PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet"

Átírás

1 PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során megadott szakirodalom-jegyzék CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ! A KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALMAK MEGADÁSA A KURZUST VEZETŐ TANÁR HATÁSKÖRE. Frissítve: 0. január 0. Piliscsaba

2 . félév B e v e z e t é s a n y e l v t u d o m á n y b a A nyelv szerepe a megismerésben. A nyelv mint kommunikációs rendszer. A modern nyelvészet kialakulása. Újraíró szabályok: a gondolati és a nyelvi rendszerek közötti kapcsolódások törvényszerűségei. Transzformációs grammatika. Nyelv és informatika. A nyelvet használó számítógép. Szociolingvisztikai megfontolások. Az írás. A metafora. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. CRYSTAL, DAVID: A nyelv enciklopédiája. Bp., 998. DENNETT, DANIEL C.: Micsoda elmék. Bp., 996. JAKOBSON, ROMAN: Hang jel vers. Bp., 97. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., 007. KENESEI ISTVÁN (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Bp., 995. PRÓSZÉKY GÁBOR KISS BALÁZS: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske, 999. ROBINS, ROBERT HENRY: A nyelvészet rövid története. Bp., 999. SAUSSURE, FERDINAND DE: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., 997. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Gáspári László, Cser András, Gerstner Károly K o m m u n i k á c i ó s z ó b a n ( r e t o r i k a ) A on a klasszikus és modern retorika primer és szekunder irodalma segítségével tekintjük át a nyelvnek a szóbeli kommunikációban betöltött szerepét. A beszédműfajok (pl.: történet elmondása,, érvelés stb.) elemzése mellett kitérünk a hangzás/reprezentáció, a szerkezet/szerkesztés, megértés/meggyőzés, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. ADAMIK TAMÁS A. JÁSZÓ ANNA ACZÉL PETRA: Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 004. WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai I II. Budapest, Szemimpex Kiadó, 994. MONTÁGH IMRE: Tiszta beszéd. Budapest, Kossuth kiadó, 976. PRATKANIS ARONSON: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, Ab Ovo, 99. ZENTAI ISTVÁN: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Typotex, 999. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Szerecz György, Forró Orsolya

3 N y e l v é s z e t i p r o s z e m i n á r i u m A tantárgy célja az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányok módszertani és gyakorlati megalapozása, a hallgatók felkészítése a könyvtárhasználatra, a filológiai munkára, bevezetésük a magyar nyelvészeti stúdiumokba. Szövegolvasás, poétikai, stilisztikai, jelentéstani, helyesírási, nyelvtörténeti szempontú szövegelemzés. A nyelvészeti kutatómunka legfontosabb forrásainak és segédeszközeinek megismerése (folyóiratok, szótárak, kézikönyvek). Az anyaggyűjtés, a cédulázás, a szakirodalomban való tájékozódás gyakorlati kérdései, a nyelvészet alapvető terminusai, módszertani felkészülés az önálló filológiai munkára. KENESEI ISTVÁN (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Bp., 995. H. BOTTYÁNFFY ÉVA HORVÁTH MÁRIA KOROMPAY KLÁRA MÁTAI MÁRIA: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Bp., 980. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szerecz György, Gáspári László, Hegedűs Attila K o m m u n i k á c i ó í r á s b a n ( í r á s t e c h n i k a, p r a g m a t i k a, s z ö v e g t a n ) A on a retorika, pragmatika és a szövegtan megközelítései segítségével tekintjük át a nyelvnek az írott kommunikációban betöltött szerepét. A primer és szekunder irodalom elemzése mellett kitérünk a szerkezet/szerkesztés, olvasás/fogalmazás, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. ADAMIK TAMÁS A. JÁSZÓ ANNA ACZÉL PETRA: Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 004. WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai I II. Budapest, Szemimpex Kiadó, 994 REBOUL, ANNE MOESCHLER, JACQUES: A társalgás cselei. Budapest, Osiris Kiadó, 000. (9. Konklúzió 8 6) TOLCSVAI NAGY GÁBOR: A magyar nyelv szövegtana. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 00. BEAUGRANDE DRESSLER: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest, Corvina, 000. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Gáspári László, Szerecz György, Kacskovics-Reményi Andrea

4 H e l y e s í r á s Cél, hogy a hallgatók alakítsák ki azt a készséget, amelynek alapján biztosan és tudatosan alkalmazzák az elsajátított elméleti ismereteiket a gyakorlatban. Lássák át világosan helyesírásunk rendszerét, logikáját, legyenek képesek a helyesírási hibák javítására, feladatlapok, tollbamondások, szövegek összeállítására. Kötelező irodalom: A magyar helyesírás szabályai. kiad. Akadémiai Kiadó, Bp. Gasparics Gyula: Helyesírási százszorszép. CD ROM Zsámbék, 00. Gasparics Gyula: Jeles(5)kedj a helyesírásban! AVKF Vác, 005. Laczkó Krisztina Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 004. Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Bp., 999. Ajánlott irodalom: Gasparics Gyula: Oktatótábla a j ly-os szavak köréből. Zsámbék, 00. Gasparics Gyula: Helyesírási nefelejcs. AVKF Vác, 006. Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, Bp., 005. Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. Krónika Nova Kiadó, Bp., 00. Vörös Ferenc: Helyesírási tréningek. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 994. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Gasparics Gyula, Forró Orsolya 4

5 F o n e t i k a. félév A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse az általános és a magyar fonetika legfontosabb kérdéseivel, számba vegye a hangtannal kapcsolatos legátfogóbb kérdéseket, megismertesse a magyar hangrendszert, megalapozza a további leíró grammatikai, dialektológiai és nyelvtörténeti (hangtörténeti) tanulmányokat. DAVID CRYSTAL (998): A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest JACQUES DURAND SIPTÁR PÉTER (997): Bevezetés a fonológiába. Osiris, Budapest. GÓSY MÁRIA (004): Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest. KÁLMÁN LÁSZLÓ NÁDASDY ÁDÁM (999): Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR (005): Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest KASSAI ILONA (998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. STEVEN PINKER (999): A nyelvi ösztön Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex KENESEI ISTVÁN (szerk.) (004): A nyelv és a nyelvek. Ötödik, javított, bővített kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest SIPTÁR PÉTER (006): Hangtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. SIPTÁR PÉTER (998): A hangsúly és a hanglejtés. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris, Budapest. SZENDE TAMÁS (995): A beszéd hangszerelése. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Cser András, Forró Orsolya F o n e t i k a A nyelvi kommunikáció és a nyelv mint jelrendszer; a nyelv kettős tagolódása. Nyelv és beszéd, a nyelv leírása, a grammatikai rendszer szintjei. A hangtani leírás szintje. A beszédképző szervek és a zöngeképzés mechanizmusa. Az akadályképzés. A beszédképző szervek lehetséges működésmódjainak típusai. A magánhangzók képzési dimenziói. A mássalhangzók képzési dimenziói. Artikulációs alapú mássalhangzóosztályozás az akadály típusa, az akadályképzés helye szerint. Fonetikai átírási rendszerek. A fonotaxis alapjai. Asszimilációs folyamatok. A szótag. Szupraszegmentális tényezők. Hangtörténeti alapismeretek. Lásd az nál! Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Forró Orsolya 5

6 S z ó - é s a l a k t a n A mai magyar nyelv szófaji rendszerei problémák és lehetőségek. Az ige (az ige jelentése, az igenemek, a tranzitivitás, az igék osztályozási lehetősége egyéb szempontok szerint). A főnevek. A melléknevek. A számnevek helye a szófaji rendszerben. A névmások. A segédszók (a névelő, a névutó, az igekötő, a módosítószó, a kötőszó, a segédige). A partikulák problémája. Az egyes szófajok jelentésbeli, alaktani (tőtípusok, toldalékolhatóság) és mondattani sajátosságai (mondatrészszerep, bővíthetőség). A morfológia tárgya: a morfémák (szóelemek), a morfémaszerkezetek, a morfémarendszerek. A morféma fogalma és fajai, a morfémaalternánsok, szabad és kötött morfémák. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése. Az affixumok osztályozása a tőhöz képest elfoglalt helyük szerint. Az ún. kötőhangzó-probléma. Az affixumok (suffixumok) alaki és funkció szerinti osztályozása. Az igetövek. A névszótövek. A képzők jellemző sajátosságai. A magyar nyelv képzőrendszere. A magyar esetrendszer. Az igeragozás (igei mód- és időjelek, igei személyragok). A szóösszetétel. A mozaikszó-alkotás. A ritkább szóalkotásmódok. KESZLER BORBÁLA (szerk.): Magyar Grammatika. Bp., 000. E. ABAFFY ERZSÉBET: A mediális igékről. MNy. 74. [978] ANTAL LÁSZLÓ: A formális nyelvi elemzés. Bp., BERRÁR JOLÁN: Morfológiai szerkezetek szintaktikai szerkezetek. MMNySzgy. II KÁROLY SÁNDOR: A szóösszetételek és a velük kapcsolatos lexikai egységek. MMNySzgy KESZLER BORBÁLA: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 9. [995] 0 8. KIEFER FERENC: A magyar főnév esetei. MMNySzgy. I H. MOLNÁR ILONA: Az igei csoport, különös tekintettel a vonzatokra. MMNySzgy. I H. MOLNÁR ILONA: Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. NytudÉrt. 60. [968] RÁCZ ENDRE: Redundáns formák a magyar nyelv grammatikai rendszerében. MMNySzgy G.VARGA GYÖRGYI: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. TanSzóf Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita S z ó - é s a l a k t a n A anyagát az hoz kapcsolódó, illetőleg a szigorlati felkészülést elősegítő gyakorlati elemzések, valamint az egyes szakirodalmi anyagok megbeszélése jelenti. Kötelező olvasmányok: ANTAL LÁSZLÓ: A magyar esetrendszer. NytudÉrt ANTAL LÁSZLÓ: A formális nyelvi elemzés. Bp., DEME LÁSZLÓ: A beszéd és a nyelv. Bp., KESZLER BORBÁLA: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 9. [995] 0 8. KIEFER FERENC: A magyar főnév esetei. MMNySzgy. I M. KORCHMÁROS VALÉRIA: Az -ék: többesjel! NrNytud. 6. [995] LENGYEL KLÁRA: Van a magyarban összetett jelző! 5. fejezet. Nyr. 0. [996] D. MÁTAI MÁRIA: A határozószók helye a szófaji rendszerben. MNy. 84. [988] 44. RÁCZ ENDRE: A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. TanSzóf G. VARGA GYÖRGYI: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. TanSzóf VELCSOV MÁRTONNÉ: A -ható/-hető képző szerepe a mai magyar nyelvben. NrNytud. XV XVI Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita, Szerecz György, Tóth László 6

7 . félév M o n d a t t a n 4 A mondat fogalma. A modalitás. A mondat implicit jelentései (beszédaktus, fatikus elemek, előfeltevések). A mondatok osztályozása modalitásuk szerint. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. A mondatok osztályozása logikai minőségük szerint. A különböző mondatrészek. Mellérendelt összetett mondatok. Az alárendelt mondatok (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói, jelzői alárendelések). Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. A többszörösen összetett mondatok. Szöveggrammatikai jelenségek az összetett (és a többszörösen összetett) mondatokban. A mondatszerkesztésnek önálló hangtesttel nem bíró eszközei (a hangsúly, a hanglejtés, a szórend aktuális tagolás). Modern mondattanok. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. BÁNRÉTI ZOLTÁN: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. NytudÉrt. 7. BERRÁR JOLÁN: A mondat formai ismertetőjegyei. MMNySzgy , valamint ÁNyT. I. [96)] KÁROLY SÁNDOR: Mondat és megnyilatkozás. MMNySzgy , valamint Néprajz és Nyelvtudomány KESZLER BORBÁLA: Az összetett mondatok modalitása. In: RÁCZ ENDRE (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp KIEFER FERENC: Modalitás. Linguistica. Series C. Relationes i. Bp., 990. KIEFER FERENC: Az aspektus és a mondat szerkezete. In: Strukturális magyar nyelvtan. Mondattan. Szerk. KIEFER FERENC. Bp., NÉMETH T. ENIKŐ: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. NrNytud.. [987 88] Szeged, PÉTER MIHÁLY: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. MMNySzgy , valamint MNy. 8. [986] 0. Tantárgyfelelős: Szereczné Hegedűs Rita Oktatók: Gáspári László, Szereczné Hegedűs Rita, É. Kiss Katalin M o n d a t t a n A feladata a mondattan vitatott és nehezebb kérdéseinek magyarázata, valamint az elemzési készség fejlesztése. FALUVÉGI KATALIN KESZLER BORBÁLA LACZKÓ KRISZTINA (szerk.): Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Bp., 996. Mai magyar nyelvi gyakorlatok. I. Bp., 99. RÁCZ ENDRE SZEMERE GYULA: Mondattani elemzések. Bp. 97. KESZLER BORBÁLA: Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. TanMondt.. Tantárgyfelelős: Szereczné Hegedűs Rita Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita, Tóth László 7

8 S z ö v e g t a n 4. félév A szövegtan mivolta, az elnevezés komplexitása, történeti előzmények (poétikák, retorikák, a hermeneutika, a filológia, a nyelvtudomány, a szociolingvisztika, az antropológiai nyelvészet, a beszédaktus-elmélet.) A szöveg fogalma (a formai kikötés kérdése, a funkcionális jegyek, a függvényszerű beágyazottság, a szövegszintek kérdése). A szöveg pragmatikai természete (a szupertéma és a szuperstruktúra). A pragmatikai természet mibenléte: a koherencia. A szöveg szemantikai szintje: a kohézió. A szöveg szintaktikai szintje: a konnexitás. A szöveg szerkezete: a szövegmondat és a mondatszöveg, a mondategész, a mondategység, a szabad mondat és a csonkított mondat. Szövegszerkezeti alapegységek mint a szuperstruktúra részegységei. A szövegtan kapcsolata más tudományokkal: szemiotika, irodalomelmélet, pszichológia, nyelvfilozófia, esztétika, szociológia, diskurzuselemzés. A szövegalkotás és -befogadás folyamata és tényezői. Az interpretáció. A szöveg terjedelme az egyes szintek viszonylatában. A médium jelentősége, multimedialitás. Szövegfonetika. Szöveggrammatika. a rekurrencia fajai és szerepe. Időszerkezet, térszerkezet, ok-okozati viszony. Értékrendszer a szövegben. Keret, séma, forgatókönyv. A szövegtípus szövegszervező szerepe. A szöveg szociolingvisztikája, a beszédszituáció. Szövegtípusok. Intertextualitás. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. BALÁZS JÁNOS: A szöveg szemantikai szerkezete. MNy. 88. [99] BALÁZS JÁNOS: A szöveg. Bp., 985. BÁNRÉTI ZOLTÁN: A szempont a szöveg In: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban BÁNRÉTI ZOLTÁN: A szöveg interpretációja és témája. NyK. 8. [979] 8. BÁNRÉTI ZOLTÁN: Téma és anaforikus viszonyok a szövegben. MNy. 75. [979] BEAUGRANDE, R. DE DRESSLER, W.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Bp., 000. FEHÉR ERZSÉBET: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. NytudÉrt. 47. sz., 000. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Szerecz György U r á l i n é p e k é s n y e l v e k Az uráli népek legfontosabb jellemzőinek megismerése (létszám, lakóhely, nyelvjárások, etnikai csoportok), valamint bevezetés az uráli összehasonlító nyelvészet társtudományaiba: az őstörténetbe, a tárgyi néprajzba és a folklórba, a nyelvrokonok irodalmába. DOMOKOS PÉTER: Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 977. DOMOKOS PÉTER (szerk.): Finnugor szamojéd (uráli) regék és mondák. I II. Bp., 984. HAJDÚ PÉTER (szerk.): Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Bp., 975. HAJDÚ PÉTER DOMOKOS PÉTER: Uráli nyelvrokonaink. Bp., 980. LAITINEN, KAI: A finn irodalom története. Bp., 98. Tantárgyfelelős: Csúcs Sándor Oktatók: Csúcs Sándor 8

9 A m a g y a r n y e l v f i n n u g o r a l a p j a i Az uráli nyelvek elsősorban a magyar közös alapnyelvre visszavezethető elemeinek tárgyalása: az alapnyelvi magán- és mássalhangzórendszer, prozódiai sajátságok, morfonológia, morfémaosztályok, névragozás, névszójelek, birtokos személyjelek, mód- és időjelek, igeragozás, a szókészlet etimológiai rétegei, szóképzés és szóösszetétel, mondattani jegyek. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 998. HAJDÚ PÉTER: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. 5 Bp., 989. HAJDÚ PÉTER: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp. 99. LAKÓ GYÖRGY: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bevezetés. Hangtan. Bp., 964. DOMOKOS PÉTER (szerk.): Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 977. Tantárgyfelelős: Csúcs Sándor Oktatók: Csúcs Sándor, Falk Nóra, Tánczos Orsolya H a n g t ö r t é n e t A magyar nyelv hangállományának fejlődéstörténete. A hangfejlődés lefolyásának, szabályainak tanulmányozása a nyelvhasonlítás és a nyelvemlékek segítségével. A legfontosabb szórványemlékek (DAI., VA., TA.) adatainak elemző olvasása és értékelése a hangtörténet szempontjából. KISS JENŐ PUSZTAI FERENC: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 00. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 996. Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította JAKUBOVICH EMIL és PAIS DEZSŐ. Pécs, ; 4 7. Szemelvények a magyar nyelvemlékekből. 4 Összeállította SIMON GYÖRGYI. Egyetemi jegyzet. Bp., 986. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Csáki Éva, Németh Renáta, Kacskovics-Reményi Andrea 9

10 N y e l v é s t á r s a d a l o m 5. félév A nyelv rétegződése. Nyelv és társadalom kapcsolatai. Nyelv és nyelvjárás. A nyelvjárások átalakulása. A nyelvföldrajz sajátosságai és kritikája. A kettősnyelvűség. A regionális köznyelv. A pidgin és a kreol nyelvek. A lingua franca. Eredetelméletek. A diglosszia. A szociolingvisztikai módszerek kialakulása a változatvizsgálatokban. Az európai és a magyar nyelvjárástudomány rövid története: a kezdetek, a nyelvatlaszok kora, strukturalista törekvések, kommunikatív dialektológia. Kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi attitűd. Módszertani kérdések: nyelvi adat, anyaggyűjtés. A változatvizsgálatok problémái és eredményei (nyelvi asszimiláció, nyelvkontaktus és nyelvvesztés, nyelvcsere, stigmatizáció és hiperkorrekció). A nyelvi hátrányos helyzet. BARTHA CSILLA: A kétnyelvűség alapkérdései. Bp., 999. BORBÉLY ANNA: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Bp., 00. CSERESNYÉSI LÁSZLÓ: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Bp., 004. DE SWAAN, ABRAM: A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Bp., 004. KISS JENŐ: Társadalom és nyelvhasználat. Bp., 995. KISS JENŐ (szerk.): Dialektológia. Bp., 000. SÁNDOR KLÁRA: Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Sándor Klára (szerk.): Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szeged, TRUDGILL, PETER: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged, 997. WARDAUGH, RONALD: Szociolingvisztika. Bp., 995. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Hegedűs Attila, Tóth László J e l e n t é s t a n A szemantika tárgya, a jelentés definiálásának problémái. Jelentés, gondolat és valóság. A szó jelentése: lexikális jelentés, a szavak szemantikai osztályozása. Mondatjelentés: a predikatív viszony propozícionális jelentés, a mondat mint logikai egység. A hagyományos magyar leíró rendszer és a szemantika. A mondat szerkezete. A jelentés tömbösödése és szinteződése. A transzformációs generatív grammatika. A nyelvi cselekvés. A mondat jelentéselemei. A jelentéstan és a grammatika kapcsolata. A szemantikai mélyszerkezet. A mesterséges intelligencia és a nyelv. ANTAL LÁSZLÓ: A jelentés világa. Bp., 978. BLOOMFIELD, LEONARD: Jelentés. In: ANTAL LÁSZLÓ (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény. II. Bp., HORÁNYI ÖZSÉB SZÉPE GYÖRGY (szerk.): A jel tudománya. Bp., 975. KÁROLY SÁNDOR: Általános és magyar jelentéstan. Bp., 970. KATZ, JERROLD FODOR, JERRY: Egy szemantikai elmélet struktúrája. In: HAVAS FERENC (szerk.): Szemantika a generatív grammatikában. Bp., KIEFER FERENC: A jelentéskutatás újabb irányzatai. MNy. 85. [989] SZENDE TAMÁS: A jelentéstan alapvonalai. Bp., 996. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Németh Renáta 0

11 S t i l i s z t i k a A stilisztika története; a stilisztika a nyelvészet és az irodalomtudomány határán. A modern stilisztika irányzatai. A stilisztikai kutatások tárgykörei és vizsgálati módszereik. A stílus fogalma; különböző stílusfelfogások. A beszédhelyzet mint stílusalakító tényező. Az irodalmi kommunikáció sajátosságai. Az íráskép (a látható nyelv ); akusztikai eszközök (hangszimbolika, hangalakzatok stb.). Jelentéstani eszközök (szóképek, képek, képrendszerek). Alakzatok (átalakító műveletek: adjekció, detrakció, transzmutáció, immutáció). A szöveg kompozicionális eszközei (szerkezeti egységek; térbeli, időbeli és oksági viszonyok; ismétlés, ellentételezés; toposz, motívum, embléma). Hagyományozott szövegtípusok, illetve a műnemek és műfajok stílusa. BARTHA HORVÁTH J. NAGY SZABÓ: Kis magyar stilisztika. Bukarest, 968. CSÚRI KÁROLY: Lehetséges világok. Bp., 987. FÁBIÁN SZATHMÁRI TERESTYÉNI: A magyar stilisztika vázlata. Bp FÁBIÁN HORVÁTH: Stilisztikai elemzési tájékoztató és szöveggyűjtemény. Bp., 98. Helikon 970/ 4. (Stilisztika); 974/ 4. (Poétika); 988/ 4. (Stilisztika); 990/4. (Metaforaelmélet); 995/. (Stíluselmélet). SZABÓ SZÖRÉNYI: Kis magyar retorika. Bp., 988. SZABÓ ZOLTÁN: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 988. SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: Stilisztika. Bp., 994. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Szerecz György N y e l v t ö r t é n e t A nyelvtörténet elméleti alapjai. A nyelvrokonság. A dinamikus szinkrónia. A nyelvtörténet forrásai és módszerei. A nyelvhasonlítás. A nyelvemlékek típusai. Hangfejlődési tendenciák, szórványos hangváltozások, az analógia. A magyar hangtörténet főbb vonásai az ősmagyar kor kezdetétől napjainkig. Az egyes szinkróniák jellemző hangtani rendszerei. A szófajok története, a szóösszetétel, a több szófajúság nyelvtörténeti aspektusai. A magyar szókészlet strukturális és funkcionális jellemzői és ezek változásai. A szókészlet eredetbeli rétegződése (ősi, jövevény, belső keletkezésű szavak). A témákhoz kapcsolódó jelentéstörténeti, mondattörténeti és művelődéstörténeti kérdések tárgyalása. KISS JENŐ PUSZTAI FERENC: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 00. BENKŐ LORÁND: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 988. BENKŐ LORÁND (főszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. I II/. Bp., 99., 99., 995. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 996. BYNON, THEODORA: Történeti nyelvészet. Bp., 997. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Hegedűs Attila, Gerstner Károly

12 N y e l v e m l é k e l e m z é s 6. félév A gyakorlat az ómagyar szövegek nehézség nélküli olvasását, megértését és nyelvtörténeti alapú elemzését tartalmazza. Célja, hogy az alaktan és a mondattan történeti vonatkozásait elsajátítva általános kép alakuljon ki a nyelvtörténeti változások törvényszerűségeiről, és ezeket az ismereteket a hallgatók képesek legyenek az elemzések során is alkalmazni. A történeti alaktan (tövek és toldalékok) kérdései; hang-, szó- és alaktörténeti elemzések a kis szövegemlékek (HB., ÓMS., KT., GyS.), és a legkorábbi kódexek (JókK., MünchK., BécsiK.) alapján. BÁRCZI GÉZA: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp., 98. BÁRCZI GÉZA: Magyar történeti szóalaktan. A szótövek. Bp., 958. BÁRCZI GÉZA: A tárgyas -ja~-i személyrag. MNy. 7. [975] 9. BENKŐ LORÁND: A magyar birtokos jelzős szerkezet jelölésének történetéből. MNy. 84. [988] 4. BENKŐ LORÁND: Szempontok a jelentésfejlődések jellegének, irányának, kronológiájának megállapításához. NytudÉrt. 8. Bp., Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Gerstner Károly, Csáki Éva, Németh Renáta, Kacskovics-Reményi Andrea *** K ö t e l e z ő e n v á l a s z t h a t ó n y e l v é s z e t i t a n t á r g y a k * Az ide tartozó tantárgyak: *Könyvtárinformatika ( ) Dialektológia Pszicholingvisztika Szociolingvisztika Nyelvpatológia Nyelvtörténeti szak Grammatikai szak Névtani szak Lexikológiai-lexikográfiai szak Pragmatikai szak Stilisztikai szak Retorikai szak Helyesírási készségfejlesztés Nyelvművelés nyelvi kultúra Nyelvészeti szak A kötelező és ajánlott irodalom kiválasztása a mindenkori kurzusvezetők tiszte és felelőssége.

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Kommunikáció, tömegkommunikáció 9. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek ja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK

AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK Az itt következõ válogatott irodalomjegyzék kompromisszum terméke, elsõsorban azért, mert az általános érdeklõdésre számot tartható magyar nyelvû könyvek száma meglehetõsen csekély, viszont az általunk

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A

Részletesebben

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára)

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) Témavezető

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS 7. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 8-9 класи

УГОРСЬКА МОВА 8-9 класи УГОРСЬКА МОВА 8-9 класи ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням угорської мови MAGYAR NYELV 8-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 68 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben