ÖNKORMÁNYZATI HÍREK március 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3."

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 2. szám Cegléd város honlapja: március 3. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti időszak eseményeiről a következőkben számolt be: Január 31-én Giba István alpolgármester úrral egyeztetésen vett részt a Toldy Ferenc Kórházban, az Intézmény élén történt változás kapcsán. Február elsejétől Bobál István az intézmény megbízott vezetője, miután dr. Bíró János lemondott vezetői posztjáról. Az előző képviselő-testületi ülést követően ad-hoc bizottság jött létre a gazdasági társaságokhoz kihelyezett feladatok áttekintése érdekében, melynek eredményeként a Testület február 17-én rendkívüli ülést tartott. Február 11-én kistérségi ülésen vettek részt a települések polgármesterei Abonyban, ahol Nemcsók János, miniszteri megbízottól tájékoztatást kaptak a homokhátsági programról. A többcélú kistérségi átalakulás kérdésével is foglalkoztak, megállapodtak abban, hogy nemcsak a településfejlesztés terén működnek együtt, hanem az egészségügyben, oktatásban, szociális ellátásban, sportban, a belső ellenőrzés megoldásában is, célként megjelölve a pályázatokon elérhető forrásokat. Február 17-én az Első Tisza Rt.-vel az adásvételi szerződés egyeztetése történt a Kőrösi úti terület eladása kapcsán. Elmondta, hogy az igényelt honvédségi ingatlanok közül a Bem pálya átadási dokumentuma a város birtokában van. Bejelentette, hogy a Városi Strand és a Termálfürdő üzemeltetése kapcsán márciusban munkaértekezletre hívja meg a Testületet és a bizottságok külsős tagjait. Február 23-án a Rendőrkapitányság állománygyűlésén vett részt, ahol értékelték a év feladatainak végrehajtását. A Kapitányság dolgozóinak, valamint a Védelmi Bizottságban részt vevők, közöttük Pálfi János kapitány úr munkáját megköszönte a Képviselő-testület nevében. A beszámoló elfogadását követően a képviselők megszavazták az ülés 27 napirendi pontját. A Testület megalkotta Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét, elfogadta továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról; az idegenforgalmi adóról; Cegléd Város Önkormányzata költségvetési szerveinek tartozásállományáról, önkormányzati biztos kirendelésének, tevékenységének rendjéről; valamint a fizetőparkolókról szóló rendelet módosításáról szóló rendeleteket, melyek lapunkban kerülnek kihirdetésre. Elfogadták a Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének előkészítéséről döntöttek; bizottságok beszámolóját hagyták jóvá a rendelkezésükre bocsátott évi költségvetési keretek felhasználásáról. A Testület határozatot hozott a Városi Uszoda korszerűsítéséről, valamint a korszerűsítés I. ütemének megvalósításához szükséges forrás elnyerésére kiírt pályázat benyújtásáról. Elfogadták az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények házirendjének módosítását, továbbá döntöttek az idei év városi rendezvényeiről. Jóváhagyták a Kossuth Művelődési Központ évi munkatervét, az Intézmény Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatának támogatásáról hoztak határozatot. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bővebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzőkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzői Iroda

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. Cegléd Város Önkormányzatának 3/2005. (III. 3.) Ök. rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról és alkalmazásának időpontjáról Cegléd Város Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92./B (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Otthonának - intézményi térítési díja: Ft/hó - napi intézményi térítési díja: Ft/nap 2. Az Időskorúak Klubjának étkezési térítési díja Havi jövedelem Teljes térítésidíj Étkezés Ft megfizetett %-a Ft/fő/nap % % % % A szociális étkeztetés, ételszállítás és a házi gondozás díjai: Havi jövedelem Teljes térítésidíj Étkezés Szállítás Gondozás (Ft) megfizetett %-a (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/óra) % % % % A személyi térítési díjat utólag, minden hónap 10.napjáig kell megfizetni. 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépés napjával a 10/2004.(IV.1.) ÖK.rendelet hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. jegyző Sós János sk. polgármester

3 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Cegléd Város Önkormányzatának 4/2005. (III. 3.) Ök. rendelete Az idegenforgalmi adóról A helyi adókról szóló évi C.tv. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cegléd Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya 1. Ezen rendelet hatálya Cegléd Város Önkormányzat illetékességi területére terjed ki. Adókötelezettség, az adó alanya 2. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki 1.) az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik és legalább egy vendégéjszakát eltölt. 2.) az adó alanya az (1) bekezdésben meghatározott magánszemély, akitől az adóbeszedésre kötelezett szállásadó (a továbbiakban: szállásadó ) az adó összegét átveszi és az önkormányzatnak megfizeti. Adómentesség 3. 1.) Az adókötelezettség alól mentes a Htv a szerint: a., a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b., az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély; c., a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d., aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idő tartamára annak hozzátartozója (Ptk b) pontja). Az adó alapja és mértéke 4. 1.) adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 2.) Az adó mértéke 300 Ft személyenként és vendégéjszakánként. Bizonylatok és nyilvántartás 5. 1.)A szállásadó az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni. 2.)A szálláshelyeken az adó nyilvántartására vendégkönyv vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás (továbbiakban:vendégkönyv) vezetése kötelező. 3.)A vendégkönyvnek tartalmaznia kell a., a szálláshelyet igénybevevő magánszemély nevét, lakcímét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát, b., megérkezésének és távozásának idejét, c., a szálláshelyen eltöltött napok számát, d., az adómentesség megjelölését, az esetleges adómentesség megjelölését e., a beszedett idegenforgalmi adó összegét. 4.) A (2)-(3) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az adó megfizetését. 5.)A szállásadónak az adómentességről az 1. sz. mellékletnek megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie. Értelmező rendelkezések 6. 1.) A Htv , 28., és 30. pontja szerint: a.) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén. b.) Szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál. c.) Vendégéjszaka:vendégenként eltöltöttéjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra. d., Szállásadó: A helyi adókról szóló módosított évi C. tv. 34. (1) bekezdésében meghatározott adóbeszedésre kötelezett. Záró rendelkezések 7. 1.) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módósított évi C.tv., valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv., rendelkezéseit kell alkalmazni. 2.) Ez a rendelet április 1-tõl lép hatályba. Dr Balogh Edit sk. jegyző Sós János sk. polgármester

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. Cegléd Város Önkormányzatának 5/2005. (III. 3.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára, annak Polgármesteri Hivatalára, valamint az önkormányzat felügyelete alatt álló önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire, valamint a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. A költségvetés fő összegei 2. (1) A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzata évi költségvetése bevételi előirányzatának fő összegét az 1. és 4. számú kimutatás szerinti forrásonkénti és intézményenkénti bontásban, valamint a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan e Ft bevétellel és e Ft hitelfelvétellel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzata évi költségvetése kiadási előirányzatának fő összegét az 1. és 9. számú kimutatás szerint összesen e Ft-ban hagyja jóvá. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelő járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék 0 e Ft k.) tervezett eredmény e Ft 3. (1) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 10. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelő járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft 4. (1) Az intézmények működési kiadását a 11. számú táblázat szerint e Ftban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelő járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft 5. (1) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 13. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (2) Az önkormányzati szintű felhalmozási felújítási kiadásokat a 14. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft 6. A céltartalék összegét a 12. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. Ebből a kötelezően képzett államháztartási tartalék összege: e Ft. 7. A gyógyszertárak tervezett eredményét az 1. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. 8. Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és törlesztés szerinti bontását a 15. számú táblázat tartalma szerint elfogadja. A hiteltörlesztés összegét e táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. 9. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 17. számú táblázat szerint fogadja el. 10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési létszámkeretét a Polgármesteri Hivatalra, valamint az intézményekre vonatkozóan a 20. számú kimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá. a.) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 132 fő. b.) A Humán Szolgáltató Központ létszáma 50 fő, c.) A gyógyszertárak létszáma 41 fő, d.) Az intézmények költségvetési létszámkerete fő. 11. A költségvetési rendelet a következők szerinti címrendet határozza meg: az ágazati besorolás alkotja a címeket, még az intézmények alkotják az alcímeket. 12. A köztisztviselők évi központi illetményalapja Ft. A Polgármesteri Hivatal évi illetményalapja a Képviselő-testület 2001-ben hozott döntése alapján Ft. 13. (1) A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzata évi mérlegét a.) működési b.) felhalmozási c.) vállalkozási tevékenység részletezésben fogadja el. (2) A működési mérlegben szereplő hitel összegét elfogadja. A hitelfelvétel elkerülése érdekében további intézkedéseket kell tenni a kiadások racionális csökkentésére. Azonos súllyal kezelendő a tervezett bevételek teljesítése, és további bevételi források feltárása. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2005, 2006, évekre vonatkozó alakulását a csatolt 19. számú táblázatban rögzített adatokkal állapítja meg.

5 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Eljárási szabályok 14. (1) Cegléd Város Önkormányzata költségvetését bevételeinek beszedését, kiadások teljesítését a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv., és az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/ 1998.(XII.30.) Kormányrendelet, illetve a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Cegléd Város Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények útján. (2) a.) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg. b.) Bevételi többlet csak a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel. c.) Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt érnek el, az előirányzat módosításának kezdeményezésére kötelesek. Az előirányzatok megfelelő módosításáról negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén, december 31.-i hatállyal kell dönteni. (3) Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők: a.) június 01. b.) szeptember 01. c.) december 31. (4) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. (5) A Polgármesteri Hivatal az önállóan gazdálkodó intézmények működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet. (6) Az intézmények működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze vagy állampapírt vásároljon. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében eseti elbírálás alapján, szükség szerint likvidhitel felvételére tegyen intézkedést a számlakezelő bankfióknál, maximum e Ft erejéig. 15. (1) A Képviselő-testület a következő előirányzatokkal az alábbi működési kereteket képzi, melyek kezelője és összeg az alábbi: a.) Kulturális Tudományos e Ft Műv. és Okt. b.) Szociális e Ft Népjóléti és Szoc. c.) Gyermek-, Ifjúsági és Sport e Ft Gyermek-, Ifj. és Sport d.) Egészségmegőrző e Ft Egészségügyi e.) Idegenforgalmi e Ft Idegenforg. és Marketing f.) Környezetvédelmi e Ft Városfejl.és Körny.véd. (2) a.) A működési keretek felosztására a Képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságokat. b.) A felhasználás Cegléd Város Önkormányzata Bizottságai által kezelt költségvetési támogatási keretek felhasználásáról szóló rendelete alapján történik. E keretek felhasználása a pályázatokban kért ütemezés szerint az időarányos felhasználás elvének megtartása mellett történik. (3) A Képviselő-testület a következő előirányzatokkal az alábbi felhalmozási kereteket képzi: a.) Városfejlesztési (városvédő, akadályelh.) e Ft a beruházási feladatok között. b.) Katasztrófa e Ft a beruházási feladatok között 16. (1) A városi ünnepségek rendezésére a Képviselő-testület e Ft-ot, (2)A évi zenei rendezvényekre e Ft-ot biztosít. 17. (1) A városi ünnepségek lebonyolításával a Kossuth Művelődési Központot, (2) A zenei rendezvények lebonyolításával az Erkel Ferenc Zeneiskolát bízza meg. (3) Az (1) és (2) bekezdésben jelölt intézmények a fenti összeget a évi költségvetési előirányzataikon felül az alábbiak szerint kapják meg. a.) Kossuth Művelődési Központ: finanszírozásként b.) Erkel Ferenc Zeneiskola: működési célra átadott pénzeszközként (4) A felhasználáshoz az illetékes Bizottságok véleményét ki kell kérni. 18. (1) A Képviselő-testület a évi pénzmaradvány elszámolásakor feladatelmaradás és más jogcímen (energia, személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok maradványa) az önállóan gazdálkodó intézményektől elvont összegből felújítási keretet képez. (2) A Képviselő-testület az egyedi elbírálású támogatásokon túli rendszeres támogatások kiutalásának idejét tárgyhó 28.-i időpontban állapítja meg. (3) a.)a felhalmozási kiadások teljesítésére a felhalmozási jellegű bevételek realizálódásának ütemében kerülhet sor. b.) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli. (4) A képviselői, bizottsági tiszteletdíjak a tárgyhót követő 28-ig kerülnek átutalásra az érintettek részére. (5) A Képviselő-testület e rendelet 3. sz. tájékoztató táblája szerint elfogadja az alapítványok, az egyéb szervezetek támogatását, valamint a megállapodások alapján odaítélt működési támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat. a.) a Termálfürdő Kft-nek a jóváhagyott támogatást pótbefizetés formájában b.) a CESZOLG Kht-nak jóváhagyott előirányzatot költségeket ellentételező támogatás jogcímen biztosítja. 19. (1) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatait, a bevételek és kiadások egyenlegét: a.) e Ft bevétellel b.) e Ft kiadással tudomásul veszi. (2) Az összes működési kiadáson belül: a.) személyi juttatásokat e Ft b.) munkaadókat terh.jár. 837 e Ft c.) dologi kiadásokat 577 e Ft öszszegben rögzíti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegtáblája, 11/2005.(II.08.) sz. határozata szerint. (3) A költségvetési rendeletbe beépült előirányzatok kizárólag a helyi Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók, a módosításokat a költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni. Záró rendelkezések 20. (1) E rendelet mellékletét képezik az számú kimutatások. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-től alkalmazni kell. (3) A rendelet hatálybalépésével Cegléd Város Önkormányzatának 4/2004.(III.04.) számú költségvetési rendelete a róla készült beszámoló elfogadásával hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. jegyző Sós János sk. polgármester

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. Cegléd Város Önkormányzatának 6/2005.(III. 3.) Ök. rendelete Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tartozásállományáról és önkormányzati biztos kirendelésének, tevékenységének rendjéről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és a Helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény alapján a költségvetési szervek tartozásállományát és annak számviteli korlátait, az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ADATSZOLGÁLTATÁS A TARTOZÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL 1. A helyi önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az általa elismert lejárt tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta, a tárgyhó utolsó napján fennálló állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig köteles adatot szolgáltatni az önkormányzat részére e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 2. (1) A beérkezett adatokat a polgármester értékeli. (2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek két egymást követő hónapban lejárt, elismert, 30 napot meghaladó, de 60 napot el nem érő tartozásállománya áll fenn a polgármester köteles intézkedni a 60 napot meghaladó tartozásállomány keletkezésének megelőzésére. Ennek formájáról és módjáról saját hatáskörben dönt. (3) A polgármester a (2) bekezdés szerint megállapított elismert, lejárt tartozásállományról és annak megszüntetésére tett intézkedésről tájékoztatást ad a Pénzügyi Bizottságnak. II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS KIRENDELÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA 3. (1) Az önkormányzati biztos kirendelését kell kezdeményezni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 5%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem volt képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél kezdeményezi a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 153. (3) bekezdése alapján: a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a polgármester, c) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, d) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, e) a költségvetési szerv vezetője. 4. (1) Az önkormányzati biztost a képviselőtestület rendeli ki, figyelemmel a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 153. (4), (5) és a 150. (7) bekezdésekben előírtakra, OEP által finanszírozott költségvetési szerv esetében az Egészségügyi Bizottság, minden más költségvetési szerv esetében a Pénzügyi Bizottság előzetes szakmai véleményének figyelembevételével. (2) A képviselő-testület az önkormányzati biztossal szerződést köt, és megbízólevéllel látja el. A megbízólevél tartalmazza: a) a költségvetési szerv megnevezését, székhelyét b) a megbízatás időtartamát. c) az önkormányzati biztos feladatait és jogkörét. 5. (1) Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben: a) a költségvetési szerv vezetőitől és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni, b) a költségvetési szerv valamennyi okmányába betekinteni, arról másolatot, kivonatot készíttetni, c) a költségvetési szerv valamennyi helyiségébe belépni, d) rögzíteni a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának időtartama alatti eljárási szabályait, e) a kötelezettségvállalás, az utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet, f) szakértőt igénybe venni. (2) Az önkormányzati biztos köteles: a) figyelemmel kísérni megbízatásának időpontjától kezdve a költségvetési szerv gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását, b) feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek, ennek alapján azonnali végrehajtásra irányuló intézkedési tervet készíteni, melyet a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület fogad el, c) azonnali intézkedéseket kezdeményezni és írásbeli utasításokat kiadni a tartozásállomány felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a követelések behajtására, ezek ütemezésére oly módon, hogy azok az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák, d) a c) pontban foglaltak megvalósítására kezdeményezni és részt venni az önkormányzat és a hitelezők között folytatott egyeztető tárgyalásokon, e) kezdeményezni a c) pontban foglaltak megvalósítására, a d) pont szerinti átütemezés végrehajtására az előirányzatátcsoportosítást, f) kezdeményezni a költségvetési szerv vezetőjének, valamint gazdasági vezetőjének a munkából való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozásállomány nevezetteknek felróható okok miatt jött létre, g) kidolgozni intézkedési tervjavaslatot - a költségvetési szervvel, illetve az önkormányzattal együttműködve - a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú ésszerűsítésére,

7 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 amennyiben a b)-c) pont alatti intézkedések a fizetésképtelenség okainak tartós megszüntetésére nem elegendőek, h) betartani a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat. (3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta - munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül - beszámol. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, illetve javaslatot tenni az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézkedésekre. (4) Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor záró értékelést köteles készíteni, amelyet - a (2) bekezdés g) pontjában megjelölt intézkedési tervvel együtt - a Pénzügyi Bizottság az érintett intézmény részvételével megtárgyal, és a Képviselő-testület elfogad. (5) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - akkor kerülhet sor, ha a) a költségvetési szervnek a szokásos, illetve a szerződésekben (megállapodásokban) foglalt fizetési határidőkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs, b) működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást nem eredményezett az önkormányzati biztosra felróható okok miatt, vagy c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható. (6) A megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt is megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha az adósságrendezési törvényben meghatározott adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az önkormányzatnál, s ha az (5)bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. A megbízás ez okból történő megszűnése esetén az önkormányzati biztos a bíróság által végzésben kijelölt pénzügyi gondnokkal számol el. III. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, A POLGÁRMESTER ÉS A KÖLTSÉG- VETÉSI SZERV VEZETŐJÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FELADATAI 6. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete: a) az 5. (5) bekezdés b) pontjában foglalt esetben új önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodik, b) az 5. (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben intézkedést kezdeményez a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére (2) A polgármester az elfogadott, az adósság újraképződését megakadályozó záró intézkedési tervben foglaltak végrehajtására az elfogadást követő 15 napon belül köteles írásban megtenni a szükséges intézkedéseket, illetve kezdeményezni az illetékes szervnél azok megtételét. A polgármester köteles a megtett intézkedések hatásáról a vizsgálatot követő év december 31-ig negyedévente a Képviselő-testületet tájékoztatni. (3) Az 5. (2) bekezdés f) pontja alapján a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben. (4) A költségvetési szerv vezetője köteles az önkormányzati biztos 5. (1) bekezdésben foglalt jogai teljesítését elősegíteni, részére biztosítani: a) az épületbe, helyiségekbe való állandó bejutást, b) irodahelyiséget, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. IV. Fejezet Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit először a költségvetési évben kell alkalmazni. Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Cegléd Város Önkormányzatának 20/1997. /VII.18./ Ök. számú rendelete az Önkormányzat költségvetési szerveinek tartozásállományáról és önkormányzati biztos kirendelésének, tevékenységének rendjéről. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester A CEGLÉDI KASZINÓBAN március 25-én, (pénteken) órai kezdettel PARLAMENTI BESZÁMOLÓT TART DR. CSÁKY ANDRÁS országgyűlési képviselő Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A CEGLÉDI KASZINÓBAN április 6-án (szerdán) órai kezdettel KÖZÉRDEKŰ BESZÉLGETÉST TART SÓS JÁNOS polgármester úr Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfő : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Bálint Andrea

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. Cegléd Város Önkormányzatának 7/2005.(III. 3.) Ök. rendelete A fizetőparkolók előírásairól szóló többször módosított 13/1999.(V.1.) Ök. rendelet módosításáról. 1. A rendelet 2. (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (4) a.) A parkolási díj egységesen 50,-Ft/félóra (továbbiakban: alapdíj). 2. A rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Aki a díjfizetési előírásokat megszegi, pótdíjat köteles fizetni. A fizetendő pótdíj a mindenkor érvényes tarifa szerinti egy óra parkolási díjat tartalmaz. 3. A rendelet 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az alap- és pótdíj befizetése csak postai utalványon történhet, a parkoló ellenőr azt nem veheti át. Kérelemre az Üzemeltető hivatali helyiségében a befizetési postautalvány feladói példányának felmutatása alapján számlát köteles kiállítani és a befizető részére azt átadni. 4. A rendelet 5. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A pótdíj összege: - három munkanapon belüli befizetés esetén: 1500,- Ft, - három munkanapon túli, de harminc naptári napon belüli befizetés esetén: 3000,- Ft, - harminc naptári napon túli befizetés esetén: 5000,- Ft. (emelt mértékű pótdíj) 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Dr. Balogh Edit sk. jegyző Sós János sk. polgármester Dicsőség királya! Néped ezt kiáltja Jó kedvében, örömében Üdv Neked! Hozsánna! Kádár Imre: Virágvasárnapon (részlet) MEGHÍVÓ VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENYRE Cegléd Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a Ceglédi Fúvószenekar VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENYÉRE március 20-án 16 órára a Kossuth Művelődési Központ színháztermébe. A hangverseny fővédnöke: Sós János polgármester Vezényel: Perneczky Gábor zenekarvezető SZERETETTEL VÁRJUK A ZENÉT SZERETEŐ KEDVES VENDÉGEINKET! Információ: Tourinform Iroda Cegléd Kossuth tér 1. Tel.: PÁLYÁZAT SZABADIDŐ- ÉS DIÁKSPORT CÉLOKRA Cegléd Város Önkormányzatának Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet ceglédi székhelyű, szabadidő- és diáksport tevékenységet folytató, szervező intézmények, egyesületek, szakosztályok, sportcsoportok támogatására, segítésére. Pályázatok beérkezési határideje: március 10. Pályázati adatlap beszerzése és a pályázatok leadási helye: Cegléd Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda I. em. 44. szoba (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be: - ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemély, - ceglédi székhelyű vagy a tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezet, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, - a ceglédi székhelyű költségvetési szervek. A benyújtott pályázatoknak kötelezően tartalmaznia kell a támogatás kifizetésének kért ütemezését. Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki: - az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a bizottság megállapította, illetve - az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a tényt a bizottság megállapította. A pályázat tartalma: - a kitöltött pályázati adatlap - a tárgyévet megelőző tevékenység (rendezvény) rövid leírása, a résztvevők létszámának (becsült, vagy pontos) rögzítése - a pályázatban szereplő program, tevékenység rövid leírása, azon várható résztvevők köre, létszáma - előző évi, pályázat elszámolási igazolása (beszerezhető a Humán Irodából), új pályázóknak értelemszerűen nem szükséges - eredeti, 30 napnál nem régebbi köztartozás igazolások (APEH, TB, helyi adók) Alaki hibás, vagy határidőn túli pályázatokat a bizottság nem fogad el! A pályázatok elbírálásáról március 25-ig küldünk értesítést. Cegléd Város Önkormányzatának Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottsága

9 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 PÁLYÁZATI ADATLAP a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság által hirdetett pályázat egyesületi szakosztályok, iskolai sportkörök, öntevékeny szabadidős sportszervezetek tevékenységének támogatására, sportnapok, sportfoglalkozások, túrák megrendezésének segítésére 1./ A pályázó neve: címe:... képviselőjének neve:... címe:... 2./ A pályázati cél megjelölése: / Költségvetése:......Ft - más pályázaton elnyert összeg:......ft - egyéb forrás:......ft......ft......ft......ft Összesen :...Ft *Saját forrásból biztosított összeg:...ft Az összes költségből a Bizottságtól igényelt támogatás:...ft 4./ A pályázott összeget mikor: (egy vagy több időpontban) milyen formában igényli:... (áutalás vagy készpénz) átutalás esetén a számlaszám:... 5./ A kérelmező egyéb adatai: a támogatást igénylő szervezet taglétszáma... a támogatást igénylő szervezet tevékenységi köre a szolgáltatást igénybe vevők köre: / Részletes költségvetés:......ft......ft......ft......ft......ft......ft * Figyelem! A pályázati elszámolásnál az önrész felhasználásáról is tájékoztatást kell adni! Cegléd, PH. aláírás

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi tevékenységek végzésére: Hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségek felkutatása, kiközvetítése Cegléd Város Önkormányzata, intézményei és társaságai részére. A kiközvetítés a kiíró által előre meghatározott címekre történik a pályázatok megjelenése után azonnal szükség szerinti gyakorisággal. Tevékenysége során a nyertes ajánlattevő feladata valamennyi, a kiíró feladatkörébe tartozó tevékenységhez kapcsolódó pályázat felkutatása és továbbítása. A Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Városfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések forrás igényeinek biztosítása érdekében a pályázat kiírója a Városfejlesztési Koncepció egy példányát a pályázat nyertesének rendelkezésére bocsátja. A nyertes ajánlattevő előzetes egyeztetés alapján korlátlan óraszámú konzultációs lehetőséget vállaljon a kiíró, illetve intézményei, társaságai részére azok hivatali helyiségeiben a kiközvetített pályázatokkal kapcsolatban. A kiíró tevékenysége: 1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv 8. (1) bekezdésben felsorolt feladatok, 2. Felnőttek alapfokú oktatása, 3. Művészeti tevékenység (városi filmszínház), 4. Sport tevékenység (városi sportcsarnok), 5. Gyógyszertárak működtetése, 6. Egyesített Szociális Intézmény működtetése, 7. Bölcsödék fenntartása, 8. Egészségügyi szakellátás keretében a Toldy Ferenc Kórház-Rendelő Intézet működtetése és fenntartása, A kiíró társaságok útján ellátott feladatai: 1. Víz-szennyvíz szolgáltatás, 2. Szilárdhulladék kezelés-szállítás, 3. Ipari parki tevékenység, 4. Termál-gyógyfürdő-szabadidőközpont üzemeltetés, 5. Helyi televíziós szolgáltatás, 6. Városüzemeltetés, közhasznú foglalkoztatás. Ajánlattevő ajánlatában adjon nem kötelező érvényű tájékoztatást a konzultációt követően igény szerint pályázat elkészítésére, munkadíjmentes, tisztán sikerdíjas formában az elnyert támogatás meghatározott százalékában kifejezve a sikerdíj mértékét az alábbi megoszlásban Elnyert összeg Millió Ft tól Sikerdíj A legkedvezőbb ajánlat tevőjével az ajánlatkérő két éves határozott idejű szerződést köt pályázatfigyelési és konzultációs tevékenység végzésére április 1-jei kezdő időponttal. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot külön indoklás nélkül eredménytelennek minősítse. A pályázattal kapcsolatban további információk az es telefonszámon kérhetők. A pályázatokat március 21-én óráig beérkezően kell benyújtani az alábbi címre: Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda 2700 Cegléd Kossuth tér 1. vagy az telefax számra, vagy a címre. Tisztelt Támogatók! Mozgássérültek Állapotának javítása érdekében Önökhöz fordulunk, hogy adójuk 1%-át átutalni szíveskedjenek Cegléd Mozgássérültek Önálló Egyesület javára. Köszönjük, hogy segíti az egészségmegőrző munkánkat. Adószámunk: Tisztelettel: Décsi Sándorné elnök Munkatársakat keres Cegléd Város Polgármesteri Hivatala munkatársakat keres Városi Gyámhivatalhoz ügykezelői munkakör és Okmány Irodához ügyintézői munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony határozott idejű kinevezéssel jön létre. A munkakörök től tölthetők be. A munkakörök betöltésének feltételei: közgazdasági szakközépiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés, gépírási gyakorlat szükséges büntetlen előélet magyar állampolgárság Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. A jelentkezésnek tartalmaznia kell: legfontosabb személyi adatokat önéletrajzot az előírt iskolai végzettségről szóló bizonyítványok fénymásolatát. A jelentkezést Cegléd Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének lehet benyújtani (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) március 18-ig. Közgyûlés Mozgássérültek Önálló Egyesült Vezetősége az éves közgyűlését Cegléden, a Művelődési Központban március 18-án, délután 14 órakor tartja, a B épület kistermében. Minden egyesületi tagot és minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség. Tisztelettel: Vezetőség

11 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ %, az adófizető rendelkezik A befizetett SZJA 1%-át törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény javára adományozhatjuk. Szíves figyelmükbe ajánljuk a következő alapítványokat: Bem Alapítvány Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Ceglédi Judo Sportért Alapítvány Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány Tipegő Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) Kossuth Gimnáziumért Alapítvány Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány Alma Mater Cegléd Alapítvány Ambassador Alapítvány Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVIZ Pesti út 65.) Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Szent Lőrinc Alapítvány (C. Vörösmarty tér 1.) Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Cegléd Sportjáért Közalapítvány Török János Közalapítvány Ceglédi Városi Könyvtárért Alapítvány Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány Ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus megelőzésére HILD Templom Alap Alapítvány Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd Televíziójáért Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza AGAPE Közhasznú Alapítvány (Ref. Eü. Gyermekotthon) Ceglédi Rádió Sport Egyesület (Várkonyi I. u. 35.) Mozgássérült Önálló Egyesület EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) Sporttörténeti Alapítvány Peter Cerny Alapítvány Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (Kút u. 2.) Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. Út 1.) Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Lövész u. Óvoda) Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) HONSZ Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Ceglédi Szervezete Pályázat verseny és élsport célokra Cegléd Város Önkormányzatának Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet versenysport egyesületek működési támogatására Pályázatok beérkezési határideje: március 10. Pályázat leadási helye: Cegléd Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda (I.em. 44. szoba(2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) A pályázat tartalma: - a pályázó pontos neve és címe, cégbírósági bejegyzés száma, időpontja - a pályázat elszámolásáért felelős személy neve, címe - sportolóik létszáma - a tárgyévet megelőző évben elért eredmények ismertetése - az adott évre tervezett szakmai célkitűzések rövid leírása - tervezett költségvetés fő számainak feltüntetése - előző évi pályázat elszámolási igazolása (beszerezhető a Humán Irodáról) - eredeti, 30 napnál nem régebbi köztartozás igazolások (APEH, TB, helyi adók) Pályázati feltételek: Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki: - az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a bizottság megállapította, illetve - az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a tényt a bizottság megállapította. Alaki hibás, vagy határidőn túli pályázatokat a bizottság nem fogad el! A pályázatok elbírálásáról március 25-ig küldünk értesítést. Cegléd Város Önkormányzatának Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottsága ÜNNEPI MUNKAREND A évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 25/2004. (VIII.30.) FMM rendelet értelmében március 14-e (hétfő) pihenőnap. A Polgármesteri Hivatal március 19-én (szombat) 12 óráig tart ügyfélfogadást.

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázati eljárás útján bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező alábbi helyiséget, jelenlegi megtekintett állapotában: A Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatt a Városháza Kossuth Ferenc utcai bejárata mellett lévő 129 m 2 alapterületű üzlethelyiséget A bérlet időtartama: december 31.-ig A nem lakáscélú helyiség kiskereskedelmi célra vehető bérbe. Korábban 100 Forintos boltként üzemelt a nem lakáscélú helyiség, amely a Kossuth Ferenc utca felé nyíló egy helyiségből áll. A helyiségből a mosdó és WC helyiség, valamint raktár céljára galéria van leválasztva. A bérleti díj minimális összege: 129 m 2 alapterületű nem lakáscélú helyiségre: ,-Ft/m 2 /év + 25 % ÁFA ( ,- Ft/hó + 25 % ÁFA). A helyiség megtekinthető március 11-én (pénteken) du óráig. A pályázaton való részvétel feltételei: 1.) Írásbeli pályázat benyújtása március 18-án óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájára (I. em. 25. sz. szoba) zárt borítékban, Kossuth F. utcai üzlethelyiség. jelige megjelöléssel. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi száma), gazdasági társaság esetén érvényes (30 napnál nem régebbi) és hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a pályázó elképzeléseit a helyiség hasznosítására vonatkozóan, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közműveit, stb. megismerte, tudomásul vette, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tudomásul veszi és vállalja a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy pályázó a vonatkozó építésügyi és egyéb hatósági előírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, továbbá saját hatáskörében, felelősségére és költségén beszerzi a működéséhez szükséges engedélyeket. A pályázó tudomásul veszi, hogy az e körben esetlegesen felmerülő problémák esetén az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal és mindenféle igénytől elzárkózik, nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak Cegléd Város Önkormányzatával szemben lejárt határidejű tartozása semmilyen jogcímen nem áll fenn, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a pályázati határidő lejártát követő 60 napig fenntartja (ajánlati kötöttség). a bérleti díj megajánlott összegét (...Ft/hó + 25 % ÁFA bontásban, a 129 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiségre vonatkozóan), A pályázati határidő lejártát követően március 21.-én du. 14.oo órakor kerül sor a nyilvános borítékbontásra a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. sz. irodájában. A Polgármesteri Hivatal valamennyi érvényes pályázatot az Önkormányzat képviselője elé terjeszti. A helyiség bérlőjét az Önkormányzat képviselője választja ki. A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap a borítékbontást követő 30 napon belül. A pályázat nyertese az Önkormányzat képviselője döntésének közlését követő 60 napon belül köteles bérleti szerződést kötni. A szerződéskötésre halasztás nem engedélyezhető. A helyiség bérleti díja inflációkövető. Az Önkormányzat fenntartja a pályázat indoklás nélkül való eredménytelenné nyilvánításának jogát. További részletes felvilágosítás ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában I. em. 25. sz. szobában, tel: 53/ Vagyongazdálkodási Iroda TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt szűcstelepi lakosokat, hogy a Cegléd Város Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának családgondozója kihelyezett fogadóórát tart a Fűtőház utcai Óvodában minden hónap második és negyedik hétfőjén 15 óra 30 perctől 17 óráig. Következő fogadóóra: február 28., 15 óra 30 Márciusi fogadóórák (az ünnepnapok miatt): március 7., 15 óra március 21., 15 óra 30 A szolgáltatás ingyenes! Minden segítséget igénylőt szeretettel várunk! Dr. Gyáni Éva igazgató Köszönet Az Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk egy százalékával (2004-ben Ft-tal) támogatták az alapítvány célkitűzéseit. Kérjük, hogy felajánlásukkal továbbra is járuljanak hozzá alapítványunk működéséhez. Adószám: Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontjáról Értesítjük, hogy a 27/1996. (X.30.) BM rendelet a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a település közigazgatási határain belül február 28-tól május 1-ig arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozóink látják el, valamint díjat szednek. Tisztelettel: Mihály Zoltán Pest Megyei Kéményseprő Vállalat Kirendeltség Vezető

13 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésű m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külső - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács - kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történő átadása a szerződéskötéssel egyidőben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt ebből felépítmény 11,6 - MFt, telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévő, egy darab 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telkek jelentős feltöltést igényelnek. Kikiáltási ár: 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléden a Kőrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelő) megnevezésű területet. Kikiáltási ár: Ft/m2 4./ Cegléden a Kőrösi úton - az Új köztemető felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezőgazdasági területből történő kivonása a vevő feladata. Kikiáltási ár: Ft/m2 Az árverés ideje: március 22. (kedd de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: március 22.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés előtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összegű pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselői az árverés előtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerződéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történő kiegyenlítésével egyidejűleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda CEGLÉDI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE MÁRCIUS 1. - ÁPRILIS 30. MÁRCIUS ÁPRILIS Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11.

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakosságát az es magyar forradalom és szabadságharc 157. évfordulóján tartandó ünnepi rendezvényekre Március 14. (hétfő) órakor A Kossuth-erkély koszorúzása Ünnepi megemlékezést tart: Vígh Ferenc nyugalmazott középiskola igazgató órakor Fáklyás felvonulás a Kossuth-szoborhoz a város tanulóifjúságának részvételével órakor A város vezetői és lakói egy-egy szál gyertyát helyeznek el a Kossuth-szobor talapzatára - Kuruc- és 48-as dalokat szólaltat meg tárogatón Solymosi Sebestyén - Kossuth nótákat énekelnek a megemlékezés résztvevői órakor A Független Magyar Sajtó Napja alkalmából fogadás a helyi média meghívott képviselőinek a Ceglédi Kaszinóban Köszöntőt mond: Sós János polgármester Március 15. (kedd) A 48-as honvédsírok koszorúzása 8.30 órakor az Öreg temetőben 9.15 órakor a Kálvária temetőben (Gyülekező a temetők bejáratánál) Kegyeleti megemlékezést tartanak: Gál Géza nagytiszteletű úr és Dúl Géza plébános úr órakor Térzene a Kossuth-szobor előtt Közreműködik a Ceglédi Fúvószenekar Karmester: Perneczky Gábor órakor Városi Ünnepség a Szabadság téren Harangszó Himnusz Petőfi Sándor: Nemzeti dal Előadja: Turi Gábor a Patkós Irma Művészeti Iskola növendéke SÓS JÁNOS polgármester úr köszöntője Megemlékező beszédet mond: dr. Vidoven Árpád országgyűlési képviselő úr Koszorúzás Szózat Ökumenikus Istentisztelet az Evangélikus templomban Cserkészek fogadalomtétele PÁLYÁZAT CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT MŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS KERETRE Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési és Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a Művelődési és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. Pályázni lehet: 1. A évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi évfordulók alkalmából rendezett megemlékezésekre. 2. Irodalmi, zenei és képzőművészeti programok megvalósítására és az ezekhez kapcsolódó kiadványok, katalógusok megjelentetésére. 3. Kulturális egyesületek, alkotóműhelyek támogatására. 4. Csoportos diákcsere-kapcsolat megvalósítására, idegen nyelv tanulása céljából. 5. A tudományos munkában kutató, újító tevékenységet végző magánszemélyek és csoportok támogatására. Pályázatot nyújthatnak be: - a ceglédi lakhelyű, vagy Cegléden dolgozó magánszemélyek, - ceglédi székhelyű vagy a tevékenységét Cegléden végző társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, - a ceglédi székhelyű költségvetési szervek. A benyújtott pályázatoknak kötelezően tartalmaznia kell a támogatás kifizetésének kért ütemezését. Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki: - az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a bizottság megállapította, illetve - az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a tényt a bizottság megállapította. Az odaítélt támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően, igazolt módon köztartozással ne rendelkezzen. Az erről szóló igazolásokat az APEH-től, ill. a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának Adócsoportjától kell beszerezni és csatolni a pályázathoz. A pályázatok beadási határideje: április 4. hétfő, 16 óra. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati téma rövid összegzését, amelynek mellékleteként egy adatlapot is ki kell töltenie a pályázónak. A pályázati adatlap beszerezhető Cegléd Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Tel: ; Tel./fax: A pályázatok beadását is ugyanerre a címre kérjük. A pályázaton kapott támogatás elszámolási határideje: január 31. Az elszámolásokat Cegléd Város Jegyzőjének kell benyújtani a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatása mellett. Azok a 2004-ben nyertes pályázók, akik nem számoltak el, ben nem részesülhetnek támogatásban. A pályázatok elbírálása várhatóan április 12-én történik, amelynek eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázókkal megállapodásokat kötünk. A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban és a megállapodásban megjelölt időpont alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának munkatársai gondoskodnak. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a oldaláról. Művelődési és Oktatási Bizottság

15 2004.március 3. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15 PÁLYÁZATI ADATLAP a Művelődési és Oktatási Bizottság KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PÁLYÁZATÁHOZ 1. A pályázó neve: címe:... képviselőjének neve, címe:... telefonszáma: A pályázati cél megjelölése: költségvetése: Ft Ft Ft Ft Ft összesen: az összes költségből a Bizottságtól igényelt támogatás összege:... Ft...Ft 3. A pályázott összeget mikor:.../egy, vagy több időpontban/... milyen formában:.../készpénz, v. átutalás/ igényli. Átutalás esetén számlaszáma:... A pályázaton nyert összeg utalása, ill. kifizetése az adatlapon megjelölt időpontban történik. Cegléd, PH.... aláírás

16 16 CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 3. HÍREK, ESEMÉNYEK Képviselői fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap első hétfője óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap első hétfőjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.) 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap első hétfőjén 15-8 óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerda, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap első hétfőjén óra között a Fűtőház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddje, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap első hétfőjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap első hétfőjén óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrődi Tamás fogadó órája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gőz Sándor a Külső-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külső-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap első szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfőjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédő irodában tartja fogadó óráját. Tájékoztató a március havi vásárok időpontjairól Abony március 05. szombat OÁV március 20. vasárnap OÁKV Cegléd március 01. kedd OÁV Albertirsa március 20. vasárnap OÁKV Dabas március 13. vasárnap OÁKV Jászberény március 12. szombat OÁKV Lajosmizse március 06. vasárnap OÁKV Nagykőrös március 06. vasárnap OÁKV Ónod március 03. csütörtök OÁKV Tiszakécske március 20. vasárnap OÁKV Törtel március 13. vasárnap OÁKV Tápiógyörgye március 13. vasárnap OÁKV Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap első keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. * A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák *** Dr. Csáky András országgyűlési képviselő minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelőtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyűlési képviselő fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár rajza

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról A Közgyűlés a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl A Pápa Város Önkormányzata Képviseltestülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X. 28.) és 15/2015. (XI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/1991.(XI.22.) rendelete az idegenforgalmi adóról a 10/1992.(XII.22.), 17/1993.(XII.10.), 35/1995.(XII.15.), 18/2002.(XII.18.), 25/2007.(XII.17.) és

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben