ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN"

Átírás

1 Szelestei N. László ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN A 17. században a Felföldön a rekatolizáció és az ellenreformáció hatására erős vallási átrendeződés kezdődött, a katolikusok száma jelentősen növekedett. Mindegyik fél gondosan ügyelt a hitelvek tisztaságra. A folyamat egyik meghatározó műfajává vált a vitairat. 1 Ezzel egyidejűleg egyre több anyanyelvű áhítati könyv látott napvilágot, amelyek a keresztény élet megélésében segítettek. Ezen a területen gyakran csak hangsúlyeltolódásokról tanúskodó szövegekkel találkozunk. Mindez annak a következménye, hogy a keresztény/keresztyén életvezetés jellegzetességei közös bibliai alapokon nyugszanak. Néhány téma kivételével (ilyen a katolikusok Szűz Mária- és szenttisztelete) elsősorban a témák arányaiban vannak eltérések (például protestánsoknál a bűn, bűnbánat, megtérés, katolikusoknál a négy végső dolog: halál, ítélet, üdvözülés és kárhozat, valamint a Krisztus szenvedése-téma gyakoribb). 2 Az anyanyelvű kiadványok elsősorban az előkelő nők igényeit elégítették ki. 3 Az imakönyvekben található azonos szövegek egy része középkori örökség. Szent Ágoston és Szent Bernát több imája van jelen protestáns imakönyvekben is. 4 Amennyiben egy imakönyvben annak összeállítója nem hangsúlyozta a felekezeti jelleget, használhatóvá vált a többi felekezet számára is. A szakirodalomban gyakran idézett példa erre Pázmány Péter imakönyvének az evangélikus Mihálykó János általi átvétele ben Madarász Márton eperjesi lelkész Széchy György özvegyének, a buzgó evangélikus Drugeth Máriának ajánlotta Szent Bernát elmélkedés-gyűjteményének fordítását (A jó vagy kegyes élet és bóldog halál módgyáról d. Daniel Sennert elmélkedési, Lőcse, 1642) HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában ( ), Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Universitas Kiadó, 2008 (Res libraria), : Hitterjesztés, hitvédelem, vallási önmeghatározás. Uo., : Az imádságos- és elmélkedőkönyvek. Uo., Például a vizsgált környezetben: Keresztyéni istenes és áitatos imádságok, Lőcse, 1642, : Szent BERNARD Könyörgése az Jesus névrül. PÁZMÁNY Péter, Imádságoskönyv, Grác, (RMNy 945); MIHÁLYKÓ János, Keresztyén istenes és ájtatos imádságok, Bártfa, (RMNy 976). RMNy

2 Széchy György ( 1625) és felesége, Homonnai Drugeth Mária ( 1643) az evangélikus vallás követőiként murányi udvarukban jeles magyar és szlovák lelkészeket tartottak, peregrinus diákokat és gyülekezeteket támogattak. 7 Környezetükben az áhítati irodalom jeles termékeivel találkozhatunk. Deselvics István Drugeth Mária kérésére fordította újra, tette teljessé és az eredeti evangélikus szöveggel egyezővé Philipp Kegelius 1637-ben Leidenben már kiadott művét, a Tizenkét idvösséges elmélkedéseket (Lőcse, 1643). 8 Régóta ismert a szakirodalomban az a szép könyvírással másolt imakönyvecske, amelyet Jolsvay János deák 1638-ban másolt Murány várában Homonnai Drugeth Mária számára. 9 Erdélyi Pál 1898-ban közzétett tanulmányában 10 arra gondolt, hogy Jolsvay János kézirata (amelyet Drugeth Mária 1642-ben Budaházi Jánosnak ajándékozott) és Madarász Márton fentebb említett elmélkedésgyűjtemény-fordítása között összefüggés lehet. 11 Jolsvay úrasszonyának magyar imádságokat ír és magyar énekeket másolgat [...] Sajátjai-e az imádságok, nem tudom. 12 Jolsvay János imakönyvének szövegeit Madarász Márton egy másik művéből, az Eperjessi magyar ecclesia minden-napi felfegyverkedese, az az mindennapi imadsagos könyveczkéje (Lőcse, 1629) 13 című imakönyvéből másolta. (Alább az összefüggéseket táblázatban mutatjuk be.) Tehát nem volt szerzője a kötetnek, vagyis a címlapon álló irattattak kifejezés csak másolást jelent. Az RMNy szerzői Madarász imakönyvéről azt rögzítették, hogy elrendezésében nehezen áttekinthető: nincsenek benne fejezetcímek és a tipografizálás sem következetes. Talán ezért változtatott Jolsvay annak elrendezésén is, nemcsak az imák számát csökkentette. Jolsvay János személyéről csak annyit tudunk, amennyit a könyv címlapja elárul: 1638-ban Murányban volt deák. Bod Péter és Katona István 1639-ből egy Ilosvai János nevű murányi deákot is említ. Szerintük Ilosvai János deák ben Murányban fordította magyarra Meisner Boldizsár elmélkedéseit: Bod sze- 7 ACSÁDY Ignác, A Széchyek Murányban, Századok, 1885, 21 47, , , , ugyanez: A. I., Széchy Mária, Budapest, 1885 (Magyar történelmi életrajzok). 8 RMNy Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Duod. Hung. 14. Vö. STOLL Béla, A magyar énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája ( ), Budapest, Balassi, , nr. 60.; Régi magyar költők tára, XVII/2, ERDÉLYI Pál, Balassa versek-e? Irodalomtörténeti Közlemények 1898, (Jolsvay kéziratának leírása: ; a hét bűnbánati zsoltár közlése: ). 11 Uo., Uo. 13 RMNy

