Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése"

Átírás

1 Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A A.1 Folyamatok felülvizsgálata, fejlesztő racionalizálása Helyzetértékelés és javaslattétel 2011.

2 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Bevezetés... 3 III. Az ügyintézés folyamata... 3 III.1 Iratkezelés:... 4 III.2 Érdemi ügyintézés... 7 III.2.1 Szabálysértési eljárás III.2.2 Építési engedélyezés III.2.3 Panaszkezelési eljárás IV. Javaslat ügyintézési idő csökkentésére

3 II. Bevezetés Az ügyintézés a közigazgatási jog oldaláról közelítve, egy olyan igazgatási tevékenységet jelent, melyet meghatározott eljárási és anyagi jogi szabályok mentén, jogszabályban felhatalmazott szervezetek (hivatalok), köztisztviselők segítségével látnak el. Az ügyintézés szűkebb értelemben kifejezetten a közigazgatási hatósági ügyek intézését jelenti. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 12. (2) bekezdése meghatározza a közigazgatási ügy fogalmát. A hatósági ügy egyfelől minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez, másfelől valamely tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az abból való törlés is, ha törvény köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti a tevékenység elvégzését vagy a foglalkozás gyakorlását. III. Az ügyintézés folyamata Az ügyintézés egy folyamat, melynek célja, hogy az emberek hatósági ügyeit az erre feljogosított hatóságok törvényesen, hatékonyan, eredményesen és (köz)megelégedettségére intézzék el. A hivatal, illetve hatóság oldaláról nézve az ügyintézés kezdetét rendszerint egy kérelemnek, feljelentésnek vagy bejelentésnek a hatósághoz való beérkezése, végét pedig az adott ügyiratnak lezárását követő irattárba helyezése jelenti. Az iratokat aztán idővel lényegesen később - azok selejtezése, illetve a levéltári átadása követi. E két szélső pont között, szervesen egymásra épülő tevékenységekre kerül sor, melyek két alaptípusba sorolhatók: az 3

4 iratkezelési és érdemi ügyintézési cselekmények közé. Az érdemi cselekmények meghatározott logikai rendben beépülnek az iratkezelési cselekmények közé. Az ügyintézési folyamat vizsgálatát két részre osztjuk. Először a hivatalban működtetett iratkezelési rendszert, majd az érdemi ügyintézést vizsgáljuk. III.1 Iratkezelés: Az iratkezelés fogalma alatt több munkafázis együttesét értjük, az iratátvételtől kezdődően egészen a maradandó értékű iratok levéltárba adásáig. Az iratok meghatározott rendszer szerinti nyilvántartása nemcsak kötelező, de a gyakorlatban nélkülözhetetlen is. Az iratkezelés szabályozási környezete: Külső szabályozási környezet: A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló évi LXVI. törvény (továbbiakban: Ltv.); A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet; A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet. Minősített iratok tekintetében: Az államtitkokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény; A minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet; A nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet. Belső szabályozási környezet: Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata; 4

5 Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának Iratkezelési Szabályzata. Az iratkezelési munka a hivatali munka egyik legátfogóbb tevékenysége, hiszen átszövi a hivatal egész tevékenységét, az irat teljes életciklusát. Az iratkezelési munkát körültekintően kell megszervezni. Minden szerv, szervezet működési alapfeltétele, hogy kialakítsa szervezeti struktúráját, rögzítse működésének alapelveit. A szervezet tevékenységét szabályozó dokumentumok között kiemelt jelentőségű a Szervezeti és Működési Szabályzat. Az SZMSZ alapfunkciója az adott szerv jogszerű és hatékony működésének biztosítása. Az arra épülő dokumentumok közül kiemelt helyet foglal el az Iratkezelési Szabályzat. Az Iratkezelési Szabályzat két fő részből áll a szabályzati részből és az irattári tervből. Az irattári terv az Iratkezelési Szabályzat szerves része, amely a helyi önkormányzat működése során keletkezett iratok tárgyi csoportosítású rendszerét határozza meg. Az iratkezelés szabályozásának alapvető célja, hogy a törvény által előírt iratvédelemre, az iratanyag kezelésére olyan rendszert dolgozzon ki, amely egyfelől a helyi önkormányzathoz beérkező vagy a működés során keletkezett iratok átvételét, bontását, rendszerezését, nyilvántartását, iktatását, az irattárazás módját, a kimenő iratok kezelését, a selejtezhetőség szempontjait, másfelől a maradandó értékű iratok illetékes közlevéltárba adásának rendjét szabályozza Iratkezelési alapelvek: Az iratkezelést úgy kell megszervezni, hogy a helyi önkormányzathoz érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; tartalma csak az arra jogosultak számára legyen megismerhető; 5

6 kezeléséért fennálló személyi felelősség mindenkor, és egyértelműen megállapítható legyen; szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez szükséges feltételek biztosítottak legyenek; a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. A rendszer zárt és ellenőrzött legyen, ne lehessen az iratokat utólagosan behelyezni, javítani esetleg eltávolítani, valamint érkezési, ügyintézési idejüket megváltoztatni. Az iratkezelés szervezetét úgy kell megválasztani, hogy az egyszerre tegyen eleget az iratok biztonságos megőrzése levéltári szempontú követelményének, ugyanakkor eredményesen szolgálja a helyi önkormányzat rendeltetésszerű működését. A rendszernek segíteni kell a szerv feladatainak gyors és eredményes megoldását, az iratokban való pontos tájékozódást, ami egyúttal a tevékenység hatékony ellenőrizhetőségét is jelenti. Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Iratkezelési szabályzata Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára kiterjedő hatályú Iratkezelési Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) vonatkozásában a rendelkezésünkre bocsátott dokumentum január 01-én lépett hatályba. Megállapítható, hogy a hatálybalépést követően nem vették figyelembe a jogszabályváltozásokat. 6

7 A Szabályzat felülvizsgálatát, a jelen projekt során tett javaslatok figyelembe vételével történő módosítását, azt követően a hatályba léptetését, és a hivatal dolgozóival történő megismertetését javasoljuk. III.2 Érdemi ügyintézés Az önkormányzati ügyiratforgalmi és hatósági statisztikai adatgyűjtés újraindítására január 1-jével az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében került sor. Az adatgyűjtésről jelenleg az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik. Az önkormányzatoknak az iktatott ügyiratforgalmukról, valamint államigazgatási- és önkormányzati hatósági ügyekben hozott első fokú döntéseikről külön-külön kell statisztikai adatokat szolgáltatni. A projekt részeként meghatározott feladatok elvégzéséhez a 2008., és évi statisztikákat használjuk fel. 7

8 Változás Változás Változás Ágazat Sorszámra Alszámra Sorszámra Alszámra Sorszámra Alszámra Sorszámra Alszámra Sorszámra Alszámra Sorszámr Alszámra iktatott iktatott iktatott iktatott iktatott iktatott iktatott iktatott iktatott iktatott a iktatott iktatott A Pénzügyek Adóigazgatási ügyek Egyéb pénzügyek Vámigazgatási és jövedéki eljárás B Egészségügyi igazgatás C Szociális igazgatás E Környezetvédelmi, építésügyi, területfejlesztési és kommunális igazgatás Környezet- és természetvédelem Építésügyek Kommunális igazgatás F Közlekedés és hírközlési igazgatás G Vízügyi igazgatás H Önkormányzati és területfejlesztési; igazságügyi és rendészeti igazgatás Anyakönyvi és államigazgatási ügyek Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása Képviselők választása, népszavazás Rendőrségi ügyek Tűzoltóság Menedékjogi ügyek Igazságügyi igazgatás Egyéb igazgatási ügyek I Lakásügyek J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás K Ipari igazgatás L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom M Földművelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem U Önkormányzai és általános igazgatási ügyek Képviselő-testület iratai Kisebbségi önkormányzat iratai Önkormányzati hivatal, polgármesteri hivatal, önkormányzat gazdálkodó szervezetei, közalapítványai és intézményei ügyeinek iratai P Közoktatási és művelődésügyi igazgatás R Sportügyek X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség Honvédelmi igazgatás Katasztrófavédelmi igazgatás Fegyveres biztonsági őrség Összesen

9 Az érdemi ügyintézés elemzése során első lépésként a Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának ügyirat-statisztikájában - az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kialakításáról szóló 29/2009.(X.30.) ÖM rendeletben meghatározott ágazati megnevezések szerint szereplő ágazati besorolásokon belüli jellemző ügymenetek, alábbi szempontok szerint vizsgáltuk. Szempontok: Jelentős az ügyek számossága, vagy a feladat az adott szakterület esetében. Kiterjedt a folyamat által érintettek köre (jelentős ügyfélkör, több szervezeti egységet, társhatóságot, vagy más külső szereplőt érint). 9

10 Hosszú a folyamat átfutási ideje. Jelentős a feladat által lekötött munkatársi kapacitás nagysága. Nehezen tartható a jogszabályban rögzített ügyintézési határidő. Különböző problémák merülnek fel általában a folyamat lefutása során. Magas a hátralékok és a meghiúsult feladatok aránya. A vizsgálat során kiválasztásra kerültek azon konkrét ügymenettípusok, amelyek az önkormányzat számára a meghatározott szempontrendszer szerint kritikusnak tekinthetők. A kiválasztás célja, hogy ezen ügymenetek részletes elemzésén keresztül bemutassuk a hivatalban alkalmazott jelenlegi folyamatokat, rámutatva a jó gyakorlatokra és a fejlesztendő területekre egyaránt. A megfogalmazott javaslataink egy része speciálisan az adott ügymenet optimalizálását szolgálja, ugyanakkor a többségük - bár az adott kulcsfolyamat vizsgálata során merültek fel - az egész szervezet működési hatékonyságára kihatással lehetnek. Kritikus ügymenettípusok: 1. Szabálysértési eljárás (Közigazgatási Osztály) 2. Építési engedélyezés (Építési Osztály) 3. Panaszkezelési eljárás A továbbiakban bemutatjuk, a kiválasztott kritikus ügymenetek teljes folyamatát, a vonatkozó szabályozási környezetet, elemezzük a folyamat szakadásait, hiányosságait, problémáit, majd javaslatot teszünk az eljárások fejlesztésére, optimalizálására. 10

11 III.2.1 Szabálysértési eljárás Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Eljárás célja Olyan, a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, enyhébb fokban sértő vagy veszélyeztető, vétkesen elkövetett cselekmények elbírálására vonatkozó eljárás, mely kiterjed a cselekmény elkövetésének megállapítására, az alkalmazandó joghátrány megállapítására és annak végrehajtására. A szabálysértési eljárási szabályait külön jogszabály határozza meg, az ügyiratokról külön statisztikát kell szolgáltatni, a szabálysértések elkövetőiről külön központi nyilvántartást kell vezetni. A folyamat eltér az általános közigazgatási eljárási szabályoktól, ezért fontos a pontos folyamatszabályozás. Az ügymenet lefolytatására vonatkozó jogszabályok A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (továbbiakban. Sztv.); az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet (Szr.); a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény a végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet; helyi önkormányzati rendeletek, melyek egyedi szabálysértési típusokat határoznak meg. Hatáskörrel rendelkező szerv neve Szikszó Város Polgármesteri Hivatala. A szabálysértési eljárásban az általános hatáskörű szabálysértési hatóság a jegyző, azonban az Sztv. különleges hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóságot is meghatároz. A szabálysértési hatósági jogkört a jegyző nevében ténylegesen a Hivatalon belül a Közigazgatási Osztály látja el. Illetékességi területe Szikszó Város közigazgatási területe; 11

12 A szabálysértési eljárásban az elsődleges illetékességet az eljárás alá vont személy lakóhelye alapozza meg, de az Sztv. egyéb illetékességet is ismer. Eljárás megindítása, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, alapvető eljárásrend, munkafolyamatok Az eljárás hivatalból indul (feljelentés) vagy a szabálysértési hatóság nevében eljáró személy észlelése alapján, kivéve a magánindítványra lefolytatandó eljárások (továbbiakban: feljelentés). Az eljárás megindításához formanyomtatvány alkalmazását nem írja elő jogszabály. A szabálysértési eljárás iratait külön iktatják, erre külön iktató és nyilvántartó program áll rendelkezésre, mely nem kompatibilis a Polgármesteri Hivatal iktató programjával. A feljelentést az iktatóban csak érkeztetik, majd átadják a Közigazgatási Osztály vezetőjének, ahol az osztályvezető szignálja a szabálysértési ügyintézőkre az ügyiratot. Iktatás előtt priorizálni kell a feljelentést, hogy az iktatásnál a szabálysértés típusa feltüntetésre kerüljön. Az eljárás alá vont személy előéletét a Központi Szabálysértési Nyilvántartóból (KSZNY) kell megkeresni, ez az iktatást végző ügykezelő feladata. Iktatáskor a BM rendelet 24. (3) bek. szerint a szabálysértési előéletet rögzíteni kell az iratokon. Priusz esetén az előző dokumentumokat, amennyiben a szabálysértési eljárást a Hivatal folytatta le, az ügyhöz csatolják, és ezt követően iktatják a feljelentést. Vizsgálják azt is, hogy van-e az illetőnek folyamatban lévő eljárása. Ha igen az eljárást egyesítik. Ha viszont a feljelentés nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, abban az esetben el kell különíteni a szabálysértési ügytől és el kell küldeni az illetékes hatósághoz. Az ügyintéző beírja az ügyet az előadói munkanaplóba. Ellenőrzi, hogy az iktatás megfelel-e a tényállásnak illetve vizsgálja a hatáskör és illetékességet, ezek hiányában átteszi az ügy iratait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 12

13 Hatáskör és illetékesség esetén: ha nem elégséges adat áll rendelkezésre, a tényállás tisztázása keretében bizonyítási eljárás lefolytatására kerül sor, az alábbiak szerint: o eljárás alá vont személy, szakértő, tanú megidézése; o az eljárás alá vont személy, sértett, tanú és/vagy szakértő meghallgatása, melyet jegyzőkönyvben kell rögzíteni; o szükség esetén szemle tartása ennek időpontjáról az eljárás alá vont személyt és sértettet értesíteni kell, szemle jegyzőkönyvezése. Amennyiben a szükséges eljárási cselekményt (pl.: tanú messze lakik, és aránytalanul nagy teher a szabálysértési hatóság előtti megjelenése) más szabálysértési hatóságnak kell elvégeznie, akkor megkeresheti az ügyintéző a társhatóságot az eljárási cselekmény megtételére. Szükség esetén kényszerintézkedés alkalmazását kell elrendelni (pl.: előállítás, lefoglalás). Tényállás tisztázása után határozathozatal: az eljárás megszüntetése, vagy a szabálysértés elkövetésének megállapítása és ezzel egyidejűleg büntetés kiszabása, intézkedés elrendelése. A jogorvoslat esetén felterjesztés, egyéb esetben jogerősítése a határozatnak. Jogerős határozatban foglalt adatok rögzítése a KSZNY-ben. A végrehajtás nem szükségszerű eljárási elem, akkor következik, ha a határozatban foglaltakat az ott meghatározott határidőre az eljárás alá vont személy nem teljesíti (pl.: pénzbírságot nem fizeti meg). A végrehajtás során - a fokozatosság elvének betartása mellett az első lépés az adók módjára történő behajtás. Az ügyintéző átiratban kéri a Pénzügyi Osztályt a bírság adók módjára történő behajtására. Eredménytelen behajtás esetén átváltás közmunkára, illetve elzárásra történő átváltás kezdeményezése a Bíróságnál. Az ügyintézők munkáját az eljárásban a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kialakított ügyiratminták (megkeresés, végzés, határozat) segítik. Ezek használatakor azonban különös figyelemmel kell lenni az ügy egyediségére, 13

14 sajátosságaira. Az ügyiratszerkesztés, jegyzőkönyvvezetés az ügyintéző feladata. Az érdemi döntést nem tartalmazó megkeresések, adategyeztetések aláírására kiadmányozási joga az ügyintézőnek van. A határozatok aláírására kiadmányozási joga a Közigazgatási Osztály vezetőjének van. Az ügyiratkezeléssel járó adminisztratív feladatok egy részét (előadói napló vezetése, sokszorosítás, borítékolás) az ügyintéző feladata, míg az iktatást, esetenként sokszorosítást, borítékolást az ügykezelő végzi. (Nincs ügykezelő) Saját irodáikban tárolják az ügyintézők az ügyiratokat, addig, amíg nem kerül átadásra a központi irattárnak, mely épületen belül található 14

15 15

16 Kapcsolati- átadási pontok azonosítása A Központi Iktató iktatás nélkül átadja az iratot a Közigazgatási Osztály vezetőjének, aki szignálja az ügyiratot, az irat átadásra kerül a Szabálysértési ügyintézőkhöz, ahol a teljes ügymenet lefolytatják. Végrehajtás során adók módjára történő behajtásnál átadás a Pénzügyi Osztálynak. Az ügyiratok kézbesítése a Postázón keresztül történik. Eljárási költség Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény Mellékletének I. pontjában meghatározottak az irányadók az eljárási illeték összegére. Az állam viseli azt a költséget, amely annak következtében merült fel, hogy az eljárás alá vont személy a magyar nyelvet nem ismeri. Az eljárás megszüntetése esetében az eljárási költség az államot terheli, kivéve, ha figyelmeztetés alkalmazásával fejeződik be az eljárás. A sértett viseli az eljárási költséget, ha a szabálysértési hatóság az eljárást az Sztv (1) bekezdése a) pontja alapján szünteti meg. Ügyintézési határidő 30 nap Informatikai támogatás általános informatikai szoftverek (OpenOffice, CD Jogtár stb.); szabálysértési program (ügyiratok iktatása, nyilvántartása); Központi Szabálysértési Nyilvántartó Program (országos központi program); Javaslatok o Javasoljuk a szabálysértési eljárások iktatására alkalmazott program kompatibilitásának kezdeményezését a szoftverfejlesztő/üzemeltető felé annak érdekében, hogy a szabálysértési hatóságon működő iktató program adatai automatikusan átemelődjenek a központi iktatóprogramba, így biztosítva, hogy 16

17 az éves ügyirat-statisztikában az általános ügyiratforgalmi adatoknál (I. számú statisztikai tábla) az iktatott szabálysértési ügyiratok száma megjeleníthető legyen. Amennyiben a szoftverfejlesztés nem lehetséges, úgy javasoljuk, hogy a szabálysértési hatóságon az adminisztrátornak felhasználói jogosultsága legyen a központi iktató programba rögzíteni a szabálysértési ügyiratokat. o Javasoljuk átvezetni ezen változásokat az Iratkezelési Szabályzaton. 17

18 18

19 III.2.2 Építési engedélyezés Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Eljárás célja Építési tevékenységet végezni - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak a jogerős építésügyi hatósági engedélynek vagy bejelentésnek, továbbá a hozzájuk tartozó, jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad. Az építési engedélyek iránti kérelem elbírálása az Építési Osztály legjelentősebb feladata - más építési hatósági tevékenység mellett - az ügyek (és az ehhez kapcsolódó határozatok), illetve az eljárási folyamatban érintettek nagy száma, az eljárásban részt vevő szakhatóságok és társhatóságok, valamint az eljárásra vonatkozó széleskörű szabályozás miatt fontos a pontos folyamatszabályozás. Az ügymenet lefolytatására vonatkozó jogszabályok a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet; a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet; a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet; 19

20 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet; az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet; a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet; az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. Szikszó Város Önkormányzatának rendezési terve és építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletek Hatáskörrel rendelkező szerv neve Szikszó Város Polgármesteri Hivatala. Az államigazgatási hatósági hatáskör címzettje a jegyző, tevékenységét a Hivatalon belül ténylegesen az Építési Osztály látja el. Illetékességi területe az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 28 településen. Az illetékességet az ingatlan természetben történő elhelyezkedése alapozza meg. Eljárás megindítása, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, alapvető eljárásrend, munkafolyamatok Az eljárás kérelemre (bejelentésre) indul, amelyet jogszabályban meghatározott adattartalommal lehet benyújtani az Építésügyi Osztályon vagy postai úton. A 20

21 kérelemre rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre, mely a kötelező mellékleteket is tartalmazza, azonban az ügyfélnek nem kötelező a formanyomtatványon benyújtania kérelmét. A beérkezett ügyiratokat az Építési Osztály maga iktatja. Iktatást követően az iratok az eljáró ügyintézőhöz kerülnek átadásra az Osztályvezetőn keresztül. Az ügyintézőkre szignálás az Építésügyi Osztály vezetője végzi. (tudod egy ügyintéző van) Az iktatott ügyirat kézhezvétele után az ügyintéző megvizsgálja, hogy van-e joghatósága, illetékessége, hatásköre az ügyben eljárni. Amennyiben megállapítja, hogy nincs joghatósága, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja. Amennyiben azt állapítja meg, hogy nincs hatásköre, illetve nem illetékes, az ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervhez, és erről az ügyfelet egyidejűleg értesíti. Eljárás kérelemre indítás esetén az ügyintéző az ügyiratot áttanulmányozza és a szakhatóságokat végzésben megkeresi a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. Végzéssel értesítenie kell a jogszabályban meghatározott kivételekkel a kérelem benyújtásakor ismert ügyfelet az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről. Az ügyintéző köteles ellenőrizni, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció kielégíti-e a tervdokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabályi feltételeket, a terveket arra jogosult személy készítette-e. A fentieken túl az ügyintéző vizsgálja, hogy a jogszabály szerinti építésjogi-, az építményekkel szemben támasztott általános-, illetőleg az általános érvényű szakmai követelmények biztosítottak-e, továbbá meg kell győződnie arról, hogy az ingatlan vagy építmény nem áll-e védettség alatt. Formai hiányosság esetén a határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett az ügyintéző végzésben hiánypótlásra hívja fel kérelmezőt. Az építési engedély kiadásának egyik feltétele a tervdokumentáció helyi építészeti-műszaki tervtanácsi véleményeztetése, melyet külön eljárásban a 21

22 Főépítész Irodán kell kezdeményeznie az építtetőnek. A Tervtanácshoz postai úton, a Főépítész Irodán, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül lehet benyújtani a kérelmet. Az ügyintéző a döntést megelőzően köteles a tényállást tisztázni. Megvizsgálja, hogy a tervezett építés megfelel-e a településszerkezeti, szabályozási terveknek, helyi - és egyéb építési előírásoknak, vonatkozó jogszabályoknak. Döntés előtt helyszíni szemlét tart, amelyről jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést készít. A helyszíni szemle, valamint a tényállás tisztázása után, a szakhatósági nyilatkozatok és a szükséges adatok birtokában az ügyintéző meghozza a döntést, majd az iratot előkészíti kiadmányozásra. A kiadmányozás előtt az előkészített iratot (döntést) az osztályvezető ellenőrzi, annak eredményétől függően aláírja, vagy a nem megfelelően előkészített iratot az ügyintézőnek javításra visszaadja. Az aláírt irat postázásra, vagy lehetőség és igény szerint személyes átadásra kerül az ügykezelő bevonásával. Az értesítés a jogszabályban meghatározott személyek részére történik. Fellebbezési határidő leteltével az ügyintéző megállapítja a jogerőre emelkedés napját, majd a határozatot, a terveket engedélyezési záradékkal látja el. Záradékolás után a jogerős és végrehajtható határozat és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció egy példányát az ügyintéző műszaki nyilvántartásba veszi (építmény-nyilvántartás, lakás-statisztikai nyilvántartás, felvonó nyilvántartás stb.), egy példányát mellékleteivel együtt irattárazza, és a további példányokat a kérelmező részére megküldi. Amennyiben a kiadott határozat ellen fellebbezés érkezik, az ügyintéző köteles megvizsgálni, hogy az határidőn belül érkezett-e, illetve, hogy a fellebbező fellebbezésre jogosult-e. Határidőn túli fellebbezés esetén az ügyintéző felszólítja az ügyfelet az igazolási kérelem benyújtására. Az igazolási kérelemben foglaltak elfogadása után úgy kell eljárni, mintha a fellebbezés a megállapított határidőn belül érkezett volna. Határidőben történt fellebbezés esetén az ügyintéző megvizsgálja, hogy a fellebbezés saját hatáskörben orvosolható-e, amelynek során az ügyintéző a korábbi határozatát a 22

23 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira figyelemmel visszavonja, vagy módosítja. Amennyiben a fellebbezés saját hatáskörben nem orvosolható, az ügyintéző a fellebbezést az ügyre vonatkozó valamennyi irattal együtt a felettes szervhez továbbítja. A felterjesztést az ügyintéző előkészíti, az osztályvezető szignálja, a jegyző aláírással ellátja, majd ezt követően kerül postázásra. A felterjesztett fellebbezésről a másodfokon eljáró szerv határoz. Ezt követően az ügyintéző a másodfokú döntéstől függően intézkedik az irat jogerősítéséről, postázásáról, nyilvántartásba vételéről, irattárba helyezéséről, vagy az új eljárás lefolytatásáról. Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a másodfokú döntéssel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint keresetet nyújthat be a határozat felülvizsgálatára. Bírósági megkeresés esetén az ügyintéző gondoskodik a még szükséges iratok megküldéséről, majd a bíróság döntését követően a nyilvántartásba vételéről, irattárba helyezéséről, vagy az új eljárás lefolytatásáról. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját az építésügyi felügyeletnek kell bejelenteni, ezen bejelentést a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 29. -ában meghatározott esetekben a kivitelezés megkezdését megelőző 15 nappal előbb kell megtenni. míg az építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de nem az itt hivatkozott Kormány rendelet 29. -hatálya alá tartozik az építési tevékenység akkor az építési tevékenység megkezdését követő 8 napon belül kell a bejelentést megtenni. A bejelentések az itt hivatkozott kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatványon történhetnek, amelyet az eljáró ügyintéző ellenőriz, tudomásul veszi, és az előzményirathoz csatolja. A külön jogszabályban meghatározott építési tevékenységek végzését az építtető az építésügyi hatóságnak bejelenti, ezzel egyidejűleg az építési tevékenység végzése megkezdhető. 23

24 Az építésügyi hatóság a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba veszi és a tevékenység folytatásának vagy megvalósításának jogszerűségét az éves építésügyi hatósági ellenőrzés keretében a helyszínen ellenőrzi. Az ügyintéző munkáját az eljárásban a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, az osztályon kialakított, de nem rendszeresített, egyes eljárási cselekményekhez ügyiratminták segítik. Ezek használatakor azonban különös figyelemmel kell lenni az ügy egyediségére, sajátosságaira. Az ügyiratszerkesztés, helyszíni szemle jegyzőkönyvének elkészítése az ügyintéző feladata. Az engedélyeket kötelező a Központi építésügyi és építésfelügyeleti nyilvántartásba (webes felületű központi szoftver) rögzíteni az engedélyek meghatározott tartalmát, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti bírságokat is. Az ügyintézőknek nincs kiadmányozási joga az érdemi döntést nem tartalmazó megkeresések, adategyeztetések, hiánypótlások illetve a határozat aláírása is a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető feladata. Az ügyiratkezeléssel járó adminisztratív feladatok egy része az ügyintéző feladata (előadói napló vezetése, sokszorosítás), az osztályon az ügykezelő feladata a posta előkészítése (borítékolás). A jogszabályból eredő nagyszámú ügyfélkör miatt a postázás borítékolás, annak ellenére is, hogy ehhez program áll rendelkezésre, szinte kitölti az ügykezelő teljes munkaidejét. 24

25 25

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3. II/9../ 1/279-1960, -61, -62 Fióktelephely : 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. :./ 46/508-620, -621 Panaszkezelési Szabályzata 1. A szabályzat célja A panaszkezelés

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap Szabálysértés A szabálysértési eljárás megindítására feljelentés vagy magánindítvány előterjesztése (pl. becsületsértés, magánlaksértés ügyekben) alapján kerül sor. Amennyiben az eljárás adatai elegendő

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása

Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása NRSZH/TÁMOP 5.4.2-2/, 203.2.6 Gulyás Gyula: Szolgáltatói Nyilvántartás kiépítése I. Hol tartunk?

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Hatóság megnevezése: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Építéshatósági Osztály 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben