TARTALOMJEGYZÉK. I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2 I.1. A Gazdivonal 2 I.2. Megállapodás és felhasználás 2 I.3. M ködés 2 I.4. Vonatkozó jogszabályok 4 II. Alapfogalmak 4 III. A szolgáltatások és a Portál használatának alapszabályai 5 III.1. Felhasználói magatartás 5 IV. Regisztráció, belépés és felhasználói adatok 6 IV.1.Általános 6 IV.2.Regisztráció 6 IV.3.Adatok 7 V. GV Tallérok 8 VI. Vásárlás és elszámolás a Portálon 8 VI.1.Gazdivonal el fizetés 8 VI.2.GV Tallérok vásárlása 9 VI.3.Egyéb GV portál mini szolgáltatás vásárlása 10 VI.4.GV Tallér gy jtése 10 VI.5.GV Tallér ajándékozás 10 VI.6.Vásárlás a GV Shop-ban 11 VI.7.GV Tallér visszaváltás 12 VII. Számlák és bizonylatok 12 VII.1. Szabályok 12 VII.2. Számla kiállítás a Portál által az eladó nevében 13 VIII. A GV Shop használata 13 VIII.1. Alapszabályok 13 VIII.2. Eladói lehet ségek 18 VIII.3. Megrendelés, fizetés, átvétel 18 VIII.4. Több vásárlótól való egyidej vásárlás 20 IX. GV Partner Program 20 X. Az elállás joga 21 XI. Hirdetések 21 XII. Szerz i jogok és védjegyek 22 XIII. Panaszkezelés 23 XIV. Záró rendelkezések 23 1

2 Gazdivonal Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések I.1. A Gazdivonal A Gazdivonal.hu (GV) egy online közösségi-, társkeres -, kapcsolatépítési-, közvetít - és webáruház-, illetve internetes piactér szolgáltatást nyújtó Portál (a továbbiakban: Portál ), mely a Portál felhasználói számára az Interneten keresztül (http://gazdivonal.hu/) érhet el. Tulajdonosa és üzemeltet je a Harmony Assistant Kft. (1132 Budapest, Váci út 50., Cégjegyzékszám: , Adószám: ) a továbbiakban Üzemeltet. I.2. Megállapodás és felhasználás I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. A Portál, illetve az azon keresztül elérhet szolgáltatások természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok és szervezetek (a továbbiakban Felhasználó -k) számára egyaránt elérhet, de kizárólag a mindenkor hatályos törvények és szabályozások maradéktalan betartása mellett. A Portálhoz való csatlakozás, az azon történ böngészés, vagy a Portál bármely alkalmazásának és/vagy szolgáltatásának használata, valamint a Portálon keresztüli tranzakciók lebonyolítása során jelen megállapodás (a továbbiakban Megállapodás ) rendelkezései az irányadók, amelyeket a Portál használatának megkezdésével egyidej leg a Felhasználó elfogad. A Megállapodás a Felhasználó és az Üzemeltet között jön létre. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Portálon közzétett és a regisztrációval ugyancsak elfogadott Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat, melynek rendelkezései a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az irányadók. Az Üzemeltet számára kiemelt fontossággal bír a Portál látogatói és Felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása. Ennek megfelel en személyes adatokat a jogszabályok által el írt adatkezelés kivételével kizárólag az érintettek önkéntes beleegyezése és el zetes tájékoztatása alapján, az Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat -ban foglaltaknak megfelel en kezeli. Jelen Megállapodás az elfogadása által egy hatályos, távollév felek között elektronikus úton megkötött szerz déssé válik. A Megállapodás nem min sül írásbelinek, azt az Üzemeltet nem iktatja, így az kés bb nem hozzáférhet. A szerz déskötés nyelve magyar. A Megállapodásban rögzített, id l id re módosításra kerül feltételek hatályon kívül helyezik és felváltják a Felhasználóval el leg esetlegesen közölt szerz déses feltételeket. Az Üzemeltet fenntartja a jogot, hogy jelen szerz dési feltételeket bármikor megváltoztassa. A szerz dési feltételek módosítása esetén az új feltételek a Portál ÁSZF menüpontjában kerülnek közzétételre. Amennyiben a Felhasználó módosított szerz dési feltételek Portálon való közzétételét követ en is igénybe veszi a szolgáltatásokat, azzal a módosított feltételeket egyben magára vonatkozóan kötelez érvény nek fogadja el. Amennyiben a módosított szerz dési feltételekkel a Felhasználó nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatja, s ezzel egyidej leg megsz ntetheti a Portál által, vagy azon keresztül biztosított szolgáltatások igénybe vételét. I.3. ködés I.3.1. Eszközök: A Portál, illetve az azon elérhet szolgáltatások használatának és/vagy vásárlások lebonyolításának biztosítása nem foglalja magában az ehhez szükséges technikai feltételek (pl. telefon, számítógép, egyéb hardver illetve szoftver beszerzés és karbantartás) biztosítását. A Portál, illetve az azon elérhet szolgáltatások használatához internet hozzáférés szükséges, amir l minden Felhasználónak magának kell gondoskodnia, s a járulékos költségek (pl. 2

3 telefonköltség, telekommunikációs- és egyéb használati díjak) is a Felhasználót terhelik, a Portál e tekintetben semmilyen felel sséget nem vállal. I.3.2. I.3.3. I.3.4. I.3.5. I.3.6. I.3.7. I.3.8. I.3.9. Az Üzemeltet a Portálon esetlegesen felmerül hibákat és hiányosságokat igyekszik a lehet legrövidebb id n belül kijavítani. Ezek mellett az Üzemeltet többek között a WEB-es felület jellegéb l adódóan nem garantálja a szolgáltatások, illetve a Portál hibátlan, megszakadás nélküli m ködését, a Portál vírusoktól, férgekt l, trójai falovaktól, egyéb elektronikus kártev kt l és negatív technikai hatásoktól való mentességét, a Portálon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontos, használható és megfelel id ben történ megérkezését és nem vállal felel sséget az említettek elmaradásából fakadó esetleges következményekért. Hiba észlelése esetén az Üzemeltet az címen várja az azonnali értesítést. Az Üzemeltet igyekszik biztosítani a Felhasználók Portálhoz és a szolgáltatásokhoz való zavartalan hozzáférést, azonban a hozzáférés az Üzemeltet részér l indokolt esetben bármikor felfüggeszthet, korlátozható vagy megsz ntethet. A Portál igyekszik kisz rni a nem megfelel tartalmakat, illetve a megjelen információk valódiságát, de erre vonatkozóan semminem kötelezettséget nem vállal, ahogy mindezekért szavatolni sem tud, a saját felel sségét kizárja. Az Üzemeltet továbbá fenntartja magának a következ jogokat: A Portálon található bármely információ, vagy szolgáltatás el zetes értesítés nélküli, megváltoztatásának, helyettesítésének, felfüggesztésének, vagy eltávolításának jogát. A javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából a Portálhoz és a szolgáltatásokhoz történ hozzáférés korlátozásának jogát. Bármely Felhasználó által jelzett felvételi kérelem indoklás nélküli elutasításának, valamint tetsz leges tagság megszüntetésének jogát. A Portálon a Felhasználók által elhelyezett bármely információhoz, fényképhez, illetve egyéb anyaghoz való hozzáférés korlátozásának és/vagy a tartalom eltávolításának jogát. A felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik más személy nevével, fényképével, címével, vagy más személyes adatával visszaélnek, vagy megsértik a Megállapodásban lefektetett feltételeket, elveket. A személyes adatok kezelésébe és/vagy feldolgozásába, illetve a szolgáltatások nyújtásába harmadik közrem köd felek bevonásának jogát (annak vállalásával, hogy a jogszabályi el írások és a jelen Megállapodásban foglaltak betartását a harmadik felek vonatkozásában is el írja). A Portál és az azon keresztül elérhet szolgáltatások jelen Megállapodásban foglaltakkal nem összhangban lév, jogellenes, vagy jogosulatlan használata beleértve pl. a Felhasználók nevének, címének gy jtését, a kéretlen e- mail üzenetek küldését és küls linkek Portálhoz való kapcsolását is a Megállapodás Felhasználó irányában történ pénz-visszatérítés nélküli, azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Felhasználó kijelenti, hogy figyelembe véve az Internet globális jellegét a Portál használata során betart minden írott és íratlan szabályt, valamint tiszteletben tartja az esetlegesen más országokhoz és kultúrákhoz köt szokásokat, kulturális, viselkedési és társadalmi normákat. A Megállapodásban foglaltak szerint a Felhasználók kizárólagosan és teljes kör en felelnek az általuk közzétett információkért. Valótlan, illetve jogsért adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Felhasználó rendszerb l való törlését vonhatja maga után. Az Üzemeltet nek csak részleges lehet sége van a Portálon megjelen tartalmak ellen rzésére, így a Felhasználó a jelen Megállapodás elfogadásával tudomásul veszi, hogy más Felhasználókra vonatkozó információk a valóságtól eltér ek is lehetnek, illetve, hogy az információk, amelyeket más Felhasználók közzétesznek, csupán az saját néz pontjuknak, véleményüknek és jellemzésüknek a megnyilvánulása, ami nem minden esetben tekinthet hitelesnek, pontosnak és teljes kör nek. I A Portál nem tekinthet sem hivatalos hírforrásnak, sem adatnyilvántartásnak. A Portál egy fórum, amely el segíti a Felhasználók bemutatkozását, saját belátásuk szerint történ kapcsolatteremtését, közösségek szervez dését, különböz képek, videók, írások és egyéb anyagok megosztását, valamint az eladók és vev k közötti értékesítési folyamatot. I A Felhasználók Portálon végzett tevékenysége, illetve események, találkozók és egyéb aktivitások Portálon keresztül történ szervezése, lebonyolítása, megrendelések, vásárlások, a felajánlott termékek átadása és szolgáltatások teljesítése, valamint a Felhasználók egymással, vagy harmadik féllel szembeni anyagi, jogi, erkölcsi, vagy egyéb elkötelez dése minden esetben a Felhasználók saját döntésére és kizárólagos felel sségvállalására történik. Mindezek tekintetében a Portál mindennem kötelezettséget, felel sséget és szavatolást magára nézve kizár. 3

4 I Amennyiben jelen Megállapodás, vagy bármilyen, a felhasználással és/vagy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nem egyértelm a Felhasználó számára, vagy további kérdése van, azt még a regisztráció, illetve a személyes adatok megadása el tt eljuttathatja az Üzemeltet címére. I.4. Vonatkozó jogszabályok I.4.1. Magyarország Alaptörvénye I.4.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Adatvédelmi tv.) I.4.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseir l szóló évi CVIII. törvény I.4.4. Az elektronikus hírközlésr l szóló évi C. törvény (Eht.) I.4.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér l szóló évi CXIX. törvény I.4.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) I.4.7. Egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása során január 28-án kelt strasbourgi egyezményt kihirdet évi VI. törvény I.4.8. Adatvédelmi törvény január 28-án kelt strasbourgi egyezményt kihirdet évi VI. törvény I.4.9. A évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr l I A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet II. Alapfogalmak II.1. Regisztráció : új felhasználói fiók létesítése a Portálon. II.2. Felhasználó : bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság és szervezet, akinek vagy amelynek a tagságát a Portál elfogadta (beleértve a regisztrált, de érvényes el fizetéssel nem rendelkez tagokat is), vagy látogatóként a Portált használja. II.3. Szolgáltató : minden olyan áru forgalmazásával, vagy szolgáltatás nyújtásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság és szervezet, aki vagy amely a Portálon regisztrálta magát. II.4. Gazdi : A Portálon regisztráló magánszemély (beleértve a párokat és csoportokat is) II.5. Állat : Szolgáltató, vagy Gazdi által regisztrált, valós, vagy virtuális állatot (vagy állatokat) reprezentáló felhasználó. II.6. "Vásárlás": A Portálon bármely Szolgáltatótól és/vagy az Üzemeltet l áru, vagy szolgáltatás megrendelése, illetve a vásárlásra való elkötelez dés. II.7. Szolgáltatás (felhasználó típus): minden, a Portál által közvetített (más Szolgáltatók által teljesítend ) szolgáltatás. II.8. "Gazdivonal szolgáltatás": a Portál által nyújtott szolgáltatások (beleértve de nem kizárólagosan az információ- és tartalomszolgáltatást, a Portálon keresztül történ kölcsönös kapcsolatteremtési lehet ség biztosítását más Felhasználókkal, információk közlésének és a tranzakciók végrehajtási lehet ségének biztosítását is). II.9. Gazdi segítség (felhasználó típus): a Gazdik által nyújtott egyéni szolgáltatás II.10. El fizetés(i csomag) : A Felhasználók által a Portálon az aktuális befizetéseik függvényében elérhet funkciók halmaza. II.11. Gazdivonal Tallér : A Portál minden Felhasználója által használatra elfogadott, a magyar forinttal szemben aktuális árfolyamon nyilvántartott fizet eszköz. II.12. Virtuális pénztárca : A Felhasználó GV Tallérjainak nyilvántartására szolgáló logikai tároló hely. II.13. Termék : minden, a Szolgáltatók által kínált áru, amelyet a Felhasználó a Portálon keresztül megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót az áru eladótól történ átvételére. II.14. Szellemi Tulajdonhoz f jogok : bármely szabadalom, adatbázishoz f jog, szerz i jog, bejegyzett vagy be nem jegyzett mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és bármely hasonló, szerz i jogi, vagy iparjogi védelmi oltalomban részesül szellemi alkotás a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt. II.15. Adatlap : A Portálon az az oldal, amely az adott (els dleges, vagy származtatott) Felhasználóra vonatkozó információkat, adatokat, fényképeket és egyéb anyagokat tartalmazza. II.16. Felhasználó típus : A Portálon önálló és/vagy származtatott, a felhasználás céljának megfelel entitás. Felhasználó típusok: Lány gazdi, Fiú gazdi, Gazdi pár, Gazdi csoport, Lány állat, Fiú állat, Állat pár, Állat csoport, Szolgáltató, Szolgáltatás, Gazdi segítség, Elveszett állat, Talált állat. II.17. GV Shop (más néven GV Piactér): A Portál azon része, amelyen a Felhasználók bemutathatják és árulhatják saját portékáikat, s amin keresztül a látogatók és Felhasználók leadhatják megrendeléseiket, fizethetik a megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét, illetve egyeztethetik az eladókkal az értékesítési ügyletekhez kapcsolódó részleteket. 4

5 III. A szolgáltatások és a Portál használatának alapszabályai III.1. Felhasználói magatartás III.1.1. A Portál a Felhasználók széles körének teszi lehet vé a Portálon történ kapcsolatfelvételt, egyéni vagy csoportos szervez dést, illetve a különböz privát, közösségi és üzleti tevékenységek folytatását. Ennek megfelel en fokozottan elvárja a Felhasználóktól a korrekt, megbízható és felel sségteljes magatartást és más Felhasználók magánélethez, személyiségi, szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz f, szerz i, iparjogvédelmi, illetve védjegy és egyéb más tulajdonosi jogainak maximális tiszteletben tartását. A Portál szerteágazó funkcióin keresztül egymástól alapvet en eltér célok és ambíciók eléréséhez is segítséget nyújt, így a Felhasználók egymás iránti megértése és el zékenysége elengedhetetlen feltétele a Portálon történ jelenlétnek. A Portál minden t le telhet lépést megtesz annak érdekében, hogy a m ködés a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen, azonban a Felhasználók aktivitásai és általuk megosztott tartalmak tekintetében a felel sség minden esetben és kizárólagosan az érintett Felhasználókat terheli. III.1.2. A magánszemélyek és az üzleti szerepl k közös jelenléte megköveteli a Felhasználóktól a körültekint részvételt, valamint kiemelten, de nem kizárólagosan az üzleti Felhasználók esetében a Portál által, vagy a Portálon keresztül kapott bizonylatok helyességének ellen rzését. A Felhasználók által nem megfelel en karbantartott adatokból és eltérésekb l fakadó kellemetlenségek, illetve egyéb következmények tekintetében a Portál semmiféle felel sséget nem vállal. Ilyen esetekben az érintett feleknek egymás között kell az esetleges nézeteltéréseket, korrekciókat és adminisztrációt elvégezniük. III.1.3. A kiskorúak védelme és a közerkölcs tiszteletben tartása érdekében TILOS a Portálon feln tt tartalmak, szexuális, pornográf, obszcén, trágár, háborús, vagy uszító, vagy bármilyen módon er szakra, alkohol fogyasztással illetve dohányzással összefügg, erotikus, nemi vágy kielégítésével kapcsolatos, vagy er szakra ösztönz tartamú (ábrázoló, bemutató, leíró) anyagok megjelenítése (illet leg bármilyen módon, akár közvetetten a szexualitáshoz (pl. személyeket nem meztelen, de vágykeltésre alkalmas módon mutató fotó)), valamint szexuális szolgáltatások, vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköz tartalom kínálása. Ezen túlmen en csak az arra kijelölt helyeken és a jelen Megállapodásban rögzített módon engedélyezett olyan tartalmakat (pl. fotót) elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejl désére károsan hathat. III.1.4. TILOS a Portálon mindennem politikai-, faji-, nemi-, identitásbeli-, vallási-, vagy egyéb megkülönböztetés, az erre irányuló bármilyen felhívás, utalás, vagy szervez dés. III.1.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a Portált és annak funkcióit, szolgáltatásait nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületének megsértésére, vagy bármilyen más módon a Portál Felhasználóinak, vagy bárki másnak a személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. (Ide tartoznak többek között az adatlapon elhelyezett, mások jogait sért anyagok, az apróhirdetésekben és fórumokon rögzített zavaró, agresszív, vagy témán kívüli hozzászólások, hirdetések, kéretlen reklámlevelek, illetve a tömeges és/vagy egyszerre több helyen is megjelen hirdetések is). Az üzleti felhasználók ( Szolgáltató vagy Szolgáltatás f.típusok) a spam törvény betartásának szellemében el zetes felhatalmazás, illetve kérés hiányában nem szólíthatják meg a magánszemélyeket (beleértve természetesen az általuk kezelt egyéb entitásokat, pl. állatokat) üzleti és/vagy reklám célból. III.1.6. Jogellenes, vagy jogellenes tevékenységre buzdító anyagok megjelentetése, más Felhasználók személyes adatainak, telefonszámainak, címeinek, jelszavainak, valamint idézett beszélgetéseknek, vagy részleteknek az elhelyezése a Portálon még az érintett Felhasználók beleegyezésével sem engedélyezett. III.1.7. A fórumokon, blogokban, üzen falon, hírfolyamokban és a Portál másokkal közösen használt funkcióin keresztül leszámítva a kifejezetten erre a célra fenntartott helyeket és funkciókat, valamint a Felhasználók saját adatlapját TILOS bármilyen reklám, vagy reklámozásra irányuló tartalom elhelyezése. III.1.8. A kifejezetten reklámozási- és/vagy bemutatási célra fenntartott helyeken is TILOS továbbá: Politikai jelleg tartalmak és felhívások közlése. Olyan termékek és/vagy szolgáltatások felajánlása, amelyek - forgalmazása vagy végzése b ncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotróp anyagok), - engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), - forgalomba nem hozhatók (pl. üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), vagy 5

6 - jogszer en nem végezet k. Olyan tartalmak közzé tétele, vagy olyan tartalomra való hivatkozás, amely a Portál, az Üzemeltet, vagy más személy, vállalkozás, illetve termék, szolgáltatás jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sértheti, vagy veszélyeztetheti. Olyan információk és anyagok közlése, amelyek félrevezet módon azt a látszatot keltik, mintha azokat a Portál publikálta, vagy támogatta volna, illetve a Portál hagyta volna jóvá. A Portál megfelel m ködését szándékosan hátráltató tevékenység folytatása (pl. flood, offtopic, script hozzászólások, bojkottra való felhívás). A kérdésükre választ, vagy segítséget váró Felhasználók szándékos félrevezetése. III.1.9. Jogellenes, illetve jogosulatlan használat, illetve tevékenység valósul meg például - de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben is: A Portál, vagy bármely részének módosítása, újraformázása, átszerkesztése, adaptációja, vagy visszafejtése. Fiktív felhasználói azonosító létrehozása és/vagy automatikus módszerek alkalmazása. Bármely keres robot, visszafejt, vagy egyéb olyan alkalmazás használata, amellyel a Portál, vagy annak bármely része elérhet vagy indexelhet. Adatok, vagy információk jogosulatlan gy jtése más Felhasználókról (beleértve a felhasználóneveket és/vagy címeket is). Jogosulatlanul megszerzett, vagy más Felhasználó adatainak és/vagy anyagainak el zetes hozzájárulás nélküli publikálása. A Portál számítástechnikai rendszerébe történ jogosulatlan behatolás, vagy annak kísérlete. Kéretlen levelek ( spam -ek), vagy más lánclevelek ( hoax -ok) küldése a Portálon belül és/vagy kívül. A Portál fenntartja a jogot arra, hogy az említett esetekben azonnali és indoklás nélküli korlátozást vezessen be, törölje az érintett Felhasználót, illetve megtegye a szükséges jogi lépéseket. IV. Regisztráció, belépés és felhasználói adatok IV.1. Általános IV.1.1. A Felhasználók életkorától függ, illetve az egyes országok polgáraira vonatkozó adatkezelés részleteit a Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzata tartalmazza. IV.1.2. Amennyiben a leend Felhasználó a tervezett regisztráció id pontjában még nem töltötte be a 14. életévét, a Portál használata számára nem engedélyezett. IV.1.3. Amennyiben a leend Felhasználó a tervezett regisztráció id pontjában még nem töltötte be a 16. életévét, a Portál használatának megkezdése el tt köteles elektronikus levélben eljuttatni a Portálhoz a megfelel en kiállított és ellen rizhet szül i, vagy más törvényes képvisel által kiállított hozzájárulást. Ilyen felhatalmazás hiányában, vagy annak a Portálhoz való eljuttatásának elmaradása esetén a Portál a dokumentum beérkezéséig tiltja a Felhasználó hozzáférését. IV.1.4. Személyhez f jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális b ncselekmény elkövetéséért elítélt, vagy büntet ítélet, illetve határozat hatálya alatt álló Felhasználó számára a Portál használata nem engedélyezett. IV.1.5. A Felhasználó köteles minden t le elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felel sséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely a felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával történik. IV.2. Csatlakozás, regisztráció IV.2.1. A funkciók nagy részének Portálon történ eléréséhez a Felhasználó regisztrációja szükséges. A nem regisztrált Felhasználók számára a portál csökkentett tartalmakat és funkciókat biztosít. IV.2.2. Regisztráció során a csatlakozó Felhasználónak meg kell adnia saját és érvényes címét, néhány személyes adatát, valamint választania kell egy jelszót. 6

7 IV.2.3. Regisztrációt követ en minden Felhasználó testre szabott, saját hozzáférést kap a Portálhoz. A Felhasználó köteles meg rizni a jelszavát és azonnal értesíteni az Üzemeltet t abban az esetben, ha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy a Felhasználó Portálon használt postafiókjához hozzáfért, illetve ha bármely más, a Felhasználóhoz kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhet vé vált. Amennyiben a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát harmadik személy részére hozzáférhet vé teszi, ezen harmadik személy a Portálon a Felhasználó saját meghatalmazottjaként végez m veletet, kezel adatot és információt, illetve bonyolít tranzakciót. A jelszó titokban tartásának elmulasztásából származó minden felel sség a Felhasználót terheli! IV.2.4. Amennyiben a Felhasználó a Facebook-on, vagy más közösségi oldaladon keresztül regisztrál, a Portál a Felhasználó kényelme érdekében átvesz bizonyos adatokat (pl. név, nem, cím, Facebook vagy más azonosító, profilfénykép). Ezekre az adatokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amiket a Felhasználó saját kez leg ad meg a Portálon. (A felhasználónév és az azonosítók kivételével bármelyik adat utólag módosítható). IV.2.5. A regisztráció részeként a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Portál a Felhasználói fiókjával, aktivitásaival, vásárlásaival, a Portál és az elérhet szolgáltatások módosulásaival kapcsolatos adminisztrációs, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó üzeneteket küldjön a Felhasználó részére. A Felhasználó az ezzel ellentétes igénye esetén elvégezheti a kívánt beállításokat, illetve a Portál minden hírlevelében biztosítja a hírlevélr l történ leiratkozás lehet ségét. IV.2.6. Hozzáférés zárolása: A Portál a visszaélések elkerülése és egyéb, a saját és/vagy Felhasználók érdekeinek védelme érdekében fenntartja a jogot bármely Felhasználó, illetve Portálhoz való hozzáférés, valamint Magyarországtól eltér ország, vagy IP cím el zetes indoklás nélküli zárolására. IV.3. Adatok IV.3.1. A Felhasználó jelen Megállapodás részeként elfogadja, hogy a Portálon kizárólag saját felel sségére tölthet fel és/vagy tehet közzé saját magáról, illetve a hozzá tartozó egyéb, származtatott felhasználókról információkat, legyenek azok akár publikusak, bizalmasak, vagy szenzitívek. IV.3.2. A Felhasználó határozottan szavatolja, hogy az általa közzétett összes információ hiteles, a valóságnak megfelel, nem félrevezet, valamint nem ütközik a Portál jelen Megállapodásában, illetve az ennek elválaszthatatlan mellékletét képez Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat -ban foglalt el írásokba. IV.3.3. A Felhasználó vállalja, hogy az adatlapján megjelen információkat és anyagokat rendszeresen aktualizálja. Minden, a regisztráció során megadott és a Felhasználói fiók (adatlap) részeként kezelt adat teljességéért és valóságosságáért, valamint a különböz ügyletek során felhasznált adatok (pl. bankszámlaszám, kiszállítási cím, stb.) Portálon történ aktualizálásáért a Felhasználót terheli a felel sség. IV.3.4. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy más Felhasználók megtekinthetik az adatlapját és a Felhasználó által közölt információkat, anyagokat. A Felhasználó bizonyos adatai pl. cím, telefonszám, stb. a Portál más Felhasználói számára rejtve maradnak, s azok szükséges része csak a GV Piactéren bonyolított vásárlások során juthatnak az eladó tudomására. IV.3.5. A Felhasználó elfogadja, hogy az adatlapjára feltöltött képek és egyéb tartalmak a Portál által küldött küls - és bels hírleveleken és tájékoztatókon keresztül is ugyanúgy hozzáférhet k, mint ahogy a Portálon. IV.3.6. A Portál lehet séget biztosít a Felhasználók üzleti és/vagy magáncélú megjelenésre is, felhasználói típusonként eltér szerepkörök és jogosultságok formájában. A használat során a Felhasználónak egyértelm en el kell különítenie egymástól az üzleti tevékenységet (ld. Szolgáltató, illetve Szolgáltatás felhasználói típusok) és a magánjelleg tevékenységet (beleértve pl. az ehhez köt adatokat és bizonylatokat is). A magán célú felhasználás során a minél szélesebb felhasználhatóság érdekében az alábbi szerepekben való megjelenés és akár ezek kombinálása is lehetséges: Gazdi (fiú, lány, pár vagy csoport) Állat (fiú, lány, pár vagy csoport) Gazdi segítség (a gazdik által kínált egyéni segítségnyújtás és szolgáltatás) Elveszett állat Talált állat Ezen szerepek hierarchiába szervezve a logikus és életszer kapcsolódások kialakítását támogatják, valamint lehet ség nyílik az elhunyt kedvencek emlékére történ regisztrációra és a virtuális állatok megjelentetésére is. 7

8 IV.3.7. A Portál fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó adatlapját id l id re ellen rizze, szükség esetén módosítsa és/vagy törölje. IV.3.8. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. IV.3.9. A Felhasználót kártérítési kötelezettség terheli a Portál Felhasználó általi használatából, az általa közzétett információkból és egyéb anyagokból, a jelen Megállapodás bármely részének megsértéséb l, vagy egyéb kárt okozó cselekményb l, mulasztásból, vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséb l adódó, a Portált ért kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért és költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket is.) V. GV Tallérok V.1. V.2. V.3. V.4. A Portál a felhasználói-, vásárlói-, beszerz i- és értékesít i érdekek lehet legszélesebb kiszolgálása, valamint a hatályos pénzügyi- és számviteli el írásoknak való maradéktalan megfelelés érdekében bevezette a Gazdivonal Tallér (GV Tallér) használatát. Az egyes Felhasználók által megvásárolt, birtokolt, felhasznált, beváltott, vagy visszaváltott GV Tallérokról a Portál szigorú nyilvántartást vezet. Jelen Megállapodás elfogadásával minden Felhasználó határozottan kijelenti, hogy a GV Tallért hivatalos fizet eszközként (készpénzt helyettesít fizetési eszköz) a Magyar Forint (HUF) mellett elfogadja és szükség esetén a számlázó- illetve könyvelési rendszerében azt kezeli. Az egyes fizetési m veletek és tranzakciók során a Felhasználó dönthet, hogy az általa fizetend összegb l mekkora részt fedez a rendelkezésére álló GV Tallérok felhasználásával. A Portálon mindennem elszámolás csak természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok és szervezetek számára lehetséges, azaz pl. állatokhoz és egyéb, nem valós személyekhez kötött felhasználó típusok számára pénzügyi tranzakciók, megrendelések, egyéb jogi elkötelez dések nem lehetségesek. Amennyiben valamilyen oknál fogva (pl. GV Tallérral való jutalmazás a Portálon teljesített aktivitás alapján) ilyen felhasználó típusokhoz GV Tallér rendel dik, akkor azok felhasználási joga az ket regisztráló (származtató) valós Felhasználót ( szül felhasználó ) illeti oly módon, hogy a Felhasználó a GV Tallérokat átküldheti saját magának, mint valós Felhasználónak. VI. Vásárlás és elszámolás a Portálon A Portálon bonyolított bankkártyás fizetések esetén háromszerepl s megoldás zajlik, ami biztosítja a Felhasználók számára a teljes adat- és tranzakció biztonságot. A vásárlás indítása után a Portálról a Felhasználó átkerül a bank (illetve a PayPal, PayU) oldalára, ahol megtörténik a mindenkori törvényi és legszigorúbb biztonsági el írásoknak megfelel fizetési folyamat, majd ezt követ en (a tranzakció sikeres, vagy sikertelen voltának felt ntetése mellett) a Felhasználó visszakerül a Portálra. A GV Piactéren eladóként szerepl Felhasználók, semmilyen körülmények között nem jutnak hozzá a vev bankkártya adataihoz. A Portálon nem csak az Üzemeltet szolgáltatásai, hanem az értékesítésre felhatalmazott Felhasználók felajánlott szolgáltatásai és termékei is megtalálhatók. Az egyes ügyletek tartalmától és szerepl it l függ en az alábbi vásárlási és elszámolási eseteket különböztetjük meg a Portálon: VI.1. Gazdivonal el fizetés VI.1.1. A Portál szolgáltatásainak egy része csak megfelel el fizetés ellenében vehet igénybe. VI.1.2. El fizetést mind magánszemélyek, mind jogi és gazdasági szerepl k vásárolhatnak. A Portál alapértelemben 3 el fizet i szintet alkalmaz: Ingyenes csomagok, Gondos csomagok és VIP csomagok. 8

arfalo.hu - Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF)

arfalo.hu - Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) arfalo.hu - Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) A www.arfalo.hu internetes termékkeres, szállásközvetít és ár-összehasonlító rendszer használatához. Honlapunk, vagy bármely szolgáltatásunk használatának

Részletesebben

Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz)

Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz) Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat (GAASz) Kérjük, hogy a Gazdivonal.hu portál használata el tt (különösen, ha személyes adat megadásával járó szolgáltatást veszel igénybe) figyelmesen

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig Használat feltételei BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. november 3-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősség ű Társaság

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Randizzon társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Randizzon Tagok részére az Interneten keresztül

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Bigin Felhasználási feltételek

Bigin Felhasználási feltételek Bigin Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére (A 2013.augusztus 22. napi változásokkal egységes szerkezetben.) KÉSZÜLT: 2013. augusztus 22.

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Space and More Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.myhome.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Hatályos: 2015.01.12-től INNAVA KFT. H-1223 BUDAPEST, TŰZLILIOM UTCA 55. Tartalom I. A felhasználási feltételek tartalma... 2 II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészít szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata Hatályos: 2011. december 1-t l 1. Általános rendelkezések 1.1

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 32/2015.(01.30.) számú

Részletesebben

: Billbarter Hungaria Zrt. : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b telephely

: Billbarter Hungaria Zrt. : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b telephely MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BILLBARTER- Üzletkötői Szerződés Jelen szerződés létrejött egyrészről cégnév : Billbarter Hungaria Zrt. székhely : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b telephely : 9027 Győr, Tompa

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

PROFESSION. Felhasználási feltételek

PROFESSION. Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma PROFESSION Felhasználási feltételek 1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt., (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban:

Részletesebben

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg. 01-09-687659; a továbbiakban: Üzemeltető) által

Részletesebben

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.JATEKNET.HU, WWW.TULLI.HU ÉS WWW.TOPJATEK.HU WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 22-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu

Részletesebben