I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 15/2007. (V. 24.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 -ának (1) bekezdésében, az évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. és 31. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. (2) A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. (3) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen a közterületek ) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. Jegyző rendszeresen ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra, a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását. (4) A rendelet területi hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. (5) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. (6) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. (7) Hulladékkezelési tevékenység csak érvényes hulladékkezelési engedély birtokában végezhető. (8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a többségi önkormányzati tulajdonban levő Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár, Sörház tér 3. (a továbbiakban: Szolgáltató) E rendelet alkalmazásában: 2. (1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy,

2 söpredék, salak, hamu, korom, kisebb mennyiségű falvakolat, lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 110 liter / lakóegység / hét normatívával kiszámított hulladék mennyiségét. (2) Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a évente egy alkalommal a Szolgáltató gondoskodik. (3) Egyéb települési szilárd hulladék: a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház kivételével a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető, veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék. (4) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül. Ingatlantulajdonosnak minősül a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház is. (5) Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely; (6) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. (7) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása; (8) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; (9) Szolgáltató: A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet 1. (7) bekezdésében kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő; (10) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet pontjában megjelölt szilárd hulladéknak, a feljogosított Szolgáltató által, az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése. (11) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a gyűjtést, szállítást végző Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében

3 meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is. (12) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, lakossági háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. (13) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint, a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. (14) Közterület: A rendelet alkalmazása szempontjából Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül közterületnek minősülnek: a) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (pl. közút, zöldterület) belterületi földrészletek, b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, illetve építmény közhasználatra átadott része, c) az országos közutaknak a város közigazgatási területét átszelő részei, valamint d) a belterületi magántulajdonú földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti járdák, alul- és felüljárók, kerítéssel le nem határolható illetve le nem határolt ingatlanrészek) közhasználat céljára átadott minden olyan része, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, a közforgalom elől elzárásra nem került. (15) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása. (16) Belváros: az alábbi utcák által határolt terület: Várkörút - Budai út Vörösmarty tér - Piac tér páros oldala - Mátyás király körút páratlan oldala - Zichy liget - Dózsa Gy. u. - Szekfű Gy. utca (Evangélikus templom) (17) Zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti burkolatokat és az építmények területét is. (18) Parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja a murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is. (19) Szabadvezetésű járda: olyan járdaszakasz, mely nem kapcsolódik magánterülethez. (20) Lakóegység: az egyes lakóépületek és az emberi tartózkodásra (pihenés, szállás, munkavégzés, stb. céljára) szolgáló lakások, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, amelyekben az ingatlan tulajdonosa illetve annak bérlője, használója hulladékot termelhet.

4 II. fejezet AZ INGATLANOK, A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 3. A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Városgondnokság útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 4. (1) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai: Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosságmentesítése. Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, úgy a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartása gyommentesítése. (2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot a 14 (1) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe köteles elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. Az ingatlantulajdonosok épületei, telekingatlanai tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 5. a belvárosban folyamatosan, a város egyéb területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása, mind a beépített mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése. bontás, építés felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal. Az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani. 6. (1) Az üzletek, egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területeken a hó eltakarításáról és síkosság mentesítésről gondoskodni. Azon intézmények, hivatalok, iskolák, üzletek, vendéglátóhelyek amelyek belső helyiségeikben nem teszik lehetővé a dohányzást, az ingatlan előtt kötelesek megfelelő

5 űrtartalmú csikkgyűjtőt elhelyezni és a környezetükben a csikkek napi eltakarításáról gondoskodni. (2) Az ingatlan előtti, melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztántartani, zárás előtt összetakarítani. 7. (1) Az utcai árusok a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és ártalmatlanításukról gondoskodni kötelesek. (2) Közterületen rendezett vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület és közvetlen környezetének tisztántartásáról és a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. (3) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni. 8. Az ingatlantulajdonosok 4. és 6. -ban meghatározott feladatai körébe nem tartozó közterületek (közutak, közparkok, járdák stb.) zöldterületek tisztántartása, szemét és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Városgondnokság feladata. 9. (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) kloridtartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. (2) Kloridtartalmú vegyszerek használata alul és felüljárók felületén, zöldterületeken, illetve azok közvetlen környékén tilos. (3) Hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, annak szélességébe, közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré pld.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.)

6 10. Tilos: az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait hulladékkal, szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni illetőleg beleönteni, a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fák, díszcserjék stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani, a parkosított és füves zöldterületeket rendeltetésellenesen használni. III. fejezet A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 11. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét optimális szintre kell szorítani. b) települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. c) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. (2) Tulajdonos változás, vagy egyéb ok esetén, ha változik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett személye, úgy e változást az érintettek együttesen kötelesek bejelenteni a Szolgáltatónak. E bejelentés elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra egyetemleges közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség áll fenn. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

7 (4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. (2) bekezdése szerint nem gondoskodik. (5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. (6) Szüneteltethető a közszolgáltatás, ha az ingatlanon legalább 60 napig senki nem tartózkodik, így hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak a szüneteltetés megkezdését megelőző legalább 15 nappal. Ezzel egyidejűleg meg kell jelölnie a szünetelés lejártának várható időpontját is. Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt az ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles írásban jelezni a szolgáltatónak. A szolgáltatás szüneteltetésének idejére az ingatlantulajdonos/ingatlankezelő nem tartozik díjfizetési kötelezettséggel. (7) A szüneteltetés ideje alatt csak a Szolgáltató által értékesített, annak emblémájával ellátott és szabvány hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kihelyezni az ingatlannál, melyet a Szolgáltató elszállítani köteles. A közszolgáltatás ellátásának rendje 12. (1) A közszolgáltatás kiterjed: - A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Szolgáltató emblémájával ellátott zsákban összegyűjtött és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék összegyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására, - A lakossági hulladékudvar és lakossági szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetésére. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat, változás esetén is, értesíteni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8 (4) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék begyűjtését és elszállítását. (5) A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, társasház, vagy egyéb ingatlankezelő valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre. A díjfizetési kötelezettségek írásbeli szerződés nélkül is terhelik a felsoroltakat, ha a közszolgáltatást szerződés nélkül igénybe veszik. (6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. (7) Amennyiben a rendelet 2. 1) pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, abban az esetben az Önkormányzat a közterület-használati engedély megadását az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez köti. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 13. A 12. (4) - (5) bekezdés alapján megkötendő, a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni: a) a szerződéskötő feleket ( a Szolgáltatót és a megrendelőt.) b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c) a teljesítés helyét, d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g) társasházi szerződés esetén a lakóegységek számát. h) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, i) a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit, j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját, k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, m) az irányadó jogszabályok meghatározását.

9 A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 14. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által értékesített, annak emblémájával ellátott szabvány hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni. (2) Az igénybeveendő gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlya: 60 literes gyűjtőedény 18 kg 110 literes gyűjtőedény 40 kg 120 literes gyűjtőedény 45 kg 240 literes gyűjtőedény 90 kg 770 literes gyűjtőedény 320 kg 1100 literes gyűjtőedény 450 kg (3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor az ingatlanonként keletkező 4 l/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. a) Családi házas lakóterületen 1 fős vagy 2 fő nyugdíjasból álló háztartások rendelkezhetnek 60 literes edényzettel. b) A szükséges hulladékgyűjtő edényzet nagyságát a gyűjtőedény űrtartalom és az ürítési gyakoriság megfelelő kombinációjával kell biztosítani. A közszolgáltatási díjat a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 7. (1)-(2) bekezdésekben meghatározottak szerint a fajlagos hulladék mennyiség figyelembe vételével kell kalkulálni. Települési szilárd hulladék esetében a várható szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladék mennyiségnek a szorzata. A tömbházas övezetben minimálisan heti két alkalommal történő gyűjtést kell megszervezni. c) A gazdálkodó szervezetek (kereskedelmi, szolgáltató egységek, irodák, stb.) tevékenysége során keletkező egyéb települési szilárd hulladék gyűjtésére a szolgáltatást igénybevevőknek minimálisan 110 l-es hulladékgyűjtő edényzetet kell biztosítani. (4) A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényzet biztosítása az ingatlantulajdonos feladata. Az edényzet beszerzése, rendszeres tisztántartása, megőrzése, ürítésre alkalmas állapot biztosítása az edényzetet használó ingatlantulajdonos vagy ingatlankezelő kötelessége. A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzet biztosítása, gyűjtőhely kialakítása, annak rendszeres tisztán tartása, a konténerek javítása, karbantartása valamint a

10 közegészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítése a konténerhasználó ingatlantulajdonos vagy ingatlankezelő feladata. A szolgáltató térítés ellenében vagy az ingatlantulajdonos külön kérésére bérleti díj ellenében edényzetet biztosít, mely utóbbi jogviszonyt és annak feltételeit írásban rögzíteni kell. (5) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos külön, írásos kérésére köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas, nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt biztosítani, bérleti díj ellenében. (6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, akkor az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles a hulladékot gyűjteni, azaz szabványedényben vagy emblémás zsákban. Gyűjtőedényzet mellé hulladékot elhelyezni tilos. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 15. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Az 1,1 m3-nél nagyobb vagy nem szabványos hulladékgyűjtő edény elhelyezéséhez, ha az más módon nem lehetséges, közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján lehet. A közterületen elhelyezett kommunális hulladékgyűjtő edényzet helyének kijelölése a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi és Kommunális Irodája, a Közszolgáltató és az edénytulajdonos egyeztetése alapján történik. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (4) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11 (5) Ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett vagy egyéb módon a birtokába került hulladékot kizárólag: - a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott szabvány gyűjtőedényben - hasznosítható hulladékait szelektív hulladékgyűjtő szigetben (2. melléklet) - a Közszolgáltató által üzemeltetett Hulladékudvarban vagy a Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó Telepen - városi lomtalanítás során a 19. -ban megjelöltek szerint - veszélyes vagy egyéb speciális hulladékait a jogszabályok előírásainak megfelelően helyezheti el. (6) A Szolgáltató a rendelet 2. mellékletében rögzített helyszíneken szelektív hulladékgyűjtést biztosító hulladék-gyűjtőszigeteket működtet, melyekben az egyes hulladékgyűjtő konténerek feliratán szereplő összetételű és állapotú lakossági hulladék helyezhető el, mint papír-, műanyag-, fém- és üveghulladékok. (7) A szelektív hulladék-gyűjtőszigetek konténereit igénybe vevő személy kizárólag az adott konténerek feliratán megjelölt összetételű és állapotú hulladékokat helyezheti el az egyes gyűjtőkonténerekben. 16. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint tárolóhelyük és környezetük tisztántartásáról, hulladékmentességéről. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. (3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 17. A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Települési Hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.

12 18. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból és/vagy épület felújításból származó települési szilárd hulladékot legfeljebb havi egyszeri alkalommal max. 2 m 3 -t a 17. -ban meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 19. (1) A jelen rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzat megrendelése alapján a Szolgáltató gondoskodik. (2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A megjelölt időponton és helyen kívüli hulladék elhelyezés tilos. (3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) Lomtalanítás során az alábbi hulladékok nem kerülnek elszállításra: - elbontott gépjármű karosszéria - építési törmelék - veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.) - ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék - teherautó-és traktor gumiköpeny - háztartási (kommunális) hulladék - kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes, azaz ( 2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladék A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 20. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját, illetve a hulladékelhelyezés díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.

13 (4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. (8) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék adók módjára történő behajtását Jegyzőnél kezdeményezi. (9) Jegyző a kezdeményezés kézhezvételét követő 8 napon belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot és a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit Jegyző 8 napon belül átutalja a Szolgáltatónak. Amennyiben a kötelezett időközben a hátralékot a Szolgáltatónak kiegyenlítette, úgy arról a Szolgáltató a Jegyzőt értesíteni köteles hátralékosonként külön-külön iratban. A behajthatatlan díjhátralék esetén ennek okáról Jegyző a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül, de legkésőbb a díjhátralék benyújtását követő 30 napon belül igazolást ad a Szolgáltatónak. (10) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelemben venni a jelen rendelet 14. (5) és (6) bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is. Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. (11) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb mértéke. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 21. A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete

Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 23/2003.(XI.27.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések - 1 - MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 14.) SZ. RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben