket figyelembe véve adtam ki. Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője XIII /2012. számú szakhatósági állásfoglalása indokolása: A Hatóság szakhatósági állásfoglalást kért a Magyar Telekom Nyrt. (4026 Debrecen, Bethlen u. 1. sz.), mint építtető megbízásából eljáró Koltai István (2117 Isaszeg, Thököly u. 20.), mint engedélyt kérő január 09. napján beterjesztett kérelemre indult Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélyezési eljárásához annak elbírálása kérdésben, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel. A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelmi jogszabályt nem sért. A helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet alapján a tevékenység helyszínéül megadott ingatlanok nem érintenek helyi jelentőségű védett természeti területet. Szakhatósági állásfoglalásom a településrendezési és építési előírásokra vonatkozó szakkérdésekre nem terjed ki, továbbá az egyéb hatósági engedélyezési eljárások és esetleges egyeztetési kötelezettségek alól nem mentesít. A fentiek alapján a rendelkező rész szerint határoztam. Szakhatósági állásfoglalásomat a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában megállapított hatáskörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adtam ki. A Ket. 44. (9) bekezdése alapján a szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

6 - 6 - Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat az Építtető megfizette. A Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 114. (2) bekezdése alapján az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. (2) bekezdése szerinti a 10. (1) bekezdés l) pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok a hiánypótlást követően megfelelnek a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta. A kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 30. -án alapul. Az Eht. 44. (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (1) bekezdés da) pontja szerinti tájékoztatás a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozóan a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály tekintetében a Ket (1), a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának lerovására vonatkozóan a Ket (2) bekezdésén alapul. A határozatot a Hatóság az Eht. 43. (2) bekezdése alapján közzéteszi. A másodfokú eljárás díjának összegét az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról szóló 24/2007. (II. 23.) GKM rendelet mellékletének e) pontja határozza meg. Debrecen, február 23. Aranyosné dr. Börcs Janka a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Németh József vezető vezetékesszolgáltatás-felügyeleti munkatárs

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT

Iktatószám: 15627-8/2013. Hiv. szám: Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Előadó: dr. Hegyi-Koczka Ágnes/ Hornyán Sándor HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. június 14-én SzMB Bányászati Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben