I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 15/2007. (V. 24.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 -ának (1) bekezdésében, az évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. és 31. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. (2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. (3) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen a közterületek ) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. Jegyző rendszeresen ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra, a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását. (4) A rendelet területi hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. (5) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. (6) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. (7) Hulladékkezelési tevékenység csak érvényes hulladékkezelési engedély birtokában végezhető. (8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a többségi önkormányzati tulajdonban levő Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár, Sörház tér 3. (a továbbiakban: Szolgáltató) E rendelet alkalmazásában: 2. (1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy,

2 söpredék, salak, hamu, korom, kisebb mennyiségű falvakolat, lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 110 liter / lakóegység / hét normatívával kiszámított hulladék mennyiségét. (2) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a évente egy alkalommal a Szolgáltató gondoskodik. (3) Egyéb települési szilárd hulladék: a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház kivételével a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető, veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék. (4) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül. Ingatlantulajdonosnak minősül a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház is. (5) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely; (6) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. (7) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása; (8) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; (9) Szolgáltató: A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet 1. (7) bekezdésében kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő; (10) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet pontjában megjelölt szilárd hulladéknak, a feljogosított Szolgáltató által, az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése. (11) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a gyűjtést, szállítást végző Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében

3 meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is. (12) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, lakossági háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. (13) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint, a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. (14) Közterület: A rendelet alkalmazása szempontjából Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül közterületnek minősülnek: a) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (pl. közút, zöldterület) belterületi földrészletek, b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, illetve építmény közhasználatra átadott része, c) az országos közutaknak a város közigazgatási területét átszelő részei, valamint d) a belterületi magántulajdonú földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti járdák, alul- és felüljárók, kerítéssel le nem határolható illetve le nem határolt ingatlanrészek) közhasználat céljára átadott minden olyan része, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, a közforgalom elől elzárásra nem került. (15) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása. (16) Belváros: az alábbi utcák által határolt terület: Várkörút - Budai út Vörösmarty tér - Piac tér páros oldala - Mátyás király körút páratlan oldala - Zichy liget - Dózsa Gy. u. - Szekfű Gy. utca (Evangélikus templom) (17) Zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti burkolatokat és az építmények területét is. (18) Parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja a murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is. (19) Szabadvezetésű járda: olyan járdaszakasz, mely nem kapcsolódik magánterülethez. (20) Lakóegység: az egyes lakóépületek és az emberi tartózkodásra (pihenés, szállás, munkavégzés, stb. céljára) szolgáló lakások, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, amelyekben az ingatlan tulajdonosa illetve annak bérlője, használója hulladékot termelhet.

4 II. fejezet AZ INGATLANOK, A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 3. A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Városgondnokság útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 4. (1) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai: Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosságmentesítése. Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, úgy a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartása gyommentesítése. (2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot a 14 (1) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe köteles elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. Az ingatlantulajdonosok épületei, telekingatlanai tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 5. a belvárosban folyamatosan, a város egyéb területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása, mind a beépített mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése. bontás, építés felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal. Az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani. 6. (1) Az üzletek, egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területeken a hó eltakarításáról és síkosság mentesítésről gondoskodni. Azon intézmények, hivatalok, iskolák, üzletek, vendéglátóhelyek amelyek belső helyiségeikben nem teszik lehetővé a dohányzást, az ingatlan előtt kötelesek megfelelő

5 űrtartalmú csikkgyűjtőt elhelyezni és a környezetükben a csikkek napi eltakarításáról gondoskodni. (2) Az ingatlan előtti, melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztántartani, zárás előtt összetakarítani. 7. (1) Az utcai árusok a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és ártalmatlanításukról gondoskodni kötelesek. (2) Közterületen rendezett vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület és közvetlen környezetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. (3) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni. 8. Az ingatlantulajdonosok 4. és 6. -ban meghatározott feladatai körébe nem tartozó közterületek (közutak, közparkok, járdák stb.) zöldterületek tisztántartása, szemét és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Városgondnokság feladata. 9. (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) kloridtartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. (2) Kloridtartalmú vegyszerek használata alul és felüljárók felületén, zöldterületeken, illetve azok közvetlen környékén tilos. (3) Hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, annak szélességébe, közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré pld.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.)

6 10. Tilos: az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait hulladékkal, szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni illetőleg beleönteni, a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fák, díszcserjék stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani, a parkosított és füves zöldterületeket rendeltetésellenesen használni. III. fejezet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 11. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét optimális szintre kell szorítani. b) települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. c) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. (2) Tulajdonos változás, vagy egyéb ok esetén, ha változik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett személye, úgy e változást az érintettek együttesen kötelesek bejelenteni a Szolgáltatónak. E bejelentés elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra egyetemleges közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség áll fenn. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

7 (4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. (2) bekezdése szerint nem gondoskodik. (5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. (6) Szüneteltethető a közszolgáltatás, ha az ingatlanon legalább 60 napig senki nem tartózkodik, így hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak a szüneteltetés megkezdését megelőző legalább 15 nappal. Ezzel egyidejűleg meg kell jelölnie a szünetelés lejártának várható időpontját is. Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles írásban jelezni a szolgáltatónak. A szolgáltatás szüneteltetésének idejére az ingatlantulajdonos/ingatlankezelő nem tartozik díjfizetési kötelezettséggel. (7) A szüneteltetés ideje alatt csak a Szolgáltató által értékesített, annak emblémájával ellátott és szabvány hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kihelyezni az ingatlannál, melyet a Szolgáltató elszállítani köteles. A közszolgáltatás ellátásának rendje 12. (1) A közszolgáltatás kiterjed: - A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Szolgáltató emblémájával ellátott zsákban összegyűjtött és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék összegyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására, - A lakossági hulladékudvar és lakossági szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetésére. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat, változás esetén is, értesíteni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8 (4) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék begyűjtését és elszállítását. (5) A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, társasház, vagy egyéb ingatlankezelő valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre. A díjfizetési kötelezettségek írásbeli szerződés nélkül is terhelik a felsoroltakat, ha a közszolgáltatást szerződés nélkül igénybe veszik. (6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. (7) Amennyiben a rendelet 2. 1) pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, abban az esetben az Önkormányzat a közterület-használati engedély megadását az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez köti. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 13. A 12. (4) - (5) bekezdés alapján megkötendő, a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni: a) a szerződéskötő feleket ( a Szolgáltatót és a megrendelőt.) b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c) a teljesítés helyét, d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g) társasházi szerződés esetén a lakóegységek számát. h) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, i) a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit, j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját, k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, m) az irányadó jogszabályok meghatározását.

9 A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 14. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által értékesített, annak emblémájával ellátott szabvány hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni. (2) Az igénybeveendő gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlya: 60 literes gyűjtőedény 18 kg 110 literes gyűjtőedény 40 kg 120 literes gyűjtőedény 45 kg 240 literes gyűjtőedény 90 kg 770 literes gyűjtőedény 320 kg 1100 literes gyűjtőedény 450 kg (3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor az ingatlanonként keletkező 4 l/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. a) Családi házas lakóterületen 1 fős vagy 2 fő nyugdíjasból álló háztartások rendelkezhetnek 60 literes edényzettel. b) A szükséges hulladékgyűjtő edényzet nagyságát a gyűjtőedény űrtartalom és az ürítési gyakoriság megfelelő kombinációjával kell biztosítani. A közszolgáltatási díjat a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 7. (1)-(2) bekezdésekben meghatározottak szerint a fajlagos hulladék mennyiség figyelembe vételével kell kalkulálni. Települési szilárd hulladék esetében a várható szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladék mennyiségnek a szorzata. A tömbházas övezetben minimálisan heti két alkalommal történő gyűjtést kell megszervezni. c) A gazdálkodó szervezetek (kereskedelmi, szolgáltató egységek, irodák, stb.) tevékenysége során keletkező egyéb települési szilárd hulladék gyűjtésére a szolgáltatást igénybevevőknek minimálisan 110 l-es hulladékgyűjtő edényzetet kell biztosítani. (4) A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényzet biztosítása az ingatlantulajdonos feladata. Az edényzet beszerzése, rendszeres tisztántartása, megőrzése, ürítésre alkalmas állapot biztosítása az edényzetet használó ingatlantulajdonos vagy ingatlankezelő kötelessége. A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzet biztosítása, gyűjtőhely kialakítása, annak rendszeres tisztán tartása, a konténerek javítása, karbantartása valamint a

10 közegészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítése a konténerhasználó ingatlantulajdonos vagy ingatlankezelő feladata. A szolgáltató térítés ellenében vagy az ingatlantulajdonos külön kérésére bérleti díj ellenében edényzetet biztosít, mely utóbbi jogviszonyt és annak feltételeit írásban rögzíteni kell. (5) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos külön, írásos kérésére köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas, nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt biztosítani, bérleti díj ellenében. (6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, akkor az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles a hulladékot gyűjteni, azaz szabványedényben vagy emblémás zsákban. Gyűjtőedényzet mellé hulladékot elhelyezni tilos. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 15. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Az 1,1 m3-nél nagyobb vagy nem szabványos hulladékgyűjtő edény elhelyezéséhez, ha az más módon nem lehetséges, közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján lehet. A közterületen elhelyezett kommunális hulladékgyűjtő edényzet helyének kijelölése a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi és Kommunális Irodája, a Közszolgáltató és az edénytulajdonos egyeztetése alapján történik. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (4) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11 (5) Ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett vagy egyéb módon a birtokába került hulladékot kizárólag: - a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott szabvány gyűjtőedényben - hasznosítható hulladékait szelektív hulladékgyűjtő szigetben (2. melléklet) - a Közszolgáltató által üzemeltetett Hulladékudvarban vagy a Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó Telepen - városi lomtalanítás során a 19. -ban megjelöltek szerint - veszélyes vagy egyéb speciális hulladékait a jogszabályok előírásainak megfelelően helyezheti el. (6) A Szolgáltató a rendelet 2. mellékletében rögzített helyszíneken szelektív hulladékgyűjtést biztosító hulladék-gyűjtőszigeteket működtet, melyekben az egyes hulladékgyűjtő konténerek feliratán szereplő összetételű és állapotú lakossági hulladék helyezhető el, mint papír-, műanyag-, fém- és üveghulladékok. (7) A szelektív hulladék-gyűjtőszigetek konténereit igénybe vevő személy kizárólag az adott konténerek feliratán megjelölt összetételű és állapotú hulladékokat helyezheti el az egyes gyűjtőkonténerekben. 16. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint tárolóhelyük és környezetük tisztántartásáról, hulladékmentességéről. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. (3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 17. A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Települési Hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.

12 18. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból és/vagy épület felújításból származó települési szilárd hulladékot legfeljebb havi egyszeri alkalommal max. 2 m 3 -t a 17. -ban meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 19. (1) A jelen rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzat megrendelése alapján a Szolgáltató gondoskodik. (2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A megjelölt időponton és helyen kívüli hulladék elhelyezés tilos. (3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) Lomtalanítás során az alábbi hulladékok nem kerülnek elszállításra: - elbontott gépjármű karosszéria - építési törmelék - veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.) - ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék - teherautó-és traktor gumiköpeny - háztartási (kommunális) hulladék - kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes, azaz ( 2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladék A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 20. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját, illetve a hulladékelhelyezés díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.

13 (4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. (8) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék adók módjára történő behajtását Jegyzőnél kezdeményezi. (9) Jegyző a kezdeményezés kézhezvételét követő 8 napon belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot és a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit Jegyző 8 napon belül átutalja a Szolgáltatónak. Amennyiben a kötelezett időközben a hátralékot a Szolgáltatónak kiegyenlítette, úgy arról a Szolgáltató a Jegyzőt értesíteni köteles hátralékosonként külön-külön iratban. A behajthatatlan díjhátralék esetén ennek okáról Jegyző a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül, de legkésőbb a díjhátralék benyújtását követő 30 napon belül igazolást ad a Szolgáltatónak. (10) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelemben venni a jelen rendelet 14. (5) és (6) bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is. Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. (11) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb mértéke. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 21. A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

14 IV. fejezet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOT ÉRINTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK 22. (1)Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. (2) Azon gazdálkodó szervezetek, melyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisége nem haladja meg a 110 litert, közös gyűjtőedényben is gyűjthetik hulladékukat. (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 11. (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. (4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a Jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. V. fejezet A KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK RENDJÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 23. (1) A közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

15 (2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Települési Hulladék lerakóhelyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. A hulladékot a lerakót üzemeltető vállalkozás külön díjazás fejében átveszi. (5) A hulladék elszállításához, hulladékszállítási tevékenységre, a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett egyéb települési szilárd hulladékának kezeléséről egyéb módon nem gondoskodik vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, (a továbbiakban: Felügyelőség) által igazoltan- lényegesen kedvezőbb, mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz. A Felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. (6) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító köteles gondoskodni a hulladék eltakarításáról, a terület teljes szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti állapot helyreállításáról. (7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. (8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Települési Hulladék lerakóhely, üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját ) is terheli. (9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.

16 24. (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. (2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 25. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni, az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott, közterület-használati engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. (3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki: a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen; b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni; c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

17 VI. fejezet SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK. 26. (1) Szabálysértést követ el és ,- forintig terjedő pénzbírsággal, illetve ,- forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki a rendelet 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. (1), (4), bekezdések, 14. (1), (4) bekezdések, 15. (3), (4), (5), (7) bekezdések, 16. (1), (4) bekezdések, 19. (2), (3) bekezdések, 22. (1), (4) bekezdések, 23. (2), (6) bekezdések, 25. rendelkezéseit megszegi. (2) Jegyző a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult. (3) Amennyiben az illegálisan lerakott vagy elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesítheti. VII. fejezet ADATSZOLGÁLTATÁS, SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE 27. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosának személyes adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Szolgáltató részére a kötelező közszolgáltatásba történő bevonásról szóló értesítéssel egyidejűleg. (2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait (név, születés hely és idő, anyja neve, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni. (3) A Szolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja, nem adhatja át. Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem sérülhetnek. (4) A Szolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult, illetve felelős személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, amely kizárja a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét. (5) A Szolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.

18 VIII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 33/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító 21/2003. (XII.11.), a 35/2004. (XII.2.), a 37/2005. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet. (3) A rendeletben nem szabályzott kérdésekben a Hgt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Mellékletek: 1.sz. a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2.sz. a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 3.sz. a közszolgáltatás teljesítésének rendszere, módszere, és gyakorisága Székesfehérvár, május 24. Dr. Szabó Katalin Warvasovszky Tihamér jegyző polgármester Záradék: A rendeletet május 24-én kihirdettem. Dr. Szabó Katalin jegyző

19 1. sz. melléklet A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke A települési szilárd hulladék gyűjtés, szállítás és elhelyezés díja: A települési szilárd hulladék elhelyezési díja: Vegyes hulladék 2.460,- Ft/m 3 + ÁFA = 2.952,- Ft Kommunális hulladék 8.790,- Ft/tonna + ÁFA = ,- Ft Komposztálható hulladék 1.365,- Ft/m 3 + ÁFA = 1.638,- Ft Lakossági hulladék ürítési díjai: 60 literes edény 119,- + ÁFA = 142,80 Ft 110 literes edény 176,- + ÁFA = 211,20 Ft 120 literes edény 189,- + ÁFA = 226,80 Ft 240 literes edény 375,- + ÁFA = 450,00 Ft 770 literes edény 1.201,- + ÁFA = 1.441,20 Ft 1100 literes edény 1.715,- + ÁFA = 2.058,00 Ft A fenti díjak egy ürítésre vonatkoznak és tartalmazzák az elhelyezés díját. A díjak 20 %-os ÁFÁ-t tartalmaznak. Hulladékelszállítási zsák: 135,- Ft/db + ÁFA, azaz 162,- Ft/db

20 2.sz. melléklet Székesfehérvári lakossági szelektív gyűjtőszigetek. Hely Gyűjthető anyagfajták 1. Almássy ltp. papír, műanyag, üveg, fém 2. Auchan Áruház műanyag (2), üveg (2) 3. Balatoni u., Plus Áruház papír, műanyag, üveg, fém 4. Balatoni u., Szilvamag tér papír, műanyag, üveg, fém 5. Bányató, Zsolnai út papír, műanyag, üveg, fém 6. Barátság liget Tompa M. u. papír, műanyag, üveg, fém 7. Bébic lakópark, Bébic u. papír, műanyag, üveg, fém 8. Berkes ltp., Adonyi u. papír, műanyag, üveg, fém 9. Bölhoff Kft. udvarán műanyag, fém (2) 10. Budai u. 66. (Sarló u felőli parkolóban) papír, műanyag, üveg, fém 11. Csanádi tér papír, műanyag, üveg, fém 12. Deák F.u: 41/a. (Béke tér belső) papír, műanyag, üveg, fém 13. Eszperantó tér, Rema 1000 ABC papír, műanyag, üveg, fém 14. Farkasvermi u., SZIM ABC papír, műanyag, üveg, fém 15. Fáy ltp (ABC) papír, műanyag, üveg, fém 16. Fecskepart műanyag, üveg 17. Fehér Palota, Csapó utca papír, műanyag, üveg, fém 18. Fiskális u., Munkácsy ABC papír, műanyag, üveg, fém 19. Fórum tér, Fórum ABC papír, műanyag, üveg, fém 20. Gáz u., Gázgyár papír, műanyag, üveg 21. Hosszúsétatér, Környezetvédelmi Felügy, papír, műanyag, üveg 22. Hunyadi u., SZTK papír, műanyag, üveg, fém 23. Interspar Áruház papír, műanyag, üveg, fém 24. Karinthy tér műanyag, üveg 25. Kelemen B. u. - Kodolányi u. sarok papír, műanyag, üveg, fém 26. Kelemen B. u. - Szent Gellért u. sarok papír, műanyag, üveg, fém 27. Kempelen tér, Kaisers Szupermarket papír, műanyag, üveg, fém 28. Késmárki u., ABC papír, műanyag, üveg, fém 29. Királykút ln, Coop Szolnok. ABC papír, műanyag, üveg, fém 30. Királysor, Profi Élelmiszerdiszkont papír, műanyag, üveg, fém 31. Köfém ln, ABC Áruház. Papír, műanyag, üveg 32. Lövölde u.,coop Szolnok ABC papír, műanyag, üveg, fém 33. Metro Áruház műanyag, üveg (2) 34. Nyárfa u. - Sárkeresztúri út sarok papír, műanyag, üveg, fém 35. Pilinszky tér papír, műanyag, üveg, fém 36. Pozsonyi u., Nyitra ABC papír, műanyag, üveg, fém 37. Prohászka u., Lottóház papír, műanyag, üveg, fém 38. Püspökkertváros Zobori u. papír, műanyag, üveg, fém 39. Rádió telep, ABC Áruház papír, műanyag, üveg, fém 40. Sarló u. Gáz u. papír, műanyag, üveg, fém 41. Selyem út, Spar Szupermarket papír, műanyag, üveg, fém 42. Seregélyesi u., Interfruct Áruház papír, műanyag, üveg, fém 43. Seregélyesi úti ltp. papír, műanyag, üveg, fém 44. Szamos u., Szamos ABC papír, műanyag, üveg, fém 45. Szárcsa Csárda üveg (2) 46. Széchenyi u.,coop Szolnok ABC papír, műanyag, üveg, fém 47. Szedreskert, Coop Szolnok ABC papír, műanyag, üveg, fém 48. Sziget út, Spar Szupermarket papír, műanyag, üveg, fém

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U.

ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. ÁCS KÖZ PÉTER ÉVA 8-as SZOBA ADONYI ÚT LŐRINCZ KÁROLYNÉ 8-as SZOBA ADY E. U. GREMSPERGER ÁGNES 1-es SZOBA ÁG U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA AGYAG U. PÉTER ÉVA 8-as SZOBA AKÁCFA U. PRAVETZ ANTALNÉ 9-es SZOBA

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. számú fogorvosi körzet utca és intézmény jegyzéke 2015. 01. 01. napjától

1. számú fogorvosi körzet utca és intézmény jegyzéke 2015. 01. 01. napjától Benyák Bernát utca Dózsa György út Dr. Koch László utca Eszperantó tér Fecskepart Gerle utca Gombócleső utca Havranek József utca Honvéd utca Horgász dűlő Irányi Dániel utca Jezsuita utca Malom utca Mátyás

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 13/2002. /XII. 31./ számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

1 KÜLVÁROS KÜLVÁROS 2

1 KÜLVÁROS KÜLVÁROS 2 TÉRKÉPEK patak KÜLVÁROS KÜLVÁROS Móri út patak patak Aranysas utca Rét utca Fürdõsor Szent Vendel utca Szedres dûlõ Szedreskerti (Megváltó) temetõ Malom utca Bregyó köz Malom csatorna Szeder utca Sörház

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete 1 Zalavár Község Képviselô-testületének 2/2011. (III.31.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról Zalavár Község

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007./ VI.22./ kt. rendelete A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések U N D KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. (VI.8) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Und Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004 (VI. 1.) sz. rendelete

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004 (VI. 1.) sz. rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004 (VI. 1.) sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (A módosításokkal

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.1.)rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/2004. (IV. 28.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2003. (I.20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2007. (VIII.31.), a 24/2008. (XII.31.), a 12/2009. (V.26.), a 30/2009. (XII.15.), az 5/2012. (I.31.), a 11/2012. (V.30.), a 12/2013. (VI.17.) valamint a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VIII.28.) RENDELETE. a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VIII.28.) RENDELETE. a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kisszállás községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008.(VIII.28.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (a 17/2008.(XII.18.), a 14/2009.(X.29.), a 19/2009.(XII.17.),

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításokról

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben