I. Építésügyi igazgatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Építésügyi igazgatás"

Átírás

1 I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi döntéshozatal érdekében bevárják a hiányzó iratot, nyilatkozatot és nem élnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 31. (2), illetve az 51. (1) bekezdésében foglaltak szerinti lehetőséggel. A szakhatósági megkereséseknél szintén kivárnak a hatóságok. A vállalkozások indítását, illetőleg az ügyintézés menetét negatívan befolyásoló körülmények között első helyen kell említeni a szakhatósági közreműködés időtartamának igényét, amely az ügyintézést úgy hosszabbítja meg, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít be. A szakhatóságok is kiadhatnak hiánypótlási felhívást, amennyiben nem áll rendelkezésükre a megfelelő dokumentum, és csak a hiánypótlás teljesítése után döntenek. A Ket. 33. (8) bekezdése értelmében a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő ha jogszabály másként nem rendelkezik 15 nap. A határidőt indokolt esetben egy alkalommal 15 nappal lehet meghosszabbítani. A Ket. 45. (3) bekezdése értelmében, ha a szakhatóság a számára meghatározott ügyintézési határidőn belül nem nyilatkozik, az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság a szakhatóság felügyeleti szervéhez fordul. E helyett a hatóságok az esetek többségében addig várnak, ameddig meg nem kapják az állásfoglalást. Ez helytelen gyakorlat, ezért a már hivatkozott jogszabályhely szerint kell eljárni. 2. A tervezők mulasztása szakhatóságokkal nem egyeztetnek a tervezés időszakában, ezért hiányosak a dokumentációk is hozzájárul esetenként a szakhatósági eljárások elhúzódásához. 3. A hatóságok jellemzően nem alkalmazzák a Ket a szerinti hirdetményi úton történő közlést, illetve nem élnek a Ket. 81. (2) bekezdésében foglalt kézbesítési ügygondnok kirendelésének lehetőségével, ami szintén gyorsíthatná az ügyintézést. 4. Az engedélyezési eljárások hatékonyságát rontja az is, ha az építésügyi hatóságok nem rendelkeznek hozzáféréssel az ingatlan-nyilvántartás adataihoz. A költségvetési lehetőségek függvényében indokolt

2 megfontolni a Takarnet Földhivatali Információs Rendszerhez történő csatlakozást. Az ügyintézés gyorsításához nagyban hozzájárulna a stabil hatósági humánerőforrás kiépítése, amely megfelelő számú és képzettségű, számítógépen dolgozó építésügyi hatósági köztisztviselő alkalmazását jelenti. II. Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés 1. Az ellenőrzések egyik megállapítása, hogy a jegyzők által készített kérelem- nyomtatványok nem helyesen tartalmazzák a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 4. -ban előírtakat, mivel nem követik a jogszabályi változásokat. Indokolt megvizsgálni a helyben készült formanyomtatványokat, és amennyiben szükséges, úgy el kell végezni a javításokat. 2. Törekedni kell arra, hogy a kérelem iktatását követően az minél előbb az ügyintézőhöz kerüljön. A kérelem átvételekor ellenőrizni kell, hogy a nyomtatványok összes rovatát kitöltötte-e a kérelmező, a rá nem vonatkozó részt pedig kihúztae. Ha az ügyintéző, a kérelem átvételekor, nem nézi át tételesen a kérelmet, akkor az adatok hiányosak lehetnek, a szakhatóságok nem tudnak érdemben nyilatkozni, és hiánypótlási felhívást kell kiadni. 3. Amennyiben a kérelmező gazdasági társaság, akkor a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt kell bekérni, s nem a társasági szerződést. (A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997.évi CXLV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 3. (3) bek., 4. (1) bek.) A kérelemben csak a Korm. rend. mellékletében szereplő tevékenységeket lehet megjelölni. Amennyiben ettől eltért a kérelmező, akkor ennek pontosítására intézkedni kell. Helytelen gyakorlat, ha a kérelemben megjelölt tevékenységtől eltérő, más tevékenységi körre adja ki a jegyző a telepengedélyt.

3 A szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait, a Korm. rend. 5. (5) bek. alapján, a Körzeti Földhivatal útján kell beszerezni. A megkeresés elküldésének az ügyiratból ellenőrizhetőnek kell lenni. 3. A kérelem-nyomtatványt a mellékletekkel (fénymásolatban) meg kell küldeni a szakhatóságok részére. Az érintetteket időben a szemle időpontja előtt 8 nappal korábban kell értesíteni a helyszíni szemléről. Ezeknek az értesítéseknek a szükséges tájékoztatásokat tartalmazniuk kell. (Korm. rend. 5. (4) bek.) A helyszíni szemléről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amely kielégíti a Ket. 39. (2) bekezdésében előírtakat. A leggyakoribb hiányosság: az eljáró hatóság megnevezése, a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatai (születési hely, születési idő, anyja neve) lakcíme, eljárásjogi helyzete, elérhetősége, a meghallgatott személy jogaira és kötelezettségeire történő figyelmeztetés (részletesen felsorolva), oldalankénti aláírások. Helytelen gyakorlat, ha külön jelenléti ívet készítenek, s azt csatolják a jegyzőkönyvhöz. A szemléről készült jegyzőkönyveket meg kell küldeni a szemlére meghívottak részére. (Korm. rend. 5. (7) bek.) Amennyiben a szakhatóságok a rendelkezésükre álló határidőben nem küldik meg az állásfoglalásukat, akkor a szakhatóságok felügyeleti szervét kell megkeresni. A Korm. rend. 5. (7) bek. szerint a szakhatóság a szemlét követő 30 napon belül köteles állásfoglalását kiadni. Ezt a határidőt a szakhatóság vezetője a Ket. 33. (8) bek. szerint egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja, s erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot tájékoztatnia kell. Helytelen gyakorlat, ha a jegyzők határidőn túl is csak várnak az állásfoglalás megérkezéséig, növelve az ügyintézési időt. 5. A Ket a írja elő, hogy melyek a határozat kötelező tartalmi elemei. A telepengedélyről szóló határozatok sok esetben ezt nem elégítik ki. A leggyakoribb hiba, hogy társaság esetén nem a helyes elnevezést írják a határozatba. A rendelkező részben nem írják elő a szakhatósági kikötéseket, illetve nem említik, hogy melyik szakhatóság járult hozzá a telepengedély kiadásához. Helytelenül adnak tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról, illetve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének a lehetőségéről. Az indokolásban nem tesznek említést azokról az iratokról, amelyeket a kérelemhez csatoltak. Nem tesznek említést arról, hogy milyen eljárási cselekményeket végeztek, valamint az eljárásban résztvevő szakhatóságokat nem nevezik meg, s nem írják le az állásfoglalás indokolását, valamint a szakhatóság által említett jogszabályokat. Rendszeresen hiányoznak a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályhelyek.

4 A telepengedély-határozatot a szemlére meghívottakon kívül meg kell küldeni a fogyasztóvédelmi felügyelőség, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének is. (Korm. rend. 7. (2) bek.) A Ket. 78. (7) bek. szerint postai úton történő kézbesítés esetén a döntést hivatalos iratként (tértivevénnyel) kell feladni és kézbesíteni. A visszaküldött tértivevényt az irathoz kell csatolni. Személyes átvétel esetén a határozatot a mai napon átvettem, dátum, aláírás is elfogadható. 6. Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezéshez szükséges igazgatási szolgáltatási díj a közigazgatási hivatal bevétele. Amennyiben az ügyfél a polgármesteri hivatalhoz fizette be, akkor az iratok megküldésével egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról is intézkedni kell, s erről, a felterjesztésben tájékoztatást kell adni. III. Működési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés 1. A működési engedélyhez sincs kötelezően előírt formanyomtatvány. A jegyzők maguk készítenek ilyen mintákat, azonban azok az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának a feltételeiről szóló 4/1999. (I. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Belker. rend.) 3. (3) bekezdésében előírtakat nem teljeskörűen tartalmazzák. A kérelem átvételekor ellenőrizni kell, hogy a nyomtatványok összes rovatát kitöltötte-e a kérelmező, a rá nem vonatkozó részt pedig kihúztae. Ellenkező esetben a szakhatóságok nem tudnak érdemben nyilatkozni, és hiánypótlási felhívást kell kiadni. 2. Amennyiben a kérelmező gazdasági társaság, akkor a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt kell mellékelni, s nem a társasági szerződést. (A Ctv. 3. (3) bek., 4. (1) bek.) A Belker. rend. 3. (4) bekezdésében előírt iratokat be kell nyújtani. Elfogadható, ha az ügyfél által bemutatott eredeti iratról az ügyintéző fénymásolatot készít, s dátummal, aláírással ráírja, hogy az, az eredeti iratról készült. A kérelemben csak olyan tevékenységeket szabad megnevezni, amelyek a Belker. rend. mellékletében is szerepelnek. Sok esetben

5 előfordult, hogy a jegyző döntötte el, hogy milyen üzletkörre is gondolt az ügyfél, s így olyan üzletkörre adták meg az engedélyt, amelyet a kérelmező a kérelmében nem is kért. 3. Az üzletkör ismeretében meg kell vizsgálni, hogy az üzlet működésének az engedélyezésében melyek a közreműködő hatóságok, (Belker. rend. 4. ) s azokat minden esetben meg kell keresni. A szakhatóság megkeresése nélküli döntés semmis. (Ket (1) bek. c) pont.) Amennyiben a szakhatóságok a rendelkezésükre álló határidőben nem küldik meg az állásfoglalásukat, akkor a szakhatóságok felügyeleti szervét kell megkeresni. A Ket. 33. (8) bek. szerint a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 15 nap. Ezt a határidőt a szakhatóság vezetője a Ket. 33. (8) bek. szerint egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja, s erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot tájékoztatnia kell. Helytelen gyakorlat, ha a jegyzők határidőn túl is csak várnak az állásfoglalás megérkezéséig, növelve az ügyintézési időt. 4. A Ket a írja elő, hogy melyek a határozat kötelező tartalmi elemei. A működési engedély kiadásáról szóló határozatok sok esetben nem elégítik ki az előírtakat. A leggyakoribb hiba, hogy gazdasági társaság esetén nem a helyes elnevezést írják a határozatba. A rendelkező részben nem írják elő a szakhatósági kikötéseket, illetve nem említik, hogy melyik szakhatóság járult hozzá a működési engedély kiadásához. Helytelenül adnak tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról. Az indokolásban nem nevezik meg azokat az iratokat, amelyeket a kérelemhez csatoltak, illetve a lefolytatott eljárási cselekményeket. Rendszerint hiányzik az eljárásban résztvevő szakhatóságok megnevezése, s az állásfoglalásuk indokolása, és a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályhelyek. A Ket. 78. (7) bek. szerint postai úton történő kézbesítés esetén a döntést hivatalos iratként (tértivevénnyel) kell feladni és kézbesíteni. A visszaküldött tértivevényt az irathoz kell csatolni. Személyes átvétel esetén a határozatot a mai napon átvettem, dátum, aláírás is elfogadható. 5. Amennyiben a kereskedő a működési engedélyét visszaadja, akkor a tudomásulvételről nem kell határozatot hozni. Levél formájában kell tájékoztatni az érintetteket, illetve az engedélyezésben résztvevőket arról, hogy az üzemeltető a működési engedélyét visszaadta. Új üzletkör felvétele esetén a korábbi működési engedélyt be kell vonni, s ezzel egyidejűleg az új adatoknak megfelelő működési engedélyt kell kiadni. Ilyen esetben is ügyelni kell a határozat kötelező tartalmi

6 elemeire, hiszen új működési engedély kerül kiadásra, ezért a megkeresett szakhatóságok megnevezését, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban előírtakat is szerepeltetni kell. 6. Az üzletekről a Belker. rend. 4. számú melléklete szerinti nyilvántartást kell vezetni. (Belker. rend. 5. (4) bek.) Az üzletek működési engedély szerinti működését és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a jegyzőnek ellenőriznie kell. Ehhez ellenőrzési ütemtervet célszerű készíteni. 7. A kisebb településeken, ahol jellemzően néhány üzlet és engedélyköteles telep működik, az ügyintézők akik többféle ügyet is intéznek nem szereznek kellő gyakorlatot. Erre figyelemmel megfontolandó igazgatási társulás létrehozása ezen ügyek intézésére.

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nem üzleti célú szabadidős szálláshely Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi,

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben