A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl következik, hogy a testkultúra értékeinek felismerésével és elsajátításával, illetve a mozgások megjelenítésével és teljesítményszintjével kapcsolatos követelmények külön kompetenciaként jelennek meg a követelményekben. A tanult sportági csoportok és a testkultúra különbözõ területei külön témaköröket fednek le. A testnevelés érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó?? képes-e az iskolai testnevelésben tanult sportágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására;? rendelkezik-e a testi képességekhez kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználásával;? képes-e az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására és átadására;? rendelkezik-e az egyéni és társasjátékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretekkel, képes-e ezek átadására és bemutatására;? képes-e a mozgás kommunikáció alkalmazására. Célja továbbá annak megállapítása, hogy a vizsgázó ismeri és tudja-e értelmezni? értelmezni tudja-e a kultúra és a testkultúra kapcsolatrendszerét és a biológiai fejlõdéssel összhangban a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását;? az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait,? ismeri-e a testi képességek, és a mozgásmûveltség sokoldalú fejlesztésének lehetõségeit,? tudja-e értelmezni a testi és lelki egészség megõrzésére vonatkozó lehetõségeket, a higiénés szokások jelentõségét;? ismeri-e a magyar sportsikereket és tudja-e értelmezni az olimpiai eszmét.

2 Tartalmi követelmények Középszint Témakörök 1. Elméleti ismeretek A magyar sportsikerek A harmonikus testi fejlõdés Az egészséges életmód Torna Küzdõsportok, önvédelem Úszás Természetben ûzhetõ sportok Tájékozottság a helyi tantervben szereplõ sportágak jelentõsebb hazai eredményeirõl. A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei. A testi fejlõdés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvetõ ismeretekben és összefüggésekben, összetevõinek értelmezése: egészséges táplálkozás, aktív pihenés, higiénés szokások, lelki egyensúly. A kondicionális és koordinációs alapképességek értelmezése, egy képesség fejlesztési módszereinek ismertetése. 5-8 perces általános bemelegítés megtervezése. Gyakorlatok javaslata a testtartás javítására. A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok. A nõi és férfi torna versenyszámai és a különbözõ szereken végrehajtható alapelemek és a legfontosabb baleset megelõzõ eljárások. Az RG versenyszámai. Küzdõjátékok felsorolása különbözõ életkorú tanulók részére. Az úszás higiénéjének ismerete. Két úszásnem technikai végrehajtásának leírása. Labdajáték elõkészítõ játékok felsorolása. Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. Egy választott sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés). 2

3 Témakörök 2. Gyakorlati ismeretek, kompetenciák Különbözõ izomcsoportokra ható öt állomásos köredzés feladatsor tervezet elkészítése és bemutatása. Futások Ugrások Dobások Torna Talajtorna Szekrényugrás Gyûrû Nyújtó Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig mászókulcsolással. Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig. 48 ütemû szabadgyakorlat tervezése és bemutatása. 60 méteres síkfutás térdelõrajttal. Lányok minimum idõ: 9,6 sec. Fiuk minimum idõ: 8.5 sec m síkfutás. Minimum idõ: lányok: 9 perc, fiúk 8 perc. Magasugrás választott technikával. Lányok minimum magasság: 110 cm. Fiúk 135 cm. Távolugrás választott technikával. Lányok minimum 380 cm. Fiúk 480 cm. Kislabdahajítás vagy súlylökés választott technikával. Minimum szintek: Lányok: Kislabda hajítás: 20 m, súlylökés: 6.0 m. Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 4 kg. Fiúk: Minimum szintek: Kislabda hajítás: 35 m, súlylökés 8 m. Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 6.25 kg. A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelezõ, egy szer kötelezõen választható. Öt különbözõ gyakorlatelembõl összefüggõ gyakorlat összeállítása és bemutatása. (Gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, kézenátfordulások, billenések, mérlegállások, összekötõ elemek stb. alkalmazásával). Egy tanult támaszugrás bemutatása. Lányok 4 részes keresztbe állított, fiúk 5 részes hosszában felállított szekrényen. (egy támaszba kerüléssel) (alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegõfüggés, hátsó függés, vállátfordulás elõre, homorított leugrás, leterpesztés stb. felhasználásával). (alaplendület, térdfellendülés, malomfellendülés, kelepforgás, alugrás, nyílugrás stb.alkalmazásával). 3

4 Korlát Témakörök Felemáskorlát Gerenda Küzdõsportok, önvédelem Úszás (alaplendület támaszban, és felkarfüggésben, felkarfüggés, billenések, emelések pedzések, saslendület, kanyarlati leugrás stb. alkalmazásával). (Ostorlendület, kelepfelhúzódás, támaszhelyzetek, térdfellendülés, malomforgás, alugrás stb. alkalmazásával). Öt különbözõ elembõl álló összefüggõ gyakorlat bemutatása (járások, szökdelések, felugrások, testfordulatok, térdelés és térdelõtámasz, fekvõtámasz, hason- és hanyattfekvés, állások, leugrások stb. felhasználásával). Különbözõ elemekbõl álló összefüggõ szabad gyakorlat bemutatása (a gyakorlat ideje sec). (Érintõjárás, hintalépés, keringõlépés, fordulatok, szökkenõ hármaslépés, lebegõ- és mérlegállás, lábemelések és -lendítések, törzshullámok, ívelt és nyújtott kartartások stb.) Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása. A birkózás vagy a judó alapelemeinek bemutatása. Judo gurulás elõre. Grundbirkózás, értékelés a grundbirkózás szabályai szerint. Mellúszás 50 m-es távon fejesugrással indulva. Egy tanult másik úszásnemben 25 méter leúszása. Kézilabda Kosárlabda Egy sportjáték választása kötelezõ. Kapuralövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával labdavezetés, passzív védõ mellett beugrásos lövés). Távolbadobás tetszõleges lendületszerzéssel kézilabdával. Lányok: minimum 15 méter, fiúk 23 méter. Mindkét oldalra végrehajtott, félpályáról kétkezes mellsõ átadás a büntetõ vonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, cselezés után futás a kosár felé, a visszakapott labdával labda leütés nélkül fektetett dobás. Büntetõdobás egy vagy két kézzel. Labdarúgás Labdaemelgetés váltogatott lábbal. Minimum: Lányok: 4, Fiúk 8 db. Slalom labdavezetésbõl kapuralövés. (Slalompálya hossza 10 méter, 5 kapu egyenlõ távolságra, lövés 10 méterrõl kézilabda kapura.) Röplabda Kosárérintés és alkarérintés fej fölé folyamatosan. Minimum szint: kosárérintésnél 6, alkarérintésnél 4 db érintés. 4

5 Emeltszint Témakör 1. Elméleti ismeretek A magyar sportsikerek A harmonikus testi fejlõdés Egészséges életmód Torna Küzdõsportok, önvédelem Tájékozottság a helyi tantervben szereplõ sportágak jelentõsebb hazai és nemzetközi eredményeirõl. A magyar olimpiai bajnokok sportágainak és eredményeinek ismerete, tájékozottság a magyar érdekeltségû sporteredményekben. Az olimpiai eszme fogalmának értelmezése. A testi fejlõdés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvetõ ismeretekben: a korszerû táplálkozás szabályai, a pihenés, az alvás, a mozgás megfelelõ arányai, az egészségkárosító szokások hatásai, a lelki egyensúly. A kondicionális és koordinációs alapképességek értelmezése, fejlesztésük különbözõ módszerei. Egy rövidtávú kondicionáló program összeállítása, a teljesítmény fokozás lehetõségeinek ismertetése (ismétlésszám, sebesség, pihenõidõ változtatás). A gimnasztika hatása és kapcsolata a sportágakkal, egy 8-10 perces általános bemelegítés megtervezése. Gyakorlatok javaslata a testtartás javítására és a különbözõ kondicionális képességek fejlesztésére. A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok. A tanult futások, ugrások, dobások összehasonlítása technikájuk, sebességük és a kondicionális képességek szempontjából. A nõi és férfi torna versenyszámai, a különbözõ szereken végrehajtható alapelemek és a legfontosabb baleset megelõzõ eljárások. A tanult talaj-, és szertorna elemek technikai végrehajtásának és a segítségnyújtás módjainak ismerete. Az RG versenyszámainak ismerete. A gyakorlat összeállítás szempontjainak ismertetése. A zene és mozgás kapcsolata, a sportágra történõ hatásának értelmezése. Küzdõjátékok felsorolása különbözõ életkorú tanulók részére. Támadás-elhárítási módok bemutatása. 5

6 Úszás Témakör Az úszás higiénéjének ismerete. Három úszásnem technikai végrehajtásának leírása. Természetben ûzhetõ sportok Labdajáték elõkészítõ játékok felsorolása. Két választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. Támadási és védekezési variációk bemutatása egy választott sportjátékban. Egy választott sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés). 2. Gyakorlati ismeretek, kompetenciák Egy 7 állomásos köredzés feladatsor összeállítása és bemutatása. Futások Ugrások Dobások Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig mászókulcsolással, ereszkedés függeszkedéssel állásba. Fiúk: függeszkedés ülésbõl teljes magasságig minimum idõ: 6.9 sec. Egy 64 ütemû szabad- vagy kéziszergyakorlat összeállítása és bemutatása zenére. 60 méteres síkfutás térdelõrajttal. Lányok minimum idõ: 9,1 sec. Fiúk minimum idõ: 8.0 sec m síkfutás. Minimum idõ: Lányok: 8 perc, fiúk 7 perc. Magasugrás flop vagy hasmánt technikával. Lányok minimum magasság: 130 cm, fiuk 155 cm. Távolugrás ollózó vagy homorító technikával. Lányok minimum 410 cm, fiúk 520 cm. Egy választott atlétikai dobószám bemutatása választott technikával. Minimum szintek: Lányok: Kislabda hajítás: 30 m, súlylökés: 7.5 m, diszkoszvetés: 20 m, gerelyhajítás 20 m. Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 4 kg, Diszkosz 1 kg, gerely 600 gr. Fiúk: Minimum szintek : Kislabda hajítás: 42 m, súlylökés 9 m, diszkoszvetés 28 m, gerelyhajítás 32 m. Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 6.25 kg, diszkosz 1.5 kg, gerely 800 gr. 6

7 Torna Talajtorna Témakör Szekrényugrás Gyûrû Nyújtó Korlát Felemáskorlát Gerenda Küzdõsportok, önvédelem Úszás A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelezõ, fiúknaknak kettõ, lányoknak egy szer kötelezõen választható. Kötelezõen elõírt, minimum 68 ütemû gyakorlat bemutatása. A gyakorlat idõtartama sec. Guggoló átugrás lebegõtámasszal bemutatása. Az ugrás elsõ és második ívének a megvalósítása. Lányok 4 részes keresztbe állított, fiúk 5 részes hosszában felállított szekrényen. Minimum 5 elemû kötelezõen elõírt gyakorlat bemutatása. Különbözõ elemekbõl álló összefüggõ kéziszergyakorlat bemutatása (a gyakorlat ideje kb. 1 perc). (Érintõjárás, hintalépés, keringõlépés, fordulatok, szökkenõ hármaslépés, lebegõ- és mérlegállás, lábemelések és -lendítések, törzshullámok, ívelt és nyújtott kartartások stb.). A kéziszer lehet: labda, karika, kötél, szalag, buzogány. A birkózás vagy a judó alapelemeinek bemutatása Judo gurulás elõre. Grundbirkózás. Mellúszás 50 m-es távon fejesugrással indulva. Két másik úszásnemben 25 méter leúszása. Kézilabda Kosárlabda Két sportjáték választása kötelezõ. Kapuralövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával labdavezetés, passzív védõ mellett beugrásos lövés). Távolbadobás tetszõleges lendületszerzéssel kézilabdával. Lányok: minimum 20 méter, fiúk 28 méter. Mindkét oldalra végrehajtott, félpályáról kétkezes mellsõ átadás a büntetõ vonal elõtt álló társnak, rövidcsel után a visszakapott labdával megállás, majd megindulás labdavezetéssel az adogató elõtt és fektetett dobás. Lányok: Büntetõdobás egy vagy kétkézzel. Fiúk: A büntetõ vonal tetszõleges sarkáról indulva rövidindulás tempódobás. Labdarúgás Labdaemelgetés váltogatott lábbal. Minimum: Lányok: 4, Fiúk 10 db. Slalom labdavezetésbõl kapuralövés. (Slalompálya hossza 10 m, 5 kapu egyenlõ távolságra, lövés 10 méterrõl kézilabda kapura.) Röplabda Kosárérintés és alkarérintés, 3 méter magasság fölé falra, folyamatosan. Minimum szint: Kosárérintésnél 6, alkarérintésnél 4 db érintés. 7

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból 1. A vizsga lebonyolítása A vizsga helyszínét a vizsgaközpontnak olyan helyen kell kijelölnie, ahol ennek lebonyolítására minden feltétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV 9 10. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 4 óra ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM 2013. 0 9 10. évfolyam (144 óra) Tematikai egység Órakeret 9. évf. 10. évf. Sportjátékok 30 óra 30 óra Torna

Részletesebben

Testnevelés 9-12. évfolyam

Testnevelés 9-12. évfolyam 1 Testnevelés 9-12. évfolyam A testnevelés a közoktásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakitását, az alapvetı fizikai

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a korosztály kritikus gondolkodására alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsga követelményei 7-12. évfolyam 7. évfolyam Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. Mozgások zárt rendben,

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-6. évfolyam Célok és feladatok Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra TESTNEVELÉS 7. ÉS 8. ÉVFOLYAM Tematikai egység éves óraszám 7.évf.- 8.évf. I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra II. Sportjátékok Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Röplabda 18 18 óra 18 18

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV 11 12. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 4 óra ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM 2013. 0 11 12. évfolyam (144/120 óra) Tematikai egység Órakeret 11. évf. 12. évf. Sportjátékok 30 óra 26 óra

Részletesebben

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy 5-5 - 5-5 óraszámokra Készítette: Nagy Gábor munkaközösség-vezető

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom A középszintű érettségi vizsga témakörei A magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben