A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN MEGFIGYELHETŐ KÜLÖNBSÉGEK AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN. Kozma Gábor 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN MEGFIGYELHETŐ KÜLÖNBSÉGEK AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN. Kozma Gábor 1."

Átírás

1 Földrajzi Konferencia, Szeged A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN MEGFIGYELHETŐ KÜLÖNBSÉGEK AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN Kozma Gábor 1 Bevezetés A rendszerváltás után újonnan létrejött helyi önkormányzatok a gazdálkodás területén teljesen megváltozott feltételekkel voltak kénytelenek szembenézni. Új jogszabályok (elsősorban az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, az évi XXXIII. törvény egyes állam tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról ) rendezték a működésükre vonatkozó alapvető kérdéseket, költségvetésük bevételi és kiadási oldala nagymértékben átalakult. A változások természetesen nem egyformán érintették az egyes önkormányzatokat, és különböző tényezők alapján igen lényeges eltérések figyelhetők meg közöttük. Az eddigi kutatások ugyanakkor igen kevés figyelmet fordítottak a különbségek feltárására (pl. Mádi 1994, Lados 1998), és elsősorban két területre koncentráltak. Egyrészt általában vizsgálták az önkormányzatok gazdálkodását (pl. Varga 1994, Illés 1996, Vígvári 1997, Dobos Szelényi 1999), másrészt egy-egy települést vagy megyét választottak ki, és azt elemezték (pl. Kovács 1998, Kaszó 2001) A tanulmány elsődleges célja a helyi önkormányzatok különböző csoportjai közötti költségvetése bevételi és kiadási szerkezetének az elemzése. Ennek során egy-két kivételtől eltekintve nem törekszem az időbeli változások bemutatására, hanem az időszakot egy egységnek véve mutatok rá a megyék, a főváros, a megyeszékhelyek, a megyeszékhelyeken kívüli városok, az főnél nagyobb és kisebb községek közötti eltérésekre. A kutatás során igyekeztem kiküszöbölni az infláció okozta torzításokat, ezért az egyes évek adatait a fogyasztói árindexet felhasználva az 1993-as értékekre számoltam át, és ezeket átlagoltam. Az elemzés keretében kétfajta módszert alkalmaztam. Egyrészt azt vizsgáltam, hogyan alakul az adott bevétel-, illetve kiadástípusnak az összbevételből (összkiadásból) való részesedése, amely az adott kategória súlyára mutatott rá. Másrészt kiszámoltam az egy főre jutó értékeket, és így az egyes kategóriák relatív nagyságáról szereztem információkat (ez utóbbi módszert nem használtam a megyei önkormányzatok esetében, mivel hozzájuk nem rendelhető egyértelműen egy lakossági kör). Az elemzés során problémát okozott és egy-két helyen óvatosságra ad okot az a tény, hogy az adatbázis nem tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok (pl. közlekedési, vízmű és városgazdálkodási Rt-k és Kft-k) adatait, ugyanakkor ezen szervezetek néhány városban (főleg a megyeszékhelyeken) jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, és ezekhez állami támogatást is kaptak. A bevételi oldal jellegzetességei A bevételek csoportjában hét nagy kategóriát vettem figyelembe: saját folyó bevételek, felhalmozási- és tőkebevételek, átengedett bevételek, állami hozzájárulások és támogatások, működési célra átvett pénzek, hitel- és kötvénybevételek és az egyéb bevételek (ebbe 1 Dr. Kozma Gábor, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf

2 Kozma Gábor A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI tartoznak a költségvetési kiegészítések és visszatérítések, az éven belüli értékpapír-eladás és vásárlás egyenlege, valamint az ÁFA-bevétel és kiadás egyenlege) Az egyes kategóriáknak az összbevételből való részesedését tekintve (1. táblázat) az önkormányzatok között igen jelentős eltérések figyelhetőek meg. A megyei önkormányzatok mindössze négy alkategóriában mutatnak nagyobb részesedést, mint az országos érték: az illetékbevételeknél, az intézményi tevékenységi bevételeknél, a címzett támogatásoknál és a Társadalombiztosítástól átvett pénzeknél (a megyei önkormányzatok alacsonyabb, illetve magasabb részesedése okainak feltárása az egy főre jutó értékek magyarázatánál történik). 1. táblázat A különböző bevételi kategóriák részesedése (%) az összbevételből (az közötti évek átlaga 1993-as árakon számolva a fogyasztói árindexet felhasználva) A B C D E F G helyi adók 8,4 0,0 14,9 10,2 8,9 4,7 2,5 illetékbevételek 1,5 5,4 1,8 2,1 0,2 0,0 0,0 kamatbevételek 1,8 0,9 3,7 1,2 1,4 1,3 1,6 intézményi tevékenység bevételei 8,1 8,8 7,1 8,8 8,8 7,6 5,9 egyéb saját folyó bevételek 1,3 0,1 2,8 1,5 0,9 0,7 0,7 saját folyó bevételek 21,1 15,2 30,2 23,8 20,1 14,3 10,6 tárgyi eszközök, immateriális javak, érték-papírok, vállalatok értékesítése, privatizáció 8,1 2,2 15,9 8,7 6,4 5,0 3,6 felhalmozási célú pénzátvétel az államháztartáson belülről 1,6 0,9 1,1 1,0 1,5 3,3 3,3 felhalmozási célú pénzátvétel az államháztartáson kívülről 1,7 0,6 1,0 1,0 1,7 3,9 2,7 felhalmozási- és tőkebevételek 11,4 3,7 17,9 10,7 9,6 12,1 9,6 SZJA-bevételek 11,3 4,2 10,8 12,0 11,0 15,0 17,2 gépjárműadó 0,6 0,0 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 egyéb átengedett bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 átengedett bevételek 11,9 4,2 11,4 12,8 11,6 15,8 17,9 normatív állami hozzájárulás 23,8 18,1 16,0 29,5 24,9 30,0 30,2 céltámogatás 1,7 0,6 0,6 0,8 1,4 4,5 4,0 címzett támogatás 1,4 5,9 0,7 0,3 1,6 0,2 0,2 működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0,6 0,6 0,0 0,0 0,7 1,0 3,5 központosított előirányzatok 3,1 1,2 1,8 2,5 3,3 5,6 6,9 egyéb állami támogatás és hozzájárulás 2,6 1,4 1,6 3,2 3,1 3,1 3,9 állami támogatás és hozzájárulás 33,2 27,8 20,8 36,3 34,9 44,4 48,8 Társadalombiztosítástól átvett pénzek 14,5 44,1 13,0 6,0 15,8 3,3 2,2 egyéb működési célra átvett pénzek 3,2 2,5 1,7 3,0 3,3 5,6 7,8 működési célra átvett pénzek 17,7 46,6 14,7 9,0 19,1 8,9 10,0 hitel- és kötvénybevételek 4,5 2,2 4,8 7,1 4,3 4,0 2,8 egyéb bevételek 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A az ország összes önkormányzata, B megyei önkormányzatok, C Budapest, D megyeszékhelyek, E megyeszékhelyen kívüli városok, F főnél nagyobb községek, G főnél kisebb községek Forrás: BM 1994, BM 1995, BM 1996, BM 1997, BM 1998, BM 1999, BM 2000, BM

3 Földrajzi Konferencia, Szeged A településeket elemezve mind a saját folyó bevételek, mind a felhalmozási- és tőkebevételek Budapesten érték el a legnagyobb arányt, míg az ellenkező végletet az fő alatti községek képviselték. A települések között a legkisebb különbség az átengedett (más néven megosztott) bevételek kategóriájában jelentkezett: mindegyik típusnál ez a forrás az összbevételek 11-17% között mozgott. Az állami támogatások és hozzájárulások elsősorban a községek esetében játszottak fontos szerepet, és különösen feltűnő, hogy az fő alatti településeknél az összbevétel közel 50%-a származott ebből a forrásból. A működési célra átvett pénzek főleg Budapesten és a megyeszékhelyeken kívüli városokban járultak hozzá nagyobb mértékben az önkormányzati költségvetésekhez, míg a hitel- és kötvénybevételek a megyeszékhelyek esetében érték el a legmagasabb arányt. Az előző bekezdésekben vázolt tények magyarázata szoros összefüggésben van az egyes bevételi kategóriák egy főre jutó értékével (2. táblázat), és a későbbiekben a megyei önkormányzatokra tett utalásokat kivéve csak ezt a táblázatot elemzem. A saját folyó bevételeket tekintve feltűnő Budapest rendkívül magas értéke, amely az utána következő megyeszékhelyek értékének csaknem a duplája, az fő alatti települések értékének pedig több mint hatszorosa. A nagymértékű eltérés részben a települések gazdasági adottságaival, részben a törvényi szabályozással kapcsolható össze. Az előző kategóriába sorolhatók a helyi adók, a kamatbevételek és az egyéb saját folyó bevételek, míg az utóbbiba az illetékbevételek. A helyi adókon belül országos szinten domináns szerepet (közel 90%-os részesedést) tölt be az iparűzési adó, és ennek következtében nem meglepő, hogy az egy főre jutó érték az ország gazdasági életében kulcs-szerepet játszó, és elsősorban a pénzügyi-szolgáltatási szektorban uralkodó Budapesten a legnagyobb. A megyeszékhelyek és a megyeszékhelyeken kívüli városok között lényeges eltérés nem figyelhető meg, ugyanakkor a legalacsonyabb értékek a jelentősebb gazdasági egységekkel csak korlátozottan rendelkező községekben tapasztalhatók. A jelenlegi törvényi szabályozás csak a települési önkormányzatok számára teszi lehetővé a helyi adók kivetését, így ez a bevételi forrás nem jelenhet meg a megyei önkormányzatoknál. A befolyt illetékbevételek önkormányzatok szerinti eloszlását a költségvetési törvények szabályozzák: ebből a forrásból csak a megyei önkormányzatok, Budapest és a megyei jogú városok részesülnek (ebből kifolyólag a községeknél szereplő értékek az adatbázis hibájából adódtak). A bevételi forrás viszonylag magas aránya a megyei önkormányzatok esetében véleményem szerint két okra vezethető vissza. Egyrészt a fővároson és a megyei jogú városokon kívüli településeken befizetett illetékek a megyei önkormányzatokhoz kerülnek, és ez az egész országban befizetett illetékösszeg közel 50%-át jelenti (így önmagában is egy jelentős tétel), másrészt a megyei önkormányzatoknak az összbevétele nem túlságosan magas (2000-ben például nem érte el a megyeszékhelyekét), így egy relatíve kisebb érték is jelentős részesedést eredményezhet. A településeket elemezve megállapítható, hogy ez az érték Budapest és a megyeszékhelyek esetében a legnagyobb, kettő közül a budapesti magasabb összeg pedig minden bizonnyal azzal indokolható, hogy ott többek között nagyobb értékű vagyontárgyak cserélnek gazdát. A nem megyeszékhely városok alacsony értéke mögött az a tény áll, hogy ebbe a település-csoportba csak négy megyei jogú város (Sopron, Dunaújváros, Nagykanizsa és Hódmezővásárhely) tartozik. A kamatbevételek döntő mértékben az önkormányzatok átmenetileg szabad pénzeszközeinek pénzintézetekbe történő kihelyezéseiből erednek. Az 1-2. táblázat világosan tükrözi, hogy az elmúlt időszakban elsősorban Budapest tudott ebből a forrásból bevételekre szert tenni, az ugyanakkor némileg meglepő, hogy a megyeszékhelyeken kívül városok megelőzték a megyeszékhelyeket, az fő alatti községek pedig az fő felettieket. 3

4 Kozma Gábor A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI 2. táblázat A különböző bevételi kategóriák egy főre jutó értéke Ft-ban (az közötti évek átlaga 1993-as árakon számolva a fogyasztói árindexet felhasználva) A B C D E F helyi adók 4.565, , , , ,7 842,9 illetékbevételek 815, ,8 995,2 89,1 0,0 0,0 kamatbevételek 999, ,1 581,0 701,3 408,8 519,3 intézményi tevékenység bevételei 4.370, , , , , ,3 egyéb saját folyó bevételek 700, ,6 720,5 439,0 222,2 216,2 saját folyó bevételek , , , , , ,7 tárgyi eszközök, immateriális javak, érték-papírok, vállalatok értékesítése, privatizáció 4.410, , , , , ,5 felhalmozási célú pénzátvétel az államháztartáson belülről 860,7 791,3 454,4 743, , ,7 felhalmozási célú pénzátvétel az államháztartáson kívülről 924,0 729,6 463,4 863, ,8 897,1 felhalmozási- és tőkebevételek 6.194, , , , , ,2 SZJA-bevételek 6.083, , , , , ,6 gépjárműadó 302,4 441,8 343,2 294,0 233,1 177,9 egyéb átengedett bevételek 16,2 0,0 2,5 14,3 27,6 48,7 átengedett bevételek 6.402, , , , , ,3 normatív állami hozzájárulás , , , , , ,6 céltámogatás 916,7 428,4 373,0 725, , ,2 címzett támogatás 773,1 541,4 135,2 793,2 77,4 50,2 működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 333,7 3,7 23,0 373,1 328, ,3 központosított előirányzatok 1.688, , , , , ,6 egyéb állami támogatás és hozzájárulás 1.397, , , , , ,6 állami támogatás és hozzájárulás , , , , , ,5 Társadalombiztosítástól átvett pénzek 7.842, , , , ,0 739,7 egyéb működési célra átvett pénzek 1.728, , , , , ,4 működési célra átvett pénzek 9.571, , , , , ,1 hitel- és kötvénybevételek 2.415, , , , ,7 931,2 egyéb bevételek 175,4 154,3 212,1 208,1 141,2 121,5 összesen , , , , , ,4 A az ország összes önkormányzata, B Budapest, C megyeszékhelyek, D megyeszékhelyen kívüli városok, E főnél nagyobb községek, F főnél kisebb községek Forrás: BM 1994, BM 1995, BM 1996, BM 1997, BM 1998, BM 1999, BM 2000, BM 2001 Az intézményi tevékenység bevételei az önkormányzati tulajdonú (oktatási, kulturális, sport, egészségügyi stb.) intézményekben keletkezett forrásokat foglalják magukban. A megyei önkormányzatok esetében a magasabb arány egyrészt a már az illetékbevételeknél vázolt körülmény (alacsony összbevétel) indokolja, másrészt az a tény, hogy a megyei önkormányzatok irányítása alá igen tekintélyes intézményhálózat (szociális, kulturális, esetleg oktatási intézmények, kórházak) tartozik, ahol saját bevételek keletkeznek. A települések között Budapest ebben a kategóriában is vezető szerepet tölt be, ami, figyelembe véve a város kiterjedt intézményhálózatát, nem meglepő. Ugyanez igaz az ellenkező végletre is: a községek igen szűk intézményhálózattal rendelkeznek (ez különösen 4

5 Földrajzi Konferencia, Szeged jellemző az főnél kisebbekre), és ez magyarázza az alacsony értékeket. Annál váratlanabb és számomra alig megmagyarázható az a tény, hogy ebben a rangsorban a nem megyeszékhely városok a megyeszékhelyek elé kerültek. Az egyéb saját folyó bevételeken belül domináns szerepet töltenek be az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, garázsok, üzletek) bérbeadásából befolyó összegek (a kettő közül az utóbbi dominál). Ilyen jellegű ingatlanokkal elsősorban Budapest, kisebb mértékben pedig a megyeszékhelyek rendelkeznek (3. táblázat), és ezzel indokolható, hogy az első két helyet ezek a településtípusok foglalják el (különösen nagy az eltérés az egy főre jutó értékeket tekintve). 3. táblázat Az önkormányzatok tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek eloszlása december 31-én (zárójelben az országos érték %-a) A B C D E F üzletek (0,3) (55,4) 390,9 (20,7) 142,2 (19,1) 78,9 (3,1) 13,2 (1,4) 22,1 vendéglátó egységek (1,1) (41,6) 59, (14,8) 20, (22,5) 18, (16,7) 14, (3,2) 10,5 irodák (2,3) (53,8) 246, (18,4) 82, (12,3) 32, (8,6) 23, (4,6) 47,4 garázsok (6,0) (19,8) 22, (25,7) 29, (26,1) 17, (15,9) 11, (6,5) 17,2 A megyei önkormányzatok, B Budapest, C megyeszékhelyek, D megyeszékhelyen kívüli városok, E főnél nagyobb községek, F főnél kisebb községek, 1 összes alapterület (m 2 ), 2 - az lakosra jutó alapterület (m 2 ), (a megyei önkormányzatok esetében nem lehet egyértelmű népességszámot megadni, ezért nem szerepel a táblázatban az egy főre jutó érték) Forrás: BM 2001 A felhalmozási- és tőkebevételek rendkívül összetett kategóriát képeznek, és ez indokolja az egyes alkategóriák esetében megfigyelhető változatos sorrendet. A tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok, vállalatok értékesítése, privatizáció során elsősorban az önkormányzatok tulajdonába került lakások, beépítetlen földek és részvények eladása megy végbe. Itt uralkodó szerepet játszik Budapest, mögötte pedig a nagyság szerinti sorrendben követik egymást a települések. Ez azzal magyarázható, hogy a népességszámra vetítve elsősorban a fővárosban, másodsorban pedig a megyeszékhelyeken helyezkedett el az a lakásállomány, amelynek az eladására az évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról alapján került sor, illetve főleg ezen települések jutottak 1996/97 folyamán a későbbiek során elég gyorsan értékesített gáz- és áramközmű-részvényekhez. Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú bevételek döntő része az egyes minisztériumok (kivétel a Belügyminisztérium) költségvetési fejezeteiből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból (pl előtt Vízügyi Alap, Központi Környezetvédelmi Alap) érkező, beruházási célokat szolgáló forrásokat foglalja magában. Ennél a forrásnál már a községek elsődlegessége figyelhető meg, amely azzal magyarázható, hogy ezek a pénzek jelentős része a vonalas infrastruktúra (víz-, szennyvíz, út- és gázhálózat) kiépítését szolgálta, és a mindenkori kormányzatok elsősorban a legnagyobb elmaradottságot mutató vidéki területek fejlődését próbálták meg támogatni (a nagyobb települések esetében ugyanakkor csökkenti ennek a forrásnak a nagyságát az a Bevezetésben már említett tény, hogy náluk egyes esetekben nem az önkormányzat, hanem a tulajdonában álló vállalat kapta az ilyen jellegű támogatásokat, és így ez az összeg nem jelent meg az önkormányzat költségvetésében). 5

6 Kozma Gábor A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI Az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú bevételek települések szerinti értékei szoros összefüggést mutatnak az előző bekezdésben vázolt források megoszlásával. Ezen kategória döntő része ugyanis a lakosok által fizetett, az infrastruktúra kiépítését szolgáló hozzájárulást jelenti. A legmagasabb egy főre jutó érték az fő feletti községekben figyelhető meg: itt nagy volt a lemaradás, ugyanakkor a lakosság rendelkezett annyi pénzügyi forrással, hogy támogatni tudta a beruházásokat. A második helyen az fő alatti települések találhatók (az infrastrukturális lemaradás itt is elég jelentős, de az anyagi erőforrások korlátozottabbak), őket pedig szorosan követték a nem megyeszékhely városok (itt valószínűleg kisebb volt a lemaradás). A megyei önkormányzatok tulajdonába alig kerültek a piacon értékesíthető vagyontárgyak (ingatlanok, részvények), fejlesztéseikhez pedig elsősorban nem ezeket a forrásokat vették igénybe, és ezzel magyarázható körükben a felhalmozási és tőkebevételek alacsony aránya az összbevételekből. Az átengedett (megosztott) bevételek döntő részét a lakosok által befizetett személyi jövedelemadó önkormányzatok számára visszajuttatott része alkotja. Ebben a kategóriában Budapest fölényét lehet megfigyelni, ugyanakkor az is feltűnő, hogy a többi településkategória között igen kicsi a különbség, és a második helyet az főnél kisebb községek foglalják el. A sorrend első ránézésre rendkívül meglepő, mivel a fővároson kívül elsősorban a városokban koncentrálódnak a magasabb fizetést biztosító munkahelyek (pénzügyi és üzleti szolgáltatások, közhivatalok). A községek kedvező pozíciója azzal, magyarázható, hogy az ezen a téren lezajlott jogszabályi változások elsősorban számukra voltak előnyösek (4. táblázat). Az évtized első felében még az önkormányzatokhoz került vissza az állandó lakosok által két évvel korábban befizetett SZJA 50%-a (1991-ben és 1992-ben), majd később (1993-ban és 1994-ben) 30%-a, és ekkor az alacsony egy főre jutó SZJA-értéket felmutató települések kiegészítést kaptak (ez nagyobb volt a városokban, mint a községekben). Az évtized második felére azonban nagymértékben megváltozott a helyzet, és az önkormányzatok 2000-ben közvetlenül már csak az SZJA 5%-át kapták vissza, ugyanakkor megnövekedett az rész (2000-ben 35% volt), amelyet egyéb módon (pl. különböző normatív mutatók, fejlettségbeli elmaradottság alapján) osztottak szét közöttük. Ennek fényében nem csoda, hogy 2000-ben az első helyet már az fő alatti községek foglalták el, és Budapest valamint a megyeszékhelyek már az utolsó helyekre estek vissza. A megyei önkormányzatok alacsony százalékos értéke alapvetően két dologra vezethető vissza. Egyrészt bevételeik között csak 1995 óta szerepel ez a forrás, másrészt azóta is csak különböző normatív mutatók (pl. a megye lakosságszáma, a megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma) alapján kapnak pénzt. 4. táblázat Az egy főre jutó SZJA-bevétel Ft-ban 1993-ban és 2000-ben (1993-as árakon számolva, a fogyasztói árindexet figyelembe véve) Budapest 8.845, ,7 megyeszékhelyek 5.653, ,3 megyeszékhelyeken kívüli városok 4.894, , főnél nagyobb községek 3.636, , főnél kisebb községek 3.456, ,6 Forrás: BM 1994, BM 2001 A helyi adókhoz hasonlóan az önkormányzatok szedik be a gépjárműadót (ismertebb nevén súlyadót) is, ennek egy részét azonban kötelesek átutalni a központi költségvetésbe (a törvényekben meghatározott minimális érték 50%-át kell átutalniuk, de ha ennél magasabb 6

7 Földrajzi Konferencia, Szeged összeget vetnek ki, akkor a kettő közötti különbség 100%-ig náluk maradhat). Ennél a bevételfajtánál az első helyet Budapest foglalja el, őt követik a megyeszékhelyek majd a többi település. Az ok magától értetődő: a magasabb életszínvonalnak köszönhetően Budapesten és a megyeszékhelyeken nagyobb az egy főre jutó személygépkocsik száma (1999 végén ez az érték a fővárosban 0,296 volt szemben az országos 0,225-tel), valamint körükben nagyobb arányban vannak jelen a drágább, és így nehezebb gépjárművek. Emellett a bevétel nagyságát természetesen az is befolyásolja, milyen nagyságú gépjárműadót vetnek ki az egyes önkormányzatok, ez azonban településenként eltérő mértékű, és így alig összehasonlítható. Az egyéb átengedett bevételek közé a termőföld bérbeadása után befolyt személyi jövedelemadó tartozik, amely 1998-ban jelent meg az önkormányzati bevételek között. Ezen a téren a gépjárműadóhoz hasonló szabályszerűség tapasztalható, csak éppen fordított sorrendben: a legmagasabb értékek a községekben, míg az alacsonyabbak a városokban figyelhetők meg. Ez minden valószínűség szerint a gazdasági adottságokkal magyarázható: ez a tevékenység (vagyis a termőföld bérbeadása) elsősorban a kisebb településekre jellemző, és szinte teljesen hiányzik a nagyobb városokból. A megyei önkormányzatok a jogszabályi előírások szerint nem részesednek az utóbbi két bevételi forrásból. Az állami hozzájárulások és támogatások több mint 60%-át a normatív állami hozzájárulások alkotják, amelyeket az önkormányzatok különböző mutatók alapján kapják meg. Ezek igen jelentős részét képezik az oktatási normatívák (1999-ben arányuk meghaladta az összes normatív állami hozzájárulás 70%-át), és így elsősorban ezek befolyásolják a táblázatban szereplő értékeket. Az oktatásban kiemelkedő szerepet töltenek be a megyeszékhelyek (5. táblázat): itt igen magas az főre jutó általános iskolások száma, emellett pedig ebben a település-kategóriában jelentős a környékbeli településekről bejáró középiskolások aránya. A megyeszékhelyeken kívüli városokban az főre jutó középiskolások száma ugyan kismértékben kisebb a budapestinél, a fővárosban azonban nagymértékben lecsökkent az általános iskolások száma (ennek hátterében valószínűleg a fővárosi népesség elöregedése és az a tény áll, hogy a Budapestről kiköltözöttek egy része új lakóhelyén járatja iskolába a gyerekét), és ezzel indokolható a főváros harmadik helye. A községek alacsonyabb értéke azzal magyarázható, hogy ebből a kategóriából szinte teljesen hiányzanak a középiskolák, ahol magasabb az egy főre jutó normatíva, mint az általános iskolákban. A céltámogatási rendszer elsődleges célja az önkormányzatok oktatási-kulturális, egészségügyi-szociális, vízgazdálkodási és hulladékkezelési beruházásainak a támogatása. A támogatható fejlesztések (pl. iskolai tanterem, tornaterem, ivóvízhálózat) elsősorban a kisebb településeken hiányoztak, és ennek fényében nem meglepő, hogy ez a bevételi forrás a községekben játszott igazán lényeges szerepet. A községek két típusa közötti különbség (és így az fő feletti községek első helye) két tényezővel magyarázható. Egyrészt az államtól kapott pénzhez saját erőforrást is kellett biztosítani, erre pedig inkább a nagyobb községek voltak képesek (ez szoros összefüggést mutat az államháztartáson kívülről érkezett felhalmozási célú pénzeknél elmondottakkal). Másrészt a beruházásokat gyakran több község egymással társulva hajtotta végre (erre a törvényi előírások ösztönözték is az önkormányzatokat), a kapott céltámogatás azonban csak a társulást vezető nagyobb település költségvetésében jelent meg. 5. táblázat Az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben tanulók fontosabb mutatói az 1990-es évtizedben (nappali tagozat) A B C D E F

8 Kozma Gábor A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI december 31. általános iskola , , , , ,7 fogyatékosok iskolája , , , , ,6 gimnázium , , , ,6 0,0 0,0 szakközépisk ola , , , ,7 0,0 0,0 szakmunkásk épző , , , ,9 14 0,0 egyéb szakiskola , , , , , december 31. általános iskola , , , , ,6 fogyatékosok iskolája , , , , ,4 gimnázium , , , ,1 0 0 szakközépisk ola , , , ,3 0 0 szakmunkásk épző , , , ,4 0 0 egyéb szakiskola , , , , ,2 A megyei önkormányzatok, B Budapest, C megyeszékhelyek, D megyeszékhelyen kívüli városok, E főnél nagyobb községek, F főnél kisebb községek, 1 abszolút tanulói létszám, 2 - az főre jutó tanulók létszáma, (a megyei önkormányzatok esetében nem lehet egyértelmű népességszámot megadni, ezért nem szerepel a táblázatban az egy főre jutó érték) Forrás: BM 1994, BM 2001 A címzett támogatás körében a céltámogatási körben nem támogatható oktatásikulturális, egészségügyi-szociális, vízgazdálkodási, hulladékkezelési fejlesztéseket támogatták. A támogatás odaítélése során ugyanakkor két sajátosságot is meg lehetett figyelni, amelyek alapvetően megmagyarázzák az egyes önkormányzati típusoknál megfigyelhető értékeket: egyrészt ebből a forrásból zömében nagyobb volumenű, térségi jelentőségű beruházásokat finanszíroztak, másrészt kiemelt figyelmet kaptak a kórházfejlesztések. Az első sajátosság indokolja a községek alacsonyabb értékeit: ezeken a településeken ilyen jellegű beruházásokra alig volt lehetőség, és igény is. Ugyanakkor mind a későbbiekben (lásd Társadalombiztosítástól átvett pénzek) utalok rá, a kórházak csaknem kizárólagosan a fővárosban illetve a kisebb városokban vannak a települési önkormányzat tulajdonában, míg a megyeszékhelyeken működő kórházakat zömében a megyei önkormányzatok irányítják. Ennek következtében a kórházak szintjén megvalósuló fejlesztésekhez hozzájáruló címzett támogatás csak ezen települések, valamint a megyei önkormányzatok költségvetésében jelenik meg. A működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása (1994-ig ennek a bevételi alkategóriának a neve önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatása volt, azóta azonban az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatása csak az egyik igaz a legnagyobb részét képezi a működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatásának) elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a különböző okok (pl. az alacsony gyermeklétszámból adódó nem elegendő normatív hozzájárulás) miatt pénzügyi nehézségeket felmutató önkormányzatok kapjanak állami támogatást. Ez a probléma a legélesebben az főnél kisebb településeken jelentkezik, ugyanakkor számomra igen meglepő, és nehezen magyarázható az a tény, hogy az 8

9 Földrajzi Konferencia, Szeged egy főre jutó értékeket tekintve a második helyet a megyeszékhelyeken kívüli városok foglalják el. A központosított előirányzatok bizonyos, az állam által fontosnak tartott feladatok megvalósítását segítik elő, az egyéb támogatások és hozzájárulások pedig igen sok összetevőből állnak össze. Közös sajátosságuknak tekinthető, hogy az 1990-es években belső szerkezetük állandóan változott (általában bővült a körük), és ezért ennél a két forrásnál az önkormányzatok közötti különbségekre igen nehéz magyarázatot találni. A Társadalombiztosítástól átvett pénzek a településeken működő egészségügyi intézmények (körzeti orvosi és szakrendelők, kórházak) működési kiadásait hivatottak szolgálni, a pénz döntő részét ugyanakkor a kórházak finanszírozására szánt összegek képezik. Ennek fényében nem meglepő ezen bevételi forrás súlya az egyes önkormányzatok költségvetésében. Mind már korában utaltam rá, a kórházak döntő mértékben a fővárosi, a megyei és a nem megyeszékhelyi önkormányzatok tulajdonában vannak, és így a működésükre kapott összeg ezen önkormányzatok költségvetésében szerepel. A megyeszékhelyeknél csaknem kizárólag a körzeti orvosi és a szakrendelők finanszírozása jelenik meg, míg a községekben (de különösen az fő alatti településeken) már csak körzeti orvosi rendelők működnek (van, ahol azok sem). Az egyéb működési célra átvett pénzek az államháztartáson belülről és az államháztartáson kívülről érkeznek. A forrás összetételét tekintve megállapítható, hogy jelentős részét (országos szinten kb. 1/3-át) a Munkaerőpiaci Alaptól érkezett összegek alkotják, amelyek elsődleges feladata a munkanélküliek számára különböző támogatások biztosítása. A munkanélküliség a vizsgált önkormányzatok közül a legnagyobb problémát a községekben okozza, és így nem meglepő, hogy ez a bevételi forrás főleg itt ér el magasabb értékeket. A hitel- és kötvénybevételeknél (a bevételi forrás döntő része az előbbiből származott) megfigyelhető fővárosi és megyeszékhelyi fölény minden bizonnyal azzal indokolható, hogy a pénzintézetek sokkal nagyobb hajlandóságot mutattak ezen két település-kategória támogatására, mivel úgy vélték, hogy esetükben nagyobb az esély a pénz visszafizetésére. Emellett bizonyos emocionális okok is közrejátszhattak a községek alacsony értékében: a vidéki emberek általában ellenszenvvel viseltetnek a kölcsönök felvétele iránt. Az önkormányzatok bevételeinek tárgyalása során világossá vált, hogy az önkormányzatok különböző formában kapnak anyagi eszközöket az államtól Ebből kifolyólag logikus az a kérdés, bevételeiknek hány százaléka érkezik az államtól, illetve hogyan változott ez az arány az 1990-es évek során. Az eredmények alapján (6. táblázat) megállapítható, hogy a legnagyobb mértékben a megyei önkormányzatok támaszkodtak az állam támogatására (ez egyértelműen az egészségügyi intézményeknek köszönhető), őket követik az főnél kisebb és nagyobb községek. Az időbeli változásokat elemezve mindegyik önkormányzattípusnál hasonló trend rajzolódik ki: az 1990-es évek folyamán egy 1998/99-es kisebb emelkedéstől eltekintve - csökkent az államtól kapott támogatás részaránya. 6. táblázat Az államtól (központi költségvetés és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár) kapott összegek részesedése az önkormányzatok összbevételéből átlag megyék 80,3 80,0 76,4 74,3 69,2 74,3 72,5 63,9 73,9 Budapest 45,5 45,1 37,2 37,0 29,9 31,4 30,3 27,4 35,7 megyeszékhelyek 55,6 48,1 46,7 40,2 41,6 42,6 42,3 39,7 44,9 megyeszékhelyeken kívüli 65,9 60,2 57,5 52,5 48,4 50,6 51,9 49,8 54,8 városok főnél nagyobb községek 65,2 61,7 57,0 55,7 50,0 51,1 51,8 48,4 55, főnél kisebb községek 73,3 71,5 66,1 62,7 52,2 57,0 53,2 47,7 60,8 9

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

A szuburbanizáció hatása az önkormányzatokra

A szuburbanizáció hatása az önkormányzatokra Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 1 2. füzet, pp. 59 81. A szuburbanizáció hatása az önkormányzatokra KOVÁCS RÓBERT 1 Bevezető Bár a szuburbanizáció jelensége a nemzetközi és a hazai szakirodalomban

Részletesebben

A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990 2012

A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 1990 2012 Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 214. február (121 147. o.) A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi példája, 199 212 Magyarországon immár lezártnak tekinthető a helyi önkormányzati finanszírozási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1547-3/2007. MELLÉKLETEK: 1+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. UDOVECZ GÁBOR DSc MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Tanulmányomban az óvodai nevelés finanszírozási rendszerét kívánom

Tanulmányomban az óvodai nevelés finanszírozási rendszerét kívánom 762 óvodák AZ ÓVODAI NEVELÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS FINANSZÍROZÁSA Tanulmányomban az óvodai nevelés finanszírozási rendszerét kívánom bemutatni. Az áttekintés 199-től, azaz a modern értelemben vett önkormányzati

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK HERMANN ZOLTÁN - SZEPESI BALÁZS - TARCALI GÉZA - UNGVÁRI GÁBOR A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSA A HELYI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRE

ZÁRÓTANULMÁNYOK HERMANN ZOLTÁN - SZEPESI BALÁZS - TARCALI GÉZA - UNGVÁRI GÁBOR A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSA A HELYI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRE ZÁRÓTANULMÁNYOK HERMANN ZOLTÁN - SZEPESI BALÁZS - TARCALI GÉZA - UNGVÁRI GÁBOR A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSA A HELYI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRE - A vállalatok és a helyi önkormányzatok kapcsolata

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012

Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012 Központi Statisztikai Hivatal Műhelytanulmányok 7. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012 N PROF I T N Sebestény István Budapest, 2015 Központi Statisztikai Hivatal, 2015 ISBN 978-963-235-478-1

Részletesebben

Csanádi Ágnes Különböző méretű települések fejlesztési lehetőségei a felhalmozási forrásaik tükrében

Csanádi Ágnes Különböző méretű települések fejlesztési lehetőségei a felhalmozási forrásaik tükrében Kedves Olvasóink! A szándékainkhoz képest hosszabbra nyúlt szünet után jelentkezik ismét a Területfejlesztés és Innováció, a 2012. évi első számával. Ezúttal hagyományos lapszámmal jelentkezünk: a megszokott

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Gazdasági programja 2011-2014. évre. Jóváhagyva:17/2011.(III.10) önkormányzati határozattal Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010.

Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010. Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010. Felülvizsgált, aktualizált változat. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 I.1. Célok megfogalmazása 3 I.2. A koncepció célja 3 I.3. Jogszabályi

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 Tanulmányomban arra keresem a választ, hogyan alakult a magyar

Részletesebben