3 rint hetet, Katona szerint kettőt. 14 Elgondolkodtató, ellenőrizendő, hogy egy éven belül Murányban létezett-e két deák, akinek a neve azonos etimológiára vezethető vissza, ráadásul egyik névalak a másikból sima betűcserével (nyomdahibával) is létrejöhetett. Az ismertetett kéziratban minden kétséget kizáróan Jolsvay a névforma. Az általunk fellelt Ilosvai Jánosok 15 nem voltak 1639-ben Murányban deákok. Vajon nem lehetséges, hogy a Bod és Katona által említett személy is Jolsvay János, aki esetleg Madarász Márton fordításához 16 hozzájutva készített másolatot? De más is lehetett fordító, például Deselvics István is, aki ekkor Murányban lelkészkedett és Drugeth Mária kívánságára revideálta Debreceni Péter korábban megjelent Philipp Kegelius-fordítását. 17 Az erős érzelmi töltésű, lángokkal gerjedező imádságok jelentős része középkori talajból táplálkozva került nyomtatott és kéziratos evangélikus imakönyveinkbe. A hagyomány kettős (középkorból származó, katolikus és protestáns részről is folytatódó) vonulatának azonos hangneme a 17. században katolikus hitre tért személyek környezetében és tollán újra megerősödött, s a közös vonások mellett felekezeti sajátosságokat is felmutatott. Gyöngyösi Krizosztom Széchy Máriának (Drugeth Mária lányának) ajánlotta katolikus imakönyvét, amelynek első részében stílusban és témában is az említett felekezetközi vonások a jellemzőek. 18 Névrokona, Gyöngyösi István latin alapmű alapján készített Rózsakoszorújában ennek a közös örökségnek a hangján szólaltatott meg (protestáns neveltetése ellenére) kifejezetten katolikus témát BOD Péter, Magyar Athenas, Szeben, 176?, 119) szerint (és az RMNy ez alapján: Élek, halok óh Ur Jésus te benned, azért te benned bízom. Kristus Urunk születéséröl-való hét elmélkedések eszt. 8 o. KATONA István (Historia critica regum Ungariae, tom. XIII, ordine XXXII, Budae, 1794, 909) szerint: Ilosvai Ioannes, in arce Muranyensi Hungarice reddidit Meisneri duas meditationes de Christo nato, praefixo hoc titulo: Kristus Urúnk születéséröl való két elmélkedések, Bod és Katona csak a fordításról beszél, az RMNy szerkesztői Bod Pétert említve Ján Čaplovič feltételezésére hivatkozva fogadták el a kiadást ténynek (RMNy1813). 15 Magyar Országos Levéltár, P 1837 Melczer cs. Rokon és idegen családok, 2. cs tétel (Levelek Ilosvay Jánoshoz, illetve: Ilosvay János levelei Ilosvay Péterhez, Másik korabeli adat: Rozghonyi János 1626-tól két évet Sárospatakon tanult főképpen Ilosvai János famulusaként. (RMKT/XVII/9, 633.) 16 A szóban forgó Krisztus Urunk születéséről való elmélkedéseket Madarász Márton csak ben tette közzé, Meisner Postilláinak második kötetében (RMNy 1894). 17 RMNy Arany gyapjúból ékesíttetett ruha [...], Lőcse, RMK I GYÖNGYÖSI István, Rózsakoszorú, kiad., utószó és jegyz. JANKOVICS József, Budapest, Balassi, 2002, 265 (Régi magyar könyvtár, Források, 12) 398

4 FÜGGELÉK Jolsvay János kéziratos imakönyvének forrása Jolsvay 20 Madarász Címiratok és incipitek Jolsvaynál (Madarásznál a címiratok néha előző imák előtt állnak) ff. 5 7v. ff. d Imádság Templomba bémenetelkor. Véghetetlen Isten Közölve: INCZE Gábor, A magyar református imádság a XVI. és XVII. században, Debrecen, 1931, ff ff Fő innepnapi Imádságok. Advent napi Imádság. Oh seregeknek Ura Istene ff v. ff Karácsonnapi Imádság. Te szép Gyermek Jesus Immanuel! ff. 12v 16v. ff Kis-Karácsoni Imádság. Oh Uram Jesus, Szüz Máriának Szent Fia!... ff. 16v 22v. ff Böyti és Nagypénteki Imádságh. O Dávid gyükere, és szeplőtlen neme!... ff. 22v 27. ff Christus kínszenvedéséről való elmélkedés. A, A, A, környörületes szívű Atya Úr Isten! Látván ff ff Húsvét napi Imádság. Uram Jesus, kegyes Jesus, szeplőtelen, drága Húsvéti Barányunk ff v. ff Christus Menybemeneteli napjára Imádság. O Atya Istennek dicsősége! Oh bölcseségnek és minden tudománynak gazdag szekrénye ff. 32v 36. ff Pünkösd napi Imádság. Örök Mindenható, Hatalmas és Végtelen Úr Isten, Dávidnak Fia ff ff Az Sz. Haromsagnak való Sz. Agoston Imádsága I. Soliloquior. c. 37. O Három egyarányú és egyenlőképpen örökké való Személyek 20 Jeles és Istenhez buzgó imádságok melyeckel bizonyos idökben szokta az keresztyén ember Istenét szolgalni. Irattatac Murány várában Jólsvaj János Deák által A. D (Kézirat, OSZK Kézirattár, Duod. Hung. 14.) 21 MADARÁSZ Márton, Eperjessi magyar ecclesia minden-napi felfegyverkedése... Lőcse, (RMNy 1439) 399

5 ff v. ff Hétköznapi Imádságok Vasárnapi Imádság. O Uram, Mennyei Atya és öröcké való Isten, aldott legyen ff. 41v 44v. ff Hetfői Imádság. Úr Isten, az mi Urunk Jesus Christusnak az Te szerelmes egyetlen egyszülött Fiadnak Atya ff. 44v 48. ff Keddi Imádság. Örök, mindenható, kegyes, kegyelmes, erős, késedelmes haragú ff ff Szeredai Imádság. O Istennek egyetlen egyszülött Fia Jesus Christus ff. 53v 59v. ff Csötörtöki könyörgés. Eörök Felséges, Mindenható s-véghetetlen kegyelmű Isten ff. 59v 65v. ff Pénteki könyörgés. O Jesus Christus, Istennek öröcké való öröme, békesége, jó akarattya s- kedve ff. 65v 70v. ff Szombati könyörgés. Hatalmas, örök, Mindenható, Jó és irgalmas Úr Isten [Jolsvay a végén leírta a Miatyánk szövegét!] ff. 70v 71v. ff Mindennapi Estveli könyörgés. Menynek és földnek Teremptője véghetetlen Isten f. 71v. f. 58. Szent Dávid Királynak lefeküvéskor való rövid Imádsága. Psal. 3. ver. 6. Én lefekszem, és el aluszom f. 72. f. 59. Más. Ag (Az): 4. Sol. V. 9. Békeségben el nyugszom Más. Az Atyának, az Fiúnak... ff. 72v 78. ff Imádságh bün bocsánatyáért. O Uram és Istenem, végy engem az Te drága és ingyen ff v. ff Kis Gyónás. Gyónom én Tenéked én kegyelmes és irgalmas Istenem... ff. 79v 82. ff Imádság a bünekböl való meg óldozás után. Kegyes és Irgalma Úr Isten, mi Urunk ff. 82v 84. ff Az Ur wacsorajával való élés elöt. O Szépséges Jesus Christus, kérlek Téged ff v. ff Az Ur wacsorájával való élés után. Hálákat adok, Uram Jesus Christus, Királlyoknak Királlya ff ff Igen szép Imádság. Isteneknek Istene, Uram, ki az gonozság felet vagy hasznosb (Szent Ágoston imádságának IV. része.) ff ff Úton jaró ember Imádsága. En Istenem, Paysom, ne szerezz ez én utamban 400

6 ff. 91v 92v. ff Utából megjöt ember Hálá-adása. Hálákat adok Sz. Felségednek én mennyei szerelmes Sz. Atyám ff. 92v 94v. ff Beteg embernek könyörgése. Ezechías Király könyörgése betegségből való meg gyógyulásáért. Esa. 38. v. 3. Kérlek, oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted (v ) ff v. (Más kéz, nem könyvírással) Oratio pro Pace! Stb. Vegyes imák, latinul és magyarul. ff v. Következnek Szent Dávid Királynak Hét Poenitentia tartó Sóltári: VI, XXXI, XXXVIII, L, CI, CXXX, CXLIII. (Szövegük azonos a Pázmány imakönyvében lévővel.) ff v. Az Sz. Apostolok Imádsága, az papi fejedelmek gyülekezeti ellen, Actor. 4. v. 24. Uram Te vagy az Isten, azki teremtetted az eget és ff v. Contra detractores. T. B. CXX. Sol. Én az Úr Istenhez kiálték (Szenci Molnár Albert fordítása.) f v. Lajstrom 401

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve Igen kevés, mondhatni semmi kutatástörténeti múltja nincs ennek a könyvecskének a hazai kegyességtörténeti és lelkiségi szakirodalomban. 1 A beágyazódás

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül

Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül Szelestei N. László Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül Megjelenési helye: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla és mások, Kolozsvár, Bolyai Társaság, Egyetemi

Részletesebben

Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás

Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé s forditá Nemzete hasznára Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás Szerző neve: Berek Elza-Hajnalka Babeş-Bolyai

Részletesebben

Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához

Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához Csikós Júlia Acta Siculica 2012 2013, 443 474 Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához Bod Péter születésének 300. évfordulóján 1859-ben, a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium

Részletesebben

A gyülekezeti énekléstől a vallásos költészet felé

A gyülekezeti énekléstől a vallásos költészet felé A gyülekezeti énekléstől a vallásos költészet felé Orlovszky Géza Pázmány Péter Keresztyén imádságos könyvének második, 1610-es pozsonyi kiadása előszavában szokatlan eseményről számol be: Az elmúlt esztendőben

Részletesebben

Zsoltár és graduál 1636-ban és később *

Zsoltár és graduál 1636-ban és később * Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 269 276 Fekete Csaba Zsoltár és graduál 1636-ban és később * Fekete Csaba református lelkész a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen)

Részletesebben

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán (Kompiláció mint ferences jezsuita határvonal ) * Pázmány Péter, a minorita Kelemen Didák és Bernárd Pál szerzői hármassága igen régóta foglalkoztatja a kortársakat

Részletesebben

A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században

A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században SZELESTEI N. LÁSZLÓ A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században A 17 18. századi győri laikus vallási közösségekről kéziratos és nyomtatott források is maradtak ránk. A jezsuiták 1627-ben telepedtek

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám MŰHELY ItK (ItK), 115(2011). PÉNTEK VERONIKA MAGÁNYOS BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL (A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása) Három egymáshoz nagyon közelálló, Szent Ágostonnak tulajdonított mű, a

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 19.854 A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA (XVI-XVIII. SZÁZAD) FRIEDRICH KÁROLY BUDAPEST, 1944. A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA (XVI-XVIII. SZÁZAD) FRIEDRICH

Részletesebben

SZEMLE. Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 421 430

SZEMLE. Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 421 430 Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 421 430 Nagyszombati Agendarius. Magyar nyelvű szertartási betétek az esztergomi rítusból 1583, 1596. Sajtó alá rendezte, szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Fekete

Részletesebben

Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században

Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században Szelestei N. László Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században Megjelenési helye: Magyar Sion, 2013/2, 197 206. A Jézus Szíve tisztelet újkori történetében nagymértékű változás történt

Részletesebben

A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, 17. századi előzményekkel ****

A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, 17. századi előzményekkel **** A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században, 17. századi előzményekkel **** Bevezetés A vallásos élet, a kegyesség, a pietas az egyháztörténelemnek, mint tudománynak tulajdonképpeni elsődleges

Részletesebben

MISZTIKA A 16 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

MISZTIKA A 16 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON MISZTIKA A 16 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Lelkiségtörténeti Műhelyének V. konferenciája Piliscsaba, 2012. április 13 14. (péntek szombat), Stephaneum,

Részletesebben

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben.

Az Újszövetség fordítása során figyelte meg a képes beszéd, a metaforikus nyelvhasználat gazdagságát a magyar nyelvben. Vezérrffonall a kerreszttyén egyháziismerrett és művellődésttörrtténett sziigorrllatthoz RKS01 Refforrmáttus közösségszerrvező szak Összeállllííttotttta Drr.. Diienes Dénes Sárrospattak,, 2013.. A rréésszzl

Részletesebben

Csorba Noémi EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA BEVEZETŐ SZÁRMAZÁSA, CSALÁDJA

Csorba Noémi EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA BEVEZETŐ SZÁRMAZÁSA, CSALÁDJA Csorba Noémi BEVEZETŐ EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA A tanulmány címében szereplő Petneházyné Király Anna nem ismeretlen a történettudományban. Személye akkor vált számunkra

Részletesebben

BÉKÉSI-MARTON CSABA Meg-kedvelted Uram a Te egy házadat Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban

BÉKÉSI-MARTON CSABA Meg-kedvelted Uram a Te egy házadat Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban BÉKÉSI-MARTON CSABA Meg-kedvelted Uram a Te egy házadat Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban 2006. szeptember 26-án a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karának dísztermében

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ EPIKTÉTOSZ-FORDÍTÁS SZERZŐSÉGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ EPIKTÉTOSZ-FORDÍTÁS SZERZŐSÉGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ Molnár Antal AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ EPIKTÉTOSZ-FORDÍTÁS SZERZŐSÉGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 2004 őszén, a gyöngyösi református egyházközség török kori iratai után nyomozva jutottam el a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER ALAKJA A 18. SZÁZADI PROTESTÁNS IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN

PÁZMÁNY PÉTER ALAKJA A 18. SZÁZADI PROTESTÁNS IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN PÁZMÁNY PÉTER ALAKJA A 18. SZÁZADI PROTESTÁNS IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN BOGÁR JUDIT * Pázmány Péter felekezeti hovatartozástól függetlenül biztos szerelője a régi egy ház-, iskola-, majd a belőlük a historia

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKEK (1660-AS, 1670-ES EVEK)

KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKEK (1660-AS, 1670-ES EVEK) SZEMLE KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKEK (1660-AS, 1670-ES EVEK) Régi Magyar Költők Tára, XVII. század. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 15/A kötet, Szövegek. Sajtó alá rendezte Stoll Béla, 856 1. 15/B kötet, Jegyzetek.

Részletesebben

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez 1 Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez (Zsolt 42,9b) Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában (Reménység Szigete, 1106

Részletesebben

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4 A homiletikatörténeti kutatások problémái 1 tut Szetey Szabolcs Doktori Iskolánk ez évi konferenciájának mélyén és alapmotívumai között célkitűzésként a kutatásmódszertan feszítő kérdése húzódik meg. Minden

Részletesebben

A XVII. század katolikus imádságirodalma

A XVII. század katolikus imádságirodalma PPEK 695 Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma Gajtkó István A XVII. század katolikus imádságirodalma mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

23. PROTESTÁNS NŐK ISTEN SZOLGÁLATÁBAN 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

23. PROTESTÁNS NŐK ISTEN SZOLGÁLATÁBAN 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 23. PROTESTÁNS NŐK ISTEN SZOLGÁLATÁBAN 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Benke György: Hittan 7. tanári segédkönyv, 2000; Monok István

Részletesebben

J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE

J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é  LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE J/fflar e/me/ij^ea az ó'w/nje " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA H A L O T T A S K Ö N Y V E 1919

Részletesebben

A kincskeresés 400 éve Magyarországon. Kézikönyvek és olvasóik

A kincskeresés 400 éve Magyarországon. Kézikönyvek és olvasóik A kincskeresés 400 éve Magyarországon Kézikönyvek és olvasóik Fontes Ethnologiae Hungaricae VIII. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék és a L Harmattan Kiadó közös sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. 6. Nemeskér, evangélikus műemlék fatemplom; az örök reformáció >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben