PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet"

Átírás

1 PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során megadott szakirodalom-jegyzék CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ! A KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALMAK MEGADÁSA A KURZUST VEZETŐ TANÁR HATÁSKÖRE. Frissítve: 0. január 0. Piliscsaba

2 . félév B e v e z e t é s a n y e l v t u d o m á n y b a A nyelv szerepe a megismerésben. A nyelv mint kommunikációs rendszer. A modern nyelvészet kialakulása. Újraíró szabályok: a gondolati és a nyelvi rendszerek közötti kapcsolódások törvényszerűségei. Transzformációs grammatika. Nyelv és informatika. A nyelvet használó számítógép. Szociolingvisztikai megfontolások. Az írás. A metafora. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. CRYSTAL, DAVID: A nyelv enciklopédiája. Bp., 998. DENNETT, DANIEL C.: Micsoda elmék. Bp., 996. JAKOBSON, ROMAN: Hang jel vers. Bp., 97. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., 007. KENESEI ISTVÁN (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Bp., 995. PRÓSZÉKY GÁBOR KISS BALÁZS: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske, 999. ROBINS, ROBERT HENRY: A nyelvészet rövid története. Bp., 999. SAUSSURE, FERDINAND DE: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., 997. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Gáspári László, Cser András, Gerstner Károly K o m m u n i k á c i ó s z ó b a n ( r e t o r i k a ) A on a klasszikus és modern retorika primer és szekunder irodalma segítségével tekintjük át a nyelvnek a szóbeli kommunikációban betöltött szerepét. A beszédműfajok (pl.: történet elmondása,, érvelés stb.) elemzése mellett kitérünk a hangzás/reprezentáció, a szerkezet/szerkesztés, megértés/meggyőzés, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. ADAMIK TAMÁS A. JÁSZÓ ANNA ACZÉL PETRA: Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 004. WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai I II. Budapest, Szemimpex Kiadó, 994. MONTÁGH IMRE: Tiszta beszéd. Budapest, Kossuth kiadó, 976. PRATKANIS ARONSON: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, Ab Ovo, 99. ZENTAI ISTVÁN: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Typotex, 999. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Szerecz György, Forró Orsolya

3 N y e l v é s z e t i p r o s z e m i n á r i u m A tantárgy célja az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányok módszertani és gyakorlati megalapozása, a hallgatók felkészítése a könyvtárhasználatra, a filológiai munkára, bevezetésük a magyar nyelvészeti stúdiumokba. Szövegolvasás, poétikai, stilisztikai, jelentéstani, helyesírási, nyelvtörténeti szempontú szövegelemzés. A nyelvészeti kutatómunka legfontosabb forrásainak és segédeszközeinek megismerése (folyóiratok, szótárak, kézikönyvek). Az anyaggyűjtés, a cédulázás, a szakirodalomban való tájékozódás gyakorlati kérdései, a nyelvészet alapvető terminusai, módszertani felkészülés az önálló filológiai munkára. KENESEI ISTVÁN (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Bp., 995. H. BOTTYÁNFFY ÉVA HORVÁTH MÁRIA KOROMPAY KLÁRA MÁTAI MÁRIA: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Bp., 980. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szerecz György, Gáspári László, Hegedűs Attila K o m m u n i k á c i ó í r á s b a n ( í r á s t e c h n i k a, p r a g m a t i k a, s z ö v e g t a n ) A on a retorika, pragmatika és a szövegtan megközelítései segítségével tekintjük át a nyelvnek az írott kommunikációban betöltött szerepét. A primer és szekunder irodalom elemzése mellett kitérünk a szerkezet/szerkesztés, olvasás/fogalmazás, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. ADAMIK TAMÁS A. JÁSZÓ ANNA ACZÉL PETRA: Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 004. WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai I II. Budapest, Szemimpex Kiadó, 994 REBOUL, ANNE MOESCHLER, JACQUES: A társalgás cselei. Budapest, Osiris Kiadó, 000. (9. Konklúzió 8 6) TOLCSVAI NAGY GÁBOR: A magyar nyelv szövegtana. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 00. BEAUGRANDE DRESSLER: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest, Corvina, 000. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Gáspári László, Szerecz György, Kacskovics-Reményi Andrea

4 H e l y e s í r á s Cél, hogy a hallgatók alakítsák ki azt a készséget, amelynek alapján biztosan és tudatosan alkalmazzák az elsajátított elméleti ismereteiket a gyakorlatban. Lássák át világosan helyesírásunk rendszerét, logikáját, legyenek képesek a helyesírási hibák javítására, feladatlapok, tollbamondások, szövegek összeállítására. Kötelező irodalom: A magyar helyesírás szabályai. kiad. Akadémiai Kiadó, Bp. Gasparics Gyula: Helyesírási százszorszép. CD ROM Zsámbék, 00. Gasparics Gyula: Jeles(5)kedj a helyesírásban! AVKF Vác, 005. Laczkó Krisztina Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 004. Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Bp., 999. Ajánlott irodalom: Gasparics Gyula: Oktatótábla a j ly-os szavak köréből. Zsámbék, 00. Gasparics Gyula: Helyesírási nefelejcs. AVKF Vác, 006. Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, Bp., 005. Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. Krónika Nova Kiadó, Bp., 00. Vörös Ferenc: Helyesírási tréningek. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 994. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Gasparics Gyula, Forró Orsolya 4

5 F o n e t i k a. félév A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse az általános és a magyar fonetika legfontosabb kérdéseivel, számba vegye a hangtannal kapcsolatos legátfogóbb kérdéseket, megismertesse a magyar hangrendszert, megalapozza a további leíró grammatikai, dialektológiai és nyelvtörténeti (hangtörténeti) tanulmányokat. DAVID CRYSTAL (998): A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest JACQUES DURAND SIPTÁR PÉTER (997): Bevezetés a fonológiába. Osiris, Budapest. GÓSY MÁRIA (004): Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest. KÁLMÁN LÁSZLÓ NÁDASDY ÁDÁM (999): Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR (005): Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest KASSAI ILONA (998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. STEVEN PINKER (999): A nyelvi ösztön Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex KENESEI ISTVÁN (szerk.) (004): A nyelv és a nyelvek. Ötödik, javított, bővített kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest SIPTÁR PÉTER (006): Hangtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. SIPTÁR PÉTER (998): A hangsúly és a hanglejtés. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris, Budapest. SZENDE TAMÁS (995): A beszéd hangszerelése. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Cser András, Forró Orsolya F o n e t i k a A nyelvi kommunikáció és a nyelv mint jelrendszer; a nyelv kettős tagolódása. Nyelv és beszéd, a nyelv leírása, a grammatikai rendszer szintjei. A hangtani leírás szintje. A beszédképző szervek és a zöngeképzés mechanizmusa. Az akadályképzés. A beszédképző szervek lehetséges működésmódjainak típusai. A magánhangzók képzési dimenziói. A mássalhangzók képzési dimenziói. Artikulációs alapú mássalhangzóosztályozás az akadály típusa, az akadályképzés helye szerint. Fonetikai átírási rendszerek. A fonotaxis alapjai. Asszimilációs folyamatok. A szótag. Szupraszegmentális tényezők. Hangtörténeti alapismeretek. Lásd az nál! Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Forró Orsolya 5

6 S z ó - é s a l a k t a n A mai magyar nyelv szófaji rendszerei problémák és lehetőségek. Az ige (az ige jelentése, az igenemek, a tranzitivitás, az igék osztályozási lehetősége egyéb szempontok szerint). A főnevek. A melléknevek. A számnevek helye a szófaji rendszerben. A névmások. A segédszók (a névelő, a névutó, az igekötő, a módosítószó, a kötőszó, a segédige). A partikulák problémája. Az egyes szófajok jelentésbeli, alaktani (tőtípusok, toldalékolhatóság) és mondattani sajátosságai (mondatrészszerep, bővíthetőség). A morfológia tárgya: a morfémák (szóelemek), a morfémaszerkezetek, a morfémarendszerek. A morféma fogalma és fajai, a morfémaalternánsok, szabad és kötött morfémák. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése. Az affixumok osztályozása a tőhöz képest elfoglalt helyük szerint. Az ún. kötőhangzó-probléma. Az affixumok (suffixumok) alaki és funkció szerinti osztályozása. Az igetövek. A névszótövek. A képzők jellemző sajátosságai. A magyar nyelv képzőrendszere. A magyar esetrendszer. Az igeragozás (igei mód- és időjelek, igei személyragok). A szóösszetétel. A mozaikszó-alkotás. A ritkább szóalkotásmódok. KESZLER BORBÁLA (szerk.): Magyar Grammatika. Bp., 000. E. ABAFFY ERZSÉBET: A mediális igékről. MNy. 74. [978] ANTAL LÁSZLÓ: A formális nyelvi elemzés. Bp., BERRÁR JOLÁN: Morfológiai szerkezetek szintaktikai szerkezetek. MMNySzgy. II KÁROLY SÁNDOR: A szóösszetételek és a velük kapcsolatos lexikai egységek. MMNySzgy KESZLER BORBÁLA: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 9. [995] 0 8. KIEFER FERENC: A magyar főnév esetei. MMNySzgy. I H. MOLNÁR ILONA: Az igei csoport, különös tekintettel a vonzatokra. MMNySzgy. I H. MOLNÁR ILONA: Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. NytudÉrt. 60. [968] RÁCZ ENDRE: Redundáns formák a magyar nyelv grammatikai rendszerében. MMNySzgy G.VARGA GYÖRGYI: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. TanSzóf Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita S z ó - é s a l a k t a n A anyagát az hoz kapcsolódó, illetőleg a szigorlati felkészülést elősegítő gyakorlati elemzések, valamint az egyes szakirodalmi anyagok megbeszélése jelenti. Kötelező olvasmányok: ANTAL LÁSZLÓ: A magyar esetrendszer. NytudÉrt ANTAL LÁSZLÓ: A formális nyelvi elemzés. Bp., DEME LÁSZLÓ: A beszéd és a nyelv. Bp., KESZLER BORBÁLA: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 9. [995] 0 8. KIEFER FERENC: A magyar főnév esetei. MMNySzgy. I M. KORCHMÁROS VALÉRIA: Az -ék: többesjel! NrNytud. 6. [995] LENGYEL KLÁRA: Van a magyarban összetett jelző! 5. fejezet. Nyr. 0. [996] D. MÁTAI MÁRIA: A határozószók helye a szófaji rendszerben. MNy. 84. [988] 44. RÁCZ ENDRE: A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. TanSzóf G. VARGA GYÖRGYI: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. TanSzóf VELCSOV MÁRTONNÉ: A -ható/-hető képző szerepe a mai magyar nyelvben. NrNytud. XV XVI Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita, Szerecz György, Tóth László 6

7 . félév M o n d a t t a n 4 A mondat fogalma. A modalitás. A mondat implicit jelentései (beszédaktus, fatikus elemek, előfeltevések). A mondatok osztályozása modalitásuk szerint. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. A mondatok osztályozása logikai minőségük szerint. A különböző mondatrészek. Mellérendelt összetett mondatok. Az alárendelt mondatok (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói, jelzői alárendelések). Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. A többszörösen összetett mondatok. Szöveggrammatikai jelenségek az összetett (és a többszörösen összetett) mondatokban. A mondatszerkesztésnek önálló hangtesttel nem bíró eszközei (a hangsúly, a hanglejtés, a szórend aktuális tagolás). Modern mondattanok. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. BÁNRÉTI ZOLTÁN: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. NytudÉrt. 7. BERRÁR JOLÁN: A mondat formai ismertetőjegyei. MMNySzgy , valamint ÁNyT. I. [96)] KÁROLY SÁNDOR: Mondat és megnyilatkozás. MMNySzgy , valamint Néprajz és Nyelvtudomány KESZLER BORBÁLA: Az összetett mondatok modalitása. In: RÁCZ ENDRE (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp KIEFER FERENC: Modalitás. Linguistica. Series C. Relationes i. Bp., 990. KIEFER FERENC: Az aspektus és a mondat szerkezete. In: Strukturális magyar nyelvtan. Mondattan. Szerk. KIEFER FERENC. Bp., NÉMETH T. ENIKŐ: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. NrNytud.. [987 88] Szeged, PÉTER MIHÁLY: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. MMNySzgy , valamint MNy. 8. [986] 0. Tantárgyfelelős: Szereczné Hegedűs Rita Oktatók: Gáspári László, Szereczné Hegedűs Rita, É. Kiss Katalin M o n d a t t a n A feladata a mondattan vitatott és nehezebb kérdéseinek magyarázata, valamint az elemzési készség fejlesztése. FALUVÉGI KATALIN KESZLER BORBÁLA LACZKÓ KRISZTINA (szerk.): Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Bp., 996. Mai magyar nyelvi gyakorlatok. I. Bp., 99. RÁCZ ENDRE SZEMERE GYULA: Mondattani elemzések. Bp. 97. KESZLER BORBÁLA: Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. TanMondt.. Tantárgyfelelős: Szereczné Hegedűs Rita Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita, Tóth László 7

8 S z ö v e g t a n 4. félév A szövegtan mivolta, az elnevezés komplexitása, történeti előzmények (poétikák, retorikák, a hermeneutika, a filológia, a nyelvtudomány, a szociolingvisztika, az antropológiai nyelvészet, a beszédaktus-elmélet.) A szöveg fogalma (a formai kikötés kérdése, a funkcionális jegyek, a függvényszerű beágyazottság, a szövegszintek kérdése). A szöveg pragmatikai természete (a szupertéma és a szuperstruktúra). A pragmatikai természet mibenléte: a koherencia. A szöveg szemantikai szintje: a kohézió. A szöveg szintaktikai szintje: a konnexitás. A szöveg szerkezete: a szövegmondat és a mondatszöveg, a mondategész, a mondategység, a szabad mondat és a csonkított mondat. Szövegszerkezeti alapegységek mint a szuperstruktúra részegységei. A szövegtan kapcsolata más tudományokkal: szemiotika, irodalomelmélet, pszichológia, nyelvfilozófia, esztétika, szociológia, diskurzuselemzés. A szövegalkotás és -befogadás folyamata és tényezői. Az interpretáció. A szöveg terjedelme az egyes szintek viszonylatában. A médium jelentősége, multimedialitás. Szövegfonetika. Szöveggrammatika. a rekurrencia fajai és szerepe. Időszerkezet, térszerkezet, ok-okozati viszony. Értékrendszer a szövegben. Keret, séma, forgatókönyv. A szövegtípus szövegszervező szerepe. A szöveg szociolingvisztikája, a beszédszituáció. Szövegtípusok. Intertextualitás. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. BALÁZS JÁNOS: A szöveg szemantikai szerkezete. MNy. 88. [99] BALÁZS JÁNOS: A szöveg. Bp., 985. BÁNRÉTI ZOLTÁN: A szempont a szöveg In: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban BÁNRÉTI ZOLTÁN: A szöveg interpretációja és témája. NyK. 8. [979] 8. BÁNRÉTI ZOLTÁN: Téma és anaforikus viszonyok a szövegben. MNy. 75. [979] BEAUGRANDE, R. DE DRESSLER, W.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Bp., 000. FEHÉR ERZSÉBET: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. NytudÉrt. 47. sz., 000. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Szerecz György U r á l i n é p e k é s n y e l v e k Az uráli népek legfontosabb jellemzőinek megismerése (létszám, lakóhely, nyelvjárások, etnikai csoportok), valamint bevezetés az uráli összehasonlító nyelvészet társtudományaiba: az őstörténetbe, a tárgyi néprajzba és a folklórba, a nyelvrokonok irodalmába. DOMOKOS PÉTER: Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 977. DOMOKOS PÉTER (szerk.): Finnugor szamojéd (uráli) regék és mondák. I II. Bp., 984. HAJDÚ PÉTER (szerk.): Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Bp., 975. HAJDÚ PÉTER DOMOKOS PÉTER: Uráli nyelvrokonaink. Bp., 980. LAITINEN, KAI: A finn irodalom története. Bp., 98. Tantárgyfelelős: Csúcs Sándor Oktatók: Csúcs Sándor 8

9 A m a g y a r n y e l v f i n n u g o r a l a p j a i Az uráli nyelvek elsősorban a magyar közös alapnyelvre visszavezethető elemeinek tárgyalása: az alapnyelvi magán- és mássalhangzórendszer, prozódiai sajátságok, morfonológia, morfémaosztályok, névragozás, névszójelek, birtokos személyjelek, mód- és időjelek, igeragozás, a szókészlet etimológiai rétegei, szóképzés és szóösszetétel, mondattani jegyek. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 998. HAJDÚ PÉTER: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. 5 Bp., 989. HAJDÚ PÉTER: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp. 99. LAKÓ GYÖRGY: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bevezetés. Hangtan. Bp., 964. DOMOKOS PÉTER (szerk.): Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 977. Tantárgyfelelős: Csúcs Sándor Oktatók: Csúcs Sándor, Falk Nóra, Tánczos Orsolya H a n g t ö r t é n e t A magyar nyelv hangállományának fejlődéstörténete. A hangfejlődés lefolyásának, szabályainak tanulmányozása a nyelvhasonlítás és a nyelvemlékek segítségével. A legfontosabb szórványemlékek (DAI., VA., TA.) adatainak elemző olvasása és értékelése a hangtörténet szempontjából. KISS JENŐ PUSZTAI FERENC: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 00. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 996. Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította JAKUBOVICH EMIL és PAIS DEZSŐ. Pécs, ; 4 7. Szemelvények a magyar nyelvemlékekből. 4 Összeállította SIMON GYÖRGYI. Egyetemi jegyzet. Bp., 986. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Csáki Éva, Németh Renáta, Kacskovics-Reményi Andrea 9

10 N y e l v é s t á r s a d a l o m 5. félév A nyelv rétegződése. Nyelv és társadalom kapcsolatai. Nyelv és nyelvjárás. A nyelvjárások átalakulása. A nyelvföldrajz sajátosságai és kritikája. A kettősnyelvűség. A regionális köznyelv. A pidgin és a kreol nyelvek. A lingua franca. Eredetelméletek. A diglosszia. A szociolingvisztikai módszerek kialakulása a változatvizsgálatokban. Az európai és a magyar nyelvjárástudomány rövid története: a kezdetek, a nyelvatlaszok kora, strukturalista törekvések, kommunikatív dialektológia. Kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi attitűd. Módszertani kérdések: nyelvi adat, anyaggyűjtés. A változatvizsgálatok problémái és eredményei (nyelvi asszimiláció, nyelvkontaktus és nyelvvesztés, nyelvcsere, stigmatizáció és hiperkorrekció). A nyelvi hátrányos helyzet. BARTHA CSILLA: A kétnyelvűség alapkérdései. Bp., 999. BORBÉLY ANNA: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Bp., 00. CSERESNYÉSI LÁSZLÓ: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Bp., 004. DE SWAAN, ABRAM: A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Bp., 004. KISS JENŐ: Társadalom és nyelvhasználat. Bp., 995. KISS JENŐ (szerk.): Dialektológia. Bp., 000. SÁNDOR KLÁRA: Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Sándor Klára (szerk.): Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szeged, TRUDGILL, PETER: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged, 997. WARDAUGH, RONALD: Szociolingvisztika. Bp., 995. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Hegedűs Attila, Tóth László J e l e n t é s t a n A szemantika tárgya, a jelentés definiálásának problémái. Jelentés, gondolat és valóság. A szó jelentése: lexikális jelentés, a szavak szemantikai osztályozása. Mondatjelentés: a predikatív viszony propozícionális jelentés, a mondat mint logikai egység. A hagyományos magyar leíró rendszer és a szemantika. A mondat szerkezete. A jelentés tömbösödése és szinteződése. A transzformációs generatív grammatika. A nyelvi cselekvés. A mondat jelentéselemei. A jelentéstan és a grammatika kapcsolata. A szemantikai mélyszerkezet. A mesterséges intelligencia és a nyelv. ANTAL LÁSZLÓ: A jelentés világa. Bp., 978. BLOOMFIELD, LEONARD: Jelentés. In: ANTAL LÁSZLÓ (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény. II. Bp., HORÁNYI ÖZSÉB SZÉPE GYÖRGY (szerk.): A jel tudománya. Bp., 975. KÁROLY SÁNDOR: Általános és magyar jelentéstan. Bp., 970. KATZ, JERROLD FODOR, JERRY: Egy szemantikai elmélet struktúrája. In: HAVAS FERENC (szerk.): Szemantika a generatív grammatikában. Bp., KIEFER FERENC: A jelentéskutatás újabb irányzatai. MNy. 85. [989] SZENDE TAMÁS: A jelentéstan alapvonalai. Bp., 996. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Németh Renáta 0

11 S t i l i s z t i k a A stilisztika története; a stilisztika a nyelvészet és az irodalomtudomány határán. A modern stilisztika irányzatai. A stilisztikai kutatások tárgykörei és vizsgálati módszereik. A stílus fogalma; különböző stílusfelfogások. A beszédhelyzet mint stílusalakító tényező. Az irodalmi kommunikáció sajátosságai. Az íráskép (a látható nyelv ); akusztikai eszközök (hangszimbolika, hangalakzatok stb.). Jelentéstani eszközök (szóképek, képek, képrendszerek). Alakzatok (átalakító műveletek: adjekció, detrakció, transzmutáció, immutáció). A szöveg kompozicionális eszközei (szerkezeti egységek; térbeli, időbeli és oksági viszonyok; ismétlés, ellentételezés; toposz, motívum, embléma). Hagyományozott szövegtípusok, illetve a műnemek és műfajok stílusa. BARTHA HORVÁTH J. NAGY SZABÓ: Kis magyar stilisztika. Bukarest, 968. CSÚRI KÁROLY: Lehetséges világok. Bp., 987. FÁBIÁN SZATHMÁRI TERESTYÉNI: A magyar stilisztika vázlata. Bp FÁBIÁN HORVÁTH: Stilisztikai elemzési tájékoztató és szöveggyűjtemény. Bp., 98. Helikon 970/ 4. (Stilisztika); 974/ 4. (Poétika); 988/ 4. (Stilisztika); 990/4. (Metaforaelmélet); 995/. (Stíluselmélet). SZABÓ SZÖRÉNYI: Kis magyar retorika. Bp., 988. SZABÓ ZOLTÁN: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 988. SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: Stilisztika. Bp., 994. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Szerecz György N y e l v t ö r t é n e t A nyelvtörténet elméleti alapjai. A nyelvrokonság. A dinamikus szinkrónia. A nyelvtörténet forrásai és módszerei. A nyelvhasonlítás. A nyelvemlékek típusai. Hangfejlődési tendenciák, szórványos hangváltozások, az analógia. A magyar hangtörténet főbb vonásai az ősmagyar kor kezdetétől napjainkig. Az egyes szinkróniák jellemző hangtani rendszerei. A szófajok története, a szóösszetétel, a több szófajúság nyelvtörténeti aspektusai. A magyar szókészlet strukturális és funkcionális jellemzői és ezek változásai. A szókészlet eredetbeli rétegződése (ősi, jövevény, belső keletkezésű szavak). A témákhoz kapcsolódó jelentéstörténeti, mondattörténeti és művelődéstörténeti kérdések tárgyalása. KISS JENŐ PUSZTAI FERENC: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 00. BENKŐ LORÁND: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 988. BENKŐ LORÁND (főszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. I II/. Bp., 99., 99., 995. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 996. BYNON, THEODORA: Történeti nyelvészet. Bp., 997. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Hegedűs Attila, Gerstner Károly

12 N y e l v e m l é k e l e m z é s 6. félév A gyakorlat az ómagyar szövegek nehézség nélküli olvasását, megértését és nyelvtörténeti alapú elemzését tartalmazza. Célja, hogy az alaktan és a mondattan történeti vonatkozásait elsajátítva általános kép alakuljon ki a nyelvtörténeti változások törvényszerűségeiről, és ezeket az ismereteket a hallgatók képesek legyenek az elemzések során is alkalmazni. A történeti alaktan (tövek és toldalékok) kérdései; hang-, szó- és alaktörténeti elemzések a kis szövegemlékek (HB., ÓMS., KT., GyS.), és a legkorábbi kódexek (JókK., MünchK., BécsiK.) alapján. BÁRCZI GÉZA: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp., 98. BÁRCZI GÉZA: Magyar történeti szóalaktan. A szótövek. Bp., 958. BÁRCZI GÉZA: A tárgyas -ja~-i személyrag. MNy. 7. [975] 9. BENKŐ LORÁND: A magyar birtokos jelzős szerkezet jelölésének történetéből. MNy. 84. [988] 4. BENKŐ LORÁND: Szempontok a jelentésfejlődések jellegének, irányának, kronológiájának megállapításához. NytudÉrt. 8. Bp., Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Gerstner Károly, Csáki Éva, Németh Renáta, Kacskovics-Reményi Andrea *** K ö t e l e z ő e n v á l a s z t h a t ó n y e l v é s z e t i t a n t á r g y a k * Az ide tartozó tantárgyak: *Könyvtárinformatika ( ) Dialektológia Pszicholingvisztika Szociolingvisztika Nyelvpatológia Nyelvtörténeti szak Grammatikai szak Névtani szak Lexikológiai-lexikográfiai szak Pragmatikai szak Stilisztikai szak Retorikai szak Helyesírási készségfejlesztés Nyelvművelés nyelvi kultúra Nyelvészeti szak A kötelező és ajánlott irodalom kiválasztása a mindenkori kurzusvezetők tiszte és felelőssége.

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A nyelvészeti tanegységek tematikája

A nyelvészeti tanegységek tematikája A nyelvészeti tanegységek tematikája Bevezetés a nyelvtudományba (koll) Általános kurzusként az előadás célja az, hogy betekintést nyújtson a nyelvészeti gondolkodásba és a nyelvtudomány tanulmányozásába,

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT Filológiai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm + gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A MAGYAR kézikönyve Szerkesztette KIEFER FERENC A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Tartalom Előszó (Kiefer Ferenc) 15 NYELVTÖRTÉNET 19 1. A magyar mint finnugor nyelv (Sipőcz

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 11. Strukturalizmus Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/ Nyelvészet:

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

a tanóra típusa (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: előadás + szeminárium, 1+2

a tanóra típusa (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: előadás + szeminárium, 1+2 Osztatlan magyartanári Tárgyleírások (nyelvészet) tantárgy neve: A nyelvtudomány alapjai TNM 2010 1. Bevezetés a nyelvtudományba TNM 2011 2. Nyelvészeti filológia kreditszáma: 2+2 kredit a tanóra típusa

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása Bevezetés a nyelvtudományba A nyelv leírása A nyelv Emberi nyelv állati kommunikáció A nyelv mint jelrendszer Mi is az emberi nyelv? a nyelv használata: beszéd és írás nyelvtudomány: a nyelv használata

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika?

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika? Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Ajánló az OKTV Magyar nyelv 2006/2007. 3. témájának kifejtéséhez Készítette: Dr. Takács Edit

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Ór Az óra témája (tankönyvi Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak a lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, tanévkezdés

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK Magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei pedagógus szakvizsgára

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Bevezetés a nyelvtudományba 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék tudomány (általában) az emberi tudás szisztematikus rendszere Ismérvek: 1. a tudásnak

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára)

KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) KRE BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK (Közzétéve: 2015. április 18., választható a 2015/16. tanévben végzők számára) Témavezető

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata Nyelvelmélet és diakrónia Piliscsaba, 2010. november 16-17. 1. Bevezetés A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Nyelvelmélet

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Általános nyelvészet és pszicholingvisztika I.

Általános nyelvészet és pszicholingvisztika I. 1 Általános nyelvészet és pszicholingvisztika I. 2011-2012 II. félév Tanár: Szıllısy-Sebestyén András Tematika I. Tudományelméleti és tudománytörténeti bevezetés 1. A tudományosság koronként változó kritériumai:

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

A nyelvészeti tanegységek tematikája (MA)

A nyelvészeti tanegységek tematikája (MA) A nyelvészeti tanegységek tematikája (MA) Nyelvtudomány törzsképzés Bevezetés a kognitív nyelvészetbe ea. A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés, tapasztalatszerzés, fogalomalkotás,

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett.

KÖVETELMÉNYEK. A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett. Klasszikus magyar irodalom II Népiesség, realizmus, századvég MAB 1018 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) gyakorlat szemináriumi jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben Pandora Könyvek 36. kötet H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

1. Nyelv, társadalom, kultúra

1. Nyelv, társadalom, kultúra 1. Nyelv, társadalom, kultúra NYELV, TÁRSADALOM, KULTÚRA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy elvégzésével a hallgató ismereteket és készségeket szerez,

Részletesebben

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 145-171 A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam azt a nyelvészeti hátteret,

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Magyar Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék Záróvizsga BA

Magyar Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék Záróvizsga BA Magyar Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék Záróvizsga BA A 2012 júniusában záróvizsgázóknak már nem kell leadniuk a korábban kiadott mellékletet a szakdolgozati bejelentőlaphoz. A záróvizsgán

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41.

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és ű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. (2003) Nyirkos Istvánt, hajdani kedves finn- és magyarnyelvészet-tanáromat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Elméleti nyelvészet MA-szak

Elméleti nyelvészet MA-szak Elméleti nyelvészet MA-szak ELTE BTK Filozófiai Intézet Ismertetı 2008 A hely Elméleti nyelvészet Az Elméleti Nyelvészet Tanszék nem olyan, mint a többi. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében mőködik (Budapest,

Részletesebben

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS 7. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- német nyelv és kultúra tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- német nyelv és kultúra tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Érvényes: 201/2015 tanévtől (/V/SZ) Mintatanterv kód: M76+N7 201OOZN TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári pályaszocializáció Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) Nevelésfilozófia A keresztyén nevelés

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről 385 MAGYAR NYELV CIII. ÉVF. 2007. DECEMBER 4. SZÁM. Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről*

Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről 385 MAGYAR NYELV CIII. ÉVF. 2007. DECEMBER 4. SZÁM. Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről* Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről 385 MAGYAR NYELV CIII. ÉVF. 2007. DECEMBER 4. SZÁM Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről* 1. Az új magyar nyelvtörténeti tankönyv megjelenése óta eltelt idő e

Részletesebben