E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év január 26.-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri faállományok felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a júliusi ülésén döntött a szakértő által veszélyesnek ítélt közterületi fák kivágásáról. A munkák elvégzésre kerültek, melynek díja 518 eft volt (melléklet). A Képviselő-testületi határozat szerint a Rákóczi térre fakivágási-fapótlási koncepció tervet készítettünk (A legkedvezőbb ajánlatot a Rákóczi tér rekonstrukció zöldfelület tervezője adta.) A terv az előterjesztés mellékletét képezi. A terv a közműszolgáltatókkal egyeztetésre került, valamint kértük az Örökségvédelmi Hivatal véleményét is, de ez még nem érkezett meg. I. ütemében a terv 47 fa kivágását és pótlását irányozza elő, figyelembe véve a nyár folyamán készített műszeres favizsgálatot. A II. ütembe további 18 fa cseréje szükséges, de ezeket a tér rekonstrukció után célszerű elvégezni. A fák speciális (döntés nélküli) kivágását évben e Ft/fa + ÁFA összegben végezték el. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a koncepcióterv elfogadását. Javaslom továbbá, hogy a Rákóczi téri fakivágás-fapótlás I. ütemére a évi költségvetésben biztosítsunk 2 millió forintot. Zirc, január 16. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat:../2009.(i.16.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kertharmónia Stúdió Bt októberében készített Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepciótervet. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban elfogadott terv I. ütem végrehajtására szükséges pénzügyi forrást a évi költségvetésében biztosítja maximum ,- Ft összegig. 3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a fakivágás-fapótlás I. ütemének végrehajtására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetén azonnal 2. pont esetén december pont esetén április 30.

4 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE ZIRC, RÁKÓCZI TÉRI FAÁLLOMÁNY FELMÉRÉSE, 10 ÉVRE ÜTEMEZETT FAKIVÁGÁSI-FAPÓTLÁSI KONCEPCIÓTERV HRSZ: 1362/1, 1043/1, 1043/2, 1045/1, 1045/2 KÉSZÍTETTE: SZÜCS ALEXANDRA OKL. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK K /2003 CSUKA VERONIKA OKL. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK OKTÓBER

5 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP MŰSZAKI LEÍRÁS TERVEZŐI NYILATKOZAT FAFELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV TERVEK: K-0 HELYSZÍNRAJZ M=1:1000 K-1 FAFELMÉRÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV I. ÜTEM: 0-5 ÉV M=1:500 K-2 FAPÓTLÁSI ÉS KITŰZÉSI TERV I. ÜTEM: 0-5 ÉV M=1:500 K-3 FAFELMÉRÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV I. ÜTEM: 5-10 ÉV M=1:500 K-4 FAPÓTLÁSI ÉS KITŰZÉSI TERV I. ÜTEM: 5-10 ÉV M=1:500

6 Műszaki leírás A Rákóczi tér, amelynek fapótlásának megtervezésére megbízást kaptunk Zirc Városi Önkormányzatától a település központjában található, a buszpályaudvart is magába foglalja. Számos emlékmű, szobor színesíti a teret, az oktatási intézmények közelsége miatt sok gyermek használja a parkot sportolásra, pihenésre, kikapcsolódásra. A tervezéssel érintett terület az Apátság közelsége miatt műemléki védettség alatt áll. A tervezési terület telkei Z, azaz zöldterület, közpark övezeti besorolás alá tartoznak. A munka előzménye októberében egy Európai Uniós pályázathoz készítettünk a Veszprémi Építész Műhellyel együtt környezetrendezési tervet a tér felújítására. Egyelőre nem nyert pénzt az Önkormányzat a munkák elvégzésére, az idős fák állapota azonban indokolja sok fa kivágását, mint az egy a város által készíttetett szakvéleményből kiderül. Ez év októberében kaptunk felkérést a tér ütemezett fapótlásának elkészítésére, amely során a faállomány újból felmérésre került. Jelenlegi állapot, javaslatok: A területen szép, beállt növényállomány található, melynek nagyobbik részét idős, óriási, m-es koronaátmérővel rendelkező fák alkotják. Az Önkormányzat júliusában készíttetett, a város közterületein álló 70 db fáról, belső műszeres vizsgálaton alapuló szakvéleményt. Ennek során a Rákóczi téren is bevizsgáltattak 43 egyedet, amelyből 41 db-ot kivágásra jelöltek ki. A területen összesen 175 db fa található, ebből 41 db minél előbb, 24 db később 5-10 év múlva, vagy amikor az eredeti koncepció megvalósul kivágandó. Összesen 41 db fa szorul valamilyen kezelésre (fagyöngyök eltávolítása, száraz ágak levágása, gallyazás, stb.) A második ütemben kikerülő fák főként a koncepció miatt lesznek eltávolítva (burkolatba, épületek helyére esnek). Az I. ütem fakivágása után 47 db kerül pótlásra, később, amikor a koncepció megvalósult, még 18 db fa lesz beültetve. Javasoljuk, hogy a frekventált helyekre (fasorok, illetve azok pótlása) minimum 16/18-as, sorfa minőségű, a többi helyre kisebb, 14/16-os törzskörméretű fákat ültessenek. Sor kerül egy tövétől ágas bokorfa ültetésére is. A helyi építési szabályzat 29 (3) pontjában leírt fapótlási kötelezettség, miszerint a kötelezően elültetendő fák törzsátmérői összegének a kivágott fa 1 m magasságában mért törzsátmérője 1,5-szeresének kell lennie, a területen nem megvalósítható. Így javasoljuk, hogy a város által kijelölt területeken történjen meg a kiegészítő pótlás.

7 Növényhasználat Fák A kivágott fák helyett a pótlás is két ütemben történik. Az első ütem még a 2003-ban elkészült parkrendezési terv megvalósulása előtt kivitelezhető, a második ütemre csak az új koncepció megépülése után kerülhet sor. Az idős hársfasorok hézagjait a 1045/2 hrsz-ú területen azonos fajjal, de más fajtával pótoljuk, amelynek átmenő sudara van és kisebb növekedésű (Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs). Javasoljuk, hogy a későbbiekben a faültetésekkor ugyanezt a fajtát alkalmazzák az alapfaj helyett. A 1043/1 hrsz-on lévő, az Apátság előtti hársfasor viszont teljesen kivágásra kerül, helyette a korai juhar egy szép koronaformát növesztő, alacsonyabbra növő (10-12 m) fajtáját terveztük be (Acer platanoides Emerald Queen ). A Széchenyi utca melletti kettős fasor út felőli oldala is kivágandó, ezt egy alacsonyabbra növő, átmenő sudarat fejlesztő kislevelű hársfa fajtával pótoltuk (Tilia cordata Roelvo ). A belső területek tervezett fáit igyekeztük úgy összeválogatni, hogy minél több őshonos fát és néhány különlegességet is felsorakoztassunk, ezzel a park képét színesebbé téve. A betervezett fajok a következők: Acer campestre 'Red Shine' mezei juhar Acer platanoides 'Emerald Queen' korai juhar Acer platanoides 'Globosum' - gömbjuhar Carpinus betulus - gyertyán Fraxinus angustifolia 'Raywood' keskenylevelű kőris Fraxinus excelsior 'Aurea' magas kőris Fraxinus excelsior 'Pendula' magas kőris (csüngő ágú) Fraxinus ornus 'Mecsek' virágos kőris Ginkgo biloba - páfrányfenyő Liriodendron tulipifera - tulipánfa Malus Brandy Wine - díszalma Prunus virginiana 'Canada Red' vöröslevelű májusfa Taxus baccata - tiszafa Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs Tilia platyphyllos 'Rathaus' (bokorfa) nagylevelű hárs A tervezett fák elhelyezésekor ügyeltünk a közművektől való védőtávolság megtartására. A meglévő fasorok pótlásakor a sorból kilépni nem tudtunk, itt előfordulhat, hogy helyenként a megengedett védőtávolságon belülre került egy-egy egyed. Ilyenkor javasoljuk, hogy a közművek felöl gyökérfüggönyt alakítsanak ki. A gyökérfüggöny rétegrendje függőleges értelemben: a fák mellé a földbe süllyesztve 1-2 cölöpöt helyeznek el,

8 erre tesznek egy dróthálót, arra jön egy gumifólia és erre egy Typar fólia. Ez a gyökérfüggöny megvédi a közműveket a fák gyökerétől. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni és engedélyt kell kérni az Magyar Közút KHT. Veszprém Megyei Igazgatóságától. Ezen kívül a KÖH kérése, hogy a fakivágások elindítása előtt a Megbízó szervezzen egy helyszíni szemlét, amelyen az ő képviselőjük is részt vehet. Veszprém, október Szücs Alexandra okl. tájépítészmérnök K /2003 Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök

9 TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Szücs Alexandra okleveles tájépítészmérnök (K /2003) kijelentem, hogy a Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), mint Megbízó részére készített, a Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A tervezett építési tevékenység rövid leírása, jellemzői, védettségi minősítése: A területen szép, beállt növényállomány található, melynek nagyobbik részét idős, óriási, m-es koronaátmérővel rendelkező fák alkotják. Az Önkormányzat 2008 júliusában készíttetett, a város közterületein álló 70 db fáról belső műszeres vizsgálatán alapuló szakvéleményt. Ennek során a Rákóczi téren is bevizsgáltattak 43 egyedet, amelyből 41 db-ot sürgős kivágásra jelöltek ki. A területen összesen 175 db fa található, ebből 41 db minél előbb, 24 db később 5-10 év múlva, vagy amikor az eredeti koncepció megvalósul kivágandó. Összesen 41 db fa szorul valamilyen kezelésre (fagyöngyök eltávolítása, száraz ágak levágása, gallyazás, stb.) A második ütemben kikerülő fák főként a koncepció miatt lesznek eltávolítva (burkolatba, épületek helyére esnek). A kivágott fák helyett a pótlás is két ütemben történik. Az első ütem még a 2003-ban elkészült parkrendezési terv megvalósulása előtt kivitelezhető, a második ütemre csak az új koncepció megépülése után kerülhet sor. Az I. ütem fakivágása után 47 db kerül pótlásra, később, amikor a koncepció megvalósult még 18 db fa lesz beültetve. Javasoljuk, hogy a frekventált helyekre (fasorok, illetve azok pótlása) minimum 16/18-as, sorfa minőségű, a többi helyre kisebb, 14/16-os törzskörméretű fákat ültessenek. Egyeztetések: A tervezés során egyeztettünk a Bakonykarszt Zrt.-vel, az E.O.N. Zrt. vel, az Invitel Zrt.-vel, a Kábelszat Kft.-vel, a Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Igazgatóságával és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, akik a kiállított jegyzőkönyvükben az alábbiakat nyilatkozták: - EON gázvezeték: érinti a tervezési területet, a kiviteli tervet üzemeltetői hozzájárulás megadásához az illetékes területgazdának be kell mutatni! A tervben keresztszelvényen kell feltüntetni az esetleges közműkeresztezést. - EON villamos föld-, illetve légkábel: a beadáskor még nem kaptunk adatot, ezt a későbbiekben pótoljuk. - Bakonykarszt viziközmű: érinti a tervezési területet, de hozzájárulnak a tervek engedélyezéséhez.

10 - Invtel távközlési kábel: érinti a tervezési területet, a föld alatti kábelek kitűzését az ültetés megkezdése előtt írásban meg kell rendelni (88/ ). - Kábelszat hálózata: nem érinti a területet. - közútkezelő: hozzájárul a munkálatokhoz, de a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni és engedélyt kell kérni az Magyar Közút KHT. Veszprém Megyei Igazgatóságától. - KÖH: a beadáskor még nem kaptunk adatot, ezt a későbbiekben pótoljuk. Veszprém, október 16. Szücs Alexandra okl. tájépítészmérnök K /2003

11 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 1. Tilia cordata kislevelű hárs 10 2 fiatal fa, sarjak eltávolítása 3 megtartandó 2. Tilia cordata kislevelű hárs 10 2 fiatal fa 5 II. ütemben kivágandó koncepció 3. Tilia cordata kislevelű hárs 8 1,5 fiatal fa 4 II. ütemben kivágandó koncepció 4. Tilia cordata kislevelű hárs 10 2,5 villás törzs 4 II. ütemben kivágandó koncepció 5. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 6. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 7. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 8. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 9. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 40 8 növényvédelmet igényel 5 megtartandó 10. Acer platanoides korai juhar féloldalas, száraz ágak levágása 3 II. ütemben kivágandó koncepció 11. Betula pendula nyírfa megtartandó 12. Betula pendula nyírfa megtartandó 13. Prunus cerasifera 'Nigra' vérszilva 20 6 féloldalas 4 megtartandó 14. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 15. Tilia cordata kislevelű hárs 60 8 ferde törzs 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 16. Tilia cordata kislevelű hárs 30 7 beszorult, száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció 17. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 18. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 19. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 20. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 21. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 22. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar II. ütemben kivágandó koncepció 23. Tilia cordata kislevelű hárs ferde törzs 5 megtartandó 24. Salix alba szomorúfűz járda fölötti ágak levágása 5 megtartandó 25. Larix decidua vörösfenyő 25 4 a fűzfa által elnyomva 3 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 26. Picea abies lucfenyő megtartandó Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar II. ütemben kivágandó koncepció 29. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 30. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 30 6 szép 5 II. ütemben kivágandó koncepció 31. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar 25 7 odvasodó 3 II. ütemben kivágandó koncepció 32. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar 20 5 odvasodó 4 megtartandó 33. Tilia cordata kislevelű hárs 60 4 csonkolt, száraz ágak levágása 3 I. ütemben kivágandó egészségi állapot

12 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 34. Tilia cordata kislevelű hárs 50 7 száraz ágak levágása 3 megtartandó 35. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 36. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó 37. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 38. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 39. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 40. Tilia cordata kislevelű hárs 80 5 csonkolt 4 megtartandó 41. Tilia cordata kislevelű hárs 40 8 ferde törzs 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 42. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Tilia cordata kislevelű hárs odvasodó, száraz ágak levágása 4 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Tilia cordata kislevelű hárs szép 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs száraz ágak levágása, koronacsökkentés 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs 60 4 csonkolt 1 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 61. Acer negundo zöld juhar I. ütemben kivágandó egészségi állapot 62. Betula pendula nyírfa ferde törzs 4 megtartandó 63. Betula pendula nyírfa 25 4 beszorult 4 megtartandó 64. Betula pendula nyírfa 25 5 ferde törzs 4 megtartandó 65. Betula pendula nyírfa 15 5 ferde törzs 4 megtartandó 66. Betula pendula nyírfa 40 8 száraz ágak levágása 5 megtartandó 67. Betula pendula nyírfa megtartandó

13 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 68. Betula pendula nyírfa megtartandó 69. Betula pendula nyírfa megtartandó 70. Betula pendula nyírfa 25 6 ferde törzs 3 megtartandó 71. Tilia cordata kislevelű hárs 60 8 ferde törzs 4 megtartandó 72. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 73. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 74. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 75. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 76. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 77. Tilia cordata kislevelű hárs 5 1,5 5 megtartandó 78. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 79. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 80. Tilia cordata kislevelű hárs idős 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 81. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 82. Acer platanoides korai juhar fagyöngyök eltávolítása 5 megtartandó 83. Tilia cordata kislevelű hárs 35 8 leárnyékolt 5 megtartandó 84. Picea abies lucfenyő megtartandó 85. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 86. Picea abies lucfenyő megtartandó Fraxinus excelsior 'Pendula' magas kőris 40 8 száraz ágak levágása 3 II. ütemben kivágandó koncepció 89. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 30 6 túl közel a burkolathoz 4 megtartandó 90. Picea abies lucfenyő megtartandó 91. Picea abies lucfenyő megtartandó 92. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 93. Tilia tomentosa ezüst hárs parkfa 5 megtartandó 94. Chamecyparis lawsoniana oregoni hamisciprus megtartandó 95. Juniperus communis 'Bakony' boróka 1 5 II. ütemben kivágandó koncepció 96. Juniperus communis 'Bakony' boróka 1 száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 99. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 100. Thuja orientalis keleti tuja megtartandó 101. Picea abies lucfenyő II. ütemben kivágandó koncepció 102. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 103. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot

14 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 104. Tilia cordata kislevelű hárs száraz ágak levágása 5 megtartandó 105. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 106. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 107. Tilia cordata kislevelű hárs 50 8 súlypont javítás szükséges 4 megtartandó 108. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 109. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 110. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 111. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 112. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 113. Prunus avium vadcseresznye 30 7 száraz ágak levágása 4 megtartandó 114. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 115. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 118. Thuja orientalis keleti tuja 15 2,5 3 II. ütemben kivágandó koncepció 119. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 120. Tilia cordata kislevelű hárs 8 1,5 5 megtartandó 121. Tilia cordata kislevelű hárs 8 1,5 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs 40 4 csonkolt 1 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 124. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 125. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 126. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 127. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 128. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 129. Tilia cordata kislevelű hárs 50 9 féloldalas 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 130. Tilia cordata kislevelű hárs 45 8 féloldalas 3 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 131. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 132. Tilia cordata kislevelű hárs 35 7 féloldalas 4 I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 133. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 134. Tilia cordata kislevelű hárs 35 7 ferde 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 135. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 136. Acer platanoides korai juhar száraz ágak levágása, koronacsökkentés 5 megtartandó 137. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot

15 s.sz. latin név magyar név Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér törzs átm. lomb átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 138. Acer platanoides korai juhar fagyöngyök, száraz ágak levágása, súlypont javítás 4 II. ütemben kivágandó koncepció 139. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 140. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 141. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 142. Acer platanoides korai juhar fagyöngyök, száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció 143. Acer platanoides korai juhar megtartandó Picea abies lucfenyő I. ütemben kivágandó egészségi állapot 146. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó 147. Picea abies lucfenyő 40 7 gallyazandó 3 megtartandó 148. Picea abies lucfenyő megtartandó 149. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 60 8 száraz ágak levágása 3 megtartandó 150. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó 151. Acer platanoides korai juhar 40 8 száraz ágak levágása, súlypont javítása 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 154. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 155. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 156. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 157. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 158. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 159. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Aesculus hippocastanum vadgesztenye 50 8 féloldalas 5 megtartandó 162. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 50 8 fagyöngyök eltávolítása 5 megtartandó 163. Acer pseudoplatanus hegyi juhar megtartandó hegyi juhar 50 7 fagyöngyök eltávolítása 5 megtartandó 165. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 40 5 félig elszáradt 2 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 166. Acer platanoides korai juhar 40 6 fagyöngyök, száraz ágak levágása 4 megtartandó 167. Acer platanoides korai juhar 30 6 fagyöngyök eltávolítása 4 megtartandó

16 s.sz. latin név magyar név Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér törzs átm. lomb átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 168. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 40 7 fagyöngyök, száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció Picea abies lucfenyő 40 7 száraz ágak levágása 4 megtartandó 171. Picea abies lucfenyő 50 5 száraz ágak levágása 3 II. ütemben kivágandó koncepció 172. Picea abies lucfenyő 40 6 száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció 173. Picea abies lucfenyő 40 5 száraz ágak levágása 4 megtartandó 174. Picea abies lucfenyő 35 5 száraz ágak levágása 4 megtartandó 175. Prunus serrulata japán díszcseresznye 20 5 odvasodó 4 megtartandó 176. Picea abies lucfenyő 40 5 száraz ágak levágása 3 megtartandó 177. Acer platanoides korai juhar megtartandó 178. Castanea sativa szelídgesztenye megtartandó 179. Fraxinus ornus virágos kőris megtartandó 180. Picea abies lucfenyő 30 4 száraz ágak levágása 4 megtartandó 181. Picea abies lucfenyő 60 7 száraz ágak levágása 4 megtartandó 182. Picea abies lucfenyő 40 5 száraz ágak levágása 3 megtartandó 183. Acer platanoides korai juhar száraz ágak levágása 5 megtartandó 184. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 30 7 fagyöngyök eltávolítása 4 megtartandó 185. Acer pseudoplatanus hegyi juhar megtartandó 186. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 187. Abies nordmanniana kaukázusi jegenyefenyő megtartandó Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 191. Picea abies lucfenyő megtartandó 192. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 195. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó I. ütem: sürgős intézkedés II. ütem: a későbbiekben, a Rákóczi tér rendezése során

17

18

19

20

21

22

23 Betervezett növények jegyzéke Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlás koncepciótervéhez (Hrsz.: 1362/1, 1043/1, 1043/2, 1045/1, 1045/2) Lombhullató fák 65 db I. Acer campestre 'Red Shine' mezei juhar 2xi SF 14/16 1 db II. Acer platanoides 'Emerald Queen' korai juhar 3xi SF 16/18 12 db III. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar 2xi SF 14/16 1 db IV. Carpinus betulus közönséges gyertyán 2xi SF 14/16 1 db V. Fraxinus angustifolia 'Raywood' keskenylevelű kőris 3xi SF 16/18 6 db VI. Fraxinus excelsior 'Aurea' magas kőris 2xi SF 14/16 1 db VII. Fraxinus excelsior 'Pendula' magas kőris (csüngő ágú) 2xi SF 14/16 1 db VIII. Fraxinus ornus 'Mecsek' virágos kőris 2xi SF 14/16 9 db IX. Ginkgo biloba páfrányfenyő 3xi SF 14/16 1 db X. Liriodendron tulipifera tulipánfa 3xi SF 14/16 1 db XI. Malus 'Brandy Wine' díszalma SF 14/16 1 db XII. Prunus virginiana 'Canada Red' vöröslevelű májusfa 2xi SF 14/16 1 db XIII. Taxus baccata közönséges tiszafa 2xi 150/175 1 db XIV. Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs 3xi SF 16/18 27 db XV. Tilia platyphyllos 'Rathaus' (bokorfa) oszlopos nagylevelű hárs BF 250/300 1 db.

24 Kimutatás a kivágott veszélyes közterületi fákról Utca, házszám, hely fafaj munka darabszám ár (bruttó) végezte időpont Deák F.u.33. hárs gallyazás Zsomboly Kft Állomás u.jobb oldal kőris kivágás 2 Zsomboly Kft Alkotmány u.4-6. fűz kivágás Zsomboly Kft Állomás u.bal oldal fűz kivágás 4 anyagárért Szabó Attila Kardosrét kemping hárs kivágás 1 anyagárért Szabó Attila Sportpálya nyár kivágás 9 anyagárért Szabó Attila Alkotmány u ? kivágás 1 anyagárért Szabó Attila Liliom utca nyár kivágás 9 Zsomboly Kft Liliom utca kőris kivágás 1 Zsomboly Kft Kardosrét kemping hárs kivágás Zsomboly Kft Damjanich u.8.? kivágás 1 temető Zsomboly Kft Malom u.29. fűz kivágás 1 favágás Zsomboly Kft Erzsébet királyné u.6-8. juhar gallyazás Dolezsai Tamás Összesen:

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Feljegyzés a Sopron, Hársfa sor 7. sz. alatti 7417 és 7418 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Érintett ingatlanok a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT.

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Készült: Nyíregyháza, 2014. január 7. Készítette: Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Jelen oktatási segédlet kizárólag a tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv (2013/562.

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A rendelet hatálya Tolna Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2010. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Tolna város szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

Részletesebben

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-i ülésére Tárgy: A Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Horváth Ivett bizottsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: 2015 évi tervezett fejlesztések indításához szükséges döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010. November 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 2. A település bemutatása elhelyezkedése...3 3. Felszíni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év július 30.-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása. Előadó: Ottó

Részletesebben

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45.

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. oldal 30/2008. (VI. 30.) rendelet a települési

Részletesebben

természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt

természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2008. Előkészítő: Németh Krisztina ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Az EGT/Norvég

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM.

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832 E-MAIL:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.570/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben