KÖVETELMÉNYEK. Irodalomtudományi proszeminárium Tantárgy kódja MAO 1004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYEK. Irodalomtudományi proszeminárium Tantárgy kódja MAO 1004"

Átírás

1 Irodalomtudományi proszeminárium MAO 1004 Meghirdetés féléve 1. félév Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 gyakorlat gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Antal Balázs főiskolai adjunktus A tantárgy sikeres teljesítéséhez szükséges az órákon való részvétel és aktivitás; a kötelező irodalom elolvasása a tantárgy gyakorlati részének teljesítéséhez (a lentieken kívül: egy szépirodalmi mű és a róla szóló szakirodalom); az évközi és a félév végi feladatok sikeres teljesítése. Számonkérés: évközi otthoni feladatok, zárthelyi dolgozatok, beadandó félévi dolgozat. Hiányzások: a szemináriumoknál szokásos 3 lehetséges Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. (TVSZ, 13, 1. pont) 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, Bp, Gépeskönyv, [Digitális tananyag, elérhetősége: Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei, ItK 1997/1-2, melléklet. Internetes elérhetősége: BERNÁTH Árpád OROSZ Magdolna RADEK Tünde RÁCZ Gabriella TŐKEI Éva, Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés, Bp, Bölcsész Konzorcium, [Digitális tananyag, elérhetősége: Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp, Universitas Kiadó, SZEPES Erika SZERDAHELYI István, Verstan, Bp., Gondolat, A tantárgyi tematika: A hallgatók a félév elején megismerhették a tematikát, ill. az egység titkárságán megtalálható.

2 Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai szerint Számonkérés: kollokvium A vizsgára bocsátás feltételei: az előadásokon való részvétel 2. A vizsga témakörei A szociolingvisztika mibenléte, jellemzői, tárgya, nyelvszemlélete A szociolingvisztika előzményei, kialakulásának okai, a magyar szociolingvisztikai kutatások A szociolingvisztikai kutatások módszerei, mintavétel, gyűjtési és feldolgozási technikák, A nyelv és nyelvhasználat változékonysága és változatossága: szociolingvisztikai és nyelvi változók, társadalmi változók, függő és független változók. A nyelvek változatossága: standard, területi és szociális dialektusok, regiszterek fogalma és általános jellemzői A magyar standard változatok és standardizáció (irodalmi és köznyelv) történeti és szinkron áttekintése, a standard jellemzői, rétegződése és szociokulturális kötöttségei, A kisebbségi magyar standardok, a magyar nyelv egy- és többközpontúságának kérdései A nyelvi norma és nyelvi résznormák Szaknyelvek fogalma és jellemzői, a szaknyelvi norma A szlengek, rétegzettségük, használati kötöttségük A kétnyelvűség és kettősnyelvűség fogalma, kialakulásának okai, típusai (bi- és multilingvizmus, lingua francák, pidzsin és kreol nyelvek, bidialektalizmus) A két-és többnyelvűség előnyei és hátrányai Nyelvi kontaktusok, a magyar kisebbségi kétnyelvűség jellemzői A nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció A nyelvi hátrányos helyzet általános áttekintése Nyelvi hátrányos helyzet a magyar beszélőközösségekben (kisebbségi magyarok, magyarországi kisebbségek, nyelvjárási beszélők, siketek) A nyelvhasználat mint viselkedés: identitás és társas szerepek jelzése. A nyelvhasználat a független változók tükrében: nem és nyelvhasználat (gender nyelvészet) Életkor és nyelvhasználat, iskolai végzettség és nyelvhasználat

3 A nyelvhasználat rétegződése a hármas határ mentén 3. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Kötelező irodalom: 1. Kiss Jenő Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Tankönyvkiadó. 2. Kontra Miklós: Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Szöveggyűjtemény I. A magyartanári mesterképzésben részt vevő hallgatók számára. Szerk. Minya Károly. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza, ; Kurtán Zsuzsa: Szaknyelvi nyelvhasználat. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In. Kis Tamás szerk. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. KEK. Debrecen, Ajánlott irodalom: Csernicskó István: A nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvi jogok Ukrajnában 1991 és 2011 között. P. Lakatos Ilona szerk. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. 143.Tinta Könyvkiadó. Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. NytudÉrt sz. Budapest, A tantárgyi tematika: a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

4 Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan, alaktan MAO1106 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Dr. Bényei Ágnes főiskolai adjunktus a) A foglalkozásokon való részvétel: a tantárgy súlyánál és gyakorlati jellegénél fogva a részvétel kötelező b) A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: - c) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: aktív részvétel az órákon, az írásbeli házi feladatok elkészítése, valamint négy zárthelyi dolgozat sikeres megírása d) A vizsga témakörei: az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók, a morfémák kapcsolódása, morfémaszerkezetek felépítése és elemzése, morfémahatározók kérdése, az igetövek és a névszótövek, az igeragozás, a névszójelek és ragok, a szóalkotási módok 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Keszler Borbála Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Elekfi László: Magyar grammatika és ami utána következhet. Magyar Nyelv. XCVIII , Keszler Borbála Lengyel Klára Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Budapest: Akadémiai Kiadó P. Lakatos Ilona (szerk.) Grammatikai gyakorlókönyv. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. (Ajánlott irodalommal) Kötelező irodalom (a szófajtanban megjelölteken kívül): Gaál Edit A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések 97. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kiefer Ferenc Alaktan. Bevezető. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó Rácz Endre A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Budapest: Tankönyvkiadó T. Somogyi Magda Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához III. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 3. A tantárgyi tematika: a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

5 Nyelvtörténet I. Uralisztika és finnugrisztika MAO1112 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus A foglalkozásokon való részvétel (maximum 3 igazolatlan hiányzás) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: az órákon való részvétel. Kiselőadás megtartása. A vizsga témakörei: Az uráli alapnyelv sajátosságai; Finnugor nép- és nyelvismeret 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Kiadó. Budapest, Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Tankönyvkiadó. Budapest, Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Tankönyvkiadó. Budapest, Hajdú Péter Domonkos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp Angela Marcantonio: Az uráli nyelvcsalád. Magyar Ház Kiadó, Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Bp Nanovfszky György szerk.: Nyelvrokonaink. Bp A tételes tematika feltüntetése heti lebontásban: 1. Szakirodalom, jelölések, rövidítések. Az uráli nyelvek kutatói. 2. Szótárak és nyelvtanok. A nyelvrokonság fogalma, ismérvei. 3. Az alapnyelv magánhangzórendszere és mássalhangzórendszere. 4. Szabályos hangváltozások, hangmegfelelések. 5. Uráli, finnugor, ugor szókincs. 6. Az uráli nyelv esetrendszere. Számjelek. Módjelek és időjelek. Birtokos személyjelek. Igei személyragozás. 7. Névszó- és igeképzés. Mondattani sajátosságok. 8. A finnugor (uráli) nyelvcsalád ismertetése. Az uráli nyelvek családfája. Az uráli őshaza. 9. A balti-finn ág története. 10. Finn nép és kultúra. Észt nép és kultúra. Lappok. A kis balti-finn népek. 11. A volgai-finn ág története. Cseremisz nép és kultúra. Mordvin nép és kultúra. 12. A permi-ág története. Votják nép és kultúra. Zürjén nép és kultúra. 13. Az ugor ág története. Vogulok és osztjákok. 14. A szamojéd ág története. Szamojéd nyelvek és népek.

6 Nyelvtörténet I. A magyar szókészlet története MAO 1114 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: zárthelyi dolgozat, beszámoló, kiselőadás Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. (TVSZ, 13, 1. pont) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: - A vizsga témakörei: - 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó., Bp Gerstner Károly, A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc főszerk., Magyar nyelv. Akadémiai kézikönyvek. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kiss Jenő Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Bp., Kniezsa István, A magyar nyelv szláv jövevényszavai 1 2. Budapest, Akadémiai Kiadó, Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest, Akadémiai Kiadó, Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Tinta Könyvkiadó, Bp Minya Károly: Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Tinta Könyvkiadó. Budapest Mollay Károly, Német magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest, Akadémiai Kiadó, Szilágyi Ferenc: A magyar szó regénye. Tk., Bp., Történeti és etimológiai szótárak (TESz., EWUng., UEWb. stb.). 3. A tantárgyi tematika: a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető. 1. A lexikológia és a lexikográfia fogalma. A szókincs és a szó fogalma. A szókészlet vizsgálatának módszerei

7 2. A nyelv két fő összetevője, a magyar szókincs nagysága. A szókészlet fejlődése, változása 3. A szókincs társadalmi szempontú osztályozása: alap- és peremszókincs. Az egyén szókincse 4. A szókészlet kialakulásának okai és körülményei, a szókészlet eredetbeli rétegződése 5. A magyar szókincs mai rétegződése: a függőleges és vízszintes irányú tagolódás 6. A nyelvújítás kora ( század); szókincsbővítő módjai és példái 7. A szóképzés és a szóösszetétel 8. Zárthelyi dolgozat 9. A szóalkotás egyéb módjai, valamint a belső szóteremtés 10. Az ősi szókészlet 11. Az iráni és a török jövevényszavak 12. A szláv jövevényszavak és német jövevényszavak 13. A latin jövevényszavak és az újlatin jövevényszavak (francia, román, olasz jövevényszavak) 14. A frazéma fogalma és fajtái 15. Zárthelyi dolgozat

8 Világirodalom I MAO 1116 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) elmélet kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása dr. Csorba Dávid, főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása dr. Csorba Dávid A tantárgyi tematikának megfelelő fogalmak és az olvasmányok ismerete. A foglalkozásokon való részvétel: nem kötelező. Számonkérés: a fogalmakból ZH és az olvasmányokból vizsga. A vizsgára bocsátás feltételei: Írásbeli beszámoló a művelődés- és stílustörténeti fogalmakból. A vizsga témakörei: megtalálhatóak a tantárgyi tematikában. 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Kötelező irodalom: Világirodalom, szerk. Pál József, Bp., Akadémiai, 2005, 2008 (Akadémiai kézikönyvek). Ajánlott irodalom: FALUS Róbert: Az antik világ irodalmai. Gondolat Kiadó. Budapest, HAHN István: Istenek és népek. Minerva. Budapest, GINTLI Tibor SCHEIN Gábor: Az irodalom rövid története. Jelenkor. Pécs, A tantárgyi tematika: A hallgatók a félév elején megismerhették a tematikát, ill. az egység titkárságán megtalálható.

9 Világirodalom III. A modernség irodalma MAO1118 Meghirdetés féléve 4. félév Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MAO1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csorba Dávid főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Antal Balázs főiskolai adjunktus A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett. Számonkérés: A félévi jegy órai munka, kötelező olvasmányokból való beszámolás és félévi ZH eredményes megírásából tevődik össze. Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend: A gyakorlati jegy kiszámítása, meghatározása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, azaz nem javította a hallgató, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Az elégtelen részjegyek javítására a félév során egyszer van lehetőség. A részjegy javításának módját és idejét az oktató határozza meg, a hallgatóval egyeztetve. Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. (TVSZ, 13, 1. pont) 2. Kötelező, ajánlott irodalom: Gintli Tibor Schein Gábor Az irodalom rövid története. Pécs: Jelenkor. Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.) Az orosz irodalom a kezdetektől 1940-ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Maár Judit (szerk.) A francia irodalom története. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. Győrffy Miklós A német irodalom története. Budapest: Corvina Kiadó. Madarász Imre Az olasz irodalom története. Budapest: Attraktor Kiadó. 3. A tantárgyi tematika: A hallgatók a félév elején megismerhették a tematikát, ill. az egység titkárságán megtalálható.

10 Régi magyarországi irodalom II MAO 1120 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) gyakorlat gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása dr. Csorba Dávid Tantárgy oktatója és beosztása dr. Csorba Dávid, főiskolai docens A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett. Számonkérés: A félévi jegy órai munka, fogalmi teszt, órai beadandók és félévi ZH (esszé és teszt) eredményes megírásából tevődik össze. Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend: A gyakorlati jegy kiszámítása, meghatározása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, azaz nem javította a hallgató, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Az elégtelen részjegyek javítására a félév során egyszer van lehetőség. A részjegy javításának módját és idejét az oktató határozza meg, a hallgatóval egyeztetve. Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. (TVSZ, 13, 1. pont) 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: 3. A tantárgyi tematika: A hallgatók a félév elején megismerhették a tematikát, ill. az egység titkárságán megtalálható.

11 Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég MAO1122 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) MAO1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár a) A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak b) A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: egy alkalommal zárthelyi dolgozat írása + május első szemináriumára otthoni dolgozat beadása Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. (TVSZ, 13, 1. pont) c) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: - d) A vizsga témakörei: - 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Kötelező: Imre László-Nagy Miklós-S. Varga Pál: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Debrecen, Ajánlott: A magyar irodalom történetei Főszerk: Szegedy-Maszák Mihály. Gondolat, Bp Magyar irodalom. Főszerk: Gintli Tibor. Akadémiai Kiadó, Bp A tantárgyi tematika: a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

12 Klasszikus stílusok és műnemek. Epika, líra, dráma MAO1128 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős neve és beosztása dr. Antal Attila PhD, főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása dr. Antal Attila PhD, főiskolai tanár Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása, meghatározása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, azaz nem javította a hallgató, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Az elégtelen részjegyek javítására a félév során egyszer van lehetőség. A részjegyek javításának módját és idejét az oktató határozza meg a hallgatóval egyeztetve. Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. (13., 1. pont) a) A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak b) A gyakorlati jegy vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: A félév során egy házi dolgozatot kell beadni. (Ady Endre: Az eltévedt lovas. Versértelmezés. Beadási határidő: április 15.) Az eredményes dolgozat készítése mellett a gyakorlati jegy megszerzésének további feltétele: eredményes zárthelyi dolgozat írása a félév utolsó előtti foglalkozásán. A gyakorlati jegybe beszámít a szemináriumi munka is (kisbeszámoló tartása, vitában való részvétel, hozzászólás stb.). c) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: a kurzus szeminárium d) A vizsga témakörei: a kurzus szeminárium 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Görömbei András: Ady-képünk és az újabb szakirodalom. In: A szavak értelme. Püski Kiadó, Bp., Bókay Antal: Líra az ezredfordulón poétikaelméleti szempontból. Alföld, 2000/ Görömbei András: A magyar líra az ezredfordulón. In: Irodalom és nemzeti önismeret. Nap Kiadó, Bp., Thomka Beáta: Prózapoétika vagy narratológia. Híd, 1981/11. Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, A tantárgyi tematika: a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

13 Anyanyelvi ismeretek II. Írásbeli kommunikáció KO1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: minősített aláírás Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Zopus András főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Zopus András főiskolai docens A foglalkozásokon való részvétel (maximum 3 igazolatlan hiányzás) A minősített aláírás megszerzésének feltételeinek teljesítése (zárthelyi dolgozatok megírása) 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás. Akadémiai Kiadó. Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam? Nemzeti Tankönyvkiadó Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó Bt Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila : Helyesírási tanácsadó. Osiris Kiadó Csordás Zsuzsanna: Az írásbeli ügyfél-kommunikáció jelentősége, típusai, jellemzői. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/16_2567_006_ pdf) Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó Kft A tételes tematika feltüntetése heti lebontásban: 1. A tantárgy bemutatása, a kapcsolódó követelmények ismertetése 2. A helyesírás szükségessége, a helyesírási szabályzat, helyesírási szótár bemutatása 3. A kiejtés szerinti és a szóelemző írásmód. 4. Az egyszerűsítő és a hagyományos írásmód. 5. A különírás és az egybeírás. 6. Helyesírási gyakorlatok 7. Az írásbeli kommunikáció típusai és jellemzői 8. Az írásbeli kommunikáció csatornái 9. Írásbeli kommunikáció az interneten 10. Tartalom és forma összhangja az írásbeli kommunikációban 11. Az írásbeli kommunikáció és a stílus 12. Az írásbeli kommunikáció gyakorlása 13. A helyesírás fontossága az írásbeli kommunikációban

14 Anyanyelvi ismeretek III. A tanári kommunikáció CO3005 Meghirdetés féléve bármely félév Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) gyakorlat Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Zopus András PhD főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Zopus András PhD főiskolai docens A foglalkozásokon való részvétel: aktív részvétel az órákon, a tanári kommunikációval kapcsolatos alapismeretek elsajátítása Számonkérés: összefoglaló szóbeli felelet A vizsgára bocsátás feltételei: - A vizsga témakörei: - 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés-szövegelemzés-szövegalkotás. Budapest: Osiris Kiadó. V. Raisz Rózsa H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 3. A tantárgyi tematika: Bevezetés az általános kommunikációba. A kommunikáció fontosabb típusai. A kommunikáció kialakulása, folyamata, jellemzői. Kommunikációs iskolák és modellek. A tömegkommunikációs modellek. A verbális és nem verbális kommunikáció valamint a kommunikációs szignálok. A nyelvi kommunikáció szerepe az iskolában. A tanári kommunikáció szóbeli formái. A tanári kommunikáció írásbeli formái. A meggyőzés technikái és az érvelő szövegek sajátosságai. A nyilvános beszéd típusai és kommunikációs jellemzői. Az érvelés módszerei a tanári beszédben. Gyakorlati kommunikációs ismeretek a tanári kommunikáció világában.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szövegtani ismeretek

KÖVETELMÉNYEK. Szövegtani ismeretek Szövegtani ismeretek MAO1102 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett.

KÖVETELMÉNYEK. A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett. Klasszikus magyar irodalom II Népiesség, realizmus, századvég MAB 1018 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) gyakorlat szemináriumi jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nyelv, kultúra, társadalom

KÖVETELMÉNYEK. Nyelv, kultúra, társadalom Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 előadás Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Pedagógia alapjai Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. Pedagógia alapjai Tantárgy kódja Pedagógia alapjai SPB1116 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kiss Katalin, főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Magyar nyelv II. (Szótan)

KÖVETELMÉNYEK. Magyar nyelv II. (Szótan) KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Magyar nyelv II. (Szótan) Tantárgy kódja TAB1302 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 15+15 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Magyar nyelv A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1)

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Számonkérés: Meghatározott időegységre történő, meghatározott sebességű másolások.

KÖVETELMÉNYEK. Számonkérés: Meghatározott időegységre történő, meghatározott sebességű másolások. Elektronikus írástechnika VI. MAB2106 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MAB2105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK Tantárgy neve Bevezetés az irodalomtudományba MAB1100 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Alternatív programú intézmények Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. Alternatív programú intézmények Tantárgy kódja Alternatív programú intézmények CGB2011 Meghirdetés féléve 4.,5. Kreditpont 2. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Dr. Vincze Tamás, főiskolai adjunktus A foglalkozásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben