Országos K I D Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos K I D Egyesület"

Átírás

1 Országos K I D Egyesület Foglalkoztatást ösztönző és támogató partnerségek I I. M unkaerő-piaci M űhely Konferencia október 15. DEBRECEN

2 2005. január 25. Országos K I D Egyesület alakuló ülés Baranya I fjúságáért K ht. C SAT Egyesület Dunamenti R egionális Népfőiskola K özhasznú Egyesület FI K SZ-PONT Egyesület K alamáris I fjúsági Egyesület K ontakt Alapítvány M ozgáskorlátozottak Egymást Segítő E gyesülete Szigetvári K ultúr- és Zöld Zóna Egyesület Tér K ép Egyesület Vargabetű Egyesület Változó V ilágért Alapítvány M agánszemélyek: Szántó Tamás, K utseráné Pernyéz Zsuzsanna, V ízkelety L ászló

3 Szigetvári K ultúr- és Zöld Zóna Egyesület Baranya I fjúságáért K ht. A Szigetvári K ultúr- és Z öld Zóna Egyesület 1998-ban alakult helyi fiatalokból, főként kulturális, illetve környezetvédelmi célzattal. Az Egyesület tevékenységi köre az utóbbi években kibővült, komplex területfejlesztésben gondolkodunk, vagyis célunk olyan projektek megvalósítása, melyek hatékonyan enyhítik a szigetvári kistérségben felmerülő problémákat, és a térség halmozottan hátrányos helyzetéből fakadó negatív következmények hatásait. C ím: 7900 Szigetvár, József Attila u. 9. Telefon: 73/ , 73/ Fax: 73/ axelero.hu Grundsuli 7621 Pécs, Dr. M ajorossy I mre u. 2. Telefon: 72/ , 20/ zona.axelero.net, grundsuli.hu elnök: Zentai Gábor zona.axelero.net

4 C SAT Egyesület a H átrányos Helyzetű R étegek M unkaerőpiaci C satlakozásáért 4025 Debrecen, Arany János u. 2. sz. Telefonszáma Faxszáma: weboldala: címe: csat.hu elnöke: Novotni Edit A C SAT E gyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglakoztatás-, a társadalompolitika és a szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, valamint információközvetítő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson meg. Szolgáltatásaink célcsoportjai álláskeresők, pályakezdő fiatalok, valamint az ezen hátrányos helyzetű réteg foglalkoztatását, képzését szervező, szociális és mentális problémáit kezelő civil szervezetek.

5 Dunamenti R egionális Népfőiskola K özhasznú E gyesület A Dunamenti R egionális Népfőiskola 1992-ben alakult egyesületi formában működő nonprofit gazdálkodást folytató civil szervezet, amely küldetése szerint hozzá kíván járulni a térség felemelkedéséhez helyi társadalmak igényeit megfogalmazó közösségek támogatásával az egyének és csoportok egzisztenciális és anyagi boldogulását segítő képzések biztosításával. 2400, Dunaújváros, Jókai út 19. Telefonszám:(25) , (25) Fax:(25) K épviselő:almási Zsolt

6 Fiatalok K épzésért Szervező Polgári Nevelését Támogató E gyesület (FI K SZ PONT) Alapítás éve: 2001 profilja: hátrányos helyzetű fiatalok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése : munkaerő-piaci kirekesztődés megelőzése roma családok társadalmi integrációjának segítése interetnikus kapcsolatok szélesítése képzések, tanfolyamok szervezése pályaválasztási, pályakorrekciós tanácsadás személyes szolgáltatások nyújtása alapvető szocializációt elősegítő életvitel program működtetése személyes gondoskodást nyújtó újszerű szociális ellátások szervezése E rősségek: több éves tapasztalat képzési és foglalkoztatási projektek megvalósítása körében sokoldalú szakmai tudás, szervezőkézség a romák életmódjával, életvitelével kapcsolatos magas színvonalú ismeretek 4242 Hajdúhadház K azinczy utca 8. Tel: 06-52/ , Fax: 06-52/ E fre .hu elnök: Nánási Zsuzsanna

7 K ontakt Alapítvány 1999-ben a humán tudományok képviselői egy új alapítványt hoztak létre K ontakt Alapítvány néven, amelynek fő célkitűzése a gazdasági fejlődéshez kapcsolódó új életminőségek kialakításának támogatása. A kisközösségek és az egyének támogatása olyan humanisztikus célok mentén szerveződhet, amely a tudást, az önmegvalósítást és a közösségben való munkálkodást (életvitelt) együttesen tartja értéknek. /Alapító Okirat - Preambulum/ Budapesti telephely: 1035 Budapest, Bécsi út 213. L evelezési cím: 1300 Budapest, Pf Telefonszám: 06-1/ Faxszám: 06-1/ cím: kontaktalapitvany.org Honlap: Támasz-pont I roda: 2100 Gödöllő Szabadság út 6. Petőfi Sándor M űvelődési Ház

8 M ozgáskorlátozottak E gymást Segítők Egyesülete, Salgótarján A M ozgáskorlátozottak E gymást Segítők Egyesülete bejegyzésére május 4-én került sor, majd önálló irodájában megkezdte működését fő célkitűzései mentén, amely a későbbiek folyamán egyre bővült. Az egyesület tagságának létszáma jelenleg 2500 fő a megye számos településéről. A szervezet minősítése: kiemelkedően közhasznú és 2004 között Bátonyterenye és kistérségében K I D 2001 elnevezéssel programot folytatott év közötti szakképzetlen, munkanélküli fiatalok munkaerőpiaci (re) integrációja céljából. C ím: 3100 Salgótarján, Főtér 5. Telefon/Fax: ( ) mail.globonet.hu W eb: Egyesületi elnök: Uramecz János

9 Tér K ép Egyesület Tér K ép Egyesület 3527 M iskolc, Baross G Fax: M obil: terkepegyesulet.hu

10 K alamáris I fjúsági Egyesület Az E gyesület alapvető célja, hogy a fiatalokat és a velük dolgozó szakembereket, felnőtteket az őket érintő és érdeklő információkkal lássuk el, ifjúsági programokat szervezzünk, elősegítsük ifjúsági közösségek születését.

11 V AR G ABETŰ K L UB-M ŰHEL Y EG Y E SÜL ET VAR GABETŰ K L UB-M ŰHEL Y EGY ESÜL ET 1038 Budapest, Táncsics M ihály u. 24. Tel./fax: vargabetu.axelero.net M issziónk: Szociálisan vagy személyükben hátrányos helyzetű, nem dolgozó, nem tanuló fiatalok és felnőttek életvezetési problémáinak megoldása, érdekeiknek védelme sikeres társadalmi (re)integrációjuk érdekében. K örnyezetünk: Békásmegyer a főváros I I I. kerületének peremén fekvő, az ország egyik legnagyobb lakótelepe, ahol többségében nagycsaládosok, szociálisan hátrányos helyzetű családok, gyermekeiket egyedül nevelő szülők élnek. Tevékenységünk hatóköre kiterjed a fővárosra és a Szentendrei kistérség területére is. Az általunk támogatott célcsoportról: Országosan is, de a lakótelepeken (így Békásmegyeren is) kiemelkedően sok fiatal sodródik a jelenleg működő rendszerek ellátásából. M indannyian veszélyeztetett fiatalok, életvezetési problémáik vannak, peremhelyzetüket az eddig ismert, hagyományos módszerekkel nem sikerült megoldani. Az iskolai és életükben elszenvedett kudarcaik gátolják a társadalmi beilleszkedésüket-továbbtanulásukat vagy sikeres munkavállalásukat-, amelyre megfelelő kompetenciák hiányában esélyük sincs.

12 V áltozó V ilágért Alapítvány A program megvalósítóiként erősen elköteleződtünk a hátrányos helyzetű rétegek segítése mellett. Hitvallásunk, hogy a hozzánk forduló fiatalokat teljes személyiségükben, problémáikkal, kapcsolatrendszerükkel fogadjuk el, így erre az elfogadó bizalmi légkörre épül a fiatallal való közös munka. C ímünk: HOR I ZONT Programiroda: Szombathely, Nárai u. 6 HOR I ZONT kerékpár- tuning műhely: Szombathely, Nárai u. 3. L evelezési cím: H-9701 Szombathely, Pf.: 119. Telefon: (94) vagy (30) info kukac horizontprogram pont hu, horizontprogram.hu

13 M agánszemélyek Szántó Tamás, K utseráné Pernyéz Zsuzsanna, V ízkelety László

14 K R É TAK ÖR Egyesület A K R É TAK ÖR E gyesület a M unkaerőpiaci Esélyegyenlőségért 2006-ban alakult Debrecenben, regionális hatókörrel. Az E gyesület tagjainak célja, hogy egy szakmai közösség kialakításával a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika, szociális munka, mentálhigiéné és a rehabilitáció terén információt közvetítsen és fejlesztő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson meg Debrecen, Arany János u. 2. sz. Telefon: Fax: elnöke: R ábai Sándor

15 K I ÚT NONPR OFI T K FT A K iút Tolna M egyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Nonprofit K özhasznú K ft.-t (korábbi nevén K iút Tolna M egyei Foglalkoztatási K özhasznú Társaságot) a megye 5 kistérségi társulása, a Tolna M egyei Önkormányzat és a Dombóváriak a Dombóvári M unkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány július 1-jén alapította azzal a céllal, hogy javítson Tolna megye foglalkoztatási helyzetén.

16 Útirány Egyesület Az Útirány Egyesület a M unkaerőpiaci E sélyegyenlőségért 2007 januárjában alakult, azzal a céllal, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára tanácsadó és fejlesztő feladatokat, képzési és foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson meg, illetve támogassa azon szervezetek létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, foglalkoztatásba vonását vállalják Debrecen, Szablya u. 11. Telefon:52/ Fax:52/ E utiranyegyesulet.hu elnöke: Tóth Péter

17 OK I DE I. Az OK I DE 2005-ben alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Tagjai K I D típusú programokat megvalósító szervezetek és szakemberek. A K I D mozaikszó komplex, integrált és differenciált, alternatív munkaerő-piaci, szolgáltató programokat jelöl, amelyek roma és hátrányos helyzetű csoportok (re)integrációját segítik elő. Az egyesület kiemelt célja : a civil szervezetek szerepvállalásának erősítése a fiatal felnőttek számára nyújtott komplex, integrált és differenciált programok megvalósításában, ezáltal elősegítve a munkanélküliek, elsősorban a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását, illetve munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedését.

18 OK I DE I I. A november 20.-án példaértékű összefogással valósulhatott meg az Országos K I D E gyesület tagszervezetei és a M OST - H álózat együttműködő partner szervezetei által megrendezésre kerülő I. M unkaerő-piaci M űhely konferencia, amely munkaerő-piaci szolgáltatások kiszerződésének minőségi követelményeit és leszabályozásának folyamatát hivatott nyomonkövetni. A konferencián 100 fő vett részt, többek között a munkaügyi központok szakemberei, intézményvezetők, munkaerő-piaci szolgáltatók, települési önkormányzatok foglalkoztatási szakemberei, foglalkoztatás fejlesztését felvállaló civil szervezetek szakemberei Debrecen, Arany János u. 2. sz. Telefon: Fax: gmail.com elnöke: Balla I ldikó

19 KÖZÖS A FELELŐSSÉGÜNK! Civil + Állam + Piac = KÖZÖS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS PARTNERSÉG. Civil szervezetek + Állami intézmények + Piaci cégek = EGÉSZSÉGESEN PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK MŰKÖDŐ TÁRSADALOM

20 K öszönöm a figyelmüket! Balla I ldikó 20/ gmail.com 4025 Debrecen, Arany J. u. 2.

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

,,Adaptation of Transit Model

,,Adaptation of Transit Model ,,Adaptation of Transit Model HUHR/1001/2.1.2/0004 számú program Főpályázó: Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. 7900 Szigetvár, Szabadság út 2. Telefon: +36(73)/414-715 Mobil:+36(20)/260-5933 e-mail:humaninnovacio@gmail.com

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló A 2.6.2.-12/1-2013-0068 program célja Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

Magyarországi Magiszter Alapítvány. Esélyek növelése a non-profit szférában. c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030

Magyarországi Magiszter Alapítvány. Esélyek növelése a non-profit szférában. c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030 1 Esélyek növelése a non-profit szférában c. projekt bemutatása TÁMOP-5.5.1. A-10/1-2010-0030 Projekt időszak: 2010. 08. 01.- 2012. 03. 31. Projekt akcióterülete: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Megítélt támogatás:

Részletesebben

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának,

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítványunk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

BIT Egyesület 1989-2014

BIT Egyesület 1989-2014 2014 BIT Egyesület 1989-2014 NEGYEDSZÁZAD A TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN 25 éves a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület KÖSZÖNTŐ A BIT Egyesület nevében szeretettel köszöntöm a kiadvány olvasóit! Először

Részletesebben

A BÁZIS Gyermek és Ifjúsági Egyesület bemutatása

A BÁZIS Gyermek és Ifjúsági Egyesület bemutatása 2009/2. PICURinfo 1 V. évfolyam 2. szám 2009/2. Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával tásával A BÁZIS Gyermek és Ifjúsági Egyesület bemutatása Küldetésünk Egyesületünk célja, hogy

Részletesebben

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében Kiadja: a TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0010 azonosító számú projekt keretében a United Way Kisalföld Alapítvány 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Összeállította: Kelemen Tímea projektmenedzser Felelős kiadó: dr.

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 3139894 Mail:08kerulet@fovaros.antsz.hu Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Kiadja: Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2010. évi tevékenységéről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2010. évi tevékenységéről Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége E-mail: teszrszfk@t-online.hu 8901 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 8901 Pf. 11. Telefon: 92/511-425 Fax: 92/312-240 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Társadalmi Egyesülések

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE

TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGYESÜLETE FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2693 A VGYKE esélyegyenlőségi törekvéseinek megvalósításához

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben