K~~íS,l alpolgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K~~íS,l alpolgármester"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA 4401 NVíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: Ü gyi ratszám : /2013.V III. Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán/Mezei Dezső ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvánnyal kötött ingatlanbérieti szerződés módosítására Dr. K vá'es Fe enej polgármester j1 K~~íS,l alpolgármester.kg. /~. Kovaesne(szatai Agnes vagyon~~od/ sztáiy.~ Hagymási Gyula projekt menedzsment referatú ra törvényességi véleményezést végző személyek aláírása : ftrj r I Dr. Szemán Sándor(, címzetes főjegyző Véleményező bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság q~ ' ~(L (~k- Faragóné Széles Andrea jegyzői ka binet vezetője NY REG'rHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyíregyházi belterületi 15162/2 hrsz-ú, 5110 m 2 területű kivett üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban a Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u. 7. szám alatti ingatlant, a rajta elhelyezkedő felül építményekkel (épület és faházak) együtt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 239/2009. (X.26.) számú határozata (1. sz. melléklet) alapján az "Interaktív Multimédiás Ökojátszóház és Játszótér Nyíregyházán" című pályázat megvalósítása céljából bérbe adta az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.) és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány (2112 Veresegyház, Bárdos L. u. ls/a) bérlőtársaknak, a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített ütemterv szerint megvalósult 45 millió forint értékű fejlesztési beruházás megvalósulásától számított S (öt) éves időtartamra (várhatóan ), mert 5 évig működtetni kell az ökojátszóházat. A bérleti jogviszony kezdő időpontja a projekt megvalósulásának időpontja. Az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány és a Tonuzaba Entertainment Kft. közös kéreimeket nyújtott be Osztályunkhoz. Kérték az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását internet szolgáltatás (Upe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez, valamint a Tonuzaba Entertainment Kft. harmadik félként történő bevonását a bérlőtársak közé, illetve azt, hogy a Tonuzaba Kft. telephelyként bejelenthesse az Ökojátszóház címét. A bérlőtársként történő bevonást az alábbiakkal indokolták: A "Futurobi" Interaktív Multimédiás Ökojátszóház és Játszótér (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Berenát u. 7.) működési tevékenységét (alternatív napközbeni ellátás - gyermekmegőrzés nem szociális jelleggel) OS. 01. napján megkezdte a főépületben, mely működési engedélyhez nem kötött tevékenység, viszont a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezniük kell, amelyeket a bérlőtársak adott határidőre be is szereztek. Az ingatlan bérleti szerződés 5. pontjának megfelelően a felújítási munkálatok befejeződtek. A dolgozók bérének finanszírozását állami támogatásból szerették volna megoldani, de jelen törvényi módosítások sajnos ezt nem teszik lehetővé. Mivel az ökojátszóház tevékenységét és gyermekfelügyeletét is jelenleg önkéntesek látják el, szükségesnek tartják a Tonuzaba Entertainment Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 32.) bevonását, mint anyagi támogatót. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, írásban nyilatkozott, mely szerint nincs kifogása a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, tekintettel arra, hogyaszerződésmódosítás a már megnyert pályázatban kiírt feltételeket nem sérti. (2. sz. melléklet) Az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány a fentiekkel párhuzamosan megkeresték a Hatósági Főosztály Igazgatási és Okmányirodáját: április 16.: - szálláshely üzemeltetés iránti kérelem benyújtása május 18.: - hiánypótlási felhívás, hogy igazolja az ingatlan jogos használatát június 06.: - Tonuzaba Kft. kérte a Hatósági Főosztálytól az eljárás felfüggesztését - jelzés, hogya Tonuzaba Kft. belépne a bérleti szerződésbe június tól az eljárás felfüggesztés re került szeptemberl7.: - megszüntetik az eljárást, nem kapott üzemeltetési engedélyt

3 2 Fentiekre tekintettel: 1./ A Vagyongazdálkodási Osztály javasolja az internet szolgáltatás (UPC és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását. 2./ A szerződés módosítása, így a Tonuzaba Kft.-nek a szerződésbe, bérlőtársként történő bevonása és telephelyként történő bejelentése vonatkozásában az alábbi alternatívák lehetségesek: A) A szerződés módosításának, így a Tonuzaba Kft. bérlőtársként történő bevonásának jogi akadálya nincs. Mindemellett mérlegelést igényel az a tény, hogy üzleti tevékenységet is végezhet az ingatlanban (szálláshely szolgáltatás-amelyre jóváhagyást kér), amely túlmutat a gyermek táboroztatáson, így az eredeti cél megvalósulása, vagyis a nonprofit jelleg részben háttérbe szorulhat. B) Születhet olyan döntés, hogya Közgyűlés nem támogatja a szerződés módosítását, tartva ezáltal magát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 239/2009. (X.26.) számú határozatával elfogadott, érvényben lévő szerződéshez (3. sz. melléklet), mely szerint az E Misszió Természetvédelmi Egyesületnek és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítványnak kell a fenntartásróls évig gondoskodnia. Összegezve javasoljuk, hogya közgyűlés a fenti, 2 alternatívás javaslati lehetőségek közül választva, döntsön a kérés támogathatóságáról. Nyíregyháza, augusztus 15. Tisztelettel: \;,.. ) ~, J ~ovács é5zatai Agnes J. g vagy0"fazdálkodási osztályvezet9"1.

4 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 239/2009. (X. 26.) számú határozata A KEOP /8 pályázat beadásához tulajdonosi hozzájárulás megadásár61 és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvánnyal, valamint az E-Misszió Természetvédelmi Egyesillettel val6 bérleti szerződés megkötéséről A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta 1.1 egyetért azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyháza-S6st6fürdő, Berenát út 7. sz. alatti 15162/2 hrsz-ú ingatlant az "Interaktív Multimédiás Ökojátsz6ház és Játsz6tér Nyíregyházán" címü pályázat megval6sítása céljáb61 bérbe adja. A bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az épület felújítása kapcsán az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány, illetve az E-Misszi6 Természetvédelmi Egyesület semmilyen jogot nem szerezhet és nem tarthat igényt a 45 millió Ft. felújítási összeg megtérítésére, továbbá, hogya pályázat kapcsán az ingatlan jelzáloggal nem terhelhető. 2.1 Vállalja. hogya bérleti szerződést a pályázat megvalósitását követő 5 évig fenntartja. Utasítja: a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodát, hogya bérleti szerződést kősse meg. Felelős: Dr. Freidinger Renáta, a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetője. Határidó: november 30. s=...-~ Dr. Szemán Sándor:==--=címzetes főjegyző..-l. A határozatot kapják: 1.I a Közgyűlés tagjai 2.1 a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetöi

5 Vagyo>193ZcJiilkodas i Oszt <1l y " -"_ : KEOP- 244;.)1; :. '\15.5- '. /lr~g H-:gi;: -36 : ~=o =3 05 ~; ==- ~j 79 virzg.he r i: ~. ~'J T o n u z a b ~ KT!: I Azonosítószám: KEOP-6 2.0/ B/ Endresz István 0001 yíregyháza "1/173.. I. Iktatószám: K-20l2-KEOP-6.2.0/A/ 09 Kossuth út o ~\::S,.. \j\\" " \~_"- ~ ~~~ Tárgy: Válasz levél kérelemre Tisztelt Endresz István Úri Tájékoztatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszere keretében benyújtott, KEOP-6.2.0jB/09-201O-0001 jelű pályázathoz kapcsolódó KEOP-244/37/2012 hivatkozási számon, "kérelem a Futurobi Interaktív Multimédiás Ökojátszóház részéről" tárgyban benyújtott kérelmet megkaptuk..a. Tonuzaba Kft. fenntartóként való megbízásával kapcsolatban a Közreműködő SzervezetnEv kifogása nincsen, mivel az a pályázatban kiírt feltételeket nem sérti. Sz íves együttműködésé t köszönj ük. Budapest, ,~, Tisztelettel : Másolatban kapják: Egészséges és Fenntartható Jövőé r t Alapítvá ny Szelei Szabo lcs kuratóri umi el ök 2112 Veresegyház, Bárdos L. utca 15/A E-misszió T ermészet- és Környezetvédelmi Egyesület Tömöri Lá sz ló eln ök 4400 f\ yíregyhá za, Szabolcs ut ca I i ~ '~ Sa. \ L~~ I ~. Nemzeti Kör yezetvéde1 rn i és Ene rg ic K6zport \Ionorof t K ~. Cím 1134 BL:daDes t, VáCi út 45. Po stccím _437 Budapest, Pf. 32'. Tel efon : (3ó 1) ; Fa x: (36 l) E- maii : t kek.hu A projektek a 2 E rópa; Unió Hon lap : w"/v-.nkek.hu t ~m oga t ásav,,1 val6s Ina).: meg.

6 INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS másrészről Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószám: , KSH szám: , képviseletében Csabai Lászlóné polgármester és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző) mint, bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) között az alulírott másrészről az E - Misszió Természetvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza Szabolcs u 6. képviseletében: Tömöri László) és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány (2112, Veresegyház, Bárdos L. 15/a; képviseletében: Szelei Szabolcs) mint bérlőtársak (továbbiakban: bérlőtársak) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: l) Felek megállapítják, hogya nyíregyházi belterületi 15162/2 hrsz-ú, 5110 m 2 területű, kivett üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban a Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u. 7. szám alatti ingatlan bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi. 2) Szerződő felek megállapítják, hogy - többek között - az 1) pont szerinti ingatlant érintően Bíró Gábor földmérő 10/2009. munkaszám alatt változási vázrajzot készített, melyet a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal záradékolt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hatósági és Építésügyi Irodája 31422/09.IV. számú határozatával jogerősen jóváhagyott. A változási vázrajz alapján az 1) pont szerinti ingatlan megosztásra kerül és a megosztás eredményeképpen kialakul a 15162/4 hrsz-ú 4092 m 2 területű, kivett üdülőépület és udvar megnevezésű ingatlan. Szerződő felek megállapodnak abban, hogya megosztás ingatlan-nyilvántartáson való átvezetést követően a 15162/4 hrsz-ú ingatlan fogja képezni jelen bérleti szerződés tárgyát. 3) Szerződő felek megállapítják, hogyabérlőtársak konzorcium ban pályázatot kívánnak benyújtani a KEOP /B pályázati kiírásra egy interaktív multimédiás ökojátszóház, és öko-játszótér nyíregyházi megvalósítására. 4) Bérbeadó bérbe adja bérlőtársak bérbe veszik az 1) pont szerinti ingatlant, a rajta elhelyezkedő felülépítményekkel (épület és faházak) együtt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 239/2009. (X.26.) számú határozata alapján az "Interaktív Multímédiás Ökojátszóház és Játszótér Nyíregyházán" clmu pályázat megvalósítása céljából a 3) pont szerinti pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített ütemterv szerint megvalósult fejlesztési beruházás megvalósulásától számított 5 (öt) éves időtartamra (várhatóan ) A bérleti jogviszony kezdő időpontja a projekt megvalósulásának időpontja. 5) Szerződő felek megállapodnak abban, hogyabérlőtársak az 1) pont szerinti ingatlanon a 3) pont szerinti pályázat keretében ,-Ft, azaz Negyvenötmillió forint értékű fejlesztési beruházást valósítanak meg, mely összeg a létesítmény megvalósításának időpontjától - mely időpontot a műszaki átadás-átvétel rögzít, és melyen a bérbeadó által megbízott műszaki ellenőr is részt vesz - számított 5 (öt) éves bérleti díjnak felel meg. 6) Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy jelen bérleti szerződést a 3) pontban rögzített pályázat megvalósítását követő 5 (öt) évig fenntartja. 7) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen ingatlanbérleti szerződés a jelen szerződésben rögzített bármely szerződés-megszűnési ok miatt szűnik meg a bérlőtársak az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak igényt. 8) Bérbeadó az 1) pont szerinti ingatlan per-, igény-, és [a 9. pont kivételével] tehermentesen tehermentességért szavatosságot vállal.

7 9) Szerződő felek megállapítják, hogya 15162/2 hrsz-ú ingatlant terhelik: 2 az ingatlan tulajdoni lapján a III. rész 3. sorszám alatt a NYIRSÉGvíz NYíREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE víz ÉS CSATORNAMŰ zrt. javára bejegyzett használati jog hidrogeológiai védőterület biztosítására. 10) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó az 1) pont szennti ingatlant a bérlőtársak birtokába adja a projekt megvalósításának kezdő időpontjától ( napjától) a szükséges kivitelezési munkák megkezdése érdekében. ll) A bérlőtársakat terhelik az ingatlan fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek, melyeket az esedékesség időpontjában kötelesek az illetékes szolgáltató felé kiegyenlíteni. 12) Amennyiben bérlőtársak a jelen szerződés valamely pontját megszegik, úgy kötelezettséget vállalnak arra, hogy külön bírósági vagy más eljárástól függetlenül az ingatlant a bérbeadó felszólítására visszaadják a bérbe adó részére. 13) Szerződő felek megállapodnak abban, hogyabérlőtársak a fejlesztési beruházás megvalósításával semmilyen jogot nem szereznek az 1) pont szerinti ingatlanon. 14) Szerződő felek megállapodnak abban, hogya 3) pont szerinti pályázat kapcsán az 1) pont szerinti ingatlan jelzáloggal nem terhelhető. 15) Bérlőtársak ebben az esetben kötelezik magukat, hogy bérbeadó felmondási nyilatkozatában megjelölt időpontra a bérlemény t kiürítik és visszaadják a bérbeadónak. 16) Bérlőtársak a bérleti jogviszony tartama alatt kötelesek a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni, karban-, és tisztántartani oly formában, hogy a baleseti és egészségvédelmi óvórendszabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek. Felelősek minden olyan kárért, amelye kötelességük elmulasztásából adódik. 17) Bérlőtársak tudomásul veszik, hogy amennyiben a használat során a bérelt ingatlanban kárt okoznak, úgy kötelesek az okozott kárt megtéríteni. 18) Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlőtársak az 1) pont szerinti ingatlan rendeltetését vagy művelési ágát hozzájárulás nélkül, vagy hozzájárulással de a jogszabályok megszegésével megváltoztatják. 19) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bérbeadó az 1) pont szerinti ingatlanon jelentős felújítási, vagy más hasonló munkákat kíván végezni, bérlőtársak az ezzel szükségszerűen együtt járó zavarást kötelesek tűrni, azzal kapcsolatban a bérbeadó felé sem kártérítési, sem más hasonló igényt nem érvényesíthetnek. 20) Bérlőtársak az ingatlanon - felülépítményen - építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói és - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedéllyel végezhetnek A bérbeadó vállalja, hogy az átalakítás vonatkozásában a tervdokumentációt 10 munkanapon belül felülvizsgálja. 21) A bérlőtársak bérleti jogának átruházásához, cseréjéhez, albérletbe adásához, valamint más célra történő felhasználásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. E hozzájárulás megkérésének elmulasztása a bérleti szerz.ődés felmondását eredményezheti.

8 22) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés abban az esetben lép hatályba amennyiben a 3) pontban részletezett pályázatot az azt elbííáló szervek támogatásban részesítik. 23 ) A bérbeadó kizárólagos joggal biztosítja bérlőtársak részére a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszak végéig. 24) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ingatlanbérleti szerződés lejárta előtt 3 hónappal tárgyalásokat folytatnak a jelen szerződés időtartamának esetleges meghosszabbítása tárgyában. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, a 27/2003. C'J. 29.) sz. Önkormányzati rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet illetve e rendelkezéseket módosító vagy azokhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. 26) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat. 27) Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. Nyíregyháza, í I J0! ~/') I I l',i ~,.. >0 ',i /',;--i "L " -", l./.,,".,t;~j '. ~ 7 ~ ", I " ( /'.. ~. v V ',.' '~ lj i / I ".' J ~ v =-, L;{, ('~.' ~,/ \."ljl Nyíregyházi.., Megyét~ _o..... :,' 'ogd ~tl ~1 j E-Miss<!:ió Természetvédelmi Egyesület " J I l I \. \ I l t.. On~~rmári~ta, '" -., ) ~ f~, '.. képvj.seletéq Ij'J. / (Csabai Lászlóné'",.,,Dr. Sze~?f1. ~ándor) I polgármester "" "-_ címz~t~ 'sfőjegyző l \ --- \ bérbeadó..:., Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány I~ bérlőtárs

9 Melléklet a /2013.VIII. sz. előterjesztéshez Határozat - tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜlÉSÉNEK... /2013.(VII1.29.) számú határozata az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvánnyal kötött ingatlanbérleti szerződés módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az internet szolgáltatás lupe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását Utasítja : A Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidő : szeptember 30. Felelős : Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 2./ A szerződés módosítása, így a Tonuzaba Kft.-nek a szerződésbe, bérlőtársként történő bevonása és telephelyként történő bejelentése vonatkozásában A) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a szerződés módosítását és az Ökojátszóház címének a Tonuzaba Kft. telephelyeként történő bejelentését, tudomásul véve ezen esetben a profit orientált tevékenység végzését. Utasítja: A Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc Polgármestert a szerződésmódosítás és a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidő : szeptember 30. Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a szerződés módosítását és az Ökojátszóház címének a Tonuzaba Kft. telephelyeként történő bejelentését. Nyíregyháza, augusztus 29. A határozatot kapják : 1. a Közgyűlés tagjai 2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására 14250576 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/845-.C./2014 Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. 10. bekezdése szerinti vagyonhasznosítási szerződés. amely létrejött egyrészről: Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-5434-5j2015_ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés.- a Közgyűléshez - Egészségügyi Támogató Alap Program 2!015. évi működtetésére,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben