PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet"

Átírás

1 PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során megadott szakirodalom-jegyzék CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ! A KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALMAK MEGADÁSA A KURZUST VEZETŐ TANÁR HATÁSKÖRE. Frissítve: 0. január 0. Piliscsaba

2 . félév B e v e z e t é s a n y e l v t u d o m á n y b a A nyelv szerepe a megismerésben. A nyelv mint kommunikációs rendszer. A modern nyelvészet kialakulása. Újraíró szabályok: a gondolati és a nyelvi rendszerek közötti kapcsolódások törvényszerűségei. Transzformációs grammatika. Nyelv és informatika. A nyelvet használó számítógép. Szociolingvisztikai megfontolások. Az írás. A metafora. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. CRYSTAL, DAVID: A nyelv enciklopédiája. Bp., 998. DENNETT, DANIEL C.: Micsoda elmék. Bp., 996. JAKOBSON, ROMAN: Hang jel vers. Bp., 97. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., 007. KENESEI ISTVÁN (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Bp., 995. PRÓSZÉKY GÁBOR KISS BALÁZS: Számítógéppel emberi nyelven. Bicske, 999. ROBINS, ROBERT HENRY: A nyelvészet rövid története. Bp., 999. SAUSSURE, FERDINAND DE: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., 997. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Gáspári László, Cser András, Gerstner Károly K o m m u n i k á c i ó s z ó b a n ( r e t o r i k a ) A on a klasszikus és modern retorika primer és szekunder irodalma segítségével tekintjük át a nyelvnek a szóbeli kommunikációban betöltött szerepét. A beszédműfajok (pl.: történet elmondása,, érvelés stb.) elemzése mellett kitérünk a hangzás/reprezentáció, a szerkezet/szerkesztés, megértés/meggyőzés, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. ADAMIK TAMÁS A. JÁSZÓ ANNA ACZÉL PETRA: Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 004. WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai I II. Budapest, Szemimpex Kiadó, 994. MONTÁGH IMRE: Tiszta beszéd. Budapest, Kossuth kiadó, 976. PRATKANIS ARONSON: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, Ab Ovo, 99. ZENTAI ISTVÁN: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Typotex, 999. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Szerecz György, Forró Orsolya

3 N y e l v é s z e t i p r o s z e m i n á r i u m A tantárgy célja az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányok módszertani és gyakorlati megalapozása, a hallgatók felkészítése a könyvtárhasználatra, a filológiai munkára, bevezetésük a magyar nyelvészeti stúdiumokba. Szövegolvasás, poétikai, stilisztikai, jelentéstani, helyesírási, nyelvtörténeti szempontú szövegelemzés. A nyelvészeti kutatómunka legfontosabb forrásainak és segédeszközeinek megismerése (folyóiratok, szótárak, kézikönyvek). Az anyaggyűjtés, a cédulázás, a szakirodalomban való tájékozódás gyakorlati kérdései, a nyelvészet alapvető terminusai, módszertani felkészülés az önálló filológiai munkára. KENESEI ISTVÁN (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Bp., 995. H. BOTTYÁNFFY ÉVA HORVÁTH MÁRIA KOROMPAY KLÁRA MÁTAI MÁRIA: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Bp., 980. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szerecz György, Gáspári László, Hegedűs Attila K o m m u n i k á c i ó í r á s b a n ( í r á s t e c h n i k a, p r a g m a t i k a, s z ö v e g t a n ) A on a retorika, pragmatika és a szövegtan megközelítései segítségével tekintjük át a nyelvnek az írott kommunikációban betöltött szerepét. A primer és szekunder irodalom elemzése mellett kitérünk a szerkezet/szerkesztés, olvasás/fogalmazás, hatáskeltés, befogadás, alkalmazkodás, relevancia problémájára. A cél az elméleti keretek megismertetésén túl gyakorlati készségek kialakítása, ezért a témába vágó szövegek elemzése mellett hangsúlyt kap az egyéni reprodukció. ADAMIK TAMÁS A. JÁSZÓ ANNA ACZÉL PETRA: Retorika. Budapest, Osiris Kiadó, 004. WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai I II. Budapest, Szemimpex Kiadó, 994 REBOUL, ANNE MOESCHLER, JACQUES: A társalgás cselei. Budapest, Osiris Kiadó, 000. (9. Konklúzió 8 6) TOLCSVAI NAGY GÁBOR: A magyar nyelv szövegtana. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 00. BEAUGRANDE DRESSLER: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest, Corvina, 000. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Gáspári László, Szerecz György, Kacskovics-Reményi Andrea

4 H e l y e s í r á s Cél, hogy a hallgatók alakítsák ki azt a készséget, amelynek alapján biztosan és tudatosan alkalmazzák az elsajátított elméleti ismereteiket a gyakorlatban. Lássák át világosan helyesírásunk rendszerét, logikáját, legyenek képesek a helyesírási hibák javítására, feladatlapok, tollbamondások, szövegek összeállítására. Kötelező irodalom: A magyar helyesírás szabályai. kiad. Akadémiai Kiadó, Bp. Gasparics Gyula: Helyesírási százszorszép. CD ROM Zsámbék, 00. Gasparics Gyula: Jeles(5)kedj a helyesírásban! AVKF Vác, 005. Laczkó Krisztina Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 004. Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Bp., 999. Ajánlott irodalom: Gasparics Gyula: Oktatótábla a j ly-os szavak köréből. Zsámbék, 00. Gasparics Gyula: Helyesírási nefelejcs. AVKF Vác, 006. Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, Bp., 005. Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. Krónika Nova Kiadó, Bp., 00. Vörös Ferenc: Helyesírási tréningek. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 994. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Gasparics Gyula, Forró Orsolya 4

5 F o n e t i k a. félév A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse az általános és a magyar fonetika legfontosabb kérdéseivel, számba vegye a hangtannal kapcsolatos legátfogóbb kérdéseket, megismertesse a magyar hangrendszert, megalapozza a további leíró grammatikai, dialektológiai és nyelvtörténeti (hangtörténeti) tanulmányokat. DAVID CRYSTAL (998): A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest JACQUES DURAND SIPTÁR PÉTER (997): Bevezetés a fonológiába. Osiris, Budapest. GÓSY MÁRIA (004): Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest. KÁLMÁN LÁSZLÓ NÁDASDY ÁDÁM (999): Hárompercesek a nyelvről. Osiris, Budapest KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR (005): Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest KASSAI ILONA (998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. STEVEN PINKER (999): A nyelvi ösztön Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex KENESEI ISTVÁN (szerk.) (004): A nyelv és a nyelvek. Ötödik, javított, bővített kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest SIPTÁR PÉTER (006): Hangtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. SIPTÁR PÉTER (998): A hangsúly és a hanglejtés. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris, Budapest. SZENDE TAMÁS (995): A beszéd hangszerelése. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Cser András, Forró Orsolya F o n e t i k a A nyelvi kommunikáció és a nyelv mint jelrendszer; a nyelv kettős tagolódása. Nyelv és beszéd, a nyelv leírása, a grammatikai rendszer szintjei. A hangtani leírás szintje. A beszédképző szervek és a zöngeképzés mechanizmusa. Az akadályképzés. A beszédképző szervek lehetséges működésmódjainak típusai. A magánhangzók képzési dimenziói. A mássalhangzók képzési dimenziói. Artikulációs alapú mássalhangzóosztályozás az akadály típusa, az akadályképzés helye szerint. Fonetikai átírási rendszerek. A fonotaxis alapjai. Asszimilációs folyamatok. A szótag. Szupraszegmentális tényezők. Hangtörténeti alapismeretek. Lásd az nál! Tantárgyfelelős: Németh Renáta Oktatók: Forró Orsolya 5

6 S z ó - é s a l a k t a n A mai magyar nyelv szófaji rendszerei problémák és lehetőségek. Az ige (az ige jelentése, az igenemek, a tranzitivitás, az igék osztályozási lehetősége egyéb szempontok szerint). A főnevek. A melléknevek. A számnevek helye a szófaji rendszerben. A névmások. A segédszók (a névelő, a névutó, az igekötő, a módosítószó, a kötőszó, a segédige). A partikulák problémája. Az egyes szófajok jelentésbeli, alaktani (tőtípusok, toldalékolhatóság) és mondattani sajátosságai (mondatrészszerep, bővíthetőség). A morfológia tárgya: a morfémák (szóelemek), a morfémaszerkezetek, a morfémarendszerek. A morféma fogalma és fajai, a morfémaalternánsok, szabad és kötött morfémák. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése. Az affixumok osztályozása a tőhöz képest elfoglalt helyük szerint. Az ún. kötőhangzó-probléma. Az affixumok (suffixumok) alaki és funkció szerinti osztályozása. Az igetövek. A névszótövek. A képzők jellemző sajátosságai. A magyar nyelv képzőrendszere. A magyar esetrendszer. Az igeragozás (igei mód- és időjelek, igei személyragok). A szóösszetétel. A mozaikszó-alkotás. A ritkább szóalkotásmódok. KESZLER BORBÁLA (szerk.): Magyar Grammatika. Bp., 000. E. ABAFFY ERZSÉBET: A mediális igékről. MNy. 74. [978] ANTAL LÁSZLÓ: A formális nyelvi elemzés. Bp., BERRÁR JOLÁN: Morfológiai szerkezetek szintaktikai szerkezetek. MMNySzgy. II KÁROLY SÁNDOR: A szóösszetételek és a velük kapcsolatos lexikai egységek. MMNySzgy KESZLER BORBÁLA: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 9. [995] 0 8. KIEFER FERENC: A magyar főnév esetei. MMNySzgy. I H. MOLNÁR ILONA: Az igei csoport, különös tekintettel a vonzatokra. MMNySzgy. I H. MOLNÁR ILONA: Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. NytudÉrt. 60. [968] RÁCZ ENDRE: Redundáns formák a magyar nyelv grammatikai rendszerében. MMNySzgy G.VARGA GYÖRGYI: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. TanSzóf Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita S z ó - é s a l a k t a n A anyagát az hoz kapcsolódó, illetőleg a szigorlati felkészülést elősegítő gyakorlati elemzések, valamint az egyes szakirodalmi anyagok megbeszélése jelenti. Kötelező olvasmányok: ANTAL LÁSZLÓ: A magyar esetrendszer. NytudÉrt ANTAL LÁSZLÓ: A formális nyelvi elemzés. Bp., DEME LÁSZLÓ: A beszéd és a nyelv. Bp., KESZLER BORBÁLA: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 9. [995] 0 8. KIEFER FERENC: A magyar főnév esetei. MMNySzgy. I M. KORCHMÁROS VALÉRIA: Az -ék: többesjel! NrNytud. 6. [995] LENGYEL KLÁRA: Van a magyarban összetett jelző! 5. fejezet. Nyr. 0. [996] D. MÁTAI MÁRIA: A határozószók helye a szófaji rendszerben. MNy. 84. [988] 44. RÁCZ ENDRE: A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. TanSzóf G. VARGA GYÖRGYI: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. TanSzóf VELCSOV MÁRTONNÉ: A -ható/-hető képző szerepe a mai magyar nyelvben. NrNytud. XV XVI Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita, Szerecz György, Tóth László 6

7 . félév M o n d a t t a n 4 A mondat fogalma. A modalitás. A mondat implicit jelentései (beszédaktus, fatikus elemek, előfeltevések). A mondatok osztályozása modalitásuk szerint. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. A mondatok osztályozása logikai minőségük szerint. A különböző mondatrészek. Mellérendelt összetett mondatok. Az alárendelt mondatok (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói, jelzői alárendelések). Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. A többszörösen összetett mondatok. Szöveggrammatikai jelenségek az összetett (és a többszörösen összetett) mondatokban. A mondatszerkesztésnek önálló hangtesttel nem bíró eszközei (a hangsúly, a hanglejtés, a szórend aktuális tagolás). Modern mondattanok. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. BÁNRÉTI ZOLTÁN: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. NytudÉrt. 7. BERRÁR JOLÁN: A mondat formai ismertetőjegyei. MMNySzgy , valamint ÁNyT. I. [96)] KÁROLY SÁNDOR: Mondat és megnyilatkozás. MMNySzgy , valamint Néprajz és Nyelvtudomány KESZLER BORBÁLA: Az összetett mondatok modalitása. In: RÁCZ ENDRE (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp KIEFER FERENC: Modalitás. Linguistica. Series C. Relationes i. Bp., 990. KIEFER FERENC: Az aspektus és a mondat szerkezete. In: Strukturális magyar nyelvtan. Mondattan. Szerk. KIEFER FERENC. Bp., NÉMETH T. ENIKŐ: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. NrNytud.. [987 88] Szeged, PÉTER MIHÁLY: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. MMNySzgy , valamint MNy. 8. [986] 0. Tantárgyfelelős: Szereczné Hegedűs Rita Oktatók: Gáspári László, Szereczné Hegedűs Rita, É. Kiss Katalin M o n d a t t a n A feladata a mondattan vitatott és nehezebb kérdéseinek magyarázata, valamint az elemzési készség fejlesztése. FALUVÉGI KATALIN KESZLER BORBÁLA LACZKÓ KRISZTINA (szerk.): Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. Bp., 996. Mai magyar nyelvi gyakorlatok. I. Bp., 99. RÁCZ ENDRE SZEMERE GYULA: Mondattani elemzések. Bp. 97. KESZLER BORBÁLA: Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. TanMondt.. Tantárgyfelelős: Szereczné Hegedűs Rita Oktatók: Szereczné Hegedűs Rita, Tóth László 7

8 S z ö v e g t a n 4. félév A szövegtan mivolta, az elnevezés komplexitása, történeti előzmények (poétikák, retorikák, a hermeneutika, a filológia, a nyelvtudomány, a szociolingvisztika, az antropológiai nyelvészet, a beszédaktus-elmélet.) A szöveg fogalma (a formai kikötés kérdése, a funkcionális jegyek, a függvényszerű beágyazottság, a szövegszintek kérdése). A szöveg pragmatikai természete (a szupertéma és a szuperstruktúra). A pragmatikai természet mibenléte: a koherencia. A szöveg szemantikai szintje: a kohézió. A szöveg szintaktikai szintje: a konnexitás. A szöveg szerkezete: a szövegmondat és a mondatszöveg, a mondategész, a mondategység, a szabad mondat és a csonkított mondat. Szövegszerkezeti alapegységek mint a szuperstruktúra részegységei. A szövegtan kapcsolata más tudományokkal: szemiotika, irodalomelmélet, pszichológia, nyelvfilozófia, esztétika, szociológia, diskurzuselemzés. A szövegalkotás és -befogadás folyamata és tényezői. Az interpretáció. A szöveg terjedelme az egyes szintek viszonylatában. A médium jelentősége, multimedialitás. Szövegfonetika. Szöveggrammatika. a rekurrencia fajai és szerepe. Időszerkezet, térszerkezet, ok-okozati viszony. Értékrendszer a szövegben. Keret, séma, forgatókönyv. A szövegtípus szövegszervező szerepe. A szöveg szociolingvisztikája, a beszédszituáció. Szövegtípusok. Intertextualitás. AUSTIN, JOHN L.: Tetten ért szavak. Bp., 990. BALÁZS JÁNOS: A szöveg szemantikai szerkezete. MNy. 88. [99] BALÁZS JÁNOS: A szöveg. Bp., 985. BÁNRÉTI ZOLTÁN: A szempont a szöveg In: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban BÁNRÉTI ZOLTÁN: A szöveg interpretációja és témája. NyK. 8. [979] 8. BÁNRÉTI ZOLTÁN: Téma és anaforikus viszonyok a szövegben. MNy. 75. [979] BEAUGRANDE, R. DE DRESSLER, W.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Bp., 000. FEHÉR ERZSÉBET: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. NytudÉrt. 47. sz., 000. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Szerecz György U r á l i n é p e k é s n y e l v e k Az uráli népek legfontosabb jellemzőinek megismerése (létszám, lakóhely, nyelvjárások, etnikai csoportok), valamint bevezetés az uráli összehasonlító nyelvészet társtudományaiba: az őstörténetbe, a tárgyi néprajzba és a folklórba, a nyelvrokonok irodalmába. DOMOKOS PÉTER: Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 977. DOMOKOS PÉTER (szerk.): Finnugor szamojéd (uráli) regék és mondák. I II. Bp., 984. HAJDÚ PÉTER (szerk.): Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Bp., 975. HAJDÚ PÉTER DOMOKOS PÉTER: Uráli nyelvrokonaink. Bp., 980. LAITINEN, KAI: A finn irodalom története. Bp., 98. Tantárgyfelelős: Csúcs Sándor Oktatók: Csúcs Sándor 8

9 A m a g y a r n y e l v f i n n u g o r a l a p j a i Az uráli nyelvek elsősorban a magyar közös alapnyelvre visszavezethető elemeinek tárgyalása: az alapnyelvi magán- és mássalhangzórendszer, prozódiai sajátságok, morfonológia, morfémaosztályok, névragozás, névszójelek, birtokos személyjelek, mód- és időjelek, igeragozás, a szókészlet etimológiai rétegei, szóképzés és szóösszetétel, mondattani jegyek. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 998. HAJDÚ PÉTER: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. 5 Bp., 989. HAJDÚ PÉTER: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp. 99. LAKÓ GYÖRGY: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bevezetés. Hangtan. Bp., 964. DOMOKOS PÉTER (szerk.): Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 977. Tantárgyfelelős: Csúcs Sándor Oktatók: Csúcs Sándor, Falk Nóra, Tánczos Orsolya H a n g t ö r t é n e t A magyar nyelv hangállományának fejlődéstörténete. A hangfejlődés lefolyásának, szabályainak tanulmányozása a nyelvhasonlítás és a nyelvemlékek segítségével. A legfontosabb szórványemlékek (DAI., VA., TA.) adatainak elemző olvasása és értékelése a hangtörténet szempontjából. KISS JENŐ PUSZTAI FERENC: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 00. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 996. Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította JAKUBOVICH EMIL és PAIS DEZSŐ. Pécs, ; 4 7. Szemelvények a magyar nyelvemlékekből. 4 Összeállította SIMON GYÖRGYI. Egyetemi jegyzet. Bp., 986. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Csáki Éva, Németh Renáta, Kacskovics-Reményi Andrea 9

10 N y e l v é s t á r s a d a l o m 5. félév A nyelv rétegződése. Nyelv és társadalom kapcsolatai. Nyelv és nyelvjárás. A nyelvjárások átalakulása. A nyelvföldrajz sajátosságai és kritikája. A kettősnyelvűség. A regionális köznyelv. A pidgin és a kreol nyelvek. A lingua franca. Eredetelméletek. A diglosszia. A szociolingvisztikai módszerek kialakulása a változatvizsgálatokban. Az európai és a magyar nyelvjárástudomány rövid története: a kezdetek, a nyelvatlaszok kora, strukturalista törekvések, kommunikatív dialektológia. Kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi attitűd. Módszertani kérdések: nyelvi adat, anyaggyűjtés. A változatvizsgálatok problémái és eredményei (nyelvi asszimiláció, nyelvkontaktus és nyelvvesztés, nyelvcsere, stigmatizáció és hiperkorrekció). A nyelvi hátrányos helyzet. BARTHA CSILLA: A kétnyelvűség alapkérdései. Bp., 999. BORBÉLY ANNA: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Bp., 00. CSERESNYÉSI LÁSZLÓ: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Bp., 004. DE SWAAN, ABRAM: A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer. Bp., 004. KISS JENŐ: Társadalom és nyelvhasználat. Bp., 995. KISS JENŐ (szerk.): Dialektológia. Bp., 000. SÁNDOR KLÁRA: Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Sándor Klára (szerk.): Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Szeged, TRUDGILL, PETER: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged, 997. WARDAUGH, RONALD: Szociolingvisztika. Bp., 995. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Hegedűs Attila, Tóth László J e l e n t é s t a n A szemantika tárgya, a jelentés definiálásának problémái. Jelentés, gondolat és valóság. A szó jelentése: lexikális jelentés, a szavak szemantikai osztályozása. Mondatjelentés: a predikatív viszony propozícionális jelentés, a mondat mint logikai egység. A hagyományos magyar leíró rendszer és a szemantika. A mondat szerkezete. A jelentés tömbösödése és szinteződése. A transzformációs generatív grammatika. A nyelvi cselekvés. A mondat jelentéselemei. A jelentéstan és a grammatika kapcsolata. A szemantikai mélyszerkezet. A mesterséges intelligencia és a nyelv. ANTAL LÁSZLÓ: A jelentés világa. Bp., 978. BLOOMFIELD, LEONARD: Jelentés. In: ANTAL LÁSZLÓ (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény. II. Bp., HORÁNYI ÖZSÉB SZÉPE GYÖRGY (szerk.): A jel tudománya. Bp., 975. KÁROLY SÁNDOR: Általános és magyar jelentéstan. Bp., 970. KATZ, JERROLD FODOR, JERRY: Egy szemantikai elmélet struktúrája. In: HAVAS FERENC (szerk.): Szemantika a generatív grammatikában. Bp., KIEFER FERENC: A jelentéskutatás újabb irányzatai. MNy. 85. [989] SZENDE TAMÁS: A jelentéstan alapvonalai. Bp., 996. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Németh Renáta 0

11 S t i l i s z t i k a A stilisztika története; a stilisztika a nyelvészet és az irodalomtudomány határán. A modern stilisztika irányzatai. A stilisztikai kutatások tárgykörei és vizsgálati módszereik. A stílus fogalma; különböző stílusfelfogások. A beszédhelyzet mint stílusalakító tényező. Az irodalmi kommunikáció sajátosságai. Az íráskép (a látható nyelv ); akusztikai eszközök (hangszimbolika, hangalakzatok stb.). Jelentéstani eszközök (szóképek, képek, képrendszerek). Alakzatok (átalakító műveletek: adjekció, detrakció, transzmutáció, immutáció). A szöveg kompozicionális eszközei (szerkezeti egységek; térbeli, időbeli és oksági viszonyok; ismétlés, ellentételezés; toposz, motívum, embléma). Hagyományozott szövegtípusok, illetve a műnemek és műfajok stílusa. BARTHA HORVÁTH J. NAGY SZABÓ: Kis magyar stilisztika. Bukarest, 968. CSÚRI KÁROLY: Lehetséges világok. Bp., 987. FÁBIÁN SZATHMÁRI TERESTYÉNI: A magyar stilisztika vázlata. Bp FÁBIÁN HORVÁTH: Stilisztikai elemzési tájékoztató és szöveggyűjtemény. Bp., 98. Helikon 970/ 4. (Stilisztika); 974/ 4. (Poétika); 988/ 4. (Stilisztika); 990/4. (Metaforaelmélet); 995/. (Stíluselmélet). SZABÓ SZÖRÉNYI: Kis magyar retorika. Bp., 988. SZABÓ ZOLTÁN: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 988. SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: Stilisztika. Bp., 994. Tantárgyfelelős: Gáspári László Oktatók: Gáspári László, Szerecz György N y e l v t ö r t é n e t A nyelvtörténet elméleti alapjai. A nyelvrokonság. A dinamikus szinkrónia. A nyelvtörténet forrásai és módszerei. A nyelvhasonlítás. A nyelvemlékek típusai. Hangfejlődési tendenciák, szórványos hangváltozások, az analógia. A magyar hangtörténet főbb vonásai az ősmagyar kor kezdetétől napjainkig. Az egyes szinkróniák jellemző hangtani rendszerei. A szófajok története, a szóösszetétel, a több szófajúság nyelvtörténeti aspektusai. A magyar szókészlet strukturális és funkcionális jellemzői és ezek változásai. A szókészlet eredetbeli rétegződése (ősi, jövevény, belső keletkezésű szavak). A témákhoz kapcsolódó jelentéstörténeti, mondattörténeti és művelődéstörténeti kérdések tárgyalása. KISS JENŐ PUSZTAI FERENC: Magyar nyelvtörténet. Budapest, 00. BENKŐ LORÁND: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 988. BENKŐ LORÁND (főszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. I II/. Bp., 99., 99., 995. BERECZKI GÁBOR: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp., 996. BYNON, THEODORA: Történeti nyelvészet. Bp., 997. Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Hegedűs Attila, Gerstner Károly

12 N y e l v e m l é k e l e m z é s 6. félév A gyakorlat az ómagyar szövegek nehézség nélküli olvasását, megértését és nyelvtörténeti alapú elemzését tartalmazza. Célja, hogy az alaktan és a mondattan történeti vonatkozásait elsajátítva általános kép alakuljon ki a nyelvtörténeti változások törvényszerűségeiről, és ezeket az ismereteket a hallgatók képesek legyenek az elemzések során is alkalmazni. A történeti alaktan (tövek és toldalékok) kérdései; hang-, szó- és alaktörténeti elemzések a kis szövegemlékek (HB., ÓMS., KT., GyS.), és a legkorábbi kódexek (JókK., MünchK., BécsiK.) alapján. BÁRCZI GÉZA: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp., 98. BÁRCZI GÉZA: Magyar történeti szóalaktan. A szótövek. Bp., 958. BÁRCZI GÉZA: A tárgyas -ja~-i személyrag. MNy. 7. [975] 9. BENKŐ LORÁND: A magyar birtokos jelzős szerkezet jelölésének történetéből. MNy. 84. [988] 4. BENKŐ LORÁND: Szempontok a jelentésfejlődések jellegének, irányának, kronológiájának megállapításához. NytudÉrt. 8. Bp., Tantárgyfelelős: Hegedűs Attila Oktatók: Gerstner Károly, Csáki Éva, Németh Renáta, Kacskovics-Reményi Andrea *** K ö t e l e z ő e n v á l a s z t h a t ó n y e l v é s z e t i t a n t á r g y a k * Az ide tartozó tantárgyak: *Könyvtárinformatika ( ) Dialektológia Pszicholingvisztika Szociolingvisztika Nyelvpatológia Nyelvtörténeti szak Grammatikai szak Névtani szak Lexikológiai-lexikográfiai szak Pragmatikai szak Stilisztikai szak Retorikai szak Helyesírási készségfejlesztés Nyelvművelés nyelvi kultúra Nyelvészeti szak A kötelező és ajánlott irodalom kiválasztása a mindenkori kurzusvezetők tiszte és felelőssége.

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának,

Részletesebben

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1)

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan Tudnivalók a Magyar nyelvészet I. (Grammatika) szigorlatról A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli során gyakorlatban kell alkalmazni a tanultakat: egy mondattani és egy összetett hangtani,

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A nyelvészeti tanegységek tematikája

A nyelvészeti tanegységek tematikája A nyelvészeti tanegységek tematikája Bevezetés a nyelvtudományba (koll) Általános kurzusként az előadás célja az, hogy betekintést nyújtson a nyelvészeti gondolkodásba és a nyelvtudomány tanulmányozásába,

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

Értékelés: Kollokvium X 2. Szeminárium

Értékelés: Kollokvium X 2. Szeminárium Tantárgy neve: Bevezetés a nyelvtudományba Elıadás X Gyakorlati jegy A nyelv szerepe a megismerésben. A nyelv mint kommunikációs rendszer. A modern nyelvészet kialakulása. Újraíró szabályok: a gondolati

Részletesebben

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán MGYR NYELV TÖRTÉNETE SZERKESZTETTE Benkő Loránd NEMZETI TNKÖNYVKIDÓ, BUDPEST TRTLOM Bevezetés (írta Bárczi Géza) 5 szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat 7 nyelvtörténet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Magyar nyelv A tantárgy

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT Filológiai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm + gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Irodalomtudományi proszeminárium Tantárgy kódja MAO 1004

KÖVETELMÉNYEK. Irodalomtudományi proszeminárium Tantárgy kódja MAO 1004 Irodalomtudományi proszeminárium MAO 1004 Meghirdetés féléve 1. félév Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 gyakorlat gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák Vizsgatárgyak (nagybetűkkel), tételek (félkövérítve), irodalom A doktori szigorlat 3 részből áll. 1. Az első részben

Részletesebben

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA A MAGYAR NYELV KÖNYVE Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA TREZOR KIADÓ Budapest, 2004 TARTALOM Előszó (A. Jaszó Anna) 9 Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A MAGYAR kézikönyve Szerkesztette KIEFER FERENC A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Tartalom Előszó (Kiefer Ferenc) 15 NYELVTÖRTÉNET 19 1. A magyar mint finnugor nyelv (Sipőcz

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban 1 2 3 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Szerkesztette Keszler Borbála Tátrai Szilárd

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 11. Strukturalizmus Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/ Nyelvészet:

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév Dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév név hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szept. 22.,.. 12 14 13-14 szept.

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

MAGYAR NYELV (36 óra)

MAGYAR NYELV (36 óra) Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv Emelt szint 11. évfolyam MAGYAR NYELV (36 óra) Téma Ismeret Órakeret Ember és nyelv Kommunikáció A magyar nyelv története Nyelv és társadalom A nyelv szerepe a világról

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása Bevezetés a nyelvtudományba A nyelv leírása A nyelv Emberi nyelv állati kommunikáció A nyelv mint jelrendszer Mi is az emberi nyelv? a nyelv használata: beszéd és írás nyelvtudomány: a nyelv használata

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

a tanóra típusa (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: előadás + szeminárium, 1+2

a tanóra típusa (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: előadás + szeminárium, 1+2 Osztatlan magyartanári Tárgyleírások (nyelvészet) tantárgy neve: A nyelvtudomány alapjai TNM 2010 1. Bevezetés a nyelvtudományba TNM 2011 2. Nyelvészeti filológia kreditszáma: 2+2 kredit a tanóra típusa

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika?

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika? Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Ajánló az OKTV Magyar nyelv 2006/2007. 3. témájának kifejtéséhez Készítette: Dr. Takács Edit

Részletesebben

IDŐTERV. NTKN01 Szakmai törzsanyag

IDŐTERV. NTKN01 Szakmai törzsanyag NTKRANM1 - Időterv IDŐTERV NTKRANM1 - Nyelv, társadalom, kultúra specializáció Ösvények: Nyelv, társadalom, kultúra szakirány MK-1 Nyelv, társadalom, kultúra szakirány 1 2 3 4 - A mérföldkőben gyűjtendő:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN

Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN Budapest 1999 I. Hogyan elemezzük az alábbi mondatokat? Mi bennük az állítmány, illetve az alany, s az milyen szófajú? Vajon a hagyományos

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1)

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) A végzettség megnevezése: "magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés.

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben