TARTALOMJEGYZÉK. I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések 2 I.1. A Gazdivonal 2 I.2. Megállapodás és felhasználás 2 I.3. M ködés 2 I.4. Vonatkozó jogszabályok 4 II. Alapfogalmak 4 III. A szolgáltatások és a Portál használatának alapszabályai 5 III.1. Felhasználói magatartás 5 IV. Regisztráció, belépés és felhasználói adatok 6 IV.1.Általános 6 IV.2.Regisztráció 6 IV.3.Adatok 7 V. GV Tallérok 8 VI. Vásárlás és elszámolás a Portálon 8 VI.1.Gazdivonal el fizetés 8 VI.2.GV Tallérok vásárlása 9 VI.3.Egyéb GV portál mini szolgáltatás vásárlása 10 VI.4.GV Tallér gy jtése 10 VI.5.GV Tallér ajándékozás 10 VI.6.Vásárlás a GV Shop-ban 11 VI.7.GV Tallér visszaváltás 12 VII. Számlák és bizonylatok 12 VII.1. Szabályok 12 VII.2. Számla kiállítás a Portál által az eladó nevében 13 VIII. A GV Shop használata 13 VIII.1. Alapszabályok 13 VIII.2. Eladói lehet ségek 18 VIII.3. Megrendelés, fizetés, átvétel 18 VIII.4. Több vásárlótól való egyidej vásárlás 20 IX. GV Partner Program 20 X. Az elállás joga 21 XI. Hirdetések 21 XII. Szerz i jogok és védjegyek 22 XIII. Panaszkezelés 23 XIV. Záró rendelkezések 23 1

2 Gazdivonal Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) I. A Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések I.1. A Gazdivonal A Gazdivonal.hu (GV) egy online közösségi-, társkeres -, kapcsolatépítési-, közvetít - és webáruház-, illetve internetes piactér szolgáltatást nyújtó Portál (a továbbiakban: Portál ), mely a Portál felhasználói számára az Interneten keresztül (http://gazdivonal.hu/) érhet el. Tulajdonosa és üzemeltet je a Harmony Assistant Kft. (1132 Budapest, Váci út 50., Cégjegyzékszám: , Adószám: ) a továbbiakban Üzemeltet. I.2. Megállapodás és felhasználás I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. A Portál, illetve az azon keresztül elérhet szolgáltatások természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok és szervezetek (a továbbiakban Felhasználó -k) számára egyaránt elérhet, de kizárólag a mindenkor hatályos törvények és szabályozások maradéktalan betartása mellett. A Portálhoz való csatlakozás, az azon történ böngészés, vagy a Portál bármely alkalmazásának és/vagy szolgáltatásának használata, valamint a Portálon keresztüli tranzakciók lebonyolítása során jelen megállapodás (a továbbiakban Megállapodás ) rendelkezései az irányadók, amelyeket a Portál használatának megkezdésével egyidej leg a Felhasználó elfogad. A Megállapodás a Felhasználó és az Üzemeltet között jön létre. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Portálon közzétett és a regisztrációval ugyancsak elfogadott Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat, melynek rendelkezései a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az irányadók. Az Üzemeltet számára kiemelt fontossággal bír a Portál látogatói és Felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása. Ennek megfelel en személyes adatokat a jogszabályok által el írt adatkezelés kivételével kizárólag az érintettek önkéntes beleegyezése és el zetes tájékoztatása alapján, az Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat -ban foglaltaknak megfelel en kezeli. Jelen Megállapodás az elfogadása által egy hatályos, távollév felek között elektronikus úton megkötött szerz déssé válik. A Megállapodás nem min sül írásbelinek, azt az Üzemeltet nem iktatja, így az kés bb nem hozzáférhet. A szerz déskötés nyelve magyar. A Megállapodásban rögzített, id l id re módosításra kerül feltételek hatályon kívül helyezik és felváltják a Felhasználóval el leg esetlegesen közölt szerz déses feltételeket. Az Üzemeltet fenntartja a jogot, hogy jelen szerz dési feltételeket bármikor megváltoztassa. A szerz dési feltételek módosítása esetén az új feltételek a Portál ÁSZF menüpontjában kerülnek közzétételre. Amennyiben a Felhasználó módosított szerz dési feltételek Portálon való közzétételét követ en is igénybe veszi a szolgáltatásokat, azzal a módosított feltételeket egyben magára vonatkozóan kötelez érvény nek fogadja el. Amennyiben a módosított szerz dési feltételekkel a Felhasználó nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatja, s ezzel egyidej leg megsz ntetheti a Portál által, vagy azon keresztül biztosított szolgáltatások igénybe vételét. I.3. ködés I.3.1. Eszközök: A Portál, illetve az azon elérhet szolgáltatások használatának és/vagy vásárlások lebonyolításának biztosítása nem foglalja magában az ehhez szükséges technikai feltételek (pl. telefon, számítógép, egyéb hardver illetve szoftver beszerzés és karbantartás) biztosítását. A Portál, illetve az azon elérhet szolgáltatások használatához internet hozzáférés szükséges, amir l minden Felhasználónak magának kell gondoskodnia, s a járulékos költségek (pl. 2

3 telefonköltség, telekommunikációs- és egyéb használati díjak) is a Felhasználót terhelik, a Portál e tekintetben semmilyen felel sséget nem vállal. I.3.2. I.3.3. I.3.4. I.3.5. I.3.6. I.3.7. I.3.8. I.3.9. Az Üzemeltet a Portálon esetlegesen felmerül hibákat és hiányosságokat igyekszik a lehet legrövidebb id n belül kijavítani. Ezek mellett az Üzemeltet többek között a WEB-es felület jellegéb l adódóan nem garantálja a szolgáltatások, illetve a Portál hibátlan, megszakadás nélküli m ködését, a Portál vírusoktól, férgekt l, trójai falovaktól, egyéb elektronikus kártev kt l és negatív technikai hatásoktól való mentességét, a Portálon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontos, használható és megfelel id ben történ megérkezését és nem vállal felel sséget az említettek elmaradásából fakadó esetleges következményekért. Hiba észlelése esetén az Üzemeltet az címen várja az azonnali értesítést. Az Üzemeltet igyekszik biztosítani a Felhasználók Portálhoz és a szolgáltatásokhoz való zavartalan hozzáférést, azonban a hozzáférés az Üzemeltet részér l indokolt esetben bármikor felfüggeszthet, korlátozható vagy megsz ntethet. A Portál igyekszik kisz rni a nem megfelel tartalmakat, illetve a megjelen információk valódiságát, de erre vonatkozóan semminem kötelezettséget nem vállal, ahogy mindezekért szavatolni sem tud, a saját felel sségét kizárja. Az Üzemeltet továbbá fenntartja magának a következ jogokat: A Portálon található bármely információ, vagy szolgáltatás el zetes értesítés nélküli, megváltoztatásának, helyettesítésének, felfüggesztésének, vagy eltávolításának jogát. A javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából a Portálhoz és a szolgáltatásokhoz történ hozzáférés korlátozásának jogát. Bármely Felhasználó által jelzett felvételi kérelem indoklás nélküli elutasításának, valamint tetsz leges tagság megszüntetésének jogát. A Portálon a Felhasználók által elhelyezett bármely információhoz, fényképhez, illetve egyéb anyaghoz való hozzáférés korlátozásának és/vagy a tartalom eltávolításának jogát. A felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik más személy nevével, fényképével, címével, vagy más személyes adatával visszaélnek, vagy megsértik a Megállapodásban lefektetett feltételeket, elveket. A személyes adatok kezelésébe és/vagy feldolgozásába, illetve a szolgáltatások nyújtásába harmadik közrem köd felek bevonásának jogát (annak vállalásával, hogy a jogszabályi el írások és a jelen Megállapodásban foglaltak betartását a harmadik felek vonatkozásában is el írja). A Portál és az azon keresztül elérhet szolgáltatások jelen Megállapodásban foglaltakkal nem összhangban lév, jogellenes, vagy jogosulatlan használata beleértve pl. a Felhasználók nevének, címének gy jtését, a kéretlen e- mail üzenetek küldését és küls linkek Portálhoz való kapcsolását is a Megállapodás Felhasználó irányában történ pénz-visszatérítés nélküli, azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Felhasználó kijelenti, hogy figyelembe véve az Internet globális jellegét a Portál használata során betart minden írott és íratlan szabályt, valamint tiszteletben tartja az esetlegesen más országokhoz és kultúrákhoz köt szokásokat, kulturális, viselkedési és társadalmi normákat. A Megállapodásban foglaltak szerint a Felhasználók kizárólagosan és teljes kör en felelnek az általuk közzétett információkért. Valótlan, illetve jogsért adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Felhasználó rendszerb l való törlését vonhatja maga után. Az Üzemeltet nek csak részleges lehet sége van a Portálon megjelen tartalmak ellen rzésére, így a Felhasználó a jelen Megállapodás elfogadásával tudomásul veszi, hogy más Felhasználókra vonatkozó információk a valóságtól eltér ek is lehetnek, illetve, hogy az információk, amelyeket más Felhasználók közzétesznek, csupán az saját néz pontjuknak, véleményüknek és jellemzésüknek a megnyilvánulása, ami nem minden esetben tekinthet hitelesnek, pontosnak és teljes kör nek. I A Portál nem tekinthet sem hivatalos hírforrásnak, sem adatnyilvántartásnak. A Portál egy fórum, amely el segíti a Felhasználók bemutatkozását, saját belátásuk szerint történ kapcsolatteremtését, közösségek szervez dését, különböz képek, videók, írások és egyéb anyagok megosztását, valamint az eladók és vev k közötti értékesítési folyamatot. I A Felhasználók Portálon végzett tevékenysége, illetve események, találkozók és egyéb aktivitások Portálon keresztül történ szervezése, lebonyolítása, megrendelések, vásárlások, a felajánlott termékek átadása és szolgáltatások teljesítése, valamint a Felhasználók egymással, vagy harmadik féllel szembeni anyagi, jogi, erkölcsi, vagy egyéb elkötelez dése minden esetben a Felhasználók saját döntésére és kizárólagos felel sségvállalására történik. Mindezek tekintetében a Portál mindennem kötelezettséget, felel sséget és szavatolást magára nézve kizár. 3

4 I Amennyiben jelen Megállapodás, vagy bármilyen, a felhasználással és/vagy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nem egyértelm a Felhasználó számára, vagy további kérdése van, azt még a regisztráció, illetve a személyes adatok megadása el tt eljuttathatja az Üzemeltet címére. I.4. Vonatkozó jogszabályok I.4.1. Magyarország Alaptörvénye I.4.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Adatvédelmi tv.) I.4.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseir l szóló évi CVIII. törvény I.4.4. Az elektronikus hírközlésr l szóló évi C. törvény (Eht.) I.4.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér l szóló évi CXIX. törvény I.4.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvet feltételeir l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) I.4.7. Egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása során január 28-án kelt strasbourgi egyezményt kihirdet évi VI. törvény I.4.8. Adatvédelmi törvény január 28-án kelt strasbourgi egyezményt kihirdet évi VI. törvény I.4.9. A évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr l I A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet II. Alapfogalmak II.1. Regisztráció : új felhasználói fiók létesítése a Portálon. II.2. Felhasználó : bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság és szervezet, akinek vagy amelynek a tagságát a Portál elfogadta (beleértve a regisztrált, de érvényes el fizetéssel nem rendelkez tagokat is), vagy látogatóként a Portált használja. II.3. Szolgáltató : minden olyan áru forgalmazásával, vagy szolgáltatás nyújtásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság és szervezet, aki vagy amely a Portálon regisztrálta magát. II.4. Gazdi : A Portálon regisztráló magánszemély (beleértve a párokat és csoportokat is) II.5. Állat : Szolgáltató, vagy Gazdi által regisztrált, valós, vagy virtuális állatot (vagy állatokat) reprezentáló felhasználó. II.6. "Vásárlás": A Portálon bármely Szolgáltatótól és/vagy az Üzemeltet l áru, vagy szolgáltatás megrendelése, illetve a vásárlásra való elkötelez dés. II.7. Szolgáltatás (felhasználó típus): minden, a Portál által közvetített (más Szolgáltatók által teljesítend ) szolgáltatás. II.8. "Gazdivonal szolgáltatás": a Portál által nyújtott szolgáltatások (beleértve de nem kizárólagosan az információ- és tartalomszolgáltatást, a Portálon keresztül történ kölcsönös kapcsolatteremtési lehet ség biztosítását más Felhasználókkal, információk közlésének és a tranzakciók végrehajtási lehet ségének biztosítását is). II.9. Gazdi segítség (felhasználó típus): a Gazdik által nyújtott egyéni szolgáltatás II.10. El fizetés(i csomag) : A Felhasználók által a Portálon az aktuális befizetéseik függvényében elérhet funkciók halmaza. II.11. Gazdivonal Tallér : A Portál minden Felhasználója által használatra elfogadott, a magyar forinttal szemben aktuális árfolyamon nyilvántartott fizet eszköz. II.12. Virtuális pénztárca : A Felhasználó GV Tallérjainak nyilvántartására szolgáló logikai tároló hely. II.13. Termék : minden, a Szolgáltatók által kínált áru, amelyet a Felhasználó a Portálon keresztül megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót az áru eladótól történ átvételére. II.14. Szellemi Tulajdonhoz f jogok : bármely szabadalom, adatbázishoz f jog, szerz i jog, bejegyzett vagy be nem jegyzett mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és bármely hasonló, szerz i jogi, vagy iparjogi védelmi oltalomban részesül szellemi alkotás a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt. II.15. Adatlap : A Portálon az az oldal, amely az adott (els dleges, vagy származtatott) Felhasználóra vonatkozó információkat, adatokat, fényképeket és egyéb anyagokat tartalmazza. II.16. Felhasználó típus : A Portálon önálló és/vagy származtatott, a felhasználás céljának megfelel entitás. Felhasználó típusok: Lány gazdi, Fiú gazdi, Gazdi pár, Gazdi csoport, Lány állat, Fiú állat, Állat pár, Állat csoport, Szolgáltató, Szolgáltatás, Gazdi segítség, Elveszett állat, Talált állat. II.17. GV Shop (más néven GV Piactér): A Portál azon része, amelyen a Felhasználók bemutathatják és árulhatják saját portékáikat, s amin keresztül a látogatók és Felhasználók leadhatják megrendeléseiket, fizethetik a megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét, illetve egyeztethetik az eladókkal az értékesítési ügyletekhez kapcsolódó részleteket. 4

5 III. A szolgáltatások és a Portál használatának alapszabályai III.1. Felhasználói magatartás III.1.1. A Portál a Felhasználók széles körének teszi lehet vé a Portálon történ kapcsolatfelvételt, egyéni vagy csoportos szervez dést, illetve a különböz privát, közösségi és üzleti tevékenységek folytatását. Ennek megfelel en fokozottan elvárja a Felhasználóktól a korrekt, megbízható és felel sségteljes magatartást és más Felhasználók magánélethez, személyiségi, szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz f, szerz i, iparjogvédelmi, illetve védjegy és egyéb más tulajdonosi jogainak maximális tiszteletben tartását. A Portál szerteágazó funkcióin keresztül egymástól alapvet en eltér célok és ambíciók eléréséhez is segítséget nyújt, így a Felhasználók egymás iránti megértése és el zékenysége elengedhetetlen feltétele a Portálon történ jelenlétnek. A Portál minden t le telhet lépést megtesz annak érdekében, hogy a m ködés a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen, azonban a Felhasználók aktivitásai és általuk megosztott tartalmak tekintetében a felel sség minden esetben és kizárólagosan az érintett Felhasználókat terheli. III.1.2. A magánszemélyek és az üzleti szerepl k közös jelenléte megköveteli a Felhasználóktól a körültekint részvételt, valamint kiemelten, de nem kizárólagosan az üzleti Felhasználók esetében a Portál által, vagy a Portálon keresztül kapott bizonylatok helyességének ellen rzését. A Felhasználók által nem megfelel en karbantartott adatokból és eltérésekb l fakadó kellemetlenségek, illetve egyéb következmények tekintetében a Portál semmiféle felel sséget nem vállal. Ilyen esetekben az érintett feleknek egymás között kell az esetleges nézeteltéréseket, korrekciókat és adminisztrációt elvégezniük. III.1.3. A kiskorúak védelme és a közerkölcs tiszteletben tartása érdekében TILOS a Portálon feln tt tartalmak, szexuális, pornográf, obszcén, trágár, háborús, vagy uszító, vagy bármilyen módon er szakra, alkohol fogyasztással illetve dohányzással összefügg, erotikus, nemi vágy kielégítésével kapcsolatos, vagy er szakra ösztönz tartamú (ábrázoló, bemutató, leíró) anyagok megjelenítése (illet leg bármilyen módon, akár közvetetten a szexualitáshoz (pl. személyeket nem meztelen, de vágykeltésre alkalmas módon mutató fotó)), valamint szexuális szolgáltatások, vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköz tartalom kínálása. Ezen túlmen en csak az arra kijelölt helyeken és a jelen Megállapodásban rögzített módon engedélyezett olyan tartalmakat (pl. fotót) elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejl désére károsan hathat. III.1.4. TILOS a Portálon mindennem politikai-, faji-, nemi-, identitásbeli-, vallási-, vagy egyéb megkülönböztetés, az erre irányuló bármilyen felhívás, utalás, vagy szervez dés. III.1.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a Portált és annak funkcióit, szolgáltatásait nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületének megsértésére, vagy bármilyen más módon a Portál Felhasználóinak, vagy bárki másnak a személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. (Ide tartoznak többek között az adatlapon elhelyezett, mások jogait sért anyagok, az apróhirdetésekben és fórumokon rögzített zavaró, agresszív, vagy témán kívüli hozzászólások, hirdetések, kéretlen reklámlevelek, illetve a tömeges és/vagy egyszerre több helyen is megjelen hirdetések is). Az üzleti felhasználók ( Szolgáltató vagy Szolgáltatás f.típusok) a spam törvény betartásának szellemében el zetes felhatalmazás, illetve kérés hiányában nem szólíthatják meg a magánszemélyeket (beleértve természetesen az általuk kezelt egyéb entitásokat, pl. állatokat) üzleti és/vagy reklám célból. III.1.6. Jogellenes, vagy jogellenes tevékenységre buzdító anyagok megjelentetése, más Felhasználók személyes adatainak, telefonszámainak, címeinek, jelszavainak, valamint idézett beszélgetéseknek, vagy részleteknek az elhelyezése a Portálon még az érintett Felhasználók beleegyezésével sem engedélyezett. III.1.7. A fórumokon, blogokban, üzen falon, hírfolyamokban és a Portál másokkal közösen használt funkcióin keresztül leszámítva a kifejezetten erre a célra fenntartott helyeket és funkciókat, valamint a Felhasználók saját adatlapját TILOS bármilyen reklám, vagy reklámozásra irányuló tartalom elhelyezése. III.1.8. A kifejezetten reklámozási- és/vagy bemutatási célra fenntartott helyeken is TILOS továbbá: Politikai jelleg tartalmak és felhívások közlése. Olyan termékek és/vagy szolgáltatások felajánlása, amelyek - forgalmazása vagy végzése b ncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotróp anyagok), - engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), - forgalomba nem hozhatók (pl. üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), vagy 5

6 - jogszer en nem végezet k. Olyan tartalmak közzé tétele, vagy olyan tartalomra való hivatkozás, amely a Portál, az Üzemeltet, vagy más személy, vállalkozás, illetve termék, szolgáltatás jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sértheti, vagy veszélyeztetheti. Olyan információk és anyagok közlése, amelyek félrevezet módon azt a látszatot keltik, mintha azokat a Portál publikálta, vagy támogatta volna, illetve a Portál hagyta volna jóvá. A Portál megfelel m ködését szándékosan hátráltató tevékenység folytatása (pl. flood, offtopic, script hozzászólások, bojkottra való felhívás). A kérdésükre választ, vagy segítséget váró Felhasználók szándékos félrevezetése. III.1.9. Jogellenes, illetve jogosulatlan használat, illetve tevékenység valósul meg például - de nem kizárólagosan - az alábbi esetekben is: A Portál, vagy bármely részének módosítása, újraformázása, átszerkesztése, adaptációja, vagy visszafejtése. Fiktív felhasználói azonosító létrehozása és/vagy automatikus módszerek alkalmazása. Bármely keres robot, visszafejt, vagy egyéb olyan alkalmazás használata, amellyel a Portál, vagy annak bármely része elérhet vagy indexelhet. Adatok, vagy információk jogosulatlan gy jtése más Felhasználókról (beleértve a felhasználóneveket és/vagy címeket is). Jogosulatlanul megszerzett, vagy más Felhasználó adatainak és/vagy anyagainak el zetes hozzájárulás nélküli publikálása. A Portál számítástechnikai rendszerébe történ jogosulatlan behatolás, vagy annak kísérlete. Kéretlen levelek ( spam -ek), vagy más lánclevelek ( hoax -ok) küldése a Portálon belül és/vagy kívül. A Portál fenntartja a jogot arra, hogy az említett esetekben azonnali és indoklás nélküli korlátozást vezessen be, törölje az érintett Felhasználót, illetve megtegye a szükséges jogi lépéseket. IV. Regisztráció, belépés és felhasználói adatok IV.1. Általános IV.1.1. A Felhasználók életkorától függ, illetve az egyes országok polgáraira vonatkozó adatkezelés részleteit a Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzata tartalmazza. IV.1.2. Amennyiben a leend Felhasználó a tervezett regisztráció id pontjában még nem töltötte be a 14. életévét, a Portál használata számára nem engedélyezett. IV.1.3. Amennyiben a leend Felhasználó a tervezett regisztráció id pontjában még nem töltötte be a 16. életévét, a Portál használatának megkezdése el tt köteles elektronikus levélben eljuttatni a Portálhoz a megfelel en kiállított és ellen rizhet szül i, vagy más törvényes képvisel által kiállított hozzájárulást. Ilyen felhatalmazás hiányában, vagy annak a Portálhoz való eljuttatásának elmaradása esetén a Portál a dokumentum beérkezéséig tiltja a Felhasználó hozzáférését. IV.1.4. Személyhez f jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális b ncselekmény elkövetéséért elítélt, vagy büntet ítélet, illetve határozat hatálya alatt álló Felhasználó számára a Portál használata nem engedélyezett. IV.1.5. A Felhasználó köteles minden t le elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felel sséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely a felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával történik. IV.2. Csatlakozás, regisztráció IV.2.1. A funkciók nagy részének Portálon történ eléréséhez a Felhasználó regisztrációja szükséges. A nem regisztrált Felhasználók számára a portál csökkentett tartalmakat és funkciókat biztosít. IV.2.2. Regisztráció során a csatlakozó Felhasználónak meg kell adnia saját és érvényes címét, néhány személyes adatát, valamint választania kell egy jelszót. 6

7 IV.2.3. Regisztrációt követ en minden Felhasználó testre szabott, saját hozzáférést kap a Portálhoz. A Felhasználó köteles meg rizni a jelszavát és azonnal értesíteni az Üzemeltet t abban az esetben, ha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy a Felhasználó Portálon használt postafiókjához hozzáfért, illetve ha bármely más, a Felhasználóhoz kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhet vé vált. Amennyiben a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát harmadik személy részére hozzáférhet vé teszi, ezen harmadik személy a Portálon a Felhasználó saját meghatalmazottjaként végez m veletet, kezel adatot és információt, illetve bonyolít tranzakciót. A jelszó titokban tartásának elmulasztásából származó minden felel sség a Felhasználót terheli! IV.2.4. Amennyiben a Felhasználó a Facebook-on, vagy más közösségi oldaladon keresztül regisztrál, a Portál a Felhasználó kényelme érdekében átvesz bizonyos adatokat (pl. név, nem, cím, Facebook vagy más azonosító, profilfénykép). Ezekre az adatokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amiket a Felhasználó saját kez leg ad meg a Portálon. (A felhasználónév és az azonosítók kivételével bármelyik adat utólag módosítható). IV.2.5. A regisztráció részeként a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Portál a Felhasználói fiókjával, aktivitásaival, vásárlásaival, a Portál és az elérhet szolgáltatások módosulásaival kapcsolatos adminisztrációs, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó üzeneteket küldjön a Felhasználó részére. A Felhasználó az ezzel ellentétes igénye esetén elvégezheti a kívánt beállításokat, illetve a Portál minden hírlevelében biztosítja a hírlevélr l történ leiratkozás lehet ségét. IV.2.6. Hozzáférés zárolása: A Portál a visszaélések elkerülése és egyéb, a saját és/vagy Felhasználók érdekeinek védelme érdekében fenntartja a jogot bármely Felhasználó, illetve Portálhoz való hozzáférés, valamint Magyarországtól eltér ország, vagy IP cím el zetes indoklás nélküli zárolására. IV.3. Adatok IV.3.1. A Felhasználó jelen Megállapodás részeként elfogadja, hogy a Portálon kizárólag saját felel sségére tölthet fel és/vagy tehet közzé saját magáról, illetve a hozzá tartozó egyéb, származtatott felhasználókról információkat, legyenek azok akár publikusak, bizalmasak, vagy szenzitívek. IV.3.2. A Felhasználó határozottan szavatolja, hogy az általa közzétett összes információ hiteles, a valóságnak megfelel, nem félrevezet, valamint nem ütközik a Portál jelen Megállapodásában, illetve az ennek elválaszthatatlan mellékletét képez Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelemi Szabályzat -ban foglalt el írásokba. IV.3.3. A Felhasználó vállalja, hogy az adatlapján megjelen információkat és anyagokat rendszeresen aktualizálja. Minden, a regisztráció során megadott és a Felhasználói fiók (adatlap) részeként kezelt adat teljességéért és valóságosságáért, valamint a különböz ügyletek során felhasznált adatok (pl. bankszámlaszám, kiszállítási cím, stb.) Portálon történ aktualizálásáért a Felhasználót terheli a felel sség. IV.3.4. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy más Felhasználók megtekinthetik az adatlapját és a Felhasználó által közölt információkat, anyagokat. A Felhasználó bizonyos adatai pl. cím, telefonszám, stb. a Portál más Felhasználói számára rejtve maradnak, s azok szükséges része csak a GV Piactéren bonyolított vásárlások során juthatnak az eladó tudomására. IV.3.5. A Felhasználó elfogadja, hogy az adatlapjára feltöltött képek és egyéb tartalmak a Portál által küldött küls - és bels hírleveleken és tájékoztatókon keresztül is ugyanúgy hozzáférhet k, mint ahogy a Portálon. IV.3.6. A Portál lehet séget biztosít a Felhasználók üzleti és/vagy magáncélú megjelenésre is, felhasználói típusonként eltér szerepkörök és jogosultságok formájában. A használat során a Felhasználónak egyértelm en el kell különítenie egymástól az üzleti tevékenységet (ld. Szolgáltató, illetve Szolgáltatás felhasználói típusok) és a magánjelleg tevékenységet (beleértve pl. az ehhez köt adatokat és bizonylatokat is). A magán célú felhasználás során a minél szélesebb felhasználhatóság érdekében az alábbi szerepekben való megjelenés és akár ezek kombinálása is lehetséges: Gazdi (fiú, lány, pár vagy csoport) Állat (fiú, lány, pár vagy csoport) Gazdi segítség (a gazdik által kínált egyéni segítségnyújtás és szolgáltatás) Elveszett állat Talált állat Ezen szerepek hierarchiába szervezve a logikus és életszer kapcsolódások kialakítását támogatják, valamint lehet ség nyílik az elhunyt kedvencek emlékére történ regisztrációra és a virtuális állatok megjelentetésére is. 7

8 IV.3.7. A Portál fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó adatlapját id l id re ellen rizze, szükség esetén módosítsa és/vagy törölje. IV.3.8. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. IV.3.9. A Felhasználót kártérítési kötelezettség terheli a Portál Felhasználó általi használatából, az általa közzétett információkból és egyéb anyagokból, a jelen Megállapodás bármely részének megsértéséb l, vagy egyéb kárt okozó cselekményb l, mulasztásból, vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséb l adódó, a Portált ért kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért és költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket is.) V. GV Tallérok V.1. V.2. V.3. V.4. A Portál a felhasználói-, vásárlói-, beszerz i- és értékesít i érdekek lehet legszélesebb kiszolgálása, valamint a hatályos pénzügyi- és számviteli el írásoknak való maradéktalan megfelelés érdekében bevezette a Gazdivonal Tallér (GV Tallér) használatát. Az egyes Felhasználók által megvásárolt, birtokolt, felhasznált, beváltott, vagy visszaváltott GV Tallérokról a Portál szigorú nyilvántartást vezet. Jelen Megállapodás elfogadásával minden Felhasználó határozottan kijelenti, hogy a GV Tallért hivatalos fizet eszközként (készpénzt helyettesít fizetési eszköz) a Magyar Forint (HUF) mellett elfogadja és szükség esetén a számlázó- illetve könyvelési rendszerében azt kezeli. Az egyes fizetési m veletek és tranzakciók során a Felhasználó dönthet, hogy az általa fizetend összegb l mekkora részt fedez a rendelkezésére álló GV Tallérok felhasználásával. A Portálon mindennem elszámolás csak természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságok és szervezetek számára lehetséges, azaz pl. állatokhoz és egyéb, nem valós személyekhez kötött felhasználó típusok számára pénzügyi tranzakciók, megrendelések, egyéb jogi elkötelez dések nem lehetségesek. Amennyiben valamilyen oknál fogva (pl. GV Tallérral való jutalmazás a Portálon teljesített aktivitás alapján) ilyen felhasználó típusokhoz GV Tallér rendel dik, akkor azok felhasználási joga az ket regisztráló (származtató) valós Felhasználót ( szül felhasználó ) illeti oly módon, hogy a Felhasználó a GV Tallérokat átküldheti saját magának, mint valós Felhasználónak. VI. Vásárlás és elszámolás a Portálon A Portálon bonyolított bankkártyás fizetések esetén háromszerepl s megoldás zajlik, ami biztosítja a Felhasználók számára a teljes adat- és tranzakció biztonságot. A vásárlás indítása után a Portálról a Felhasználó átkerül a bank (illetve a PayPal, PayU) oldalára, ahol megtörténik a mindenkori törvényi és legszigorúbb biztonsági el írásoknak megfelel fizetési folyamat, majd ezt követ en (a tranzakció sikeres, vagy sikertelen voltának felt ntetése mellett) a Felhasználó visszakerül a Portálra. A GV Piactéren eladóként szerepl Felhasználók, semmilyen körülmények között nem jutnak hozzá a vev bankkártya adataihoz. A Portálon nem csak az Üzemeltet szolgáltatásai, hanem az értékesítésre felhatalmazott Felhasználók felajánlott szolgáltatásai és termékei is megtalálhatók. Az egyes ügyletek tartalmától és szerepl it l függ en az alábbi vásárlási és elszámolási eseteket különböztetjük meg a Portálon: VI.1. Gazdivonal el fizetés VI.1.1. A Portál szolgáltatásainak egy része csak megfelel el fizetés ellenében vehet igénybe. VI.1.2. El fizetést mind magánszemélyek, mind jogi és gazdasági szerepl k vásárolhatnak. A Portál alapértelemben 3 el fizet i szintet alkalmaz: Ingyenes csomagok, Gondos csomagok és VIP csomagok. 8

9 A magasabb szint csomagok az alacsonyabbakhoz képest több funkciót és szolgáltatást tartalmazhatnak. Fentieken túl a Szolgáltató Felhasználók esetében egy VIP+ csomag is alkalmazásra kerül, amely a Portál funkcióinak biztosításán túl további üzleti és kényelmi szolgáltatásokat is tartalmaz. VI.1.3. A Portál megkülönböztet úgynevezett vendég felhasználókat, akik regisztráció nélkül látogatják a Portált, valamint ingyenes próba csomagot is definiált annak érekében, hogy az új szerepl k megismerhessék a Portál nyújtotta el nyöket és lehet ségeket. Ez utóbbi csomag minden, korábban el fizetést még nem vásárolt szerepl számára egyszer és csakis a Portálon meghatározott id tartamon belül használható fel. VI.1.4. Az egyes el fizetési csomagok mindenkori díjai a Portál El fizetés menüpontja alatt találhatók. VI.1.5. Az el fizetés a Portálon részletezett funkciók használatát (az ott jelzett mértékben, illetve mennyiségben) a jelzett id tartamra biztosítja. Ha a Felhasználó az adott el fizetési csomagját annak lejárata el tt megváltoztatja (pl. magasabb csomagra fizet el ), akkor az új el fizetés azonnal életbe lép, míg a régi függetlenül annak tartalmától és esetlegesen biztosított lehet ségekt l pénz visszafizetési lehet ség nélkül megsz nik. VI.1.6. Amennyiben a Felhasználó egy adott szint el fizetést vásárol, a maga alatt létrehozott (származtatott) további Felhasználók tekintetében is automatikusan ugyanolyan szint csomag kerül alkalmazásra. (Pl. ha egy VIP Gazdi csomaggal rendelkez Felhasználó maga alatt létrehoz egy állatot, akkor az állat ugyancsak VIP besorolást kap, természetesen az állatok kapcsán értelmezhet és megengedhet funkciók elérésével). Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy Szolgáltató (azaz nem magánszemély, hanem hivatalos, vagy gazdasági szerepl ) maga alatt másik Felhasználó személyt (azaz egy Gazdit) regisztrál, ugyanis ilyen esetben a pénzügyi-, számviteli- és adózási szabályoknak való maradéktalan megfelelése érdekében a magánszemély nem részesülhet a gazdasági szerepl által finanszírozott el nyökben, neki önálló el fizetéssel kell rendelkeznie (hivatalosan a saját nevére kiállított elszámolási bizonylatok és egyéb dokumentumok alkalmazásával). VI.1.7. Az el fizetési csomag megvásárlása során beállítható, hogy felmondás hiányában az el fizetés automatikusan megújuljon-e az aktuális el fizetési id szak utolsó napján. Automatikus megújulás esetében a Paypal-on, vagy a PayU-n keresztüli fizetés engedélyezésér l a Felhasználónak kell gondoskodnia. Ennek hiányában az el fizetés automatikus megújulását a Portál nem tudja biztosítani. A vonatkozó összegek azon a fizetési módozaton kerülnek kiszabásra, amelyet a Felhasználó az eredeti tranzakciónál használt, de a mindenkor érvényes díjak alkalmazásával. VI.1.8. Az el fizetési-, illetve egyéb szolgáltatások után járó díj azon PayPal vagy PayU fiók terhére kerül kiszabásra, amelyet a Felhasználó az eredeti jogügyletnél használt. VI.1.9. Az automatikus megújítás addig tart, amíg a Felhasználó PayPal vagy PayU fiókja automatikusan küldi a beállított összeget a Portál részére. Amennyiben a Felhasználó ezt leállítja, az automatikus megújulás is megsz nik. VI Az el fizetési csomagok egy része a GV Shop Gazdivonal Szolgáltatások kategóriájában, megvásárolható termékek formájában is elérhet k. Ezen termékek megvásárlása esetén a Felhasználó a rendelkezésére álló GV Tallérokat is felhasználhatja fizetésre. VI.2. GV Tallérok vásárlása VI.2.1. GV Tallérok a Portál El fizetés, vagy a Pénztárcám menüpont alatt található További GV Tallérok vásárlása linken keresztül történhet. VI.2.2. GV Tallérokat mind magánszemélyek, mind jogi és gazdasági szerepl k vásárolhatnak. VI.2.3. A GV Tallérok vásárlásának alapvet el nye, hogy csökkentik a bankkártyás (PayU, PayPal) tranzakciók számát, a Felhasználó számára kényelmes és egyszer a használata, valamint a Portál id nként kedvezményes beszerzési lehet séget biztosít, ezáltal a Felhasználó bármilyen egyéb vásárlása esetén hasznot realizálhat. VI.2.4. Minden megvásárolt, vagy megszerzett (ld. lentebb) GV Tallér lejárati határideje 90 nap, a Felhasználó kizárólag ezen id alatt tudja felhasználni azokat. A lejárati id pontban a GV Tallérok (de csak az adott pillanatban lejáró mennyiség) automatikusan törl dnek. VI.2.5. A GV Tallérok lejárati id alatti fel nem használásával (illetve azok lejárati id pontban való törlésével) kapcsolatosan minden felel sség a Felhasználót terhel. 9

10 VI.2.6. Tekintettel arra, hogy a GV Tallér, mint pénzhelyettesít eszköz eladása nem min sül termék eladásnak, vagy szolgáltatásnyújtásnak, az ÁFA hatályán kívül esik, ezért számlát az ügyletr l nem kell kibocsátani. GV Tallér vásárlásakor a Portál egyedi sorszámmal ellátott számviteli bizonylatot állít ki a Felhasználó számára. VI.3. Egyéb GV portál mini szolgáltatás vásárlása VI.3.1. Ez az opció mind magánszemélyek, mind jogi és gazdasági szerepl k számára elérhet. VI.3.2. A Portál bizonyos esetekben lehet séget nyújt az egyes funkciók el fizetés nélküli igénybe vételére is. Ilyen esetekben (ha az adott funkció egyébként térítésköteles) a Felhasználó az összegy jtött, vagy megvásárolt GV Tallérjaival fizetheti a díjat. Az adott Felhasználó által elérhet egyes szolgáltatások mindenkori díjai a Portál Pénztárcám / További GV Tallérok vásárlása menüpont alatt találhatók. VI.3.3. A Portál mini szolgáltatás számlázása a tranzakciók mérete és esetleges száma miatt összesítve, az tárgyhót követ hónap 5. napjáig történik meg. VI.3.4. Amikor a Felhasználó igénybe vett egy mini szolgáltatás -t (pl. esemény létrehozása), amit az aktuális el fizetési csomagja nem biztosít (ha biztosítja, akkor külön költség természetesen nem lép fel), akkor annak a díját a Portál levonja a Felhasználó virtuális pénztárcájából, azaz csökkenti a Felhasználó rendelkezésre álló GV Tallérjainak számát. Hónap végén összesítésre kerülnek a tárgyhónapban igénybe vett mini szolgáltatás -ok után járó díjak és az Üzemeltet egy összegben kiszámlázza azt a Felhasználó felé. VI.4. GV Tallér gy jtése VI.4.1. A Portál ösztönzi Felhasználóit a Portálon történ minél intenzívebb jelenlétre. Ennek részeként bizonyos tevékenységek és m veletek után (pl. el fizetés, vásárlás, új felhasználók Portálra irányítása, rendszeres bejelentkezés, stb.) az SZJA tv. 1.sz. mellékletének 8.14-es pontjának rendelkezései figyelembe vétele mellett vásárláshoz kötött jutalom GV Tallérokat adhat. VI.4.2. Jelen pont technikai megvalósítása úgy történik, hogy az adott vásárlás és/vagy aktivitás után járó kedvezmény, illetve visszatérítés automatikusan GV Tallérra váltódik át, amelyr l a Portál a Felhasználó felé egyedi sorszámmal ellátott számviteli bizonylatot állít ki. Ezen GV Tallérok kizárólag vásárlás formájában használhatók fel (ugyanis a Portál magánszemélyek számára nem vált vissza GV Tallérokat forintra), így nem fordulhat el, hogy bármilyen kedvezmény, vagy visszatérítés felhasználása ne köt dne vásárláshoz. VI.4.3. A Felhasználó jelen Megállapodás elfogadásával tudomásul veszi, hogy ez az opció (azaz a GV Tallér gy jtés) kizárólag magánszemélyek számára áll fent. Jogi és gazdasági szerepl k a Portálon nem részesülnek visszatérítésben, GV Tallérhoz csak a GV Tallérok vásárlása pontban leírtak alapján juthatnak, ezáltal nem fordulhat el, hogy bármilyen kedvezmény, vagy visszatérítés a GV Tallérokkal összemosódjon. VI.5. GV Tallér ajándékozás VI.5.1. A Portálon lehet ség nyílik a Felhasználó rendelkezésére álló GV Tallérjaiból tetsz leges Felhasználónak ajándékozni. Ez a lehet ség kedves gesztus, illetve praktikus ajándék lehet jeles alkalmakkor. VI.5.2. A GV Tallérok átruházásáról a Portálon egy külön felületen lehet nyilatkozni, s egyben megadni, hogy ki, kinek, mekkora összeg GV Tallért ajándékoz és mindehhez hozzá lehet adni egy üzenetet, üdvözl szöveget. Az ajándékozás, illetve GV Tallér küldés nem visszavonható, ezért a Felhasználónak minden körültekint en kell eljárnia. VI.5.3. GV Tallér ajándékozása során a küld fél (ajándékozó) virtuális pénztárcájából levonásra kerül az adott mennyiség GV Tallér, s ezzel egy id ben a fogadó fél (megajándékozott) virtuális pénztárcájában jóváíródik az. VI.5.4. A GV Tallér ajándékozási lehet séggel mind magánszemélyek, mind jogi és gazdasági szerepl k élhetnek. A Portál felhívja a nem magánszemély Felhasználók figyelmét arra, hogy gazdálkodó szervezetek esetében mindennem ajándékozást (akár ajándékozóként, akár megajándékozottként szerepel az ügyletben) megfelel en fel kell t ntetni a könyvelés és adózás során. Az ezzel kapcsolatos felel sség kizárólag a Felhasználót terheli. 10

11 VI.5.5. Magánszemélyek esetén az ajándékozás az illeték törvényben meghatározott keretek szerint történik (tehát a hétköznapi ügyletek során többek között az összegek nagyságrendje miatt a Portálon ilyen irányú igények esetén általában nincsen további teend je a Felhasználónak). VI.6. Vásárlás a GV Shop-ban VI.6.1. A Portál szerves része a GV Shop (más néven GV Piactér), amely lehet séget biztosít az engedéllyel bíró Felhasználók számára a termékeik és szolgáltatásaik bemutatására, értékesítésére, a megrendelések és kiszállítások kezelésére. Mindezek mellett a Portál saját és Felhasználói körének, a megjelenített anyagok színvonalának fenntartása, valamint a GV Piactér forgalmának el segítése érdekében elvárja az eladók által feltöltött, illetve kezelt adatok, információk és tartalmak megfelel min ségét és rendszeres frissítését. Abban az esetben, ha az eladó ezen elvárásoknak nem felel meg, illetve a GV Shop internetes áruházi funkciójának céljait nem támogatja, a Portál jogosult a Felhasználó GV Shop eladói jogosultságait pénzvisszatérítés nélkül megvonni. VI.6.2. A GV Shop-ban a Portálon nem regisztrált látogatók is vásárolhatnak, de eladóként kizárólag regisztrált Felhasználók jelenhetnek meg. VI.6.3. A portál az eladók 3 csoportját különbözteti meg: VI Maga a Portál, illetve az Üzemeltet : A Portál igyekszik a lehet legszélesebb körben kielégíteni Felhasználóinak igényeit. Annak érdekében, hogy az egyes el fizetések és reklámozási lehet ségek igénylése során is fel lehessen használni a Portálon összegy jtött és/vagy megvásárolt GV Tallérokat, a Portál termékek formájában a GV Shopban (GV piactér) is elhelyezi a legfontosabb elemeket. Ezen túlmen en az Üzemeltet esetleges további termékeit is megjelenteti a piactéren. VI Szolgáltató Felhasználók: A Portál a bemutatkozási-, tájékoztatási-, kapcsolat felvételi- és aktivitási lehet ségeken kívül lehet vé teszi az üzleti felhasználói részére is saját portékáik és szolgáltatásaik üzletszer prezentálását és értékesítését is. VI Gazdik (magánszemélyek): A Portál internetes piactere a megfelel el fizetéssel rendelkez magánszemély Felhasználók számára is biztosítja az akár használt termékeik értékesítési lehet ségét. Tekintve, hogy magánszemélyek esetében az eladási ügyletek nem az üzleti számlázás folyamatát követik, valamint, hogy a magánszemélyek a webáruházakban történ értékesítésre vonatkozó szigorú jogszabályi el írásoknak nem, vagy csak részben tudnak megfelelni, a termékek bemutatási lehet sége adott, de a Portálon való megrendelés és fizetés nem lehetséges. (Ilyen esetekben a szerepl knek maguk között kell egyeztetni a részleteket.) VI.6.4. A GV Piactér els sorban mérete, tematizáltsága és az internetes keres motorok által könnyen megtalált, optimalizált és hatékony webshop motorja révén nem csak azon Felhasználók számára jelenthet kiemelt üzleti lehet séget, akiknek nincsen saját internetes áruházuk, illetve akik nem tudják biztosítani a biztonságos internetes fizetés lehet ségét, hanem azoknak is, akik már meglév webáruházuk mellett termékeikkel további felületen szeretnének megjelenni. VI.6.5. A Portál a GV Shop (nem magánszemély) eladói számára a portékák bemutatásán és eladásán túl biztosítja a saját honlapra, internetes áruházra, vagy az ott elhelyezett termékekre való átlinkelés lehet ségét is, azaz a vásárlók el tt szabad út nyílhat a vásárlás helyszíné -nek a megválasztására is. VI.6.6. A Felhasználók a Megállapodásban lefektetett és elfogadott feltételek alapján a GV Shop-ban történ vásárlások során is elfogadják a GV Tallért, mint fizet eszközt. Ez azt jelenti, hogy amikor a vásárló a GV Shopban fizet, akkor a vételárat a rendelkezésére álló GV Tallérok erejéig saját döntése alapján kiegyenlítheti GV Tallérokkal is. VI.6.7. Amennyiben a vásárló magánszemély és regisztrált Felhasználója a Portálnak, a vásárlás értékének a GV Kondíciós Listában meghatározott százalékának megfelel visszatérítés illeti meg, GV Tallér formájában. A GV Talérokat a Portál a vásárlás (megrendelés) pillanatában jóváírja a Felhasználónak. Nem magánszemélyek számára a Portál nem eszközöl visszatérítést (ld. az VI.4.3. pontot). VI.6.8. Abban az esetben, ha a megrendeléssel egy id ben a Portál felé történ vev i fizetés (forint és/vagy GV Tallér) összege és az eladó virtuális számláján elérhet GV Tallérok összege együttesen nem éri el az Üzemeltet által az adott tranzakcióra vonatkozó jutalékának és az alkalmazott banki költség átalánynak az összegét (azaz az eladónak nincsen elég fedezete), akkor az érintett eladó felhívást kap a hiányzó összeg befizetésére. A Portál csak a ténylegesen a bankon (illetve a PayU-n vagy PayPal-on) keresztül bonyolított összegek után számol fel banki költség átalányt. VI.6.9. A vev által a fizetéskor felhasznált GV Tallérok fedezete erejéig a szükséges GV Tallérokat a Portál azonnal jóváírja az eladó virtuális pénztárcájában. A vev által fizetett, a tranzakcióra vonatkozó jutalékkal és a felmerül banki általány 11

12 költségekkel csökkentett összeg fennmaradó részét GV Tallérok formájában az Üzemeltet a fizetést követ csütörtöki napon (amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követ els munkanapon) jóváírja az eladó ( Szolgáltató felhasználó típus) virtuális pénztárcájában. Az Üzemeltet a GV Kondíciós Listában rögzíti a GV Shop-ban történ értékesítések alapján az eladót terhel jutalék, illetve figyelembe vett banki általány költségek mértékét, illetve a vásárlás pillanatában kiállítja a jutalékszámlát. A GV Kondíciós Lista jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi, a Megállapodás elfogadásával a Felhasználó egyértelm beleegyezését adja a tranzakciók pillanatában hatályos kondíciós lista mindenkori alkalmazására. VI A GV Tallérokat a saját virtuális pénztárcájában történt jóváírást követ en az eladó készpénzre válthatja, vagy felhasználhatja vásárlásainak finanszírozására. A GV Tallérok magyar forintra való beváltásának módjáról és lehet ségeir l az VI.7. pont rendelkezik. VI Jelen Megállapodás elfogadásával eladó tudomásul veszi, hogy a vev a hatályos jogszabályokban el írt elállási jogának gyakorlása esetén a Portál által vásárláskor felszámított jutalék, illetve banki költségek visszatérítésére nincsen mód. VI A GV Piactér használatával kapcsolatos további információk és szabályok a VIII. pontban ( A GV Shop használata ) találhatók. VI.7. GV Tallér visszaváltás VI.7.1. A Portálon megvásárolt, illetve a termékek értékesítéséb l származó GV Tallérokat a Szolgáltató Felhasználók a Portál által biztosított felületen keresztül átválthatják magyar forintra. A beváltás során megadott mennyiségnek megfelel forintot az Üzemeltet a Felhasználó adatlapján nyilvántartott folyószámlára utalja az igény leadását követ 2 munkanapon belül. VI.7.2. Tekintettel arra, hogy a GV Tallér mint pénzhelyettesít eszköz beváltása nem min sül termék értékesítésnek, vagy szolgáltatásnyújtásnak, az ÁFA hatályán kívül esik, ezért számlát az ügyletr l nem kell kibocsátani. GV Tallér vásárlásakor a Portál egyedi sorszámmal ellátott számviteli bizonylatot állít ki a Felhasználó számára. VI.7.3. Magánszemélyek esetén a GV Tallérok visszaváltása nem lehetséges, mert azok olyan ügyletekb l (pl. utólagos kedvezmény, visszatérítés, ajándék) is származhatnak, amelyek direkt felhasználása pénzügyi-, számviteli- illetve adózási szempontból nem engedélyezett, így azok csak vásárlás során használhatók fel. VII. Számlák és bizonylatok VII.1. Szabályok Jelen megállapodás keretében a Felhasználók elfogadják az Üzemeltet által a Portálon végrehajtott m veletek tekintetében a hatályos pénzügyi-, számviteli- és adózási szabályokat figyelembe véve alkalmazott alábbi szabályokat: VII.1.1. Az Üzemeltet a Felhasználók irányába legyen az bármely termék és/vagy szolgáltatás értékesítése, illetve a Szolgáltatók számára kiállítandó jutalékszámla els dlegesen Távszámlát alkalmaz. A Távszámla lényege, hogy a Felhasználó segítend, egyszer sítend és gyorsítandó a számlázási folyamatot ben kapja meg a számlát, ami ugyanúgy papír alapú számlának min sül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója. Az -ben csatolt, vagy linken keresztül elérhet számlát a Felhasználónak 1 példányban kötelez en ki kell nyomtatnia és eredeti számlaként kell kezelnie. (A Távszámla nem elektronikus számla, az kizárólag elektronikus úton nem meg rizhet. A távszámla minden tekintetben megfelel a számla adattartalmával kapcsolatos jogszabályoknak, tekintve, hogy a nyomtatott számlán a kibocsátó aláírása és bélyegz je év óta nem kötelez, továbbá a számla kibocsátója a rendszerében, illetve alkalmazott számlázó programjában el tud számolni a számlák másolati példányaival is. Az el írások alapján, a számlán az eredeti, illetve másolati példány feltüntetése sem kötelez.) A távszámla meg rzésér l a kiállító fél és a befogadó fél is maga gondoskodik. VII.1.2. A Felhasználók jelen megállapodás elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Portál a távszámla helyett saját belátása szerint a hatályos törvényben el írt elektronikus aláírással és id bélyegz vel ellátott elektronikus számlát alkalmazzon. Az elektronikus számlát a Portál ben küldi meg a Felhasználónak, vagy biztosítja annak letöltési 12

13 lehet ségét a Portálról, vagy a Portál számlázó partnerének rendszerén keresztül oly módon, hogy minden Felhasználó csak a saját számláit érheti el. Az elektronikus számla meg rzésér l a kiállító fél és a befogadó fél is maga gondoskodik. VII.1.3. A Portál a Felhasználók felé kiállított számlát a pénzügyi teljesítést követ maximum 8 naptári napon belül küldi meg. A Felhasználó a megkapott számlával szemben 8 naptári napig a Portál felé írásban tehet kifogást. Ha ezzel a jogával nem él, az Üzemeltet a számlát elfogadottnak tekinti. VII.1.4. Az Üzemeltet fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történ továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 15 naptári napon belül kerül a számla a Felhasználó által megadott számlázási címre postázásra. VII.1.5. A Felhasználók közötti vásárlási folyamatok el segítése és támogatása érdekében a GV Shop-ban történt megrendelésekr l és vásárlásokról a Portál mind az eladó, mind a vev felé elektronikus levélben megküldi a szükséges információkat, amik alapján az eladó állítja ki a hivatalos számlát. A Portál a számlázás tekintetében kizárólag az említett információs szolgáltatást nyújtja, a további tevékenységekben (pl. számla elkészítése, egyeztetések, stb.) nem vállal szerepet, az esetleges reklamációs, illetve utólagos módosítási igények kezelése minden esetben a Felhasználók feladata és felel ssége. VII.2. Számla kiállítás a Portál által az eladó nevében VII.2.1. Abban az esetben, ha egy eladó ( Szolgáltató felhasználó típus esetén) a kiállítandó számlák mennyisége, illetve a számlák kiállításával kapcsolatos adminisztratív terhek miatt, a saját tevékenységeinek egyszer sítése érdekében, vagy akár abból kifolyólag, hogy nem képes a jelen Megállapodásban rögzített feltételeknek megfelel számla kiállítására (pl. nem tudja megoldani a GV Tallér fizetési mód felt ntetését), igényelheti az Üzemeltet l a nevében történ számlázást. (Az igénylés az Üzemeltet felé intézett elektronikus levélben, valamint a Felhasználó adatlapján található vonatkozó mez értékének megfelel beállításával történik.) VII.2.2. Az adott Szolgáltató Felhasználó nevében történ számlázás csak a VIP+ Szolgáltató el fizetési csomagban lév Felhasználók esetén lehetséges. Ilyen irányú szolgáltatás esetén az Üzemeltet a vele kapcsolatban lév számlázó partner szolgáltatását felhasználva (és a partnernél az adott Felhasználó nevére minden esetben külön számlakibocsátói fiókot fenntartva) állíttatja ki a szükséges számlákat és juttatja el mind az eladóhoz, mind a vev höz. VII.2.3. A Portál kizárólag a számlák elkészítését és automatikus célba juttatását koordinálja, illetve végzi, további tevékenységben nem vállal szerepet. Az esetleges reklamációs, illetve utólagos módosítási igények kezelése az érintett Felhasználó feladata és felel ssége. VII.2.4. A távszámla eredeti példányát a vev kapja meg, az els másolati példányt pedig az eladó. (A számlázó partner által elkészített számla állományt a folyamat technikai támogatása érdekében tárolja a Portál, de err l sem eredeti, sem másolati példány kiállítását a Portál nem végzi és kérésre sem vállalja.) VII.2.5. Az Üzemeltet a számlázási rendszert biztosító partnerén keresztül az adott számlakibocsátói fiókhoz az érintett eladónak egyedi hozzáférést biztosít. A számlák utólag történ módosítása, az eredeti példány ismételt kiállításának elkerülése, valamint a másolati példányok kezelése a Felhasználó kizárólagos felel ssége. VII.2.6. Jelen megállapodás elfogadásával a Felhasználók kijelentik, hogy a saját nevükben az Üzemeltet által kibocsátott számlák tekintetében a fenti el írásokat magukra nézve kötelez nek fogadják el. VIII. A GV Shop használata VIII.1. Alapszabályok VIII.1.1. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy amennyiben a Felhasználó megrendelést ad le a Portálon és az eladó a Portál által megküldött megrendelési értesítést követ en ben nem módosítja annak tartalmát és/vagy ezen túlmen en visszaigazolja a vev felé a megrendelést az eladó és a vev között, mint távollév felek között jön létre a szerz dés és tudatában vannak annak, hogy e tekintetben a Portál, illetve az Üzemeltet nem részese az ügyletnek. 13

14 VIII.1.2. VIII.1.3. VIII.1.4. VIII.1.5. VIII.1.6. VIII.1.7. VIII.1.8. VIII.1.9. A Portálon megjelen termékek, szolgáltatások és információk tekintetében a Felhasználó a saját felel sségére dönti el, hogy azok megfelelnek-e az igényeinek. A Felhasználók jelen megállapodás részeként kijelentik, hogy a Portálon keresztül megvásárolt termékeket, illetve igénybe vett szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatukra használják, elfogadják továbbá, hogy a Portál nem vállal felel sséget a használat során esetlegesen felmerül vagyoni, vagy nem vagyoni károkért. A Portálon megjelen termékek és/vagy szolgáltatások tekintetében az értékesít i felel sség minden esetben az érintett eladót terheli. A Portál nem saját termékeinek és nem saját szolgáltatásainak a Portál csak közvetít je, az Üzemeltet kizárja mindennem saját felel sségét azon esetekben, amikor a kereskedelmi ügyletben, vagy bármilyen egyoldalú, vagy kölcsönös elkötelez désben nem eladóként és nem vásárklóként vesz részt. A Portál ilyen esetekben nem tartozik sem kiszállítással, sem egyéb szolgáltatással a Felhasználók felé, így a megrendelt termékr l, vagy szolgáltatásról szóló számla, valamint garancialevél kiállításáról is az eladónak kell gondoskodnia. A Portált nem terheli felel sség a Portálon hirdetett, de ki nem szállított, vagy csak részlegesen kiszállított termékek miatt. A vev kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és elfogadja, hogy amennyiben az adatait nem a valóságnak megfelel en szolgáltatja az eladó részére megtérít minden kárt, elmaradt hasznot és minden olyan költséget, ami a kár elhárítása érdekében merül fel. Az eladó az értékesítési folyamatban a vev vel kapcsolatosan tudomására jutott adatokat (különös tekintettel a személyes adatokra) köteles bizalmasan kezelni és a folyamatban részt nem vev harmadik felek irányában azt titokban tartani. Az eladó a vev ez irányú el zetes és kifejezett nyilatkozatának hiányában nem jogosult a vev t saját hírlevél nyilvántartásába felvenni, illetve közvetlen üzletszerzési és marketing célból megkeresni, a személyes adatokat csak a vásárlással összefüggésben kezelheti. A GV Piactéren értékesít Felhasználó jelen Megállapodás elfogadásával kijelenti, hogy tisztában van az internetes értékesítéssel, illetve az ehhez köt eladói- és információszolgáltatási kötelezettségekkel (pl. egységár felt ntetés, termékjellemz k, eladói adatok, vásárlási feltételek, szállítási és fizetési lehet ségek megadása, a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó esetleges magatartási kódex elérhet vé tétele, információ az elállási jogról és annak gyakorlásáról, stb.) kapcsolatos törvényi el írásokkal, s azok betartásának felel ssége kizárólag az eladót terheli, ahogy ugyancsak az eladó felel s a rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköz tartalmú, vagy jogos érdeksérelmet okozó információk, valamint a hiányzó, illetve hiányos adatok vonatkozásában is. A Portálon minden eladó a saját árui és szolgáltatásai tekintetében maga köteles gondoskodni a hatályos törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Megállapodásban és a Gazdivonal Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat -ban foglalt el írások maradéktalan betartásáról, a vev k irányába szükséges tájékoztatások megadásáról. Amennyiben jelen Megállapodás pontjai nem fedik le teljes egészében az eladó értékesítéssel kapcsolatosan alkalmazott szabályait és a szükséges tájékoztatást, az eladó köteles gondoskodni arról, hogy az érdekl knek és a vásárlóknak a saját termékeihez és szolgáltatásaihoz köt en rendelkezésére álljanak a vásárlási feltételeket, illetve az adatkezelési nyilatkozatot tartalmazó dokumentumok. Ennek el segítése céljából a Portál elérhet vé tesz egy általános Vásárlási Feltételek mintát, amit az eladó saját belátása szerint felhasználhat, illetve megfelel en módosíthat, azonban annak alkalmazása, tartalmának szükséges aktualizálása és a vev k irányában történ prezentálása minden esetben az eladó Felhasználó kizárólagos felel ssége. Az eladó az üzlethelyiségen kívül, illetve a távollév felek között kötött szerz dés keretében köteles világosan és közérthet módon, még a megrendelés, illetve a fogyasztó szerz dési/vásárlási nyilatkozatának megtétele el tt tájékoztatni a vásárlókat többek között: - az eladó adatairól (név, cím, elérhet ségek), székhelyér l és üzleti tevékenységének helyér l, - a termék / szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, - a termék tényleges áráról (beleértve az esetleges járulékos költséget is), vagy ha a szolgáltatás jellegéb l adódóan az árat nem lehet el re ésszer en kiszámítani az ár kiszámításának módjáról, valamint az ezen felül felmerül valamennyi költségr l (így különösen a fuvardíjról és/vagy a postaköltségr l), vagy ha e költségeket nem lehet ésszer en el re kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésér l, hogy esetlegesen további költségek merülhetnek fel, - a szerz dés megkötéséhez alkalmazott kommunikációs eszköz használatának esetleges díjáról (ha ez a díj emelt díjnak min sül), - a teljesítés feltételeir l (különösen a fizetésr l, a kiszállításról, a teljesítési határid l, valamint a panaszkezelés módjáról), - az elállási jogról és gyakorlásának szabályairól (arról, hogy az elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie), - a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségr l, 14

15 - az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeir l, - arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex (valamint a magatartási kódexr l történ másolatkérés módjáról), - a fogyasztó kötelezettségeinek szerz dés szerinti legrövidebb id tartamáról, - a peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehet ségér l. Felhasználó jelen Megállapodás részeként tudomásul veszi, hogy az itt felsorolt tájékoztatási kötelezettségek elmulasztásának felel ssége kizárólag az eladót terheli. VIII Az eladó Felhasználó kijelenti, hogy a termék lényeges tulajdonságainak hibás közzététele esetén a vev élhet a hibás teljesítésre vonatkozó jogaival (kellékszavatosság, termékszavatosság, illetve jótállás). VIII A GV Piactéren vásárló Felhasználó kijelenti, hogy megismerte az eladó által publikált Vásárlási Feltételeket, mely jelen Megállapodás kiegészítéseként az eladó és a vev között érvényes. A GV Piactéren történ vásárlási ügyletek tekintetében minden esetben a jelen Megállapodásban foglaltak az irányadók, azaz ha az eladó által közzétett Vásárlási Feltételek bármely pontja jelen Megállapodásban foglaltakba ütköz kitételeket fogalmaz meg, akkor jelen Megállapodás feltételeit kell figyelembe venni. VIII A Portál semmilyen esetben nem kötelezhet a szállításból ered bármilyen költség megtérítésére, a termékek szállításával és/vagy visszatérítésével kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül az eladóval kell egyeztetni. (Az eladó elérhet ségei a megrendeléskor ben megküldött megrendelési értesít ben, illetve az eladó által közzétett dokumentumokban találhatók.) VIII Az eladó amennyiben a Portál által az eladónak és a vev nek megküldött megrendelési értesítéshez képest bármilyen módosítás, vagy kiegészítés szükséges köteles a vev nek haladéktalanul visszaigazolást küldeni, illetve az egyeztetés céljából a vev vel felvenni a kapcsolatot. VIII Abban az esetben, ha a megrendel nek/vev nek akár a Portál megrendelési értesít jével, akár az eladó megrendelés visszaigazolásával kapcsolatosan észrevételei vannak (pl. az ellen rzés során az eredeti szándékával nem egyez, vagy egyéb irányú hibát tapasztal), azokat haladéktalanul el kell küldenie az eladónak annak érdekében, hogy a hibás, illetve a kölcsönös szándékot nem tükröz teljesítés bekövetkeztét megakadályozza. VIII Az eladó illetve az általa megbízott szállító/partner köteles a vev által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzítettek szerint személyes átvétel formájában a vev rendelkezésére bocsátani, vagy utánvéttel, futárszolgálat útján, illetve saját maga által a megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az eladó az egyeztetés érdekében köteles haladéktalanul -ben, vagy telefonon felvenni a kapcsolatot vev vel és méltányos megoldást biztosítani számára. VIII A vev köteles az általa megrendelt (számára visszaigazolt) és az általa el zetesen megadott címre kiszállított (vagy kiszállíttatott), illetve rendelkezésre bocsátott termékeket átvenni, az eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat ami a termékek esetleges csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza az ugyancsak el re meghatározott fizetési módon kifizetni. VIII Az esetleges jogviták elbírálására a Felhasználók alapesetben az eladó székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik meg. A jelen Megállapodásban, illetve az eladó által rendelkezésre bocsátott Vásárlási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollév k között kötött szerz désekr l szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. A Portálon keresztül, illetve annak használata során létrejöv, a Felhasználók közötti szerz dések nyelve ett l eltér tájékoztatás hiányában a magyar, s az ilyen módon megkötött szerz dések nem min sülnek írásba foglalt szerz désnek, azokat sem a Portál, sem az eladó nem iktatja. VIII Azon termékek esetén, amelyekkel kapcsolatban szavatossági igények merülnek fel, a termék kézhezvételét l a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogveszt határid n belül, a kifogások pontos meghatározásával az eladónak küldhet k vissza. A szállítási költségek minden esetben a vásárlót terhelik, kivéve, ha a Portálon megjelen ajánlatban az eladó másképp nem nyilatkozott. VIII A termékszavatosság akkor érvényesíthet, ha az eladott termék nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalakor hatályos min ségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az eladó által közzétett leírásban szerepl tulajdonságokkal. A gyártó, illetve eladó csak azokért a hibákért tartozik helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék még az ellen rzése alatt állt. (A gyártó mentesül a felel sség alól, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának id pontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhet. A termékszavatosság a termék 15

16 végfelhasználó általi átvételét l számított két évig érvényesíthet, így akár hosszabb is lehet, mint a jótállási id.) A vev a hiba felfedezése után késedelem nélkül (de maximum két hónapon belül) köteles a hibát az eladónak jelezni. Ennek elmulasztása esetén a közlés késedelméb l ered kárért a vev felel s. Ha a termék tulajdonosa változik, akkor az új tulajdonos is érvényesítheti a termékszavatossági jogokat az eladóval, illetve a gyártóval szemben. A termékszavatosság kizárólag a hiba tényleges orvoslására szolgál. A vev els sorban a hiba kijavítását, másodsorban ha ez nem lehetséges a termék cseréjét kérheti. VIII Az eladók által a vev k számára biztosítandó, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló MINTA tájékoztató (3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez): VIII Kellékszavatosság: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a(z).. (az eladó vállalkozásának neve) hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végs esetben a szerz dést l is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határid ben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem kés bb, mint a hiba felfedezését l számított kett hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerz dés teljesítését l számított két éves elévülési határid n túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határid. (2 évnél rövidebb határid esetén beillesztend ), de legfeljebb egy év. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítést l számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z).. (az eladó vállalkozásának neve) vállalkozás nyújtotta. A teljesítést l számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés id pontjában is megvolt. VIII Termékszavatosság: Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben min sül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos min ségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepl tulajdonságokkal. Milyen határid ben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határid elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal id pontjában nem volt felismerhet, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelez hatósági el írás alkalmazásából ered. 16

17 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegend egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. [Ha a vállalkozás jogszabály, vagy szerz dés alapján jótállásra köteles, az alábbi, 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba] VIII Jótállás: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén szerz dés (a megfelel jogszabályhely megjelölése).. alapján a (eladó vállalkozásának neve) jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határid n belül illetik meg jótállás alapján? (a szerz désben, vagy jogszabályban meghatározott jogok és határid ) Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. VIII A Portálon vásárló vev k jótállási, vagy szavatossági igényüket minden esetben az eladó irányába tudják bejelenteni. (Amennyiben az eladó maga az Üzemeltet, a szükséges elérhet ségek jelen Megállapodás XIII. pontjában találhatók. Minden más esetében az eladó adatlapján és/vagy termékoldalán közzétett kapcsolattartási adatokat kell használni.) VIII Személyes bejelentés: A vev a jótállási, vagy szavatossági igényét bejelentheti személyesen az eladónál (az eladó címe: ). Ekkor az eladó munkatársa a kifogásáról jegyz könyvet vesz fel, amelyben rögzíti: - a vásárló nevét, címét, - a termék megnevezését, vételárát, - a vásárlás id pontját, - a hiba bejelentésének id pontját, - a hiba leírását, - a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, - a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényét l eltér, ennek indokolását a jegyz könyvben rögzíti. A jegyz könyv másolatát a vásárló átadja az eladónak. VIII Írásban történ bejelentés: A vev a jótállási, vagy szavatossági igényét bejelentheti az eladónak küldött levélben (az eladó címe: ), vagy elektronikus levélben (az eladó címe: ). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét, - a termék megnevezését, vételárát, - a vásárlás id pontját, - a hiba bejelentésének id pontját, - a hiba leírását, - a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. VIII A Portál semmilyen esetben nem vonható felel sségre az eladó és a vev között létrejött ügyletekkel kapcsolatban felmerül közvetett, eseti, különleges, vagy egyéb károkért, így pl. a szállításból ered károkért, a termék/szolgáltatás nem megfelel min ségéb l ered szavatossági igényekért, a termék/szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett balesetekb l származó kárigényekért, illetve az eladó által a Portálon közzétett megtéveszt ajánlatból ered károkért sem. 17

18 VIII A Felhasználók jelen Megállapodás aláírásával egyidej leg azt is leszögezik, hogy az egyes megrendelési és/vagy értékesítési ügyletek részleteit és az esetlegesen felmerül kérdéseket, problémákat és vitákat a megrendel (vev ) és az eladó egymás között rendezi, azokkal kapcsolatosan az Üzemeltet t, illetve a Portált nem terheli kötelezettség. VIII A Portálon, illetve a GV Shopban (ellentétes jelzés hiányában) található termékek ára a mindenkori általános eladói árlistáktól független, a Portálon alkalmazott bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. VIII A megrendelések és/vagy vásárlások minimum összegét a kereskedelmi folyamatok megfelel védelme érdekében a Portál Ft-ban (azaz egyezer forintban) határozza meg. VIII.2. Eladói lehet ségek A GV Shop-ban az eladók a szokásos Web-shop, illetve piactéri funkciókon, illetve a normál termék megjelenítési és értékesítési lehet ségeken túl az alábbi plusz lehet ségeket vehetik igénybe: VIII.2.1. Termékek feltöltése a GV piactérre VIII Az eladóknak a manuális, felületen keresztül történ feltöltés mellett az el re meghatározott.csv fájl formátum alkalmazásával történ tömeges feltöltés is rendelkezésére áll. VIII A termékeket az eladó választása alapján árral, vagy ár nélkül jelenteti meg a portál. Ár nélkül történ megjelenítés esetén, amennyiben egy Felhasználó megrendelésre vonatkozó nyilatkozattételnek min sül lépést tesz, az eladónak még az értékesítési szerz dés létrejöttét megel en biztosítania kell a VIII.1. pontban leírt teljes kör információszolgáltatást, s csak akkor tekintheti véglegesnek a megrendelést, ha a vev meger síti azt. VIII Amennyiben az eladó egy terméke kapcsán szeretné, hogy a vev k más eladók azonos termékeihez tudják hasonlítani, akkor kérheti a termék úgynevezett Globális -sá tételét. VIII A termékekhez variánsok létrehozása is lehetséges, ilyenkor az el re definiált tulajdonságok különböz kombinációi rendelhet k a variánsokhoz. A tulajdonságok segítik a vev ket abban, hogy a GV piactér bal oldalán megjelen sz feltételek alkalmazásával könnyen rátaláljanak a keresett termékekre. VIII Az eladók igény szerint több különböz termék összerendelésével termékcsomagokat is kialakíthathatnak. VIII.2.2. Regisztráció szállítóként és/vagy gyártóként A GV Shop-ban az eladó a saját fiókjából történ igénylés alapján szállítóként és/vagy gyártóként is megjelölésre kerülhet. Ez a két funkció azt hivatott el segíteni, hogy a gyártók, illetve beszállítók az egyes termékek létrehozásakor minden eladó számára elérhet k és megadhatók legyenek. A Portál az említett funkciók tekintetében is a valóságos szerepek megjelenítésére törekszik, így azon Felhasználókat, akik nem ezen norma alapján járnak el, indoklás nélkül korlátozhatja. VIII.2.3. Regisztráció nagykeresked ként A fenti irányelvek betartása mellett az eladóknak lehet ségük nyílik nagykeresked ként történ regisztrálásra is. Ebben az esetben az igénylést és a Portál általi jóváhagyást követ en az eladó fogadni tudja a vásárlók, illetve beszerz k adott termékre vonatkozó nagy tétel beszerzési igényeit is. Az ilyen beszerzési igények benyújtását az érdekl számára egy külön gomb teszi lehet vé, ami a nagykeresked ként regisztrált eladók minden termékénél megjelenik. Az ilyen jelleg igények benyújtása esetén az érintett eladók külön értesítésben kapják meg a részleteket. A Portál a regisztrációval elérhet kategóriák számát az eladók számára az el fizet i csomagokon keresztül szabályozza. VIII.3. Megrendelés, fizetés, átvétel VIII.3.1. A Portál a nem saját maga által biztosított termékek és szolgáltatások esetén csak az egyes ügyletekhez, illetve megrendelésekhez tartozó információk felekhez való eljuttatását végzi. A rendeléssel, megvásárolt termékekkel, 18

19 szállítással kapcsolatban mindig az érintett eladó tud segítséget nyújtani vásárlói számára, a Portál e tekintetben nem vesz részt az ügyletekben. VIII.3.2. A vev a kiválasztott termékeket a kosárba teszi, aminek a tartalmát bármikor ellen rizheti. A megrendelés benyújtása el tt a vev újra áttekintést kap a kosár, illetve a megrendelés tartalmáról, a fizetend összegr l és egyéb, a kiszállítással kapcsolatos információkról. Amennyiben ezek tekintetében bármilyen fenntartása, kifogása, vagy módosítási igénye van, a kosár tartalmának, illetve a megrendelés egyéb jellemz inek a megfelel változtatása révén érvényt szerezhet azoknak. A megrendelés véglegesítésekor a vev megadhatja a számlázási és szállítási adatokat, majd a Fizetés gombra kattintva benyújthatja a megrendelést, ami az illetékes eladó(k)hoz kerül és a Portál megrendelési értesít ben elküldi a megrendeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat mind az eladónak, mind a vev nek. VIII.3.3. A Portálon a megrendelés teljesítése mind a vev, mind az eladó részér l az ajánlati kötöttség alapján történik (kivéve, ha az ajánlati kötöttség el zetesen nem lett kizárva). A termék(ek)re/szolgáltatás(ok)ra vonatkozó, az eladó és a vev közötti adás-vételi szerz dés a termék(ek)/szolgáltatás(ok) tényleges megvásárlásakor történik meg, ezzel kapcsolatosan a Portál kizárja saját felel sségét. VIII.3.4. Átvételi- és kiszállítási lehet ségek: Az eladók kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, a Portálra feltöltött termékük esetében felt ntetik az általuk biztosított átvételi és kiszállítási módokat, illetve azok részleteit (pl. kiszállítási id, díjak, stb). A termékek kiszállítását az eladó a vev vel egyeztetett id pontban végzi. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) id pontjában a csomag sértetlenségét ellen rizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyz könyvben kell rögzíteni. VIII.3.5. Fizetési lehet ségek: A Portál lehet vé teszi az interneten keresztül történ azonnali fizetéssel, illetve kés bbi pénzügyi teljesítéssel történ megrendelést is. Az adott termékek/szolgáltatások esetén elfogadott fizetési módot az eladók határozzák meg. VIII Azonnali fizetési módok: A Portál az internetes fizetés lebonyolításához a PayPal, valamint a PayU Hungary Kft. által biztosított biztonságos (bankkártyás és egyéb) lehet ségeket alkalmazza. Amennyiben a vev a fizetésnek ezen módjai közül választ, nincsen szükség készpénzkezelésre és a Felhasználó egyben biztos lehet abban is, hogy csak annyi pénzt vonnak le le és csak annyiszor, amennyit és ahányszor azt jóváhagyta. Ezek mellett az eladó is biztos lehet abban, hogy a vev nek volt fedezete a tranzakcióra, valamint abban is, hogy nem történik visszaélés, s a termék/szolgáltatás ellenértékét garantáltan meg fogja kapni. A PayPal, illetve a PayU rendszerei biztosítják a tranzakciók azonnali, valós id ben történ visszaigazolását, a fizetések nyomon követését és az adatok nemzetközi elvárásoknak megfelel, auditált biztonsági rendszerek által történ védelmét. VIII Nem azonnali fizetés: Amennyiben a vev a Portál által biztosított lehet ségeken keresztül nem azonnal egyenlíti ki a fizetési kötelezettségét (pl. banki átutalás az eladó felé, utánvét, helyszínen való fizetés, stb.), a Portál nem vesz részt a vev és az eladó közötti pénzügyi rendezés lebonyolításában. Az Üzemeltet ebben az esetben is jogosult az ügyletre vonatkozó, a GV Kondíciós Listában részletezett közvetít i jutalék eladó irányába történ felszámítására. Ha a megrendelésre vonatkozó közvetít i jutalék fedezete nem áll rendelkezésre az eladó virtuális pénztárcádban, a Portál értesítést küld. Amennyiben az eladó a tartozását az értesítést követ 72 órán belül a megfelel összeg GV Tallér megvásárlásán keresztül nem egyenlíti ki, a Portál a tartozás rendezéséig felfüggeszti az eladó tagságát. VIII Banki átutalás a Portál részére: Amennyiben a Felhasználó akár termékek/szolgáltatások vételárának ellenértékeként, akár GV Tallérok vásárlása céljából az Üzemeltet bankszámlájára utal összeget, az átutalás közlemény rovatában pontosan meg kell jelölnie az összeg rendeltetését. Termékek/szolgáltatások vásárlása céljából átutalt összegeket az Üzemeltet GV Tallérokra váltja és jóváírja azokat a befizet virtuális pénztárcájában, ahonnan a Felhasználó szabadon költhet a vásárlásaira. (Ilyen esetekben tehát a vev valójában nem a terméket vásárolja meg, hanem GV Tallérokat vesz, amikkel ezt követ en tudja megvásárolni a kívánt terméket.) A Portál bizonyos saját szolgáltatásainak ellenértékeként átutalt összegek esetén az Üzemeltet kihagyja a GV Tallérokra történ átváltást és a rendszerében közvetlenül beállítja az adott szolgáltatást és kiállítja a Felhasználó részére a szükséges számlát. Banki átutalás esetén az Üzemeltet a lehet leghamarabb igyekszik elvégezni a szükséges lépéseket, de a manuális feldolgozásból fakadó id szükségletek miatt az összeg beérkezését követ 72 órán belüli határid vel vállalja azok megtételét. Az Üzemeltet Raiffeisen Banknál vezetett forint folyószámla száma:

20 VIII.4. Több vásárlótól való egyidej vásárlás A Felhasználó minden esetben a saját döntése alapján adja le a megrendelést. Tekintve, hogy a GV Piactéren megjelenített termékek és szolgáltatások nagy részét nem a Portál kínálja, hanem ott sok eladó egyidej leg jelenik meg, gyakran el fordul, hogy a vev által a vásárlói kosárba helyezett termékek nem ugyanattól az eladótól származnak, s ez befolyásolhatja a kiszállítás alapvet jellemz it is (kiszállítás módja, minimum rendelési érték vagy mennyiség elérése, kiszállítási id, szállítás díj, stb). Ebben az esetben is a Felhasználó saját mérlegelése, hogy milyen módon jár el (pl. az összetett megrendelést nyújtja be, vagy helyette több, csak az adott eladó termékeit tartalmazó megrendelést készít, esetleg igény szerint helyettesít termékekkel váltja fel az eredetileg választott, de a kedvez tlenebb kiszállítási jellemz kkel elérhet termékeket.) Amennyiben a benyújtott megrendelés egyszerre több eladót érint, a Portál minden eladó számára csak a rá vonatkozó részt továbbítja és minden eladó saját maga gondoskodik a megrendelés rá vonatkozó részének teljesítésér l és a vev vel való egyeztetésr l. IX. GV Partner Program IX.1. A Portál a lehet legszélesebb körben történ használat elérése céljából GV Partner Program név alatt együttm ködést ajánl számlaképes partnereinek. Az együttm ködés keretében a partnerek jutalék fejében saját csatornáikon keresztül és saját módszereikkel népszer síthetik a Gazdivonal.hu portált azzal a megkötéssel, hogy kizárólag törvényes eszközöket alkalmazhatnak. Minden ett l való eltérés esetén a Portál kizárja saját felel sségét és fenntartja a jogot a partnerrel való együttm ködés azonnali, rendkívüli megsz ntetésére. Ilyen esetben a Portálnak az esetlegesen fennálló jutalékfizetési kötelezettsége is megsz nik, a partner további követelésének helye nincsen. IX.2. A programban való részvételhez nem szükséges a Portál el fizet és/vagy regisztrált Felhasználójának lenni, de természetesen regisztráció és el fizetés megléte esetén is lehetséges az együttm ködés. IX.3. El fizetést l és felhasználói státusztól függetlenül a GV Partner Programban való részvétel alapfeltétele a jelen Megállapodás elfogadása és a Portál erre a célra kialakított felületén keresztül (ld GV Partner Program menüpont) a programba történ külön regisztráció. IX.4. Az GV Partner Program által biztosított aktuális jutalékokat a GV Kondíciós Lista tartalmazza. IX.5. A Portál a jutalékokat minden hónap 10. napjáig banki átutalással, vagy a megadott bankszámlákra történ befizetéssel teljesíti minden olyan partner felé, akinek az egyenlege eléri az (azaz ötezer) forintot. Amennyiben az egyenleg nem éri el az említett összeget, a partner a következ havi teljesítései után járó jutalékokkal tudja növelni azt. IX.6. Amennyiben a Partner 3 egymást követ hónap alatt nem éri el a fent említett kifizetési összeghatárt, a jutalék egyenleg törl dik. IX.7. A Portál alap felületén is regisztrációval és/vagy el fizetéssel rendelkez Felhasználó írásban kérheti a GV Partner Programban megszerzett jutalékjának GV Tallérokba való átváltását is. IX.8. Amennyiben a Partner írásban kéri a GV Partner Programból való törlését és az összegy lt jutalékainak értékhatártól független kifizetését, a Portál a következ hivatalos kifizetési id pontban teszi ezt meg. 20

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Gazdivonal közösségi portál Egyedi i és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Ár kialakítás Ár kialakítás VIP Ár kialakítás VIP+ El fizetés: * * * * 1 hónap * * * * 3 hónap * * * * 6

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Vásárlási Feltételek (minta)

Vásárlási Feltételek (minta) Vásárlási Feltételek (minta) Eladó: Név: Székhely / postacím: Cégjegyzékszám: Adószám: Illetékes adó igazgatóság: Bankszámlaszám (HUF): tevékenység: Telefon: Mobil: E-mail: WEB oldal: Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek Az ÁSZF a Gitwi.hu (gitwi.com,stb.) szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a Felhasználók és az üzemeltetés végző Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. FOGALMAK:

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerz dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szi-Andor Zoltán ev. (székhelye: 8300 Tapolca Sümegi út 22/1, elérhet ségek (kapcsolat@lusti.hu, +36 (87)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. (2016.06.06. napjától hatályos szöveg)

Általános Szerződési Feltételek. (2016.06.06. napjától hatályos szöveg) Általános Szerződési Feltételek (2016.06.06. napjától hatályos szöveg) A jelen felhasználási feltételek ( Szerződés ) az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Zalaegerszegi Törvényszék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen felhasználási feltételek az agronline.hu Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. adóig.sz.: 24152905-2-14., cégjegyzék száma: 14-09-313032, bankszámlaszám OTP

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától)

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A viszony.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a regisztrált tagok (a Tagok ) részére az interneten

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Amennyiben a webáruház működésével kapcsolatban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Melegrandi társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Melegrandi Tagok részére az interneten

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A nyilatkozat célja Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy drshine Kft. (levelezési címe: 4030 Debrecen, Búzavirág utca 1.; Cégjegyzékszáma: 09 09 014014; adószáma: 14079043-2-09)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Cofopex Kft. továbbiakban Szolgáltató (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 92.),

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ajandekok-evfordulora.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a hollywoodshop.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EuCargo Flotta Kft. (továbbiakban Forteam) A cég rövidített elnevezése: EuCargo Flotta Kft. A cég elnevezése:

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a www.terseginfo.hu oldalon, a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás által üzemeltetett foglalkoztatási portálon. Ez a honlap, a Közép-Nyírségi Önkormányzati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, Szervező ). A nyereményjáték lebonyolítását a Webpont Kft. (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 2 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 2 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Szerzői jogok. Feliratkozási feltételek. Adatkezelés. Hatályos: 2016-03-01-től.

Szerzői jogok. Feliratkozási feltételek. Adatkezelés. Hatályos: 2016-03-01-től. Hatályos: 2016-03-01-től. Szerzői jogok A mumus.info teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat szerzői jogi védelem

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

A SIPOS AUTÓHÁZ WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA

A SIPOS AUTÓHÁZ WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA A SIPOS AUTÓHÁZ WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a SIPOS AUTÓHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a divinamoda.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ÁGNES Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2330 Dunaharaszti Fő út 43. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben