TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile."

Átírás

1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. A tantárgy óraszáma: 368 óra A Nyíregyházi Tanterv (helyi tervezés aránya : 80/20 % Ennek felosztása: Évfolyam Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Testnevelés és sport 2, ,5 92 2,5 92 2,5 92 Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik társait teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik. A testnevelés célja továbbá az 5-8. évfolyamon, hogy - szoros összefüggésben az alsó tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik - támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapelveit (generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondícionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás- és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása, a higiénia szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére, értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése, az úszás elsajátítása, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése, a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai - biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése, mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő magatartás. Kiemelt közös követelmények Hon- és népismeret - Ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. - Ismerjék a kiemelkedő magyar sportolók tevékenységét. Környezeti nevelés - A környezet ismeretén és személyes felelősségén alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. - Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Kommunikációs kultúra - Összetevője a szimbolikus jelek útján történő, a képi, valamint a mozgásban, a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességek. Testi és lelki egészség - Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésben.

2 - Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Fejlesztési követelmények Az egészséges testi fejlődés segítése A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt. A mozgáskultúra fejlesztése Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat. Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskézségük, reakció- térbeli tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. A mozgásigény fenntartás Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás. Fejlesztési feladatok 5-6. évfolyam Alaki képzés (egy és többes oszlop, egy- és többsoros vonal kialakítása, haladás az alaki szabályoknak megfelelően egy- és többsoros alakzatban, különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben és mozgásban együttes osztályfoglalkoztatások tartásához). Hosszabb alapgimnasztika-sorok egyszerűbb alapformákból. Általános testtartást javító, gerinc-csípőizületi mozgékonyságot, talpboltozatot fejlesztő gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, a törzserősítés minden formája. Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. Aerob jellegű kitartó futás. Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra. Szökdelések, ugrások (magas, távol, folyamatos munkavégzésben). Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó váltóversenyek. Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, kornak megfelelő méretű és súlyú szerrel, a technika fejlesztését, a végrehajtás gyorsaságát célozva. Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés. Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. A tanult sportági technikai-taktikai elemek játék-, versenyszerű helyzetbe állítása. Szertorna, összefüggő gyakorlatok. Minden sportág technikai repertoárja, pontosságra, minőségre törekedve ( a helyi viszonyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével). Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten). Esések, gurulások, vetődések minden formája sportágelőkészítő, egészségmegőrző jelleggel. Küzdősportok alapjai (elsősorban fiúk, kisebb küzdő jellegű versengések), esztétikai sportok alapjai (lányok). Korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás alapjai, technikája. Nép-, modern tánc technikai elemek, rövidebb koreográfiák, etűdök. Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak nevezhető technikai tudásszint elérése esetén. Testkultúra-történeti ismeretek alapozása, higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzötten.

3 7-8. évfolyam Az 1-6. évfolyamokon alaki képzésként tanultak tanórai alkalmazása. Gimnasztika kéziszerek felhasználásával, zenére bemutatott összefüggő gimnasztikai sorok kialakítása. Általános testtartást javítási (gerinc - csípő mozgékonyságot növelő, talpboltozatot erősítő), valamint légző gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, törzserősítések minden formája. Húzóerő, gyorserő, erő-állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal. Mászás, függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk). Dobások, hajítások, vetések, lökések, szökdelések sportágnak és életkornak megfelelő eszközzel, kis súllyal, nehezékkel. Aerob jellegű futások a sebesség növelésével. Aerob jellegű különböző távú úszások a jó technikai szint szilárdítása céljával, rövidebb távú versenyek, versengések. Rövid távú vágtafutások, gyorsfutások versenyszerűen is. Küzdősportok (fiúk), esztétikai sportok (lányok) gyakorlása, technikai fejlesztése. Minden sportág (a helyi lehetőségektől függően) a hozzátartozó technikai és taktikai repertoárral, versenyszabályoknak megfelelő keretek kialakításával történő gyakorlása. Koreografált torna-, tánc-, etűdrepertoár, nemnek megfelelő stílus erősítésével. A mozgásműveltséget fejlesztő képzés elméleti hátterének folyamatos átadása, történetiséget és globális felhasználhatóságot érzékeltető módon. Értékelés A tanulók teljesítményét a tanév elején, végén, és az egyes témák végén célszerű mérni. Az értékelés alapját elsősorban az önmagához viszonyított fejlődés kell, hogy jelentse. A fejlődés lehet magatartásbeli, ismeretbeli és végső sorban a személyiség egészére vonatkozó. Az alacsonyabb évfolyamokon inkább az ismeret és a technikai végrehajtás domináljon, a magasabb évfolyamokon jelenjen meg az alkalmazás is. Az értékelés összetevői: - Ismeret (szerek, eszközök nevei, szakkifejezések megértése, egyszerű szervezési formák megvalósítása), - technikai végrehajtás, - taktikai megoldások, - a teljesítmény és annak változása, - szervezés (sportöltözet, versenybíráskodás vállalása, társak segítése).

4 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5. ÉVFOLYAM ÓRATERV Óra Rendgyakorlatok 2 Előkészítés, alapozás és prevenció 10 Atlétikai jellegű feladatmegoldások 18 Torna jellegű feladatmegoldások 18 Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, 26 labdarúgás Szabadidős sporttevékenységek 8 Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 8 Úszás (amennyiben lehetőség van rá) Szabadon felhasználható órakeret 12 Ö S S Z E S E N : 102 óra A szabadon felhasználható órakeret 12 óra, amelyet úszásoktatásra, vagy a sportjátékok és a szabadidős sporttevékenységek gyakorlására fordíthatnak. Továbbhaladás feltételei Rendgyakorlatok - Ismerjék az alapvető vezényszavakat, szakkifejezéseket. - Lássák be a szervezettség és a fegyelmezettség előnyeit. Előkészítés, alapozás és prevenció - Ismerjék a gimnasztikai alapformákat. - Tudjanak bemutatni kötetlen formában 5-6 gimnasztikai gyakorlatot. Atlétikai jellegű feladatmegoldások - Ismerjék az atlétikában használatos alapvető szakkifejezéseket. - Legyenek képesek futni 3-4 percig (leány - fiú). - Érjenek el helyből távolugrásban 120 cm-t, - Kislabdahajításban m-t (leány - fiú). Torna jellegű feladatmegoldások - Ismerjék a tornában használatos alapvető szakkifejezéseket. - Tegyen egy-két fogásnyi kísérletet mászásban. Testnevelési és sportjátékok Sajátítsák el a következő alaptechnikai elemeket: - labdavezetés haladással, - labdaátvétel - átadás, - a labda célba juttatása, - támadó - védőszerepek felismerése. Szabadidős sport tevékenységek - Rendszeresen végezzenek sport jellegű mozgásos tevékenységet a szabadban. Önvédelmi sportok, küzdő játékok - Értsék a küzdősportok lényegét. - Ismerjék az önvédelmi módokat. Úszás - Tudjanak métert a választott úszásnemben leúszni.

5 : Óraszám: RENDGYAKORLATOK 2 óra - Alakzatkialakítás: oszlop és vonal vonalból oszlop, oszlopból vonal-alakítás. - Menet zárt rendben. - Alakzatváltozások (fejlődések, szakadozások, nyitódás, zárkózás). - Testfordulatok ütemtartással. A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késedelem nélküli megtalálása, az együttes mozgások vezényszavakhoz igazodó, pontos végrehajtása. Óraszám : ELŐKÉSZÍTÉS, ALAPOZÁS ÉS PREVENCIÓ 10 óra - Gimnasztika (önállóan szabadon végezhető, vagy játékos és határozott formájú szabad-, kéziszer-, társas-, és szergyakorlatok). - Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok. - Játékos előkészítő feladatmegoldások. - Légzőgyakorlatok. Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete és a pedagógus utasításainak megfelelő végzése. : Óraszám: ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 18 óra Speciálisan előkészítő (cél-, és rávezető) gyakorlatok a feldolgozandó anyag függvényében (futó-, ugró-, dobóiskola). Futások - Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés nélkül, állórajt). - Vágtafutások, - Iramfutások, - Tartós futások, - Futás feladatokkal. Szökdelések, ugrások - Távolugrás (lépőtechnika) ugrósávból. - Magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával. - Szökdelések egy-, váltott-, és páros lábon. Dobások - Hajítások, lökések, vetések egy és két kézzel, helyből és nekifutásból, - Célbadobások. Testnevelési játékok futással, szökdeléssel és dobással kombinálva. - Gyorsfutások versenyszerűen - Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek megfelelő szinten. - Az ugrások legfontosabb mozzanatainak (fázisainak) elugrás, légmunka, talajra érkezés - ismerete, a felugrás hangsúlyosabbá tétele. - A hajítás jellegzetesebb mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása.

6 Óraszám: TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 18 óra - Speciálisan előkészítő és célgyakorlatok Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok Függéshelyzetek és függésgyakorlatok - Mellső támaszhelyzet magas padon, gerendán és/vagy KT-n (kiegészítő tornakészlet). - Támlázás oldalirányba. - Gurulóátfordulások (előre és hátra különböző kiinduló helyzetből). - Kézenátfordulás oldalt. - Támaszok talajgyakorlati testhelyzetekben (tarkóállás, fejállás, kézállás). - Egyszerű támaszugrások (függőleges repülés, huszár ugrás, zsugorkanyarlati átugrás). - Kötél - és rúdmászás. - Gyűrűn (esetleg két kötélen) lendületek előre hátra. - Bordásfalon lendületek oldalra. - A felsorolt függőszereken nyújtott és hajlítottkarú függésben térd- és sarokemelések. Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok - talajra rajzolt vonalon, vízszintes és ferde padon, gerendán járás előre, hátra, oldalt. - mászás kéz- és lábtámaszban, mászás fekvőfüggésben, kúszás hason, háton. Aerobic (csak leányoknak) Alapjárás. Karemelések és lendítések. lábemelések és lendítések. Érintő járás. A tanult talajgyakorlat-elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása, a saját testtömeg feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Támaszugrásoknál a nekifutás és a támaszba érkezés zökkenőmentes összekapcsolása. : TESTNEVELÉS ÉS SPORTJÁTÉKOK (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) Óraszám: 26 óra - Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. - A labdakezelés egyszerű módjai (labdavezetés kézzel, lábbal, átadások, átvételek helyben, majd tovahaladással). - Gól- és pontszerzés egyszerű megoldásai (fektetett dobás, kapura lövés belsővel, belső csüddel). - Játék egyszerű szabályokkal. - Labdás testnevelési játékok. - Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. : SZABADIDŐS SPORT Óraszám: 8 óra Szabadtéri sportok: - A téli sportformák megvalósítható módjai és téli játékok (korcsolyázás, síelés, szánkózás, hócsaták). - Kerékpározás. - Helyváltoztató eszközök használata (görkorcsolya, gördeszka).

7 A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. ÖNVÉDELMI SPORTOK, KŰZDŐJÁTÉKOK Óraszám: 8 óra - Húzások, tolások párokban (húzd át a határon, told át a határon, kéz-, lábvívás) és csoportban (kötélhúzás, ki a legény a csárdában) játékosan. - Mögékerülési és kiemelési kísérletek - Gurulóesés előre, hátra. Sportszerű test -test elleni küzdelem : ÚSZÁS(amennyiben lehetőség van rá) - Játék a vízben - A választott úszásnem technikájának tökéletesítése. - Teljesítménynövelés A vízbiztonság továbbfejlesztése, legalább egy úszásnem technikájának elmélyült ismerete.

8 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 6. ÉVFOLYAM ÓRATERV óra Rendgyakorlatok 2 Előkészítés és prevenció 10 Atlétikai jellegű feladatmegoldások 16 Torna jellegű feladatmegoldások 16 Testnevelés és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, 24 labdarúgás, röplabda Szabadidős sporttevékenységek 6 Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 6 Úszás (amennyiben lehetőség van rá) Szabadon felhasználható órakeret 12 ÖSSZESEN: 92 óra A szabadon felhasználható órakeret 12 óra, amelyet úszásoktatásra, vagy a sportjátékok és a szabadidős sporttevékenységek gyakorlására fordítható. Továbbhaladás feltételei Rendgyakorlatok - Értsék a rendgyakorlatok végzésének jelentőségét. - Tudják követni a vezényszavakat. Előkészítés és prevenció - Ismerjék a gimnasztika legalapvetőbb szakkifejezéseit és vezényszavait. - Tudjanak kötetlen formában bemutatni 8-10 gimnasztikai gyakorlatot. Atlétikai jellegű feladatmegoldások - Ismerjék az indítás mozgáselemeit. - Legyenek képesek futni 4-5 percig (leány - fiú). - Érjenek el helyből távolugrásban 130 cm-t. - Kislabdahajításban m-t (leány - fiú). Torna jellegű feladatmegoldások: - Ismerjék támasz-, és függéshelyzetekben a tanult gyakorlatelemek helyes technikai végrehajtását. - Vállalják el a támaszugrást tanári segítségadás mellett. Testnevelési és sportjátékok - Jártasságszinten sajátítsák el a következő elemeket: - labdavezetés, - labdaátvétel átadás, - a labda célba juttatása, - védőmozgás, - aktívan vegyenek részt a tanult sportjátékban. Szabadidős sport tevékenységek - Rendszeresen végezzenek sport jellegű mozgásos tevékenységet a szabadban. Önvédelmi sportok, küzdőjátékok - Szerezzenek alapvető ismereteket a küzdősportokról, - Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Úszás - Tudjanak métert a választott úszásnemben leúszni. RENDGYAKORLATOK Óraszám: 2 óra - Az 5. évfolyamon jelzett alakzatalakítás és az alakzatváltoztatások teljesítésének fegyelmezett, gyors végrehajtása. - Tér- és térköz érzékelése alakzatban. -Menet megindítása, megállítása ütemtartással.

9 A testgyakorlatoknál az alakzatok változtatásának biztonságos végrehajtása, közlekedés zárt alakzatban. A gyakorlási rend betartása, egyszerűbb szervezési feladatok vállalása. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ Óraszám: 10 óra - Egyénileg vagy együttesen végzett szabad-, vagy szabadgyakorlati alapformájú kéziszer-, társas- és szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly). - Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok. - Egyszerű relaxációs eljárások. - Játékos előkészítő feladatmegoldások. Gimnasztikai gyakorlatok, valamint a sokoldalú előkészítő feladatok egyéni- és együttes végzése, azok szakkifejezéseinek ismerete. ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK Óraszám: 16 óra - Speciálisan előkészítő és célgyakorlatok a feldolgozandó anyag hatékonyabb elsajátítása érdekében. (futó-, ugró- és dobó iskolák). - Futások : - Állórajt. Guggoló-, térdelőrajt. Fokozó futás. - Tartós futás, növekvő időtartamig. - Futás feladatokkal (kerülés, átugrás, jelre egyes feladatok végzése). - Szökdelések, ugrások: - Távolugrás elugró vonalból, - Magasugrás (átlépő technika), - Szökdelések egy, váltott és páros lábon. - Dobások: - Hajítások, lökések, vetések (1-2 kg-os medicinlabdával), egy- és két kézzel helyből nekifutásból. - Kislabdahajítás távolba és célba. - Játékos versengések futással, szökdeléssel, dobással kombinálva. - Gyors megindulások és futások jelre. - Állóképességi futás percig egyéni iramban, a futósebességnek a távhoz igazítása. - Ugrások a kar- és lábmunka összhangjának megteremtésével. - Kislabdahajítás a dobás hátulról történő indításával, a labda minél hosszabb úton történő gyorsításával. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK Óraszám: 16 óra Speciális előkészítő és célgyakorlatok. Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok - Támlázás oldalirányba magas padon, KTK-n, gerendán, két magas padon előre és hátra. - Guruló átfordulás előre, hátra- és sorozatban is. - Kézenátfordulás oldalt. - Kézállási kísérletek. Támaszugrások - Felguggolás, terpeszleugrás. - Felguggolás, gurulóátfordulás előre. - Támaszugrások első és második ívének növelése.

10 Függéshelyzetek és függésgyakorlatok - Gyűrűn, két kötélen, bordásfalon a szer jellegétől függően lendületek előre, hátra, oldalra, haladás oldalirányban. - Fellendülés zsugorlefüggésbe, emelés zsugorlefüggésbe. Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok - Járások talajra rajzolt vonalon, vízszintes és ferde padon, gerendán előre, hátra, oldalra térdelő és négykézláb támaszban, kúszás hason- és hanyattfekvésben. Ritmikus gimnasztika (csak lányoknak) Aerobic (csak lányoknak) Alapjárás, karemelések és lendítések. Lábemelések és lendítések. Érintő járás. A talajon, valamint a függőszeren tanult gyakorlatoknak, illetve ezek kapcsolatainak végzése. Támaszugrások erőteljes elugrással, növekvő első ívvel, egyensúlyvesztés nélküli talajra érkezéssel. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) Óraszám: 24 óra - Speciálisan előkészítő, labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. - Az alapvető technikai és taktikai elemek (labdavezetés, továbbítás, átvétel, lekezelés, alapérintés, gól- és pontszerzés) elsajátítása és alkalmazása játékhelyzetekben. - Egy-egy ellen támadási és védekezési megoldás. - Játék egyszerűsített szabályokkal. - Labdakezelés mozgás közben. -Támadásban labdaátvételre (üres helyre) helyezkedés, illetve labdatovábbítás a szabadon lévő társnak, védekezésben a labdát birtokló zavarása. - Röplabdában helyezkedés és hozzáállás a labda fogadásához, az alkar érintésével történő továbbítás és az alsó egyenes nyitás ismerete. Óraszám: SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG 6 óra Szabadtéri sportok: - A téli sportok megvalósítható formái és téli játékok (szánkózás, síelés, korcsolyázás, hócsata, stb.) - Tájékozódási futás (ahol a feltételek adottak). - Kerékpározás. Helyváltoztatási eszközök alkalmazása (görkorcsolya, gördeszka, stb.). A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. ÖNVÉDELMI SPORTOK, KŰZDŐJÁTÉKOK Óraszám: 6 óra - A dzsúdó elemi guruló- és esésgyakorlatai (guruló esés előre, hátra, csúsztatott esés oldalra, zuhanó esés előre és hátra). - Az aikidó anyagából szabadulások kézlefogásból. - Húzások és tolások párokban és csoportokban. Néhány önvédelmi fogás elsajátítása. ÚSZÁS (amennyiben lehetőség van rá)

11 - Játékok és gimnasztika a vízben. - A választott úszásnem technikájának csiszolása. - A teljesítmény növelése. Az előző évfolyamon tanultakra építve. a körülményekhez igazodóan egy meghatározott távolság úszása egy vagy két úszásnemben.

12 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7. ÉVFOLYAM ÓRATERV Óra Rendgyakorlatok 2 Előkészítés, prevenció 10 Atlétika jellegű feladatmegoldások 14 Torna jellegű feladatmegoldások 14 Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda 28 Természetben űzhető sportok 6 Önvédelmi, küzdősportok, játékok 6 Úszás (amennyiben lehetőség van rá) Szabadon felhasználható órakeret 12 Összesen: 92 óra A szabadon felhasználható órakeretből 10 óra úszásoktatásra, vagy a sportjátékok és a szabadidős sporttevékenységek gyakorlására fordítható. Továbbhaladás feltételei: Rendgyakorlatok - Egységesen és gyorsan hajtsák végre a rendgyakorlatokat. Előkészítés, prevenció - Ismerjék a különböző gimnasztikai alapformák jelentőségét, a hatás növelésének néhány módozatát. - Mutassanak be önállóan összeállított 6-10 bemelegítő gyakorlatot. Atlétikai jellegű feladatmegoldások - Futástechnikájuk mutasson eltérést vágta- és tartós futás esetén. - Fejlődjön ugró- és dobóteljesítményük az előző évfolyamokhoz képest. Torna jellegű feladatmegoldások - Tudjanak bemutatni egy-egy elemet talajon és szereken. Testnevelési és sportjátékok - Tudjanak együtt játszani a többiekkel. - Vállaljanak egyszerű szervezési feladatokat (csapatalakítás, játékvezetés stb.). Természetben űzhető sportok - Rendszeresen végezzenek sport jellegű mozgástevékenységet a szabadban, és váljék igényükké a természetben végzett fizikai munka. Önvédelmi, küzdősportok, játékok - Tudják, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei, sajátítsanak el néhány önvédelmi fogást. Úszás - Tudjanak métert a választott úszásnemben leúszni. RENDGYAKORLATOK Óraszám: 2 óra - A foglalkoztatási formák módosításához szükséges alakzatváltoztatások (sorakozó, fejlődések, foglalkoztatási formák módosítása utasításra). - Egyszerű ellenvonulások (fejlődések és szakadások ellenvonulásban) járásban és futásban. A rendgyakorlatok pontos és egyöntetű végrehajtása. Hasznosítható ismeretszerzés a játékok és versenyek szervezésében, lebonyolításában.

13 Óraszám: ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 10 óra ütemű szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok, amelyek egyidejűleg két alapformát is tartalmazhatnak (hajlításban, döntésben fordítás, fordításban döntés, stb.). - Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai elválasztásokat megelőző, ellensúlyozó gyakorlatok. - Játékos előkészítő gyakorlatok. A bemelegítést, a sokoldalú előkészítést és a tartási rendellenességek megelőzését szolgáló gyakorlatok végzése, ezek hatásának növelését eredményező megoldások (formák) ismerete. Óraszám: ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 14 óra - Futásokat, ugrásokat és dobásokat speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. - Futások - A korábban tanult rajtformák pontos, célszerű végrehajtása. Fokozófutás. Vágtafutás. - Tartós futás iramnehezítésekkel. - Szökdelések, ugrások - Szökdelő iskola - Távolugrás helyből, távol- és magasugrás nekifutással (átlépő technikával) - Dobások - Kislabdahajítás távolba és célba - Lökések tömött labdával helyből egy- és két kézzel. - Játékok, versengések futással, szökdeléssel, dobással kombinálva. - Az egyéni adottságoknak és a feladat jellegének megfelelő feladatmegoldások: laza, könnyű, gyors (vágta) futás, valamint percig kitartó futás növekvő intenzitással. - Ugrásoknál optimális sebességű nekifutás, a kar- és láblendítés jelentőségének ismerete. - A hajító és lökő mozdulat csiszolása. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK Óraszám: 14 óra - A feldolgozandó témát speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. - Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok - Talajtorna. Guruló-átfordulás előre és hátra (sorozatban is) és repülő guruló átfordulás. Fejenállás. Kézállási kísérletek. Kézenátfordulás oldalt. - Támlázás gerendán, emelt padon oldalirányba. - Összefüggő, 3-4 elemből álló talajgyakorlatok. - Gurulásokkal és gördülésekkel kapcsolatos testnevelési játékok ( kígyóvedlés, hármas fonás, ördög szekér stb.) - Támaszugrások - Terpeszátugrás harántterpeszben előrehajló társon át (bakugrás). - Guggolóátugrás 4 részes (keresztbe állított) szekrényen segítségadással. - Függéshelyzetek, függésgyakorlatok - Gyűrűn, két kötélen lendület előre, hátra, lebegő függés, hátsó függés, homorított leugrás hátra lendületből. - Gerenda (pad merevítő gerendája) - Helyváltoztatások előre, hátra, oldalra. Fordulatok. - Homorított leugrás

14 - Ritmikus gimnasztika, aerobic (csak leányoknak) - A sportgimnasztikában tanult elemek. - Legalább 3-4 elemből álló összetett talajgyakorlat bemutatása, az összekötő elemek szerepének ismertetése és azok alkalmazása. - Függőszeren 2-3 elem összekapcsolása - Támaszugrások nagyobb kiterjedésben Óraszám: TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) 28 óra - Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. - A helyi adottságok, a tanulók érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték legfőbb játékelemeinek tökéletesítése. - Támadás és védekezés alapvető megoldásai az adott sportjátékban. - A sportjátékok és a motorikus képességek fejlesztését szolgáló, a tanulók játékigényét kielégítő testnevelési játékok. - Labdajátékokban a társakhoz és a labdához való igazodás, emberfogásos védekezés. - A tanult technikai elemek passzív, majd aktív védővel szembeni végrehajtása. - Röplabdában a labda továbbítása alkar-, illetve karérintéssel a társhoz, valamint az ellenfél térfelére. Óraszám: TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTOK 6 óra - Felkészülés a sí-, természetjáró-, vízi- és kerékpáros táborozásra. - A lehetőségektől függően szánkózás, korcsolyázás, síelés, kerékpározás, görkorcsolya, gördeszka, evezés, kajak-kenu stb. - Futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok (nemzetek labdája, várméta, kötélhúzás). A szabadon végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. ÖNVÉDELMI KŰZDŐSPORTOK, JÁTÉKOK Óraszám: 6 óra - A birkózás egyszerűbb elemei (grundbirkózás). - Dzsúdó: gurulások, esések, zuhanások. Csípődobás. - Aikidó: szabadulás fogásból, lefogásból. - Játékok húzással, tolással (húzd, told át a határon, told ki a körből, kötélhúzás). Sportszerű test - test elleni küzdelem. ÚSZÁS - A választott úszásnem gyakorlása, fokozódó edzésadagok teljesítése. Tevékenységek Az előző évfolyamokon tanultakra építve: teljesítményképes úszástechnika kialakítása egy-vagy két úszásnemben.

15 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 8. ÉVFOLYAM ÓRATERV óra Rendgyakorlatok 2 Prevenció, relaxáció 10 Atlétikai jellegű feladatmegoldások 14 Torna jellegű feladatmegoldások 14 Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, 28 labdarúgás, röplabda, asztalitenisz, tenisz, tollaslabda, floorball Szabadidős sporttevékenység 6 Önvédelem, küzdősportok 6 Úszás Szabadon felhasználható órakeret 12 Összesen: 92 A szabadon felhasználható órakeret 10 óra, amely felhasználható úszásoktatásra, vagy a sportjátékok és a szabadidős sporttevékenységek gyakorlására. Továbbhaladás feltételei Rendgyakorlatok - Tudják követni az utasításokat. Prevenció, relaxáció - Tudjanak önállóan 8-10 gyakorlattal bemelegíteni. - Tudják a légzésüket szabályozni nyugalomban és terhelés közben. Atlétikai jellegű feladatmegoldások - Ismerjék az atlétikában használatos alapvető szakkifejezéseket. - Javuljon a teljesítményük az előző évfolyamhoz képest: - tartós futásban, - távolugrásban és, - kislabdahajításban. Torna jellegű feladatmegoldások - Tudjanak bemutatni egy-egy elemet (szükség szerint segítségadás mellett) Testnevelési és sportjátékok - Aktívan vegyenek részt a tanult sportjátékokban. Szabadidős sport tevékenységek - Rendszeresen folytassanak szabadtéri sporttevékenységeket. Önvédelem, küzdősportok - Ismerjenek néhány önvédelmi fogást. Úszás - Tudjanak biztonságosan egy úszásnemben úszni. RENDGYAKORLATOK Óraszám: 2 óra - Ellenvonulások, mint a 7. évfolyamon futással végrehajtva. - Foglalkoztatási formák öntevékeny átszervezése (Csapatok alakítása. Játékrend, váltások önálló megszervezése). - A testnevelésben alkalmazott és szükséges rendgyakorlatok teljes köre. - Az előző évfolyamokon tanult rendgyakorlatok pontos és gyors végrehajtása, az utasítások fegyelmezett követése. - Versenyek, mérkőzések szervezői és rendezői feladatainak ellátása.

16 PREVENCIÓ, RELAXÁCIÓ Óraszám: 10 óra ütemű, 2-3 alapformát tartalmazó szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok együttes és önálló végrehajtása. - Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai elváltozásokat megelőző, ellensúlyozó gyakorlatok. - Játékos előkészítő feladatmegoldások A sokoldalú előkészítésre és a prevencióra alkalmas gyakorlatok (részben) önálló végzése, az ismétlésszám és az intenzitás növelésével azok hatásfokának emelése, az alapvető fizikai képességek önmagukhoz mért optimális fejlesztése. ATLÉTIKA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK Óraszám: 14 óra - A tanítandó anyag elsajátítását speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. - Futások - Eredményes rajtvégrehajtás feladathelyzetben. - Fokozó futás, vágtafutás. Váltófutás. - Futás nehezítésekkel (terep, akadály). - Tartós futás a táv növelésével. - Szökdelések, ugrások. - Szökdelő iskolák. Helyből ugrások. Sorozatugrások. - Távol- és magasugrás az atlétikai versenyeken alkalmazott fejlettebb technikával. - Dobások: - Kislabdahajítás távolba. - Súlylökés helyből és becsúszással tömött labdával. - Vetések tömött labdával két kézzel, mindkét oldalra. - Játékok, versengések futással, szökdeléssel és dobással kombinálva. - Az atlétikai mozgások helyes technikai végrehajtása, görcsös erőlködés nélküli vágtafutás, valamint kitartó futás percig, a futás távját fokozatosan növelve. - Energikus elugrás, térnyerő légmunka az ugrásoknál. - A hajításnál és a lökésnél a lendületszerzés és a kidobás harmonikus összekapcsolása. TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK Óraszám: 14 óra - A tanítandó anyagot speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. Gurulással és gördüléssel kombinált testnevelési játékok, mint a 7. évfolyamon. - Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok - Talajtorna. Gurulóátfordulás előre, hátra, sorozatban is, valamint két gurulóátfordulás között felugrás fél-, és egész fordulattal. - Repülő gurulóátfordulás sérülést nem okozó tárgyon át (összetekert szőnyeg, szőnyeggel letakart zsámoly) és fekvő, térdelő társon át. - Fejállás. Kézállás. Kézenátfordulás oldalra. - Támlázás két emelt, párhuzamos ponton előre, hátra. - Összefüggő gyakorlat a tanult elemekből. Támaszugrások - Felguggolás, terpeszleugrás 4 részes szekrényen hosszában. Terpesz- és guggoló átugrás keretszben álló 3-4 részes szekrényen. - Függéshelyzetek és függésgyakorlatok

17 - Mászás, vándormászás kötélen. Függeszkedési kísérletek. - Gyűrűn, két kötélen lendület előre - hátra, lebegőfüggés, lefüggés, hátsó függés, lendület hátra és homorított leugrás elemből álló összefüggő gyakorlat. - Gerenda Helyváltoztatások, mint a 7. évfolyamon, valamint ereszkedés guggolótámaszba és felállás. Mellső mérlegállás. - Ritmikus gimnasztika (csak lányoknak) A sportgimnasztikában tanult elemek és kombinációk. Tornában a talajon, illetve a támasz- és függőszeren a tanult mozgáselemekből összeállított gyakorlatok, valamint támaszugrások végrehajtása, biztonságos talajra érkezéssel. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK Óraszám: 28 óra - Speciális előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok, játékok. - A motorikus képességek fejlesztését és a tanulók játékigényének kielégítését szolgáló testnevelési játékok. - Az iskola feltételei, a tanulók érdeklődése és a tanév irányultsága függvényében választott két sportjáték elemeinek gazdagítása, főbb támadási és védekezési megoldásainak elsajátítása. Labdajátékokban a legáltalánosabb támadási és védekezési megoldások ismeretének birtokában a választott játék(ok) aktív és élményszerű játszása. SZABADIDŐS SPORT Óraszám: 6 óra - Felkészülés sí-, természetjáró-, vízi-, kerékpáros táborozásra. - Az iskola lehetőségei szerint korcsolyázás, szánkózás, síelés, kerékpározás, görkorcsolya, gördeszka, evezés, kajak-kenu, stb. - Futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok. A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. ÖNVÉDELEM, KŰZDŐSPORTOK Óraszám: 6 óra - A birkózás egyszerű elemei (grundbirkózás). - Dzsúdó: gurulások, esések, zuhanások, csípődobás, fejen átdobás. - Aikidó: mint a 7. évfolyamon, valamint fojtófogás hárítása. Sportszerű küzdelem az oktatott sportág (önvédelmi illetve küzdősport) szabályainak betartásával. ÚSZÁS Az úszás távolságának növelése a választott két úszásnemben. Tevékenységek Az előző évfolyamokon tanultakra építve: két úszásnemben teljesítményképes technika kialakítása.

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam Testnevelés és sport 1 8. évfolyam A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 744 1-2. ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) 1 BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8. ÉS SPORT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Testnevelés 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Természetes

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV A kerettantervben megfogalmazott irányelvekből az alábbiakat szeretnénk hangsúlyozni iskolánkban a mindennapos nevelő-oktató munkánk során: Felső tagozaton a tanulók

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM Tematikai egységek - éves óraszámok - Tematikai egység Éves óraszám I. Természetes és nem természetes mozgások 18 óra II. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra III.

Részletesebben

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 10.évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20% 15 óra

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 4. osztály Jóváhagyom: Készítette: Mester János A labdarúgás általános céljai, feladatai a gyermeklabdarúgás lényege a játék,

Részletesebben

5.28 Testnevelés és sport 5-8. évfolyam számára

5.28 Testnevelés és sport 5-8. évfolyam számára 5.28 Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 5. évfolyamtól

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Évi óraszám: 92,5 A tantárgy korosztályra lebontott céljai és feladatai Egészségvédelem: Tiszteljék értékként az egészséges állapotot, örüljenek az egészség

Részletesebben