Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület ALAPSZABÁLY 2013.

2 Az egyesület tagjai a mai napon kelt közgyűlési határozatok alapján az alábbi módosított alapszabályt fogadták el egységes szerkezetben: I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Csoda Család Jóléti és Szociális Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 4029, Debrecen Faragó utca Az Egyesület működési területe: Hajdú- Bihar megye 4. Az Egyesület közhasznú jogállású szervezet. II. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenységei 2.1. Az Egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott önkormányzati elven működő szervezet, amely meghatározott céllal alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és a célok elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület jogi személy Az Egyesület legfőbb célja: A Csoda Család Jóléti és Szociális Egyesület, mint nevében is jelzi a családok életminőségének emelését, a gyermekek és szülők nevelését, anyagi és erkölcsi segítését tekinti céljának. További célkitűzése még a szervezetnek: Társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség népszerűsítése. Ökoturisztika, önfenntartás felé törekvő, vidéki életmód, egészségtudatos életvitel megteremtésének elősegítése. Város értékeinek képviselete. E cél érdekében felvállalja: Munkanélkülivé vált személyek újbóli elhelyezkedésének segítését. A perifériára szorult emberek helyzetének feltérképezését, megoldási lehetőségeinek kidolgozását, részükre életvitelt meghatározó tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló bemutató rendezvényt, előadás, képzés szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, integrációját, leszakadásuk mérséklését és korrepetálását. Lehetőségekhez mérten a családok anyagi segítését. Szabadidős programok szervezését, nyári táborok előkészítését és lebonyolítását. Bölcsődés korosztály helyzetének javítását a településen. Turisztikai és kulturális programok, különféle rendezvények, családi- és egészség programok, előadások szervezése. Szervezetfejlesztés, szakmai műhelyek, workshopok szervezése önkéntes programok, CSR akciók megvalósítása. Igényfelmérések, kompetencia mérések, kiadványok készítése, szerkesztése. 2

3 2.3. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi : - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. (1) (2) és a évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.. (1) bekezdés 4. és 5. pontja alapján látja el) - tudományos tevékenység, kutatás, (2004. évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény 5.. (3) bekezdése alapján látja el) - kulturális tevékenység, (1991. évi XX. tv a helyi és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló tv a-b. pontja alapján látja el) - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (1997. XXXI. törvény gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17.. (1) bekezdése alapján látja el ) - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.. (1) 10. pontja alapján látja el) - szociális tevékenység, családsegítés (2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről alapján látja el.) 2.4. Az Egyesület céljának és közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból Az Egyesület céljai és közhasznú tevékenységének megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítsa érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítására fordítja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. Az Egyesület tagsága 3.1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. A rendes tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége dönt. 3

4 Az Egyesület tagjának jogai: részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban; a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni; - az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását A tagsági viszony megszűnik: a tag halálával, az Egyesület megszűnésével, a tag kilépésével, a tag kizárásával Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat. azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. 4

5 A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekintendő a kilépés bejelentésének benyújtási napjával. Az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a kilépett tag személyéről A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség. IV. Az Egyesület szervezete 4.2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére levélben Közgyűlési Meghívót kell küldeni, legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell a helyszínt, az időpontot és a napirendi pontokat, valamint, hogy a Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlési Meghívóban azt az időpontot is közölni kell, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést A Közgyűlést össze kell hívni: ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, ha a Bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása; az Alapszabály elfogadása és módosítása; tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 5

6 tagdíj mértékének megállapítása; mely a tárgyévet megelőző utolsó Közgyűlés határozza meg. - a tagdíj befizetése évente 2 részletben történik, január 1 15 között és június hónap közötti időszakban. Késedelemnek tekintendő a részletek befizetési határidejének elmulasztása. A tagdíj esetleges vétlen elmulasztása, vagy szándékos fizetési mulasztás esetén a Titkár köteles a fizetésre történő felszólítást 8 napon belül levélben felhívni a tag figyelmét a tagdíj fizetésre. Ezáltal a tag lehetőséget kap mulasztása következményeinek elhárítására. A tagdíj befizetésének helye az Egyesület székhelyének irodahelysége, a fizetés módja: készpénz. az Elnökségnek a számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést) 7.4. pont alapján, döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintettek részére írásban postai úton küldi meg az Egyesület titkára. A Titkár köteles a Közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. ( lsd.: 1. melléklet) A megszületett döntések kihirdetéséről a Titkár gondoskodik oly módon, hogy az Egyesület székhelyén lévő egyesületi hirdetőtáblán a hozott döntésről készült Hirdetményt kifüggeszti. A Hirdetmény tartalmazza a döntés sorszámát, tartalmát és hatályba lépését, a végrehajtásért felelős nevét. A Hirdetmény tartalmazza a döntés megtekintésének időpontját is / munkanapokon 8 10 óra között./. (lsd.: 2. melléklet) A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához; az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához; a tag kizárásával kapcsolatos határozatához A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz A Közgyűlés ülései nyilvánosak Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit Az egyesület ügyintéző és képviseletei szerve: Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Közgyűlés által választott 2 főből álló Elnökség. Az Elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök és titkár. A közgyűlés az Elnökség tagjait, akik egyben az Egyesület tisztségviselői (képviselők) 5 évre választja meg. 6

7 Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Az elnökségi tagok részére levélben Meghívót kell küldeni, legalább tíz nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell a helyszínt, az időpontot és a napirendi pontokat, valamint, hogy az ülés nyilvános. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról- a közgyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellettdönteni. Az Elnökség határozatait egyhangúan hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon mindkét elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg Az Elnökség határozatairól, döntéseiről az érintetteket írásban, postai úton értesíti az Egyesület titkára Az Elnökség feladata és hatásköre: tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; az Elnök éves beszámolójának elfogadása; az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; az Egyesület beszámolójának letétbehelyezése; minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül mindketten jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. Az egyesület Elnöke csak nagykorú tag lehet. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség határozatait egyhangúan hozza. Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. ( lsd.: 1. melléklet) A megszületett döntések kihirdetéséről a titkár gondoskodik oly módon, hogy az Egyesület székhelyén lévő egyesületi hirdetőtáblán a hozott döntésről készült Hirdetményt kifüggeszti. A Hirdetmény tartalmazza a döntés sorszámát, tartalmát és hatályba lépését, a végrehajtásért felelős nevét. A Hirdetmény tartalmazza a döntés megtekintésének időpontját is / munkanapokon 8 10 óra között./. (lsd.: 2. melléklet) 7

8 4.17. Az Egyesület tisztségviselői A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület elnöke Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az Elnök feladata és hatásköre: az Egyesület tevékenységének irányítása; a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; irányítja az Elnökség munkáját; vezeti az Elnökség üléseit; képviseli az Egyesületet; intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; összehívja az Elnökség üléseit; vezeti az ügyintéző apparátust; irányítja az Egyesület gazdálkodását; utalványozási jogot gyakorol; gyakorolja a munkáltatói jogokat; minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal Az Egyesület titkára Az Elnököt távollétében a titkár helyettesíti. Helyettesítés esetén a titkár teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. 8

9 4.19. Titkár jogai és kötelességei: Az Egyesület iratait a titkár kezeli és a pénztárosi teendőket is ellátja. A pénztárosi feladatok: - Az Egyesület pénzállományának kezelése, - a számlák kezelése és nyilvántartása, - a pénztárkönyv vezetése, - mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, - számlák hitelességének ellenőrzése. - tagdíj fizetés elmulasztása esetén 8 napon belül köteles a tagot értesíteni befizetési kötelezettségéről Az Egyesület számlája felett az Elnök és a titkár közösen rendelkeznek. V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 5.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: a) a tagok általi befizetés; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás: d) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; e) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; f) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; g) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; h) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; i) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetek működési és gazdálkodási rendjéről szóló jogszabályok alapján végzi. 9

10 5.5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. VI. Az Egyesület megszűnése 6.1. Az Egyesület megszűnik: ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, ha feloszlatják, ha más szervezettel egyesül, ha az Egyesület szétválik, ha megszűnését megállapítják. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el. VII. Vegyes és záró rendelkezések 7.1. Az Egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat. Továbbá országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a továbbiakban sem fog. 7.3 Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé ezen adatokat. 7.4 Az egyesület, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet. Az egyesület elnöksége gondoskodik arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az egyesület beszámolóját letétbe helyezzék, közzétegyék. Az egyesület beszámolója tartalmazza: a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), c) a kiegészítő mellékletet. A beszámoló elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. 10

11 Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje Az egyesület jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját a weblapján (www.csodacsalad.hu) is nyilvánosságra hozza Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ban foglalt, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak. 8. Záradék Jelen Alapszabály a Közgyűlés 4/2013 (X. 09) és 5/2013 (X.09.) egyesületi határozata alapján módosult. Jelen létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak okot: egyesület neve, székhelye, működési területe, célkitűzése, tevékenységek bővítése ( oktatási tevékenység törlése), közfeladat ellátására jogszabályi hivatkozás (cél szerinti közhasznú tevékenységek), elnökség új feladata: beszámoló letétbehelyezése, közzététele, elnökség szervezete: elnök és titkár, elnökség határozatképessége, döntéshozatal módja, tisztségviselők összeférhetetlenségének új szabályai, titkár feladatai, utalványozási jogkör gyakorlásának változása, egyesületi bevételek és kiadások (korábbi I. 4. törlése), egyesület beszámolási rendjének változása, egyéb közzététel az egyesület weblapján. Alulírott Lengyel Gábor elnök a fenti határozatok mellékelésével igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának. Debrecen, október 9.. Lengyel Gábor elnök 11

12 Mellékletek 1. sz. melléklet Nyilvántartás A Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület közgyűlésének döntéseiről..év Sorszám Időpont Hatálya Döntés tartalma Végrehajtásért Felelős neve Szavazók száma Támogatók száma Ellenzők száma Nyilvántartás A Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület elnökségének döntéseiről..év Sorszám Időpont Hatálya Döntés tartalma Végrehajtásért Felelős neve Szavazók száma Támogatók száma Ellenzők száma 2.sz. melléklet Hirdetmény A Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület közgyűlésének és elnökségének döntéseiről Az Egyesület Közgyűlése/Elnöksége ülésén az alábbi döntését kihirdetem. A Közgyűlés/Elnökség döntésének sorszáma, tartalma, hatálya, a végrehajtásért felelős neve: A döntés megtekinthető munkanapokon 8 10 óráig az Irodában az Egyesület titkáránál. Debrecen, Az Egyesület titkára 12

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Messzelátó Egyesület. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Messzelátó Egyesület. Általános rendelkezések Messzelátó Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Messzelátó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) 2. A szervezet rövidített elnevezése: Messzelátó 3. A szervezet angol

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI 1. A Zöld Csütörtök Természetvédő Kör, alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Az alapszabály módosítását a Veszprém Megyei Sportszövetség közgyűlése a 2014.11.20/7 határozatával, 2014. november 20-án jóváhagyta.

Az alapszabály módosítását a Veszprém Megyei Sportszövetség közgyűlése a 2014.11.20/7 határozatával, 2014. november 20-án jóváhagyta. Veszprém Megyei Sportszövetség 8200. Veszprém, Wartha V. u. 3. A VESZPRÉM MEGYEI SPORTSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Az alapszabály módosítását a Veszprém Megyei Sportszövetség közgyűlése a 2014.11.20/7 határozatával,

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben